More Related Content

More from Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru(20)

Amddifadedd incwm yng Nghymru

  1. Amddifadedd Incwm yng Nghymru Beth mae data o’r flwyddyn ariannol 2016-17 yn dangos?
  2. Mae yna 1,909 o ardaloedd bach yng Nghymru sydd â phoblogaeth o tua 1,600. Mewn amddifadedd incwm Nid mewn amddifadedd incwm Ar gyfartaledd, roedd 16% o’r boblogaeth yn yr ardaloedd bach mewn amddifadedd incwm.
  3. Golyga hyn eu bod yn: • Hawlio budd-daliad sy’n gysylltiedig ag incwm, • Ceisiwr lloches a gynorthwyir, • Plentyn dibynnol ar rywun mewn amddifadedd incwm. Mae budd-daliadau sy’n gysylltiedig ag incwm yn cynnwys: Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith, Credyd Cynhwysol (gydag enillion islaw trothwy), Credydau Pensiwn, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, a Chredydau Treth Gwaith neu Blant - cyhyd â bod eu hincwm yn llai na 60 y cant o'r incwm canolrifol ar gyfer Cymru (cyn costau tai).
  4. Fodd bynnag, roedd cyfraddau amddifadedd incwm yn amrywio o: 1% yn Cathays 11 i 63% yn Rhyl Gorllewin 2 Cyfradd isaf Cyfradd uchaf Canolrif = 14%
  5. 1% yn Cathays 11 i 63% yn Rhyl Gorllewin 2 Cyfradd isaf Cyfradd uchaf Canolrif = 14% Mae’r cyfraddau isel a welir yn aml yn ardal Cathays yng Nghaerdydd wedi cael ei effeithio gan y nifer uchel o fyfyrwyr Prifysgol sy’n byw yn yr ardal hon sy'n annhebygol o hawlio budd-daliadau sy'n gysylltiedig âg incwm. Hefyd mae gan ardaloedd bach o amgylch gorllewin y Rhyl 2 gyfraddau amddifadedd incwm uchel: Gorllewin Rhyl 1 yw’r 4ydd uchaf a Gorllewin Rhyl 3 y 10fed uchaf.
  6. Grwpiau amddifadedd incwm: % y bobl mewn amddifadedd incwm Mae gan dros draean o’r 1,909 ardal fach gyfradd amddifadedd incwm yn fwy na 10% ond yn llai nag 20% 656 712 362 141 36 2 0< x <= 10 10< x <= 20 20< x <= 30 30< x <= 40 40< x < = 50 x > 50 Mewn dau o’r ardaloedd bach roedd mwyafrif y boblogaeth mewn amddifadedd incwm. Nifer yr ardaloedd bach ym mhob grwp amddifadedd incwm
  7. Y 10 ardal fach gyda’r cyfraddau amddifadedd incwm uchaf Enw’r ardal fach (ACEHI) % y boblogaeth mewn amddifadedd incwm Rhyl Gorllewin 2 63 Trelái 5 51 Trowbridge 8 50 Rhyl Gorllewin 1 49 Sant Iago 3 48 Trelái 2 48 Queensway 1 47 Pendyrus 1 47 Glyn (Conwy) 2 46 Rhyl Gorllewin 3 46
  8. Fodd bynnag, nid yw'r holl bobl ddifreintiedig o ran incwm yn byw mewn ardaloedd lle mae amddifadedd incwm yn uchel - ceir pobl ddifreintiedig ym mhob ardal fach Roedd 27% o'r rheini mewn amddifadedd incwm yn byw yn yr hanner o ardaloedd bach a oedd lleiaf difreintiedig o ran incwm yng Nghymru . Hanner yr ardaloedd lleiaf difreintiedig o ran incwm Hanner yr ardaloedd fwyaf difreintiedig o ran incwm Am bob 100 o bobl sy’n byw mewn amddifadedd incwm, mae 27 ohonynt yn byw yn yr hanner o ardaloedd bach lleiaf difreintiedig o ran incwm
  9. Amser a’r arian a werir ar ofal plant yn debygol o esbonio pam fod plant oed 0 i 4 fwyaf mewn peryg o fyw mewn amddifadedd incwm: Grwp oedran % mewn amddifadedd incwm 0 i 4 27% 5 i 9 24% 10 i 15 23% 16 i 18 21% 19 i 24 12% 25 i 34 14% 35 i 44 13% 45 i 54 12% 55 i 64 11% 65 i 74 14% 75 a throsodd 22% Mae’n debygol y bydd gan bobl sy'n gofalu am blant ifanc enillion is a / neu gostau gofal plant uwch, ac felly maent yn fwy tebygol o hawlio budd- daliadau neu gredydau treth. Gallai hyn esbonio pam mai plant ifanc sydd heb ddechrau ysgol yn llawn amser yw’r grŵp oedran sydd fwyaf tebygol o fyw mewn amddifadedd incwm.0% 50% 100% Mae plant yn byw mewn amddifadedd incwm os ydynt yn blentyn dibynnol ar oedolyn sydd mewn amddifadedd incwm
  10. Hoffech chi gael mwy o wybodaeth? Mae'r wybodaeth a geir yma yn dod o’r diweddariad blynyddol i ddetholiad o ddangosyddion sy'n cyfrannu at Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC). Gallwch gael rhagor o wybodaeth am amddifadedd incwm a'r holl ddangosyddion eraill sy’n cyfrannu at MALlC wrth ymweld â’n tudalennau gwe: Tudalen we MALlC Tudalen we dangosyddion MALlC MALlC ar StatsCymru Neu gellir e-bostio ein tîm: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cym