Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Amcanestyniadau Poblogaeth Awdurdodau Lleol Cymru (sail-2014): Prif amcanestyniad

222 views

Published on

Mae’r Slideshare hwn yn cyflwyno canlyniadau’r prif amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau lleol i Gymru, yn seiliedig ar ffigurau 2014. Mae’r rhagdybiaethau wedi’u seilio ar dueddiadau’r gorffennol. Nid yw amcanestyniadau sy’n cael eu gwneud fel hyn yn ystyried effeithiau polisïau llywodraeth leol na’r llywodraeth ganolog ar lefelau na dosbarthiad y boblogaeth yn y dyfodol; maent yn dangos beth fydd y sefyllfa debygol os bydd y tueddiadau hyn yn parhau.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Amcanestyniadau Poblogaeth Awdurdodau Lleol Cymru (sail-2014): Prif amcanestyniad

 1. 1. Amcanestyniadau Poblogaeth Awdurdodau Lleol Cymru (sail-2014): Prif amcanestyniad Pwyntiau allweddol
 2. 2. Beth ydy Amcanestyniadau Poblogaeth? • Maent yn rhoi amcangyfrif o faint poblogaeth y dyfodol, nid rhagolwg. • Maent wedi’u chyfrifo o dybiaethau ynghylch: - Genedigaethau, - Marwolaethau, - Mudo. • Mae’r tybiaethau’n seiliedig ar dueddiadau diweddar.
 3. 3. Pam bod amrywiadau gwahanol o Amcanestyniadau Poblogaeth? • Efallai bydd newid yn y dyfodol yn y tybiaethau mae’r Amcanestyniadau Poblogaeth yn dibynu arno. • I ddangos ansicrwydd o newid yn y dyfodol, cynhyrchir amrywiadau ar dybiaethau arall. • Nid yw’r amrywiadau yn arwydd o’r terfynau uchaf neu is, ond beth allai’r boblogaeth edrych fel os bydd y tybiaethau’n newid. • Mae'r sioe sleidiau hon yn cyflwyno Canlyniadau allweddol o’r Prif Amcanestyniadau Poblogaeth h.y. os bydd tueddiadau diweddar yn parhau.
 4. 4. Poblogaethau y amcanestynnir i gynyddu neu leihau yn raddol rhwng 2014 a 2039 Gwynedd, Wrecsam, Ceredigion, Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Rhondda Cynon Taf, Casnewydd Ynys Môn, Blaenau Gwent, Powys I fyny O’r rhai sy'n dangos cynnydd graddol yn eu poblogaeth ragamcanol, Caerdydd oedd a’r mwyaf o ffordd bell (25.5%) I lawr Caerdydd *Gellir gweld rhestr lawn o awdurdodau ar y sleid nesaf
 5. 5. Of the remaining authorities: Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Bro Morgannwg, Caerffili ac Sir Fynwy Sir Benfro, Torfaen ac Merthyr Tudful Poblogaeth yn ôl awdurdod lleol yn 2014 a’r boblogaeth ragamcanol yn 2039 I fyny erbyn 2039 I lawr erbyn 2019
 6. 6. Newid canrannol yng nghyfanswm y boblogaeth o 2014 (hyd at 2039) Isle of Anglesey Neath Port Talbot Gwynedd Bridgend Conwy Vale of Glamorgan Denbighshire Cardiff Flintshire Rhondda Cynon Taf Wrexham Merthyr Tydfil Powys Caerphilly Ceredigion Blaenau Gwent Pembrokeshire Torfaen Carmarthenshire Monmouthshire Swansea Newport Siartiau sy’n dangos y newid yn y ganran o 2014 dros gyfnod yr amcanestyniadau. Defnyddir yr un raddfa ar bob siart, ac mae llinell ddu yn nodi na fu unrhyw newid. E.e. Tra bydd Bro Morgannwg yn weld llawer o newid yn ei amcanestyniad poblogaeth rhwng 2014 a 2039, rhagwelir y bydd Caerdydd yn cynnyddu’n raddol.
 7. 7. Beth gall defnyddio amcanestyniadau poblogaeth ar gyfer? • Cynllunio gwasanaethau ar lefel genedlaethol a lleol • Paratoi Cynlluniau Datblygu Lleol • Cyfrannu at setliad refeniw Cyllid Llywodraeth Leol • Adnabod tueddiadau ar gyfer datblygu polisi yn y dyfodol • Cyfrifo ystadegau pellach e.e. cynhyrchu'r pwysolion mewn rhai arolygon sampl, Cymariaethau/proffilio daearyddol
 8. 8. Beth na ellir defnyddio amcanestyniadau poblogaeth ar gyfer? • Peidiwch â cheisio rhagweld polisïau dyfodol y Llywodraeth, amgylchiadau economaidd neu effaith ffactorau arall ar ymddygiad demograffig. • Mae’r amcanestyniadau ar gyfer awdurdodau lleol a ddim ar gyfer amcanestyniadau lefel Cymru.
 9. 9. Mae’r datganiad llawn ar gael ar wefan Ystadegau ar gyfer Cymru.

×