Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Краудмапирање во Македонија - Борис Ристовски - ENGAGE

1,555 views

Published on

Краудмапирање претставува процес на визуелизирање на податоци на географски
мапи преку геомапирање информации од страна на корисници. Ќе бидат претставени наоди
од истражување во Македонија и аналитика од спроведен краудмапинг проект „Пријави
неправилности - Мојот избор 2011“.

ENGAGE - Прва конференција за друштвени медиуми и активизам во Македонија. 25ти февруари 2012 година, МКЦ - Фросина. Организатори: Младински Образовен Форум и Радио МОФ.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Краудмапирање во Македонија - Борис Ристовски - ENGAGE

 1. 1. КРАУДМАПИНГ
 2. 2. ШТО Е КРАУДМАПИНГ?претставува процес навизуелизирање податоцина географска мапипреку геомапирањеинформации од странана корисници
 3. 3. КРАУДСОРСИРАНА МАПАУчесници во краудмапинг проекти
 4. 4. ТИПОВИ ПРОЕКТИo Отворен типo Затворен типo Комбиниран типАЛАТКИ ЗА МАПИРАЊЕo Веб формуларo Мобилна апликацијаo SMS и Е-поштаo Twitter хаштаг
 5. 5. ВИДОВИ УПОТРЕБАo Мапирање улици/патиштаo Мапирање на кризиo Градење на заеднициo Граѓански активизамo Мапирање на бизнисиo Мониторирање на избори
 6. 6. OPEN STREET MAP
 7. 7. РУСИЯ КАРТА ПОМОЩИ
 8. 8. ПОПРАВИ МК
 9. 9. ПРИЈАВИ КОРУПЦИЈА
 10. 10. ДОКТОРИ MK ЛОКАТОР
 11. 11. ПРИЈАВИ НЕПРАВИЛНОСТИ
 12. 12. ПРИЈАВИ НЕПРАВИЛНОСТИo Пријавување неправилности во изборниот процес 2011 www.mojotizbor.mk/prijavio Ушахиди платформа (150+)o Анализа на податоци o Посетеност на вебсајт o Активност на вебсајт
 13. 13. ПОСЕТЕНОСТ НА САЈТОТo Период 20 мај – 20 јуни (5 јуни)o 1561 посета (1079 уникатни)o 4318 прегледи (2,77 п/п)o 2 мин. 46 сек.o 28 државиo 41 извор
 14. 14. АКТИВНОСТ НА САЈТОТo 186 пријави / 8 категорииo 64 пријавени неправилностиo 4 од страна на кориснициo 1 коментарo Веб формаo Мирни избори
 15. 15. ИСТРАЖУВАЊЕo УЧЕСТВО ВО КРАУДМАПИНГ ПРОЕКТИ - Геомапирање од страна на корисницитеo Квантитативни методиo Инструмент: е-анкетаo 20 прашања, 2 сценаријаo 946 одговори: анализа и наоди
 16. 16. ЗА УЧЕСНИЦИТЕo 7% учествувале во краудмапингo Профил: Машко на возраст од 25 до 34 години, вработен, со завршено високо образованиеo 55% мапирале за општо доброo Мапирање бизниси, улици и патиштаo Најчесто преку веб и мобиленo Процесот е едноставен
 17. 17. ЗА НЕУЧЕСНИЦИТЕo 93 % не учествувале во мапирањеo 54 % не сретнале проект во поле на интересo 26 % не се воопшто запознаени со концептотo 1 % не мапирале бидејќи процесот е сложенo 71 % би учествувале во иднина на краудмапинг проекти
 18. 18. ЗАКЛУЧОЦИo Многу поголема употреба на краудмапинг на глобално нивоo Рана имплементација на краудмапинг проектиo Мала активна вклученост во мапирање на информации
 19. 19. ПРАШАЊА
 20. 20. БЛАГОДАРАМ!Борис РистовскиTwitter: @TwibiE-mail: brs@mcms.mkWeb: www.mcms.mk

×