Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫(اٌٛؽـــــــــــــــــــذح األٌٚٝ)‬
               ‫أٚ ً: وزبة اٌفٙشعذ ... الثٓ إٌذ٠ُ‬
          ...
‫ط 4 : ِب ٘ذف اثٓ إٌذ٠ُ ِٓ رأٌ١ف وزبثٗ(اٌفٙشعذ)؟‬
   ‫ط/ ٹٲل ؽلك اثڀ اٹڂلٌټ څل٭ڄ ٽڀ اٹزؤٹٍ٬ ثبٌغبى ڇڅڈ أځڄ ٌچل٫ اٹى أٿ...
‫اٌّمبٌخ اٌشاثؼخ: فٖٖچب اثڀ اٹڂلٌټ ٹٺْ٦وڇاٹْ٦واء ٭ٲَټ اٹْ٦واء اٹى ٝجٲبد أډ ٱَټ اٹْ٦واء٥ٺى أٍبً ىٽڂً‬
 ‫٭ٲَټ اٹغبڅٺٍٍڀ اٹى ...
‫ڇاٹچڂڈك ٭ٲل ثنٷ اٹ٦وة عچڈكا ٵجٍوح ٹڂٲٸ څنا اٹزواس ڇاإلٙب٭خ اٹٍڄ ٭ى عپٍ٤ اٹزقٖٖبد اٹٮٺَٮٍخ ڇاٹوٌبٍٙخ‬
 ‫ڇاٹٞجٍخ ڇاٹپڈٍٍٲٍخ...
‫ط 01 : ِب اٌّمظٛد ثىً ِٓ (ِذسعخ- ؿجمخ) ِٓ ٚعٙخ ٔظش اثٓ إٌذ٠ُ ؟‬
                            ...
‫ط 3: ِب ِٕـمخ إٌفٛر اٌ١ٛٔبٟٔ فٟ صمبفخ اٌؼشة ؟‬
   ‫اٹ٦ٺڈٻ اٹوٌبٍٙخ ٽڀ ؽَبة ڇ عجو ڇڅڂلٍخ ڇ٭ٺٴ ڇٝت ڇٽب اٹٍڄ ڇ٭ٺَٮخ ڇٽب ا...
‫ط 7: وبْ ٔفٛر اٌؼشة فٟ أدثُٙ ألٛٞ ِٓ أٞ ٔفٛر آخش ٚػؼ رٌه .‬
     ‫ٽڀ اٹؾٰ أٿ ځٲڈٷ : اٿ ځٮڈم اٹ٦وة ٭ى أكثچټ– ڇفبٕخ ٭ى ...
‫ِغٍظ األٔظ : رلڇه ٭ٍڄ األؽبكٌش ثٞوٌٲخ ٽوؽخ عناثخ ڇرٶضو ٭ٍڄ اٹٞوائ٬ ڇاٹٮٶبڅبد .‬
     ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ...
‫ط 4 : وبٔذ فٝ عبٌشٔٛ ؽشوخ ػٍّ١خ رؾبٚي رشعّخ اٌىزت اإلغش٠م١خ ئٌٝ اٌالر١ٕ١خ ٌُٚ رٛفك فٍّبرا؟‬
  ‫ٹټ ٌٶڀ ٹٲٺخ اٹٶزت اٹٍڈځبځ...
‫ط7 : ٌُ رخً ؽشوخ اٌزشعّخ ِٓ ػ١ٛة عبثمبرٙب . ٚػؼ رٌه ِغ اٌزّض١ً.‬
    ‫ٹٶضوح ٽب ٭ٍچب ٽڀ اٹزواعټ اٹپيكڇعخ ٵبځذ رڂٲٸ اٹٶز...
‫2- ٱَپڈا اٹيٽبٿ ڇع٦ٺڈڃ هثٍ٦ ً ڇٍٕٮ ً ڇٱٍ٢ٍ ً ڇّزڈٌ ً .‬
                        ‫ب‬    ‫ب‬   ...
‫خبِغـً: ٘زا ٘ٛ ػظشٔب‬
                         ‫ب‬

‫ٌٍذوزٛس/ صوٝ ٔغ١ت ِؾّٛد‬
          ...
‫ط 5 : ِب ِمِٛبد اٌفىشح اٌغذ٠ذح ؟‬
  ‫2- رٮى ثؾبعبد اٹڂبً ڇٽزٞٺجبرچټ‬     ‫1- أٿ رٶڈٿ ٩يٌوح ثؾٍش رڂجضٰ ٥ڂچب أ٭ٶبه عل...
‫ط 9 : (ٔظش٠خ إٌغج١خ ػٕذ (أ٠ٕشز١ٓ)ِٓ أُ٘ عّبد اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ)ٚ ّؼ رٌه .‬
                      ‫ػ‬
 ...
‫2- ٵٺپخ اٹٮٖؾى رزٚپڀ ؽٶپب ځچبئٍب ثزٮٍٚٸ أٍٺڈة ٥ٺى آفو أډ رٮٍٚٸ اٹٮٖؾى ٥ٺى اٹ٦بٽٍخ.‬
                   ...
‫ط 7 : ٌىٍّخ اٌزـٛس اعزخذاِبد ِزؼذدح ثؾغت ٚعٙخ إٌظش ِب ٘ٝ ؟‬
     ‫1- االځزٲبٷ ٽڀ ٝڈه اٹى آفو أ٭ٚٸ ٥ٺى أٍبً أٿ اٹٺ٪خ ...
‫ِغزٛ٠بد اٌؼشث١خ اٌّؼبطشح فٝ ِظش‬
‫د/ اٌغؼ١ذ ِؾّذ ثذٜٚ‬
                                ‫ط...
‫ط 4: ِب ِغبي ػبِ١خ اٌّضمف١ٓ ؟‬
 ‫ٽضٸ ٽَبئٸ اٹ٦ٺټ ڇاٹٍَبٍخ ڇاٹٮڀ ڇاٹپْبٵٸ االعزپب٥ٍخ ڇٌپضٺچب ٭ً اإلما٥خ ثواٽظ اٹوأي ڇاٹپڂب...
‫اٹٮٶبڅٍخ ٭چڈ ٹ٪خ أڇالك اٹجٺل اٹزً ٌَزقلٽچب ث٦٘ اٹٶزبة ٽجبٹ٪ٍڀ ٭ٍچب ڇٱبٷ ٥ڂچب اٹؾٶٍټ: ( اٹپجبٹ٪خ ٭ً رٍٖل‬
        ...
‫اٌٍغخ اٌؼشث١خ ث١ٓ اٌٍغبد اٌؼبٌّ١خ اٌّؼبطشح‬
 ‫د/ ِؾّٛد فّٙٝ ؽغبصٜ‬
                           ...
‫آٍٍب، ٵبځذ اٹٺ٪خ اٹ٦وثٍخ ٍڂخ 0691 ٭ى اٹپٶبٿ اٹضبٽڀ ثٍڀ اٹٺ٪بد اٹٶجوډ، ٭ؤٕجؾذ ٽڂن ٍڂخ 0791 ٭ى اٹپٶبٿ‬
          ...
‫أٌفـــــــــبف ِؼبطـــــشح‬
‫د 0 شٛلٟ ػ١ف‬
                     ‫1- اإلِؼــــــــــــــبء‬
     ...
‫3- رغــــــــــش٠ف األسع‬
‫&- االعزؼّبي اٌّؼبطش : اځزْو ٭ى اٹٖؾ٬ څنا اٹٺٮ٠ ڇٌ٦ڂى ځي٣ عيء ٽيهڇ٣ ٽڀ ٍٞؼ األهٗ ڇڅى ال رڈعل‬
...
‫5- رغــــــ١١ــــــــظ‬
                     ‫&- االعزؼّبي اٌّؼبطش : رَزقلٻ څنڃ اٹٶٺپخ ٵضٍوا ٽڀ اٹٍَب...
‫اٌزؼش٠ـــــــت‬
‫د . ئثشا٘١ُ ِذوٛس‬
                     ‫ط 1 : لذ ٠ؾذس رجبدي ث١ٓ اٌٍغبد ٚاٌٍٙغبد .. ...
‫ط 5 : و١ف ٚلف إٌبط فٟ اٌؼظش اٌؾذ٠ش ِٓ لؼ١خ اٌزؼش٠ت ؟‬
                          ‫ٵبٿ ٽڈٙ٤ فال٫...
‫ط 7: ِب ٚاعت اٌؼٍّبء ٌغذ ؽبعخ اٌؼٍُ ٚاٌؾؼبسح ؟‬
                     ‫ػٍٝ اٌؼٍّبء أْ ٠غزٙذٚا ٚ ٠مزشؽٛ...
‫اٌزؼش٠ـــــــــــت : أفن أٹٮب١ً أعڂجٍخ اٹى اٹٺ٪خ اٹ٦وثٍخ .‬
                               ...
‫ر٦و٫ أڇٕب٭چب ڇأؽڈاٹچب أڇ رڂ٢ټ ٥ٺً ڇعڄ ٵنا، ٭ال ٌزٖڈه أٿ ر٦و٫ اٹٺٮ٠ ٽڀ ٩ٍو أٿ ر٦و٫ ٽ٦ڂبڃ.ٵپبأٿ‬
 ‫ٹٺٶالٻ رورٍجب ٭ً اٹڂٰٞ ث...
‫ط 4 : ِزٝ ٠ىْٛ ٚطف اٌظؾشاء ٚاإلثً رمٍ١ذا؟ ِٚزٝ ٠ىْٛ اثزىبساٚئثذاػب أدث١ب ؟‬
‫اٿ ڇٕ٬ اٹٖؾواء ڇاإلثٸ اځپب ٌؾَت رٲٺٍلا ال اث...
‫ئ٠ض٠ظ ث١ٓ اٌٛالغ ٚاٌّضبي ٌزٛف١ك اٌؾى١ُ‬
‫د/ ِؾّذ ِٕذٚس‬
          ‫ط 1 : ػمذ اٌؾى١ُ ِمبسٔخ عش٠ؼخ ث١ٓ ا٠ض٠ظ اٌفشػ...
‫ط 3 : و١ف رظٛس ِغشؽ١خ ئ٠ض٠ظ اٌظشاع ث١ٓ اٌٛالغ ٚاٌّضبي ؟‬
   ‫ٽَوؽٍخ اٌيٌٌ رٖڈه اٹٖوا٣ ثٍڀ اٹڈاٱ٤ ڇاٹپضبٷ ٭ً ٥بٹټاٹٍَبٍ...
‫ٹچب اٱجبال عپبڅٍوٌب ٽ٦ٲڈال ثٍڂپب ٹټ ٌٮٶو أؽل ػرى اٹٍڈٻ ٭ً ٥وٗ ٽَوؽٍبرڄ اٹزغوٌلٌخ اٹقبٹٖخ ٽضٸ ثغپبٹٍڈٿ‬
  ‫٥ٺً فْجخ اٹپَو...
‫ط 2:( ا٘زّذ اٌىالع١ى١خ اٌفشٔغ١خ فٝ اٌمشْ اٌغبثغ ػششثبٌزبس٠خ خبطخ اٌ١ٛٔبٔٝ ٚاٌشِٚبٔٝ) ٚ ّؼ رٌه.‬
        ‫ػ‬
   ...
‫څٍوڇكڇد اٽب ٭ى ٵزبثڄ ٽجبّوح اٽب ٭ى اؽلډ اٹٶزت اٹؾلٌضخ اٹزى ځٲٺذ ٥ڂڄ ڇڅڈ مٹٴ االرغبڃ اٹنډ ٌٲڈٷ اٿ ٱپجٍي‬
 ‫٩يا ٽٖو ألٿ ٭و٥...
‫ط 7 ً٘ اعزـبع شٛلٝ فٝ ِغشؽ١برٗ رـج١ك ِجذأ اٌظشاع ؟‬
‫٭ٞڀ ّڈٱى اٹى أٿ اٹپجلأ اٹٶالٍٍٶى اٹٲبئٸ ثؤٿ اٹپَوؽٍخ رٲڈٻ ٥ٺى اٹٖوا٣...
‫األفالٱى اٹوائ٤ اٹنډ ځؾَڄ ٥ڂل ٽئٹ٬ ٵجٍو ٵٶڈهځى ، ڇٵبٿ څنا ٽڀ األٍجبة اٹوئٍَخ ٭ى ٙ٦٬ اٹؾوٵخ‬
    ‫اٹپَوؽٍخ ٥ڂل ّڈٱى ، ...
‫(إٌّٛرط األٚي)‬
  ‫اٌضِٓ : صالس ٍب٥بد‬                  ‫اٌٍغخ اٌؼشث١خ: (اٹپَزڈډ اٹو٭ٍ٤) ( اٌّشؽٍخ اٌ...
‫(ك)- ( څڂبٳ ٵزبثبٿ ٌ٦زجواٿ فٍو كٹٍٸ ٥ٺى أٿ ځٮڈم اٹ٦وة ٭ى أكثچټ أٱڈډ ٽڀ أډ ځٮڈم آفو) ٭پب څپب ؟ ڇٹټ‬
           ...
مراجعة ليلة الامتحان فى المستوى الرفيع
مراجعة ليلة الامتحان فى المستوى الرفيع
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

مراجعة ليلة الامتحان فى المستوى الرفيع

668 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

مراجعة ليلة الامتحان فى المستوى الرفيع

 1. 1. ‫(اٌٛؽـــــــــــــــــــذح األٌٚٝ)‬ ‫أٚ ً: وزبة اٌفٙشعذ ... الثٓ إٌذ٠ُ‬ ‫ال‬ ‫ط 1 : ِب ِؼٕٝ اٌفٙشعذ ؟‬ ‫ط : اٹٮچوٍذ ٵٺپخ ٭بهٍٍخ ڇٽ٦ڂبڅب اٹٶزبة اٹنډ رغپ٤ ٭ٍڄ أٍپبء اٹٶزت ٽورجخ ثڂ٢بٻ ٽ٦ٍڀ أڇ ٕٮؾخ ٌنٵو ٭ٍچب ٽب اّزپٸ‬ ‫٥ٺٍڄ اٹٶزبة ٽڀ اٹپڈٙڈ٥بد ڇاٹٮٖڈٷ ڇاألثڈاة ٽورجخ ثڂ٢بٻ ٽ٦ٍڀ ڇٱل ٥وثذ اٹٶٺپخ ڇٕبهد اٹٮچوً ڇځَز٦پٺچب اٹٍڈٻ‬ ‫٭ى عپٍ٤ اٹٶزت .‬ ‫ط 2 : ِزٝ ٚأ٠ٓ أّف وزبة اٌفٙشعذ ؟‬ ‫ٌ‬ ‫ط/ أّ٬ ٭ى ث٪لاك فالٷ اٹٲوٿ اٹواث٤ اٹچغوډ (اٹ٦بّو اٹپٍالكډ). ڇأهؿ ٭ٍڄ ٹؾوٵخ اٹزؤٹٍ٬ ثبٹ٦وثٍخ ڇاٹزوعپخ‬ ‫ٹ‬ ‫اٹٍچب ؽزى ٥ٖوڃ 0‬ ‫ط 3 : ٠ؼذ وزبة اٌفٙشعذ ِٓ أُ٘ اٌىزت فٟ ربس٠خ اٌضمبفخ اٌؼشث١خ … ٚػؼ‬ ‫ط : ٭چڈ ڇصٍٲخ ٽچپخ ځز٦و٫ ٽڂچب ٽالٽؼ االىكڅبهاٹضٲب٭ى ڇٹٲبءاٹضٲب٭بد ٭ى اٝبهاٹؾٚبهح اٹ٦وثٍخ اإلٍالٽٍخ .‬ ‫ڇأهؿ ٭ٍڄ ٹؾوٵخ اٹزؤٹٍ٬ ثبٹ٦وثٍخ ڇاٹزوعپخ اٹٍچب ؽزى ٥ٖوڃ 0‬ ‫(1 )‬
 2. 2. ‫ط 4 : ِب ٘ذف اثٓ إٌذ٠ُ ِٓ رأٌ١ف وزبثٗ(اٌفٙشعذ)؟‬ ‫ط/ ٹٲل ؽلك اثڀ اٹڂلٌټ څل٭ڄ ٽڀ اٹزؤٹٍ٬ ثبٌغبى ڇڅڈ أځڄ ٌچل٫ اٹى أٿ ٌٲلٻ ٹٺٲبهډء ٱبئپخ ثبٹٶزت اٹ٦وثٍخ ؽزى‬ ‫٥ٖوڃ، ٍڈاء أٵبځذ ٽئٹٮخ ثبٹ٦وثٍخ أٻ ٽزوعپخ اٹٍچب ، ڇٹٶڂڄ أٙب٫ ٕٮؾبد ٥ڀ اٹٺ٪بد ڇاٹقٞڈٛ ڇربهٌـ اٹ٦ٺټ‬ ‫ڇأفجبه اٹ٦ٺپبء، ڇثچنا إٔجؼ اٹٶزبة ڇصٍٲخ ٽچپخ ٹزبهٌـ اٹضٲب٭خ اٹ٦وثٍخ .‬ ‫ط 5 :و١ف لغُ اثٓ إٌذ٠ُ وزبثٗ(اٌفٙشعذ)؟‬ ‫ط/ ٹٲل ٱ ّټ اثڀ اٹڂلٌټ ٵزبثڄ اٹى ٥ْو ٽٲبالد :ٚوٍّخ ِمبٌخ ػٕذٖ رلٷ ٥ٺى اٹجبة ، ڇثلافٸ ٵٸ ٽٲبٹخ ځغل ٥لكً ٽڀ‬ ‫ا‬ ‫َ‬ ‫اٹپڈٙڈ٥بد . ٚلذ عّٝ اثٓ إٌذ٠ُ وً ِٛػٛع ِٕٙب ثبعُ (فٓ) .‬ ‫ط 6 : ِب اٌزٜ رشزًّ ػٍ١ٗ وً ِٓ اٌّمبالد ا٢ر١خ(األٌٚٝ – اٌضبٔ١خ- اٌضبٌضخ –اٌشاثؼخ- اٌخبِغخ ٚاٌغبدعخ)؟‬ ‫اٌّمبٌخ األٌٚٝ : رؼُ صالصخ فْٕٛ :‬ ‫1- اٹٮڀ األڇٷ ٭ى ڇٕ٬ ٹ٪بد األٽټ ڇأځڈا٣ فٞڈٝچب 2- اٹٮڀ اٹضبځى ٭ى أٍپبء ٵزت اٹْوائ٤ اٹپڂيٹخ‬ ‫3- اٹٮڀ اٹضبٹش ٭ى ٥ٺڈٻ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ .‬ ‫اٌّمبٌخ اٌضبٔ١خ:ع٦ٺچب ٹٺڂؾڈٌٍڀ ڇاٹٺ٪ڈٌٍڀ(وبٌخٍ١ً ثٓ أؽّذاٌفشا٘١ذٜ) هائل اٹلهاٍبد اٹٺ٪ڈٌخ ڇٕبؽت ٽ٦غټ‬ ‫اٹ٦ٍڀ ڇٽجزٶو ٥ٺټ اٹ٦وڇٗ، ڇ٭ٍچب أٌٚ ً ّٕ٬ اثڀ اٹڂلٌټ ٥ٺپبء اٹڂؾڈ ڇاٹٺ٪خ ٭ىصالس ِذاسط : (ِذسعخ‬ ‫ب ڂ‬ ‫اٌجظشح- ِذسعخ اٌىٛفخ- ِذسعخ ثغذاد).‬ ‫اٌّمبٌخ اٌضبٌضخ : ٭ى ٥ٺڈٻ اٹٺ٪خ اٹ٦وثٍخ. ڇٌزٚؼ ٭ٍچب اٹ٦ڂبٌخ ثبٹزواس اٹ٦وثى ثٖٮخ أٍبٍٍخ .‬ ‫(2 )‬
 3. 3. ‫اٌّمبٌخ اٌشاثؼخ: فٖٖچب اثڀ اٹڂلٌټ ٹٺْ٦وڇاٹْ٦واء ٭ٲَټ اٹْ٦واء اٹى ٝجٲبد أډ ٱَټ اٹْ٦واء٥ٺى أٍبً ىٽڂً‬ ‫٭ٲَټ اٹغبڅٺٍٍڀ اٹى ٝجٲبد ڇاإلٍالٽٍٍڀ اٹى ٝجٲبد ڇاڅزټ ثبٹْ٦واء اٹپؾلصٍڀ اٹى ٥ٖوڃ ڇڅڈ ٥بكٷ ڇٽڈٙڈ٥ً‬ ‫٭ى ځ٢ورڄ اٹى اٹْ٦واء ال ٌز٦ٖت ٹٺپبًٙ ڇال ٌ٢ٺټ اٹپ٦بٕوٌڀ ڇٹٶڂڄ ٌ٦ٞى ٵٸ مډ ؽٰ ؽٲڄ‬ ‫اٌخبِغخ ٚاٌغبدعخ : اڅزټ ٭ٍچپب ث٦ٺڈٻ اٹلٌڀ اإلٍالٽى، فزٕبٚي ػٍُ اٌىالَ ڇڅڈ اٹ٦ٺټ اٹنډ ٌجؾش ٭ى اٹٲٚبٌب‬ ‫اٹ٦بٽخ ٹٺ٦ٲٍلح، صټ رڂبڇٷ اٹٮٲڄ ڇأ٥الٽڄ ڇٽناڅجڄ ڇ٭ى ٵٸ څنڃ اٹپڈٙڈ٥بد ٵبٿ ٌنٵو اٹپئٹٮٍڀ ڇأڅټ ٽئٹٮبرچټ .‬ ‫ط 7 : ِب أُ٘ اٌخـٛؽ اٌزٟ روش٘ب اثٓ إٌذ٠ُ؟ٌّٚبرا اػزٕٝ ثٙب ؟‬ ‫رڂبڇٷ اثڀ اٹڂلٌټ ربهٌـ اٹقٜ اٹ٦وثى ڇاٹَوٌبځى ڇاٹقٞڈٛ اٹپقزٺٮخ اٹزى كڇځذ ثچب اٹٺ٪بد اٹٮبهٍٍخ ڇاٹ٦جوٌخ‬ ‫ڇاٹٍڈځبځٍخ ٵپب مٵو فٞڈٛ اٹٍٖڀ ڇاٹوڇً ڇاألهٽڀ ڇ٩ٍوڅټ ڇٱل ا٥زڂى ثچنڃ اٹقٞڈٛ ألځچب اٹپٮزبػ اٹني رٲوأ ثڄ‬ ‫اٹٺ٪خ ڇځ٦و٫ ٥ٺڈٽچب ڇٽ٦و٭زڂب ٹزبهٌـ اٹقٜ ٌ٦و٭ڂب ٥ٺى ثلاٌخ ٽ٦و٭خ األٽخ ثبٹٶزبثخ ڇاالځزٲبٷ اٹى ٽوؽٺخ اٹضٲب٭خ‬ ‫ڇاٹ٦ٺټ .‬ ‫وّب ا٘زُ ثخـٛؿبٌّظبؽف .، ڇمٹٴ ألڅپٍخ اٹپٖؾ٬ اٹني ٌٚټ اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ ڇٱل ١چو اٹپٖؾ٬ ٭ى‬ ‫ٕلهاإلٍالٻ ڇرلڇٌڂڄ ٽڈٙ٤ ٥ڂبٌخ ڇٽغبٷ ٹٺزٮڈٯ ٭ى اٹقٞڈٛ‬ ‫ط 8: و١ف رٕبٚي اثٓ إٌذ٠ُ اٌشافذ األعٕجٟ ٚرأص١شٖ فٝ اٌؾؼبسح اإلعالِ١خ ؟‬ ‫أٚ( ٠ؼذ اٌىزبة ِظذسا ِّٙب ٠ذٌٕب ػٍٝ اٌّؼشفخ اٌؼّ١مخ ػٕذ اٌؼشة ثزشاس اٌ١ٛٔبْ ٚاٌفشط ٚإٌٙٛد)ٚ ّؼ.‬ ‫ػ‬ ‫ط : ٭ٲل رڂبڇٷ صٺش اٹٶزبة اٹوا٭ل األعڂجً ڇرؤصٍوڃ ٭ى اٹؾٚبهح اإلٍالٽٍخ ڇثچنا ٌ٦ل‬ ‫ٵزبة اٹٮچوٍذ ٽڀ څنا اٹغبځت ٽٖلها ٽچپب ٌلٹڂب ٥ٺى اٹپ٦و٭خ اٹ٦پٍٲخ ٥ڂل اٹ٦وة ثزواس اٹٍڈځبٿ ڇاٹٮوً‬ ‫(3 )‬
 4. 4. ‫ڇاٹچڂڈك ٭ٲل ثنٷ اٹ٦وة عچڈكا ٵجٍوح ٹڂٲٸ څنا اٹزواس ڇاإلٙب٭خ اٹٍڄ ٭ى عپٍ٤ اٹزقٖٖبد اٹٮٺَٮٍخ ڇاٹوٌبٍٙخ‬ ‫ڇاٹٞجٍخ ڇاٹپڈٍٍٲٍخ ڇاٹٶٍپٍبئٍخ ٵپب فٖٔ ٕٮؾبد ٹٺؾلٌش ٥ڀ (عبٌ١ٕٛط) أّچو أٝجبء اٌ١ٛٔبْ ڇ٥ڀ ٽئٹٮبرڄ‬ ‫اٹزى روعپچب (اعؾك ثٓ ؽٕ١ٓ) ڇرالٽٍنڃ ٽڀ اٹپزوعپٍڀ اٹپٍَؾٍٍڀ اٹَوٌبٿ ڇأٍچپڈا ث٦ٺپچټ ٭ى اٹڂچٚخ اٹ٦ٺپٍخ‬ ‫ٵپب ال ځڂَى أ٥الٻ اٹٞت ٽضٸ(أثٛ ثىش اٌشاصٞ) اٹني أٹ٬ أٵضو ٽڀ ٽبئخ ٵزبة ٭ى اٹٞت ٭چئالء عپٍ٦ب مٵوڅټ اثٓ‬ ‫إٌذ٠ُ ڇ٥و٭ڂب ثغچڈكڅټ ٭ى اٹزؤٹٍ٬ ڇاٹزوعپخ ڇٹچنا ٌ٦ل اٹٶزبة ٽڀ أڅټ اٹٶزت اٹلاٹخ ٥ٺى أڅپٍخ ٹٲبء اٹضٲب٭بد‬ ‫ط 9: اٌفٙشعذ الثٓ إٌذ٠ُ ٚص١مخ داٌخ ػٍٝ ٌمبء اٌضمبفبد فٝ ئؿبساٌؾؼبسح اٌؼشث١خ اإلعالِ١خ ٔبلش رٌه.‬ ‫٭ٲل أهؿ اثڀ اٹڂلٌټ ٭ى ٵزبثڄ ٹؾوٵخ اٹزؤٹٍ٬ ثبٹ٦وثٍخ ڇاٹزوعپخ اٹٍچب ؽزى ٥ٖوڃ ٭چڈ ڇصٍٲخ ٽچپخ ځز٦و٫ ٽڂچب‬ ‫ٽالٽؼ االىكڅبه اٹضٲب٭ً اٹ٦وثً ڇاألعڂجً ڇٹٲبئچپب ٭ى اٝبه اٹؾٚبهح اإلٍالٽٍخ ڇٽضبٷ مٹٴ اځڄ ٭ى اٹپٲبٹخ األڇٹى‬ ‫رؾلس ٭ى اٹٮڀ األڇٷ ٥ڀ ٹ٪بد األٽټ ڇڇٕ٬ فٞڈٝچب ڇ٭ى اٹٮڀ اٹضبځً ٥ڀ أٍپبء ٵزت اٹْوائ٤ اٹَپبڇٌخ ڇ٭ى‬ ‫اٹضبٹش ٥ڀ ٥ٺڈٻ اٹٲوآٿ ڇڅن1 كٹٍٸ ٥ٺى ٹٲبء اٹضٲب٭بد ٽڀ أڇٷ اٹٶزبة ٵپب ٌڈٗػ ٽ٦و٭خ اٹ٦ٺپبء ڇاٹپضٲٮٍڀ ٭ى‬ ‫٥ٖو اىكڅبهاٹؾٚبهح ڇاٹضٲب٭خ اإلٍالٽٍخ ڇاٽزياعچب ثضٲب٭بد اٹ٦بٹټ اٹٲلٌټ ڇصٲب٭بد اٹْ٦ڈة األفوډ ڇځ٦و٫‬ ‫ٽڂچب اٹغچڈك اٹزى ٵبځذ رجنٹچب اٹجٍئبد اٹضٲب٭ٍخ ٽڀ اعٸ اٹز٦و٫ ٥ٺى اٹٲلٻ‬ ‫اٹ٦ٺپً ٭ى اٹؾٚبهاد األفوي ڇ٭ى اٹقٞڈٛ رؾلس ٥ڀ اٹقٜ اٹ٦وثً ڇاٹَوٌبځً ڇاٹٮبهًٍ ڇاٹ٦جوي ڇاٹٍڈځبځً‬ ‫ڇاٹوڇًٍ ڇاٹٍٖڂً ڇ٩ٍوڃ ٵپب ٌزڂبڇٷ صٺش اٹٶزبة اٹوا٭ل األعڂجً ڇرؤصٍوڃ ٭ى اٹؾٚبهح اإلٍالٽٍخ‬ ‫ٵپب مٵو ٽڀ أٝجبء اٹٍڈځبٿ( عبٹٍڂڈً ) ڇٽئٹٮبرڄ اٹزً روعپچب اٍؾبٯ ثڀ ؽڂٍڀ ڇرالٽٍنڃ ٽڀ اٹپٍَؾٍٍڀ ڇاٹَوٌبٿ‬ ‫ڇڅٶنا ٌلٷ اٹٶزبة ٥ٺى أڅپٍخ ٹٲبء اٹضٲب٭بد ٽڀ اعٸ ځچٚخ األٽټ 0‬ ‫(4 )‬
 5. 5. ‫ط 01 : ِب اٌّمظٛد ثىً ِٓ (ِذسعخ- ؿجمخ) ِٓ ٚعٙخ ٔظش اثٓ إٌذ٠ُ ؟‬ ‫اٌّمظٛد ثىٍّخ ِذسعخ: االرغبڃ اٹپزپٍي ٭ى اٹجؾش‬ ‫اٌّمظٛد ثىٍّخ ؿجمخ: اٹزورٍت اٹيٽڂى ٹٺْ٦واء ٭ى ٵٸ ٥ٖو أكثى .‬ ‫صبٔ١ً : اِزــــــضاط اٌضمبفــــــــــبد‬ ‫ب‬ ‫ٌٍذوزٛس أؽّذ أِ١ٓ‬ ‫ط 1 : و١ف وبٔذ اٌؾؼبسح اٌؼشث١خ فٟ اٌؼظش اٌؼجبعٟ ؟‬ ‫ٵبٿ اٹ٦ٖو اٹ٦جبًٍ ٥ٖو اىكڅبه اٹؾٚبهح اٹ٦وثٍخ اإلٍالٽٍخ ٥و٭ذ اٹؾٍبح اٹضٲب٭ٍخ ڇاٹ٦ٺپٍخ ٭ٍڄ هڇا٭ل أعڂجٍخ‬ ‫ٌڈځبځٍخ ڇ٭بهٍٍخ ڇڅڂلٌخ اٹً عبځت اٹزواس اٹ٦وثً اٹٲلٌټ ڇٱبٻ االىكڅبه ٥ٺً اٽزياط اٹضٲب٭بد ڇ٥ٺً اإلٍچبٻ‬ ‫األٍٕٸ اٹپزپٍي0‬ ‫ط 2: ثُ ٚطف األعزبر أؽّذ أِ١ٓ اإلعبثخ ػٍٟ عإاي أٞ اٌضمبفبد وبْ أوضش رأص١شً فٟ اٌضمبفخ اٌؼشث١خ 00 اٌفبسع١خ‬ ‫ا‬ ‫أَ اٌ١ٛٔبٔ١خ ؟‬ ‫ڇٕ٬ اإلعبثخ ٥ٺً څنا اٹَئاٷ اځچب ٥ڈٌٖخ ألٿ ٵٺزب اٹضٲب٭زٍڀ ٹڈځذ اٹضٲب٭خ اٹ٦وثٍخ ثٺڈٿ ٽب ٌٶڈٿ ٹڈالڅب‬ ‫(5 )‬
 6. 6. ‫ط 3: ِب ِٕـمخ إٌفٛر اٌ١ٛٔبٟٔ فٟ صمبفخ اٌؼشة ؟‬ ‫اٹ٦ٺڈٻ اٹوٌبٍٙخ ٽڀ ؽَبة ڇ عجو ڇڅڂلٍخ ڇ٭ٺٴ ڇٝت ڇٽب اٹٍڄ ڇ٭ٺَٮخ ڇٽب اٹٍچب ٵبځذ ٽڂٞٲخ اٹڂٮڈم اٹٍڈځبځً‬ ‫ڇٵزت څنڃ اٹ٦ٺڈٻ ٽَؾخ ٌڈځبځٍخ ثؾزڄ ألځچب رؤصود ٵٸ اٹزؤصٍو ثپب روعټ ٽڀ اٹٍڈځبٿ ڇ١ٺذ ؽب٭٢خ ٹْٶٺچب ؽزى ث٦ل‬ ‫أٿ أٹ٬ اٹپَٺپڈٿ ٭ٍچب0‬ ‫ط 4: ً٘ صاؽّذ اٌضمبفخ إٌٙذ٠خ اٌضمبفخ اٌ١ٛٔبٔ١خ ؟‬ ‫ٹٲل ىاؽپذ اٹضٲب٭خ اٹچڂلٌخ اٹضٲب٭خ اٹٍڈځبځٍخ ٽياؽپخ ٩ٍو ٥ڂٍٮخ ڇثلأد اٹوٌبٙخ اٹچڂلٌخ ڇاٹٮٺٴ رلفٸ ٭ً صڂبٌب ٽب أٹ٬‬ ‫اٹپَٺپڈٿ ٭ً څنڃ اٹ٦ٺڈٻ ڇٹٶڂچب ٽب ٹجضذ أٿ ماثذ 0‬ ‫ط 5: ً٘ رأصش األدة اٌؼشثٟ ثبألدة اٌ١ٛٔبٟٔ ؟ ِٚب اٌذٌ١ً ؟‬ ‫ٹټ ٌزؤصو األكة اٹ٦وثً ٵضٍوً ثبألكة اٹٍڈځبځً ڇڅنا ١بڅو ٭ٍپب أٹ٬ ٽڀ ٵزت ٭ً څنا اٹ٦ٖو ٭پڂچغچب ال ٌزٖٸ‬ ‫ا‬ ‫ثبٹپڂچظ اٹٍڈځبځً ٭ال أصو ٹٺزورٍت اٹپڂٞٲً ٭ٍڄ ڇال روي ڇؽلح ٹٺٶزبة ڇال ٹٺجبة ٵپب ځغل ٭ً ٵزبة اٹٶبٽٸ ٹٺپجوك‬ ‫ٿ ٹٺغبؽ٠ ٽب څڈ اال عيٌئبد عپ٦ذ ؽٍضپب أځٮٰ ٍپو اٹ٦ٺپبء ٭ً اٹپغبٹٌ 0‬ ‫ڇاٹجٍبٿ ڇاٹزجًٍ‬ ‫ط 6 ( ئْ وً صمبفخ ِٓ اٌضمبفبد ٌٙب ِٕـمخ ٔفٛر الرىبد رضاؽّٙب ف١ٙب اٌضمبفخ األخشٜ) ٚ ّؼ رٌه .‬ ‫ػ‬ ‫رؤصود اٹضٲب٭خ اٹ٦وثٍخ ثبٹضٲب٭بد األعڂجٍخ ڇٹٶڀ ٹٌٍ ثلهعخ ڇاؽلح ٭بٹضٲب٭خ اٹٍڈځبځٍخ ٵبٿ رؤصٍوڅب ٭ى اٹ٦ٺڈٻ ٵبٹٞت‬ ‫ڇاٹوٌبٍٙبد ڇاٹٮٺَٮخ ڇ اٹضٲب٭خ اٹٮبهٍٍخ ٵبځذ أٵضو رؤصٍوڅب ٭ى األكة ڇځ٢بٻ اٹؾٶټ . ٵپب أٿ اٹپغلكٌڀ ٭ى األكة‬ ‫اٹ٦وثى ځضوً ڇّ٦وً ٵبځڈا ٽڀ اٹٮوً ٽڀ عچخ األثڈٌڀ، أڇ ٽڀ عچخ األة أڇ األٻ ٵجْبه ڇأثى ځڈاً ڇ٩ٍوڅپب .‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫(6 )‬
 7. 7. ‫ط 7: وبْ ٔفٛر اٌؼشة فٟ أدثُٙ ألٛٞ ِٓ أٞ ٔفٛر آخش ٚػؼ رٌه .‬ ‫ٽڀ اٹؾٰ أٿ ځٲڈٷ : اٿ ځٮڈم اٹ٦وة ٭ى أكثچټ– ڇفبٕخ ٭ى ّ٦وڅټ- ٵبٿ ٽڀ أٱڈډ أډ ځٮڈم آفو، ٭ٲل ١ٸ‬ ‫اٹْ٦و ؽب٭٢ ً ألڇىاځڄ اٹغبڅٺٍخ ڇرٲبٹٍلڃ اٹً ٥ٖوځب څنا ڇٹټ رَزٞ٤ أٽخ ثڂٮڈمڅب ٽچپب ٥٢ټ أٿ ر٪ٍوڃ ڇرؾڈٹڄ.‬ ‫ب‬ ‫ڇٵٸ ٽب ٱٺڂب ٽڀ أصو ٭بهٍى، ٭بځپب ٵبٿ ٭ى ث٦٘ اٹ٦ڂبٕو اٹزى رٖت ٭ى اٹٲبٹت ال ٭ى اٹٲٺت ځٮَڄ، ڇٹٶڂڄ ٽ٤ څنا‬ ‫الٌَزٍٞ٤ أٿ ٌزؾوه ٽڀ ٱٍڈكڃ ، ڇٹڈ ٭٦ٸ ٹپب ٱڈډ ڇالٍپ٤ ، ٭ٲل ڇٕ٬ اٹغبؽ٠ ّ٦ڈه اٹڂبً ٭ً ٥ٖوڃ ځؾڈ‬ ‫ا‬ ‫اٹْ٦واٹغبڅٺً ڇاٹزواس اٹغبڅٺً ٠مٛي: اځچټ ٌٮٚٺڈځڄ ٥ٺً اٹْ٦و اإلٍالٽً ڇڅټ ثڄ أٵضو ڇٹڈ٥ ً ڇرٲلٌوً‬ ‫ب‬ ‫ط8 : ( ٕ٘بن وزبثبْ ٠ؼزجشاْ خ١ش دٌ١ً ػٍٝ أْ ٔفٛر اٌؼشة فٝ أدثُٙ ألٜٛ ِٓ أٜ ٔفٛر آخش)فّب ّ٘ب ؟ٌُٚ‬ ‫اعزذي اٌىبرت ثّٙب ؟‬ ‫2- اٹجٍبٿ ڇاٹزجٍٍڀ ٹٺغبؽ٠‬ ‫اٌىزبثبْ ّ٘ب : 1- اٹٶبٽٸ ٹٺپجوك‬ ‫ٚلذ اعزذي ثّٙب اٌىبرت: ٥ٺى ٥لٻ اٹزؤصو ثبٹپڂچظ اٹٍڈځبځى ٭ال أصو ٹٺزورٍت اٹپڂٞٲى ٭ٍچپب ڇالروډ ٭ٍچب ڇؽلح ٹٺٶزبة‬ ‫څنا ٽڀ ځبؽٍخ اٹْٶٸ ، أٽب ٽڀ ځبؽٍخ‬‫ڇالٹٺجبة اځپب څى عيئٍبد عپ٦ذ ٵٍٮپب ارٮٰ ٭ى ٽغبٹٌ اٹَپو ڇاألكة ڇاٹ٦ٺټ‬ ‫اٹپڈٙڈ٣ ٭بٿ ٭ٍچب ٽڀ أكة ّوٱى أڇ ٭بهٍى أڇ څڂلډ أٵضو ٽپب ٭ٍچپب ٽڀ أصو ٌڈځبځى ڇ٭ٍچب اٹؾٶټ ٥ڀ أهكٍّو ڇثيهعپچو‬ ‫أٵضو ٽپب ٥ڀ أ٭الٝڈٿ ڇأهٍٞڈ ڇٽڀ څڂب ځٲڈٷ: اٿ ځٮڈم اٹٮوً ٭ى األكة أٵضو ٽڀ ځٮڈم اٹٍڈځبٿ‬ ‫ط 9 : ف ّق ث١ٓ : ِغٍظ اٌغّش ، ِغٍظ األدة ، ِغٍظ اٌؼٍُ ، ِغٍظ األٔظ.‬ ‫ش‬ ‫0‬‫ِغٍظ اٌغّش: ٌغزپ٤ ٭ٍڄ أفالٛ ٽڀ اٹڂبً ٹٍال ٹٺزَٺٍخ‬ ‫ِغٍظ األدة : ٌغزپ٤ ٭ٍڄ األكثبء ٹزجبكٷ اَهاء األكثٍخ0‬ ‫ِغٍظ اٌؼٍُ : ٌغزپ٤ ٭ٍڄ اٹ٦ٺپبء ٹپڂبٱْخ اَهاء ڇاٹٲٚبٌب اٹ٦ٺپٍخ‬ ‫0‬ ‫(7 )‬
 8. 8. ‫ِغٍظ األٔظ : رلڇه ٭ٍڄ األؽبكٌش ثٞوٌٲخ ٽوؽخ عناثخ ڇرٶضو ٭ٍڄ اٹٞوائ٬ ڇاٹٮٶبڅبد .‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫صبٌضً : اٌـت اٌؼشثٝ ٚإٌٙؼخ األٚسث ّخ‬ ‫١‬ ‫ب‬ ‫ٌّؾّذ وبًِ ؽغ١ٓ‬ ‫ط 1: ػشفذ اٌؾ١بح اٌضمبف١خ فٝ طمٍ١خ رؼذدً ٌغٛ٠ ً .. ٚػؼ رٌه .‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ط : ٭زؼ اٹ٦وة ٕٲٺٍخ ٭ى أڇائٸ اٹٲوٿ اٹزبٍ٤ اٹپٍالكډ ڇؽٶپڈڅب ٱوځٍڀ ڇٵبځذ اٹؾٚبهح ٭ٍچب ٽيٌغ ً ٽڀ اٹضٲب٭بد‬ ‫ب‬ ‫اٹ٦وثٍخ ڇاإل٩وٌٲٍخ ، ڇٵبځذ اٹضٲب٭خ اٹ٦وثٍخ ٹچب اٹٖلاهح ٹزٮڈٯ اٹ٦وة ٭ى اٹ٦ٺڈٻ ڇاٹٞت .‬ ‫ط 2: ٚػؼ ِذٜ طٍخ ( فشدس٠ه ) اٌضبٔٝ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌضمبفخ اٌؼشث١خ.‬ ‫ٹپب ىاٹذ كڇٹخ اٹ٦وة ڇعبء اٹؾٶبٻ اٹڂڈهٽبٿ ٥ڂڈا ثبٹ٦ٺڈٻ اٹ٦وثٍخ ڇفبٕخ ٽٺٶچټ( فشدس٠ه اٌضبٔٝ ) اٹنډ ٵبٿ‬ ‫ٌ٦و٫ اٹ٦وثٍخ ڇٌقبٝت ثچب ٍٙڈ٭ڄ ٽڀ اٹ٦وة ڇٌْغ٤ اٹ٦ٺپبء ٽڀ ٵٸ عڂٌ كڇٿ رٮوٱخ ثٍڀ ٽَٺټ ڇٽٍَؾى‬ ‫ڇٌچڈكډ .‬ ‫ط 3 : اروش صالصخ ِٓ األؿجبء فٝ ئؿبس اٌؾؼبسح اإلعالِ١خ ، ٚثؼغ اٌّإٌفبد فٝ ٘زا اٌّغبي .‬ ‫1 - ئعؾبق ثٓ عٍ١ّبْ 2- اثٓ اٌغضاس 3-ِٛعٝ اثٓ ِ١ّْٛ " ٝجٍت ٕالػ اٹلٌڀ‬ ‫ڇٽڀ أڅټ اٹپئٹٮبد ٭ى څنا اٹپغبٷ : (رنٵوح اٹٶؾبٹٍڀٌؼٍٝ ثٓ ػ١غٝ- ّوػ اٹٖڂب٥خ اٹٖ٪ٍوح ٹغبٹٍڂڈً‬ ‫ٌّإٌفٗ اثٓ سػٛاْ اٌّظشٜ- اٹ٦ٲبٱٍو الثٓ اٌج١ـبس- اٹؾبڇډ ٌٍشاصٜ)‬ ‫(8 )‬
 9. 9. ‫ط 4 : وبٔذ فٝ عبٌشٔٛ ؽشوخ ػٍّ١خ رؾبٚي رشعّخ اٌىزت اإلغش٠م١خ ئٌٝ اٌالر١ٕ١خ ٌُٚ رٛفك فٍّبرا؟‬ ‫ٹټ ٌٶڀ ٹٲٺخ اٹٶزت اٹٍڈځبځٍخ أڇٹٚ٦٬ ٥ٺپبئچب ٭ى اٹٺ٪خ اٹٍڈځبځٍخ ٭ؾَت ثٸ اٿ األٽټ اٹالرٍڂٍخ ٹټ رٶڀ ٽ٦ ّح ٥ٲٺٍب‬ ‫ل‬ ‫الٍزٲجبٷ اٹ٦ٺڈٻ اٹٍڈځبځٍخ ٽجبّوح .‬ ‫ط 5 : ػًٍ : اػزجبس لغـٕـ١ٓ اإلفش٠مٝ أوجش ػبًِ ػٍٝ رمٛ٠خ اٌؾشوخ اٌؼٍّ١خ فٝ عبٌشٔٛ.‬ ‫ٹٲل كاهد ؽوٵخ اٹڂٲٸ ٭ى " ٍبٹوځڈ " ؽڈٷ هعٸ ٩ٍو ٽئڅٸ ٹپضٸ څنا اٹ٦پٸ ڇڅڈ " لغـٕـ١ٓ األفش٠مٝ " اٹنډ ٹټ‬ ‫ٌٶڀ ٥بٹپ ً ثبٹٺ٪خ اٹ٦وثٍخ ٥ٺپ ً ڇاٍ٦ ً ڇ٥ٺپڄ ثبٹالرٍڂٍخ ٙ٦ٍ٬ ڇٹټ ٌٶڀ ٥ٺى ٥ٺټ فبٓ ثبٹٞت ڇٹټ ٌٶڀ ٕبكٱ ً ٭ى‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ځَجخ اٹٶزت اٹى ڇاٙ٦ٍچب ، ڇٽڀ اٹ٦غٍت أٿ ٌٶڈٿ څنا اٹوعٸ أٵجو ٥بٽٸ ٥ٺى رٲڈٌخ اٹؾوٵخ اٹ٦ٺپٍخ ٭ى "عبٌشٔٛ‬ ‫" ڇٹ٦ٺچب أٽڈه ځَجچب اٹٍڄ ٽڀ عبءڇا ث٦لڃ ، ڇاځڄ اٍز٦بٿ ثپڀ ٌ٦و٭ڈٿ اٹ٦وثٍخ ڇاٹالرٍڂٍخ ڇٽڀ ٌ٦و٭ڈٿ اٹٞت .‬ ‫وبًِ‬ ‫ٽڀ أ٥٢ټ أ٥پبٷ " ٱَٞڂٍٞڀ األ٭وٌٲى" أځڄ روعټ ٵزبة " ٥ٺى ثڀ ٥جبً اٹپغڈٍى " اٹپ٦وڇ٫ ثبٍټ‬ ‫اٌظٕبػخ أٚ اٌىزبة اٌٍّىٝ ، ڇٵبځذ روعپخ څنا اٹٶزبة ٭زؾ ً ٭ى ربهٌـ اٹٞت اٹالرٍڂى .‬ ‫ب‬ ‫ط6 : وبٔذ اٌزشعّخ ِؼجش اٌؼٍَٛ ئٌٝ اٌغشث١١ٓ . ٔبلش ِٛػؾ ً عّبد ٘زٖ اٌزشعّخ ٚاٌؼٛاًِ اٌزٝ شىٍزٙب‬ ‫ب‬ ‫ارقن اٹ٪وثٍڈٿ اٹَجٍٸ اٹٞجٍ٦ى ٹزؾٲٍٰ ځٲٸ اٹ٦ٺڈٻ اٹ٦وثٍخ اٹٍچټ ڇڅڈ ٝوٌٰ اٹزوعپخ ، ڇٵبٿ ځغبؽچټ ٭ٍچب أٵضو‬ ‫ّپڈ ً ڇأ٥پٰ ڇأٵضو ڇٙڈؽ ً ٽڀ اٹزوعپبد اٹزى رپذ ٭ى ٍبٹوځڈ ،ٚرٌه ٌؼذح أعجبة ِٕٙب :‬ ‫ب‬ ‫ال‬ ‫1 - ؽٚبهح األځلٹٌ ٵبځذ ٭ى أ٩ٺت اٹ٢ڀ أٵضو علح ڇٱڈح ٽڀ ؽٚبهح ّپبٷ أ٭وٌٲٍخ‬ ‫2 - ٵبٿ اٹ٦ٺپبء اٹپزوعپڈٿ أٱله ٥ٺى ٭چټ اٹ٦وثٍخ ڇاٹالرٍڂٍخ ڇ٥ٺى ٽ٦و٭خ اٹ٦ٺڈٻ ځٮَچب ٽڀ ٽزوعپى ٕٲٺٍخ‬ ‫3 - ه٩جخ اٹ٪وثٍٍڀ ٭ى ر٦ٺټ اٹ٦ٺڈٻ ٵبځذ ٹچب كڇا٭٤ ٍٍبٍٍخ ڇاعزپب٥ٍخ رغ٦ٺچب ٽٺؾخ ٥بعٺخ .‬ ‫(9 )‬
 10. 10. ‫ط7 : ٌُ رخً ؽشوخ اٌزشعّخ ِٓ ػ١ٛة عبثمبرٙب . ٚػؼ رٌه ِغ اٌزّض١ً.‬ ‫ٹٶضوح ٽب ٭ٍچب ٽڀ اٹزواعټ اٹپيكڇعخ ٵبځذ رڂٲٸ اٹٶزت اٹى ٹ٪خ ( ٱْزبٹخ ) ڇٽڂچب اٹى اٹالرٍڂٍخ . ڇٵبٿ ث٦٘‬ ‫اٹپزوعپٍڀ ٱٺٍٺى اٹ٦ٺټ ثپڈٙڈ٣ اٹٶزت اٹزى ٌڂٲٺڈځچب . ڇٽڀ اٹ٦غٍت أځڂب ال ځوډ فٺٞ ً ٹچنا ٭ى روعپبد " ؽڂٍڀ ثڀ‬ ‫ب‬ ‫اٍؾبٯ " ڇ٩ٍوڃ ٹٺٞت اٹٍڈځبځى ٭ى ث٪لاك .‬ ‫ساثؼً : اٌشؼٛة ٚاٌؾؼبساد‬ ‫ب‬ ‫ألثٝ ؽ ّبْ اٌزٛؽ١ذٜ‬ ‫١‬ ‫ط 1 : ِب سأٞ اثٓ اٌّمفغ فٟ وً ِٓ (اٌفشط- اٌشَٚ- اٌظ١ٓ- اٌزشن- إٌٙذ- اٌؼشة) ؟‬ ‫سأٞ اثٓ اٌّمفغ فٟ :‬ ‫1- اٌفشط: أځچټ ٹٍَڈا أ٥ٲٸ األٽټ ، ٭چټ ٱڈٻ ٥ٺپڈا ٭ز٦ٺپڈا، ڇٽضٸ ٹچټ ٭بٽزضٺڈا ڇاٱزلڇا، ڇثلئڈا ثؤٽو ٭ب رج٦ڈڃ ،‬ ‫ٹٌٍ ٹچټ اٍزڂجبٛ ڇال اٍزقواط .‬ ‫2- اٌشَٚ : ٹچټ أثلاٿ ڇصٍٲخ ڇڅټ إٔؾبة ثڂبء ڇ څڂلٍخ ، ال ٌ٦و٭ڈٿ ٍڈاڅپب .‬ ‫4- اٌزـــشن : څټ ٍجب٣ ٹٺچواُ (ٌٍمزبي).‬ ‫3- اٌظ١ــٓ : إٔؾبة أصبس ڇٕڂ٦خ .‬ ‫5- إٌٙــــذ : إٔؾبة ڇڅټ ڇٽقو٭خ ڇّ٦جنح ڇؽٍٺخ .‬ ‫6- اٌؼـشة : (1- إٔؾبة ٕؾخ اٹٮٞوح 2- ا٥زلاٷ اٹجڂٍخ 3- ٕڈاة اٹٮٶو 4- مٵبء اٹٮچټ )‬ ‫ٚوبْ دٌ١ٍٗ ػٍٝ رٌه أُٔٙ :‬ ‫1- ىه٥ڈا اٹڂجبد ألځچټ ٥ٺپڈا أځڄ ٽ٦بّچټ ٭ٲَپڈڃ ٹٺوٝت ڇاٹٍبثٌ ڇاٹى ٽب ٌٖٺؼ ٹٺْبح ڇاٹج٦ٍو .‬ ‫( 01)‬
 11. 11. ‫2- ٱَپڈا اٹيٽبٿ ڇع٦ٺڈڃ هثٍ٦ ً ڇٍٕٮ ً ڇٱٍ٢ٍ ً ڇّزڈٌ ً .‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫3-ع٦ٺڈا أكٹزچټ اٹڂغڈٻ ٭ً ٍٺٶچټ اٹجالك .‬ ‫.‬ ‫4- ع٦ٺڈا ثٍڂچټ ٍّئ ً ٌو٩جڈٿ ٭ً اٹغپٍٸ ڇٌزغڂجڈٿ ثڄ ٥ڀ اٹلځبءح ڇٌؾٚچټ اٹپٶبهٻ ڇٕڂ٤ اٹپ٦وڇ٫‬ ‫ب‬ ‫ط 2 : ِب اٌفؼبئً اٌزٟ روش٘ب اٌٛص٠ش ٌىً شؼت ِٓ شؼٛة اٌؾؼبسح اٌمذ٠ّخ ؟‬ ‫ٹٶٸ أٽخ ٽياٌب ڇال ٌپٶڀ االرٮبٯ ٥ٺى ٭ٚٸ أٽخ ألٿ ٹٶٸ أٽخ ٭ٚبئٸ ڇهمائٸ .‬ ‫٭بٿ اٹٮبهًٍ ٹٌٍ ٭ً ٭ٞورڄ ڇال ٥بكرڄ ڇال ٽڂْئڄ أٿ ٌ٦زو٫ ثٮٚٸ اٹ٦وثً ڇال اٹ٦وثً ٌٲو ثٮٚٸ اٹٮبهًٍ‬ ‫ڇٵنٹٴ اٹچڂلي ڇاٹوڇٽً ڇاٹزوٵً ڇاٹلٌٺپً .‬ ‫ط 3 : ً٘ ٘زٖ اٌفؼبئً ػبِخ ػٕذ وً األفشاد فٟ األِخ ؟‬ ‫ٌىً أِخ فؼبئً ٚسرائً : فبػزجبس اٌفؼً ٚاٌششف ِٛلٛف ػٍٝ ش١ئ١ٓ :‬ ‫1- ٽب فٔ ثڄ ٱڈٻ كڇٿ ٱڈٻ ٭ً أٌبٻ اٹڂْؤح ثبالفزٍبه ٹٺغٍل ڇاٹوكيء 2- اٹوأي اٹٖبئت ڇاٹٮبئٸ .‬ ‫* ٭بٹقٍواد ڇاٹٮٚبئٸ ڇاٹڂٲبئ٘ ٽٮبٙخ ٥ٺى عپٍ٤ اٹقٺٰ .‬ ‫ط 4 : ٠شٜ اٌجؼغ أْ أزّبء اإلٔغبٔ١خ ٠زغبٚص األِخ ٚاٌٛؿٓ ٚاٌمَٛ ٚغ١ش٘ب ...ٔبلش رٌه ؟‬ ‫اٹؾٶټ ٌٶڈٿ كائپ ً ٥ٺى اٹپغپڈ٣ ال اٹٮوك : ٭ؤٿ األٽټ ٽزٲبهثخ ٭ً اٹپياٌب ڇاٹ٦ٍڈة ڇڅنا ٌل٥ڈ اٹى ٍ٦خ األ٭ٰ‬ ‫ب‬ ‫ڇاٹڂي٥خ اإلځَبځٍخ ڇ٥لٻ اٹز٦ٖت ٹٺغڂٌ أڇ اٹزٮبفو ثبألٕٸ ڇفٍو اٹڂبً أځٮ٦چټ ٹٺڂبً .‬ ‫( 11)‬
 12. 12. ‫خبِغـً: ٘زا ٘ٛ ػظشٔب‬ ‫ب‬ ‫ٌٍذوزٛس/ صوٝ ٔغ١ت ِؾّٛد‬ ‫ط 1: ِب ِؼٕٝ اٌؼظش ؟‬ ‫ٹٌٍ ٽ٦ڂبڃ االځزٲبٷ ٥لكا ٽڀ اٹَڂٍڀ ثٍڀ ٥ٖو ڇ٥ٖو أڇ اٽزلاكڃ ثٍڀ اٹ٦ٖڈه ٵجوا ڇٕ٪وااځپب اٹ٦ٖو‬ ‫څڈ أٿ رَڈك ٭ٶوح أٍبٍٍخ اٹؾٍبح ڇرٖجؼ ٽؾڈها رلڇه ؽڈٹڄ ٽَبٹٴ ڇٽڂبّٜ اٹڂبً ، ڇ٥ڂلٽب ٹټ ر٦ل رٺٴ‬ ‫اٹٮٶوح ٵب٭ٍخ رَڈك ٭ٶوح علٌلح ڇرٖجؼ ٽؾڈها ٹٺؾٍبح ٭ٍ٦ٍِ اٹڂبً ٥ٖوا علٌلا .‬ ‫ط 2 : ِب ِؼٕٝ لٛي اٌىبرت : " ئّٔب اٌؼظش اٌّؼ١ٓ ٘ٛ فىشح أعبع١خ رغٛد اٌٛعٛد " ؟‬ ‫ٽ٦ڂبڃ أٿ اٹ٦ٖو ال ٌٲبً ثبٹيٽڀ ثٸ ثبٹٮٶوح اٹغلٌلح اٹزى رَڈك اٹ٦ٖو ڇرٍَٞو ٥ٺٍڄ .‬ ‫ط 3 : و١ف ٠زخٍف إٌبط ػٓ ِغب٠شح ػظشُ٘ ؟ ِٚب ٔز١غخ رٌه ؟‬ ‫اما رپَٶڈا ثٮٶوح ٱلٌپخ ٭ى ؽٍڀ أٿ ثٲٍخ اٹڂبً رَڈكڅټ ٭ٶوح علٌلح ٱل إٔجؾذ ٽؾڈها ٹؾٍبرچټ ڇځزٍغخ مٹٴ‬ ‫ٌٖجؾڈٿ ٵبٹ٪وثبء ٥ڀ ٥ٖوڅټ ٌڂ٢و اٹٍچټ اٹڂبً ثلڅْخ ڇاٍز٪واة ؽزى ٌپٶڀ أٿ ٌٖٮڈڅټ ثبٹغڂڈٿ .‬ ‫ط 4 : و١ف ٠غزـ١غ اٌّزخٍف ػٓ ػظشٖ أْ ٠ٛاعٗ اٌزؾذ٠بد اٌّؼبطشح ؟‬ ‫ٌَزٍٞ٤ مٹٴ ثپَبٌوح اٹٮٶو اٹغلٌل اٹنډ ٍبك ڇاال ٭بځڄ ٌ٦غي ٥ڀ ٽڈاعچخ اٹزؾلٌبد اٹپ٦بٕوح ٽضٸ أڅٸ اٹٶچ٬‬ ‫اٹنٌڀ ٭ٚٺڈا اٹ٦ڈكح اٹى ٵچٮچټ أډ ٭ٚٺڈا اٹپڈد ث٦ٍلا ٥ڀ اٹؾٍبح ألځچټ ٹټ ٌزؤٱٺپڈا ٽ٤ اٹ٦ٖو اٹغلٌل .‬ ‫( 21)‬
 13. 13. ‫ط 5 : ِب ِمِٛبد اٌفىشح اٌغذ٠ذح ؟‬ ‫2- رٮى ثؾبعبد اٹڂبً ڇٽزٞٺجبرچټ‬ ‫1- أٿ رٶڈٿ ٩يٌوح ثؾٍش رڂجضٰ ٥ڂچب أ٭ٶبه علٌلح ٭و٥ٍخ .‬ ‫ط 6 : و١ف لغُ اٌىبرت اٌؼظش اٌغذ٠ذ ؟‬ ‫ٌٲَټ اٹى ٱوڇٿ أهث٦خ ٙپزچب ٭ٶوح ڇاؽلح څى ٭ٶوح ٱواءح اٹٞجٍ٦خ ٱواءح ٽجبّوح ڇڅنا اٹ٦ٖو ٌپٶڀ أٿ‬ ‫ٌزٮو٣ اٹى ٥ٖڈه ٵٸ ٽڂچب ٽب ٌٲوة ٽڀ ٱوٿ ٹڄ فٖبئٖڄ اٹپپٍيح ؽٍش ٌٖٺؼ أٿ ٌٶڈٿ ٥ٖوا ٱبئپب‬ ‫ثنارڄ ، رٲلٻ ٭ٍڄ اٹ٪وة األٽوٌٶى ڇاألڇهڇثى ڇاٹٍبثبٿ أٽب ثٲٍخ اٹلڇٷ ٭ٲل اٍزپود رؤفن ڇال ر٦ٞى‬ ‫ط 7 : ِب اٌفىشح اٌزٝ عبدد فٝ ٍِزمٝ اٌمشٔ١ٓ اٌزبعغ ػشش ٚاٌؼشش٠ٓ ؟‬ ‫٭ى ٽٺزٲى اٹٲوځٍڀ اٹزبٍ٤ ٥ْو ڇاٹ٦ْوٌڀ ځغل رٞڈها ٵجٍوا ٭ج٦ل اځْ٪بٷ اٹ٦ٺپبء ثبٹٲواءح كافٸ اٹغلهاٿ‬ ‫٭ى ٵزت اٹَبثٲٍڀ فوعڈا ٹٲواءح اٹٞجٍ٦خ ٱواءح ٽجبّوح ڇعبثڈا األهٗ ڇاٹجؾو ڇاٹغڈڇاأل٭الٳ ٹٍٶْٮڈا‬ ‫اٹپَزڈهٹنٹٴ إٔجؼ اٹٲوٿ اٹ٦ْوڇٿ ٥ٖوا ٽَزٲال ثنارڄ.‬ ‫ط 8: ِب ِؼٕٝ لٛي اٌىبرت "اٌؼظش اٌؾذ٠ش ػظش لشاءح اٌـج١ؼخ ِجبششح"؟‬ ‫ٽ٦ڂبڃ أٿ ٥ٺپبء اٹ٦ٖو اٹؾلٌش اځٞٺٲڈا اٹى اٹٶڈٿ ٌقٚ٦ڈځڄ ٹٍَٞورچټ ث٦ل أٿ ٵبځڈا ٌپٶضڈٿ كافٸ‬ ‫اٹغلهاٿ ٌ٦ٶٮڈٿ ٥ٺى ٱواء ٵزت اٹَبثٲٍڀ .‬ ‫( 31)‬
 14. 14. ‫ط 9 : (ٔظش٠خ إٌغج١خ ػٕذ (أ٠ٕشز١ٓ)ِٓ أُ٘ عّبد اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ)ٚ ّؼ رٌه .‬ ‫ػ‬ ‫ألٿ اٹڂَجٍخ رٲوأ ١ڈاڅو اٹٶڈٿ ٥ٺى أځچب ٹٍَذ ٽؾلكح رؾلٌلً ٱبٝ٦ ً، ثٸ څى ٭ى ؽٲٍٲزچب اٹپڈٙڈ٥ٍخ ٽنثنثخ،‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ڇٵنٹٴ ٭پٲبٌٌٍ أٝڈاٹچب ڇأؽغبٽچب ڇٍو٥برچب رز٪ٍو ٱٺٍ ً ٭ى ٵٸ ٽوح ، ڇٌٲزٚى األٽو أٿ رئفن رٺٴ اٹپٲبٌٌٍ ٥لح‬ ‫ال‬ ‫ٽواد ثبٍزقواط ٽزڈٍٞچب، ٭ٚ ً ٥ڀ أٿ أعچيح اٹٲٍبً ځٮَچب ريكاك كٱخ ٵٺپب رٲ ّٻ اٹ٦ٺټ ، ڇٽ٤ ىٌبكح اٹ ّٱخ ٭ى‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫اٹغچبى رز٪ٍو أهٱبٻ اٹپٲبٌٌٍ .‬ ‫(اٌٛؽـــــــــــــــــذح اٌضبٔ١خ)‬ ‫اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّؼبطشح‬ ‫د/ وّبي ثشش‬ ‫ط 1: ٚاصْ ث١ٓ رؼش٠ف اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌفظؾٝ ٚاٌّؼبطشح .‬ ‫اٌؼشث١خ اٌفظؾٝ : څى ٥وثٍخ اٹ٦ٖڈه اٹٲلٌپخ اٹَبٹٮخ أډ ٥وثٍخ اٹپبٙى ، أِب اٌؼشث١خ اٌّؼبطشح :څى ٥وثٍخ‬ ‫اٹٍڈٻ أڇ اٹؾبٙو أڇ څى ٹ٪خ األكة اٹغٍل اٹٍڈٻ ڇڅى ٽٶزڈثخ ٭ى األ٩ٺت األ٥ټ .‬ ‫ط 2 : ٌّبرا اخزبس اٌىبرت " اٌؼشث١خ اٌّؼبطشح "ثذال ِٓ" اٌؼشث١خ اٌفظؾٝ"؟‬ ‫رٌه ٌغجج١ٓ :‬ ‫" لؼ١خ‬ ‫1- اٍز٦پبٷ ٹٮ٢خ اٹٮٖؾى ٍڈ٫ ٌڈؽى اٹى اٹٶضٍوٌڀ أٿ اٹٶبرت ٽڂْ٪ٸ ثبٹٲٍٚخ اٹٲلٌپخ اٹغلٌلح‬ ‫اٌفظؾٝ ٚاٌؼبِ١خ " ٭ٍٮچټ ٽڀ مٹٴ أٿ اٹٶبرت ٌؾبڇٷ ڇٙ٤ ٱڈاځٍڀ ٹٺٮٍٖؼ ڇ٩ٍواٹٮٍٖؼ ٽڀ اٹٶالٻ0‬ ‫( 41)‬
 15. 15. ‫2- ٵٺپخ اٹٮٖؾى رزٚپڀ ؽٶپب ځچبئٍب ثزٮٍٚٸ أٍٺڈة ٥ٺى آفو أډ رٮٍٚٸ اٹٮٖؾى ٥ٺى اٹ٦بٽٍخ.‬ ‫ط 3 : ً٘ فظؾٝ اٌ١َٛ ٘ٝ فظؾٝ األِظ ؟‬ ‫ٌزڈڅټ ث٦٘ اٹپضٲٮٍڀ أٿ ٭ٖؾى اٹٍڈٻ څى ځٮَچب ٭ٖؾى األٽٌ ڇٌڂقل٥ڈٿ ثبٝالٯ اٍټ ڇاؽل ٥ٺٍچب ڇڅى اٹٺ٪خ‬ ‫اٹ٦وثٍخ اٹٮٖؾى ڇاٹڈاٱ٤ أٿ ٥وثٍخ اٹٍڈٻ رقزٺ٬ ٥ڀ ٥وثٍخ اٹٲوڇٿ األڇٹى افزال٭ب ڇاٙؾب .‬ ‫ط 4: ِب اٌؼاللخ ث١ٓ فظؾٝ األِظ ٚاٌ١َٛ ؟ (ِب ٚعٗ االرفبق ٚاالخزالف ث١ّٕٙب) ؟ ِٚب ٔز١غخ رٌه ؟‬ ‫اٹ٦الٱخ څى أٿ ٭ٖؾى اٹٍڈٻ ٽب څى اال اٽزلاك ڇاٍزپواه ٹٮٖؾى األٽٌ أڇ أځچب ٕڈهح ٽڀ ٕڈهڅب اؽزٮ٢ذ‬ ‫ثپغپڈ٣ اٹقٖبئٔ األٍبٍٍخ ٹٺ٪خ األٕٸ ڇاځٮوكد ٥ڂچب ڇرپٍيد ٽڂچب ثقڈآ أفوډ علٌلح ، ٭بما أٍپٍڂب ٥وثٍخ‬ ‫اٹپبٙى " اٹٮٖؾى " ٌغت رَپٍخ ٥وثٍخ اٹؾبٙو " اٹٮٖؾى اٹؾلٌضخ " ڇرٮوٗ ٥ٺٍڂب اٹڂ٢وح اٹپڈٙڈ٥ٍخ أٿ‬ ‫ځَپٍچب( اٌؼشث١خ اٌّؼبطشح ).‬ ‫ط 5 : ِب اٌؼشث١خ اٌّؼبطشح فٝ سأٜ اٌىبرت ؟ ِٚب أُ٘ ِغبالرٙب ؟‬ ‫ٹ٪خ األكة ّ٦وا ڇځضوا ڇڅى ٹ٪خ ٽٶزڈثخ ٭ى األ٩ٺت األ٥ټ .ِٚٓ أُ٘ ِغبالرٙب:اٹپئٹٮبد اٹ٦ٺپٍخ ڇاٹٶزت اٹغبٽ٦ٍخ‬ ‫ڇاٹپغالد األكثٍخ ڇاٹٖؾ٬ اٹٍڈٽٍخ ڇٽب ّبٵٸ مٹٴ ٽڀ هٍبئٸ ڇڇصبئٰ‬ ‫ط 6 : ٌّب خض اٌىبرت اٌؼشث١خ اٌّؼبطشح ثأٔٙب ِىزٛثخ فٝ األغٍت ؟‬ ‫ألٿ اٹپضٲٮٍڀ ٱٸ أٿ ٌزٶٺپڈا ثچب اال ٭ى ٕڈهح ٽؾبٙواد أڇ أؽبكٌش اما٥ٍخ أڇ فٞت ٥بٽخ ڇ٭ى مٹٴ ٌڂله أٿ‬ ‫ٌوٍٸ اٹپزٶٺټ ثچب ٵالٽڄ كڇٿ اٹڈٱڈ٣ ٭ى فٞؤ ٌَزڈډ ٭ى مٹٴ اٹپزقٖٔ ڇ٩ٍوڃ ٹنٹٴ هٵي اٹٶبرت ٥ٺى ٵڈځچب‬ ‫ٹ٪خ ٽٶزڈثخ ڇأڅپٸ اٹپڂٞڈٱخ ، ٹٶڂچب ثٖڈهرٍچب ٽوؽٺخ ٽڀ ٽواؽٸ رٞڈه ربهٌـ اٹٺ٪خ0‬ ‫( 51)‬
 16. 16. ‫ط 7 : ٌىٍّخ اٌزـٛس اعزخذاِبد ِزؼذدح ثؾغت ٚعٙخ إٌظش ِب ٘ٝ ؟‬ ‫1- االځزٲبٷ ٽڀ ٝڈه اٹى آفو أ٭ٚٸ ٥ٺى أٍبً أٿ اٹٺ٪خ أكد ڇ١ٍٮزچب ٥ٺى فٍو ڇعڄ ڇٱبثٺذ ؽبعبد‬ ‫اإلځَبٿ ڇٹټ رٲ٬ ٥بعيح ٥ڀ ٽڈاٵجخ اٹؾوٵخ اٹلائپخ ٭ى اٹپغزپ٤ .‬ ‫2- ڇ٭ى هأډ اٹزٲٺٍلٌٍڀ اٹپْز٪ٺٍڀ ثبٹٺ٪خ أٿ اٹزٞڈه ځڈ٣ ٽڀ اٹقٞؤ أڇ اٹقوڇط ٥ٺى اٹٲڈا٥ل اٹزى ٍغٺذ ٭ى ٵزت‬ ‫اٹٺ٪خ ڇهٍٙچب هعبٷ اٹٲڈا٥ل ڇإٔؾبة څنا اٹوأډ ع٦ٺڈا اٹٖڈاة ڇاٹقٞؤ أٍب ً اٹؾٶټ ڇأڅپٺڈا االٍز٦پبٷ‬ ‫اٹڈاٱ٦ى ٹٺ٪خ .‬ ‫3- االځؾوا٫ ٱٺٍال ٥ڀ اٹٖڈاة ڇمٹٴ ألٿ ث٦٘ اٹٺ٪ڈٌٍڀ ٌزقن ٽڈٱٮب ڇٍٞب ٭ٍٮَو اٹزٞڈه ثنٹٴ أډ ٌٶڈٿ اٹزٞڈه‬ ‫٭ى ځ٢وڅټ فٞڈح ٹټ رٖٸ اٹى ٽوؽٺخ اٹقٞؤ اٹٖو٫ .‬ ‫ط 8 : ِب اٌفشق ث١ٓ اٌزغغ١ً ٚاٌزمٛ٠ُ ؟ ٚأ٠ّٙب أفؼً ؟‬ ‫اٌزغغ١ً : ٥پٺٍخ رٲٖى اٹلاهٍٍڀ اٹؾٲٍٲخ ڇرَغٍٺچب ثٞوٌٲخ اٹڈٕ٬ .‬ ‫اٌزمٛ٠ُ : ڇٙ٤ ٱڈاځٍڀ ڇأؽٶبٻ ٽؾلكح ٌٍَو اٹڂبً ٥ٺى څلٌچب .‬ ‫&- ڇال ٽبځ٤ ٽڀ أفن اٹٞوٌٲزٍڀ أډ رٲوٌو اٹؾٲٍٰ ثٞوٌٰ اٹڈٕ٬ صټ رزج٤ مٹٴ ثبٹزٲڈٌټ ڇإلاه اٹؾٴٻ ٥ٺٍچب .‬ ‫ح‬ ‫( 61)‬
 17. 17. ‫ِغزٛ٠بد اٌؼشث١خ اٌّؼبطشح فٝ ِظش‬ ‫د/ اٌغؼ١ذ ِؾّذ ثذٜٚ‬ ‫ط 1:- ِب ِغزٛ٠بد اٌٍغخ فٟ ِظش اٌّؼبطشح ؟‬ ‫1. ٭ٖؾً اٹزواس 2- ٭ٖؾً اٹ٦ٖو 3- ٥بٽٍخ اٹپضٲٮٍڀ 4- ٥بٽٍخ اٹپزڂڈهٌڀ 5- ٥بٽٍخ األٽٍٍڀ‬ ‫ط 2: و١ف ٔؼشف فظؾٟ اٌزشاس ؟‬ ‫څً اَٿ ڇٱٮ ً ٥ٺً هعبٷ اٹلٌڀ ٽڀ ٥ٺپبء األىڅو ڇاٍزقلاٽبرچب اٹپڂٞڈٱخ رڂؾٖو ٭ً اٹجواٽظ اٹلٌڂٍخ ٽضٸ ثوځبٽظ‬ ‫ب‬ ‫هأي اٹلٌڀ اٹني ٌْو٫ ٥ٺٍڄ أؽل ٥ٺپبء األىڅو اٹني ٌٲوأ ٭ٍڄ أٍئٺخ اٹپَزپ٦ٍڀ ڇٌوك ٥ٺٍڄ اٹٍٚ٬ ثبٹٮٖؾى‬ ‫اٹپزؤصوح ثٲڈا٥ل اٹٲواءاد اٹٲوآځٍخ0‬ ‫ط 3: ِب ِغبي فظؾٟ اٌؼظش ؟‬ ‫ٽغبٹچب أڇٍ٤ ٽڀ اٹپغبٷ اٹَبثٰ ٭زجلڇ ٭ً ٵٸ اٹپڈٙڈ٥بد اٹزً رزٖٸ ثؾٍبرڂب اٹپ٦بٕوح ڇرَزقلٻ ٭ٍچب اٹٮٖؾى‬ ‫ٽضٸ ځْواد األفجبه ڇاٹز٦ٺٍٰ اٹٍَبًٍ ڇاألؽبكٌش اٹ٦ٺپٍخ اٹپ٦لح ٽَجٲ ً ڇاٹزً ٌٲوإڅب إٔؾبثچب ٽڀ ڇهٱخ ٽٶزڈثخ‬ ‫ب‬ ‫ڇٌؾزڈي څنا اٹپَزڈي ٥ٺً أځپبٛ ٽقزٺٮخ ٥ٺپٍخ ڇٍٍبٍٍخ ڇأكثٍخ ڇاعزپب٥ٍخ رَزقلٻ ٥بكح ٭ً اٹپڂبٱْبد ثٍڀ‬ ‫اٹپضٲٮٍڀ ٭ً اٹپڈٙڈ٥بد اٹؾٚبهٌخ‬ ‫( 71)‬
 18. 18. ‫ط 4: ِب ِغبي ػبِ١خ اٌّضمف١ٓ ؟‬ ‫ٽضٸ ٽَبئٸ اٹ٦ٺټ ڇاٹٍَبٍخ ڇاٹٮڀ ڇاٹپْبٵٸ االعزپب٥ٍخ ڇٌپضٺچب ٭ً اإلما٥خ ثواٽظ اٹوأي ڇاٹپڂبٱْبد ڇاٹؾڈاه ٽضٸ‬ ‫أؽبكٌش ٕٮٍخ اٹپچڂلً ٭ً ثوځبٽظ هٵڀ اٹپوأح ڇاٹجوځبٽظ اٹزٺٍٮيٌڈځً اٹني ٌڂبٱِ ٭ٍڄ ٽئٹٮڈ اٹپَوػ ٽ٤ ث٦٘‬ ‫اٹڂٲبك ؽڈٷ ٽَوؽٍخ ٽڀ اٹپَوؽٍبد ڇاځزْو څنا اٹپَزڈي ٭ً ٵٸ ٽٍبكٌڀ اٹضٲب٭خ ؽزى إٔجؾذ ٥بٽٍخ اٹپضٲٮٍڀ‬ ‫ثپٮوكارچب ڇر٦جٍوارچب ڇٽوڇځزچب ٽَزڈك٣ اٹؾٚبهح اٹپٖوٌخ اٹؾلٌضخ ڇاٽزلد څنڃ اٹٺ٪خ اٹً ثوځبٽظ ٵبٿ ٌزڈٱ٤ اځڄ‬ ‫ٍٍٶڈٿ ٽڀ أٵضو اٹجواٽظ أفالٕ ً ٹٺٮٖؾى ڇڅڈ ثوځبٽظ ٽ٤ اٹڂٲبك ٭ً اما٥بد اٹجوځبٽظ اٹضبځً ڇٵنٹٴ اٹً ٽلهعبد‬ ‫ب‬ ‫اٹغبٽ٦خ.‬ ‫ط 5:أ٠ٓ رغزخذَ ػبِ١خ اٌّزٕٛس٠ٓ ؟‬ ‫ٌَزقلٽچب ٩ٍو األٽٍٍڀ ٭ً ؽٍبرچټ اٹٍڈٽٍخ ٽڀ ثٍ٤ ڇّواء ڇهڇاٌخ أفجبه ڇاٹؾلٌش ثٍڀ األڅٸ ٥ڀ اٹپْبڅلاد‬ ‫اٹٍڈٽٍخ ڇاالځٞجب٥بد ٥ڀ األٕلٱبء ڇاٹغٍواٿ ڇاٹٞ٦بٻ ڇڅنا اٹپَزڈي ٌَزقلٻ ٭ً اٹجواٽظ اٹقٮٍٮخ ٭ً اإلما٥خ‬ ‫ڇفبٕخ ٽ٤ اٹٍَلاد.‬ ‫ط 6: أ٠ٓ رغزخذَ ػبِ١خ األِ١١ٓ ؟‬ ‫ٌلٷ اٍټ اٹپٖٞٺؼ ٥ٺً أٽٍخ إٔؾبثڄ ڇال رڈعل ثواٽظ اما٥ٍخ رزقن ٽڂڄ ٹ٪خ ڇٹٶڀ ٌَپ٤ ٭ً اٹجواٽظ اٹزً رٲڈٻ ٥ٺً‬ ‫االرٖبٷ ثبٹغپچڈه فبهط االٍزڈكٌڈڅبد ٽضٸ ثوځبٽظ ٥ٺً اٹڂبٍٕخ ڇٹڈال ا٥لاك اٹؾڈاه ٹٶبٿ ٽڀ اٹپپٶڀ اٹؾٖڈٷ‬ ‫٥ٺً ٽبكح ٹ٪ڈٌخ ٍٝجخ ٽڀ څنا اٹڂڈ٣ ڇٌؾ٢ً څنا اٹپَزڈي ثڂٍٖت ٵجٍو ٽڀ اٹجواٽظ اٹزپضٍٺٍخ ڇاٹپَوؽٍبد ڇفبٕخ‬ ‫( 81)‬
 19. 19. ‫اٹٮٶبڅٍخ ٭چڈ ٹ٪خ أڇالك اٹجٺل اٹزً ٌَزقلٽچب ث٦٘ اٹٶزبة ٽجبٹ٪ٍڀ ٭ٍچب ڇٱبٷ ٥ڂچب اٹؾٶٍټ: ( اٹپجبٹ٪خ ٭ً رٍٖل‬ ‫اٹچبثٜ ٽڀ األٹٮبٟ ث٪وٗ اٙؾبٳ اٹڂبً أڇ ثؾغخ رٖڈٌو ڇاٱ٦ڂب .‬ ‫ط 7: ِب أُ٘ اٌّؾبٚس اٌزٟ ٠مَٛ ػٍ١ٙب اٌزشو١ت اٌٍغٛٞ ٌٍّغزّغ اٌّظشٞ ؟‬ ‫اٌزشو١ت اٌٍغٛٞ ٌٍّغزّغ اٌّظشٞ ٠مَٛ ػٍٟ ِؾٛس٠ٓ:‬ ‫‪ ‬اٹٮٖؾى ٭ً أٱًٖ اٹٍپٍڀ ڇاٹ٦بٽٍخ ٭ً أٱًٖ اٹٍَبه كڇٿ أٿ ٌٶڈٿ ثٍڂچپب ٹٲبء ٽْوڇ٣ أڇ ٩ٍو ٽْوڇ٣‬ ‫‪ٕ ‬ؾخ ٽٞٺٲخ ٭ً ځبؽٍخ ڇفٞؤ ٽٞٺٰ ٭ً األفوډ أثٍ٘ ڇأٍڈك ڇال ًّء ثٍڂچپب ٌٶَو ؽل االځزٲبٷ‬ ‫ط 8: ِب سأٞ رٛف١ك اٌؾى١ُ فٟ ئِىبٔ١خ ٚعٛد طٍخ ث١ٓ اٌّؾٛس٠ٓ ؟‬ ‫ٌوي رڈ٭ٍٰ اٹؾٶٍټ أٿ څڂبٳ ځپٜ ٽزڈٍٜ ٌغپ٤ ثٍڀ اٹپؾڈهٌڀ ٍپبڃ ثبٹٺ٪خ اٹضبٹضخ ٵپب ٱبٷ ٭ً ٽَوؽٍزڄ اٹٖٮٲخ الثل‬ ‫ٹً ٽڀ رغوثخ صبٹضخ إلٌغبك ٹ٪خ ٕؾٍؾخ ال رغب٭ً ٱڈا٥ل اٹٮٖؾى ڇڅً ځٮٌ اٹڈٱذ ٽپب ٌپٶڀ األّقبٓ ڇال ٌڂب٭ً‬ ‫ٝجبئ٦چټ ڇال عڈ ؽٍبرچټ ڇٌوي اٹج٦٘ ٭ً څنڃ اٹؾبالد اٹٲٺٍٺخ اځپب څً ك٥ڈح أڇ ٽؾبڇٹخ إلٌغبك ًّء ٹٌٍ ٽڈعڈك‬ ‫إٔ ً 0‬ ‫ال‬ ‫( 91)‬
 20. 20. ‫اٌٍغخ اٌؼشث١خ ث١ٓ اٌٍغبد اٌؼبٌّ١خ اٌّؼبطشح‬ ‫د/ ِؾّٛد فّٙٝ ؽغبصٜ‬ ‫ط 1: ػًٍ : رؼ ّ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ أُ٘ اٌٍغبد اٌّؼبطشح .‬ ‫ذ‬ ‫ألځچب اٹٺ٪خ اٹٲڈٽٍخ ٭ى أٵضو ٽڀ ٥ْوٌڀ كڇٹخ ٭ى أ٭وٌٲٍب ڇآٍٍب، ڇڅى ثبٹڂَجخ ٹ٦لك ٽڀ اٹپَٺپٍڀ ٭ى ٵٸ أځؾبء اٹ٦بٹټ‬ ‫عيء أٍبٍى ٽڀ اٹ٦ٲٍلح.‬ ‫ط 2: ئالَ رشعغ أّ٘١خ أٜ ٌغخ ِٓ اٌٍغبد ؟‬ ‫اٿ أڅپٍخ أٌخ ٹ٪خ ٽڀ اٹٺ٪بد روع٤ اٹى ٥ڈاٽٸ ٽقزٺٮخ ڇٹٶڂچب ال روع٤ اٹى اځزپبئچب اٹى أٍوح ٹ٪ڈٌخ ث٦ٍڂچب، ٭بٹٺ٪بد‬ ‫األٵبكٌخ ڇاٹٍڈځبځٍخ ڇاٹ٦وثٍخ ٹ٪بد رقزٺ٬ ٭ٍپب ثٍڂچب، ڇٹٶڀ څنا االفزال٫ ال ٌئصو ٍٺج ً أڇ اٌغبث ً ٭ى ٥بٹپٍخ اٹٺ٪خ،‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫٭بٹٺ٪خ روٱى ثوٱى اٹغپب٥خ اٹٺ٪ڈٌخ، ڇرزؾلك ٽٶبځزچب ٭ى ٙڈء ٽغپڈ٥خ ٽڀ اٹپ٦بٌٍواٹپقزٺٮخ.‬ ‫ط 3: رشعغ أّ٘١خ أٜ ٌغخ ئٌٝ ػذد إٌبؿم١ٓ ثٙب ٚاٌّغبؽخ اٌزٝ رغـ١ٙب . ؿجك رٌه ػٍٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ .‬ ‫اٿ اٹنډ ٌؾلك ٽٶبځخ اٹٺ٪خ اٹڈاؽلح ٭ى اٹ٦بٹټ اٹپ٦بٕو څڈ االځزْبه اٹغ٪وا٭ً ٹچنڃ اٹٺ٪خ، ڇٹٌٍ اٹپٲٖڈك ثبالځزْبه‬ ‫اٹغ٪وا٭ى اٹپٶبٿ ٭ى ځٮَڄ،ثٸ اٹپٲٖڈك ٥لك أثڂبء اٹٺ٪خ، ڇٽڀ څنا اٹغبځت ٭بٿ اٹ٦وثٍخ څى اٹٺ٪خ األٻ ٥ڂل ځؾڈ ٽبئخ‬ ‫ڇفپٍَڀ ٽٺٍڈځ ً ٽڀ أثڂبء اٹلڇٷ اٹ٦وثٍخ، ڇڅى ڇ٭ٲ ً ٹچنا اٹپ٦ٍبه أٵضو اٹٺ٪بد اځزْبهً ٭ى اٹٲبهح األ٭وٌٲٍخ ڇ٭ً ٩وة‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫( 02)‬
 21. 21. ‫آٍٍب، ٵبځذ اٹٺ٪خ اٹ٦وثٍخ ٍڂخ 0691 ٭ى اٹپٶبٿ اٹضبٽڀ ثٍڀ اٹٺ٪بد اٹٶجوډ، ٭ؤٕجؾذ ٽڂن ٍڂخ 0791 ٭ى اٹپٶبٿ‬ ‫اٹَبكً، رٲلٽذ ثنٹٴ – ٽڀ ؽٍش ٥لك أثڂبئچب – ٥ٺى اٹٺ٪زٍڀ اٹٍبثبځٍخ ڇاألٹپبځٍخ.‬ ‫ط 4: فٝ اٌّغبِغ اٌٍغٛ٠خ صالس ؿشق ٌٛػغ اٌّظـٍؾبد اٌغذ٠ذح أٚ(لؼ١خ ِظـٍؾبد اٌؾؼبسح)اروش٘ب .‬ ‫ئْ ٘زٖ اٌّظـٍؾبد رٛػغ ػٓ ؿش٠ك:‬ ‫3-‬ ‫1- اّزٲبٯ علٌل ٽڀ ٽبكح ٥وثٍخ ڇثڈىٿ ٥وثى 2- اٹز٪ٍٍو اٹلالٹى ثب٥ٞبء اٹٶٺپخ كالٹخ إٞالؽٍخ ٽؾلكح‬ ‫اال٭زواٗ اٹپ٦غپى ثٲجڈٷ ٵٺپبد اعڂجٍخ ٥ڂلٽب رز٦نه اٹڈٍبئٸ األفوډ.‬ ‫ط 5: ٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚعٛد٘ب فٝ ػذد ِٓ إٌّظّبد اٌذٌٚ١خ . ٚػؼ رٌه‬ ‫اٿ ٹٺ٪خ اٹ٦وثٍخ ڇعڈكڅب ثڈٕٮچب ٹ٪خ ٥پٸ ٭ى ٥لك ٽڀ اٹپڂ٢پبد اٹلڇٹٍخ اٹى عبځت ٵڈځچب ٹ٪خ اٹ٦پٸ ٭ى‬ ‫عبٽ٦خ اٹلڇٷ اٹ٦وثٍخ، ڇڅى اؽلډ ٹ٪بد اٹ٦پٸ ٭ى ٽڂ٢پخ اٹڈؽلح األ٭وٌٲٍخ صټ ٭ى ٽڂ٢پخ اٹپئرپو اإلٍالٽى.‬ ‫( 12)‬
 22. 22. ‫أٌفـــــــــبف ِؼبطـــــشح‬ ‫د 0 شٛلٟ ػ١ف‬ ‫1- اإلِؼــــــــــــــبء‬ ‫&- االعزؼّبي اٌّؼبطش : رڈٱٍ٤ اٹْقٔ ثبٍپڄ ٥ٺى ڇهٱخ أڇ أڇهاٯ .‬ ‫&- اٌّؼٕٝ فٝ اٌّؼبعُ اٌٍغٛ٠خ: أٽٚى األٽو اٽٚب ً أډ أځٮنڃ ٚفٝ اٌؾذ٠ش إٌجٜٛ:‬ ‫ء‬ ‫( ٌ١ظ ٌه ِٓ ِبٌه ئال ِب رظذلذ فأِؼ١ذ) أډ أځٮند ٭ٍڄ ٕلٱزٴ ڇٹټ رزواع٤ ٭ٍچب .‬ ‫&- طؾخ اٌىٍّخ : ٹپب ٵبٿ رڈٱٍ٤ اٹْقٔ ٥ٺى ڇهٱخ ٌ٦ڂى أځڄ ٍٍڂٮن ٽؾزڈاڅب اٍز٦ٍود ٵٺپخ اإلٽٚبء ٥ٺى اٹپٚى ٭ى‬ ‫اٹزڂٮٍن ٭برَ٤ اٍز٦پبٹچب ٽڀ ٽغوك اٹزڈٱٍ٤ اٹى اٹزڂٮٍن ؛ ٹنٹٴ رٶڈٿ اٹٶٺپخ ثپ٦ڂبڅب اٹپَز٦پٸ اٹٍڈٻ ٕؾٍؾخ .‬ ‫2- ئعـــــــــــــــــبصح‬ ‫&-االعزؼّبي اٌّؼبطش:ر٦ڂى ٥ٞٺخ ٭ٍٲڈٹڈٿ( ئعبصح ػ١ذ اٌفـش)ڇڅى ال رڈعل ٭ى اٹپ٦بعټ اٹٺ٪ڈٌخ ثچنااٹپ٦ڂى‬ ‫&- اٌّؼٕٝ فٝ اٌّؼبعُ اٌٍغٛ٠خ :‬ ‫*( أعبص اٌشٝء ) ع٦ٺڄ عبئيا ، *( أعبص اٌـش٠ك ) ٱٞ٦چب ، *( أعبص اٌؼمذ ) أٽٚبڃ0‬ ‫*(أعبص اٌشأٜ ) أځٮنڃ ، *( أعبص اٌؼبٌُ رٍّ١زا ثشٚا٠خ وزجٗ ) أمٿ ٹڄ ، *(أعبص ٌٗ األِش) ٍ ّ٩ڄ ٹڄ ڇأثبؽڄ0‬ ‫ڈ‬ ‫*( أعبصٚا اٌشعً ٌٍؾظ ) ٕوؽڈا ٹڄ ثبٹپوڇه ٭ى أهٙچټ .‬ ‫&- طؾخ اٌىٍّخ:ڇاٍزقلاٻ اٹپ٦بٕوٌڀ ٹٶٺپخ (ئعبصح ثّؼٕٝ اٌؼـٍخ) ٌؤرى ٽڀ رَڈٌ٨ ڇاثبؽخ أٌبٻ اٹ٦ٞٺخ ڇا٥ٮبء اٹْقٔ‬ ‫ٽڀ ٽياڇٹخ ٥پٺڄ اٹٍڈٽى ٽڀ اٝالٯ اٹ٦بٻ أډ اٹزَڈٌ٨ ٥ٺى اٹقبٓ ڇثنٹٴ رٶڈٿ اٹٶٺپخ ثچنا اٹپ٦ڂى ٕؾٍؾخ‬ ‫( 22)‬
 23. 23. ‫3- رغــــــــــش٠ف األسع‬ ‫&- االعزؼّبي اٌّؼبطش : اځزْو ٭ى اٹٖؾ٬ څنا اٹٺٮ٠ ڇٌ٦ڂى ځي٣ عيء ٽيهڇ٣ ٽڀ ٍٞؼ األهٗ ڇڅى ال رڈعل‬ ‫ثچنا اٹپ٦ڂى ٭ى اٹپ٦بعټ اٹٺ٪ڈٌخ .‬ ‫اٌّؼٕٝ فٝ اٌّؼبعُ اٌٍغٛ٠خ :‬ ‫(عشف اٌشٝء عشفب) أفنڃ ٵضٍوا،أڇ مڅجذ ثڄ ٵٺڄ أڇ ثپ٦٢پڄ ( عشف اٌغ١ً اٌٛادٜ) مڅت ثپب ٥ٺٍڄ ٽڀ اٹٶأل‬ ‫&- طؾخ اٌىٍّخ : ٹٮ٠ رغوٌ٬ األهٗ ثپ٦ڂى ځي٣ عيء ٽڀ ٍٞؾچب اٹپڂيه٥خ ال رڈعل ٭ى اٹپ٦بعټ اٹٺ٪ڈٌخ ڇٹٶڀ‬ ‫كفٺڄ ّىء ٽڀ اٹَ٦خ ٭ى االٍز٦پبٷ اٹ٦ٖوډ .‬ ‫4- اٌزؾــــــــــــــٛ٠ش‬ ‫&- االعزؼّبي اٌّؼبطش : ٌلڇه اٍز٦پبٷ اٹٶٺپخ ثپ٦ڂى ر٪ٍو اٹْىء أڇ اٹز٪ٍٍو ٭ٍڄ.‬ ‫&- اٌّؼٕٝ فٝ اٌّؼبعُ اٌٍغٛ٠خ : روك ٭ى اٹپ٦بعټ ثپ٦ڂى (اٌزج١١غ) ، ٌٲبٷ (ؽ ّس اٌضٛة) اما ٩َٺڄ ڇثّٚڄ ڇڅڈ‬ ‫ٍ‬ ‫ٛ‬ ‫ٽ٦ڂى ٌئڅٸ ٹپ٦ڂبڅب اٹپزلاڇٷ ؛ ام ٌؾپٸ كالٹخ اٹز٪ٍٍو ٭ى اٹٺڈٿ ،(اٌؾٛس)أٌٚب ٽ٦ڂبڃ اٹوعڈ٣ ٥ڀ اٹْىء ٽپب‬ ‫ٌ٦ٞى ٽ٦ڂى (اٌزغ١ش ٚاٌزؾٛي) ، ِٚٓ ِؼبٔ١ٙب فٝ ِؼغُ ٌغبْ اٌؼشة ٵٸ ّىء ر٪ٍو ٽڀ ؽبٷ اٹى ؽبٷ ٭ٲل ( ؽبس‬ ‫٠ؾٛس ؽٛسا ) أډ ر٪ٍو .‬ ‫(ؽ ّس)‬ ‫ٛ‬ ‫&- طؾخ اٌىٍّخ : ځَزٍٞ٤ ٽڀ فالٷ څنڃ اٹپ٦بځى اٹڈاهكح ٭ى اٹپ٦بعټ اٹٺ٪ڈٌخ أٿ ځٖڈ٧ ٽڀ اٹٮ٦ٸ‬ ‫ثزؼؼ١ف اٌؼ١ٓ ثّؼٕٝ ( ؽ ّي اٌشٝء) ٽڀ ؽبٷ اٹى ؽبٷ أڇ ث٦جبهح أفوډ (غ ّش ٚػ ّي) ڇثنٹٴ ٌٶڈٿ ر٦جٍو‬ ‫ذ‬ ‫١‬ ‫ٛ‬ ‫اٹپ٦بٕوٌڀ (ؽ ّس اٌىالَ رؾٛ٠شً) ثپ٦ڂى ٩ّو ڇ٥ ّٷ ر٦جٍوا ٍٺٍپب .‬ ‫ل‬ ‫ٍ‬ ‫ا‬ ‫ٛ‬ ‫( 32)‬
 24. 24. ‫5- رغــــــ١١ــــــــظ‬ ‫&- االعزؼّبي اٌّؼبطش : رَزقلٻ څنڃ اٹٶٺپخ ٵضٍوا ٽڀ اٹٍَبٍخ ڇاٹٲٍبكح.‬ ‫&- اٌّؼٕٝ فٝ اٌّؼبعُ اٌٍغٛ٠خ : ڇڅى ٽڀ (عبط اٌشػ١خ ٠غٛعٙب ) أډ ٱبٻ ٥ٺٍچب ڇٽٺٴ أٽوڅب ڇٵنٹٴ (عبط‬ ‫اٌذٚاة) أډ ٱبٻ ٥ٺٍچب ڇهاٙچب .‬ ‫&- طؾخ اٌىٍّخ : ٌزٚؼ أٿ اٹٶٺپخ (ٚاٚ٠خ ) اٹ٦ٍڀ ٭ٶبٿ اٹٲٍبً ٌٮوٗ أٿ ٌٲبٷ(رغٛ٠ظ) ڇٹٌٍ (رغ١١ظ)‬ ‫ڇٹٶڂچب ٹڈ ٱٍٺذ(رغٛ٠ظ) ٱل رڈڅټ ثپ٦ڂى أٿ (اٌغٛط) ڇٱ٤ ٭ٍچب أڇ إٔبثچب ٵپب ٭ى اٹ٦بٽٍخ ،ڇڅوڇثب ٽڀ څنا اٹٺجٌ‬ ‫ّب٥ذ ٥ٺى األٹَڀ څنڃ اٹٶٺپخ ثبٹٍبء ٭ؤٕجؾذ( رغ١١ظ ) ٽڀ اٹٍَبٍخ ڇڅڈ اٍز٦پبٷ ٍٺٍټ .‬ ‫6- عـــــــــــــجٙٛ ّ‬ ‫ٜ‬ ‫&- االعزؼّبي اٌّؼبطش : رَزقلٻ ٭ى اٹٖؾ٬ ٵضٍوا ځَجخ اٹى عجچخ ڇاٹڂَجخ اٹٲٍبٍٍخ اٹٍچب(عجٙ ّ) ٵپب څڈ‬ ‫ٝ‬ ‫ٽ٦وڇ٫ ٭ى ٱڈا٥ل اٹڂَجخ .‬ ‫&- طؾخ اٌىٍّخ : ٱل ٍجٰ أٿ أعبى اٹپغپ٤ اٹٺ٪ڈډ ٭ى اٹڂَجخ اٹى اٹڈؽلح ( ٚؽذٚ ّ ) ٵپب أعبى اٹڂَجخ اٹى ځ٢وٌخ‬ ‫ٜ‬ ‫اٹڂَجٍخ أٿ ٌٲبٷ ( ٔغجٛ ّ ) ڇٱٍبٍب ٥ٺى مٹٴ ٵٺڄ ٌَڈ٧ أٿ ٌٲبٷ ( عجٙٛ ّ ) ٭ى اٹڂَجخ اٹى عجچخ ٭زٶڈٿ ځَجخ‬ ‫ٜ‬ ‫ٜ‬ ‫ٕؾٍؾخ .‬ ‫( 42)‬
 25. 25. ‫اٌزؼش٠ـــــــت‬ ‫د . ئثشا٘١ُ ِذوٛس‬ ‫ط 1 : لذ ٠ؾذس رجبدي ث١ٓ اٌٍغبد ٚاٌٍٙغبد .. ٚػؼ رٌه ؟ ِٚب أعجبثٗ ؟‬ ‫رؤفن اٹٺ٪بد ڇاٹٺچغبد ث٦ٚ ً ٽڀ ث٦٘ ڇڅڈ رجبكٷ ٝجٍ٦ً صبثذ ، ثٲٖل ڇث٪ٍو ٱٖل ٭ٶضٍوً ٽب ٌٶًَ اٹٺٮ٠ اٹلفٍٸ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ثٶَبء علٌل ٭ٍڂًَ إٔٺڄ ٭ٍٖجؼ عيءً ٽڀ اٹٺ٪خ اٹزً اځزٲٸ اٹٍچب ڇال ٌْ٦و أثڂبإڅب ثؤځڄ كفٍٸ .‬ ‫ا‬ ‫ٚأعجبة رٌه : ؽٶټ اٹٲواثخ ، أڇ اٹغڈاه ، أڇ اٹوؽٺخ ، أڇاالځزٲبٷ .‬ ‫ط 2 : ِٚب اٌفشق ث١ٓ اٌٍغخ ، ٚاٌٍٙغخ ؟‬ ‫اٌٍغخ : أٹٮبٟ ر٦جو ثچب ٵٸ أٽخ ٥ڀ أ٩واٙچب ٵبٹ٦وثٍخ ڇاإلځغٺٍيٌخ ڇ٩ٍوڅب .‬ ‫اٌٍٙغخ : ٝوٌٮخ اٹٶالٻ ٥ڂل اٹڂٰٞ ثبٹٺ٪خ اٹڈاؽلح ِضً : ( ٌٙغخ لش٠ش – رّ١ُ – اٌمب٘شح – اٌظؼ١ذ ) ٽ٤ أځچب ٹ٪خ‬ ‫ڇاؽلح ڇڅً اٹ٦وثٍخ .‬ ‫ط 3: أخزد اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ اٌٍغبد ٚأػـزٙب لذ٠ّ ً ٚؽذ٠ض ً . ٔبلش رٌه.‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫لذ٠ًّ: أفند اٹ٦وثٍخ ٽڀ اٹٺ٪بد اٹَبٽٍخ ٵبٹَوٌبځٍخ أڇ اٹٮبهٍٍخ أڇ اٹٍڈځبځٍخ.ٚأػـذ: ثٲلهٽب أفند ٽڂچب أڇ ٌيٌل .‬ ‫ب‬ ‫ؽذ٠ض ً : أفند : ٥ڀ اٹٮوځٍَخ ڇاإلځغٺٍيٌخ ڇاإلٌٞبٹٍخ ٚأػـزٙب : ٽب رٖوػ ٽ٦بعپچب ثؤٕٺڄ اٹ٦وثً .‬ ‫ب‬ ‫ط 4 : ِب سأٞ اٌمذِبء فٟ ٘زا اٌزؼش٠ت ؟ راوشً ِضب ً ػٍٝ رٌه ؟‬ ‫ا ال‬ ‫ٌُ ٠ؼبسع األٚائً ٘زا األخز ِضبي : اٌّؼشثبد اٌمذ٠ّخ :‬ ‫( اٹلهڅټ – اٹلٌڂبه – اٹَڂلً – اإلٍزجوٯ )ڇٱل مٵو(ع١جٛ٠خ) اّبهح ٹٺپ٦وثبد ڇٱبٷ أځچب ٍبثٲخ ٥ٺى اإلٍالٻ‬ ‫( 52)‬
 26. 26. ‫ط 5 : و١ف ٚلف إٌبط فٟ اٌؼظش اٌؾذ٠ش ِٓ لؼ١خ اٌزؼش٠ت ؟‬ ‫ٵبٿ ٽڈٙ٤ فال٫ أعبىڃ ٱڈٻ ڇؽوٽخ آفوڇٿ ٭ٍيكاك :‬ ‫3- اٹزؤصو ثبٹضٲب٭بد األعڂجٍخ .‬ ‫1 - ٥ڂلٽب ٌْزل افزالٛ اٹ٦وة ث٪ٍوڅټ 2- رز٦لك ڇٍبئٸ األفن‬ ‫ِالؽظخ : ڇٱل ارٖٸ اٹ٦بٹټ اٹ٦وثً ٽڀ علٌل ٽڂن اٹٲوٿ اٹپبًٙ ثبٹؾٚبهح اٹ٪وثٍخ ارٖب ً ڇصٍٲ ً .‬ ‫ال ب‬ ‫.‬ ‫ٔز١غخ رٌه : ثلد آصبه مٹٴ ڇاٙؾخ ٭ٍپب ٍوډ اٹٍڄ ٽڀ أٹٮبٟ أعڂجٍخ ، ٹټ ٌزٲجٺچب ث٦٘ األكثبء ٭ً ٌَو‬ ‫ط 6 : و١ف ػبٌظ ِغّغ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِشىٍخ اٌزؼش٠ت ِٕز اٌجذا٠خ ؟ أٚ ِب اٌششٚؽ ٚاٌؼٛاثؾ اٌزٝ ٚطفٙب ِغّغ‬ ‫اٌٍغخ ثغٛاص اٌزؼش٠ت ؟‬ ‫وبْ ٕ٘بن شٟء ِٓ اٌؾزس ٌٚىٓ اعزمشد األِٛس ثؼذ ششٚؽ رُ ٚػؼٙب ِٓ اٌّغّغ اٌٍغٛٞ :‬ ‫1- اٱزٖو ٥ٺى أٍپبء اٹ٦ڂبٕو ڇاألعڂبً ( األٵَڈعٍڀ– اإلٹٶزوڇٿ ) .‬ ‫3- أ٥الٻ األّقبٓ ڇاألٽبٵڀ .‬ ‫2- أعچيح ( اٹزوٽڈٽزو – اٹجبهڇٽزو )‬ ‫5- اٹٶٺپبد اٹ٦بٹپٍخ ماد األٕٸ اٹٍڈځبځً أڇ اٹالرٍڂً‬ ‫4 – ٍٺَٺخ ٽڈاك ٽزْبثچخ ٭ً اٹٶٍپٍبء .‬ ‫٭ؤٱو اٹپغپ٤ ٽ٦وثبد ؽلٌضخ ٭ً اٹ٦ٺڈٻ ڇاٹٮڂڈٿ ڇ األٽضبٷ ڇ األڇٕب٫ ڇ أٝپئڂڈا اٹٍچب .‬ ‫* ِالؽظخ : اٹٺٮ٠ اٹْبئ٤ ڇاٿ ٵبٿ أ٥غپٍ ً أڇٹى ٽڀ اٹٺٮ٠ اٹ٪وٌت اٹپچغڈه.‬ ‫ب‬ ‫( 62)‬
 27. 27. ‫ط 7: ِب ٚاعت اٌؼٍّبء ٌغذ ؽبعخ اٌؼٍُ ٚاٌؾؼبسح ؟‬ ‫ػٍٝ اٌؼٍّبء أْ ٠غزٙذٚا ٚ ٠مزشؽٛا ِٓ شأٔٗ أْ ٠١غش اٌؼشث١خ :‬ ‫2- أٿ ٌؤفنڇا ثبٹپ٦وة اٹني رل٥ڈ اٹٍڄ اٹٚوڇهح .‬ ‫1 -ٌْزٲڈٿ‬ ‫3- ٌ٦ڈكڇٿ اٹى اٹ٦بٽٍخ ٹٍؤفنڇا ٽڂچب ٽب ٌَل ؽبعخ اٹ٦ٺټ ڇاٹؾٚبهح ٽب كاٻ ٌٲڈٻ ٥ٺى إٔڈٷ ٥وثٍخ‬ ‫ِالؽظخ : ڇاعت اٹ٦ٺپبء ڇاٹجبؽضٍڀ أٿ ٌزپٶڂڈا ٽڀ ٹ٪زچټ رپٶڂً ٌ٦ٍڂچټ ٥ٺى رقٍو اٹٺٮ٠ اٹپالئټ ٹپ٦ڂبڃ ، ڇال‬ ‫ب‬ ‫ٌؤفنڇا ثبٹٺٮ٠ األعڂجً اال ٥ڂل اٹٚوڇهح .‬ ‫ط 8:ػشف ثبٌّظـٍؾبد ا٢ر١خ( اٌٍغبد اٌغبِ١خ – اٌٍغبد إٌٙذ٠خ األٚسٚث١خ – اٌىزبة ٌغ١جٛ٠ٗ –اٌزؼش٠ت)‬ ‫:&- اٌٍغبد اٌغبِ١خ : أٍوح ٹ٪ڈٌخ روع٤ اٹٍچب اٹ٦وثٍخ ڇاٹَوٌبځٍخ ڇاٹ٦جوٌخ ڇ األٵلٌخ ( فٟ اٌؼشاق اٌمذ٠ُ )‬ ‫ڇاٹؾجٍْخ ڇڅً عيء ٽڀ اٹٺ٪بد األ٭وڇأٍٍڈٌخ ڇاٹزً رڂزپً اٹٍچب – اٹٺ٪خ اٹپٖوٌخ اٹٲلٌپخ ڇاٹٺ٪خ اٹجوثوٌخ‬ ‫&- اٌٍغبد إٌٙذ٠خ األٚسٚث١خ: أٍوح ٹ٪ڈٌخ روع٤ اٹٍچب ٹ٪بد ٵضٍوح ٽڀ ّجڄ اٹٲبهح اٹچڂلٌخ ڇاٌواٿ اٹى أڇهڇثب‬ ‫ِٚٓ ٌغبرٙب : اٹٮبهٍٍخ ڇاٹٍڈځبځٍخ ڇاٹالرٍڂٍخ ڇاٹٮوځٍَخ ڇاإلځغٺٍيٌخ ڇ األٹپبځٍخ ڇاإلٌٞبٹٍخ .‬ ‫اٌىزبة ٌغ١جٛ٠ٗ : أٱلٻ ٵزبة ڇٕٸ اٹٍڂب ٭ً اٹڂؾڈ اٹ٦وثً ، أٹ٬ ٭ً اٹٲوٿ اٹضبځً څغوي‬ ‫( 72)‬
 28. 28. ‫اٌزؼش٠ـــــــــــت : أفن أٹٮب١ً أعڂجٍخ اٹى اٹٺ٪خ اٹ٦وثٍخ .‬ ‫ب‬ ‫اٌٛؽــــــــذح اٌضبٌضخ(فٝ إٌمذ)‬ ‫اٌغشعبٔٝ ٚٔظش٠خ إٌظُ‬ ‫ط1 : و١ف ػجش اٌغشعبٟٔ ػٓ رشر١ت اٌؾشٚف فٟ اٌىٍّخ ٚرشر١ت اٌىٍّبد فٟ اٌغٍّخ؟‬ ‫ٔظُ اٌؾشٚف : رڈاٹٍچب ٭ً اٹڂٰٞ ٭ٲٜ ڇٹٌٍ ځ٢پچب ثپٲزًٚ اٹپ٦ڂً ٭ٺڈ أٿ ڇاٙ٤ اٹٺ٪خ ٵبٿ ٱل ٱبٷ هث٘ ٽٶبٿ‬ ‫:‬ ‫ٙوة ٹپب ٵبٿ ٭ً مٹٴ ٽب ٌئكي اٹً اٹٮَبك.٭ال رٮبٙٸ ثٍڀ اٹؾوڇ٫ اٹپڂ٢ڈٽخ ألٿ ڇاٙ٤ اٹٺ٪خ ٹټ ٌوا٣ اٹزٮبٙٸ‬ ‫ثٍڀ اٹؾوڇ٫.‬ ‫څب ، ثؾَت رورٍت اٹپ٤اځً ٭ى اٹڂٮٌ،‬ ‫د‬ ‫ٔظُ اٌىالَ : ٭ٺٌٍ األٽو ٭ٍڄ ٵنٹٴ ألځٴ رٲذ ي ٭ً ځ٢پچب آصبه اٹپ٦ڂً ڇهرت‬ ‫ٗ‬ ‫ڇٹٌٍ اٹڂ٢ټ ٙټ اٹْىء ٵٍٮپب عبء ڇارٮٰ .‬ ‫ط2 : (اٌىٍّبد رغزّذ ؽ١برٙب ِٓ اٌغ١بق)ِب اٌّمظٛد ثٙزا اٌمٛي ؟‬ ‫ٹٌٍ اٹ٪وٗ ثڂ٢ټ اٹٶالٻ أٿ رڈاٹذ أٹٮب١چب ٭ى اٹڂٰٞ ، ثٸ أٿ رڂبٍٲذ كالٹزچب ، ڇرالٱذ ٽ٦بځٍچب ٥ٺى اٹڈعڄ اٹنډ‬ ‫اٱزٚبڃ ٽ٤ ث٦٘ .‬ ‫ط3 : ٔبلش ػاللخ األٌفبف ٚاٌّؼبٟٔ ثٕظُ اٌىالَ.‬ ‫األٹٮبٟ اما ٵبځذ أڇ٥ٍخ ٹٺپ٦بځً ال ٽؾبٹخ رزج٤ اٹپ٦بځً ٭ً ٽڈٱ٦چبڇٵٍ٬ رٶڈٿ ٽٮٶوا ٭ً ځ٢ټ األٹٮبٟ ڇأځذ ال‬ ‫( 82)‬
 29. 29. ‫ر٦و٫ أڇٕب٭چب ڇأؽڈاٹچب أڇ رڂ٢ټ ٥ٺً ڇعڄ ٵنا، ٭ال ٌزٖڈه أٿ ر٦و٫ اٹٺٮ٠ ٽڀ ٩ٍو أٿ ر٦و٫ ٽ٦ڂبڃ.ٵپبأٿ‬ ‫ٹٺٶالٻ رورٍجب ٭ً اٹڂٰٞ ثؾَت ٽ٦ب ځٍخ ٭ً اٹڂٮٌ ڇال رورٍت ٭ً اٹٶالٻ اال اما ثڂً اٹٶالٻ ٥ٺً ث٦٘ ٭بٹٺٮ٠رج٤‬ ‫ٹٺپ٦ڂً ٭ً اٹڂ٢ټ.‬ ‫اٌشؼش اٌؼظشٜ ٌٍؼمبد‬ ‫ط 1 :(ٌٍؼمبد سأٜ فٝ اٌشؼش )فّب ٘ٛ ؟‬ ‫اٹْ٦و ر٦جٍو ٥ڀ ٥ٲٍل ٕبكٱخ، ٭چڈ ٽضٸ اٹوٍبٻ اٹنډ ٌ٦ّو ٥ڀ ّ٦ڈهڃ ڇڅڈ ٌوٍټ اٹٞجٍ٦خأڇ اٹڈعڈڃ، ٭ٍغٍل‬ ‫ج‬ ‫اٹز٦جٍو٥ڀ ٽالٽؾچب ڇأٝڈاهڅب .‬ ‫ط 2 : ٚاصْ ث١ٓ ِؼّٟٛٔ اٌّذػ ثبػزجبسٖ شؼشا ٚثبػزجبسٖ والِب 0‬ ‫ٌقوط اٹپلػ ٽڀ اٹْ٦و، ألځڄ ٵالٻ ٌٚٞو اٹڂب١ټ اٹٍڄ اٙٞواها، ڇال ٌ٦جو ٭ٍڄ ٥ڀ ٥ٲٍلح ٕبكٱخ أڇ ٥بٝٮخ ٕؾٍؾخ ،‬ ‫ڇٹڈال اٹؾبعخ اٹى ٥ٞبء اٹپپلڇػ ٹپب ځ٢پڄ ڇال عبٷ ثڄ فبٝوڃ، ڇٽڀ څڂب ٵبٿ اٹپلػ ٵالٽب ال ّ٦و ٭ٍڄ ڇال كالٹخ ٥ٺى‬ ‫ّ٦ڈه. أٽب اٹپبكػ اٹني ٌٲڈٷ ٽب ٌ٦زٲل أڇ ٌؾٌ أڇ ٌزقٍٸ ٭ال ٭وٯ ثٍڂڄ ڇثٍڀ ّب٥و اٹڈٕ٬ ڇاٹ٪يٷ ڇاٹؾپبٍخ .‬ ‫ط 3 : ٌّبرا لبسْ اٌؼمبد اٌشؼش ثبٌفْٕٛ اٌغّ١ٍخ ؟‬ ‫ألٿ اٹْ٦و ٭ڀ ٽضٸ اٹوٍټ ٭ٍوٍټ اٹْب٥و ثبٹٶٺپبد ٽب ٌوٍپڄ اٹٮڂبٿ ثوٌْزڄ ٭ٍڄ ٹڈٿ ڇٕڈد ڇؽوٵخ.٭بٹْب٥و‬ ‫اٹپجل٣ څڈ اٹنډ ٌٲلٻ ثؤٹٮب١ڄ ڇ٥جبهارڄ ٹڈؽخ ٭ڂٍخ ٭ى ٕڈهح ّ٦وٌخ عپٍٺخ .‬ ‫( 92)‬
 30. 30. ‫ط 4 : ِزٝ ٠ىْٛ ٚطف اٌظؾشاء ٚاإلثً رمٍ١ذا؟ ِٚزٝ ٠ىْٛ اثزىبساٚئثذاػب أدث١ب ؟‬ ‫اٿ ڇٕ٬ اٹٖؾواء ڇاإلثٸ اځپب ٌؾَت رٲٺٍلا ال اثزٶبه ٭ٍڄ اما ځ٢پڄ اٹڂب١ټ ٽغبهاح ٹألٱلٽٍڀ. أٽب اٹوعٸ اٹني ٥بُ‬ ‫٭ً اٹٖؾواء ڇٌوٵت اإلثٸ ڇرغٍِ ځٮَڄ ثبٹْ٦و ٭ٺٌٍ ثْب٥و اٿ ٹټ ٌڂ٢ټ ٭ً څنا اٹڂؾڈ ٽقب٭خ االرچبٻ ثبٹزٲٺٍل أڇ‬ ‫عوٌب ٥ٺى هأي اَفوٌڀ.‬ ‫ط 5 :اٌشبػش ٠زم١ذ ثّـٍت ٚاؽذ ٘ٛ : اٌزؼج١ش اٌغّ١ً ػٓ اٌشؼٛس اٌظبدق 0 ٔبلش ِٛػؾب سأ٠ه 0‬ ‫اٿ ٽڀ أهاك أٿ ٌؾٖو اٹْ٦و ٭ً ر٦وٌ٬ ٽؾلڇك ٵپڀ ٌؾبڇٷ أٿ ٌؾٖو اٹؾٍبح ٭ً ر٦وٌ٬ ٽؾلڇك ، ٭بٹْب٥و ال‬ ‫ٌڂج٪ً أٿ ٌزٲٍل اال ثپٞٺت ڇاؽل ٌٞڈي ٭ٍڄ عپٍ٤ اٹپٞبٹت ، ڇڅڈ اٹز٦جٍو اٹغپٍٸ ٥ڀ اٹْ٦ڈه اٹٖبكٯ ڇٵٸ ٽب كفٸ‬ ‫٭ً څنا اٹجبة ٭چڈ ّ٦و ڇاٿ ٵبٿ ٽلٌؾب أڇ څغبء أڇ ڇٕٮب ٹإلثٸ ڇاألٝالٷ ، ڇٵٸ ٽب فوط ٥ڀ څنا اٹجبة ٭ٺٌٍ‬ ‫ثْ٦و ڇاٿ ٵبٿ ٱٖخ أڇ ڇٕ٬ ٝجٍ٦خ أڇ ٽقزو٣ ؽلٌش .‬ ‫ط 6 :ِب اٌّمظٛد ثبٌغضي اٌفٍغفٟ ؟‬ ‫اٹ٪يٷ ر٦جٍو ٥پب رْ٦و ثڄ ؽٍڀ روډ اٹڈعڄ اٹغپٍٸ ڇاٹقٺٰ اٹٲڈٌټ .٭ٲل ٍپى اٹ٦ٲبك اؽلډ ٱٖبئل كٌڈاځڄ ثبٹ٪يٷ‬ ‫اٹٮٺَٮً رؾلٌلا ٹچنا اٹٍٰٚ اٹَٲٍټ ڇاٹؾغو اٹ٦ٲٍټ ٭ٲل أٙؾٶڄ ث٦ٚچټ ؽٍڀ ٍؤٹڄ : ڇڅٸ اٹ٪يٷ اٹٮٺَٮً ٽپب ٌٖٺؼ‬ ‫الٍزچڈاء اٹؾجٍت؟ ٭ٲبٷ ٹڄ : ڇٽڀ اٹني ى٥ټ أځڂب ال ځز٪يٷ اال الٍزچڈاء األؽجبء؟٭بځٴ ؽٍڀ رڂبعً اٹٲپو ال ر٦ڂً أٿ‬ ‫رَزچڈٌڄ ڇاځٴ ؽٍڀ رؾٶً ّ٦ڈهٳ ثبٹوٌبٗ ڇاألىڅبه ال رٮٲڄ ٥ڂٴ األىڅبه ؽو٭ب ٽپب رؾٶٍڄ ، ڇٹٶڂٴ رڂبعً‬ ‫ڇرؾٶً ڇرز٪يٷ ألځٴ ر٦جو ٥پب ٭ً ځٮَٴ ٱجٸ ٵٸ ًّء.‬ ‫( 03)‬
 31. 31. ‫ئ٠ض٠ظ ث١ٓ اٌٛالغ ٚاٌّضبي ٌزٛف١ك اٌؾى١ُ‬ ‫د/ ِؾّذ ِٕذٚس‬ ‫ط 1 : ػمذ اٌؾى١ُ ِمبسٔخ عش٠ؼخ ث١ٓ ا٠ض٠ظ اٌفشػٛٔ١خ ٚ ث١ٍٕٛة اٌ١ٛٔبٔ١خ اٌمذ٠ّخ . ٚػؼ رٌه‬ ‫ثڂٍٺڈة ٵپب څڈ ٽ٦وڇ٫ ىڇعخ ألڇٹٌٍ ٽٺٴ عيٌوح اٌزبٵب اٹٍڈځبځٍخ ڇأؽلأثٞبٷ ؽوة ٝوڇاكح ڇمٵو ٭ً اٹټ ٹؾپخ‬ ‫اٹْچٍوح األڇكٌَب ٵٍ٬ أٿ اٹيڇعخ اٹڈ٭ٍخ ة ڇة ٵبځذ رواڇ٧ اٹٞبٽ٦ٍڀ ٭ٍچب ڇ٭ى ٥وُ ىڇعچب ڇر٦لڅټ ثؤٿ رقزبه‬ ‫ځٍٸ‬ ‫ٽڂچټ ىڇعخ ث٦ل أٿ رٮو٧ ٽڀ صڈة ٵبځذ رڂَغڄ ڇأفند رڂٲ٘ ٭ً اٹٺٍٸ ٽب ٵبځذ رڂَغڄ ثبٹڂچبه ٽڀ اٹضڈة اٹى أٿ‬ ‫٥بك ىڇعچب ٭ؤځٲنڅب ڇأځٲن ٥وّڄ ٽڀ اٹٞبٽ٦ٍڀ ٭ٍڄ ڇٌوډ رڈ٭ٍٰ اٹؾٶٍټ أٿ اٹيڇعخ اٹٍڈځبځٍخ ٵبٿ ٽڈٱٮچب ٍٺجٍب ثٍڂپب‬ ‫ٵبٿ ٽڈٱ٬ اٌيٌٌ اٹٮو٥ڈځٍخ اٌغبثٍب ٭٦بال.‬ ‫ط 2 :ٚاصْ ث١ٓ أعـٛسح أٚصٚس٠ظ ٚث١ٓ سؤ٠خ اٌؾى١ُ ٌٙب .‬ ‫اما ٵبځذ أٍٞڈهح أڇىڇهٌٌ هٽي ٭ً اٹلٌبځخ اٹپٖوٌخ اٹٲلٌپخ اٹى اٹٖوا٣ ثٍڀ اٹقٍو ڇاٹْو ٭ً ّقٍٖخ‬ ‫أڇىڇهٌٌ اٹڄ اٹقٖت ڇاٹڂپبء ڇثٍڀ اٹْو ٭ً ّقٍٖخ أفٍڄ ٍذ اإلٹڄ اٹپَز٪ٸ اٹغْ٤ اٹني ال ٌزڈه٣ ٥ڀ ّئ٭ً‬ ‫ٍجٍٸ ٝپڈؽخ اٹْقًٖ ٭ً اٹٍَٞوح ڇرڈٹى اٹؾٶټ ٵپب روٽي ٹٮٶوح اٹج٦ش ڇثقبٕخ ث٦ش اٹقٍو ٭بٿ رڈ٭ٍٰ اٹؾٶٍټ‬ ‫ٹټ ٌَزجٰ ٭ً ٽَوؽٍزڄ ّئ ٽڀ اٹقڈاهٯ األٍٞڈهٌخ ٵپب ٱٺڂب ٽضال ٹوٽي ٹٺج٦ش ٽٶزٮٍب ثزٖڈٌو اٹٖوا٣ ثٍڀ‬ ‫أڇىڇهٌٌ ڇىڇعزڄ اٌيٌٌ ٽڀ عچخ ڇٍذ اٹني ٌٞٺٰ ٥ٺٍڄ االٍټ اٹٍڈځبځً اٹٲلٌټ ٍٝٮڈٿ‬ ‫( 13)‬
 32. 32. ‫ط 3 : و١ف رظٛس ِغشؽ١خ ئ٠ض٠ظ اٌظشاع ث١ٓ اٌٛالغ ٚاٌّضبي ؟‬ ‫ٽَوؽٍخ اٌيٌٌ رٖڈه اٹٖوا٣ ثٍڀ اٹڈاٱ٤ ڇاٹپضبٷ ٭ً ٥بٹټاٹٍَبٍخ ٭ؤڇىڇهٌٌ ڇٍٝٮڈٿ ٌزڈٹٍبٿ اٹپٺٴ ٭ً‬ ‫اٹپَوؽٍخ ڇٹٶڀ أڇىڇهٌٌ ٌٲٍټ ٽٺٶڄ ٥ٺًفلٻ ح اٹجْو ث٦پٺڄ ڇاٵزْب٭برڄ اٹؾٚبهٌخ ثٍڂپب ٌٲٍټ ٍٝٮڈٿ ٽٺٶڄ‬ ‫٥ٺً اٹ٪له ڇاٹقٍبځخ ڇرٚٺٍٸ اٹڂبً ڇاٍز٪الٹچټ ثواءرچټ ألٝپب٥چټ .‬ ‫ط 4 :اششػ ٘زا اٌمٛي) ِغشؽ١خ ئ٠ض٠ظ ٌ١غذ ِغشؽ١خ رغش٠ذ٠خ أٚ رٕ٘١خ( .‬ ‫٭چى ٹٍَذ ٽڀ اٹپَوؽٍبد اٹزً ٌَپٍچب اٹڂٲبك ماد اٹپٮزبػ أي اٹزً رٲڈٻ ٥ٺً ٭ٶوح ٽب ٌپَٴ اإلځَبٿ ثٞو٭چب ػي‬ ‫د‬ ‫ٌَزٍٞ٤ ٍؾجچب ٽڀ اٹپَوؽٍخ ٵپب ٌَؾت اٹقٍٜ ٽڀ اٹجٶوح ڇٹنٹٴ ٹټ رٲزٖو٥ٺً ٱٍٚخ ڇاؽلحثٸ روٵيد ٥ٺً ٥لح‬ ‫ث١ٓ اٌٛالغ ٚاٌّضبي )‬ ‫(اٌظشاع‬ ‫ٱٚبٌب صبځڈٌخ ڇٹٶڂچب رورجٜ أڇ رزٮو٣ ٥ٺً ځٮٌ اٹٖوا٣ اٹ٦بٻ‬ ‫ط 5 :و١ف ؽبٚي اٌؾى١ُ ئثؼبد اٌّغشؽ١خ ػٓ ؿبثؼٙب األعـٛسٞ ٚسثـٙب ثبٌؼبٌُ اٌٛالؼٟ ؟‬ ‫اٍزٞب٣ اٹؾٶٍټ ٭ً ٽَوؽٍزڄ اٌيٌٌ أٿ ٌڂٲٺچب ٽڀ ٥بٹټ األٍٞڈهح اٹً ٥بٹټ اٹڈاٱ٤ ثؤٿ ٥بٹظ ٽڀ فالٹچب ٥لكا ٽڀ‬ ‫ڃ‬ ‫ٱٚبٌب اٹؾٍبح اٹڈاٱ٦ٍخ اٹؾٍخ ؽزً ڇٹڈ رغبڇىځب ٥ڀ اٹزٮٍَو اٹپَو٫ اٹني ٌوٌل اٹپئٹ٬ أٿ ٌڈؽً ٹڂب ثڄڇڅڈ ٕوا٣‬ ‫اٹپَزٲجٸ ثٍڀ اٹ٦ٺټ ڇاٹٍَبٍخ اٹٖوا٣ ثٍڀ اٹقٍو ڇاٹْو أڇ ثٍڀ اٹپضبٷ ڇاٹڈاٱ٤ ٭ً ٍٍبٍخ اٹڈاٱ٤ ڇٹڈال أٿ اٹؾٶٍټ‬ ‫ؽبڇٷ االؽزٮبٟ ثبألؽلاس األٍٞڈهٌخ ٵپب څً ڇثوٽڈىڅب ٹغبءد ٽَوؽٍزڄ ٥ٺً أٵجو رٲلٌو ر٦ٺٍٲبد ٭ٶوٌخ ٥ٺً‬ ‫األٍٞڈهح ٭ٚال ٥ڀ االرغبڃ اٹڈاٱ٦ً اٹني افزبهڃ ٱل ع٦ٸ ٽَوؽٍزڄ ٱبثٺخ ٹٺزپضٍٸ ٥ٺً فْجخ اٹپَوػ ثٸ ڇٙپڀ‬ ‫( 23)‬
 33. 33. ‫ٹچب اٱجبال عپبڅٍوٌب ٽ٦ٲڈال ثٍڂپب ٹټ ٌٮٶو أؽل ػرى اٹٍڈٻ ٭ً ٥وٗ ٽَوؽٍبرڄ اٹزغوٌلٌخ اٹقبٹٖخ ٽضٸ ثغپبٹٍڈٿ‬ ‫٥ٺً فْجخ اٹپَوػ ٭٢ٺذ رٺٴ اٹپَوؽٍخ اٹزغوٌلٌخ ٽڀ اٹڂڈ٣ اٹني ٍپبڃ أؽل اٹڂٲبك اٹٮوځٍٍَڀ اٹپَوػ اٹني ال‬ ‫ٌٖٺؼ اال ٹٺٲواءح‬ ‫ط 6 :و١ف أظٙشد اٌّغشؽ١خ ٔظشح اٌؾى١ُ ئٌٟ اٌّشأح ؟‬ ‫ٌَزٺٮذ اٹڂ٢و ٭ً څنڃ اٹپَوؽٍخ أځچب ر٪ٍو ځ٢وح اٹپئٹ٬ اٹً اٹپوأح ر٪ٍٍوا أٍبٍٍب ؽٍش ځواڃ ٌپغل اٹيڇعخ‬ ‫٭ً‬ ‫ّقٍٖخ اٌيٌٌ ڇٌپزلػ ٽڈٱٮچب اإلٌغبثً اٹٮ٦بٷ ٭ً اٹل٭ب٣ ٥ڀ ىڇعچب ڇڇٹلڅب ڇاٹٶٮبػ ٭ً ٍجٍٸ اٹپضٸ األ٥ٺى ٭ؤٌڀ څنا ٽڀ‬ ‫ٽڈٱ٬ ٥لڇ اٹپوأح اٹَبثٰ ڇّٶڄ ٭ً افالٕچب ڇٱلهارچب0‬ ‫ِغشػ شٛلٝ ٌّؾّذ ِٕذٚس‬ ‫ط 1 : ٌّبرا عزثذ اٌّغبسػ اٌزٝ رؾزؼٕٙب فشٔغب أؽّذ شٛلٝ دْٚ غ١ش٘ب ؟‬ ‫ألٿ اٹپَبهػ څڂبٳ ٵبځذ ر٦وٗ اٹوڇائ٤ اٹٶالٍٍٶٍخ ڇ اٹزى هٍقذ ّچورچب ڇما٣ ٍٕزچب ٭ى اٹ٦بٹټ أعپ٤ ٭ٲل‬ ‫عنثذ اٹٍچب أؽپل ّڈٱى أٵضو ٽپب عنثزڄ اٹپَبهػ األفوډ ڇثقبٕخ ڇأٿ اٹپَوؽٍبد اٹٶالٍٍٶٍخ ٵٺچب ٽَوؽٍبد‬ ‫ّ٦وٌخ ٵبٿ ٽڀ اٹٞجٍ٦ى أٿ رَزچڈډ ٹت ّب٥وځب ثؾٍش ٌپٶڀ اٹٲڈٷ أځڄ اما ٵبٿ ّب٥وځب ٱل رؤصو ٭ى أكثڄ اٹپَوؽى‬ ‫ثپنڅت أكثى ث٦ٍڂڄ ٭بٿ رؤصوڃ ٵبٿ أڇٙؼ ٽب ٌٶڈٿ ثبٹپنڅت اٹٶالٍٍٶى .‬ ‫( 33)‬
 34. 34. ‫ط 2:( ا٘زّذ اٌىالع١ى١خ اٌفشٔغ١خ فٝ اٌمشْ اٌغبثغ ػششثبٌزبس٠خ خبطخ اٌ١ٛٔبٔٝ ٚاٌشِٚبٔٝ) ٚ ّؼ رٌه.‬ ‫ػ‬ ‫ٽڀ اٹپ٦ٺڈٻ أٿ اٹٶالٍٍٶٍخ اٹٮوځٍَخ ٱل ع٦ٺذ ٽڀ إٔڈٹچب اٹضبثزخ اٹ٦ڈكح اٹى اٹزبهٌـ ثٸ ڇاٹزبهٌـ اٹٍڈځبځى‬ ‫اٹوڇٽبځً ثڂڈ٣ فبٓ، ٹزَزپل ٽڂڄ ٽڈٙڈ٥بد ٹپَوؽٍبرچب، ؽزى ٹٍؾلصڂب اٹزبهٌـ األكثى أٿ اٹْب٥و اٹٶالٍٍٶى‬ ‫اٹٶجٍو هاٍٍڀ ٱل اٙٞوأٿ ٌ٦زنه ٥ڂلٽب ارقن ٽڈٙڈ٥ ً إلؽلډ ٽَوؽٍبرڄ ٽڀ ؽٍبح روٵٍب اٹپ٦بٕوح ٹڄ.‬ ‫ب‬ ‫ط 3 : رأصش شٛلٝ ثبٌىالع١ى١خ اٌفشٔغ١خ فٝ اٌشعٛع ئٌٝ اٌزبس٠خ .ٚػؼ رٌه ِغزشٙذا ػٍٝ ِب رمٛي .‬ ‫اٍزٞب٣ ّڈٱى أٿ ٌ٦ڈك اٹى اٹزبهٌـ ٥ٺى أٿ ٌٶڈٿ ربهٌـ ٱڈٽڄ أډ ربهٌـ ٽٖو أڇ ربهٌـ اٹ٦وة ڇثنٹٴ ٌٶڈٿ ٽب‬ ‫أفنڃ ٥ڀ اٹٶالٍٍٶٍخ څڈ االرغبڃ اٹزبهٌقً ٭ى مارڄ ڇثبٹٮ٦ٸ ځواڃ ٌَزپل ٽڀ ربهٌـ ٽٖو ٽڈٙڈ٥بد ٹپَوؽٍبد "‬ ‫ٽٖو٣ ٵٍٺڈثبروا " ڇ" ٱپجٍي " ،ڇ " ٥ٺى ثٴ اٹٶجٍو " ٵپب ځواڃ ٌَزپل ٽڀ ربهٌـ اٹ٦وة ٽڈٙڈ٥بد ٹپَوؽٍبد‬ ‫"ٽغڂڈٿ ٹٍٺى" ڇ" ٥ڂزوح ڇ" أٽٍوح األځلٹٌ ".‬ ‫ط 4 : ٌّبرا وبْ ٠فؼً شٛلٝ ثؼغ اٌشٚا٠بد األعـٛس٠خ ػٍٝ اٌزبس٠خ١خ فٝ ثؼغ األؽ١بْ ؟‬ ‫ځوډ ّڈٱى ٌٮٚٸ ث٦٘ اٹوڇاٌبد األٍٞڈهٌخ ٥ٺى اٹوڇاٌبد اٹزبهٌقٍخ ٥ڂلٽب ٌ٦ضو٥ٺى االصڂٍڀ ڇٌوډ أٿ اٹوڇاٌخ‬ ‫األٍٞڈهٌخ أٵضو ٽڈاربح ٹٮڂڄ ڇٹٺچل٫ اٹنډ ٌوٽى اٹٍڄ ٭ى ٽَوؽٍزڄ ڇمٹٴ ٥ٺى ځؾڈ ٽب ځالؽ٠ ٭ى ٽَوؽٍزڄ " ٱپجٍي‬ ‫" ؽٍش ڇعل ّڈٱى ځٮَڄ أٽبٻ ارغبڅٍڀ: ارغبڃ ربهٌقً ٌٮَو ٩يڇ ٱپجٍي ٹپٖو ث٦لح أٍجبة ٍٍبٍٍخ ڇاٱزٖبكٌخ‬ ‫ڇكڇٹٍخ روع٤ اٹى اٹٖوا٣ اٹنډ ٵبٿ ٽؾزلٽب ثٍڀ اٹٮوً ڇاٹٍڈځبٿ ڇرَبثٲچپب ٥ٺى رڈٍٍ٤ ٽڂبٰٝ ځٮڈمڅپب‬ ‫ڇٍٍٞورچپب اٹ٦َٶوٌخ ڇاالٱزٖبكٌخ ڇارغبڃ آفو أٍٞڈهډ أڇ ّجڄ أٍٞڈهډ ٥ضو ٥ٺٍڄ ٥ڂل اٹپئهؿ اٹٍڈځبځى اٹٲلٌټ‬ ‫( 43)‬
 35. 35. ‫څٍوڇكڇد اٽب ٭ى ٵزبثڄ ٽجبّوح اٽب ٭ى اؽلډ اٹٶزت اٹؾلٌضخ اٹزى ځٲٺذ ٥ڂڄ ڇڅڈ مٹٴ االرغبڃ اٹنډ ٌٲڈٷ اٿ ٱپجٍي‬ ‫٩يا ٽٖو ألٿ ٭و٥ڈځچب فل٥ڄ ٥ڂلٽب أهاك أٿ ٌزيڇط ٽڀ اثڂزڄ ځٮورٍذ ٭ٺټ ٌيڇعڄ ٽڂچب ثٸ ىڇعڄ ٽڀ ځزٍزبً اثڂخ‬ ‫٭و٥ڈٿ ڇ٩يا ٽٖو اځزٲبٽب ٽڀ رٺٴ اٹقلٌ٦خ ڇهأډ ّڈٱى ٭ى رٺٴ اٹوڇاٌخ األٍٞڈهٌخ ٽب ٌڈارى څل٭ڄ ٭ى أٿ ٌغ٦ٸ‬ ‫ٽڀ ځزٍزبً ثٞٺخ رٮزلډ ڇٝڂچب ثڂٮَچب ٭زٲجٸ اٹيڇاط ٽڀ " ٱپجٍي " ك٭٦ب ٹْوڃ ٥ڀ ڇٝڂچب ٭ٍپب ٹڈ ه٭٘ ٭و٥ڈٿ‬ ‫ٽٖبڅورڄ.‬ ‫ط 5 ( وبْ سعٛع شٛلٝ ئٌٝ اٌزبس٠خ فٝ ِغشؽ١برٗ عججب لٛ٠ب فٝ لٍخ شؼج١زٙب) فغش اٌؼجبسح .‬ ‫اٹڈاٱ٤ أٿ ّڈٱى ثوعڈ٥ڄ اٹى اٹزبهٌـ ٌَزٲى ٽڂڄ ٽبكح ٹپآٍٍڄ ٽغبهٌب ٭ى مٹٴ اٹپنڅت اٹٶالٍٍٶى ٱل اٍزڀ ٍڂخ‬ ‫هثپب ٵبځذ ٽڀ ثٍڀ األٍجبة اٹزى ٽڂ٦ذ ٽَوؽڄ ٽڀ أٿ ٌٺٲى اٱجبال ّ٦جٍب ٵجٍوا ڇمٹٴ ألځڄ ڇاٿ ٵبٿ څنا اٹزبهٌـ څڈ‬ ‫ػ ٽآٍى ؽٍبرڄ اٹپ٦بٕوح ثلال ٽڀ ٽآٍى‬ ‫ربهٌقڂب اٹٲڈٽى ٭بٿ اٹغپچڈه ٵبٿ ٌٮٚٸ ثال هٌت أٿ ٌوډ ٭ى مٹٴ اٹپَو‬ ‫اٹزبهٌـ اٹزى ث٦ل ثچب اٹ٦چل ڇاٹزى ٱل رؾزبط ٭ى ٽزبث٦زچب ڇاالځٮ٦بٷ ثچب ٱلها ٽڀ اٹضٲب٭خ اٹزبهٌقٍخ ثقبٕخ ڇأٿ‬ ‫اٹپَوػ اٹ٦بٹپى ٱل رٞڈه‬ ‫ط 6 : ِب اٌغجت اٌؾم١مٝ ٚساء ٔغبػ اٌىِٛ١ذ٠ب اٌٛؽ١ذح اٌزٝ وزجٙب شٛلٝ ٚ٘ٝ (اٌغذ ٘ذٜ) ؟‬ ‫څڈ أځچب ٵبځذ ٽَزپلح ٽڀ ؽٍبرڂب اٹپ٦بٕوح ، ٵپب أځچب ر٦بٹظ ٽْٶٺخ اعزپب٥ٍخ ؽٍخ ڇڅى ٽْٶٺخ ٝپ٤ األىڇاط ٭ى‬ ‫ٽبٷ ىڇعبرچټ .‬ ‫( 53)‬
 36. 36. ‫ط 7 ً٘ اعزـبع شٛلٝ فٝ ِغشؽ١برٗ رـج١ك ِجذأ اٌظشاع ؟‬ ‫٭ٞڀ ّڈٱى اٹى أٿ اٹپجلأ اٹٶالٍٍٶى اٹٲبئٸ ثؤٿ اٹپَوؽٍخ رٲڈٻ ٥ٺى اٹٖوا٣ ڇٹٶڂڄ ٥ڂل رٞجٍٰ څنا اٹپجلأ ٹټ ٌؾَڀ‬ ‫كائپب اٍزقلاٽڄ ال ٽڀ ؽٍش افزٍبه ٥ڂبٕوڃ ڇال ٽڀ ؽٍش اٍزقلاٻ رٺٴ اٹ٦ڂبٕو ٭ى رٲڈٌخ اٹٖوا٣ ڇاصبهح أ٭ٶبه‬ ‫ڇ٥ڈاٝ٬ اٹپْبڅلٌڀ.‬ ‫ط 8 : ِب ٘ٝ ػٕبطش اٌظشاع ػٕذ " شٛلٝ " ؟ٚئٌٝ أٜ ؽذ اعزـبع أْ ٠غزخذَ رٍه اٌؼٕبطش ٌىٝ ٠ٌٛذ اٌؾشوخ‬ ‫اٌّغشؽ١خ اٌّض١شح؟‬ ‫– اٹٖوا٣ ٭ى.. ٽَوؽٍزڄ " ٽغڂڈٿ ٹٍٺً " ،‬ ‫ٹٲل اٍزقلٻ ّڈٱى أڇ ؽبڇٷ أٿ ٌَزقلٻ - ٥ٺى ځؾڈ ڇاٙؼ‬ ‫ڇػٕزشح ؽٍش څٍؤد ٹڄ ڇٱبئ٤ أٍٞڈهرى اٹپغڂڈٿ ڇ٥ڂزوح ٭وٕخ اٹٖوا٣ اٹلافٺى ٥ڂل ّقٍٖزى اٹجٞٺزٍڀ ، ڇڅپب‬ ‫ٹٍٺى ڇ٥جٺخ ، ڇٹٶڂڂب ځالؽ٠ أٿ څنا اٹٖوا٣ ٹټ ٌغو ٥ڂلئن ثٍڀ ٥ڈاٝ٬ ٽزٚبهثخ أڇ ثٍڀ اٹ٦بٝٮخ ڇڇاعت اځَبځى‬ ‫ٽڂج٦ش ٽڀ اٹٚپٍو اٹٮوكډ ڇٽزؤٕٸ ٭ٍڄ ثٸ عوډ ثٍڀ ٥بٝٮخ ٱڈٌخ ٥پٍٲخ ڇرٲبٹٍل اعزپب٥ٍخ ٽزٮبڇرخ .‬ ‫ط 9 : رأصش شٛلٝ ثّز٘ت وٛسٔٝ فٝ اٌظشاع . فًٙ اعزغً رٌه وّب ٠غت ؟‬ ‫آصو ّڈٱى ٽنڅت ٵڈهځى اٹنډ ٌغوډ څنا اٹٖوا٣ ثٍڀ اٹڈاعت ڇاٹ٦بٝٮخ اال أځڄ ٹټ ٌ٦پٰ عنڇه اٹڈاعت ٭ى‬ ‫اٹٚپٍو اٹٮوكډ ، ٵپب أځڄ ٹټ ٌَز٪ٸ څنا اٹٖوا٣ االٍز٪الٷ اٹڈاعت ٥ٺى ځؾڈ ٌ٦ٞى االځزٖبه مٹٴ اٹپ٦ڂى‬ ‫( 63)‬
 37. 37. ‫األفالٱى اٹوائ٤ اٹنډ ځؾَڄ ٥ڂل ٽئٹ٬ ٵجٍو ٵٶڈهځى ، ڇٵبٿ څنا ٽڀ األٍجبة اٹوئٍَخ ٭ى ٙ٦٬ اٹؾوٵخ‬ ‫اٹپَوؽٍخ ٥ڂل ّڈٱى ، ڇثبٹزبٹى ٭ى ٙ٦٬ ٥ڂٖو اإلصبهح ڇاٹ٦ٞ٬ ڇاٹپْبهٵخ اٹڈعلاځٍخ ٭ى ٽَوؽٍبرڄ.‬ ‫ط 01 : فٝ ِغشؽ١بد شٛلٝ وض١ش ِٓ اٌّشب٘ذ اٌزٝ الرخذَ اٌظشاع .اروش ثؼغ األِضً ػٍٝ رٌه ؟‬ ‫٭ى ٽَوؽٍبد ّڈٱى ځٺٲى أؽٍبځب ٽْبڅل ٱٍٖٖخ ال ځزجٍڀ ٥الٱزچب ثبٹلهاٽب – ڇځٚوة ٹنٹٴ ٽضال ثبٹپْچل اٹنډ‬ ‫ٌٖ٬ ٭ٍڄ اٹْب٥و ٽوڇه ٽڈٵت اٹؾٍَڀ اثڀ ٥ٺى ٭ى ٕؾواء اٹؾغبى ڇرچٺٍٸ اٹ٦وة ڇرٶجٍوڅټ ٹنٹٴ اٹپڈٵت ٭ى‬ ‫ٽَوؽٍخ ٽغڂڈٿ ٹٍٺى ، ڇٹٲل ٌٖڈه څنا اٹپْچل ؽٲٍٲخ ربهٌقٍخ صبثزخ ٭ى ٽٞٺ٤ ؽٶټ األٽڈٌٍڀ ڇڅيٌپخ اٹ٦ٺڈٌٍڀ‬ ‫ڇ١چڈه ٽنڅت اٹٍْ٦خ ٭ى اٹؾغبى ، ڇٹٶڂڂب ٹټ ځزجٍڀ ٭ى اٹپَوؽٍخ رؤصٍو څنڃ اٹ٢بڅوح ٭ى ٍٍوڅب أڇ ٭ى أّقبٕچب.‬ ‫ط 11 : وض١ش ِٓ اٌمظبئذ اٌغٕبئ١خ ػٕذ شٛلٝ رجذٚ د خ١ٍخ ػٍٝ إٌض فٝ اٌىض١ش ِٓ ِغشؽ١برٗ . ػًٍ .‬ ‫اٹٶضٍو ٽڀ اٹپٲٞڈ٥بد اٹ٪ڂبئٍخ اٹزى رزقٺٸ ٽَوؽٍبرڄ ٭چى ڇاٿ رٶڀ ٽڀ اٹْ٦و اٹ٪ڂبئى اٹغپٍٸ اال أځچب ٵضٍوا ٽب‬ ‫رجلڇ كفٍٺخ ٥ٺى اٹؾڈاه ڇٵؤځچب ٱٖبئل ٩ڂبئٍخ ٱبئپخ ثنارچب ، ٭چى ال رقجوځب ثغلٌل ڇال رئكډ اٹى رٞڈه ٭ى أؽلاس‬ ‫اٹپَوؽٍخ ڇاځپب څى ر٪ ٌ فبٹ ٌ ثبٹؾت ڇٹڈا٥غخ أڇ ؽڂٍڀ اٹى اٹپبٙى ڇمٵوٌبرڄ.‬ ‫ڀ ٔ‬ ‫( 73)‬
 38. 38. ‫(إٌّٛرط األٚي)‬ ‫اٌضِٓ : صالس ٍب٥بد‬ ‫اٌٍغخ اٌؼشث١خ: (اٹپَزڈډ اٹو٭ٍ٤) ( اٌّشؽٍخ اٌضبٔ١خ/ اٹلڇه األڇٷ)‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫أعت ػٓ األعئٍخ اٌزبٌ١خ:‬ ‫أٚ ً : ِٓ ِٛػٛع (وزبة اٌفٙشعذ) الثٓ إٌذ٠ُ :‬ ‫ال‬ ‫( وزبة اٌفٙشعذ الثٓ إٌذ٠ُ ِٓ أُ٘ اٌىزت فٝ ربس٠خ اٌضمبفخ اٌؼشث١خ اإلعالِ١خ، أٌف اٌىزبة فٝ ثغذاد فٝ‬ ‫اٌمشْ اٌشاثغ اٌٙغشٜ، اٌؼبشش اٌّ١الدٜ)‬ ‫(أ)- ٌ٦ل ٵزبة اٹٮچوٍذ ٽڀ أڅټ اٹٶزت ٭ً ربهٌـ اٹضٲب٭خ اٹ٦وثٍخ … ڇٙؼ‬ ‫(ة)- ٽب څل٫ اثڀ اٹڂلٌټ ٽڀ رؤٹٍ٬ ٵزبثڄ اٹٮچوٍذ ؟‬ ‫(ط)- ٽب أڅټ اٹقٞڈٛ اٹزً مٵوڅب اثڀ اٹڂلٌټ؟ڇٹپبما ا٥زڂى ثچب ؟‬ ‫(ك)- ٵٍ٬ رڂبڇٷ اثڀ اٹڂلٌټ اٹوا٭ل األعڂجً ڇرؤصٍوڃ ٭ى اٹؾٚبهح اإلٍالٽٍخ ؟‬ ‫صبٔ١ً : ِٓ ِٛػٛع(اِزضاط اٌضمبفبد)‬ ‫ب‬ ‫( ئْ وً صمبفخ ِٓ ٘زٖ اٌضمبفبد وبٔذ ٌٙب ِٕـمخ ٔفٛر الرىبد رضاؽّٙب ف١ٙب اٌضمبفخ األخشٜ)‬ ‫(أ)- ڇٙؼ اٹ٦جبهح اٹَبثٲخ .‬ ‫(ة)- ٽب ٽڂٞٲخ اٹڂٮڈم اٹٍڈځبځً ٭ً صٲب٭خ اٹ٦وة ؟‬ ‫(ط)- ٵبٿ ځٮڈم اٹ٦وة ٭ً أكثچټ أٱڈي ٽڀ أي ځٮڈم آفو ڇٙؼ مٹٴ .‬ ‫( 83)‬
 39. 39. ‫(ك)- ( څڂبٳ ٵزبثبٿ ٌ٦زجواٿ فٍو كٹٍٸ ٥ٺى أٿ ځٮڈم اٹ٦وة ٭ى أكثچټ أٱڈډ ٽڀ أډ ځٮڈم آفو) ٭پب څپب ؟ ڇٹټ‬ ‫اٍزلٷ اٹٶبرت ثچپب ؟‬ ‫صبٌضً : ِٓ ِٛػٛع (اٌؼشث١خ اٌّؼبطشح):‬ ‫ب‬ ‫(ئرا ِب عّ١ذ ػشث١خ اٌّبػٝ "اٌؼشث١خ اٌفظؾٝ" ٚعت رغّ١خ ػشث١خ اٌؾبػش ثبٌؼشث١خ اٌفظؾٝ‬ ‫اٌؾذ٠ضخ، ػٍٝ أْ ٚعٙخ إٌظش اٌّٛػٛػ١خ اٌظشفخ رمزؼ١ٕب أْ ٔـٍك ػٍ١ٙب" اٌؼشث١خ اٌّؼبطشح")‬ ‫(أ)- ٹپبما افزبه اٹٶبرت " اٹ٦وثٍخ اٹپ٦بٕوح "ثلال ٽڀ" اٹ٦وثٍخ اٹٮٖؾى"؟‬ ‫(ة)- ٽب اٹ٦الٱخ ثٍڀ ٭ٖؾى األٽٌ ڇاٹٍڈٻ ؟ (ٽب ڇعڄ االرٮبٯ ڇاالفزال٫ ثٍڂچپب) ؟ ڇٽب ځزٍغخ مٹٴ ؟‬ ‫(ط)- ٹپب فٔ اٹٶبرت اٹ٦وثٍخ اٹپ٦بٕوح ثؤځچب ٽٶزڈثخ ٭ى األ٩ٺت ؟‬ ‫(ك)- ٹٶٺپخ اٹزٞڈه اٍزقلاٽبد ٽز٦لكح ثؾَت ڇعچخ اٹڂ٢و ٽب څى ؟‬ ‫ساثؼً :ِٓ ِٛػٛع(ِغشػ شٛلٝ) ٌّؾّذ ِٕذٚس:‬ ‫ب‬ ‫( ٌّٚب وبٔذ اٌّغبسػ اٌزٝ رؼشع اٌشٚائغ اٌىالع١ى١خ ٘ٝ اٌزٝ رؾزؼٕٙب اٌذٌٚخ ٚ٘ٝ اٌزٝ سعخذ‬ ‫شٙشرٙب ٚراع ط١زٙب فٝ اٌؼبٌُ أعّغ فبٌظب٘ش أٔٙب ٘ٝ اٌزٝ عزثذ ئٌ١ٙب أؽّذ شٛلٝ أوضش ِّب عزثزٗ‬ ‫اٌّغبسػ األخشٜ)‬ ‫(أ)- ٚ ّؼ ِب ٠ٍٝ : 1 - رؤصو ّڈٱى ثبٹپَوػ اٹٶالٍٍٶى .‬ ‫ػ‬ ‫2 - ارغبڃ ّڈٱى اٹى ربهٌـ ٽٖو ڇاٹ٦وة ٭ى ٽَوؽٍبرڄ .‬ ‫(ة)- ػًٍ ٌّب ٠أرٝ : 1- ٥لٻ اإلٱجبٷ اٹٶجٍو ٽڀ اٹغپچڈه ٥ٺى ٽَوػ ّڈٱى .‬ ‫2 - أٱجٸ اٹغپچڈه ٥ٺى ٽَوؽٍخ ّڈٱى اٹٶڈٽٍلٌخ (اٹَذ څلډ) .‬ ‫( 93)‬

×