[YouNet Media] Báo Cáo Brand Audit Pharmacity và Các Thương Hiệu Chuỗi Nhà Thuốc 2021

BRAND AUDIT: PHARMACITY
B Á O C Á O B R A N D A U D I T R Ú T G Ọ N
P H Â N T Í C H H I Ệ U Q U Ả H O Ạ T Đ Ộ N G C Ủ A P H A R M A C I T Y
& Đ Ố I T H Ủ C H U Ỗ I N H À T H U Ố C 2 0 2 1
Thời gian: 01/09/2021 – 30/11/2021
1. Mô hình Brand Audit
1.1. Mô hình Brand Audit
1.2 Báo cáo Brand Audit giúp ích gì cho thương hiệu?
2. Báo cáo Brand Audit Rút Gọn: Phân tích hiệu quả hoạt
động của Pharmacity & so sánh với đối thủ:
Báo cáo Brand Audit Snapshot có gì?
2.1 Tổng quan hiệu suất hoạt động của Pharmacity
2.2 Phân tích nhân khẩu học của người dùng thảo
luận về Pharmacity
2.2 So sánh hiệu suất hoạt động của Pharmacity với
đối thủ
2.4 Tổng kết và Gợi ý
3. Về YouNet Media
AGENDA
BÁO CÁO BRAND AUDIT (BẢN ĐẦY ĐỦ)
1
Đánh giá sức khoẻ thương
hiệu, hiệu quả hoạt động và
sự yêu thích của người dùng
với thương hiệu
Theo dõi chuyển động ngành
hàng & tình hình cạnh tranh
của thương hiệu & đối thủ.
Hiểu xu hướng, mối quan
tâm, nhu cầu của khách hàng
Mô hình Brand Audit on Social Media
Đánh giá
Thương hiệu
Brand Audit
giúp ích gì cho
thương hiệu?
Bắt kịp với sự thay đổi của người
tiêu dùng để điều chỉnh & cải
thiện sản phẩm, dịch vụ, truyền
thông.
Đánh giá toàn cảnh về thương hiệu
& đối thủ
để nắm bắt cơ hội cạnh tranh.
Đánh giá toàn diện sức khỏe
thương hiệu để tối ưu hiệu quả
hoạt động trên mạng xã hội.
KEY LEARNING
Rút ra kết luận & cơ sở nền tảng cho kế hoạch truyền thông 2022
Thấu hiểu
khách hàng
Đánh giá
đối thủ
MÔ HÌNH BRAND AUDIT ON SOCIAL MEDIA
Đo lường hiệu quả
hoạt động thương hiệu Hiểu khách hàng
• Nhân khẩu học của khách
hàng thảo luận về thương hiệu
• Top nguồn thảo luận & Thời
điểm thảo luận
• Mối quan tâm/ chủ đề thích
thú của khách hàng.
• Hành trình tìm kiếm, quyết
định & mua hàng của khách
hàng trên mạng xã hội
BÁO CÁO BRAND AUDIT GIÚP ÍCH GÌ CHO THƯƠNG HIỆU?
• Đo lường tổng quan hiệu quả
hoạt động của thương hiệu
• Đánh giá toàn diện sức khỏe
thương hiệu & phản hồi của
khách hàng về thương hiệu
• Phân tích hiệu quả hoạt động &
kênh truyền thông
• Đề xuất KPIs cho thương hiệu
Output:
• Đề xuất bộ KPIs cho thương hiệu
• Gợi ý hoạt động cho thương hiệu - KISS
Model – Keep (Tiếp tục), Improve (Cải
thiện), Start (Bắt đầu), Stop (Dừng lại).
Đánh giá hiệu quả hoạt
động của đối thủ
• Tổng quan ngành hàng trên MXH
• So sánh hiệu quả hoạt động của
thương hiệu với đối thủ.
• Đánh giá toàn diện sức khỏe đối
thủ & phản hồi của khách hàng về
đối thủ.
• Phân tích hiệu quả hoạt động &
kênh truyền thông của đối thủ.
• Đề xuất benchmark của ngành
hàng
Output:
• Đặc điểm & insight của ngành hàng
trên mạng xã hội
• Đề xuất benchmark của ngành hàng
• Bài học từ đối thủ
Output:
• “Insights” & Điểm chạm của khách hàng
trên hàng trình mua hàng trên MXH
• Key sucesss để “win” khách hàng trên MXH.
BÁO CÁO BRAND AUDIT RÚT GỌN
2
Đo lường hiệu quả hoạt động
thương hiệu
Thấu hiểu khách hàng
Đánh giá hiệu quả
hoạt động của đối thủ
• Brand Noise: Độ phủ thương hiệu
trên mạng xã hội.
• Trendline mention: Diễn biến thảo
luận về thương hiệu
• Brand’s sentiment: Chỉ số cảm xúc
về thương hiệu
• Brand’s Activities: Đánh giá hiệu
quả hoạt động của thương hiệu
• Share of voice: Thị phần thảo luận
của đối thủ
• Trendline mention: Diễn biến thảo
luận của ngành hàng. Competitor's
sentiment: Mức độ yêu thích của
người dùng tới đối thủ
• Competitor’s activities: Hoạt động
của đối thủ
• Who - Demographic: Tuổi/Giới
Tính/ Địa Lý
• Where - Top nguồn thảo luận &
Thời điểm thảo luận
BÁO CÁO BRAND AUDIT RÚT GỌN CÓ GÌ?
Output:
• So sánh hiệu suất hoạt động của
thương hiệu & đối thủ trên mạng xã hội
Output:
• Nhân khẩu học của người tiêu
dùng tthảo luận
Output:
• Tổng quan hiệu suất hoạt động
của thương hiệu .
KHÁC BIỆT GIỮA BRAND AUDIT RÚT GỌN & BRAND AUDIT ĐẦY ĐỦ
Thời gian đo lường dữ liệu 3 tháng 6 tháng – 12 tháng
Mức độ xử lý dữ liệu Hệ thống xử lý tự động
Chuyên gia phân tích dữ liệu:
• Lọc dữ liệu Spam
• Phân tích cảm xúc
• Phân loại theo đặc tính
Tổng quan hiệu suất hoạt động của thương hiệu.
Đề xuất bộ KPIs cho thương hiệu. Gợi ý hoạt động cho thương
hiệu - KISS Model.
So sánh hiệu suất hoạt động của thương hiệu & đối thủ trên
mạng xã hội
Đặc điểm & insight của ngành hàng trên mạng xã hội. Đề xuất
benchmark của ngành hàng. Bài học từ đối thủ
Nhân khẩu học của người tiêu dùng thảo luận
Insights & điểm chạm của khách hàng trên hàng trình mua hàng
trên MXH.
MỤC TIÊU & CẤU TRÚC BÁO CÁO
Báo cáo: Brand Audit Rút Gọn
Mục tiêu: Báo cáo đo lường hiệu quả hoạt động của thương
hiệu và so sánh với các đối thủ cạnh tranh.
Phương pháp thu thập: Thu thập dữ liệu thảo luận dựa trên
từ khóa.
Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
Kênh thu thập thảo luận: Báo cáo dựa trên số liệu và tin tức
trực tuyến cũng như các cuộc trao đổi tự nhiên từ người
dùng mạng về sản phẩm và thương hiệu trên các trang
mạng xã hội Việt Nam như Facebook, YouTube, Forums,
Ecommerce, Review sites và Blogs.
Hệ thống thu thập dữ liệu: socialheat.younetmedia.com
1. Tổng quan hiệu suất hoạt
động của thương hiệu
2. Phân tích nhân khẩu học của
người tiêu dùng
3. So sánh hiệu suất hoạt động
của thương hiệu với đối thủ
4. Tổng kết và Gợi ý
CẤU TRÚC BÁO CÁO
THÔNG TIN BÁO CÁO
RESEARCH TERMS & SOCIAL MEDIA METRICS
CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG
Trendline mention:
Diễn biến thảo luận về thương hiệu theo thời gian.
Sentiment Score: Chỉ số cảm xúc
• Chỉ số cảm xúc trong báo cáo này được xử lý tự động bằng hệ thống
AI, dựa trên được dựa trên tương qua giữa số lượng thảo luận tích
cực – tiêu cực – trung tính. Thang điểm dao động từ -1 tới 1.
Audience Scale: Số lượng người dùng thảo luận
Số lượng người thảo luận riêng lẻ, duy nhất & không trung lặp.
Buzz Volume: Tổng thảo luận
Tổng thảo luận được tính bao gồm số lượng bài viết (post) + bình luận
(comment) + lượt chia sẻ (share) có liên quan đến thương hiệu (không
bao gồm lượt tương tác).
Lượng thảo luận có sắc thái tích cực trong chùm
thảo luận, bao gồm liên quan trực tiếp & gián tiếp
đến thương hiệu.
Lượng thảo luận có sắc thái tiêu cực trong chùm
thảo luận, bao gồm liên quan trực tiếp & gián tiếp
đến thương hiệu.
Lượng thảo luận có sắc thái trung tính trong chùm
thảo luận.
Thảo luận
tiêu cực
Thảo luận
trung tính
Thảo luận
tích cực
Bình luận
Bài đăng
Chia sẻ
Sentiment Score =
Lượng thảo luận tích cực − Lượng thảo luận tiêu cực
Lượng thảo luận tích cực + Lượng thảo luận tiêu cực
Lượng bài post có nhắc đến thương hiệu.
Lượng comments/ replieds dưới tất cả bài đăng có
nhắc tới thương hiệu.
Lượng bài share có nhắc tới thương hiệu hoặc nội
dung chia sẻ có nhắc đến thương hiệu.
TỔNG QUAN HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG PHARMACITY
Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
Dữ liệu được đo lường & thống kê bởi SocialHeat, YouNet Media
Đánh giá
Thương hiệu
Thấu hiểu
khách hàng
Đánh giá
đối thủ
Tháng 9.2021 Tháng 10.2021 Tháng 11.2021
XU HƯỚNG THẢO LUẬN VỀ PHARMACITY
Từ 9.2021 tới 11.2021, Pharmacity đã ghi nhận 22,906 thảo luận &
thu hút 11,942 người dùng quan tâm thảo luận. Trong đó:
• Lượng thảo luận về thương hiệu khá sôi nổi, đặc biệt
trong thời điểm dịch diễn ra phức tạp. Pharmacity đã ghi
nhận đỉnh điểm thảo luận với 11,986 thảo luận trong tháng
9.2021 & cao gấp 200% khi bình thường mới.
• Tháng 10.2021 & 11.2021 - Bối cảnh bình thường mới lượng
thảo luận của Pharmacity giảm 55%, trung bình ghi nhận
5.45k thảo luận/tháng.
TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHARMACITY TRÊN MXH
1.859
2.407
3.646
3.538
1.395
1.720 1.782
Aug 30, 2021 Sep 6, 2021 Sep 13, 2021 Sep 20, 2021 Sep 27, 2021 Oct 4, 2021 Oct 11, 2021 Oct 18, 2021 Oct 25, 2021 Nov 1, 2021 Nov 8, 2021 Nov 15, 2021 Nov 22, 2021 Nov 29, 2021
TỔNG THẢO LUẬN
(1.9.2021 – 30.11.2021)
22,906
690 bài viết
33,086 lượt thích
1,243 lượt chia sẻ
20,973 thảo luận
11,942 người thảo luận
10.2021 & 11.2021: Trong bối cảnh bình
thường mới tổng thảo luận của
Pharmacity giảm 55% so với trước đó
Bối cảnh dịch 9.2021
ghi nhận lượng thảo
luận lớn nhất.
11.986
5.419 5.514
Sep 1, 2021 Oct 1, 2021 Nov 1, 2021
TỔNG THẢO LUẬN
Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
TỔNG QUAN VỀ CHỈ SỐ CẢM XÚC CỦA PHARMACITY
0,53
0,41
0,69
-0,1
0,1
0,3
0,5
0,7
0,9
Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11
Sentiment Score
Từ 9.2021 tới 11.2021, Chỉ số cảm xúc của Pharmacity đạt 0.55; trong đó lượng thảo luận tích cực chiếm 22.1% & tiêu cực chiếm 6.4%.
N = 22,906
22,1%
6,4%
71,6%
Sentiment
Score 0.55
CHỈ SỐ CẢM XÚC THEO TỪNG THÁNG*
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Aug 30,
2021
Sep 6, 2021 Sep 13, 2021 Sep 20,
2021
Sep 27, 2021 Oct 4, 2021 Oct 11, 2021 Oct 18, 2021 Oct 25, 2021 Nov 1, 2021 Nov 8, 2021 Nov 15, 2021 Nov 22,
2021
Nov 29,
2021
Thảo luận tích cực Thảo luận tiêu cực Thảo luận trung tính
CHỈ SỐ CẢM XÚC CHUNG*
Mặc dù ghi nhận lượng thảo luận
tích cực nhiều nhưng lượng thảo
luận tiêu cực cũng đồng thời gia
tăng trong cuối tháng 9.2021 Lượng thảo luận tích cực
giảm trong tháng 10.2021
01/09/2021 – 30/11/2021
Lượng thảo luận tích cực gia
tăng, trong khi thảo luận tiêu
cực hạn chế, giúp sentiment
11.2021 của Pharmacity 0.69
Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA PHARMACITY
2.407
3.646 3.538
1.395
1.720 1.782
Aug 30, 2021 Sep 6, 2021 Sep 13, 2021 Sep 20, 2021 Sep 27, 2021 Oct 4, 2021 Oct 11, 2021 Oct 18, 2021 Oct 25, 2021 Nov 1, 2021 Nov 8, 2021 Nov 15, 2021 Nov 22, 2021 Nov 29, 2021
Đơn vị: Thảo luận
9.2021: Xuất hiện trong
bài đăng của influencer
quảng bá sản phẩm
NatC, Eugica Link
9.2021: Xuất hiện trong
bài đăng chương trình
của thương hiệu
VitaDairy với vai trò nhà
phân phối Link
10.2021: Khai trương
thêm 9 nhà thuốc tại
Hà Nôi link
11.2021: Xuất hiện trong bài
đăng trên Fanpage của Gia
Đình Đăng Khôi về sản
phẩm Betadine Link
11.2021: Xuất hiện trong
bài viết về sản phẩm
Urgo Scarform của KOL
An Phương Link
• Những hoạt động tạo ra nhiều tương tác nhất cho Pharmacity thường xoay quanh các bài đăng của influencer (Gia đình Đăng Khôi, An Phương,) hoặc
bài đăng trên fanpage của đối tác (VitaDairy) quảng bá sản phẩm thuốc có nhắc tới Pharmaicty với vai trò nhà phân phối. Đây cũng là những kênh giúp
thương hiệu viral trên mạng xã hội.
• Các hoạt động tạo ra nhiều thảo luận & đóng vai trò duy trì tương tác với khách hàng trên fanpage như như Ra mắt Website và Ứng dụng mua thuốc;
Chương trình “Siêu sale 10.10” là những hoạt động nổi bật của thương hiệu. Bên cạnh đó, các hoạt động như Chuỗi minigame quảng bá sản phẩm; Give
away tặng quà; Chuỗi livestream cùng Bác sĩ; Bài đăng chia sẻ thông tin hữu ích về Covid-19 và vắc-xin...
9.2021: Quảng bá
Website pharmacity.vn
và App Pharmacity mới
10.2021: Siêu Sale 10.10
Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA PHARMACITY
Ra mắt ứng dụng Pharmacity
ChuỗI livestream cùng bác sĩ Chương trình Sale 10.10
Chương trình Give Away
Xuất hiện trong bài đăng của influencer
Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
PHÂN TÍCH NGƯỜI TIÊU
DÙNG CỦA PHARMACITY
Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
Dữ liệu được đo lường & thống kê bởi SocialHeat, YouNet Media
Đánh giá
Thương hiệu
Đánh giá
Đối thủ
Thấu hiểu
Khách hàng
PHÂN TÍCH TỔNG QUAN VỀ NGƯỜI TIÊU DÙNG
0,75%
0,76%
0,83%
0,92%
1,18%
1,29%
1,50%
1,61%
6,47%
21,97%
Khánh Hòa
Bà Rịa - Vũng…
Đắk Lắk
Nghệ An
Bình Dương
Cần Thơ
Đà Nẵng
Đồng Nai
Hà Nội
Hồ Chí Minh
1,1%
0,7%
1,1%
15,4%
74,2%
7,6%
Above 64
55 - 64
45 - 54
35 - 44
25 - 34
18 - 24
17.13 %
44.46 %
33.43%
GIỚI TÍNH
Dựa trên 11,954 người dùng riêng lẻ
Nhìn chung, Nữ là đối tượng quan tâm chính đến các hoạt động và thảo luận liên quan đến Pharmacity trong 3 tháng qua. Phần lớn họ
thuộc độ tuổi từ 25-34 (74.2%) & 35-44% (15.4%), tập trung ở các thành phố lớn (Hà Nội và Hồ Chí Minh) và đặc biệt người dùng quan tâm
chủ yếu đến từ Khu vực miền Nam (chiếm 62%).
ĐỘ TUỔI VÙNG MIỀN
Dựa trên 11,954 người dùng riêng lẻ
11,954 người
dùng riêng lẻ
Dựa trên 11,954 người dùng riêng lẻ
*Phân tích nhân khẩu học dựa trên khai báo của người dùng mạng xã hội.
Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
Other
BÀI ĐĂNG & NGUỒN THẢO LUẬN NỔI BẬT VỀ PHARMCITY
9.219
3.262
1.344
757
226
223
208
206
172
137
Pharmacity - Nhà Thuốc Tiện Lợi
VitaDairy - Vì con mẹ chọn
Thánh Riviu
Betadine Việt Nam
Ngọc Huy Ngọc
Hưng Ngô
Nguyen Phong Viet
Nguyễn Ngọc Thạch
Phương Dung
The Vitamart Health Store
TOP 10 NGUÔN THẢO LUẬN NỔI BẬT
281
241
220
161
135
116
115
95
88
80
Chăm sóc gia đì...
Hướng dẫn cách ...
1. Đôi khi, có ...
👉Trong thời đi...
🍀 🍀 🍀Làm thế...
<3 Năm nay dịch...
🤩Thuốc ở đâu r...
THUỐC TỐT GIÁ R...
Đăng kí ngay để...
Tặng các bác 5 ...
TOP 10 BÀI ĐĂNG NỔI BẬT
• Bài đăng nổi bật liên quan đến các chủ đề về sức khỏe trong mùa dịch Covid-19. Bên cạnh đó các bài đăng Pharmacity khuyến
mại hoặc triển khai chương trình sale cũng thu hút thảo luận lớn.
• Fanpage của Pharmacity có lượng thảo luận lớn nhất với hơn 9,219 thảo luận.
Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
TỪ KHÓA NỔI BẬT NGƯỜI DÙNG THẢO LUẬN VỀ PHARMACITY
• “Tiện lợi” “Sức khỏe”
“Chất lượng” “Uy tín”
“Tiêu chuẩn” là những từ
khóa người dùng nhắc tới
Pharmacity.
• “Đường huyết” “Sức
khỏe” “Miễn dịch” “Giá”
“Tư vấn” là những từ
khóa liên quan đến sản
phẩm & dịch vụ mà người
dùng thảo luận về
Pharmacity.
Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
CƠ HỘI NÀO ĐỂ PHARMACITY TỐI ƯU HOẠT ĐỘNG?
1. Pharmacity đã được người dùng thảo luận khá sôi nổi trong
thời gian đợt dịch vừa qua. Trong 3 tháng, Pharmacity đã ghi
nhận 22,906 thảo luận & thu hút 11,942 người dùng quan tâm
thảo luận.
3. Chỉ số cảm xúc (Sentiment Score) trong luồng thảo luận
liên quan đến Pharmacity đạt 0.55 (thang điểm từ -1 đến 1);
trong đó lượng thảo luận tích cực chiếm 22.1% & tiêu cực
chiếm 6.4%.
Cuối tháng 9.2021 & tháng 10.2021 lượng thảo luận tiêu cực đã
gia tăng.
• Bối cảnh dịch diễn ra phức tạp vì vậy mối bận tâm của người tiêu
dùng về nhà thuốc cũng gia tăng. Vì vậy trên mạng xã hội người
dùng cũng thảo luận sôi nổi không kém.
• 6.4% thảo luận tiêu cực về Pharmacity xoay quanh sự kiện gì?
• 22.1% thảo luận tích cực về Pharmacity là gì? Có thể khai thác gì để
khuyến khích người dùng nói tốt về thương hiệu trong tương lai?
• Những phản hồi tiêu cực về Pharmacity trong tháng 9.2021 là về
chủ đề gì & ở đâu? Làm sao để cải thiện & duy trì thảo luận tiêu cực
về thương hiệu?
• Làm sao để luôn luôn theo dõi tin tiêu cực hoặc tin giả để thương
hiệu tránh gặp khủng hoảng?
• Người dùng phản hồi tích cực về tiêu cực gì về Giá cả, Tư vấn, Đa
dạng sản phẩm, Chất lượng, Dịch vụ, Địa điểm & Trưng bày sản
phẩm của Pharmacity?
2. Đỉnh điểm thảo luận về Pharmacity diễn ra vào giai đoạn
diễn ra dịch & giảm mạnh khi bình thường mới.
• Làm sao để thương hiệu có thể duy trì sự sôi nổi trên mạng xã hội ở
bối cảnh bình thường mới?
• Hoạt động nào đã được Pharmacity triển khai có thể tiếp tục triển
khai trong tương lai?
Gợi ý sẽ có trong báo cáo Brand Audit đầy đủ
Finding: Kết luận
Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
CƠ HỘI ĐỂ PHARMACITY TỐI ƯU HOẠT ĐỘNG?
3. Họat động nổi bật của Pharmacity:
• Các hoạt động như Ra mắt Website và Ứng dụng mua
thuốc; Chương trình “Siêu sale 10.10” là những hoạt động
nổi bật của thương hiệu.
• Livestream cùng Bác sĩ
• Xuất hiện trong bài đăng của influencer.
• Hoạt động nào của Pharmacity đã triển khai mà hiệu quả và ghi nhận
được nhiều thảo luận nhất?
• Chương trình nào của Pharmacity được phản hồi tích cực? Chương
trình nào có phản ứng ngược & ghi nhận thảo luận tiêu cực
• Hoạt động nào có thể tiếp tục triển khai bình thường mới?
• Xu hướng triển khai influencer & bác sĩ đang nở rộ, vậy lựa chọn & triển
khai hoạt động influencer marketing như thế nào để hiệu quả nhất?
4.Thảo luận của Pharmacity đến từ Fanpage Pharmacity
chiếm 34.5% trong tổng thảo luận.
• Các kênh Owned Media, Paid Media & Earned Media chiếm tỉ lệ thảo
luận bao nhiêu? Đến từ nguồn nào như Group, Community hay
Fanpage nào?
• Kết hợp cùng Influencers và fanpage của đối tác (thương hiệu thuốc,
thanh toán, mỹ phẩm...) như thế nào để hiệu quả & tối ưu?
5. “Tiện lợi” “Sức khỏe” “Chất lượng” “Uy tín” “Tiêu chuẩn”
“Giá” là từ khóa nổi bật người dùng thảo luận về Pharmacity.
• Mặc dù được thảo luận nhiều nhưng liệu người dùng phản hồi tiêu
cực hay tích cực về những chủ đề này khi thảo luận về Pharmacity?
• Liệu người dùng có nhận diện được đúng thông điệp của thương
hiệu hay chưa?
• Người dùng quan tâm tới những nội dung & chủ đề gì để Pharmacity
triển khai content?
Gợi ý sẽ có trong báo cáo Brand Audit đầy đủ
Finding: Kết luận
Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
SO SÁNH HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG PHARMACITY vs ĐỐI THỦ
Đánh giá
Thương hiệu
Đánh giá
Đối thủ
Thấu hiểu
Khách hàng
36,75%
31,92%
21,12%
10,21%
FPT Long Châu Pharmacity
Trung Sơn Pharma An Khang
26.373
22.906
15.161
7.331
N = 71,771
thảo luận
THỊ PHẦN THẢO LUẬN TỔNG LƯỢNG THẢO LUẬN
• Từ 9.2021 tới 11.2021, Pharmacity xếp thứ 2 về lượng thảo luận với gần 32% thị phần; xếp sau Nhà thuốc Long Châu với 36.75% thị phần. Trong đó
Long Châu, Pharmacity & Trung Sơn chiếm gần 90% thị phần thảo luận trên mạng xã hội. Đây cũng là 3 nhà thuốc hoạt đông sôi nổi & đa dạng trên
mạng xã hội hiện tại.
• So với thời điểm 9.2020, Pharmacity đã có sự giảm về thị phần thảo luận (từ 60% xuống 32%); Long Châu vẫn duy trì sự sôi nổi & Trung Sơn Pharma
là cái tên mới sôi nổi trên mạng xã hội gần đây. Bối cảnh dịch đã thúc đẩy các thương hiệu được chú ý hơn.
PHARMACITY XẾP THỨ 2 VỀ ĐỘ SÔI NỔI TRÊN MẠNG XÃ HỘI
Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
20970 20973
13347
6148
3507
1243
611
547
1896
690
1203
636
FPT Long Châu Pharmacity Trung Sơn Pharma An Khang
Post
Shares
Comments
PHARMACITY ĐÃ DẪN ĐẦU VỀ ĐỘ SÔI NỔI TRONG THÁNG 9.2021
• Pharmacity đã dẫn đầu về lượng thảo luận trong tháng 9.2021 nhưng trong tháng 10.2021 & 11.2021 Long Châu đã dẫn đầu về lượng thảo luận, bởi vì
Pharmacity đã có sự giảm mạnh trong lượng bình luận dưới bài đăng. Trong tháng 10.2021 & 11.2021, Long Châu & Pharma đã triển khai nhiều chiến
dịch sôi nổi.
• Trung bình lượng bài đăng của Pharmacity chỉ khoảng 200 post, trong khi Nhà thuốc Long Châu & nhà thuốc Trung Sơn Pharma có lượng bài viết
mỗi tháng khá lớn, gần như gấp đôi hoặc ba lần Pharmacity & nhà thuốc An Khang.
SO SÁNH LƯỢNG POST, SHARES, COMMENTS
10.031
8.542
7.864
11.986
5.419 5.536
5.828
Sep 1, 2021 Oct 1, 2021 Nov 1, 2021
FPT Long Châu Pharmacity Trung Sơn Pharma An Khang
SO SÁNH LƯỢNG THẢO LUẬN THEO TỪNG THÁNG
Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 31/11/2021
Số post/tháng gấp x2,
x3 so với Pharmacity.
TỔNG THẢO LUẬN
(1.9.2021 – 30.11.2021)
26,373
1,896 bài viết
10,231 lượt thích
3,507 lượt chia sẻ
20,970 thảo luận
12.832 người thảo luận
Tổng thảo luận được tính bao gồm số lượng bài viết + thảo luận + lượt chia sẻ, không bao gồm lượt tương tác.
TỔNG THẢO LUẬN
(1.9.2021 – 30.11.2021)
7,331
636 bài viết
9,763 lượt thích
547 lượt chia sẻ
6,148 thảo luận
4113 người thảo luận
TỔNG THẢO LUẬN
(1.9.2021 – 30.11.2021)
15,161
1,203 bài viết
13,167 lượt thích
611 lượt chia sẻ
13,347 thảo luận
5964 người thảo luận
TỔNG THẢO LUẬN
(1.9.2021 – 30.11.2021)
22,906
690 bài viết
33,086 lượt thích
1,243 lượt chia sẻ
20,973 thảo luận
11,942 người thảo luận
SO SÁNH HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG CỦA PHARMACITY & ĐỐI THỦ
Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
23,6%
4,5%
71,9%
Sentiment
Score 0.68
23,4%
2,9%
73,6%
Sentiment
Score 0.78
17,1% 12,3%
70,6%
Sentiment
Score 0.16
PHARMACITY XẾP THỨ 3 VỀ CHỈ SỐ CẢM XÚC
Tích cực Tiêu cực Trung tính
22,1%
6,4%
71,6%
N = 22,906
Sentiment
Score 0.55
Từ 9.2021 tới 11.2021, Pharmacity xếp thứ 3 về chỉ số cảm xúc (Sentiment Score 0.55), xếp sau nhà thuốc Trung Sơn Pharma (Sentiment Score
0.78) và Nhà thuốc Long Châu (0.68). Trong đó:
• Thời điểm cuối tháng 9.2021, Pharmacity ghi nhận một số phản hồi tiêu cực nên sentiment đã giảm xuống.
• Trong đó nhà thuốc Trung Sơn & Long Châu có lượng thảo luận tích cực lớn nhờ vào các hoạt động CSR hoặc triển khai chiến dịch ý nghĩa.
• Nhà thuốc An Khang có chỉ số cảm xúc thấp nhất (Sentiment Score 0.16) do liên quan đến khủng hoảng truyền thông trả lại mặt bằng của
Thế Giới Di Động trong đợt dịch. Cũng liên quan đến sự kiện này, nhưng Long Châu lại được chú ý & dành cho thảo luận tích cực vì thuê lại
mặt bằng của Thế Giới Di Động.
Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
3646 3538
2371
3431
1589
2067
2476
1251
Aug 30,
2021
Sep 6, 2021 Sep 13, 2021 Sep 20, 2021Sep 27, 2021 Oct 4, 2021 Oct 11, 2021 Oct 18, 2021 Oct 25, 2021 Nov 1, 2021 Nov 8, 2021 Nov 15, 2021 Nov 22, 2021Nov 29, 2021
Pharmacity FPT Long Châu An Khang Trung Sơn Pharma
SO SÁNH, ĐỐI CHIẾU DIỄN BIẾN THẢO LUẬN VỀ TỪNG THƯƠNG HIỆU
T11/2021 Chương
trình CSR FPT Long
Châu đồng hành hỗ
trợ bà con giai đoạn
bình thường mới.
9.2021: Quảng bá Website
và Ứng dụng mới & trong
bài đăng của influencer
quảng bá thuốc.
10.2021: Livestream cùng
Bs. Bạch Dương &
influencer Food Blogger
Ninh Tito
10.2021: Xuất hiện
trong sự việc “thuê
mặt bằng của TGDĐ”
9.2021: CSR” Tham gia hoạt
động “Túi thuốc F0” do
VnExpress tổ chức Link
10.2021: Chiến dịch
“Long Châu Sẻ
Chia” link
11.2021 Chiến
dịch: Mừng
nhà thuốc
100 cùng
Khoai Lang
Thang & Bùi
Công Nam
Từ 9.2021 tới 11.2021, nhà thuốc Long Châu & Trung Sơn có số lượng chiến dịch được triển khai nhiều & đều đặn. Trong đó, thời điểm đợt dịch & bình
thường mới Long Châu triển khai khá nhiều chiến dịch CSR. Cuối tháng 11.2021 Trung Sơn triển khai chiến dịch Mừng nhà thuốc 100 khá rầm rộ.
Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT THƯƠNG HIỆU CHUỖI NHÀ THUỐC
Chuỗi Livestream cùng Bác sĩ
Chiến dịch CSR “Long Châu Sẻ Chia”
Chuỗi Livestream cùng Bác sĩ
Chiến dịch Mừng nhà thuốc Trung Sơn
100
Chia sẻ nội dung về sức khỏe
& tuyển dụng
Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
• Chuỗi các minigame quảng bá sản phẩm như Give Away & ghép hình
hay- trúng hắc sâm ngay. Chuỗi livestream “1 phút với bác sĩ" tháng 9:
F0 tại nhà, cập nhật thông tin về covid-19 và vắc-xin, phục hồi sức khoẻ
F0.
• Ra mắt website và app mới với các chương trình: “siêu sale 10.10”; “tải
ứng dụng - rinh quà khủng“. Các chương trình tuyên truyền hoạt động
bảo vệ sức khoẻ kết hợp với các hot fanpage.
• Tham gia chương trình “Túi thuốc F0” do báo VnExpress tổ chức
• Chiến dịch “Long Châu Sẻ Chia” hỗ trợ thuốc và gạo cho bà con
trên khắp các tỉnh thành
• Chương trình FPT Long Châu đồng hành hỗ trợ bà con giai đoạn
bình thường mới
• Các bài đăng thường xuyên Tips sống khoẻ, trẻ vui
• Chuỗi livestream hằng tháng: QUẲNG GÁNH LO ÂU CÙNG LONG
CHÂU VUI KHỎE.
• Chủ yếu là các bài đăng hỗ trợ truyền thông cho Fanpage Tuyển
Dụng Nhà Thuốc An Khang với các nội dung nổi bật như: An
Khang trong tôi là, Humans of An Khang, Hạt giống tâm hồn,..
• Được nhắc đến trong ”lùm xùm” sự việc thuê mặt bằng của Thế
Giới Di Động.
• Chiến dịch “Sống lạc quan” tặng phần thuốc cho bệnh nhân F0
• Livestream “Tăng cường sức khoẻ - Giảm stress làn da” kết hợp với
nhãn hàng Vichy
• Livestream với chủ đề “Thấu hiểu chính mình, Hoàn hiện bản
thân” cùng Bs. Bạch Dương và Food Blogger Ninh Tito
• Chương trình “Mừng nhà thuốc 100” kết hợp với Khoai Lang Thang
và Bùi Công Nam.
NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA PHARMACITY & ĐỐI THỦ
Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
TỔNG KẾT & GỢI Ý
CHO PHARMACITY
Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
Dữ liệu được đo lường & thống kê bởi SocialHeat, YouNet Media
KHÁM PHÁ CƠ HỘI CẠNH TRANH & BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ ĐỐI THỦ
1. Pharmacity xếp thứ 2 về lượng thảo luận với gần 32% thị
phần; xếp sau Nhà thuốc Long Châu với 36.75% thị phần.
à So với thời điểm 9.2020, Pharmacity đã có sự giảm về thị
phần thảo luận (từ 60% xuống 32%); Long Châu vẫn duy trì sự
sôi nổi & Trung Sơn Pharma là cái tên mới sôi nổi trên mạng xã
hội gần đây.
• Bối cảnh đợt dịch COVID thứ 4 diễn ra phức tạp vì vậy mối
bận tâm của người tiêu dùng về các thương hiệu chuỗi
nhà thuốc cũng gia tăng. Đây là cơ hội cho Pharmacity
cũng như nhà thuốc Long Châu hay Trung Sơn Pharma
triển khai hoạt đông. Bên cạnh đó, các cái tên như An
Khang, Phano, Mỹ Châu, Minh Châu cũng đang rục rịch
triển khai hoạt động trên mạng xã hội.
• Đăc biệt Trung Sơn Pharma từ thương hiệu ngoài top 5
(9.2020) đã trở thành top 3 thị phần thảo luận (9.2021).
à Ngành hàng sôi động & được chú ý hơn khi đợt dịch thứ
4 diễn ra phức tạp.
2. Bối cảnh bình thường mới, mặc dù Pharmacity có sự suy
giảm -55% về thảo luận, nhưng Long Châu & Trung Sơn không
suy giảm thảo luận quá đáng kể như Pharmacity.
• Nhờ hoạt động & kênh truyền thông nào mà Long Châu &
Trung Sơn vẫn duy trì lượng thảo luận tốt trong tháng 10 &
tháng 11? Có thể rút ra bài học gì từ Long Châu & Trung Sơn
trong bối cảnh bình thường mới?
Gợi ý sẽ có trong báo cáo Brand Audit đầy đủ
Finding: Kết luận
Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
3. Pharmacity xếp thứ 3 về chỉ số cảm xúc (Sentiment Score
0.55), xếp sau nhà thuốc Trung Sơn Pharma (Sentiment Score
0.78) và Nhà thuốc Long Châu (0.68).
• Nhà thuốc Trung Sơn & Long Châu có lượng thảo luận tích
cực lớn nhờ vào các hoạt động CSR hoặc triển khai chiến dịch
ý nghĩa.
• Nhà thuốc An Khang có chỉ số cảm xúc thấp nhất
(Sentiment Score 0.16) do liên quan đến khủng hoảng truyền
thông trả lại mặt bằng của Thế Giới Di Động trong đợt dịch.
Cũng liên quan đến sự kiện này, nhưng Long Châu lại được
chú ý & dành cho thảo luận tích cực vì thuê lại mặt bằng của
Thế Giới Di Động.
• Điều gì giúp Long Châu & Trung Sơn Pharma ghi nhận
lượng thảo luận tích cực nhiều & ít thảo luận tiêu cực? Có
thể rút ra bài học gì từ Long Châu & Trung Sơn Pharma?
• Bị vạ lây trong sự kiện liên quan giữa Thế Giới Di Động & nhà
thuốc An Khang, có thể rút ra bài học gì về quản trị danh
tiếng của chuỗi nhà thuốc.
• Người dùng phản hồi tích cực về tiêu cực gì về Giá cả, Tư
vấn, Đa dạng sản phẩm, Chất lượng, Dịch vụ, Địa điểm &
Trưng bày sản phẩm của Long Châu, Trung Sơn & An Khang
để Pharmacity có thể tận dụng cơ hội cạnh tranh?
KHÁM PHÁ CƠ HỘI CẠNH TRANH & BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ ĐỐI THỦ
4. Nhà thuốc Long Châu & Trung Sơn có số lượng chiến dịch
được triển khai nhiều & đều đặn như chiến dịch CSR, mừng 100
cửa hàng...
• Hoạt động nào của Long Châu/Trung Sơn/ An Khang đã triển
khai mà hiệu quả và ghi nhận được nhiều thảo luận nhất?
• Chương trình nào của Long Châu/ Trung Sơn được phản hồi
tích cực? Có thể triển khai các chiến dịch CSR hoặc mừng
sinh nhật tương tự?
• Kênh truyền thông nào Pharmacity có thể tham khảo triển
khai từ các đối thủ đang triển khai?
Gợi ý sẽ có trong báo cáo Brand Audit đầy đủ
Finding: Kết luận
Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
Đo lường hiệu quả
hoạt động thương hiệu
Thấu hiểu khách hàng
Đánh giá hiệu quả
hoạt động của đối thủ
• Brand Noise: Độ phủ thương hiệu trên
mạng xã hội.
• Trendline mention: Diễn biến thảo luận
về thương hiệu
• Brand’s sentiment: Chỉ số cảm xúc về
thương hiệu
• Brand’s Activities: Đánh giá hiệu quả
hoạt động của thương hiệu
• Channel Analytics: Đánh giá hiệu quả
kênh truyền thông (paid, own, earned)
• Benchmark: Đề xuất thước đo của
ngành hàng để tối ưu hóa hoạt động
• Product Attribute: Phản hồi về đặc tính
sản phẩm
• Brand Perception: Nhận định của
khách hàng về thương hiệu.
• Gợi ý hoạt động cho thương hiệu - KISS
Model – Keep, Improve, Start, Stop.
• Share of voice: Thị phần thảo luận của
đối thủ
• Trendline mention: Diễn biến thảo luận
của ngành hàng. Competitor's
sentiment: Mức độ yêu thích của người
dùng tới đối thủ
• Competitor’s activities: Hoạt động của
đối thủ
• Đặc điểm thảo luận của ngành hàng
trên mạng xã hội
• Channel Analytics: Đánh giá hiệu quả
kênh truyền thông (paid, own, earned)
• Product Attribute: Phản hồi về đặc tính
sản phẩm của đối thủ
• Brand Perception: Nhận định của khách
hàng về thương hiệu đối thủ.
• GợI ý hoạt động & bài học từ đối thủ
• Who - Demographic: Tuổi/Giới Tính/
Địa Lý
• Where - Top nguồn thảo luận & Thời
điểm thảo luận
• What & How - Interest & Concern:
Mối quan tâm/ chủ đề thích thú của
khách hàng, xếp hạng mức độ quan
tâm của khách hàng
• Why - Reason to discuss: Lý do
khách hàng quan tâm
• Potential factors to imply: Phân tích
yếu tố tiềm năng có thể giúp
thương hiệu đạt được thành công.
CÁC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CÓ TRONG BÁO CÁO BRAND AUDIT ĐẦY ĐỦ
VỀ YOUNET MEDIA
3
33
34
35
36
37
38
39
40
ELECTRONICS
FMCG
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
No. Brand No. Brand No. Brand No. Brand No. Brand
FINANCE
REAL
ESTATE
MARKETPLACE
ĐƯỢC TIN TƯỞNG BỞI HƠN 70% THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM:
VỀ YOUNET MEDIA
OTHER
EDUCATION
ĐƠN VỊ HÀNG ĐẦU VỀ ĐO LƯỜNG & PHÂN TÍCH THẢO LUẬN MẠNG XÃ HỘI
VỀ YOUNET MEDIA
Top 10 doanh nghiệp Digital Marketing Việt Nam 2020
Top 5 chung cuộc cuộc thi Zalo AI Challenge 2020
Đơn vị cung cấp Nội dung được xem nhiều nhất trên
Brands Vietnam 2020
Hợp tác Chương trình giảng dạy chính thức tại RMIT
THƯƠNG
HIỆU
CẦN
Category
Research
Customer
Research
Brand Tracking
& Crisis Alert
(Hoạt Động
24/7)
Campaign
Tracking
GIẢI
PHÁP
Thấu Hiểu
Ngành Hàng
Thấu Hiểu
Người Dùng
Quản Lý
Thương Hiệu
Tăng Tương Tác
THẤU HIỂU KẾT NỐI
GIÁM SÁT
Quản Lý Chiến
Dịch
Trendspotter
Social Portrait
HỆ SINH THÁI CÁC GIẢI PHÁP SOCIAL LISTENING:
GIẢI PHÁP: SOCIAL LISTENING
Campaign
Tracking & YMI
Ranking Listing
Social Media
Brand Uplift
TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI?
Đơn Vị Tư Vấn Chiến Lược Hàng Đầu
Với hơn 12 năm kinh nghiệm, chúng tôi luôn
sẵn sàng đồng hành cùng thương hiệu xuyên
suốt hành trình từ: áp dụng Công Nghệ, phân
tích Dữ Liệu, tới thiết kế Sáng Tạo
Giải Pháp Toàn Diện
Từ dữ liệu, tới thực thi, hệ sinh thái
công nghệ và giải pháp từ chúng tôi
giúp thương hiệu luôn có được lợi
thế cạnh tranh so với đối thủ
Thấu Hiểu Ngành Hàng
Với kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu trải
dài khắp các ngành hàng, chúng tôi
luôn tự tin về độ phủ dữ liệu và kinh
nghiệm chuyên môn trong từng ngành
Đội Ngũ Chuyên Gia
Đội ngũ chuyên gia từ phân tích dữ liệu,
marketing, xây dựng chiến lược tới thiết kế
sáng tạo, sẽ luôn sẵn sàng biến tầm nhìn
của thương hiệu thành hiện thực
GIẢI PHÁP: SOCIAL LISTENING
2021 YouNet Media, Bản quyền của YouNet Media.
Mọi sự sao chép, tiết lộ, hay cung cấp thông tin từ tài liệu này ra bên ngoài
vui lòng liên hệ về YouNet Media.
Tầng 2, Tòa Nhà Lữ Gia Plaza, 70 Lữ Gia, Phường 15
Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Website: www.YouNetMedia.com
+84 (0) 862 6464 88
Các câu hỏi liên quan đến báo cáo,
vui lòng liên hệ:
X I N C Ả M Ơ N
1 of 39

Recommended

Vietnamese alcohol drinking behavior by
Vietnamese alcohol drinking behaviorVietnamese alcohol drinking behavior
Vietnamese alcohol drinking behaviorQ&Me Vietnam Market Research
6.2K views20 slides
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng sản phẩm bột giặt OMO của người dân phường Mỹ Xuyên by
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng sản phẩm bột giặt OMO của người dân phường Mỹ XuyênNghiên cứu hành vi tiêu dùng sản phẩm bột giặt OMO của người dân phường Mỹ Xuyên
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng sản phẩm bột giặt OMO của người dân phường Mỹ Xuyênluanvantrust
3.3K views37 slides
Milk drinking behaviors in vietnam by
Milk drinking behaviors in vietnamMilk drinking behaviors in vietnam
Milk drinking behaviors in vietnamQ&Me Vietnam Market Research
11.5K views21 slides
Organic food interests and usage demand in Vietnam by
Organic food interests and usage demand in VietnamOrganic food interests and usage demand in Vietnam
Organic food interests and usage demand in VietnamQ&Me Vietnam Market Research
9.2K views39 slides
[Demo] Báo cáo rút gọn Brand Audit 2023.pdf by
[Demo] Báo cáo rút gọn Brand Audit 2023.pdf[Demo] Báo cáo rút gọn Brand Audit 2023.pdf
[Demo] Báo cáo rút gọn Brand Audit 2023.pdfYouNet Media Company
99 views39 slides
2019. phan tich digital platform bot giat omo ariel - aba - bai nhom 8 by
2019. phan tich digital platform bot giat omo  ariel - aba - bai nhom 82019. phan tich digital platform bot giat omo  ariel - aba - bai nhom 8
2019. phan tich digital platform bot giat omo ariel - aba - bai nhom 8The Marketing Corner
2.3K views220 slides

More Related Content

What's hot

7up Marketing đa kênh by
7up Marketing đa kênh7up Marketing đa kênh
7up Marketing đa kênhThyAn49
1.8K views55 slides
Chuong 2 PR by
Chuong 2 PRChuong 2 PR
Chuong 2 PRTống Bảo Hoàng
29.6K views86 slides
Hành vi và lối sống của Người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20-29 by
Hành vi và lối sống của Người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20-29Hành vi và lối sống của Người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20-29
Hành vi và lối sống của Người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20-29ISC Marketing Corporation
67.6K views38 slides
Winning campaign tet 2022 on Social Media by
Winning campaign tet 2022 on Social MediaWinning campaign tet 2022 on Social Media
Winning campaign tet 2022 on Social MediaNew Way Media
631 views34 slides
Digital 2023 Vietnam (February 2023) v01 by
Digital 2023 Vietnam (February 2023) v01Digital 2023 Vietnam (February 2023) v01
Digital 2023 Vietnam (February 2023) v01DataReportal
13.7K views122 slides
Vietnam Retail Store Statistic 2021 by
Vietnam Retail Store Statistic 2021Vietnam Retail Store Statistic 2021
Vietnam Retail Store Statistic 2021Q&Me Vietnam Market Research
16.7K views33 slides

What's hot(20)

7up Marketing đa kênh by ThyAn49
7up Marketing đa kênh7up Marketing đa kênh
7up Marketing đa kênh
ThyAn491.8K views
Hành vi và lối sống của Người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20-29 by ISC Marketing Corporation
Hành vi và lối sống của Người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20-29Hành vi và lối sống của Người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20-29
Hành vi và lối sống của Người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20-29
Winning campaign tet 2022 on Social Media by New Way Media
Winning campaign tet 2022 on Social MediaWinning campaign tet 2022 on Social Media
Winning campaign tet 2022 on Social Media
New Way Media631 views
Digital 2023 Vietnam (February 2023) v01 by DataReportal
Digital 2023 Vietnam (February 2023) v01Digital 2023 Vietnam (February 2023) v01
Digital 2023 Vietnam (February 2023) v01
DataReportal13.7K views
Marketing căn bản philip kotler by lehaiau
Marketing căn bản philip kotlerMarketing căn bản philip kotler
Marketing căn bản philip kotler
lehaiau45.6K views
Bản Lĩnh Marketer 2018 by Phuong Anh Vu
Bản Lĩnh Marketer 2018Bản Lĩnh Marketer 2018
Bản Lĩnh Marketer 2018
Phuong Anh Vu5.2K views
BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG DI ĐỘNG VÀ ỨNG DỤNG SMARTPHONE VIỆT NAM NỬA ĐẦU NĂM 2020 -... by Appota Group
BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG DI ĐỘNG VÀ ỨNG DỤNG SMARTPHONE VIỆT NAM NỬA ĐẦU NĂM 2020 -...BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG DI ĐỘNG VÀ ỨNG DỤNG SMARTPHONE VIỆT NAM NỬA ĐẦU NĂM 2020 -...
BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG DI ĐỘNG VÀ ỨNG DỤNG SMARTPHONE VIỆT NAM NỬA ĐẦU NĂM 2020 -...
Appota Group7.4K views
Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông marketing cho Côn... by luanvantrust
Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông marketing cho Côn...Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông marketing cho Côn...
Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông marketing cho Côn...
luanvantrust3.9K views
Chuong 7 chính sách phân phối. marketing căn bản by Khanh Duy Kd
Chuong 7  chính sách phân phối. marketing căn bảnChuong 7  chính sách phân phối. marketing căn bản
Chuong 7 chính sách phân phối. marketing căn bản
Khanh Duy Kd121.9K views
[BLM15 - PLUG IN] RUNNERS by MaC_FTU
[BLM15 - PLUG IN] RUNNERS[BLM15 - PLUG IN] RUNNERS
[BLM15 - PLUG IN] RUNNERS
MaC_FTU3.5K views
Kế hoạch truyền thông mẫu by Thanh Vân Trần
Kế hoạch truyền thông mẫuKế hoạch truyền thông mẫu
Kế hoạch truyền thông mẫu
Thanh Vân Trần100.7K views
VIỆT NAM INSIGHT COLLECTION 2022 by MarketingTrips
VIỆT NAM INSIGHT COLLECTION 2022VIỆT NAM INSIGHT COLLECTION 2022
VIỆT NAM INSIGHT COLLECTION 2022
MarketingTrips 6.7K views
Phân đoạn thị trường thị trường xà bông tắm by Giang Coffee
Phân đoạn thị trường thị trường xà bông tắmPhân đoạn thị trường thị trường xà bông tắm
Phân đoạn thị trường thị trường xà bông tắm
Giang Coffee75.4K views
Social Listening Food Delivery.pdf by TRNGVVN9
Social Listening Food Delivery.pdfSocial Listening Food Delivery.pdf
Social Listening Food Delivery.pdf
TRNGVVN9143 views

Similar to [YouNet Media] Báo Cáo Brand Audit Pharmacity và Các Thương Hiệu Chuỗi Nhà Thuốc 2021

Whitevector: Social Media by
Whitevector: Social MediaWhitevector: Social Media
Whitevector: Social MediaWhitevector
978 views13 slides
Webinar: How Benchmarking Can Inform Your Social Strategy by
Webinar: How Benchmarking Can Inform Your Social StrategyWebinar: How Benchmarking Can Inform Your Social Strategy
Webinar: How Benchmarking Can Inform Your Social StrategyFalcon.io
154 views39 slides
Relevant Product Design Requires Keeping Up with Perpetual Change by
Relevant Product Design Requires Keeping Up with Perpetual ChangeRelevant Product Design Requires Keeping Up with Perpetual Change
Relevant Product Design Requires Keeping Up with Perpetual ChangeCognizant
264 views4 slides
The Importance of Social Listening & ORM and 7 Actionable ways to utilize it ... by
The Importance of Social Listening & ORM and 7 Actionable ways to utilize it ...The Importance of Social Listening & ORM and 7 Actionable ways to utilize it ...
The Importance of Social Listening & ORM and 7 Actionable ways to utilize it ...Socialpanga
649 views6 slides
50 insights in social media monitoring by
50 insights in social media monitoring50 insights in social media monitoring
50 insights in social media monitoringSocial Figures
5.1K views54 slides
Communication Management for Startups by
Communication Management for StartupsCommunication Management for Startups
Communication Management for StartupsAgnese Vellar
3.7K views134 slides

Similar to [YouNet Media] Báo Cáo Brand Audit Pharmacity và Các Thương Hiệu Chuỗi Nhà Thuốc 2021(20)

Whitevector: Social Media by Whitevector
Whitevector: Social MediaWhitevector: Social Media
Whitevector: Social Media
Whitevector978 views
Webinar: How Benchmarking Can Inform Your Social Strategy by Falcon.io
Webinar: How Benchmarking Can Inform Your Social StrategyWebinar: How Benchmarking Can Inform Your Social Strategy
Webinar: How Benchmarking Can Inform Your Social Strategy
Falcon.io154 views
Relevant Product Design Requires Keeping Up with Perpetual Change by Cognizant
Relevant Product Design Requires Keeping Up with Perpetual ChangeRelevant Product Design Requires Keeping Up with Perpetual Change
Relevant Product Design Requires Keeping Up with Perpetual Change
Cognizant264 views
The Importance of Social Listening & ORM and 7 Actionable ways to utilize it ... by Socialpanga
The Importance of Social Listening & ORM and 7 Actionable ways to utilize it ...The Importance of Social Listening & ORM and 7 Actionable ways to utilize it ...
The Importance of Social Listening & ORM and 7 Actionable ways to utilize it ...
Socialpanga649 views
50 insights in social media monitoring by Social Figures
50 insights in social media monitoring50 insights in social media monitoring
50 insights in social media monitoring
Social Figures5.1K views
Communication Management for Startups by Agnese Vellar
Communication Management for StartupsCommunication Management for Startups
Communication Management for Startups
Agnese Vellar3.7K views
Social Media power on Shoppers' decision journey by trieuhn
Social Media power on Shoppers' decision journeySocial Media power on Shoppers' decision journey
Social Media power on Shoppers' decision journey
trieuhn899 views
Social Media Intelligence Presentation by Beatrice Zelenko
Social Media Intelligence PresentationSocial Media Intelligence Presentation
Social Media Intelligence Presentation
Beatrice Zelenko295 views
Demystifying Social Media Measurement by Aquent
Demystifying Social Media MeasurementDemystifying Social Media Measurement
Demystifying Social Media Measurement
Aquent2K views
Unlocking Insights With Facebook Topic Data by Sysomos
Unlocking Insights With Facebook Topic DataUnlocking Insights With Facebook Topic Data
Unlocking Insights With Facebook Topic Data
Sysomos951 views
Social Media Brand Uplift by Mango Digital
Social Media Brand UpliftSocial Media Brand Uplift
Social Media Brand Uplift
Mango Digital1.1K views
Ibm cognos consumer_insight by Delaney Turner
Ibm cognos consumer_insightIbm cognos consumer_insight
Ibm cognos consumer_insight
Delaney Turner2.2K views
Abi dimensione social & web - 1.0 by Michele Destino
Abi  dimensione social & web - 1.0Abi  dimensione social & web - 1.0
Abi dimensione social & web - 1.0
Michele Destino357 views
Theo doi thuong hieu va do luong hieu qua pr by EQVN
Theo doi thuong hieu va do luong hieu qua prTheo doi thuong hieu va do luong hieu qua pr
Theo doi thuong hieu va do luong hieu qua pr
EQVN1.1K views
2010 02 TDWI Social Media by Bill Baker
2010 02 TDWI Social Media2010 02 TDWI Social Media
2010 02 TDWI Social Media
Bill Baker529 views
PUR3622 Project #1 by Kanica Phok
PUR3622 Project #1PUR3622 Project #1
PUR3622 Project #1
Kanica Phok164 views
Trendvertising Handbook 2021 - Mango Digital by Mango Digital
Trendvertising Handbook 2021 - Mango DigitalTrendvertising Handbook 2021 - Mango Digital
Trendvertising Handbook 2021 - Mango Digital
Mango Digital42 views
Fans by teamddm
FansFans
Fans
teamddm384 views

Recently uploaded

Market Segmentation by
Market SegmentationMarket Segmentation
Market Segmentationkennethrakes
9 views12 slides
"SEO Keyword Checklist: Supercharge Your Website's Ranking Strategy" by
"SEO Keyword Checklist: Supercharge Your Website's Ranking Strategy""SEO Keyword Checklist: Supercharge Your Website's Ranking Strategy"
"SEO Keyword Checklist: Supercharge Your Website's Ranking Strategy"Beacon Coders
8 views17 slides
First 30 days of Your CRO Program by
First 30 days of Your CRO ProgramFirst 30 days of Your CRO Program
First 30 days of Your CRO ProgramVWO
57 views57 slides
Year in Review by
Year in ReviewYear in Review
Year in ReviewRebecca731061
13 views11 slides
content strategy _ seconed oponion _medical industry by
content strategy _ seconed oponion _medical industrycontent strategy _ seconed oponion _medical industry
content strategy _ seconed oponion _medical industryjonathanhany42
13 views29 slides
How to leverage E-E-A-T to boost your international expansion by
How to leverage E-E-A-T to boost your international expansionHow to leverage E-E-A-T to boost your international expansion
How to leverage E-E-A-T to boost your international expansionGemma Fontane
5 views117 slides

Recently uploaded(20)

"SEO Keyword Checklist: Supercharge Your Website's Ranking Strategy" by Beacon Coders
"SEO Keyword Checklist: Supercharge Your Website's Ranking Strategy""SEO Keyword Checklist: Supercharge Your Website's Ranking Strategy"
"SEO Keyword Checklist: Supercharge Your Website's Ranking Strategy"
Beacon Coders8 views
First 30 days of Your CRO Program by VWO
First 30 days of Your CRO ProgramFirst 30 days of Your CRO Program
First 30 days of Your CRO Program
VWO57 views
content strategy _ seconed oponion _medical industry by jonathanhany42
content strategy _ seconed oponion _medical industrycontent strategy _ seconed oponion _medical industry
content strategy _ seconed oponion _medical industry
jonathanhany4213 views
How to leverage E-E-A-T to boost your international expansion by Gemma Fontane
How to leverage E-E-A-T to boost your international expansionHow to leverage E-E-A-T to boost your international expansion
How to leverage E-E-A-T to boost your international expansion
Gemma Fontane5 views
What's new at Ahrefs [end of 2023] by Ahrefs
What's new at Ahrefs [end of 2023]What's new at Ahrefs [end of 2023]
What's new at Ahrefs [end of 2023]
Ahrefs66 views
Growth strategies for SaaS MRR $10,000 (by TheBootstrappedWay.com) by Daniel Pirciu
Growth strategies for SaaS MRR $10,000 (by TheBootstrappedWay.com)Growth strategies for SaaS MRR $10,000 (by TheBootstrappedWay.com)
Growth strategies for SaaS MRR $10,000 (by TheBootstrappedWay.com)
Daniel Pirciu7 views
The evolution of internet.pptx by ssuser520a351
The evolution of internet.pptxThe evolution of internet.pptx
The evolution of internet.pptx
ssuser520a3516 views
The Lore of Entelect by mike719672
The Lore of EntelectThe Lore of Entelect
The Lore of Entelect
mike71967231 views
Unlocking Growth in the Digital Age - A Digital Marketing Plan for SMEs in 2024 by Partha Dutta
Unlocking Growth in the Digital Age - A Digital Marketing Plan for SMEs in 2024Unlocking Growth in the Digital Age - A Digital Marketing Plan for SMEs in 2024
Unlocking Growth in the Digital Age - A Digital Marketing Plan for SMEs in 2024
Partha Dutta5 views
Weekly Media Update_28_11_2023.pdf by BalmerLawrie
Weekly Media Update_28_11_2023.pdfWeekly Media Update_28_11_2023.pdf
Weekly Media Update_28_11_2023.pdf
BalmerLawrie14 views
SaaS growth strategies that generate MRR, not just traffic (TheBootstrappedWa... by Daniel Pirciu
SaaS growth strategies that generate MRR, not just traffic (TheBootstrappedWa...SaaS growth strategies that generate MRR, not just traffic (TheBootstrappedWa...
SaaS growth strategies that generate MRR, not just traffic (TheBootstrappedWa...
Daniel Pirciu6 views
ExperientialEtc Cred Deck.pdf by jayesh301619
ExperientialEtc Cred Deck.pdfExperientialEtc Cred Deck.pdf
ExperientialEtc Cred Deck.pdf
jayesh3016195 views

[YouNet Media] Báo Cáo Brand Audit Pharmacity và Các Thương Hiệu Chuỗi Nhà Thuốc 2021

 • 1. BRAND AUDIT: PHARMACITY B Á O C Á O B R A N D A U D I T R Ú T G Ọ N P H Â N T Í C H H I Ệ U Q U Ả H O Ạ T Đ Ộ N G C Ủ A P H A R M A C I T Y & Đ Ố I T H Ủ C H U Ỗ I N H À T H U Ố C 2 0 2 1 Thời gian: 01/09/2021 – 30/11/2021
 • 2. 1. Mô hình Brand Audit 1.1. Mô hình Brand Audit 1.2 Báo cáo Brand Audit giúp ích gì cho thương hiệu? 2. Báo cáo Brand Audit Rút Gọn: Phân tích hiệu quả hoạt động của Pharmacity & so sánh với đối thủ: Báo cáo Brand Audit Snapshot có gì? 2.1 Tổng quan hiệu suất hoạt động của Pharmacity 2.2 Phân tích nhân khẩu học của người dùng thảo luận về Pharmacity 2.2 So sánh hiệu suất hoạt động của Pharmacity với đối thủ 2.4 Tổng kết và Gợi ý 3. Về YouNet Media AGENDA
 • 3. BÁO CÁO BRAND AUDIT (BẢN ĐẦY ĐỦ) 1
 • 4. Đánh giá sức khoẻ thương hiệu, hiệu quả hoạt động và sự yêu thích của người dùng với thương hiệu Theo dõi chuyển động ngành hàng & tình hình cạnh tranh của thương hiệu & đối thủ. Hiểu xu hướng, mối quan tâm, nhu cầu của khách hàng Mô hình Brand Audit on Social Media Đánh giá Thương hiệu Brand Audit giúp ích gì cho thương hiệu? Bắt kịp với sự thay đổi của người tiêu dùng để điều chỉnh & cải thiện sản phẩm, dịch vụ, truyền thông. Đánh giá toàn cảnh về thương hiệu & đối thủ để nắm bắt cơ hội cạnh tranh. Đánh giá toàn diện sức khỏe thương hiệu để tối ưu hiệu quả hoạt động trên mạng xã hội. KEY LEARNING Rút ra kết luận & cơ sở nền tảng cho kế hoạch truyền thông 2022 Thấu hiểu khách hàng Đánh giá đối thủ MÔ HÌNH BRAND AUDIT ON SOCIAL MEDIA
 • 5. Đo lường hiệu quả hoạt động thương hiệu Hiểu khách hàng • Nhân khẩu học của khách hàng thảo luận về thương hiệu • Top nguồn thảo luận & Thời điểm thảo luận • Mối quan tâm/ chủ đề thích thú của khách hàng. • Hành trình tìm kiếm, quyết định & mua hàng của khách hàng trên mạng xã hội BÁO CÁO BRAND AUDIT GIÚP ÍCH GÌ CHO THƯƠNG HIỆU? • Đo lường tổng quan hiệu quả hoạt động của thương hiệu • Đánh giá toàn diện sức khỏe thương hiệu & phản hồi của khách hàng về thương hiệu • Phân tích hiệu quả hoạt động & kênh truyền thông • Đề xuất KPIs cho thương hiệu Output: • Đề xuất bộ KPIs cho thương hiệu • Gợi ý hoạt động cho thương hiệu - KISS Model – Keep (Tiếp tục), Improve (Cải thiện), Start (Bắt đầu), Stop (Dừng lại). Đánh giá hiệu quả hoạt động của đối thủ • Tổng quan ngành hàng trên MXH • So sánh hiệu quả hoạt động của thương hiệu với đối thủ. • Đánh giá toàn diện sức khỏe đối thủ & phản hồi của khách hàng về đối thủ. • Phân tích hiệu quả hoạt động & kênh truyền thông của đối thủ. • Đề xuất benchmark của ngành hàng Output: • Đặc điểm & insight của ngành hàng trên mạng xã hội • Đề xuất benchmark của ngành hàng • Bài học từ đối thủ Output: • “Insights” & Điểm chạm của khách hàng trên hàng trình mua hàng trên MXH • Key sucesss để “win” khách hàng trên MXH.
 • 6. BÁO CÁO BRAND AUDIT RÚT GỌN 2
 • 7. Đo lường hiệu quả hoạt động thương hiệu Thấu hiểu khách hàng Đánh giá hiệu quả hoạt động của đối thủ • Brand Noise: Độ phủ thương hiệu trên mạng xã hội. • Trendline mention: Diễn biến thảo luận về thương hiệu • Brand’s sentiment: Chỉ số cảm xúc về thương hiệu • Brand’s Activities: Đánh giá hiệu quả hoạt động của thương hiệu • Share of voice: Thị phần thảo luận của đối thủ • Trendline mention: Diễn biến thảo luận của ngành hàng. Competitor's sentiment: Mức độ yêu thích của người dùng tới đối thủ • Competitor’s activities: Hoạt động của đối thủ • Who - Demographic: Tuổi/Giới Tính/ Địa Lý • Where - Top nguồn thảo luận & Thời điểm thảo luận BÁO CÁO BRAND AUDIT RÚT GỌN CÓ GÌ? Output: • So sánh hiệu suất hoạt động của thương hiệu & đối thủ trên mạng xã hội Output: • Nhân khẩu học của người tiêu dùng tthảo luận Output: • Tổng quan hiệu suất hoạt động của thương hiệu .
 • 8. KHÁC BIỆT GIỮA BRAND AUDIT RÚT GỌN & BRAND AUDIT ĐẦY ĐỦ Thời gian đo lường dữ liệu 3 tháng 6 tháng – 12 tháng Mức độ xử lý dữ liệu Hệ thống xử lý tự động Chuyên gia phân tích dữ liệu: • Lọc dữ liệu Spam • Phân tích cảm xúc • Phân loại theo đặc tính Tổng quan hiệu suất hoạt động của thương hiệu. Đề xuất bộ KPIs cho thương hiệu. Gợi ý hoạt động cho thương hiệu - KISS Model. So sánh hiệu suất hoạt động của thương hiệu & đối thủ trên mạng xã hội Đặc điểm & insight của ngành hàng trên mạng xã hội. Đề xuất benchmark của ngành hàng. Bài học từ đối thủ Nhân khẩu học của người tiêu dùng thảo luận Insights & điểm chạm của khách hàng trên hàng trình mua hàng trên MXH.
 • 9. MỤC TIÊU & CẤU TRÚC BÁO CÁO Báo cáo: Brand Audit Rút Gọn Mục tiêu: Báo cáo đo lường hiệu quả hoạt động của thương hiệu và so sánh với các đối thủ cạnh tranh. Phương pháp thu thập: Thu thập dữ liệu thảo luận dựa trên từ khóa. Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021 Kênh thu thập thảo luận: Báo cáo dựa trên số liệu và tin tức trực tuyến cũng như các cuộc trao đổi tự nhiên từ người dùng mạng về sản phẩm và thương hiệu trên các trang mạng xã hội Việt Nam như Facebook, YouTube, Forums, Ecommerce, Review sites và Blogs. Hệ thống thu thập dữ liệu: socialheat.younetmedia.com 1. Tổng quan hiệu suất hoạt động của thương hiệu 2. Phân tích nhân khẩu học của người tiêu dùng 3. So sánh hiệu suất hoạt động của thương hiệu với đối thủ 4. Tổng kết và Gợi ý CẤU TRÚC BÁO CÁO THÔNG TIN BÁO CÁO
 • 10. RESEARCH TERMS & SOCIAL MEDIA METRICS CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG Trendline mention: Diễn biến thảo luận về thương hiệu theo thời gian. Sentiment Score: Chỉ số cảm xúc • Chỉ số cảm xúc trong báo cáo này được xử lý tự động bằng hệ thống AI, dựa trên được dựa trên tương qua giữa số lượng thảo luận tích cực – tiêu cực – trung tính. Thang điểm dao động từ -1 tới 1. Audience Scale: Số lượng người dùng thảo luận Số lượng người thảo luận riêng lẻ, duy nhất & không trung lặp. Buzz Volume: Tổng thảo luận Tổng thảo luận được tính bao gồm số lượng bài viết (post) + bình luận (comment) + lượt chia sẻ (share) có liên quan đến thương hiệu (không bao gồm lượt tương tác). Lượng thảo luận có sắc thái tích cực trong chùm thảo luận, bao gồm liên quan trực tiếp & gián tiếp đến thương hiệu. Lượng thảo luận có sắc thái tiêu cực trong chùm thảo luận, bao gồm liên quan trực tiếp & gián tiếp đến thương hiệu. Lượng thảo luận có sắc thái trung tính trong chùm thảo luận. Thảo luận tiêu cực Thảo luận trung tính Thảo luận tích cực Bình luận Bài đăng Chia sẻ Sentiment Score = Lượng thảo luận tích cực − Lượng thảo luận tiêu cực Lượng thảo luận tích cực + Lượng thảo luận tiêu cực Lượng bài post có nhắc đến thương hiệu. Lượng comments/ replieds dưới tất cả bài đăng có nhắc tới thương hiệu. Lượng bài share có nhắc tới thương hiệu hoặc nội dung chia sẻ có nhắc đến thương hiệu.
 • 11. TỔNG QUAN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHARMACITY Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021 Dữ liệu được đo lường & thống kê bởi SocialHeat, YouNet Media Đánh giá Thương hiệu Thấu hiểu khách hàng Đánh giá đối thủ
 • 12. Tháng 9.2021 Tháng 10.2021 Tháng 11.2021 XU HƯỚNG THẢO LUẬN VỀ PHARMACITY Từ 9.2021 tới 11.2021, Pharmacity đã ghi nhận 22,906 thảo luận & thu hút 11,942 người dùng quan tâm thảo luận. Trong đó: • Lượng thảo luận về thương hiệu khá sôi nổi, đặc biệt trong thời điểm dịch diễn ra phức tạp. Pharmacity đã ghi nhận đỉnh điểm thảo luận với 11,986 thảo luận trong tháng 9.2021 & cao gấp 200% khi bình thường mới. • Tháng 10.2021 & 11.2021 - Bối cảnh bình thường mới lượng thảo luận của Pharmacity giảm 55%, trung bình ghi nhận 5.45k thảo luận/tháng. TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHARMACITY TRÊN MXH 1.859 2.407 3.646 3.538 1.395 1.720 1.782 Aug 30, 2021 Sep 6, 2021 Sep 13, 2021 Sep 20, 2021 Sep 27, 2021 Oct 4, 2021 Oct 11, 2021 Oct 18, 2021 Oct 25, 2021 Nov 1, 2021 Nov 8, 2021 Nov 15, 2021 Nov 22, 2021 Nov 29, 2021 TỔNG THẢO LUẬN (1.9.2021 – 30.11.2021) 22,906 690 bài viết 33,086 lượt thích 1,243 lượt chia sẻ 20,973 thảo luận 11,942 người thảo luận 10.2021 & 11.2021: Trong bối cảnh bình thường mới tổng thảo luận của Pharmacity giảm 55% so với trước đó Bối cảnh dịch 9.2021 ghi nhận lượng thảo luận lớn nhất. 11.986 5.419 5.514 Sep 1, 2021 Oct 1, 2021 Nov 1, 2021 TỔNG THẢO LUẬN Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
 • 13. TỔNG QUAN VỀ CHỈ SỐ CẢM XÚC CỦA PHARMACITY 0,53 0,41 0,69 -0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Sentiment Score Từ 9.2021 tới 11.2021, Chỉ số cảm xúc của Pharmacity đạt 0.55; trong đó lượng thảo luận tích cực chiếm 22.1% & tiêu cực chiếm 6.4%. N = 22,906 22,1% 6,4% 71,6% Sentiment Score 0.55 CHỈ SỐ CẢM XÚC THEO TỪNG THÁNG* 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Aug 30, 2021 Sep 6, 2021 Sep 13, 2021 Sep 20, 2021 Sep 27, 2021 Oct 4, 2021 Oct 11, 2021 Oct 18, 2021 Oct 25, 2021 Nov 1, 2021 Nov 8, 2021 Nov 15, 2021 Nov 22, 2021 Nov 29, 2021 Thảo luận tích cực Thảo luận tiêu cực Thảo luận trung tính CHỈ SỐ CẢM XÚC CHUNG* Mặc dù ghi nhận lượng thảo luận tích cực nhiều nhưng lượng thảo luận tiêu cực cũng đồng thời gia tăng trong cuối tháng 9.2021 Lượng thảo luận tích cực giảm trong tháng 10.2021 01/09/2021 – 30/11/2021 Lượng thảo luận tích cực gia tăng, trong khi thảo luận tiêu cực hạn chế, giúp sentiment 11.2021 của Pharmacity 0.69 Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
 • 14. NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA PHARMACITY 2.407 3.646 3.538 1.395 1.720 1.782 Aug 30, 2021 Sep 6, 2021 Sep 13, 2021 Sep 20, 2021 Sep 27, 2021 Oct 4, 2021 Oct 11, 2021 Oct 18, 2021 Oct 25, 2021 Nov 1, 2021 Nov 8, 2021 Nov 15, 2021 Nov 22, 2021 Nov 29, 2021 Đơn vị: Thảo luận 9.2021: Xuất hiện trong bài đăng của influencer quảng bá sản phẩm NatC, Eugica Link 9.2021: Xuất hiện trong bài đăng chương trình của thương hiệu VitaDairy với vai trò nhà phân phối Link 10.2021: Khai trương thêm 9 nhà thuốc tại Hà Nôi link 11.2021: Xuất hiện trong bài đăng trên Fanpage của Gia Đình Đăng Khôi về sản phẩm Betadine Link 11.2021: Xuất hiện trong bài viết về sản phẩm Urgo Scarform của KOL An Phương Link • Những hoạt động tạo ra nhiều tương tác nhất cho Pharmacity thường xoay quanh các bài đăng của influencer (Gia đình Đăng Khôi, An Phương,) hoặc bài đăng trên fanpage của đối tác (VitaDairy) quảng bá sản phẩm thuốc có nhắc tới Pharmaicty với vai trò nhà phân phối. Đây cũng là những kênh giúp thương hiệu viral trên mạng xã hội. • Các hoạt động tạo ra nhiều thảo luận & đóng vai trò duy trì tương tác với khách hàng trên fanpage như như Ra mắt Website và Ứng dụng mua thuốc; Chương trình “Siêu sale 10.10” là những hoạt động nổi bật của thương hiệu. Bên cạnh đó, các hoạt động như Chuỗi minigame quảng bá sản phẩm; Give away tặng quà; Chuỗi livestream cùng Bác sĩ; Bài đăng chia sẻ thông tin hữu ích về Covid-19 và vắc-xin... 9.2021: Quảng bá Website pharmacity.vn và App Pharmacity mới 10.2021: Siêu Sale 10.10 Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
 • 15. NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA PHARMACITY Ra mắt ứng dụng Pharmacity ChuỗI livestream cùng bác sĩ Chương trình Sale 10.10 Chương trình Give Away Xuất hiện trong bài đăng của influencer Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
 • 16. PHÂN TÍCH NGƯỜI TIÊU DÙNG CỦA PHARMACITY Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021 Dữ liệu được đo lường & thống kê bởi SocialHeat, YouNet Media Đánh giá Thương hiệu Đánh giá Đối thủ Thấu hiểu Khách hàng
 • 17. PHÂN TÍCH TỔNG QUAN VỀ NGƯỜI TIÊU DÙNG 0,75% 0,76% 0,83% 0,92% 1,18% 1,29% 1,50% 1,61% 6,47% 21,97% Khánh Hòa Bà Rịa - Vũng… Đắk Lắk Nghệ An Bình Dương Cần Thơ Đà Nẵng Đồng Nai Hà Nội Hồ Chí Minh 1,1% 0,7% 1,1% 15,4% 74,2% 7,6% Above 64 55 - 64 45 - 54 35 - 44 25 - 34 18 - 24 17.13 % 44.46 % 33.43% GIỚI TÍNH Dựa trên 11,954 người dùng riêng lẻ Nhìn chung, Nữ là đối tượng quan tâm chính đến các hoạt động và thảo luận liên quan đến Pharmacity trong 3 tháng qua. Phần lớn họ thuộc độ tuổi từ 25-34 (74.2%) & 35-44% (15.4%), tập trung ở các thành phố lớn (Hà Nội và Hồ Chí Minh) và đặc biệt người dùng quan tâm chủ yếu đến từ Khu vực miền Nam (chiếm 62%). ĐỘ TUỔI VÙNG MIỀN Dựa trên 11,954 người dùng riêng lẻ 11,954 người dùng riêng lẻ Dựa trên 11,954 người dùng riêng lẻ *Phân tích nhân khẩu học dựa trên khai báo của người dùng mạng xã hội. Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021 Other
 • 18. BÀI ĐĂNG & NGUỒN THẢO LUẬN NỔI BẬT VỀ PHARMCITY 9.219 3.262 1.344 757 226 223 208 206 172 137 Pharmacity - Nhà Thuốc Tiện Lợi VitaDairy - Vì con mẹ chọn Thánh Riviu Betadine Việt Nam Ngọc Huy Ngọc Hưng Ngô Nguyen Phong Viet Nguyễn Ngọc Thạch Phương Dung The Vitamart Health Store TOP 10 NGUÔN THẢO LUẬN NỔI BẬT 281 241 220 161 135 116 115 95 88 80 Chăm sóc gia đì... Hướng dẫn cách ... 1. Đôi khi, có ... 👉Trong thời đi... 🍀 🍀 🍀Làm thế... <3 Năm nay dịch... 🤩Thuốc ở đâu r... THUỐC TỐT GIÁ R... Đăng kí ngay để... Tặng các bác 5 ... TOP 10 BÀI ĐĂNG NỔI BẬT • Bài đăng nổi bật liên quan đến các chủ đề về sức khỏe trong mùa dịch Covid-19. Bên cạnh đó các bài đăng Pharmacity khuyến mại hoặc triển khai chương trình sale cũng thu hút thảo luận lớn. • Fanpage của Pharmacity có lượng thảo luận lớn nhất với hơn 9,219 thảo luận. Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
 • 19. TỪ KHÓA NỔI BẬT NGƯỜI DÙNG THẢO LUẬN VỀ PHARMACITY • “Tiện lợi” “Sức khỏe” “Chất lượng” “Uy tín” “Tiêu chuẩn” là những từ khóa người dùng nhắc tới Pharmacity. • “Đường huyết” “Sức khỏe” “Miễn dịch” “Giá” “Tư vấn” là những từ khóa liên quan đến sản phẩm & dịch vụ mà người dùng thảo luận về Pharmacity. Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
 • 20. CƠ HỘI NÀO ĐỂ PHARMACITY TỐI ƯU HOẠT ĐỘNG? 1. Pharmacity đã được người dùng thảo luận khá sôi nổi trong thời gian đợt dịch vừa qua. Trong 3 tháng, Pharmacity đã ghi nhận 22,906 thảo luận & thu hút 11,942 người dùng quan tâm thảo luận. 3. Chỉ số cảm xúc (Sentiment Score) trong luồng thảo luận liên quan đến Pharmacity đạt 0.55 (thang điểm từ -1 đến 1); trong đó lượng thảo luận tích cực chiếm 22.1% & tiêu cực chiếm 6.4%. Cuối tháng 9.2021 & tháng 10.2021 lượng thảo luận tiêu cực đã gia tăng. • Bối cảnh dịch diễn ra phức tạp vì vậy mối bận tâm của người tiêu dùng về nhà thuốc cũng gia tăng. Vì vậy trên mạng xã hội người dùng cũng thảo luận sôi nổi không kém. • 6.4% thảo luận tiêu cực về Pharmacity xoay quanh sự kiện gì? • 22.1% thảo luận tích cực về Pharmacity là gì? Có thể khai thác gì để khuyến khích người dùng nói tốt về thương hiệu trong tương lai? • Những phản hồi tiêu cực về Pharmacity trong tháng 9.2021 là về chủ đề gì & ở đâu? Làm sao để cải thiện & duy trì thảo luận tiêu cực về thương hiệu? • Làm sao để luôn luôn theo dõi tin tiêu cực hoặc tin giả để thương hiệu tránh gặp khủng hoảng? • Người dùng phản hồi tích cực về tiêu cực gì về Giá cả, Tư vấn, Đa dạng sản phẩm, Chất lượng, Dịch vụ, Địa điểm & Trưng bày sản phẩm của Pharmacity? 2. Đỉnh điểm thảo luận về Pharmacity diễn ra vào giai đoạn diễn ra dịch & giảm mạnh khi bình thường mới. • Làm sao để thương hiệu có thể duy trì sự sôi nổi trên mạng xã hội ở bối cảnh bình thường mới? • Hoạt động nào đã được Pharmacity triển khai có thể tiếp tục triển khai trong tương lai? Gợi ý sẽ có trong báo cáo Brand Audit đầy đủ Finding: Kết luận Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
 • 21. CƠ HỘI ĐỂ PHARMACITY TỐI ƯU HOẠT ĐỘNG? 3. Họat động nổi bật của Pharmacity: • Các hoạt động như Ra mắt Website và Ứng dụng mua thuốc; Chương trình “Siêu sale 10.10” là những hoạt động nổi bật của thương hiệu. • Livestream cùng Bác sĩ • Xuất hiện trong bài đăng của influencer. • Hoạt động nào của Pharmacity đã triển khai mà hiệu quả và ghi nhận được nhiều thảo luận nhất? • Chương trình nào của Pharmacity được phản hồi tích cực? Chương trình nào có phản ứng ngược & ghi nhận thảo luận tiêu cực • Hoạt động nào có thể tiếp tục triển khai bình thường mới? • Xu hướng triển khai influencer & bác sĩ đang nở rộ, vậy lựa chọn & triển khai hoạt động influencer marketing như thế nào để hiệu quả nhất? 4.Thảo luận của Pharmacity đến từ Fanpage Pharmacity chiếm 34.5% trong tổng thảo luận. • Các kênh Owned Media, Paid Media & Earned Media chiếm tỉ lệ thảo luận bao nhiêu? Đến từ nguồn nào như Group, Community hay Fanpage nào? • Kết hợp cùng Influencers và fanpage của đối tác (thương hiệu thuốc, thanh toán, mỹ phẩm...) như thế nào để hiệu quả & tối ưu? 5. “Tiện lợi” “Sức khỏe” “Chất lượng” “Uy tín” “Tiêu chuẩn” “Giá” là từ khóa nổi bật người dùng thảo luận về Pharmacity. • Mặc dù được thảo luận nhiều nhưng liệu người dùng phản hồi tiêu cực hay tích cực về những chủ đề này khi thảo luận về Pharmacity? • Liệu người dùng có nhận diện được đúng thông điệp của thương hiệu hay chưa? • Người dùng quan tâm tới những nội dung & chủ đề gì để Pharmacity triển khai content? Gợi ý sẽ có trong báo cáo Brand Audit đầy đủ Finding: Kết luận Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
 • 22. SO SÁNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHARMACITY vs ĐỐI THỦ Đánh giá Thương hiệu Đánh giá Đối thủ Thấu hiểu Khách hàng
 • 23. 36,75% 31,92% 21,12% 10,21% FPT Long Châu Pharmacity Trung Sơn Pharma An Khang 26.373 22.906 15.161 7.331 N = 71,771 thảo luận THỊ PHẦN THẢO LUẬN TỔNG LƯỢNG THẢO LUẬN • Từ 9.2021 tới 11.2021, Pharmacity xếp thứ 2 về lượng thảo luận với gần 32% thị phần; xếp sau Nhà thuốc Long Châu với 36.75% thị phần. Trong đó Long Châu, Pharmacity & Trung Sơn chiếm gần 90% thị phần thảo luận trên mạng xã hội. Đây cũng là 3 nhà thuốc hoạt đông sôi nổi & đa dạng trên mạng xã hội hiện tại. • So với thời điểm 9.2020, Pharmacity đã có sự giảm về thị phần thảo luận (từ 60% xuống 32%); Long Châu vẫn duy trì sự sôi nổi & Trung Sơn Pharma là cái tên mới sôi nổi trên mạng xã hội gần đây. Bối cảnh dịch đã thúc đẩy các thương hiệu được chú ý hơn. PHARMACITY XẾP THỨ 2 VỀ ĐỘ SÔI NỔI TRÊN MẠNG XÃ HỘI Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
 • 24. 20970 20973 13347 6148 3507 1243 611 547 1896 690 1203 636 FPT Long Châu Pharmacity Trung Sơn Pharma An Khang Post Shares Comments PHARMACITY ĐÃ DẪN ĐẦU VỀ ĐỘ SÔI NỔI TRONG THÁNG 9.2021 • Pharmacity đã dẫn đầu về lượng thảo luận trong tháng 9.2021 nhưng trong tháng 10.2021 & 11.2021 Long Châu đã dẫn đầu về lượng thảo luận, bởi vì Pharmacity đã có sự giảm mạnh trong lượng bình luận dưới bài đăng. Trong tháng 10.2021 & 11.2021, Long Châu & Pharma đã triển khai nhiều chiến dịch sôi nổi. • Trung bình lượng bài đăng của Pharmacity chỉ khoảng 200 post, trong khi Nhà thuốc Long Châu & nhà thuốc Trung Sơn Pharma có lượng bài viết mỗi tháng khá lớn, gần như gấp đôi hoặc ba lần Pharmacity & nhà thuốc An Khang. SO SÁNH LƯỢNG POST, SHARES, COMMENTS 10.031 8.542 7.864 11.986 5.419 5.536 5.828 Sep 1, 2021 Oct 1, 2021 Nov 1, 2021 FPT Long Châu Pharmacity Trung Sơn Pharma An Khang SO SÁNH LƯỢNG THẢO LUẬN THEO TỪNG THÁNG Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 31/11/2021 Số post/tháng gấp x2, x3 so với Pharmacity.
 • 25. TỔNG THẢO LUẬN (1.9.2021 – 30.11.2021) 26,373 1,896 bài viết 10,231 lượt thích 3,507 lượt chia sẻ 20,970 thảo luận 12.832 người thảo luận Tổng thảo luận được tính bao gồm số lượng bài viết + thảo luận + lượt chia sẻ, không bao gồm lượt tương tác. TỔNG THẢO LUẬN (1.9.2021 – 30.11.2021) 7,331 636 bài viết 9,763 lượt thích 547 lượt chia sẻ 6,148 thảo luận 4113 người thảo luận TỔNG THẢO LUẬN (1.9.2021 – 30.11.2021) 15,161 1,203 bài viết 13,167 lượt thích 611 lượt chia sẻ 13,347 thảo luận 5964 người thảo luận TỔNG THẢO LUẬN (1.9.2021 – 30.11.2021) 22,906 690 bài viết 33,086 lượt thích 1,243 lượt chia sẻ 20,973 thảo luận 11,942 người thảo luận SO SÁNH HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG CỦA PHARMACITY & ĐỐI THỦ Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
 • 26. 23,6% 4,5% 71,9% Sentiment Score 0.68 23,4% 2,9% 73,6% Sentiment Score 0.78 17,1% 12,3% 70,6% Sentiment Score 0.16 PHARMACITY XẾP THỨ 3 VỀ CHỈ SỐ CẢM XÚC Tích cực Tiêu cực Trung tính 22,1% 6,4% 71,6% N = 22,906 Sentiment Score 0.55 Từ 9.2021 tới 11.2021, Pharmacity xếp thứ 3 về chỉ số cảm xúc (Sentiment Score 0.55), xếp sau nhà thuốc Trung Sơn Pharma (Sentiment Score 0.78) và Nhà thuốc Long Châu (0.68). Trong đó: • Thời điểm cuối tháng 9.2021, Pharmacity ghi nhận một số phản hồi tiêu cực nên sentiment đã giảm xuống. • Trong đó nhà thuốc Trung Sơn & Long Châu có lượng thảo luận tích cực lớn nhờ vào các hoạt động CSR hoặc triển khai chiến dịch ý nghĩa. • Nhà thuốc An Khang có chỉ số cảm xúc thấp nhất (Sentiment Score 0.16) do liên quan đến khủng hoảng truyền thông trả lại mặt bằng của Thế Giới Di Động trong đợt dịch. Cũng liên quan đến sự kiện này, nhưng Long Châu lại được chú ý & dành cho thảo luận tích cực vì thuê lại mặt bằng của Thế Giới Di Động. Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
 • 27. 3646 3538 2371 3431 1589 2067 2476 1251 Aug 30, 2021 Sep 6, 2021 Sep 13, 2021 Sep 20, 2021Sep 27, 2021 Oct 4, 2021 Oct 11, 2021 Oct 18, 2021 Oct 25, 2021 Nov 1, 2021 Nov 8, 2021 Nov 15, 2021 Nov 22, 2021Nov 29, 2021 Pharmacity FPT Long Châu An Khang Trung Sơn Pharma SO SÁNH, ĐỐI CHIẾU DIỄN BIẾN THẢO LUẬN VỀ TỪNG THƯƠNG HIỆU T11/2021 Chương trình CSR FPT Long Châu đồng hành hỗ trợ bà con giai đoạn bình thường mới. 9.2021: Quảng bá Website và Ứng dụng mới & trong bài đăng của influencer quảng bá thuốc. 10.2021: Livestream cùng Bs. Bạch Dương & influencer Food Blogger Ninh Tito 10.2021: Xuất hiện trong sự việc “thuê mặt bằng của TGDĐ” 9.2021: CSR” Tham gia hoạt động “Túi thuốc F0” do VnExpress tổ chức Link 10.2021: Chiến dịch “Long Châu Sẻ Chia” link 11.2021 Chiến dịch: Mừng nhà thuốc 100 cùng Khoai Lang Thang & Bùi Công Nam Từ 9.2021 tới 11.2021, nhà thuốc Long Châu & Trung Sơn có số lượng chiến dịch được triển khai nhiều & đều đặn. Trong đó, thời điểm đợt dịch & bình thường mới Long Châu triển khai khá nhiều chiến dịch CSR. Cuối tháng 11.2021 Trung Sơn triển khai chiến dịch Mừng nhà thuốc 100 khá rầm rộ. Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
 • 28. HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT THƯƠNG HIỆU CHUỖI NHÀ THUỐC Chuỗi Livestream cùng Bác sĩ Chiến dịch CSR “Long Châu Sẻ Chia” Chuỗi Livestream cùng Bác sĩ Chiến dịch Mừng nhà thuốc Trung Sơn 100 Chia sẻ nội dung về sức khỏe & tuyển dụng Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
 • 29. • Chuỗi các minigame quảng bá sản phẩm như Give Away & ghép hình hay- trúng hắc sâm ngay. Chuỗi livestream “1 phút với bác sĩ" tháng 9: F0 tại nhà, cập nhật thông tin về covid-19 và vắc-xin, phục hồi sức khoẻ F0. • Ra mắt website và app mới với các chương trình: “siêu sale 10.10”; “tải ứng dụng - rinh quà khủng“. Các chương trình tuyên truyền hoạt động bảo vệ sức khoẻ kết hợp với các hot fanpage. • Tham gia chương trình “Túi thuốc F0” do báo VnExpress tổ chức • Chiến dịch “Long Châu Sẻ Chia” hỗ trợ thuốc và gạo cho bà con trên khắp các tỉnh thành • Chương trình FPT Long Châu đồng hành hỗ trợ bà con giai đoạn bình thường mới • Các bài đăng thường xuyên Tips sống khoẻ, trẻ vui • Chuỗi livestream hằng tháng: QUẲNG GÁNH LO ÂU CÙNG LONG CHÂU VUI KHỎE. • Chủ yếu là các bài đăng hỗ trợ truyền thông cho Fanpage Tuyển Dụng Nhà Thuốc An Khang với các nội dung nổi bật như: An Khang trong tôi là, Humans of An Khang, Hạt giống tâm hồn,.. • Được nhắc đến trong ”lùm xùm” sự việc thuê mặt bằng của Thế Giới Di Động. • Chiến dịch “Sống lạc quan” tặng phần thuốc cho bệnh nhân F0 • Livestream “Tăng cường sức khoẻ - Giảm stress làn da” kết hợp với nhãn hàng Vichy • Livestream với chủ đề “Thấu hiểu chính mình, Hoàn hiện bản thân” cùng Bs. Bạch Dương và Food Blogger Ninh Tito • Chương trình “Mừng nhà thuốc 100” kết hợp với Khoai Lang Thang và Bùi Công Nam. NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA PHARMACITY & ĐỐI THỦ Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
 • 30. TỔNG KẾT & GỢI Ý CHO PHARMACITY Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021 Dữ liệu được đo lường & thống kê bởi SocialHeat, YouNet Media
 • 31. KHÁM PHÁ CƠ HỘI CẠNH TRANH & BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ ĐỐI THỦ 1. Pharmacity xếp thứ 2 về lượng thảo luận với gần 32% thị phần; xếp sau Nhà thuốc Long Châu với 36.75% thị phần. à So với thời điểm 9.2020, Pharmacity đã có sự giảm về thị phần thảo luận (từ 60% xuống 32%); Long Châu vẫn duy trì sự sôi nổi & Trung Sơn Pharma là cái tên mới sôi nổi trên mạng xã hội gần đây. • Bối cảnh đợt dịch COVID thứ 4 diễn ra phức tạp vì vậy mối bận tâm của người tiêu dùng về các thương hiệu chuỗi nhà thuốc cũng gia tăng. Đây là cơ hội cho Pharmacity cũng như nhà thuốc Long Châu hay Trung Sơn Pharma triển khai hoạt đông. Bên cạnh đó, các cái tên như An Khang, Phano, Mỹ Châu, Minh Châu cũng đang rục rịch triển khai hoạt động trên mạng xã hội. • Đăc biệt Trung Sơn Pharma từ thương hiệu ngoài top 5 (9.2020) đã trở thành top 3 thị phần thảo luận (9.2021). à Ngành hàng sôi động & được chú ý hơn khi đợt dịch thứ 4 diễn ra phức tạp. 2. Bối cảnh bình thường mới, mặc dù Pharmacity có sự suy giảm -55% về thảo luận, nhưng Long Châu & Trung Sơn không suy giảm thảo luận quá đáng kể như Pharmacity. • Nhờ hoạt động & kênh truyền thông nào mà Long Châu & Trung Sơn vẫn duy trì lượng thảo luận tốt trong tháng 10 & tháng 11? Có thể rút ra bài học gì từ Long Châu & Trung Sơn trong bối cảnh bình thường mới? Gợi ý sẽ có trong báo cáo Brand Audit đầy đủ Finding: Kết luận Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
 • 32. 3. Pharmacity xếp thứ 3 về chỉ số cảm xúc (Sentiment Score 0.55), xếp sau nhà thuốc Trung Sơn Pharma (Sentiment Score 0.78) và Nhà thuốc Long Châu (0.68). • Nhà thuốc Trung Sơn & Long Châu có lượng thảo luận tích cực lớn nhờ vào các hoạt động CSR hoặc triển khai chiến dịch ý nghĩa. • Nhà thuốc An Khang có chỉ số cảm xúc thấp nhất (Sentiment Score 0.16) do liên quan đến khủng hoảng truyền thông trả lại mặt bằng của Thế Giới Di Động trong đợt dịch. Cũng liên quan đến sự kiện này, nhưng Long Châu lại được chú ý & dành cho thảo luận tích cực vì thuê lại mặt bằng của Thế Giới Di Động. • Điều gì giúp Long Châu & Trung Sơn Pharma ghi nhận lượng thảo luận tích cực nhiều & ít thảo luận tiêu cực? Có thể rút ra bài học gì từ Long Châu & Trung Sơn Pharma? • Bị vạ lây trong sự kiện liên quan giữa Thế Giới Di Động & nhà thuốc An Khang, có thể rút ra bài học gì về quản trị danh tiếng của chuỗi nhà thuốc. • Người dùng phản hồi tích cực về tiêu cực gì về Giá cả, Tư vấn, Đa dạng sản phẩm, Chất lượng, Dịch vụ, Địa điểm & Trưng bày sản phẩm của Long Châu, Trung Sơn & An Khang để Pharmacity có thể tận dụng cơ hội cạnh tranh? KHÁM PHÁ CƠ HỘI CẠNH TRANH & BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ ĐỐI THỦ 4. Nhà thuốc Long Châu & Trung Sơn có số lượng chiến dịch được triển khai nhiều & đều đặn như chiến dịch CSR, mừng 100 cửa hàng... • Hoạt động nào của Long Châu/Trung Sơn/ An Khang đã triển khai mà hiệu quả và ghi nhận được nhiều thảo luận nhất? • Chương trình nào của Long Châu/ Trung Sơn được phản hồi tích cực? Có thể triển khai các chiến dịch CSR hoặc mừng sinh nhật tương tự? • Kênh truyền thông nào Pharmacity có thể tham khảo triển khai từ các đối thủ đang triển khai? Gợi ý sẽ có trong báo cáo Brand Audit đầy đủ Finding: Kết luận Thời gian đo lường: 01/09/2021 – 30/11/2021
 • 33. Đo lường hiệu quả hoạt động thương hiệu Thấu hiểu khách hàng Đánh giá hiệu quả hoạt động của đối thủ • Brand Noise: Độ phủ thương hiệu trên mạng xã hội. • Trendline mention: Diễn biến thảo luận về thương hiệu • Brand’s sentiment: Chỉ số cảm xúc về thương hiệu • Brand’s Activities: Đánh giá hiệu quả hoạt động của thương hiệu • Channel Analytics: Đánh giá hiệu quả kênh truyền thông (paid, own, earned) • Benchmark: Đề xuất thước đo của ngành hàng để tối ưu hóa hoạt động • Product Attribute: Phản hồi về đặc tính sản phẩm • Brand Perception: Nhận định của khách hàng về thương hiệu. • Gợi ý hoạt động cho thương hiệu - KISS Model – Keep, Improve, Start, Stop. • Share of voice: Thị phần thảo luận của đối thủ • Trendline mention: Diễn biến thảo luận của ngành hàng. Competitor's sentiment: Mức độ yêu thích của người dùng tới đối thủ • Competitor’s activities: Hoạt động của đối thủ • Đặc điểm thảo luận của ngành hàng trên mạng xã hội • Channel Analytics: Đánh giá hiệu quả kênh truyền thông (paid, own, earned) • Product Attribute: Phản hồi về đặc tính sản phẩm của đối thủ • Brand Perception: Nhận định của khách hàng về thương hiệu đối thủ. • GợI ý hoạt động & bài học từ đối thủ • Who - Demographic: Tuổi/Giới Tính/ Địa Lý • Where - Top nguồn thảo luận & Thời điểm thảo luận • What & How - Interest & Concern: Mối quan tâm/ chủ đề thích thú của khách hàng, xếp hạng mức độ quan tâm của khách hàng • Why - Reason to discuss: Lý do khách hàng quan tâm • Potential factors to imply: Phân tích yếu tố tiềm năng có thể giúp thương hiệu đạt được thành công. CÁC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CÓ TRONG BÁO CÁO BRAND AUDIT ĐẦY ĐỦ
 • 35. 33 34 35 36 37 38 39 40 ELECTRONICS FMCG 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 No. Brand No. Brand No. Brand No. Brand No. Brand FINANCE REAL ESTATE MARKETPLACE ĐƯỢC TIN TƯỞNG BỞI HƠN 70% THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM: VỀ YOUNET MEDIA OTHER EDUCATION
 • 36. ĐƠN VỊ HÀNG ĐẦU VỀ ĐO LƯỜNG & PHÂN TÍCH THẢO LUẬN MẠNG XÃ HỘI VỀ YOUNET MEDIA Top 10 doanh nghiệp Digital Marketing Việt Nam 2020 Top 5 chung cuộc cuộc thi Zalo AI Challenge 2020 Đơn vị cung cấp Nội dung được xem nhiều nhất trên Brands Vietnam 2020 Hợp tác Chương trình giảng dạy chính thức tại RMIT
 • 37. THƯƠNG HIỆU CẦN Category Research Customer Research Brand Tracking & Crisis Alert (Hoạt Động 24/7) Campaign Tracking GIẢI PHÁP Thấu Hiểu Ngành Hàng Thấu Hiểu Người Dùng Quản Lý Thương Hiệu Tăng Tương Tác THẤU HIỂU KẾT NỐI GIÁM SÁT Quản Lý Chiến Dịch Trendspotter Social Portrait HỆ SINH THÁI CÁC GIẢI PHÁP SOCIAL LISTENING: GIẢI PHÁP: SOCIAL LISTENING Campaign Tracking & YMI Ranking Listing Social Media Brand Uplift
 • 38. TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI? Đơn Vị Tư Vấn Chiến Lược Hàng Đầu Với hơn 12 năm kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng thương hiệu xuyên suốt hành trình từ: áp dụng Công Nghệ, phân tích Dữ Liệu, tới thiết kế Sáng Tạo Giải Pháp Toàn Diện Từ dữ liệu, tới thực thi, hệ sinh thái công nghệ và giải pháp từ chúng tôi giúp thương hiệu luôn có được lợi thế cạnh tranh so với đối thủ Thấu Hiểu Ngành Hàng Với kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu trải dài khắp các ngành hàng, chúng tôi luôn tự tin về độ phủ dữ liệu và kinh nghiệm chuyên môn trong từng ngành Đội Ngũ Chuyên Gia Đội ngũ chuyên gia từ phân tích dữ liệu, marketing, xây dựng chiến lược tới thiết kế sáng tạo, sẽ luôn sẵn sàng biến tầm nhìn của thương hiệu thành hiện thực GIẢI PHÁP: SOCIAL LISTENING
 • 39. 2021 YouNet Media, Bản quyền của YouNet Media. Mọi sự sao chép, tiết lộ, hay cung cấp thông tin từ tài liệu này ra bên ngoài vui lòng liên hệ về YouNet Media. Tầng 2, Tòa Nhà Lữ Gia Plaza, 70 Lữ Gia, Phường 15 Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam Website: www.YouNetMedia.com +84 (0) 862 6464 88 Các câu hỏi liên quan đến báo cáo, vui lòng liên hệ: X I N C Ả M Ơ N