Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫הבטיחות‬ ‫סוגיית‬
26.05.2015
‫רחצה‬ ‫ואתרי‬ ‫עסקים‬ ‫רישוי‬ ‫אגף‬ ‫מנהל‬ ‫גרנר‬ ‫אשר‬
‫מקומי‬ ‫לשלטון‬ ‫המנהל‬
‫ואתרי‬ ‫ע...
‫הקדמה‬:
‫ערד‬ ‫אסון‬
‫רבים‬ ‫ופציעה‬ ‫מוות‬ ‫מקרי‬ ‫בעקבות‬ ‫הגיעה‬ ‫משתתפים‬ ‫רבי‬ ‫לאירועים‬ ‫היערכות‬ ‫בצורך‬ ‫ההכרה‬
...
‫עסקים‬ ‫רישוי‬ ‫חוק‬ ‫מטרות‬:
‫עסקים‬ ‫קביעת‬ ‫באמצעות‬ ‫וזאת‬ ‫עסקים‬ ‫רישוי‬ ‫חוק‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ‫הפנים‬ ‫שר‬
‫בחוק‬ ‫הק...
‫לאחרונה‬...
‫מקומי‬ ‫לשלטון‬ ‫המנהל‬
‫ישראל‬ ‫משטרת‬(‫תחום‬ ‫על‬ ‫חסותה‬ ‫לקחה‬
‫והעינוג‬ ‫המוניים‬ ‫באירועים‬ ‫הבטיחות‬
...
‫לאחרונה‬:
‫סה‬"‫בכ‬ ‫מדובר‬ ‫כ‬-16‫ע‬ ‫פריטים‬"‫הבא‬ ‫הפירוט‬ ‫פ‬:
‫פריט‬7.1‫ה‬'-‫בתשלום‬ ‫ונופש‬ ‫קיט‬ ‫פעילות‬ ‫לצורך‬ ...
‫לסיכום‬:
‫מנכ‬ ‫של‬ ‫בסיכומו‬"‫רה‬ ‫משרד‬ ‫ל‬"‫הינו‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫כי‬ ‫עלה‬ ‫מ‬
‫קהל‬ ‫מרובי‬ ‫עסקים‬ ‫על‬ ‫לפיקוח‬ ‫...
‫עסקים‬ ‫לרישוי‬ ‫האגף‬
‫רחצה‬ ‫ואתרי‬
‫רבה‬ ‫תודה‬
‫מקומי‬ ‫לשלטון‬ ‫המנהל‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

אשר גרנר סוגיית הבטיחות Slide 1 אשר גרנר סוגיית הבטיחות Slide 2 אשר גרנר סוגיית הבטיחות Slide 3 אשר גרנר סוגיית הבטיחות Slide 4 אשר גרנר סוגיית הבטיחות Slide 5 אשר גרנר סוגיית הבטיחות Slide 6 אשר גרנר סוגיית הבטיחות Slide 7
Upcoming SlideShare
תזכיר חוק הסדרת העיסוק של מורשים לבטיחות-עו"ד יעקב דודזון
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

אשר גרנר סוגיית הבטיחות

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

אשר גרנר סוגיית הבטיחות

  1. 1. ‫הבטיחות‬ ‫סוגיית‬ 26.05.2015 ‫רחצה‬ ‫ואתרי‬ ‫עסקים‬ ‫רישוי‬ ‫אגף‬ ‫מנהל‬ ‫גרנר‬ ‫אשר‬ ‫מקומי‬ ‫לשלטון‬ ‫המנהל‬ ‫ואתרי‬ ‫עסקים‬ ‫לרישוי‬ ‫האגף‬ ‫רחצה‬
  2. 2. ‫הקדמה‬: ‫ערד‬ ‫אסון‬ ‫רבים‬ ‫ופציעה‬ ‫מוות‬ ‫מקרי‬ ‫בעקבות‬ ‫הגיעה‬ ‫משתתפים‬ ‫רבי‬ ‫לאירועים‬ ‫היערכות‬ ‫בצורך‬ ‫ההכרה‬ ‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫שאירעו‬.‫כראוי‬ ‫תוכננו‬ ‫לא‬ ‫שהאירועים‬ ‫הוכיחו‬ ‫אלה‬ ‫במקרים‬ ‫החקירה‬ ‫תוצאות‬. ‫למס‬ ‫עדים‬ ‫היינו‬ ‫ובעולם‬ ‫בישראל‬'‫הבטיחות‬ ‫בנושא‬ ‫דרך‬ ‫ציוני‬: ‫מכבייה‬15 ‫שרה‬ ‫בעמק‬ ‫שרפה‬ ‫ורסאי‬ ‫אסון‬ ‫מלאכי‬ ‫בקרית‬ ‫הסעדה‬ ‫בליפתא‬ ‫סוסים‬ ‫חוות‬ ‫בת‬ ‫במועדון‬ ‫מוות‬"‫א‬ ‫בארה‬ ‫במועדון‬ ‫דינור‬ ‫זיקוקי‬"‫ב‬ ‫חביב‬ ‫כלבו‬ ‫אסון‬
  3. 3. ‫עסקים‬ ‫רישוי‬ ‫חוק‬ ‫מטרות‬: ‫עסקים‬ ‫קביעת‬ ‫באמצעות‬ ‫וזאת‬ ‫עסקים‬ ‫רישוי‬ ‫חוק‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ‫הפנים‬ ‫שר‬ ‫בחוק‬ ‫הקבועות‬ ‫המטרות‬ ‫להבטיח‬ ‫ובמטרה‬ ‫רישוי‬ ‫טעוני‬: .1‫ומטרדים‬ ‫מפגעים‬ ‫ומניעת‬ ‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫נאותה‬ ‫איכות‬(‫המשרד‬‫להגנה‬"‫ס‬) .2‫והתפרצות‬ ‫שוד‬ ‫מפני‬ ‫והבטחה‬ ‫הציבור‬ ‫לשלום‬ ‫סכנות‬ ‫מניעת‬(‫ישראל‬ ‫משטרת‬) .3‫בסביבתו‬ ‫או‬ ‫העסק‬ ‫במקום‬ ‫הנמצאים‬ ‫של‬ ‫בטיחות‬(‫הכלכלה‬ ‫משרד‬) .4‫מים‬ ‫מקורות‬ ‫זיהום‬ ‫ומניעת‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫מחלות‬ ‫של‬ ‫סכנות‬ ‫מניעת‬‫בחמרי‬‫הדברה‬,‫בדשנים‬ ‫ובתרופות‬(‫החקלאות‬ ‫משרד‬) .5‫הציבור‬ ‫בריאות‬,‫נאותים‬ ‫תברואה‬ ‫תנאי‬ ‫לרבות‬(‫הבריאות‬ ‫משרד‬) .6‫ובנייה‬ ‫לתכנון‬ ‫הנוגעים‬ ‫הדינים‬ ‫קיום‬ .7‫לכבאות‬ ‫הנוגעים‬ ‫הדינים‬ ‫קיום‬
  4. 4. ‫לאחרונה‬... ‫מקומי‬ ‫לשלטון‬ ‫המנהל‬ ‫ישראל‬ ‫משטרת‬(‫תחום‬ ‫על‬ ‫חסותה‬ ‫לקחה‬ ‫והעינוג‬ ‫המוניים‬ ‫באירועים‬ ‫הבטיחות‬ ‫הציבורי‬)‫נושא‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫למסקנה‬ ‫הגיעה‬ ‫ולכן‬ ‫מקצועי‬ ‫נופח‬ ‫לקבל‬ ‫הבטיחות‬ ‫מתחומיה‬ ‫הנושא‬ ‫להעביר‬ ‫החליטה‬ ‫כאמור‬ ‫ישראל‬ ‫משטרת‬ ‫החלטת‬ ‫בעקבות‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫החליט‬(‫כיום‬ ‫מטפל‬ ‫אשר‬ ‫ואולמות‬ ‫לאצטדיונים‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫בפריטים‬ ‫ספורט‬)‫הצעת‬ ‫בחינת‬ ‫לרבות‬ ‫הנושא‬ ‫לבחון‬ ‫חוק‬‫מורשי‬‫כי‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫קובע‬ ‫אשר‬ ‫הבטיחות‬: ‫של‬ ‫העיסוק‬ ‫את‬ ‫להסדיר‬ ‫הינה‬ ‫החוק‬ ‫מטרת‬ ‫בטיחות‬ ‫אישור‬ ‫מתן‬ ‫לעניין‬ ‫לבטיחות‬ ‫מורשים‬ ‫הבטיחות‬ ‫בתחומי‬
  5. 5. ‫לאחרונה‬: ‫סה‬"‫בכ‬ ‫מדובר‬ ‫כ‬-16‫ע‬ ‫פריטים‬"‫הבא‬ ‫הפירוט‬ ‫פ‬: ‫פריט‬7.1‫ה‬'-‫בתשלום‬ ‫ונופש‬ ‫קיט‬ ‫פעילות‬ ‫לצורך‬ ‫טיילים‬ ‫לחניית‬ ‫המשמש‬ ‫גן‬ ‫או‬ ‫שטח‬. ‫פריט‬7.4‫א‬'-‫שחייה‬ ‫בריכת‬,‫מים‬ ‫ולנופש‬ ‫לשחייה‬ ‫המשמש‬ ‫אחר‬ ‫מים‬ ‫מאגר‬ ‫לרבות‬,‫המצויה‬ ‫ברכיה‬ ‫לרבות‬ ‫נופש‬ ‫למטרת‬ ‫אירוח‬ ‫יחידות‬ ‫ארבע‬ ‫עד‬ ‫המשמשת‬ ‫בריכה‬ ‫ולמעט‬ ‫מים‬ ‫בפארק‬. ‫פריט‬7.4‫ב‬'-‫מים‬ ‫פארק‬,‫מים‬ ‫מגלשות‬. ‫פריט‬7.4‫ג‬'-‫זרמים‬ ‫בריכת‬(‫ג‬'‫קוזי‬.) ‫פריט‬7.4‫ה‬'-‫מרחץ‬ ‫בית‬,‫מרחצאות‬. ‫פריט‬7.7‫א‬'-‫קבע‬ ‫במבנה‬ ‫וירידים‬ ‫מופעים‬ ‫לעריכת‬ ‫מקום‬,‫מזון‬ ‫ללא‬. ‫פריט‬7.7‫ב‬'-‫קולנוע‬,‫תאטרון‬. ‫פריט‬7.7‫ג‬'-‫קרקס‬ ‫פריט‬7.7‫ה‬'-‫אמפיתאטרון‬,‫תרבות‬ ‫אירועי‬ ‫לעריכת‬ ‫אחר‬ ‫מקום‬,‫השמיים‬ ‫כיפת‬ ‫תחת‬ ‫וספורט‬ ‫בידור‬,‫שנועדו‬ ‫ל‬-500‫יותר‬ ‫או‬ ‫משתתפים‬. ‫פריט‬7.7‫ז‬'-‫קבע‬ ‫במבנה‬ ‫שלא‬ ‫תערוכה‬ ‫או‬ ‫יריד‬. ‫פריט‬7.7‫ט‬'-‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫וירידים‬ ‫מופעים‬ ‫לעריכת‬ ‫מקום‬. ‫פריט‬7.7‫י‬'-‫מזון‬ ‫יריד‬ ‫פריט‬7.7‫יא‬'-‫אצטדיון‬,‫ספורט‬ ‫אולם‬,‫עד‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫הקבועים‬ ‫המושבים‬ ‫שמספר‬500,‫במוסד‬ ‫אולם‬ ‫למעט‬ ‫בלבד‬ ‫המוסד‬ ‫את‬ ‫המשמש‬ ‫חינוכי‬,‫אצטדיון‬,‫קהל‬ ‫ללא‬ ‫ספורט‬ ‫פעילות‬ ‫לעריכת‬ ‫ספורט‬ ‫אולם‬ ‫או‬. ‫פריט‬7.10‫א‬'-‫שעשועים‬ ‫מתקני‬ ‫פריט‬7.10‫י‬'-‫פארק‬ ‫לונה‬ ‫פריט‬7.11(7.11‫א‬'+7.11‫ב‬')-‫מוטורי‬ ‫ספורט‬-‫כרגע‬ ‫בצו‬ ‫נמצא‬ ‫שלא‬ ‫פריט‬8.11-‫רכבל‬ ‫אשר‬ ‫הבטיחות‬ ‫הביטי‬ ‫את‬ ‫ומפה‬ ‫בנושא‬ ‫מטה‬ ‫עבודת‬ ‫ערך‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫הבטיחות‬ ‫בנושא‬ ‫המענה‬ ‫לתת‬ ‫יש‬ ‫להם‬:
  6. 6. ‫לסיכום‬: ‫מנכ‬ ‫של‬ ‫בסיכומו‬"‫רה‬ ‫משרד‬ ‫ל‬"‫הינו‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫כי‬ ‫עלה‬ ‫מ‬ ‫קהל‬ ‫מרובי‬ ‫עסקים‬ ‫על‬ ‫לפיקוח‬ ‫המתאים‬ ‫המשרד‬,‫הדמיון‬ ‫נוכח‬ ‫המוניים‬ ‫אירועים‬ ‫על‬ ‫לפיקוח‬ ‫הקיים‬,‫שיוקם‬ ‫שהמנגנון‬ ‫גם‬ ‫מה‬ ‫לאחרון‬ ‫גם‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫יוכל‬ ‫הראשון‬ ‫לצורך‬.‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫קבעה‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫ליועץ‬ ‫המשנה‬ ‫של‬ ‫משפטית‬ ‫על‬ ‫וכי‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫על‬ ‫מוטלת‬ ‫האחריות‬ ‫משפטית‬ ‫מבחינה‬ ‫בנושא‬ ‫לטפל‬ ‫נכונותו‬ ‫בדבר‬ ‫לעדכן‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬,‫לרבות‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ ‫הדרושים‬ ‫המשאבים‬.
  7. 7. ‫עסקים‬ ‫לרישוי‬ ‫האגף‬ ‫רחצה‬ ‫ואתרי‬ ‫רבה‬ ‫תודה‬ ‫מקומי‬ ‫לשלטון‬ ‫המנהל‬

Views

Total views

515

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

191

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×