Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫בטיחות‬ ‫להנדסת‬ ‫ישראלית‬ ‫אגודה‬
‫איל״ב‬
ISSE
Israeli Society of Safety Engineering
‫ההקמה‬ ‫כנס‬
2015 ‫במאי‬ 26
?‫אגודה‬ ‫צריכים‬ ‫למה‬
‫בית‬
‫למהנדסים‬
‫ולאקדמאים‬
‫בבטיחות‬ ‫העוסקים‬
?‫האגודה‬ ‫מהי‬
•‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫רשומה‬ ‫עמותה‬
•‫רווח‬ ‫כוונות‬ ‫ללא‬ ‫מוסד‬
•‫מקצועית‬ ‫אגודה‬
‫פרופסיונאלית‬
‫המייסדים‬
‫אטלס‬ ‫חיה‬
‫אלעזרי‬ ‫יורם‬
‫מאור‬ ‫גדעון‬ ‫שבת‬ ‫משה‬
‫דודזון‬ ‫יעקב‬ ‫עו״ד‬
‫חסידי‬ ‫אלעד‬
‫קצנלבוגן‬ ‫איזי‬...
?‫האגודה‬ ‫מטרות‬ ‫מה‬
‫הטכנולוגיים‬ ‫במקצועות‬ ‫והאקדמאים‬ ‫המהנדסים‬ ‫ציבור‬ ‫איגוד‬ .1
.‫הבטיחות‬ ‫בענפי‬ ‫העוסקים‬
?‫האגודה‬ ‫מטרות‬ ‫מה‬
‫של‬ (‫)הפרופסיונאליים‬ ‫המקצועיים‬ ‫ההיבטים‬ ‫קידום‬ .2
:‫על-ידי‬ ,‫בהם‬ ‫והעוסקים‬ ‫הבטיחות‬ ‫נוש...
?‫האגודה‬ ‫מטרות‬ ‫מה‬
‫בהתאם‬ ‫המקצועי‬ ‫המוסר‬ ‫ורמת‬ ‫נאותות‬ ‫התנהגות‬ ‫נורמות‬ ‫של‬ ‫קביעה‬ .3
‫בהנדסת‬ ‫ולעוסקים‬ ‫ב...
?‫האגודה‬ ‫מטרות‬ ‫מה‬
‫ההנדסה‬ ‫במקצועות‬ ‫הבטיחות‬ ‫לימודי‬ ‫קידום‬ .6
.‫הבטיחות‬ ‫הנדסת‬ ‫בנושאי‬ ‫מהנדסים‬ ‫והסמכת‬ ‫ל...
?‫חבר‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫מי‬
:‫הבאים‬ ‫מהתנאים‬ ‫באחד‬ ‫העומד‬ ‫והאדריכלים‬ ‫המהנדסים‬ ‫בפנקס‬ ‫תקפה‬ ‫רישום‬ ‫תעודת‬ ‫בעל‬ ...
?‫באגודה‬ ‫רשום‬ ‫כבר‬ ‫מי‬
•‫באגודה‬ ‫חברים‬ 106 - 25/5/2015 - ‫ל‬ ‫נכון‬
•‫שלישי‬ ‫תואר‬ ‫בעלי‬ ‫מתוכם‬ 18
•‫והגהות‬ ‫הב...
?‫לעשות‬ ‫הולכים‬ ‫ומה‬
•‫והשתלמויות‬ ‫קורסים‬ ,‫עיון‬ ‫ימי‬ ,‫כנסים‬
•
- ‫ובחו״ל‬ ‫בארץ‬ ‫מקצועיים‬ ‫סיורים‬
‫בגרמניה‬ ‫ו...
‫עבודה‬ ‫וקבוצות‬ ‫צוותים‬
•‫סיכונים‬ ‫להערכת‬ ‫שיטות‬ / ‫סיכונים‬ ‫ניהול‬
•‫חירום‬ ‫למצבי‬ ‫הערכות‬
•‫הבטיחות‬ ‫במקצועות‬...
‫באגודה‬ ‫וועדות‬
•‫קבלה‬ ‫וועדת‬
•‫ביקורת‬ ‫וועדת‬
•‫מקצועית‬ ‫ואתיקה‬ ‫משמעת‬ ‫וועדת‬
•‫וכנסים‬ ‫מקצועיות‬ ‫השתלמויות‬ ‫...
‫פעולה‬ ‫שיתופי‬
•‫התעסוקתית‬ ‫והבריאות‬ ‫הבטיחות‬ ‫מינהל‬
•‫המהנדסים‬ ‫רשם‬
•‫ולגיהות‬ ‫לבטיחות‬ ‫המוסד‬
•‫התקנים‬ ‫מכון‬...
?‫נוספים‬ ‫רעיונות‬ ‫יש‬
‫בטיחות‬ ‫להנדסת‬ ‫ישראלית‬ ‫אגודה‬
‫איל״ב‬
ISSE
Israeli Society of Safety Engineering
‫ההקמה‬ ‫כנס‬
2015 ‫במאי‬ 26
‫ההקשב...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

הצגת האגודה הישראלית להנדסת בטיחות (ISSE) ומטרותיה Slide 1 הצגת האגודה הישראלית להנדסת בטיחות (ISSE) ומטרותיה Slide 2 הצגת האגודה הישראלית להנדסת בטיחות (ISSE) ומטרותיה Slide 3 הצגת האגודה הישראלית להנדסת בטיחות (ISSE) ומטרותיה Slide 4 הצגת האגודה הישראלית להנדסת בטיחות (ISSE) ומטרותיה Slide 5 הצגת האגודה הישראלית להנדסת בטיחות (ISSE) ומטרותיה Slide 6 הצגת האגודה הישראלית להנדסת בטיחות (ISSE) ומטרותיה Slide 7 הצגת האגודה הישראלית להנדסת בטיחות (ISSE) ומטרותיה Slide 8 הצגת האגודה הישראלית להנדסת בטיחות (ISSE) ומטרותיה Slide 9 הצגת האגודה הישראלית להנדסת בטיחות (ISSE) ומטרותיה Slide 10 הצגת האגודה הישראלית להנדסת בטיחות (ISSE) ומטרותיה Slide 11 הצגת האגודה הישראלית להנדסת בטיחות (ISSE) ומטרותיה Slide 12 הצגת האגודה הישראלית להנדסת בטיחות (ISSE) ומטרותיה Slide 13 הצגת האגודה הישראלית להנדסת בטיחות (ISSE) ומטרותיה Slide 14 הצגת האגודה הישראלית להנדסת בטיחות (ISSE) ומטרותיה Slide 15 הצגת האגודה הישראלית להנדסת בטיחות (ISSE) ומטרותיה Slide 16
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

הצגת האגודה הישראלית להנדסת בטיחות (ISSE) ומטרותיה

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

הצגת האגודה הישראלית להנדסת בטיחות (ISSE) ומטרותיה

 1. 1. ‫בטיחות‬ ‫להנדסת‬ ‫ישראלית‬ ‫אגודה‬ ‫איל״ב‬ ISSE Israeli Society of Safety Engineering ‫ההקמה‬ ‫כנס‬ 2015 ‫במאי‬ 26
 2. 2. ?‫אגודה‬ ‫צריכים‬ ‫למה‬ ‫בית‬ ‫למהנדסים‬ ‫ולאקדמאים‬ ‫בבטיחות‬ ‫העוסקים‬
 3. 3. ?‫האגודה‬ ‫מהי‬ •‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫רשומה‬ ‫עמותה‬ •‫רווח‬ ‫כוונות‬ ‫ללא‬ ‫מוסד‬ •‫מקצועית‬ ‫אגודה‬ ‫פרופסיונאלית‬
 4. 4. ‫המייסדים‬ ‫אטלס‬ ‫חיה‬ ‫אלעזרי‬ ‫יורם‬ ‫מאור‬ ‫גדעון‬ ‫שבת‬ ‫משה‬ ‫דודזון‬ ‫יעקב‬ ‫עו״ד‬ ‫חסידי‬ ‫אלעד‬ ‫קצנלבוגן‬ ‫איזי‬ ‫שמילוביץ‬ ‫אריק‬ ‫גל‬ ‫בן‬ ‫שרון‬ ‫ריזל‬ ‫יגאל‬ ‫בר‬ ‫אמיר‬
 5. 5. ?‫האגודה‬ ‫מטרות‬ ‫מה‬ ‫הטכנולוגיים‬ ‫במקצועות‬ ‫והאקדמאים‬ ‫המהנדסים‬ ‫ציבור‬ ‫איגוד‬ .1 .‫הבטיחות‬ ‫בענפי‬ ‫העוסקים‬
 6. 6. ?‫האגודה‬ ‫מטרות‬ ‫מה‬ ‫של‬ (‫)הפרופסיונאליים‬ ‫המקצועיים‬ ‫ההיבטים‬ ‫קידום‬ .2 :‫על-ידי‬ ,‫בהם‬ ‫והעוסקים‬ ‫הבטיחות‬ ‫נושאי‬ ,‫הבטיחות‬ ‫הנדסת‬ ‫תורת‬ ‫פיתוח‬ .‫א‬ ;‫הבטיחות‬ ‫הנדסת‬ ‫בתחומי‬ ‫והמחקר‬ ‫החינוך‬ ‫קידום‬ .‫ב‬ ;‫מקצועיות‬ ‫השתלמויות‬ ‫מערכת‬ ‫וארגון‬ ‫ייזום‬ .‫ג‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫והמקצועיות‬ ‫הידע‬ ‫של‬ ‫מתמיד‬ ‫עדכון‬ .‫ד‬ ;‫האגודה‬ ‫לקידום‬ ‫האגודה‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫תרומתם‬ ‫הגברת‬ .‫ה‬ ‫הם‬ ‫בהם‬ ‫בארגונים‬ ‫הבטיחות‬ ‫ונושאי‬ ‫המודעות‬ ‫ברמה‬ ‫הבטיחות‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫ובכך‬ ‫פועלים‬ .‫הלאומית‬
 7. 7. ?‫האגודה‬ ‫מטרות‬ ‫מה‬ ‫בהתאם‬ ‫המקצועי‬ ‫המוסר‬ ‫ורמת‬ ‫נאותות‬ ‫התנהגות‬ ‫נורמות‬ ‫של‬ ‫קביעה‬ .3 ‫בהנדסת‬ ‫ולעוסקים‬ ‫בטיחות‬ ‫למהנדסי‬ ‫המקצועית‬ ‫האתיקה‬ ‫לכללי‬ .‫בטיחות‬ ‫בעיסוקם‬ ‫האגודה‬ ‫חברי‬ ‫המקצועיות‬ ‫והזכויות‬ ‫המעמד‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ .4 .‫הבטיחות‬ ‫בתחומי‬ ‫ממשלתיים‬ ‫מוסדות‬ ‫בפני‬ ‫הבטיחות‬ ‫הנדסת‬ ‫וענפי‬ ‫מקצועות‬ ‫ייצוג‬ .5 .‫ובחו"ל‬ ‫בארץ‬ ‫אחרים‬ ‫וגורמים‬ ‫ציבוריים‬
 8. 8. ?‫האגודה‬ ‫מטרות‬ ‫מה‬ ‫ההנדסה‬ ‫במקצועות‬ ‫הבטיחות‬ ‫לימודי‬ ‫קידום‬ .6 .‫הבטיחות‬ ‫הנדסת‬ ‫בנושאי‬ ‫מהנדסים‬ ‫והסמכת‬ ‫להכשרת‬ ‫לפעול‬ .7 ‫מהנדסים‬ ‫בקרב‬ ‫הבטיחות‬ ‫בתחום‬ ‫והמקצועיות‬ ‫הידע‬ ‫העלאת‬ .8 .‫הבטיחות‬ ‫בתחומי‬ ‫וחקיקה‬ ‫תקינה‬ ‫נושאי‬ ‫ועדכון‬ ‫להעמקה‬ ‫פעילות‬ .9 .‫האגודה‬ ‫חברי‬ ‫למען‬ ‫רווחה‬ ‫פעולות‬ ‫וייזום‬ ‫ועזרה‬ ‫חברות‬ ‫יחסי‬ ‫טיפוח‬ .10
 9. 9. ?‫חבר‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫מי‬ :‫הבאים‬ ‫מהתנאים‬ ‫באחד‬ ‫העומד‬ ‫והאדריכלים‬ ‫המהנדסים‬ ‫בפנקס‬ ‫תקפה‬ ‫רישום‬ ‫תעודת‬ ‫בעל‬ ‫מועמד‬ .1 .‫והאדריכלים‬ ‫המהנדסים‬ ‫רשם‬ ‫אצל‬ ‫בטיחות‬ ‫הנדסת‬ ‫במדור‬ ‫רשום‬ .1.1 ‫הכשרה‬ ‫בעל‬ ‫או‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫מטעם‬ "‫בעבודה‬ ‫הבטיחות‬ ‫על‬ ‫"ממונה‬ ‫כ‬ ‫הסמכה‬ ‫תעודת‬ ‫בעל‬ .1.2 .‫ערך‬ ‫שוות‬ .‫הבטיחות‬ ‫לנושאי‬ ‫ישירה‬ ‫זיקה‬ ‫בעלי‬ ‫עיסוקיו‬ ‫כי‬ ‫הקבלה‬ ‫ועדת‬ ‫של‬ ‫דעתה‬ ‫להנחת‬ ‫הוכיח‬ .1.3 ‫או‬ ‫הטבע‬ ‫מדעי‬ ‫בתחום‬ ,1958-‫התשי"ח‬ ,‫גבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫המועצה‬ ‫בחוק‬ ‫כמשמעותו‬ ‫מוכר‬ ‫תואר‬ ‫בעל‬ .2 :‫הבאים‬ ‫מהקריטריונים‬ ‫באחד‬ ‫העומד‬ ‫עו"ד‬ ‫או‬ PhD ‫תואר‬ ‫בעל‬ ‫או‬ ,‫הבריאות‬ ‫או‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫הכשרה‬ ‫בעל‬ ‫או‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫מטעם‬ "‫בעבודה‬ ‫הבטיחות‬ ‫על‬ ‫"ממונה‬ ‫כ‬ ‫הסמכה‬ ‫תעודת‬ ‫בעל‬ .2.1 .‫ערך‬ ‫שוות‬ .‫הבטיחות‬ ‫לנושאי‬ ‫ישירה‬ ‫זיקה‬ ‫בעלי‬ ‫הם‬ ‫עיסוקיו‬ ‫כי‬ ‫הקבלה‬ ‫ועדת‬ ‫של‬ ‫דעתה‬ ‫להנחת‬ ‫הוכיח‬ .2.2 .‫קבלה‬ ‫ועדת‬ ‫קביעת‬ ‫לפי‬ - ‫כבוד‬ ‫חבר‬ .3 ‫עמוקה‬ ‫זיקה‬ ‫בעלת‬ ‫פעילותם‬ ‫הקבלה‬ ‫וועדת‬ ‫החלטת‬ ‫שעפ"י‬ ‫לעיל‬ ‫מנויים‬ ‫שאינם‬ ‫אקדמאים‬ - ‫חריגים‬ .4 .‫ומיוחדת‬ ‫חשובה‬ ‫הינה‬ ‫לאגודה‬ ‫תרומתו‬ ‫כי‬ ‫הוועדה‬ ‫מצאה‬ ‫או‬ ‫הבטיחות‬ ‫הנדסת‬ ‫לתחומי‬
 10. 10. ?‫באגודה‬ ‫רשום‬ ‫כבר‬ ‫מי‬ •‫באגודה‬ ‫חברים‬ 106 - 25/5/2015 - ‫ל‬ ‫נכון‬ •‫שלישי‬ ‫תואר‬ ‫בעלי‬ ‫מתוכם‬ 18 •‫והגהות‬ ‫הבטיחות‬ ‫בתחומי‬ ‫בארץ‬ ‫המובילים‬ •,‫מומחים‬ ,‫אקדמיה‬ ‫אנשי‬ ,‫עצמאים‬ ,‫בארגונים‬ ‫תפקידים‬ ‫בעלי‬ .‫ועוד‬ ‫הפרטי‬ ‫המגזר‬ ,‫צה״ל‬ ,‫מדינה‬ ‫עובדי‬
 11. 11. ?‫לעשות‬ ‫הולכים‬ ‫ומה‬ •‫והשתלמויות‬ ‫קורסים‬ ,‫עיון‬ ‫ימי‬ ,‫כנסים‬ •
- ‫ובחו״ל‬ ‫בארץ‬ ‫מקצועיים‬ ‫סיורים‬ ‫בגרמניה‬ ‫ובמפעלים‬ ‫בתערוכה‬ ‫סיור‬ 27/10/15-1/11/15 ‫ובהולנד‬ •‫עבודה‬ ‫וצוותי‬ ‫מקצועיים‬ ‫צוותים‬ •‫הבטיחות‬ ‫בתחום‬ ‫שיפור‬ ‫צוותי‬ ‫תחרות‬ •‫ותקינה‬ ‫לחקיקה‬ ‫והתיחסות‬ ‫יזום‬ •‫ממלכתיות‬ ‫בוועדות‬ ‫השתתפות‬
 12. 12. ‫עבודה‬ ‫וקבוצות‬ ‫צוותים‬ •‫סיכונים‬ ‫להערכת‬ ‫שיטות‬ / ‫סיכונים‬ ‫ניהול‬ •‫חירום‬ ‫למצבי‬ ‫הערכות‬ •‫הבטיחות‬ ‫במקצועות‬ ‫לעוסקים‬ ‫אתיקה‬ •,‫מתודולוגיות‬ - ‫ומחקר‬ ‫תורה‬ ‫פיתוח‬ ‫מתמטיים‬ ‫מודלים‬ ,‫סימולציות‬ •‫וקידומה‬ ‫הגיהות‬ ‫שילוב‬ •‫ובתעשייה‬ ‫במשק‬ ‫הבטיחות‬ ‫הנדסת‬ ‫שילוב‬ •‫הנדסית‬ ‫ובניה‬ ‫בבניה‬ ‫הבטיחות‬ ‫שיפור‬ •‫ועוד‬ !‫להצטרף‬ ‫מוזמנים‬ ‫אתם‬
 13. 13. ‫באגודה‬ ‫וועדות‬ •‫קבלה‬ ‫וועדת‬ •‫ביקורת‬ ‫וועדת‬ •‫מקצועית‬ ‫ואתיקה‬ ‫משמעת‬ ‫וועדת‬ •‫וכנסים‬ ‫מקצועיות‬ ‫השתלמויות‬ ‫וועדת‬ •‫תקציבי‬ ‫וניהול‬ ‫גזבר‬
 14. 14. ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ •‫התעסוקתית‬ ‫והבריאות‬ ‫הבטיחות‬ ‫מינהל‬ •‫המהנדסים‬ ‫רשם‬ •‫ולגיהות‬ ‫לבטיחות‬ ‫המוסד‬ •‫התקנים‬ ‫מכון‬ •‫אקדמיים‬ ‫מוסדות‬ •‫הבטיחות‬ ‫על‬ ‫הממונים‬ ‫ארגון‬ •‫הגהותנים‬ ‫ארגון‬ •‫התעסוקתיים‬ ‫הרופאים‬ ‫איגוד‬ •‫ביולוגית‬ ‫לבטיחות‬ ‫האגודה‬ •‫לארגונומיה‬ ‫הישראלית‬ ‫האגודה‬
 15. 15. ?‫נוספים‬ ‫רעיונות‬ ‫יש‬
 16. 16. ‫בטיחות‬ ‫להנדסת‬ ‫ישראלית‬ ‫אגודה‬ ‫איל״ב‬ ISSE Israeli Society of Safety Engineering ‫ההקמה‬ ‫כנס‬ 2015 ‫במאי‬ 26 ‫ההקשבה‬ ‫על‬ ‫תודה‬ ‫לכולנו‬ ‫ובהצלחה‬

Views

Total views

668

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

208

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×