คำและสำนวนภาษาอังกฤษ

67,488 views

Published on

7 Comments
14 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
67,488
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
42,042
Actions
Shares
0
Downloads
1,076
Comments
7
Likes
14
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำและสำนวนภาษาอังกฤษ

 1. 1. คําและสํานวนประโยคภาษาอังกฤษ ที่จําเปนสําหรับ นักเรียนและครูอาชีวศึกษาUSEFUL WORDS AND EXPRESSIONS FOR VOCATIONAL STUDENTS & TEACHERS ดร. ประพนธ จุนทวิเทศ สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 2. 2. 2 บทนํา เป็นที่ยอมรับกันโดยทัวไปในปจจุบนวา ่ ั ภาษาอังกฤษเขามามีบทบาทสําคัญมากขึ้นในชีวต ิประจําวันของคนไทย ถึงแมวาเรายังสามารถใชภาษาไทยอยางมีความสุขอยูก็ตาม แตผูที่รูภาษาที่สองโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ยอมถือวามีโอกาสดีและไดเปรียบคนอื่น ๆ อยางแนนอน ไมวาจะเปนเรื่องของการสมัครงาน การประกอบอาชีพ หรือแมแตการคนควาหาความรูก็ตาม ยิ่งในปจจุบันถือวาเปนยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เรียกวายุค IT ขอมูลหรือความรูตาง ๆ สามารถสืบคนไดจากเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) ที่นําเสนอไวอยางหลากหลายทั้งเนื้อหาและรูปแบบ และโดยมากจะเปนภาษาอังกฤษ ดังนั้นหากผูใดทีมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนอยางดียอมสามารถรับรูขอมูลขาวสารดังกลาวไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกวาผูที่ไมรูภาษาอังกฤษ อยางไรก็ตาม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังนับวาไมประสบผลสําเร็จเทาไรนักอันสืบเนื่องมาจากปจจัยหลาย ๆ ประการดวยกัน หลายคนมีทัศนคติมีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ ทําใหไมชอบภาษาอังกฤษ และคิดวาเปนสิ่งที่ยาก ไมสนุกหรือนาเบื่อ หากจะเปรียบก็ถือวาเปนยาขมอยางหนึงของคนไทยทีเดียว หลายคนเรียน ่ภาษาอังกฤษมาหลายปก็ไมสามารถใชใหเกิดผลได พอเจอชาวตางชาติ ไมสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายได จนคิดวาเดินหนีเสียจะดีกวาตองขายหนาเพราะไมสามารถสื่อสารกับเขาไดแตหลาย ๆ คนก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง พยายามฝกฝนดวยตนเองตามโอกาสจะอํานวย หลายคนไปสมัครเรียนพิเศษ เพิ่มเติมกับสถาบันที่เปดสอนภาษาอังกฤษดวยความหวังวาจะมีโอกาสใชภาษาอังกฤษไดดี มีประสิทธิผลกับเขาบางสักวัน ซึ่งนับวาเปนการเริ่มตนทีดีทีเดียว ่ ภาษาถือวาเปนวิชาทักษะ ดวยเหตุนการเรียนภาษาไมวาจะภาษาใดก็ตามจําเปนตองใชเวลาใน ี้การเรียนรูและฝกฝน ไมสามารถเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วได เมื่อเรียนแลวตองนําไปใชอยางตอเนื่องสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดความชํานาญ มิใชเรียนไปแลวไมมโอกาสใช พอนาน ๆ ไปก็ลืม และเมื่อถึงโอกาสที่ ีจําเปนตองใชก็ไมสามารถใชได จึงเปนสิ่งที่นาเสียดายไมนอย และหากมองยอนกลับมาดูสถานศึกษาของอาชีวศึกษาเราแลว ไมวาจะเปนผูบริหาร ครูผูสอน หรือพนักงาน/เจาหนาที่ตาง ๆ จะพบวาหากมิใชครูผูสอนวิชาอังกฤษแลวก็ อยาหวังวาจะไดใชภาษาอังกฤษเทาไรนัก ยกเวนผูที่มีความสนใจหรือมีความสามารถทางภาษาอังกฤษเปนพิเศษอยูแลว
 3. 3. 3 แตนับวาเปนโชคดีของชาวอาชีวศึกษาที่ปจจุบันวิทยาลัยหลาย ๆ แหง ไดเปดศูนยการเรียนรู ภาษาอังกฤษ ที่เรียกวา Self-Access Language Learning Center หรือ SALL Center ขึ้นในสถานศึกษาเพือเปดโอกาสนักเรียนไดฝกฝนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากที่เรียนในชันเรียนและในภาคเรียนที่ ่ ้ออกฝกงาน อีกทั้งเปดบริการครูและบุคลากรของวิทยาลัยที่ตองการพัฒนาตนเองดานภาษาอังกฤษอีกดวย ดวยเหตุนี้ผูเขียนจึงตระหนักถึงปญหาเหลานี้และอยากจะหาวิธีที่สามารถชวยอีกทางหนึ่งในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องตน ของทั้งนักเรียนและครูอาชีวศึกษาของเรา ดังนั้นบทความนี้จึงจัดทําขึ้น โดยมีจดมุงหมายเพื่อใหนกเรียนและครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาไดใชเปน ุ ัคูมือและแหลงขอมูล ชวยในการพูดและสนทนาภาษาอังกฤษรวมทั้งสรางความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เนื้อหาสาระทีนําเสนอประกอบไปดวย คําและสํานวนภาษาอังกฤษทีพิจารณาเห็นวาจําเปนและ ่ ่จะเปนประโยชนแกนักเรียนและครูดังกลาว ในอันทีจะสามารถนําไปใชในการพูดคุยกับชาวตางประเทศ ่ไดอยางเหมาะสมและมั่นใจโดยรวบรวมมาจากแหลงสื่อตาง ๆ ดังที่แสดงไวที่บรรณานุกรมทายเลม เนื้อหาที่นําเสนอแบงหมวดหมูเปนหัวขอไดดังนี้ คือ การทักทาย (Greetings) การอําลา (LeaveTaking) การแนะนําตนเองและผูอื่น (Introducing Oneself and Others) การใหและขอขอมูลสวนบุคคล (Giving and Asking for Personal Information) การขอบคุณ (Thanking) การขอโทษ(Apologizing) การถามเวลา (Asking for Time) การถามชื่อ ที่อยู การเรียน และอาชีพ (Asking forName, Address, Study and Work) การถามทิศทาง (Asking for Direction) การสอบถามเรื่องสุขภาพ(Asking about Health) การพูดคุยเกียวกับสภาพอากาศ (Talking about Weather) การเสนอใหความ ่ชวยเหลือ (Offering Help) การขอรอง (Requesting) การแสดงความคิดเห็น (Expressing an Opinion)การกลาวชมเชย (Admiring) การเชิญ (Inviting) ศัพทและสํานวนอืน ๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน (Other ่Words & Expressions in Everyday Life)
 4. 4. 4 การทักทาย (Greetings)การทักทาย คําทักทายที่ควรทราบมีดังนี้Good morning สวัสดี (เชาถึงเที่ยงวัน)Good afternoon สวัสดี (หลังเทียงวันถึงชวงเย็น) ่Good evening สวัสดี (ชวงเย็นถึงกลางคืน)Good day สวัสดี (ตลอดวัน)Hello/Hi สวัสดี (เพื่อนหรือคนรูจักทัวไป) ่การสอบถามทุกข-สุข สํานวนที่ใชสอบถามวาสบายดีหรือ ไดแกHow are you? (เนนเรื่องสุขภาพ)How are you going? (อังกฤษ) How are you doing? (อเมริกัน)How’s it going? (เนนความเปนอยูในชีวิตประจําวัน)How have you been? (ในกรณีนาน ๆ เจอกันที)How’s your life?How’s everything?How are things (with you)?การตอบ ตัวอยางการตอบ ไดแก(Im) fine, thanks. And you? สบายดี ขอบคุณ แลวคุณละGood. สบายดีVery well สบายดีมากIm O.K. ก็ดีSo so. ก็งั้น ๆNot (too) bad ก็ไมเลวGreat! เยี่ยม, วิเศษ
 5. 5. 5 การอําลา (Leave Taking)การอําลา ตัวอยางคํากลาวลา ไดแกSee you again….. พบกันใหม ….. (เปนทางการ) เชน(เชน See you again tomorrow/next time/next week/next month/next year/on Monday. เปนตน)See you later/soon/then. เดี๋ยวเจอกันนะHave a nice day/time. โชคดีนะ/วันนีขอใหมีความสุขนะ ้Have a nice holiday. ขอใหมีความสุขในวันหยุดนะHave a nice weekend. ขอใหมีความสุขในวันสุดสัปดาหนะHave a good time. ขอใหมีความสุขนะ/ขอใหเที่ยวใหสนุกนะHave a good/nice trip ขอใหเดินทางโดยสวัสดิภาพนะTake care (of yourself) ดูแลตัวเองดวย/รักษาเนื้อรักษาตัวดวยSweet dreams / Sleep well ฝนดีนะ/นอนหลับใหสบายนะGood luck./Be successful. โชคดี/ขอใหประสบความสําเร็จGood night. ราตรีสวัสดิ์/ไปแลวนะ (ใชลาตอนกลางคืน)Goodbye/Bye ไปแลวนะ/ไปละ
 6. 6. 6 การแนะนําตนเองและผูอื่น (Introducing Oneself and Others)การแนะนําตนเองLet me introduce myself. ขอแนะนําตัวเองMay I introduce myself? ขอแนะนําตัวเองI’m/My name’s Udom Chaiyo. ผมชื่ออุดม ไชโยIm Thai. ฉันเปนคนไทยIm from Thailand. ผมมาจากประเทศไทยIm a student at …….. College. ฉันเปนนักเรียนที่วิทยาลัย …..I study at …………… College. ผมเรียนอยูทวทยาลัย ….. ี่ ิI’m teaching at …………… College. ผมสอนอยูที่วทยาลัย ….. ิI’m a teacher of ….. at ….. College. ผมเปนครูวิชา ….. ที่วิทยาลัย …..I work at ….. College. ฉันทํางานที่วทยาลัย ….. ิI live in Chonburi. ผมอยูชลบุรีIm in the first year. ผมอยูป 1Im a second year student. ฉันเปนนักเรียนป 2I study ………………. ผมเรียนสาขา ……..My field of study is …………. สาขาวิชาที่ผมเรียนคือ …………My college is in Rayong. วิทยาลัยฉันอยูที่ระยอง อื่น ๆCertificate of Vocational Education ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)Diploma of Vocational Education ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 7. 7. 7การแนะนําผูอน ื่This is Peter. นี้คือปเตอรId like you to know Peter. ผมอยากใหคุณรูจักปเตอรId like to introduce you to Wanna. ผมอยากแนะนําคุณใหรูจักวรรณาI want to introduce my friend May. ผมอยากจะแนะนําเมยเพื่อนผมI want you to meet my friend John. ผมอยากใหคุณพบจอหนเพือนผม่Heres Sawat and thats Suphon. นี่สวัสดิ์ และนั่นสุพลคําแสดงความยินดีที่ไดรูจัก ไดแก(It’s) nice/good to meet/see you.(I’m) pleased to meet/see you.(Im) glad to meet/see you.Its a pleasure to meet you.การตอบ ใหเพิ่มคําวา too ที่หมายถึง เชนเดียวกัน’ เชนNice to see you, too. ยินดีที่ไดรูจักเชนเดียวกัน
 8. 8. 8 การใหและขอขอมูลสวนบุคคล (Giving and Asking for Personal Information)ขอมูลสวนตัวHow old are you? คุณอายุเทาไร(Im) seventeen. ผมอายุ 17 ปHow tall are you? คุณสูงเทาไรIm 170 centimeters tall. ฉันสูง 170 ซ.ม.How much do you weigh? คุณหนักเทาไร(I weigh) 65 kilograms. (ผมหนัก) 65 กิโลกรัมขอมูลครอบครัวHow many people are there in your family? มีกี่คนในครอบครัวคุณHow many brothers and sisters do you have? คุณมีพี่นองกี่คนI have 2 brothers/sisters. ผมมีพี่นองผูชาย/หญิง 2 คนI dont have any brothers or sisters. ผมไมมีพี่นองเลยThere are 7 people in my family. ครอบครัวผมมี 7 คนดวยกันMy grandparents live with us. ปู ยา (ตา ยาย) อยูกับเราดวยWhat does your father do? พอคุณทํางานอะไรMy father is a teacher. พอผมเปนครูDoes your mother work? แมคุณทํางานหรือเปลาShe works with government. แมเปนขาราชการShe doesnt work. แมไมไดทํางานWhat do you want to be (in the future)? คุณอยากเปนอะไร (ในอนาคต)I want to be a pilot. ผมอยากเปนนักบินI havent decided yet. ยังไมไดตัดสินใจ
 9. 9. 9 การขอบคุณ (Thanking)การขอบคุณ สํานวนทีใชในการขอบคุณ ไดแก ่Thanks you (very much). ขอบคุณ (มาก)Thanks (a lot). ขอบใจ (มาก)Thank you for …………….. ขอบคุณสําหรับ เชน Thank you for your present. ขอบคุณสําหรับของขวัญ Thank you for everything. ขอบคุณสําหรับทุกอยาง Thank you for your help. ขอบคุณสําหรับความชวยเหลือของคุณI really appreciate that. ผมรูสึกประทับใจจริง ๆการตอบรับคําขอบคุณYou’re welcome. ไมเปนไรDont mention it. ไมเปนไรNot at all. ไมเปนไรIts nothing. ไมเปนไรThats all right. / Thats O.K. ไมเปนไร(Its) a pleasure. ดวยความยินดีMy pleasure./With pleasure. ดวยความยินดีDon’t worry (about it). อยากังวลไปเลยNo problem. ไมมีปญหา
 10. 10. 10 การขอโทษ (Apologizing)การขอโทษ สํานวนทีใชในการขอโทษ ไดแก ่I’m sorry. ผมขอโทษI’m sorry. I’m late. ขอโทษที่มาชาI’m sorry I troubled you. ขอโทษที่ทําใหตองลําบากExcuse me, please. ขอโทษครับ/คะExcuse me for interrupting. ขอโทษที่รบกวนExcuse me for a moment. ขอโทษขอเวลาสักครูการใหอภัย สํานวนทีใชในการตอบรับคําขอโทษ ่That’s all right. ไมเปนไร (ตอบรับคําขอโทษ)Don’t worry (about it). อยากังวลไปเลยNo problem. ไมมีปญหาThats O.K. หรือ Im O.K. ไมเปนไร หรือ ผมไมเปนไร
 11. 11. 11 การถามเวลา (Asking for Time)การถามExcuse me. What time is it? ขอโทษครับ กี่โมงแลวครับCould you tell me the time, please? ขอโทษครับกี่โมงแลวDo you have a time? กี่โมงแลว (คุณมีนาฬิกาไหม)การตอบ(Its) seven oclock. 7 นาฬิกาSix twenty/Twenty past six 6.20Five to four/Three fifty-five 3.55A quarter past eight/Eight fifteen 8.15Half past ten/Ten thirty 10.30A quarter to ten/Nine forty-five 9.45Noon เที่ยงวันMidnight เที่ยงคืนIn the morning ตอนเชาIn the afternoon ตอนบายIn the evening ตอนเย็นAt night ตอนกลางคืน
 12. 12. 12 การถามชื่อ ที่อยูและการเรียน (Asking about Name, Address, Study and Work)การถามชื่อWhat’s your name? คุณชื่ออะไรWhat’s your surname? นามสกุลอะไร(family name, last name, second name = นามสกุล)การถามที่อยูWhere are you from? คุณมาจากไหนWhere do you come from? คุณมาจากไหนWhere do you live? คุณอยูที่ไหนWhere are you staying now? ตอนนี้คุณพักอยูที่ไหนWhat is your village? คุณอยูหมูบานอะไรWhat’s your address? ที่อยูของคุณคืออะไรCould I/May I have your address? ขอทราบที่อยูของคุณไดไหมCould you tell/give me your address? กรุณาบอกที่อยูของคุณไดไหมCould you write your address for me? กรุณาเขียนที่อยูของคุณไดไหมการถามเกี่ยวกับการเรียนWhat do you study? คุณเรียนอะไรWhere do you study? คุณเรียนทีไหน ่What is your school? โรงเรียนคุณอยูที่ไหนWhat school are you in? คุณอยูโรงเรียนอะไรWhat year are you in? คุณอยูปไหน/ชั้นอะไรDo you have a part-time job? คุณมีงานพิเศษหรือเปลา
 13. 13. 13 การถามทิศทาง (Asking for Direction)การถามทิศทางExcuse me. ขอโทษครับ (ใชเริ่มกอนการถาม)Do you know where …… is? คุณรูไหมวา ……. อยูที่ไหนDo you know where Michael is? คุณรูไหมวา ไมเคิลอยูที่ไหนDo you know where the toilet is? คุณรูไหมวาหองน้ําอยูที่ไหนDo you know the way to….? คุณรูจักทางทีจะไป .. ไหม ่Where is the nearest public telephone? โทรศัพทสาธารณะใกลทีสุดอยูที่ไหนHow can I get to…..? ไมทราบวาผมจะไป …. ไดอยางไรการบอกทิศทางTurn left. / Turn right. เลี้ยวซาย / เลี้ยวขวาOn the left. / On the right. ทางซาย / ทางขวาGo straight. ตรงไปขางหนาGo straight on./Go ahead. ตรงไปขางหนาGo past. / Walk past. เดินผานไปKeep going until you get to…. เดินไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึง…..Take the first/second turn. เลี้ยวที่แยกแรก / แยกที่สองIts near/close to ….. มันอยูใกลกับIts not far from here. ไมไกลจากทีนี่ ่Its very far from here. มันไกลจากทีนี่มาก่Its 5 kilometers from here. มันอยูหางจากนี่ 5 กิโลเมตรIts about 500 meters away from here. มันอยูหางจากที่นี่ประมาณ 500 เมตร
 14. 14. 14 การสอบถามเรื่องสุขภาพ (Asking about Health)คําถามAre you all right? เธอสบายดีหรือWhat’s the matter? เปนอะไรครับWhats the matter with you? มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น (กับคุณ) หรือWhat happened? เกิดอะไรขึ้นหรือWhat are your symptoms? อาการของคุณเปนอยางไรบางDo you have a headache? คุณมีอาการปวดศีรษะไหมDo you have fever/high temperature? ตัวรอนหรือไขขึ้นไหมHow do you feel now? ตอนนี้คุณรูสึกอยางไรDid you get hurt? คุณเจ็บหรือเปลาสํานวนอื่น ๆYou look very well. คุณดูมีความสุขดีนะYou dont look well. เธอดูไมสบายเลยนะYou look (very) pale. เธอดูหนาซีด (มาก)I feel better./Im getting better. ฉันรูสึกดีขึ้นแลวI feel sick. ฉันรูสึกไมสบายI am all right now. ตอนนี้ฉันสบายดีIm much better. ฉันดีขึ้นมากเลยI have a headache/toothache. ฉันปวดหัว/ปวดฟนI have a stomachache/backache. ฉันปวดทอง/ปวดหลังI have a sore eye/throat. ฉันเจ็บตา/เจ็บคอI have a cold. ฉันเปนหวัดI have a slight fever. ฉันเปนไขนดหนอย ิI feel chilly/dizzy. ฉันรูสึกหนาวสั่น/มึนหัวI have a terrible cold. ฉันเปนหวัดรุนแรงมากMy leg hurts. เจ็บขาI guess Im just tired. ฉันคิดวา ฉันแคเหนื่อยเทานัน ้
 15. 15. 15Its nothing. How come? ไมมีอะไรหรอก ทําไมหรือYou should stay in bed. เธอควรจะกลับไปนอนพักผอนดีกวาYou should see a doctor. เธอควรจะไปนอนดีกวาYou should take some medicines. เธอควรจะกินยาดีกวาIts not serious. ไมรายแรงหรอกศัพทอื่น ๆan earache ปวดหูa cough อาการไอa burn แผลไฟไหมbruise แผลถลอกstress อาการเครียดsore muscles ปวดกลามเนื้อthe hiccups อาการสะอึกaspirin ยาแอสไพรินeye drops ยาหยอดตาear drops ยาหยอดหูpill/tablet ยาเม็ดbandages ผาพันแผลconstipation โรคทองผูกasthma โรคหืดhigh blood pressure ความดันโลหิตสูงhemorrhoids ริดสีดวงทวารskin disease โรคผิวหนังambulance รถพยาบาลhomesick โรคคิดถึงบานa rash ผื่นคันan allergy อาการแพprescription ใบสั่งยาdiabetes โรคเบาหวานinjection การฉีดยา
 16. 16. 16 การพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศ (Talking about Weather)How do you think about the weather in Thailand?คุณคิดอยางไรเกี่ยวกับอากาศที่เมืองไทยHow is the weather like in Canada?แลวที่แคนาดาอากาศเปนอยางไรThere are three seasons in Thailand.ประเทศไทยมี 3 ฤดูWhat are they?มีฤดูอะไรบางWinter, summer, and rainy seasons.ฤดูหนาว รอน และฝนWe dont have spring and autumn.เราไมมีฤดูใบไมผลิและใบไมรวงCould you tell me about the weather in each season?ชวยเลาเกี่ยวกับอากาศในแตละฤดูใหฟงหนอยไดไหมHow long is each season?แตละฤดูนานเทาไรThe weather is good today, isnt it?วันนี้อากาศดีนะI like this kind of weather.ฉันชอบอากาศแบบนี้
 17. 17. 17 การเสนอใหความชวยเหลือ (Offering Help)การเสนอ สํานวนที่มกใช ไดแก ัCan I help you? มีอะไรใหผมชวยไหมWould you like me to help you? คุณอยากใหฉนชวยไหม ัLet me help you with this. ขอใหผมชวยคุณเรื่องนี้เถอะCan I give you a hand? ฉันขอชวยคุณไดไหมการตอบรับความชวยเหลือThank you very much. You’re so kind. ขอบคุณมาก คุณกรุณามากเลยThanks. It’s very kind/nice of you. ขอบคุณ คุณดีมากเลยการปฏิเสธความชวยเหลือThanks a lot. But I think I should do that myself.ขอบคุณมาก แตผมคิดวาผมควรทําเองThank you very much. But I should be responsible for that.ขอบคุณมาก แตผมควรรับผิดชอบมันเอง
 18. 18. 18 การขอรอง (Requesting)การขอรองCan/Could I ….., please? ผมสามารถ …. ไดไหมCan you help me? คุณชวยผมไดไหมWould you mind ….? คุณจะชวย ….. ไดไหมDo you mind …..? คุณจะชวย ….. ไดไหมการตอบรับคําขอรองYes./Yes, of course. ได/ไดเลยSure! ไดเลยNo problem! ไมมีปญหาการปฏิเสธคําขอรองSorry./Im sorry. ผมเสียใจIm sorry. I need it myself. ผมเสียใจ ผมจําเปนตองใชIm afraid I cant. ผมเกรงวาจะไมได
 19. 19. 19 การแสดงความคิดเห็น (Expressing an Opinion)การเห็นดวย มีสํานวนที่ใชอยูหลายสํานวน เชนI agree. ผมเห็นดวยSo do I. ฉันก็เชนกันThat’s a good idea. เปนความคิดทีดี ่You’re right. ถูกของคุณใชอยางไมเปนทางการ ระหวางเพื่อนฝูง เชนGood idea! ความคิดเยียม! ่That sounds great! ฟงดูเยียมเลย! ่Wonderful! วิเศษ!การไมเห็นดวยI don’t agree. ผมไมเห็นดวยI think you’re wrong. ผมคิดวาไมใชI dont think so. ผมไมคิดเชนนั้นIm not sure. ฉันไมแนใจI wouldnt do that. ผมจะไมทําเชนนั้น (ไมเห็นดวย)การถามDo you have any (good) ideas? เธอมีความคิดอะไร (ดี ๆ) ไหม
 20. 20. 20 การกลาวชมเชย (Admiring)สํานวนที่ใชอยางเปนทางการ ไดแกI would like to compliment you on …. ฉันอยากจะชอชมเชยคุณในเรื่อง ….สํานวนที่ใชพดกับเพื่อน ๆ อยางไมเปนทางการ ไดแก ูThat’s nice. ดีจังThat’s excellent. วิเศษจังWell done. ดีBrilliant! วิเศษGreat! เยี่ยมPretty good. ดีตัวอยางสํานวนในการชมเชยI really like your hairstyle. ผมชอบทรงผมของคุณจริง ๆI love your work. ผมชอบผลงานของคุณมากI think your idea is very nice. ฉันคิดวาความของคุณดีมากYour watch is very beautiful. นาฬิกาของคุณสวยมากWhat a nice bag! ชางเปนกระเปาที่สวยอะไรเชนนี้การตอบรับคําชมOh, thank you. I just got it yesterday. ขอบคุณ ผมเพิงไดมาเมื่อวานนี้เอง ่Oh, thanks. My friend gave it to me. ขอบคุณ เพื่อนผมใหมาThank you. Im glad you like it. ขอบคุณ ผมดีใจที่คุณชอบมันThank you. Its nice of you to say. ขอบคุณ ดีจังที่คุณชมThank you. Yours is also very nice. ขอบคุณ ของคุณก็ดีเชนกัน
 21. 21. 21การแสดงความยินดีCongratulations!ขอแสดงความยินดีHappy BirthdayสุขสันตวันเกิดCongratulations on your appointment/promotion/success//graduation.ขอแสดงความยินดีดวยกับตําแหนงใหม/ความสําเร็จ/การศึกษาของคุณCongratulation on your winning the prize/award/contest.ขอแสดงความยินดีกับการชนะรางวัล/การแขงขันของคุณPlease give her my congratulations.ขอฝากแสดงความยินดีกับเธอดวยPlease accept my congratulations.โปรดรับความยินดีของผมดวย
 22. 22. 22 การเชิญ (Inviting)การเชิญWould you like to join the ride? คุณจะนั่งรถไปดวยกันไหมHow about playing football? เลนฟุตบอลกันไหมDo you want to go swimming? คุณอยากไปวายน้ําไหมการตอบรับคําเชิญThank you. Id love to. ขอบคุณ ตกลงThanks. That sounds fun. ขอบคุณ ฟงดูนาสนุกนะThanks a lot. That sounds great! ขอบคุณ ฟงดูเยี่ยมเลยการปฏิเสธคําเชิญIm sorry but Im so busy. ผมเสียใจ ผมไมวางIm sorry. I cant. I have something to do. ผมเสียใจ ผมมีอะไรตองทําIm sorry. I already have a plan this evening. ผมเสียใจ ผมไมวางเย็นนี้สํานวนอื่น ๆ ไดแกThank you for your invitation. ขอบคุณที่เชิญมาThank you for inviting me. ขอบคุณที่เชิญมาThank you for coming. ขอบคุณที่มาIm glad you could come. ดีใจที่เธอมาไดIts good to see you. ดีใจที่ไดพบคุณCome in, please. เขามาขางในกอนCould I see Mary? ขอพบแมรี่ไดไหมJust a moment, please. รอสักครูนะIm sorry. She is out now. เสียใจดวย ตอนนี้เธอออกไปขางนอกHave/take a seat, please. เชิญนั่งIve been waiting for you. ผมกําลังรอคุณอยูI was afraid you werent coming. ฉันคิดวาคุณจะไมมาแลว
 23. 23. 23 คําและสํานวนอื่น ๆ ในชีวตประจําวัน (Other Words & Expressions in Everyday Life) ิศัพทและวลีที่ควรรูยานพาหนะ & การขนสงcar รถยนตtaxi รถแท็กซี่bus รถประจําทางcoach รถทัวรtrain รถไฟplane/airplane เครื่องบินboat เรือport/pier ทาเรือbus stop ปายรถเมลbus terminals สถานีขนสงairport สนามบินdomestic ภายในประเทศinternational ระหวางประเทศrailway station สถานีรถไฟsky/electric train รถไฟฟาunderground/subway รถไฟใตดินbicycle/bike รถจักรยานmotorcycle/motorbike รถจักรยานยนตtricycle รถสามลอถีบTuk-Tuk รถตุกตุกvan รถตูtruck/lorry รถบรรทุกexpress way ทางดวนhighway ทางหลวงfootpath/pavement ทางเทา(pedestrian) crossing ทางมาลาย
 24. 24. 24short cut ทางลัดtake a bus นั่งรถเมลtake a ferry นั่งเรือขามฟากby bus โดยรถเมลget on ขึ้น (รถเมล)get off ลง (รถเมล)get in ขึ้น (รถ)fare คาโดยสารตําแหนงที่ตั้งและทิศทางopposite ตรงขามacross from ตรงขามnear ใกลfar ไกลnext to ติดกับ/ถัดจากbeside ขาง ๆclose to ใกล ๆ กับin front of ขางหนาbehind ขางหลังbetween ระหวางon the right (hand/side) ดานขวามือon the left (hand/side) ดานซายมือon the corner of ตรงหัวมุม on บนin ในat ที่
 25. 25. 25กิจวัตรประจําวันwake up ตื่นนอน/รูสึกตัวget up ตื่นนอน, ลุกขึ้นbreakfast อาหารเชาbrunch อาหารเขา+กลางวันlunch อาหารกลางวันdinner อาหารเย็นearly แตเชา, กอนlate ชา, สาย, ดึกactivities กิจกรรมroutine กิจวัตรประจําวันhobby งานอดิเรกleave home ออกจากบานarrive at college ไปถึงวิทยาลัยget/arrive home กลับถึงบานfree/spare time เวลาวางweekend วันหยุดสุดสัปดาหweekday/working day/workday วันธรรมดา/วันทํางาน (จันทร-ศุกร)ลักษณะการกระทําalways เสมอ ๆusually ปกติoften บอย ๆsometimes บางครั้งoccasionally บางโอกาสseldom ไมคอยจะfrom time to time บางครั้งบางคราวrarely แทบจะไมever เคยnever ไมเคย
 26. 26. 26กิจกรรมบันเทิงและสันทนาการgo to the cinema/movies ไปดูหนังgo to see a film/movie ไปดูหนังaction movies หนังบูcomedies หนังตลกhorror movies หนังสยองขวัญ/ผีmusicals หนังเพลงromance movies หนังรัก/โรแมนติกdrama หนังชีวติthrillers หนังตื่นเตนหวาดเสียวtragedies หนังโศกนาฏกรรมscience fiction หนังเชิงวิทยาศาสตรopera ละครsoap opera ละครทีว/ี วิทยุสํานวนประโยคที่ควรรูI like to sing./I like singing. ฉันชอบรองเพลงI like to read./I like reading. ฉันชอบอานหนังสือId like a glass of water, please. ขอน้ําแกวหนึงครับ ่Samet is a beautiful island. เสม็ดเปนเกาะที่สวยงามแหงหนึ่งI have an appointment with a friend ผมมีนัดกับเพือนคืนนี้ ่ tonight.How do you say that? คุณพูดวาอยางไรHow do you do that? คุณทํายังไงHow do you spell that? คุณสะกดอยางไรOpen the door, please. กรุณาเปดประตูดวยClose the windows, please. กรุณาปดหนาตางดวยPress the button here, please. กรุณากดปุมตรงนี้Turn the light on, please. กรุณาเปดไฟTurn the light off, please. กรุณาปดไฟ
 27. 27. 27Lets have something to eat. หาอะไรกินกันเถอะWould you like something to eat? คุณอยากกินอะไรไหมDont look so serious. อยาทําหนาเครียดอยางนั้นDont be serious. อยาคิดมาก/ไมตองคิดหนักRelax/Calm down. ใจเย็น ๆ (อยาคิดมาก)Im serious./I really mean it! ผมพูดจริงนะI speak a little English. ผมพูดภาษาอังกฤษไดนดหนอยิI can speak a bit of English. ผมสามารถพูดภาษาอังกฤษไดเล็กหนอยSomchai is going out with Somsri. สมชายออกไปกับสมศรีIm sorry. Mike is not in now. เสียใจดวย ตอนนี้ไมคไมอยูI got angry with him. ฉันโมโหเขาAre you angry at me? คุณโกรธฉันหรือเปลาWould you like ice cream? คุณอยากทานไอศครีมไหมWould you care for ice cream? คุณอยากทานไอศครีมไหมWould you like to go to ….? คุณอยากไป …… ไหมWhat will you do tomorrow? คุณจะทําอะไรพรุงนี้Id like some coffee, please. ผมขอกาแฟHelp me, please. กรุณาชวยฉันดวยCan you help me with this? กรุณาชวยผมเรื่องนี้ดวยThere are ………… มี ………… (มากกวา 1 อยาง)There is ………… มี ………… (1 อยาง)Hows your work? งานคุณเปนอยางไรบางHows your study? การเรียนคุณเปนอยางไรบางHow was your holiday? พักรอนเปนอยางไรบางHow was your weekend? เสาร-อาทิตยที่ผานมาเปนอยางไรบางHows your fried rice? ขาวผัดอรอยไหมGreat! อรอยมากHows yours? แลวของคุณละHows John? จอหนเปนอยางไร (สบายดีหรือ)Whats Somchai like? สมชายเปนคนแบบไหน
 28. 28. 28Hes very kind/talkative/cheerful. เขาเปนคนใจดี/ชางพูด/ราเริงHe always looks happy. เธอมักจะดูมีความสุขเสมอShes very honest/patient. เธอเปนคนซื่อสัตย/อดทนShes very serious/shy. เธอเปนคนจริงจัง/ขี้อายWhats Bangkok like? กรุงเทพ ฯ เปนอยางไรWhat do you think of Thailand? คุณคิดอยางไรกับประเทศไทยWhere are you going? กําลังจะไปไหนWhat are you doing? กําลังทําอะไรอยูWhat will I do?/What am I going to do? ผมจะทําอยางไรDo you enjoy the work? คุณชอบงานนันไหม ้Was it fun? มันสนุกไหมCan you swim? คุณวายน้ําไดไหมDo you smoke? คุณสูบบุหรี่หรือเปลาThe show was fun. การแสดงสนุกจังIve been to Patthaya. ผมเคยไปพัทยาIve seen you before. ฉันเคยเห็นคุณมากอนI must go./I have to go. ผมตองไปละIm interested in cooking. ฉันสนใจการทําอาหารCooking is interesting. การทําอาหารนาสนใจCould you please slow down? กรุณาพูดชา ๆ หนอยไดไหมCould you speak more slowly, please? กรุณาพูดชา ๆ หนอยไดไหมIm bored. ฉันเบื่อIts boring. มันนาเบื่อIm excited. ฉันรูสึกตื่นเตนIts exciting. มันนาตื่นเตนDo you have any paper clips? คุณมีที่หนีบกระดาษไหมId like to buy some drink? ผมอยากจะซื้ออะไรดื่มสักหนอยIts getting late/dark? จะสายแลว/จะมืดแลวId better be going now. ผมไปตอนนี้ดกวา ีIve had a good time this evening. ผมสนุกมากเลยเย็นนี้
 29. 29. 29I enjoyed the dinner very much. อาหารมื้อเย็นนี้เยียมมาก ่Say hello to Tom. ฝากสวัสดีทอมแทนผมดวยPass my regards to Kelly. ฝากความระลึกถึงแคลลี่แทนผมดวยPass my love to Jane. ฝากความรักถึงเจนใหผมดวยTake care of yourself. ดูแลตัวเองดวยนะTake it easy. ทําตัวตามสบายนะPlease come and see me again. แลวมาหาใหมนะWhen can I see you next time? แลวจะพบกันอีกเมื่อไรIts a nice day. วันนี้อากาศดีจงนะ ัI cant find ………….. ผมหา …. ไมเจอHurry up! รีบ ๆ หนอยDont bother me. อยากวนผมสิIm coming. ผมกําลังไปThats my favorite dish. นั่นเปนอาหารจานโปรดของผมI dont like that. ฉันไมชอบอยางนั้นIm going to bed. ผมจะเขานอนแลวWill you wake me up at 6 oclock? ปลุกฉันตอน 6 โมงไดไหมI was up late last night. เมื่อคืนผมนอนดึกIm going to play football. ผมจะเลนฟุตบอลWhat time are you coming back? เธอจะกลับมากี่โมงAround five. ราว ๆ 5 โมงเย็นWell start at ten. เราจะเริ่มเวลา 10 โมงThats great/wonderful. เยี่ยม/วิเศษเลยBring the camera. เอากลองถายรูปไปดวยDont forget anything. อยาลืมอะไรนะI cant go with you. ฉันไปกับพวกเธอไมไดCan you wait a moment? รอสักครูไดไหมIll be waiting for you at …… at four. ผมจะรอคุณที่ … ตอน 4 โมงWhat do you do in your spare time? เธอทําอะไรในเวลาวางWhat do you do when you have a free time? เธอทําอะไรในเวลาวาง
 30. 30. 30I listen to music. ฉันฟงเพลงWhat kind of music do you like? คุณชอบดนตรีประเภทไหนPop music. เพลงปอบAre you interested in ……? คุณสนใจใน ….. หรือเปลาDo you like ….? คุณชอบ ….. ไหมI read books. ฉันอานหนังสือI like fishing. ฉันชอบตกปลาDo you have a hobby? คุณมีงานอดิเรกไหมWhat are your hobbies? งานอดิเรกของคุณคืออะไรI collect stamps/coins. ผมสะสมแสตมป/เหรียญกษาปณIm hungry/thirsty. ฉันหิว/หิวน้ําHow did you make it? คุณทํามันอยางไรHow do you like it? คุณชอบแบบไหนWhen will you be ready? คุณจะพรอมเมื่อไรNext Monday. วันจันทรหนาSomething is wrong with this มีสิ่งผิดปกติกบเครื่องเลนเทปนี้ ั tape recorder.The lamp doesnt light. โคมไฟไมมีแสงIt doesnt work. มันไมทํางานWill you take a look at it for me? ชวยดูใหฉนหนอยไดไหม ัI think its broken. ฉันคิดวามันเสียIts not plugged in. ไมไดเสียบปลักนะ ๊Can you fix/repair it for me? เธอชวยซอมมันใหฉันหนอยไดไหมTheres a fire someplace. เกิดไฟไหมขนที่ไหนสักแหง ึ้Theres been an accident somewhere. เกิดอุบัติเหตุขนที่ไหนสักแหง ึ้Lets go and see. เราไปดูกันเถอะIs anybody hurt? มีใครไดรับบาดเจ็บไหมTwo people were injured. มีบาดเจ็บ 2 คน
 31. 31. 31 คําและสํานวนที่นําเสนอขางตนนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น จริง ๆ แลวยังมีคําและสํานวนที่นาสนใจอื่น ๆ อีกมาก ซึ่งสามารถคนหาเพิมเติมไดจากแหลงสื่อตาง ๆ ที่มีอยูมากมายทั่วไปในทองตลาด ่เพียงแตที่นําเสนอไว ณ ทีนี้ไดรับการพิจารณาแลววาเปนคําและสํานวนพื้นฐานที่จําเปนสําหรับนักเรียน ่และครูสามารถนําไปใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามสิ่งที่สําคัญคือคําและสํานวนเหลานีจะไมมีประโยชนอะไรหากมิไดมีการนําไปใชพูดคุยเปนประจํา จะตองนําไปฝกฝนจริง ๆ ้ในสถานการณตาง ๆ จนเกิดความคลองแคลวและชํานาญ อาจกลาวไดวาเหมือนกับการมีชั่วโมงบินมากขึ้นนั่นแหละ ในที่นี้อยากจะใหขอเสนอแนะวาเวลาพูดหรือสนทนาภาษาอังกฤษควรรวบรวมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ตองการจะสื่อสาร ไมตองกังวลเรืองไวยากรณมากนัก ไมควรแปลตรงตัวจากไทยเปนอังกฤษ ่พยายามใชศัพทและโครงสรางประโยคที่งายเหมือนกับทีเ่ สนอไวในเลมนี้ ทําตัวสบาย ๆ เปนธรรมชาติ ขณะพูดไมจําเปนตองเขาใจทุกคําที่ไดยน อาจใชวิธีการเดาบางใหระลึกเสมอวาการเรียนภาษาอังกฤษให ิเกงไมสามารถเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว ตองใชเวลาระยะหนึงการเรียนภาษาอังกฤษตองเริ่มจากการมี ่ทัศนคติที่ดีและถูกตองตอภาษาอังกฤษ จะตองใหเวลากับตัวเองในการฝกฝนอยางสม่ําเสมอ และที่สําคัญที่สุดคือ ตองยอมใหภาษาอังกฤษเขาไปเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันดวยการใชภาษาอังกฤษทุกวัน ------------------------
 32. 32. 32 บรรณานุกรมจรวยพร ทีปกากร. 2535. ฝกพูดภาษาอังกฤษสําหรับผูเริ่มตน. กรุงเทพมหานคร: รุงแสงการพิมพทอดด ทองดี ลาเวลล. 2543. ภาษาอังกฤษงาย ๆ สไตลพาเที่ยว. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.ประเพศ ไกรจันทร. 2544. How to Speak English. กรุงเทพมหานคร: พี. เอส. เพรส.ศูนยพัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ. 2544. ภาษาควรจํา วัฒนธรรมควรรู ระดับประถม ศึกษา และมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว.แอนดรูว บิกส. 2542. วิธีพูดภาษาอังกฤษเหมือนฝรั่ง. ชุดภาษาอังกฤษงายนิดเดียว เลม 1. กรุงเทพมหานคร: ดับเบิ้ลนายน.แอนดรูว บิกส. 2545. Oops! ผิดอีกแลว: อยากเกงภาษาอังกฤษ คําผิดอยาเผลอ. ชุดภาษาอังกฤษงายนิดเดียว เลม 2. กรุงเทพมหานคร: ดับเบิ้ลนายน. ------------------------------

×