Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Бага, дунд боловсролын салбарын эрх зүйн баримт бичиг-2019

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
БОЛОВСРОЛ,
СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН,
СПОРТЫН ЯАМ
Ерөнхий боловсролын
салбарын чиглэлээр
2019 онд баталсан
баримт бичгийн эмхэтг...
Улаанбаатар хот
2020 он
БОЛОВСРОЛ,
СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН,
СПОРТЫН ЯАМ
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН
САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР
2019 ОНД БАТАЛС...
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ
3
№ Баримт бичгийн нэр Дугаар Огноо
Хууда...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Check these out next

1 of 162 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

More from Yondonsambuu Buyanbileg (20)

Advertisement

Бага, дунд боловсролын салбарын эрх зүйн баримт бичиг-2019

 1. 1. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ Ерөнхий боловсролын салбарын чиглэлээр 2019 онд баталсан баримт бичгийн эмхэтгэл
 2. 2. Улаанбаатар хот 2020 он БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ
 3. 3. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 3 № Баримт бичгийн нэр Дугаар Огноо Хуудасны дугаар 1 Сурах бичгийн талаар авах арга зарим арга хэмжээний тухай 98 2019.03.06 5 2 Ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаанд эцэг эх, асран хамгаалагч, иргэд,олон нийтийн оролцоо, хариуцлагыг нэмэгдүүлэхэд баримтлах үлгэрчилсэн чиглэл А/119 2019.03.07 6 3 Суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдэд боловсролын баримт бичиг олгох, дүйцүүлэх журам А/156 2019.03.19 11 4 Сургалтын үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг сайжруулах тухай А/192 2019.04.02 25 5 Ерөнхий боловсролын сургуулийн элсэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай А/200 2019.04.05 27 6 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ерөнхий боловсролын сургуульд тэгш хамран сургах журам, “Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих танхим”-д байвал зохих хэрэглэгдэхүүн, туслах хэрэгслийн жагсаалт А/292 2019.05.14 28 7 Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдад сурах бичиг төлбөртэй ашиглуулах үйлчилгээний журам А/302 2019.05.14 35 8 Суралцагчийн сурлагын үнэлгээний дундаж хувь бодох аргачлал А/46 2019.05.07 41 9 Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол “Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай “ 200 2019.05.22 13 10 Нийслэлийн анги дүүргэлт хэт өндөртэй хүүхдийн цэцэрлэгийн ачааллыг бууруулах, 3 ээлжээр хичээллэж буй ерөнхий боловсролын сургуулийг 2 ээлжид шилжүүлэх аргачилсан заавар A/323 2019.05.23 45 11 Сургалтын хөтөлбөр шинэчлэн батлах тухай “Иргэний ёс зүйн боловсрол сургалтын хөтөлбөр” А/390 2019.06.13 50 12 2019-2020 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл ажлыг хангах ерөнхий төлөвлөгөө 52 13 Хичээлийн жилийн бүтэц шинэчлэн батлах тухай А/490 2019.08.01 57 14 Сургалтын төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай А/491 2019.08.01 60 15 Хөтөлбөр батлах тухай А/492 2019.08.02 64 16 Ерөнхий боловсролын сургалтад цахим журнал хөтлөх талаар авах арга хэмжээний тухай А/499 2019.08.12 69 17 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/507 2019.08.14 71 18 Гэрээний үлгэрчилсэн загвар батлах тухай А/508 2019.08.15 72 19 Хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай А/512 2019.08.15 79
 4. 4. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 4 20 Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын салбарын 2019-2020 оны хичээлийн жилийн зорилго, зорилт 80 21 Чиглэл батлах тухай А/528 2019.08.27 82 22 Аргачлалбатлахтухай“Ерөнхийболовсролын сургуульд секц, дугуйлан зохион байгуулах, санхүүжүүлэх аргачлал” А/659 2019.10.18 88 23 Хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай А/689 2019.10.28 93 24 Албан тушаалд тавих нийтлэг шаардлага, үндсэн чиг үүрэг батлах тухай А/692 2019.10.29 94 25 Насан туршийн боловсролын хөтөлбөр батлах тухай А/756 2019.11.28 105 26 Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагааг үнэлэх журам А/803 2019.12.17 112 27 Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол “Хоолны зардлын норматив тогтоох тухай” 450 2019.12.18 129 28 Монгол улсын стандарт “Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрынорчин,үйлчилгээЕрөнхийшаардлага” MNS6781:2019 2019.10.16 130 29 Монгол улсын стандарт “Ерөнхий боловсролын сургуулийн орчны аюулгүй байдал Ерөнхий шаардлага” MNS6782:2019 2019.10.16 131 30 Монгол улсын стандарт “Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага Ерөнхий шаардлага” MNS6799:2019 2019.12.23 132 31 Монгол улсын стандарт “Монгол брайль үсгийн тэмдэглэгээ MNS6800:2019 2019.12.13 133 Засгийн газрын бусад гишүүдтэй хамтран баталсан тушаал 1 Журам батлах тухай “Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлэх, дүгнэх журам” ХНХС, БСШУСС А/506 А/266 2019.08.13 134 2 Журам, загвар батлах тухай “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдөд мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, гэрчилгээ олгох журам” ХНХС, БСШУСС А/505 А/267 2019.08.13 144 3 Сургалтын төлөвлөгөөний ерөнхий суурь хэсгийн агуулгыг шинэчлэн батлах тухай ХНХС, БСШУСС А/324 А/690 2019.10.29 157
 5. 5. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 5
 6. 6. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 6
 7. 7. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 7
 8. 8. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 8
 9. 9. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 9
 10. 10. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 10
 11. 11. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 11
 12. 12. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 12
 13. 13. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 13
 14. 14. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 14
 15. 15. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 15
 16. 16. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 16
 17. 17. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 17
 18. 18. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 18
 19. 19. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 19
 20. 20. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 20
 21. 21. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 21
 22. 22. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 22
 23. 23. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 23
 24. 24. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 24
 25. 25. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 25
 26. 26. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 26
 27. 27. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 27
 28. 28. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 28
 29. 29. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 29
 30. 30. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 30
 31. 31. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 31
 32. 32. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 32
 33. 33. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 33
 34. 34. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 34
 35. 35. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 35
 36. 36. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 36
 37. 37. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 37
 38. 38. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 38
 39. 39. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 39
 40. 40. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 40
 41. 41. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 41
 42. 42. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 42
 43. 43. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 43
 44. 44. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 44
 45. 45. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 45
 46. 46. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 46
 47. 47. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 47
 48. 48. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 48
 49. 49. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 49
 50. 50. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 50
 51. 51. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 51
 52. 52. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 52
 53. 53. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 53
 54. 54. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 54
 55. 55. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 55
 56. 56. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 56
 57. 57. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 57
 58. 58. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 58
 59. 59. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 59
 60. 60. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 60
 61. 61. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 61
 62. 62. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 62
 63. 63. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 63
 64. 64. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 64
 65. 65. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 65
 66. 66. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 66
 67. 67. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 67
 68. 68. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 68
 69. 69. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 69
 70. 70. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 70
 71. 71. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 71
 72. 72. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 72
 73. 73. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 73
 74. 74. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 74
 75. 75. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 75
 76. 76. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 76
 77. 77. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 77
 78. 78. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 78
 79. 79. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 79
 80. 80. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 80
 81. 81. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 81
 82. 82. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 82
 83. 83. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 83
 84. 84. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 84
 85. 85. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 85
 86. 86. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 86
 87. 87. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 87
 88. 88. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 88
 89. 89. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 89
 90. 90. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 90
 91. 91. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 91
 92. 92. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 92
 93. 93. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 93
 94. 94. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 94
 95. 95. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 95
 96. 96. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 96
 97. 97. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 97
 98. 98. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 98
 99. 99. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 99
 100. 100. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 100
 101. 101. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 101
 102. 102. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 102
 103. 103. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 103
 104. 104. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 104
 105. 105. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 105
 106. 106. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 106
 107. 107. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 107
 108. 108. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 108
 109. 109. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 109
 110. 110. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 110
 111. 111. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 111
 112. 112. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 112
 113. 113. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 113
 114. 114. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 114
 115. 115. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 115
 116. 116. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 116
 117. 117. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 117
 118. 118. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 118
 119. 119. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 119
 120. 120. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 120
 121. 121. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 121
 122. 122. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 122
 123. 123. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 123
 124. 124. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 124
 125. 125. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 125
 126. 126. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 126
 127. 127. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 127
 128. 128. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 128
 129. 129. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 129
 130. 130. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 130
 131. 131. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 131
 132. 132. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 132
 133. 133. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 133
 134. 134. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 134
 135. 135. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 135
 136. 136. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 136
 137. 137. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 137
 138. 138. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 138
 139. 139. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 139
 140. 140. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 140
 141. 141. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 141
 142. 142. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 142
 143. 143. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 143
 144. 144. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 144
 145. 145. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 145
 146. 146. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 146
 147. 147. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 147
 148. 148. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 148
 149. 149. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 149
 150. 150. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 150
 151. 151. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 151
 152. 152. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 152
 153. 153. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 153
 154. 154. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 154
 155. 155. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 155
 156. 156. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 156
 157. 157. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 2019 ОНД БАТАЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ 157
 158. 158. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 158

×