Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Бага, дунд боловсролын салбарын эрх зүйн баримт бичиг-2018

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
БОЛОВСРОЛ,
СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН,
СПОРТЫН ЯАМ
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ
УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ
БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗ...
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ,
ШИНЖЛЭХ УХААН,
СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ
БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН
ГАЗРААС 2018 ОНД
БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН
ДҮРЭМ ЖУ...
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН
ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 148 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

More from Yondonsambuu Buyanbileg (20)

Advertisement

Бага, дунд боловсролын салбарын эрх зүйн баримт бичиг-2018

 1. 1. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД
 2. 2. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД Улаанбаатар 2018 БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ
 3. 3. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 3 № Баримт бичгийн нэр Дугаар Огноо Хуудасны дугаар 1 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн ганцаарчилсан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний жишиг шаардлага, үлгэрчилсэн загвар, хэрэглэх зөвлөмж А/155 2018 оны 03 дугаар сарын 29 5 2 “Бага, суурь бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрөөр сургалт зохион байгуулах журам” А/168 2018 оны 04 дүгээр сарын 03 29 3 “Аюулгүй амьдрах ухаан”-ы сургалтын хөтөлбөр А/181 2018 оны 4 дүгээр сарын 06 34 4 “Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин ба дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх журам” А/239 2018 оны 05 дугаар сарын 01 35 5 “Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, албан бус, насан туршийн боловсролын төвийн багш, удирдах болон бусад ажилтны ёс зүйн дүрэм” А/243 2018 оны 05 дугаар сарын 01 42 6 “Монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/369 2018 оны 6 дугаар сарын 13 51 7 “Хичээлийн жилийн бүтэц шинэчлэн батлах тухай” А/381 2018 оны 6 дугаар сарын 15 56 8 “Сургуулийн аюулгүй орчныг бүрдүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөө” А/398 2018 оны 6 дугаар сарын 22 59 9 “Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам” А/425 2018 оны 6 дугаар сарын 29 65 10 “Сургалтын төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай” А/453 2018 оны 6 дугаар сарын 15 73 11 Ерөнхий боловсролын сургуулийн анги удирдсан багшийн журналын загвар А/460 2018 оны 07 дугаар сарын 10 77 12 Эрүүл мэндийн сургалтын хөтөлбөр А/467 2018 оны 7 дугаар сарын 30 78 13 “Ерөнхий боловсролын сургуулийн орчин дахь Хүүхэд хамгааллын бодлого” А/476 2018 оны 7 дугаар сарын 31 79 14 Ерөнхий боловсролын тусгай сургуулиудын сургалтын төлөвлөгөө А/491 2018 оны 08 дугаар сарын 06 87 15 Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох аргачлал А/549 2018 оны 8 дугаар сарын 30 92 16 Цэцэрлэг, сургуулийн орчинд гар утас, цахим хэрэгсэл болон сүлжээг зохистой хэрэглэх журам А/608 2018 оны 9 дүгээр сарын 28 95 17 Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг суурь боловсролын үйлчилгээнд тасралтгүй хамруулах журам А/612 2018 оны 10 дугаар сарын 1 99 18 “Хичээлийн жилийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай” А/747 2018 оны 11 дүгээр сарын 29 104
 4. 4. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 4 19 Ерөнхий боловсролын сургуульд кабинет, лаборатори байгуулах, ашиглах нийтлэг журам А/762 2018 оны 12 дугаар сарын 04 107 20 “Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн хувийн хэрэг хөтлөх заавар, загвар батлах тухай” А/773 2018 оны 12 дугаар сарын 06 112 21 Мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам А/812 2018 оны 12 дугаар сарын 20 113 Засгийн газрын бусад гишүүдтэй хамтран баталсан тушаал 22 “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай” ХНХ/ БСШУС/ ЭМС А/116, А/304, А/197 2018 оны 05 дугаар сарын 21 123 23 “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэх заавар, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар коммисын шийдвэрийн маягт, хүүхдийн хувийн хэрэг хөтлөх маягт, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн бүртгэлийн маягт батлах тухай” ХНХ/ БСШУС/ ЭМС А/304, А/699, А/460 2018 оны 11 дүгээр сарын 15 124 24 Үлгэрчилсэн загвар, жагсаалт батлах тухай “Хүүхдийн цэцэрлэгийн эмчийн ажлын байрны тодорхойлолтын үлгэрчилсэн загвар, ерөнхий боловсролын сургуулийн эмчийн ажлын байрны тодорхойлолтын үлгэрчилсэн загвар, ерөнхий боловсролын сургуулийн сэтгэл зүйчийн ажлыг байрны тодорхойлолтын үлгэрчилсэн загвар, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн эрүүл мэндийн кабинетэд байх шаардлагатай эм, багаж хэрэгслийн жагсаалт” ЭМС/ БСШУС А/494, А/761 2018 оны 12 дугаар сарын 04 126
 5. 5. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 5
 6. 6. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 6
 7. 7. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 7
 8. 8. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 8
 9. 9. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 9
 10. 10. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 10
 11. 11. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 11
 12. 12. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 12
 13. 13. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 13
 14. 14. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 14
 15. 15. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 15
 16. 16. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 16
 17. 17. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 17
 18. 18. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 18
 19. 19. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 19
 20. 20. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 20
 21. 21. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 21
 22. 22. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 22
 23. 23. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 23
 24. 24. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 24
 25. 25. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 25
 26. 26. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 26
 27. 27. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 27
 28. 28. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 28
 29. 29. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 29
 30. 30. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 30
 31. 31. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 31
 32. 32. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 32
 33. 33. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 33
 34. 34. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 34
 35. 35. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 35
 36. 36. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 36
 37. 37. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 37
 38. 38. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 38
 39. 39. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 39
 40. 40. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 40
 41. 41. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 41
 42. 42. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 42
 43. 43. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 43
 44. 44. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 44
 45. 45. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 45
 46. 46. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 46
 47. 47. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 47
 48. 48. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 48
 49. 49. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 49
 50. 50. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 50
 51. 51. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 51
 52. 52. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 52
 53. 53. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 53
 54. 54. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 54
 55. 55. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 55
 56. 56. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 56
 57. 57. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 57
 58. 58. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 58
 59. 59. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 59
 60. 60. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 60
 61. 61. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 61
 62. 62. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 62
 63. 63. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 63
 64. 64. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 64
 65. 65. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 65
 66. 66. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 66
 67. 67. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 67
 68. 68. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 68
 69. 69. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 69
 70. 70. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 70
 71. 71. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 71
 72. 72. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 72
 73. 73. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 73
 74. 74. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 74
 75. 75. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 75
 76. 76. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 76
 77. 77. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 77
 78. 78. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 78
 79. 79. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 79
 80. 80. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 80
 81. 81. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 81
 82. 82. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 82
 83. 83. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 83
 84. 84. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 84
 85. 85. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 85
 86. 86. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 86
 87. 87. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 87
 88. 88. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 88
 89. 89. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 89
 90. 90. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 90
 91. 91. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 91
 92. 92. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 92
 93. 93. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 93
 94. 94. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 94
 95. 95. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 95
 96. 96. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 96
 97. 97. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 97
 98. 98. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 98
 99. 99. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 99
 100. 100. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 100
 101. 101. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 101
 102. 102. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 102
 103. 103. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 103
 104. 104. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 104
 105. 105. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 105
 106. 106. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 106
 107. 107. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 107
 108. 108. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 108
 109. 109. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 109
 110. 110. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 110
 111. 111. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 111
 112. 112. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 112
 113. 113. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 113
 114. 114. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 114
 115. 115. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 115
 116. 116. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 116
 117. 117. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 117
 118. 118. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 118
 119. 119. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 119
 120. 120. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 120
 121. 121. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 121
 122. 122. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 122
 123. 123. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 123
 124. 124. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 124
 125. 125. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 125
 126. 126. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 126
 127. 127. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 127
 128. 128. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 128
 129. 129. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 129
 130. 130. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 130
 131. 131. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 131
 132. 132. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 132
 133. 133. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 133
 134. 134. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 134
 135. 135. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 135
 136. 136. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 136
 137. 137. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 137
 138. 138. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 138
 139. 139. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 139
 140. 140. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 140
 141. 141. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 141
 142. 142. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 142
 143. 143. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗРААС 2018 ОНД БОЛОВСРУУЛАН ГАРГАСАН ДҮРЭМ ЖУРАМ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД 143
 144. 144. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 144

×