Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opiskelijat asumistuessa 11.9.2018

26 views

Published on

Sanna Pekkarinen, sosiaali- ja terveysministeriö

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Opiskelijat asumistuessa 11.9.2018

 1. 1. 12.9.2018 Sanna Pekkarinen Neuvotteleva virkamies, sosiaaliturva- ja vakuutusosasto, etuusyksikkö 12.9.20181
 2. 2. AJANKOHTAISTA ASUMISTUESTA Esityksen sisältö • Yleistä asumistukijärjestelmästä • Opiskelijoiden asumistukisiirron taustaa ja tavoitteita • Opiskelijat yleisen asumistuen saajina • Muutospaineet
 3. 3. ASUMISEN TUET SOSIAALISINA PERUSOIKEUKSINA • Asumisen tuet (tuotantotuet ja kysyntätuet) asuntopolitiikan keinoina ja osana perusturvaa • PL 19 §:n 4 mom.: julkisen vallan toimintavelvoite edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä • Merkityksellisiä myös PL 19 §:n 1 mom.:ssa turvatun välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon sekä PL 19 §:n 2 mom. perustoimeentulon turvan kannalta • Opiskelijoiden osalta otettava huomioon myös PL 16 §:ssä turvatut sivistykselliset oikeudet 3
 4. 4. ASUMISTUKIJÄRJESTELMÄ • Tuotantotuilla tuetaan kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa ja kysyntätuilla alennetaan tuensaajien asumismenoja • Asumiseen korvamerkityt kysyntätuet: • Yleinen asumistuki • pienituloisten kotitalouksien asumismenojen alentamiseen, ml. pääosa opiskelijoista • Eläkkeensaajan asumistuki • pienituloisten eläkkeensaajien (ikäryhmä 16-100+v.) asumismenojen alentamiseen ja kotona asumisen tukemiseen • Opiskelijoiden asumislisä • ulkomailla ja Ahvenanmaalla opiskeleville sekä Suomessa kansanopistojen maksullisilla linjalla opiskeleville oppilaitoksen asuntolassa asuville • Muut tuet • sotilasavustuksen asumisavustus asevelvolliselle • toimeentulotuki viimesijaisena turvana 4
 5. 5. ASUMISEN TUKEMINEN Asumisen tukimuotojen rahamäärä vuonna 2017 Tuen muoto Milj. euroa % kokonaistuesta Asumisen tuet yhteensä 2 288,1 100,0 Asumistuet asukkaille 2 003,0 87,5 Yleinen asumistuki 1 260,8 Eläkkeensaajan asumistuki 581,0 Opintotuen asumislisä 145,6 Sotilasavustuksen asumisavustus 15,5 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) 132,8 5,8 Korkotuki 3,8 Korjausavustukset 29,8 Erityisryhmien investointiavustukset 76,9 Kunnallistekniikka-avustukset 2,3 Käynnistysavustukset 17,7 Muut avustukset 2,3 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustukset 22,3 1,0 Investointituet 13,2 Toiminta-avustukset 9,1 Asuntolainan korkojen verovähennys (Arvio) 130,0 5,7 Lähde: Kela, ympäristöministeriö 5
 6. 6. ASUMISTUKIEN MENOT 6
 7. 7. YLEISEN ASUMISTUEN SAAJAT 7
 8. 8. OPISKELIJOIDEN ASUMISTUKISIIRRON TAUSTAA • Vuonna 1975 voimaantullut asumistukilaki (408/1974) kattoi alun perin myös opiskelijat. • Vuonna 1977 opintotuen osaksi erillinen asumislisäjärjestelmä, jota kehitettiin vuosien varrella yksilöllisempään suuntaan. • Eri asumistukien yhdistämistä perusteltu järjestelmän yksinkertaistamisen ja hallinnon tehostamisen näkökulmasta. Toisaalta eriytyneissä asumistuissa pystytään ottamaan huomioon eri ryhmien asumisen erityispiirteet. • Selvityksiä asumistukien yhdistämisestä: • Asumistukijärjestelmien vertailuselvitys. Ympäristöministeriö, Helsinki 1985. • Opintotuen asumislisän ja asumistuen yhteensovitus. Opetusministeriön työryhmien muistioita 23/1998. • Sosiaaliturvan uudistamiskomitean (SATA) ehdotukset sosiaaliturvan uudistamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:62. • Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus. Ympäristöministeriön raportteja 4/2015. 8
 9. 9. ASUMISTUEN JA ASUMISLISÄN KESKEISET EROT (VUODEN 2016 TILANNE) Opintotuen asumislisä Yleinen asumistuki Tuensaaja yksilö ruokakunta Tukiaika opintotukeen oikeuttava opiskeluaika (tyypilli- simmin 9 kk/v) ympärivuotinen Huomioitava enimmäisvuokra 252 e/kk 362-508 e/kk Keskimääräinen tuki 195 e/kk 271 e/kk 9
 10. 10. OPISKELIJOIDEN ASUMISTUKISIIRTO • Kevään 2016 kehysriihessä päätös siirtää opiskelijat yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017 lukien. • Ulkomailla ja Ahvenanmaalla opiskelevat sekä Suomessa kansanopistojen maksullisella linjalla opiskelevat oppilaitoksen asuntolassa asuvat säilyivät edelleen asumislisän piirissä. • Tavoitteena oli yhdenvertaisuuden lisääminen asumisen tukemisessa, korkeita asumismenoja maksavien opiskelijoiden aseman parantaminen ja järjestelmän yhdenmukaistaminen. • Siirto piti toteuttaa kustannusneutraalisti sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan menokehyksen sisällä • Jäädytettiin enimmäisasumismenot • Alennettiin muun kuin pääkaupunkiseudun (KR 3 ja 4) enimmäisasumismenoja 5 prosentilla 10
 11. 11. SIIRRON ARVIOIDUT VAIKUTUKSET • Asumistukeen oikeutettuja opiskelijoita on vähemmän kuin opintotuen asumislisään oikeutettuja opiskelijoita, mutta keskimääräisen yleisen asumistuen määrä on suurempi kuin opiskelijoiden asumislisä. • Ruokakuntakohtaisuus lisää yhdessä asumisen ja avoliiton selvittämiseen liittyviä ongelmia sekä kiristää tarveharkintaa ja monimutkaistaa opiskelijoiden asumisen tukemista. • Opiskelijoiden rahallisen tuen painopiste siirtyy opintojen tukemisesta asumisen tukemiseen. • Opiskelijoiden siirtyminen edullisista soluasunnoista kalliimpiin yksiöihin voi lisääntyä. 11
 12. 12. 12 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 Saajaruokakuntien elämäntilanne Eläkkeensaajaruokakunnat Muut ruokakunnat Työssä olevat ruokakunnat Opiskelijaruokakunnat Työttömät ruokakunnat ASUMISTUEN SAAJARUOKAKUNNAT KUUKAUSITTAIN
 13. 13. ASUMISTUEN MÄÄRÄ 13 331,04 311,68 274,11 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 2018-05 Keskimääräinen asumistuki toukokuussa 2018 Työttömät ruokakunnat Opiskelijaruokakunnat Työssä olevat ruokakunnat
 14. 14. ASUMISTUEN MÄÄRÄ YHDEN HENGEN TALOUKSISSA 14 279,44 289,46 197,80 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 2018-05 Yhden hengen talouksien keskimääräinen asumistuki toukokuussa 2018 Työttömät ruokakunnat Opiskelijaruokakunnat Työssä olevat ruokakunnat
 15. 15. ASUMISMENOT 15 500,48 470,18 566,91 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 2018-05 Yhden hengen ruokakuntien keskimääräinen asumismeno toukokuussa 2018 Työttömät ruokakunnat Opiskelijaruokakunnat Työssä olevat ruokakunnat
 16. 16. ASUMISTUEN SAAJIEN TULOT 16 825,72 598,86 1 829,18 0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1 000,00 1 200,00 1 400,00 1 600,00 1 800,00 2 000,00 2018-05 Keskimääräinen asumistukitulo toukokuussa 2018 Työttömät ruokakunnat Opiskelijaruokakunnat Työssä olevat ruokakunnat
 17. 17. ASUMISTUEN SÄÄSTÖT OVAT LISÄNNEET RUOKAKUNTIEN OMAVASTUUTA ASUMISMENOISTA • Yleisen asumistuen enimmäisasumismenoja ei ole nostettu vuosina 2015- 2018. Enimmäisasumismenot sidotaan vuokraindeksin sijasta elinkustannusindeksiin vuoden 2019 alkaen. • Säästöpäätösten taustalla menojen kasvun hillinnän lisäksi sitkeä näkemys asumisen tukien valumisesta vuokriin > uusin tutkimustieto ei tue tätä näkemystä (VATT 2018) • Säästöt heikentävät ensisijaisen etuuden tasoa ja lisäävät viimesijaisen toimeentulotuen tarvetta • Uudet saajaryhmät (opiskelijat) pitävät asumistuen menot korkeina myös jatkossa 17 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 201501 201503 201505 201507 201509 201511 201601 201603 201605 201607 201609 201611 201701 201703 201705 201707 201709 201711 Yleinsen asumistuen saajakotitaloudet: Enimmäisasumismenojen ylitysten osuus (%)
 18. 18. TOIMEENTULOTUKI ASUMISTU(KI)EN PAIKKAAJANA 18 Kelasta vuonna 2017 maksetun toimeentulotuen (722 milj. €) kohdentuminen eri menoihin (304 milj. € vuokra-asuntojen asumismenoihin)
 19. 19. MUUTOSPAINEITA 1. Asumistukimenojen alentaminen • Erillisten asumisen tukien tarve vähenee, jos asumismenot ovat kohtuulliset suhteessa tuloihin kohtuuhintaisten asuntojen saatavuuden lisääminen (tuotantotuet, kaavoitus, tukijärjestelmän rahoituksen muutokset) tulojen lisääminen (työtulot, etuustulot) • Tarvitaanko asumiseen korvamerkittyjä tukia? Asumiseen korvamerkityn tuen edut ja kääntöpuolet 2. Tukijärjestelmän yksinkertaistaminen ja yksilöllistäminen • Eri asumisen tukien yhdistäminen: miten otetaan huomioon eri saajaryhmien asumisen erityispiirteet? • Ruokakuntakohtaisesta tuesta yksilölliseen tukeen: paine menojen kasvuun 19
 20. 20. MUUTOSPAINEITA 3. Asumisen tuet ja kannustavuus • Kannustinongelmiin voidaan vaikuttaa asumistuen tasoa heikentämällä (enimmäisasumismenojen leikkaus tai tulosidonnaisuuden kiristäminen) tai asumistuen tasoa parantamalla (tulosidonnaisuuden lieventäminen tai suojaosan korottaminen). Eri toimenpiteillä on erisuuntaisia vaikutuksia julkisen talouden menoihin sekä kokoaikatyön, lisätyönteon ja osa- aikatyön vastaanottamisen kannusteisiin. • Opiskelijoiden kannusteet? • Kannustinongelmia ei ratkaista yksin asumistukien muutoksilla, vaan tarvitaan sosiaaliturvajärjestelmän kokonaistarkastelua. 4. Asumisen tuet osana perusturvaa • Sosiaaliturvan kokonaisuudistus ja asumisen tukemisen vaihtoehdot • Toimeliaisuuden ja perusturvan uudistamishanke, ns. Toimi-hanke (http://vnk.fi/toimi). 20
 21. 21. KIITOS!

×