Advertisement

More Related Content

Advertisement

40диф.docx

  1. I- тарау. Кіріспе 1. Тірі табиғатты молекулалық деңгейде зерттейтін ғылым 1. Популяциялық генетика 2. Молекулалық биология 3 3. Медициналық генетика 4. Фармакогенетика 2. Молекулалық биологияның протеомика тарауы: 1. ақуыздардың құрылысымен қызметін зерттейді. 1 2. тұқымқуалау ауруларын зерттейді. 3. адам популяциясындағы генетикалық процестерді зерттейді. 4. адам кариотипін зерттейді 3. Медициналық генетика ғылымының негізгі міндеті: 1. Химиялық препараттардың тератогендік әсерін зерттеу 2. Тұқымқуалайтын аурулардың алдын алу, емдеу шараларын қарастырады 2 3. Аминқышқылдары арасындағы байланыстарды анықтау. 4. Кіші популяциядағы гендер жиілігін анықтау 4. Ағзаның тұқымқуалаушылық және өзгергіштік қасиеттеріне жауапты құрылымын көрсетіңіз: 1. Ядрошық 2. Рибосома 3. Хромосома 3 4. Белок 5. Фармакогенетика зерттейді: 1. Адамның тұқымқуалау ауруларын 2. Тұқымқуалаушылықпен өзгергіштікті 3. Дәрілік препараттардың тұқымқуалаушылыққа әсерін 3 4. Қалыпты кариотипті 6. «Молекулалық биология» терминін ғылымға енгізді: 1. Уоррен Уивер 1 2. Г.Ян Мендель 3. Т.Морган 4. Дж.Уотсон 7. Молекулалық генетика ғылымы анықтаған маңызды жаңалықтардың бірі: 1. Тұқымқуалаушылықтың химиялық табиғаты анықталды 1 2. Жасуша теориясының қалыптасуы 3. Популяциядағы гендер дрейфінің жиілігі анықталды. 4. Пренатальды диагностика әдістері жүйеленді 8. Нуклеин қышқылдарының қызметі, құрылысын зерттейтін тарау: 1. Протеомика 2. Геномика 2 3. Менделизм 4. Протозоология 9. Нуклеин қышқылдарының мономерін көрсетіңіз 1. Аминқышқылдары 2. Нуклеотидтер 2 3. Интрондар 4. Экзондар 10. ақпараттық РНҚ –ға тән қасиетті көрсетіңіз: 1. ДНҚ-ның белгілі бір бөліктерінің көшірмесі 1 2. Аминқышқылдарын цитоплазмадан рибосомаға тасымалдауы 3. РНҚ-ның кеңістіктегі өзара орналасуын қамтамасыз етеді 4. ДНҚ репликациясын жүргізу. 11. «ЧАРГАФФ ЕРЕЖЕСІНЕ» САЙ КЕЛМЕЙТІН ТЕҢДІКТІ КӨРСЕТІҢІЗ: 1. А=Г, Г=У 1 2. Г=Ц, А=Т 3. А=Т, Г=Ц 4. Барлық жауап дұрыс 12. ДНҚ-ның І реттік құрылымын көрсетіңіз: 1. Аминқышқылдарының сутектік байланыс арқылы байланысуы 2. Азоттық негіздердің 1 із бойыымен орналасуы 2 3. ДНҚ-ның ақуызбен байланысуы 4. Аминқышқылдарының табиғи шумақтарға жинақталуы 13. ІV реттік құрылымы бар ақуызды көрсетіңіз:
  2. 1. Гемоглобин 1 2. Гистондар 3. Ферменттер 4. Антидене 14. Ақуыздардың мономерлері: 1. Нуклеотидтер 2. Аминқышқылдары 2 3. Моносахаридтер 4. Триплеттер 15. Приондар дегеніміз.... 1. Ақуыз молекуласының ІV реттік құрылымының түзілуі 2. ДНҚ молекуласынан аРНҚ-ның түзілу процесі 3. ІІІ реттік құрылымы бұзылған ақуыздар 3 4. Дене жасушаларының бөліну процесі 16. Миозин ақуызының қызметі 1. Ағзаны ауру қоздырғыштарынан сақтайды. 2. Тасымалдаушы қызмет атқарады 3. Жасушаны энергиямен қамтамасыз етеді. 4. Бұлшық еттің жиырылуына жауап береді. 4 17. Генетикалық ақпараттың аРНҚ-дан рибосомаға тасымалдануы: 1. Репарация 2. Дупликация 3. Транслокация 4. Трансляция 4 18. ДНҚ репликациясы дегеніміз.... 1. Мутациядан кейінгі РНҚ молекуласының қалпына келу процесі 2. Хромосома құрылымының өзгеруі 3. Прокариоттардың генетикалық аппараты 4. ДНҚ молекуласының екі еселенуі 4 19. Ақуыздың ІІІ реттік құрылымы: 1. Амин және карбоксил топтары арасындағы сутектік байланыс арқылы сипатталады 2. Аминқышқылдары арасындағы пептидтік байланыс арқылы сипатталады 3. Бірнеше полипептидті тізбектердің бірігуі арқылы сипатталады 4. Полипептидті спиральдың кеңістіктегі белгілі бір құрылымы сипатталады 4 20. Транскрипция дегеніміз: 1. ДНҚ – қос тізбегінен бір тізбекті РНҚ молекуласының түзілу процесі 1 2. Нәтижесінде РНҚ-ның екі еселенуі өтетін процесс 3. Жыныс жасушаларының бөліну процесі 4. Жасушаның бөлінуге дайындық кезеңі 21. Күшті қышқылдардың әсерінен ақуыздың ІІ, ІІІ реттік құрылымының бұзылуы..... 1. Репарация деп аталады 2. Транскрипция деп аталады 3. Инверсия деп аталады 4. Денатурация деп аталады 4 22. ДНҚ репликациясының митоз процесінің алдында жүру себебі: 1. Жасуша циклін ерте тоқтату үшін 2. Жаңа пайда болған жас жасушаларға генетикалық материал теңдей берілуі үшін 2 3. Органикалық заттарды жасуша ішінде тасымалдау мақсатында 4. Жас жасушаларда хромосома санын өзгерту үшін 23. Мембранада пайда болған өзгерістерді зерттейді 1. тератология 2. паразитология 3. генетика 4. мембранология 4 24. Азотты негіздердің арасында болатын байланыс: 1. Фосфодиэфирлік 2. Пептидтік 3. Коваленттік 4. Сутектік 4 25. Кішкене түтікшелердің қызметі: 1. Жасуша қаңқасын қалыптастырады 1 2. Белок биосинтезіне қатысады 3. Энергия қоры жинақталатын органоид 4. Тотығу-қалпына келу процестеріне қатысады 26. Лизосомалар
  3. 1. Макромолекулалардың ыдырауын қамтамасыз етеді. 1 2. Тотығу-қалпына келу процестеріне қатысады 3. 2 қабатты мембранасы бар, ең ірі органоид 4. Үлкен және кіші 2 бірліктен тұрады 27. Митохондрияның мембранасына тән ерекшелік: 1. Біржақты мембраналы, ферменттерден тұрады 2. Мембранасының сыртқы қабаты- тегіс, ішкі қабаты- қыртысты 2 3. Мембранасы гидрофобты және гидрофильді қабат-тардан тұрады. 4. Мембранасы жал-пайған дискі тәріздес болып келеді. 28. Эндоплазмалық тордың каналдарын құрайтын мембраналарында орналасады: 1. белоктың түзілуі үшін маңызды рибосомалар 1 2. центриоль және центросфера деп аталатын 2 денешік 3. органикалық заттарды өзгеріске ұшырататын ферменттер 4. сақиналы ДНҚ және РНҚ молекуласы 29. Цитология ілімі зерттейді 1. Тіндердің құрылымын 2. Жасушалардың құрылысын 2 3. Ағзалар белгілерінің өзгергіштігін 4. Тұқымқуалаушылықты 30. Жер бетіндегі тіршіліктің ең жоғарғы деңгейін көрсетіңіз: 1. Молекулярлы-генетикалық деңгей 2. Популяциялық түр деңгейі 3. Онтогенезді деңгей 4. Биогеоценозды деңгей 4 31. Молекулалық-генетикалық деңгейдің негізгі құрылымын көрсетіңіз: 1.Жекеленген түр 2. Биогеоценоз 3. Нуклеин қышқылдары 3 4. Популяциялық түр деңгейі 32. Цитоплазма дегеніміз... 1.Митозды ұршықты қалыптастырушы құрылым 2. Жасушаның арнайы қызмет атқаратын тұрақты мүшелері 3. Жасушаның ішкі ортасының тұрақтылығын қамтамасыз ететін қоймалжың сұйықтық 3 4. Белоктың түзілуіне қатысатын органоид 33. Тірі ағзаның тітіркенгіштік қабілеті дегеніміз... 1. Ағзаның қоршаған орта әсерлеріне түрліше жауап беруі 1 2. Ағзаның көбею барысында өзіне ұқсас ұрпақ қалдыру қасиеті 3. Ағза құрамымен құрылысының сапалық өзгерісі 4. Ұрпақтың ата-анасында жоқ жаңа белгілерге ие болуы 34. Эукариоттардың генетикалық материалы: 1. сақина тәрізді РНҚ молекуласында орналасқан. 2. кіші рибосома бірліктеріндеорналасқан 3. кедір-бұдырлы ЭПТ каналшаларында орналасқан 4. күрделі құрылысты ДНҚ молекуласымен хромосомада орналасқан 4 35. Лизосомалардың мембранамен қоршалу себебі: 1. Цитоплазманы лизосома ішіндегі ферменттерден қорғау мақсатында 1 2. Белок биосинтезіне қатысатындықтан 3. Лизосомада энергия қоры жиналатындықтан 4. Транскрипция процесін реттейтіндіктен 36. Митоздың биологиялық маңызы: 1. Хромосома санының екі еселенуі және олардың жас жасушаларға тең бөлінуі 1 2. Хромосома санының азаюы 3. Генетикалық материал бөлінбеуі 4. Хромосома құрылымының өзгеруі 37. Жасушаның бөлінуге дайындық кезеңі: 1. Интерфаза деп аталады 1 2. Профаза деп аталады 3. Метафаза деп аталады 4. Анафаза деп аталады 38. 10 сағаттан бірнеше тәулікке созылатын кезең: 1. Синтез алдындағы кезең-G1 1 2. Метафаза 3. Анафаза 4. Синтез кезеңі-S
  4. 39. Эмбриональды даму соңында қайтымсыз жіктеліп арнайы қызмет атқарады: 1. Бауыр ұлпалары 2. Бүйрек 3. Тері эпидермисі 3 4. Жүйке, бұлщық ет ұлпалары 40. Митоз дегеніміз: 1. Жыныс жасушаларының бөлінуі 2. Зақымданған, өзгеріске ұшыраған жасушалардың бөлінуі 3. Жасушаның бөлінуге дайындық кезеңі 4. Соматикалық (дене) жасушасының бөлінуі 4 41. Жасушаның бөлінуі қамтамасыз етеді: 1. Мүшелердің өсуін 2. Ағзалардың көбеюін 3. Зақымданған ұлпалардың регенерациясын 4. Барлық жауап дұрыс 4 42. Прокариот жасушалары 2-ге бөлінеді: 1. Белок биосинтезінен кейін 2. Транскрипциядан кейін 3. ДНҚ репликациясынан кейін 4 4. Команда бойынша іске асатын апоптоздан кейін 43. Цитоплазма органоидтары қалыптасады: 1. Мейоз кезеңінде 2. Пахитена кезеңінде 3. Зигонема кезеңінде 4. Синтез алдындағы кезеңде –G1 4 44. Ахроматин ұршығы түзіледі: 1. Телофазада 2. Интерфазада 3. Филогенез барысында 4. Анафаза кезеңінде 4 45. Апоптоз басталады: 1. Хроматиннің конденсациялануымен 1 2. Хромосомалардың шиыршықталып қысқаруымен 3. Ядроның бөлінуімен 4. Митохондрияның ыдырауымен 46. Апоптозға қатысатын арнайы ферментті көрсетіңіз: 1. Амилаза 2. РНҚ-полимераза 3. Каспаза 3 4. Гидролаза 47. Каспазаның атқаратын қызметі: 1. Белоктардың құрылымын бұзады 1 2. ДНҚ-ны ыдыратады 3. Митохондрияны ыдыратады 4. Вирустарды жояды 48. Мейоз дегеніміз: 1. Зақымдалған жасушалардың бөліну процесі 2. Жыныс жасушаларының бөліну процесі 2 3. Толық хромосома жиынтығы 4. Өзгеріске ұшыраған жасушалардың жойылу процессі 49. Жасушалық циклге тән кезеңді көрсетіңіз: 1. Арнайы қызмет атқару кезеңі 1 2. Зақымданған ұлпалар регенерациясы 3. Метиониннің рибосомаға тасымалдану кезеңі 4. Рибосоманың ұзару кезеңі 50. Кариокенез дегеніміз : 1. Ядроның бөлінуі 1 2. Цитоплазманың бөлінуі 3. Жыныс жасушаларының бөлінуі 4. Жұмыртқа жасушаларының түзілу процесі 51. Цитоплазманың бөлінуі: 1. Кариокенез деп аталады 2. Гаметогенез деп аталады 3. Цитокинез деп аталады 3 4. Овогенез деп аталады
  5. 52. Апоптоз дегеніміз... 1. Бір аналық жасушадан алынған генетикалық тұрақты жасушалар 2. Ақау жасушадан жанындағыларға зиянын тигізбей құтылу 2 3. Дене жасушаларының бөліну процесі 4. Жыныс жасушаларының бөліну процесі 53. Ішкі апоптозға мысал болады: 1. Саусақтар арасындағы жарғақтар 2 2. Ересек адамдардағы қартайған жасушалардың өлімі 3. Жұмыртқа безіндеші фолликулалардың жойылуы 4. Қан жасаушы клеткалардың жойылуы 54. Команда бойынша іске асатын апоптозға мысал болады: 1. Кардиомиоциттердің жойылуы 2. қысқа өмір сүретін лейкоциттер 3. ішек эпителийі клеткаларының жойылуы 4. Қан жасаушы клеткалардың жойылуы 4 55. Хроматин: 1. Белокпен байланысқан РНҚ молекулаларынан тұрады. 2. Профаза кезеңінде түзіледі. 3. Белокпен байланысқан ДНҚ молекулаларынан тұрады. 3 4. Жыныс жасушаларының редукционды бөлінуінен түзіледі. 56. Метацентрлі хромасомалар.... 1. Центромері хромосоманың бір ұшына жылжыған 2. Тек ұзын иықтары болады 3. Серігі бар хромосома 4. Центромері хромосоманың ортасында орналасқан тең иықты хромосомалар 4 57. Центромер дегеніміз: 1. Серігі бар хромосома 2. Жұп санды хромосома 3. Екі хроматидтің байланысқан жері. 3 4. Хромосоманың дара жиынтығы 58. Хромосомалардың негізгі атқаратын қызметін көрсетіңіз 1. Тұқымқуалау ақпаратының негізгі тасымалдаушысыы 1 2. Биваленттердің ұзаруымен қысқаруын қамтамасыз етеді 3. Лизосоманың зақымданған мембранасын ыдырату 4. Белоктардың құрылымын бұзады. 59. Тек ұзын иықтары болатын хромосомалар 1. метацентрлі 2. субметацентрлі 3. акроцентрлі 4. телоцентрлі 4 60. Шиыршықталмаған жіпшелерден тұратын хроматиндер 1. Құрылымдық гетерохроматиндер деп аталады. 2. Эухроматиндер деп аталады. 2 3. Гетерохроматиндер деп аталады. 4. Аутосомды хромосомалар деп аталады. 61. Әйел адамның кариотипі: 1. ХУ 2. 48 ХУ 3. 46 ХХ 3 4. 23 ХУ 62. Гомологиялық хромосомалар дегеніміз: 1. Толық қалыптасқан жыныс жасушалары 2. Серігі бар хромосомалар 3. Жұп санды, бір-біріне ұқсас хромосомалар 3 4. Бір иінді таяқшаға ұқсас хромосомалар 63. Е тобына: 1. Кіші субметацентрлі хромосоманың 3 жұбы / 16, 17, 18/ кіреді. 1 2. Қысқа акроцентрлі хромосомалардың 21-22 жұптары кіреді. 3. Ірі субметацентрлі хромосоманың 4,5 жұптары кіреді. 4. Ең кіші 19 және 20-шы метацентрлі хромосомалар кіреді. 64. Ер адамның кариотипі: 1. 22 ХУ 2. 46 ХУ 2 3. 45 Х0 4. 48ХУУ
  6. 65. Жыныс жасушаларындағы хромосоманың дара жинағы: 1. Диплоидты деп аталады. 2. Гаплоидты деп аталады. 2 3. Трисомия деп аталады. 4. Нулисомия деп аталады. 66. Центромерлік индекс дегеніміз: 1. Хромосомалар көлемінің төмендеуіне байланысты орналасқан қариотип. 2. Таяқшаға ұқсас хромосомалар 3. Қысқа иық ұзындығының барлық хромосома ұзындығына қатынасы. 3 4. Шиыршықталмаған жіпшелерден тұратын хроматиндер. 67. Идиограмма дегеніміз: 1. Хромосома санының тұрақтылығы 2. Хромосомалар көлемінің төмендеуіне байланысты орналасқан қариотип 2 3. Дене жасушаларындағы хромосомалардың толық жинағы 4. Жыныс жасушаларының бөліну процесі 68. Диплоидты жиынтық дегеніміз... 1. Дене жасушаларындағы хрмосоманың толық жиынтығы 1 2. Зерттелетін белгілер бойынша егіздердің ұқсастық дәрежесі 3. Зақымданған жасушалардағы ген жиынтығы 4. Ұрпақтың ата-анасынан алатын тұқымқуалау факторының жиынтығы 69. Құрылымдық гетерохроматиннің қызметі... 1. Хроматин құрылымын тұрақтандыруға қатысады. 1 2. Биваленттердің ұзаруымен қысқаруын қамтамасыз етеді 3. Лизосоманың зақымданған мембранасын ыдырату 4. Белоктардың құрылымын бұзады. 70. Кариотип дегеніміз... 1. ДНҚ молекуласындағы генетикалық ақпаратты жазу жүйесі 2. Бір түрге тән хромосоманың сандық, құрылымдық ерекшеліктерінің жиынтығы 2 3. Кіші популяцияда гендер жиілігінің кездейсоқ құбылуы 4. Әрбір аминқышқылына сәйкес келетін ДНҚ нуклеотидтерінің жиынтығы 71. Генетикалық карта дегеніміз 1. Дене жасушаларындағы хромосомалардың сандық, құрылымдық ерекшеліктерінің жиынтығы 2. Гендердің орналасы тәртібімен арақашықтығы көрсетілген тік кесінді 2 3. Гендердің нақты орналасу тәртібі көрсетілген хромосомалардың фотографиясы 4. Хромосомалардың мөлшерінің кішіреюіне қарай орналасқан кариотип 72. Адам хромосомасын картаға түсіру жүзеге асырылады: 1. Популяциялық-статистикалық әдіспен 2. Цитогенетикалық әдіспен 3. Соматикалық жасушалар генетикасы әдісімен 4. ДНҚ-ны гибридизациялау әдісімен 4 73. Кроссинговер дегеніміз... 1. Бір белгінің әртүрлі білінуіне қатысатын гендер 2. ДНҚ молекуласының екі еселенуі 3. Аминқышқылдарының цитоплазмадан рибосомаға тасымалдануы 4. Гомологиялық хромосомалардың гендерімен алмасуы 4 74. Хромосоманың цитологиялық картасы дегеніміз... 1. Дене жасушаларындағы хромосомалардың сандың, құрылымдық ерекшеліктерінің жиынтығы 2. Гендердің орналасу тәртібімен арақашықтығы көрсетілген фотографиясы 2 3. ДНҚ молекуласының екі еселенуі 4. Хромосомалардың мөлшерінің кішіреюіне қарай орналасқан кариотип 75. Белгі дегеніміз: 1. Ағзалардың бірлесіп тіршілік етуі 2. Ген әсерінің сыртқы білінуі 2 3. Хромосомалар құрылымының өзгеруі 4. Сыртқы белгілердің орта әсерінен өзгеруі 76. Доминантты белгі дегеніміз: 1. Ақау гендердің білінуі 2. І-ұрпақта жарыққа шығатын басым белгі 3. Тек гомозиготалы жағдайда жарыққа шығатын әлсіз белгі 4. АВО жүйесі бойынша тұқымқуалайтын белгілер 77. Екі ағзаны будандастыру: 1. Гибридизациялау деп аталады 1 2. Гибрид деп аталады 3. Комплементарлық деп аталады 4. Толымсыз доминанттылық деп аталады
  7. 78. Аллельдік гендер дегеніміз: 1. Бір геннің қасиетін екінші бір геннің бүркемелеуі 2. Бір белгінің әртүрлі білінуіне жауап беретін гендер 2 3. Тек гомозиготалы жағдайда жарыққа шығатын гендер 4. ұрпақта жарыққа шығатын басым ген 79. І-заңда шыққан ұрпақ фенотипі бойынша: 1. 100% сары 1 2. 1:2:1 3. 2:1 4. 2:2 80. Рецессивті белгіні көрсетіңіз: 1. Асбұршақ тұқымының жасыл түсі 1 2. Дрозофила шыбынының көзінің қызыл түсі 3. Асбұршақ тұқымының тегістігі 4. Асбұршақ тұқымының сарылығы 81. Гомозиготалы генді көрсетіңіз 1. Аа 2. Вв 3. Сс 4. АА 4 82. Тіркесу тобын 2 гомологиялық хромосоманың құрайтын себебі: 1. Гомологиялық хромосомаларда бірдей гендер орналасқандықтан 2. ДНҚ молекуласының екі еселену процесі тоқтайтын болғандықтан 3. цитоплазма органоидтары қалыптасатындықтан 4. Гомологиялық хромосомаларда 2 түрлі типтегі гамета түзетіндіктен 83. У хромосомада: 1. Әкесінен ұлына да, қызына да берілетін 400-ден астам ген орналасқан 2. 30 000-ға жуық ген орналасқан 3. Шешесінен барлық қыздарына берілетін 12 ген орналасқан 4. Әкесінен барлық ұлдарын берілетін 19 ген орналасқан 84. «Адам геномы» бағдарламасының нәтижесі бойынша: 1. Жасуша барлық тірі ағзалардың ең үлкен құрылымдық бөлігі 2. Барлық жасушалар бастапқы жасушаның бөлінуі арқылы көбейеді 3. Адениннің молерлық құрамы тиминге тең болады. 4. «Хомосапиенс» өкілдері бір-бірімен ДНҚ құрамы бойынша 99% сәйкес келеді. 85. Гендер Мендельдің 3-заңына сәйкес тәуелсіз тұқымқуалауы үшін: 1. хромосомада гендер бір-біріне жақын орналасуы қажет. 2. Аллельді гендер бір-бірімен алмаспауы қажет 3. Гетерозиготалық генотиптер өзара будандасуы қажет 4. Екі ағза бір-бірінен 1 жұп белгісімен ажырауы қажет 86. Егер 2 аллельді геннің қызметі бірдей, 1 белгіні анықтаса: 1. Гомозиготалы деп аталады 2. Плейотропия деп аталады 3. Гетерозиготалы деп аталады 4. Толымсыз доминанттылық деп аталады 87. Кариотипінде 14 хромосомасы бар асбұршақта: 1. 7 тіркесу тобы болады 2. гендері бір-біріне өте жақын орналасады 3. генотиптері гомозиготалы болады 4. гибридизациялау процесі мүлде жүрмейді. 88. Тіркесу тобын құрайды... 1. Екі гомологиялық хромосома 2. Пуринді және пиримидинді азоттық негіздер 3. РНҚ және ДНҚ молекулалары 4. Х және У хромосомалары 89. Әйелдерде тіркесу тобының саны: 1. 14 2. 23 3. 47 4. 20 90. Тератология ғылымы зерттейді: 1. Іштен туа біткен даму ақаулықтарын зерттейді 2. Тұқымқуалаушылықпен өзгергіштікті зерттейді 3. Микроскоппен кариотипті зерттейді 4. Дәрілік заттардың тұқымқуалаушылыққа әсерін зерттейді.
  8. 91. Тек бір мүшенің зақымдануымен сипатталады: 1. Көпшілік даму ақаулықтары 2. Ағзаның қалыпты күйі 3. Дамудың жүйелік ақаулығы 4. Жекеленген мүшелердің даму ақаулықтары 92. Дамудың жүйелік ақаулығына мысал бола алады: 1. Саусақтардың жабысып қалуы 2. Ас қорыту жүйесінің туа біткен даму ақаулықтары 3. Ерінмен таңдайдың жырығы 4. Жүректің іштен туа біткен ақауы 93. Гаметопатиялар дегеніміз.... 1. Алғашқы 15 күндік барысында қалыптасатын даму ақаулықтары 2. Жүктіліктің 9- аптасынан босануға дейін кезеңде байқалатын патологиялық өзгерісі 3. Құрсақ ішілік дамудың 16-күнінен 8-аптаның соңына дейінгі ұрықтың зақымдануы 4. Ата-анасының жыныс жасушаларындағы тұқым қуалау материалының өзгеріске ұшырауы 94. Экзогенді тератогенді факторды көрсетіңіз: 1. Ата-анасының жасы 2. Анасының эндокринді аурулары 3. Мутация 4. Вирустар 95. Алғашқы 15 күндік барысында қалыптасатын даму ақаулықтары 1. Фетопатиялар 2. Бластопатиялар 3. Гаметопатиялар 4. Эмбриопатиялар 96. Хромосомды даму ақаулықтары: 1. Сыртқы ортаның зиянды факторлары әсерінен дамиды 2. Ген мутациясы нәтижесінже дамиды 3. Хромосомды мутация нәтижесінде дамиды. 4. Жыныс жасушалырынң өзгерісі нәтижесінде дамиды 97. Соңғы жылдары кеңінен тараған тератогенді факторлы көрсетіңіз: 1. Спортпен айналысу 2. Синтетикалық есірткілік заттар 3. Жеткілікті тамақтану 4. Витаминдер 98. Жекеленген іштен туа біткен даму ақаулығын көрсетіңіз: 1. Тыныс алу жүйесінің ақаулықтары 2. Ас қорыту жүйесінің туа біткен даму ақаулықтары 3. Ерінмен таңдайдың жырығы 4. Қан тамырлар жүйесінің іштен туа біткен даму ақаулықтары 99. Медико-генетикалық кеңеске тән кезеңді көрсетіңіз: 1. Ауруды дәл анықтау 1 2. рДНҚ құрастыру 3. кариотипті анықтау 4. цитогенетикалық талдау жүргізу 100. Амниоцентез дегеніміз: 1. Нуклеин қышқылдарының комплементарлылығы. 2. Биологиялық белсенді зат алуға негізделген әдіс. 3. рДНҚны құрастыру әдісі. 4. Ұрық айналасындағы сұйықтықты және ондағы ұрық жасушаларын алу әдісі. 101. Кордоцентез нәтижесінде анықталады: 1. Құрсақ ішілік инфекциялар, хромосомалық аурулар 1 2. Мультифакторлы аурулар 3. Тері аурулары 4. Моногендік аурулар 102.Сибстар дегеніміз... 1. Шежіре құрастыруға себепші адам 2. ДНҚ молекуласының учаскесі 3. Шежірені құрастыруға себепші адамның туған бауырлары 3 4. Нуклеин қышқылының мономері. 103. Цитогенетикалық әдіс анықтайды 1. Қалыпты және патология кариотипті 1 2. Тұқымқуалаудың түрімен сипатын 3. Ферменттік жүйелердің белсенділігін 4. Популяциядағы гендер жиілігін
  9. 104. АФП концентрациясының 27,9 мг/мл төмен болуы: 1. .бүйрек үсті безінің қызметінің бұзылуын көрсетеді. 2. түсік болу қаупі. 3. бүйректің, ас қорыту жүйелерінің ақауларының көрсеткіші. 4. Даун синдромының көрсеткіші. 105. Кордоцентез әдісінде зерттелетін материал 1. хорион бүрлерінің кесінділері. 2. ұрық айналасындағы сұйықтық 3. Кіндік тамырынан алынған қан. 4. Ана қанынан алынған маркерлер. 106. Эмбриональдық белоктарды көрсетіңіздер: 1. Сфинголипидтер, холестерин, стероидтар. 2. Фосфопротеиндер, гликопротеиндер. 3. Альфафетопротеин, хориальдық гонадотропин, бос эстрадиол. 4. Липопротеиндер, гемоглобин. 107. Орталық жүйке жүйесінің, бүйректің ақауларының көрсеткіші: 1. 17- оксипрогестерон концентрациясының жоғарылауы 2. Эстрадиол концентрациясының төмендеуі. 3. АФП концентрациясының 139,7 мг/мл жоғары болуы. 3 4. Соматотропиннің концентрациясының жоғарылауы 108. Жыныстық жетілу кезеңі: 1. 50-55 жас 2. 7-8 жас 3. 12-15 жас 3 4. 25 жас 109. Постнатальды онтогенез барысындағы қатерлі кезеңді көрсетіңіз... 1. Имплантация 2. Плацентация 3. Гаметогенез 4. Жыныстық жетілу кезеңі 4 110.Онтогенез дегеніміз: 1. Аталық жыныс жасушаларының даму процесі 2. Жыныс жасушаларының дамуы 3. Ағзаның жеке дамуы 3 4. Жасушаның бөлінуге дайындығы 111. Хромосомды аурулар...... 1. Белок-фермент қызметі бұзылуынан пайда болады 2. Аминқышқылдары алмасуының бұзылуынан пайда болады 3. хромосома құрылымының және санының өзгеруінен туындайды 4. Көмірсу алмасуының бұзылуынан пайда болады 112.«Мысықша мияулау» синдромына тән белгіні көрсетіңіз... 1. Ерінмен таңдайдың екі жақты жырығы 2. Мишықтың дұрыс жетілмеуі 3. Алдыңғы мидың болмауы 4. Науқас сәбидің мысық мияуына ұқсас дыбыс шығаруы 4 113.Шерешевский-Тернер синдромындағы науқас кариотипі: 1. 46ХУ 2. 46ХХ 3. 45, Х 4. 47,ХХ+18 114.Бірнеше ауру белгісінің бір адамда кездесуі: 1. Мутация 2. Синдром 3. Репликация 4. Инверсия 115. Даун синдромымен ауруымен ауыратын адам кариотипі.... 1. 47, ХУ+ 21 2. 47, ХХ +13 3. 45, Х 4. 46ХХ 116. Патау синдромымен ауыратын адам кариотипі: 1. 47ХУ, + 21 2. 46ХХ, 5р 3. 45Х 4. 47ХХ+13
  10. 117. Даун синдромына тән клиникалық белгіні көрсетіңіз 1. Ауру нәрестенің мысықша мияулауы 2. Алдыңғы мидың болмауы 3. Жамбастың таюы 4. Ақыл-естің кемістігі 1 118.Эдвардс синдромы дамиды... 1. Элонгация нәтижесінде 2. Гендік мутация нәтижесінде 3. Трисомия нәтижесінде 4. Летальды мутация нәтижесінде 119. Клайнфельтер синдромының кариотипі: 1. 44ХУ, - 21 2. 46ХХ, 5р- 3. 45Х 4. 47ХХУ 120. «Мысықша мияулау» синдромының кариотипі 1. 44ХУ, - 21 2. 46ХХ, 5р- 3. 45Х 4. 47ХХУ 121.Коллагендік аурулар 1.Белок-фермент қызметі бұзылуы нәтижесінде дамиды 2.Коллаген деп аталатын белок қызметі бұзылуы нәтижесінде дамиды 3.Май алмасуы бұзылуы нәтижесінде дамиды 4.Көмірсу алмасуы нәтижесінде дамиды 122. Гемаглобинопатиялар... 1. Белок-фермент қызметі бұзылуы нәтижесінде дамиды 2.Коллаген деп аталатын белок қызметі бұзылуы нәтижесінде дамиды 3.Май алмасуы бұзылуы нәтижесінде дамиды 4. Гемоглобин тізбегінің өзгеруіне байланысты дамиды 123. Энзимопатиялар дамиды... 1. Белок-фермент қызметі бұзылуы нәтижесінде дамиды 2.Коллаген деп аталатын белок қызметі бұзылуы нәтижесінде дамиды 3.Май алмасуы бұзылуы нәтижесінде дамиды 4.Көмірсу алмасуы нәтижесінде дамиды 124. Гемаглобинопатия нәтижесінде дамиды... 1.Мукополисахаридоза 2.Галактоземия 3.Гиперлипидемия 4.Орақ пішінді анемия 125. Моногендік аурулар дамиды... 1. хромосомды мутация нәтижесінде 2. Ген мутациясы нәтижесінде 2 3. Транслокация нәтижесінде 4. Геномды мутация нәтижесінде 126. Моногендік аурулар тұқымқуалайды... 1. Мендель заңдарына сәйкес 1 2. Хромосомалық теория қағидаларына сәйкес 3. Харди-Вайнберг заңына сәйкес 4. Э.Чаргафф ережесі бойынша
Advertisement