Btw quickscan zorg

1,471 views

Published on

De zorg wordt meer dan ooit geconfronteerd met BTW-heffingen. De medische vrijstelling voor de BTW is namelijk vanaf 1 januari 2008 ingeperkt tot de volgende vrijstellingen:

* instellingen, zoals ziekenhuizen, verpleeginrichtingen en revalidatiecentra;
* diensten van thuiszorgorganisaties, zorgboerderijen, ziekenvervoer per ambulance en bepaalde diensten door arbo-instellingen;
* diensten die betrekking hebben op de gezondheidskundige verzorging van de mens.

Voor de signalering van de risico’s en het benutten van de kansen, biedt de branchegroep Zorg u de BTW-Quickscan aan. Door deze scan krijgt u inzicht in hoeverre uw organisatie voldoet aan de BTW-wetgeving. Naast deze verplichtingen, die uw organisatie heeft, zal tevens worden beoordeeld of er mogelijkheden zijn de BTW-last te minimaliseren. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan eventuele overdrachtsbelastingaspecten.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,471
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Btw quickscan zorg

  1. 1. BTW-QUICKSCAN ZORG BTW-vrijstellingen in de zorg volop in beweging Door deze wetswijziging zijn onder andere rijbewijs- De zorg wordt meer dan ooit geconfronteerd met keuringen en ingrepen die enkel een cosmetisch doel BTW-heffingen. De medische vrijstelling voor de BTW hebben vanaf 1 januari 2008 onderworpen aan BTW- is namelijk vanaf 1 januari 2008 ingeperkt tot de vol- heffing. Deze wetswijziging is hoofdzakelijk een gevolg gende vrijstellingen: van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. instellingen, zoals ziekenhuizen, verpleeginrichtingen en revalidatiecentra; Structuurwijzigingen diensten van thuiszorgorganisaties, Naast de inperking van de BTW-vrijstelling, zijn er ook zorgboerderijen, ziekenvervoer per ambulance diverse wijzigingen in de structuur van de gezondheids- en bepaalde diensten door arbo-instellingen; zorg doorgevoerd die ook gevolgen hebben voor de diensten die betrekking hebben op de gezond- BTW. Voorheen werden de diensten op het gebied heidskundige verzorging van de mens. van de (para)medische zorg voornamelijk uitgeoefend door (para)medische beroepsbeoefenaren, die werk- De laatstgenoemde vrijstelling is in beginsel voorbe- zaam waren in zorginstellingen, dan wel als solist en/of houden voor (para)medisch beroepsbeoefenaren, die maatschap hun diensten aanboden. Tegenwoordig zijn als zodanig erkend zijn. Hieronder vallen de beroepen er ook diverse andere instanties zoals huisartsenposten, die genoemd worden in de Wet BIG (Wet op de beroe- zelfstandige (privé)klinieken en instellingen die zijn pen in de individuele gezondheidszorg). gericht op specifieke medische problemen zoals de diabetes- of de COPD-zorg. Naast de beroepen uit de Wet BIG kunnen ook andere beroepen in aanmerkingen komen voor de BTW-vrij- BTW-risico’s en kansen stelling, mits zij opgenomen zijn in een register dat op- De conclusie van het bovenstaande is dat de invloed gesteld wordt door de minister van Volksgezondheid, van de BTW-regelgeving toeneemt. Dit gaat gepaard Welzijn en Sport. Dit register is momenteel echter nog met risico’s voor naheffingen van de Belastingdienst niet opgesteld. Voor de beroepen die in dit register op- met de bijbehorende boetes als er niet juist is gehan- genomen gaan worden gelden opleiding- en beroeps- deld. Maar het biedt ook kansen. Er is sprake van de kwalificaties. Omdat dit register momenteel nog niet volgende, niet-limitatieve aandachtspunten, ofwel beschikbaar is, blijven een aantal zaken onduidelijk. BTW-risico’s en -kansen in de zorg: de interpretatie van de vrijstelling voor de Vanaf 2010 geldt dat enkel handelingen onder de BTW- verschillende handelingen; welke handelingen vrijstelling vallen indien zij onder het deskundigheids- vallen (nog) wel onder de BTW-vrijstelling en gebied van de (para)medicus vallen. Daarnaast dient welke niet (meer)?; de handeling ook te vallen binnen de opleiding die ver- welke beroepsbeoefenaren vallen onder de BTW- eist is voor het desbetreffende beroep dat de (para) vrijstelling (op dit moment en vanaf 1 juli 2010)?; medicus uitoefent.” blijft de medische vrijstelling van toepassing indien artsen hun werkzaamheden via een B.V. Tot 1 januari 2008 vielen alle handelingen van BIG- of stichting verrichten?; geregistreerde beroepsbeoefenaren onder de BTW- voldoen de overeenkomsten bij het ter vrijstelling; vanaf deze datum zijn slechts de diensten beschikking stellen van medisch personeel aan met betrekking tot de gezondheidskundige verzorging de voorwaarden, die door de staatssecretaris van de mens vrijgesteld van BTW. van Financiën zijn gesteld?;
  2. 2. aankoop van onroerende zaken: met BTW of 2 Rapportage en actieplan: MEER INFORMATIE overdrachtsbelasting. Wat is mogelijk c.q. BDO stelt een heldere en gestructureerde Mocht u naar aanleiding van deze publi- wenselijk?; rapportage op, die inzicht geeft in BTW- catie nog vragen hebben en/of meer in- huur van een onroerende zaak: met of zonder (en mogelijk overdrachtsbelasting-)aspecten formatie wensen, neem dan contact op BTW?; van uw organisatie en waar verbeter- c.q. met de BDO Branchegroep Zorg. mogelijke herziening van BTW (te betalen of adviespunten liggen; terug te vorderen). Te denken valt hierbij aan dit rapport wordt besproken met de direct Algemeen secretariaat de herziening van onroerende zaken (die voor betrokkenen van uw organisatie; Postbus 4053, 3502 HB Utrecht de BTW maximaal 10 jaar worden gevolgd) en met betrekking tot de fiscale adviespunten Telefoon 088 - 236 48 03 van roerende zaken, waarop wordt afgeschreven wordt in gezamenlijk overleg een concreet E-mail zorg@bdo.nl (die voor de BTW voor maximaal 5 jaren worden actieplan opgesteld. Internet www.bdo.nl/zorg gevolgd); bij het laten vervaardigen van een nieuwe on- De BTW-Quickscan Zorg kunnen we u aanbieden VOOR VRIJ ONDERNEMEN roerende zaak door een (gedeeltelijk) vrijgestelde voor een bedrag variërend van € 2.500 (excl. BTW) ondernemer moet integratieheffing worden af- voor kleine zorginstellingen tot € 3.500 (excl. BTW) gedragen. Ziekenhuizen en andere instellingen voor ziekenhuizen en grotere AWBZ-instellingen*. kunnen vanaf 1 januari 2010 niet meer afzien BDO heeft een strategische samenwerking met Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat. van deze heffing; * Bespreking van het rapport en vervolgwerkzaamheden, waaronder Daardoor zijn wij in staat de belangen van de ondernemers die zowel BTW-belaste als vrijge- begrepen implementatie, zijn niet inbegrepen. cliënt optimaal te behartigen. stelde prestaties verrichten hebben voor hun BDO is een op naam van Stichting BDO te Amster- algemene kosten recht op een gedeeltelijke af- dam geregistreerd merk. trek van de voorbelasting. Deze kan gebaseerd In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aandui- zijn op de omzetverhouding (de ‘pro rata’) of op BDO BRANCHEGROEP ZORG ding van de organisatie die onder de merknaam het werkelijk gebruik. De verschuldigde integratie- De werkwijze van de BDO Branchegroep Zorg is ‘BDO’ actief is op het gebied van de professionele dienstverlening (accountancy, belastingadvies en heffing telt mee als belaste omzet in de pro pragmatisch met oog voor alle betrokken partijen en consultancy) rata sleutel; gericht op actie. De BDO Branchegroep Zorg bestaat BDO Accountants & Adviseurs is een op naam van de administratieve diensten van een ziekenhuis uit een multidisciplinair team en is onderdeel van BDO Holding B.V. te Eindhoven geregistreerde han- ten behoeve van medisch specialisten vallen BDO Accountants & Adviseurs. delsnaam en wordt gebruikt ter aanduiding van een niet onder een BTW-vrijstelling; aantal met elkaar in een groep verbonden rechts- personen, die ieder afzonderlijk onder de merknaam voldoet de administratie aan vele wettelijke De werkzaamheden van de BDO Branchegroep Zorg ‘BDO’ actief zijn op een bepaald terrein van de pro- voorwaarden? Vindt de facturering correct en bestaan onder andere uit controle- en adviesopdrach- fessionele dienstverlening (accountancy, belasting- advies en consultancy). tijdig plaats? Wordt de aangifte tijdig ingediend ten bij diverse zorginstellingen zoals ziekenhuizen, en vindt de afdracht tijdig plaats? zelfstandige behandelcentra, AWBZ-instellingen en BDO Holding B.V. is lid van BDO International Ltd, eerstelijns zorgverleners. Daarnaast staat ons multi- een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereld- BTW-Quickscan Zorg disciplinaire team voor u klaar voor advisering en wijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties Voor de signalering van de risico’s en het benutten ondersteuning op het gebied van ondernemen in die onder de naam ‘BDO’ optreden. van de kansen, biedt BDO Branchegroep Zorg u de de zorg, het optimaliseren van de interne beheer- BDO International staat voor het wereldwijde net- BTW-Quickscan aan. Door deze scan krijgt u inzicht sing, de administratie en/of interne accountants- werk van juridisch zelfstandige organisaties, BDO Member Firms genaamd, die onder de merknaam in hoeverre uw organisatie voldoet aan de BTW-wet- dienst en fusieonderzoeken. ‘BDO’ actief zijn op het gebied van de professionele geving. Naast deze verplichtingen, die uw organisatie dienstverlening. heeft, zal tevens worden beoordeeld of er mogelijk- Ook geven wij u graag advies op het gebied van BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aandui- heden zijn de BTW-last te minimaliseren. Daarbij Personeel & Organisatie en IT. Een nadere toelich- ding van het BDO-netwerk en van elk van de BDO wordt ook aandacht geschonken aan eventuele ting op de organisatie en de activiteiten vindt u op Member Firms. overdrachtsbelastingaspecten. de website (www.bdo.nl/zorg). De BTW-Quickscan Zorg bestaat uit de volgende twee stappen. 1 Aan de hand van een vragenlijst zal er een interview plaatsvinden met bijvoorbeeld de financial controller van uw zorginstelling. 03/2010 – FC1014

×