Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ülker Grubu ve Ġntercombi Transport & Lojistik A.ġ iĢbirliği ile2005 yılında kurulmuĢtur. Yurtiçi dağıtım hizmetini;   ...
● AS/RS  ile donanımlı●  30 katlı, net 11484 m2 brüt 17410 m2 alan●  36900 palet kapasite●  14 rampa
MAL KABUL● Depoya sevkiyat talebinin iletilmesi● Depo sevkiyat departmanı tarafından, sevkiyatı yapacak aracın  planlanma...
YERLEġTĠRME   SKU numaraları belirlenen bu yükler, robot sistemiveritabanında mevcut olan palet yükleme haznesinin kiml...
DEPOLAMA   Ürün çeĢidinin gerektirdiği muhafaza Ģartlarına göre;oda sıcaklığı, serin ya da dondurulmuĢ ortamda depolamah...
SĠPARĠġ TOPLAMA●  SAP R/3 sürümü üzerinden sipariĢ, ekrana yansır.● SipariĢ, WMS elemanları tarafından WMS programı üzeri...
AYRIġTIRMA, AMBALAJLAMA    VE SEVKĠYATSipariĢ boyutlarına göre ayrıĢtırılacak ürünler istif elemanlarınca, SKU birimler...
KATMA DEĞERLĠ LOJĠSTĠK    HĠZMETLEREtiketlemePalet streçleme ve güçlendirmeSet yapma ve bozmaYeniden paketleme
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sunum

543 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sunum

 1. 1. Ülker Grubu ve Ġntercombi Transport & Lojistik A.ġ iĢbirliği ile2005 yılında kurulmuĢtur. Yurtiçi dağıtım hizmetini; 33 depo 220 000 m² 250 000 palet 1700 adet özmal araçile gerçekleĢtirmektedir.
 2. 2. ● AS/RS ile donanımlı● 30 katlı, net 11484 m2 brüt 17410 m2 alan● 36900 palet kapasite● 14 rampa
 3. 3. MAL KABUL● Depoya sevkiyat talebinin iletilmesi● Depo sevkiyat departmanı tarafından, sevkiyatı yapacak aracın planlanması● Depo sahasında boĢaltma rampasının belirlenmesi ve malın boĢaltma iĢlemi● PaletlenmiĢ yüklerin taĢıma bandına yüklenmesi● WMS elemanları tarafından; malın tanımlanması ve robot sisteme bilgisinin giriĢi
 4. 4. YERLEġTĠRME SKU numaraları belirlenen bu yükler, robot sistemiveritabanında mevcut olan palet yükleme haznesinin kimliknumarasına dayalı adresleme altyapısına göre, depoya giriĢtarihi ve son kullanma tarihine göre pareto destekliyerleĢtirmeye tabi tutulur. Bu aĢamada put away elleçleme yöntemi kullanılır.
 5. 5. DEPOLAMA Ürün çeĢidinin gerektirdiği muhafaza Ģartlarına göre;oda sıcaklığı, serin ya da dondurulmuĢ ortamda depolamahizmeti gerçekleĢtirilmektedir.
 6. 6. SĠPARĠġ TOPLAMA● SAP R/3 sürümü üzerinden sipariĢ, ekrana yansır.● SipariĢ, WMS elemanları tarafından WMS programı üzerinden robot sisteme komut olarak verilir.● Robot sistem ürünü depodaki adresinden toplar ve ürün toplama alanına getirir. Bu süreçte WMS elemanı tarafından SKU birimlerinin çıkıĢı, sisteme iĢlenir.
 7. 7. AYRIġTIRMA, AMBALAJLAMA VE SEVKĠYATSipariĢ boyutlarına göre ayrıĢtırılacak ürünler istif elemanlarınca, SKU birimlerinden ayrıĢtırılarak konsolide edilir. Eğer, sipariĢ miktarı ayrıĢtırmayı gerektirmiyorsa mallar yüklemeye hazır hale gelmiĢ olur.Ġstif elemanları tarafından streçlenen paletler, transpaletler aracılığıyla araca yüklenir.Toplu taĢıma ve ürün irsaliyelerinin teslimi ile yüklenen araç sevkiyata hazır hale gelir.
 8. 8. KATMA DEĞERLĠ LOJĠSTĠK HĠZMETLEREtiketlemePalet streçleme ve güçlendirmeSet yapma ve bozmaYeniden paketleme

×