Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quality Control Circles(QCC) حلقه هاي كيفيت

890 views

Published on

Quality Control Circles
آشنايي با حلقه هاي كيفيت

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

Quality Control Circles(QCC) حلقه هاي كيفيت

 1. 1. QCC ‫كيفيت‬ ‫هاي‬ ‫حلقه‬- ‫س‬‫ر‬‫مد‬:‫ابلستاني‬‫ز‬‫ياسر‬ ‫تعالي‬‫بسمه‬
 2. 2. ‫دوره‬ ‫محتویات‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫كلي‬ ‫مفاهیم‬ ‫با‬ ‫آشنایي‬ 1 ‫كن‬ ‫برگزاري‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ ، ‫تاریخچه‬ 2 ‫سازماندهي‬ ‫وظایف‬ ‫و‬ ‫فرضیات‬ ‫كیفیت‬ ‫هاي‬ ‫حلقه‬ 3 ‫های‬ ‫حلقه‬ ‫معمول‬ ‫و‬ ‫رایج‬ ‫مشکالت‬ ‫کیفیت‬ ‫کنترل‬ 4
 3. 3. ‫اول‬ ‫بخش‬ ‫كيفي‬ ‫تاريخ‬ ‫و‬ ‫كلي‬ ‫مفاهيم‬ ‫با‬ ‫آشنايي‬‫ت‬
 4. 4. ‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫كيفيت‬ ‫ه‬‫ر‬‫با‬‫ر‬‫د‬ ‫مختلفي‬ ‫عقايد‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫اكر‬‫ر‬‫پيترد‬ ‫گفته‬ ‫به‬: ‫است‬ ‫ان‬‫ر‬‫وگ‬ ‫لوكس‬ ، ‫شيك‬ ، ‫خوب‬ ‫كاالي‬ ‫يك‬ ‫كيفيت‬. ‫نيست‬‫ي‬‫گير‬ ‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫قابل‬ ‫و‬‫است‬ ‫ملموس‬‫غير‬ ‫كيفيت‬. ‫آييم‬ ‫نمي‬ ‫بر‬ ‫آن‬‫عهده‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫و‬‫شود‬ ‫مي‬ ‫هزينه‬‫ايش‬‫ز‬‫اف‬ ‫موجب‬ ‫كيفيت‬. ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫خدمات‬ ‫يا‬ ‫توليدات‬ ‫كيفيت‬ ‫ل‬‫مسئو‬ ‫كيفيت‬ ‫بخش‬ ‫تنها‬. ‫؟‬ ‫چيست‬ ‫كيفيت‬
 5. 5. ‫ك‬‫به‬ ‫خدمات‬ ‫يا‬ ‫كاالها‬ ‫ومزيت‬ ‫ي‬‫برتر‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫اغلب‬ ‫كيفيت‬‫مي‬ ‫ار‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بيان‬ ‫آن‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫متعددي‬ ‫يف‬‫ر‬‫وتعا‬ ‫د‬‫و‬‫ر‬. ‫استفاده‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫شايسته‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫اه‬‫ر‬‫ف‬ ‫آينده‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫و‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مشتريان‬ ‫نياز‬ ‫بايد‬ ‫كيفيت‬‫د‬‫ز‬‫سا‬ ‫م‬. ‫،بهتر‬ ‫ي‬‫مشتر‬ ‫انتظار‬ ‫با‬ ‫مطابق‬‫اينكه‬ ‫از‬ ‫تست‬‫ر‬‫عبا‬ ‫كيفيت‬‫يا‬‫كاال‬ ‫ين‬ ‫شود‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫هميشه‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫ممكن‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫بهترين‬ ‫در‬ ‫خدمت‬. ‫؟‬ ‫چيست‬ ‫كيفيت‬
 6. 6. ‫ي‬‫پيشگير‬‫بر‬‫مبتني‬ ‫كيفيت‬‫مستمر‬‫تقاي‬‫ر‬‫ا‬(1980) ‫كيفيت‬‫تضمين‬(1950) ‫بر‬‫مبتني‬‫ي‬ ‫س‬‫ر‬‫باز‬ ‫كيفيت‬‫ل‬‫كنتر‬(1924) ‫كيفيت‬‫ي‬ ‫س‬‫ر‬‫باز‬(1910) ‫كيفيت‬‫مديريت‬ ‫ل‬‫تحو‬‫سير‬
 7. 7. ‫کیفیت‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫اپن‬‫ژ‬‫پيش‬‫از‬‫جنگ‬‫جهاني‬،‫دوم‬‫به‬‫واسطه‬‫عدم‬‫به‬‫ي‬‫كارگير‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫هاي‬‫ك‬‫ل‬‫نتر‬ ،‫كيفيت‬‫به‬‫توليدكننده‬‫كاالهاي‬‫ان‬‫ز‬‫ار‬‫و‬‫نامرغوب‬‫شهرت‬‫داشت‬.‫پس‬‫از‬ ‫جنگ‬‫جهاني‬‫دوم‬‫اين‬‫ر‬‫كشو‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫ود‬‫ر‬‫و‬‫به‬‫هاي‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫جهاني‬‫تالش‬‫يادي‬‫ز‬‫ا‬‫ر‬ ‫ف‬‫و‬‫مصر‬‫داشت‬. ‫تكنيك‬‫هاي‬‫ل‬‫كنتر‬‫كيفيت‬‫يكي‬‫از‬‫موفق‬‫ترين‬‫ات‬‫ر‬‫صاد‬‫آ‬‫مريكاي‬‫ها‬‫به‬‫اپن‬‫ژ‬ ‫بود‬. ‫دمينگ‬‫آمريكايي‬‫اولين‬‫ي‬‫نفر‬‫بود‬‫كه‬‫در‬‫اين‬‫استا‬‫ر‬‫د‬‫ر‬‫وا‬‫اپن‬‫ژ‬‫شد‬. ‫ي‬‫و‬‫به‬‫دعوت‬‫جامعه‬‫مهندسين‬‫و‬‫دانشمندان‬‫اپني‬‫ژ‬(JUSE)،‫يك‬ ‫سمينار‬8‫ه‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫خصوص‬‫ر‬‫د‬‫ل‬‫كنتر‬‫كيفيت‬‫در‬‫سال‬1951‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫اپني‬‫ژ‬‫ها‬‫ار‬‫ز‬‫برگ‬ ‫نمود‬‫كه‬‫با‬‫استقبال‬‫مواجه‬‫شد‬.
 8. 8. ‫مشكالت‬‫حل‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫ي‬‫آمار‬ ‫ابتدايي‬ ‫مباحث‬ ‫دمينگ‬ ‫پيام‬ ‫بود‬ ‫كيفيت‬.‫داشت‬ ‫فيزيك‬ ‫ي‬‫دكتر‬ ‫دمينگ‬. ‫توج‬ ‫و‬ ‫نوسانات‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫تغيي‬ ‫بر‬ ‫تمركز‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ان‬‫ر‬‫مدي‬‫ي‬‫و‬‫به‬ ‫ه‬ ‫تش‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ي‬‫آمار‬ ‫هاي‬ ‫تكنيك‬ ‫و‬ ‫نمود‬ ‫مي‬‫تشويق‬ ‫آنها‬ ‫علت‬‫خيص‬ ‫نمود‬ ‫معرفي‬ ‫اكتسابي‬ ‫و‬ ‫ذاتي‬ ‫نوسانات‬. ‫ج‬ ‫نظاممند‬‫يكرد‬‫و‬‫ر‬ ‫يك‬ ‫تا‬ ‫نمود‬ ‫تشويق‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ها‬‫اپني‬‫ژ‬ ‫ي‬‫و‬‫حل‬ ‫هت‬ ‫برگزينند‬‫مساله‬. ‫کیفیت‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬
 9. 9. ‫كي‬ ‫ل‬‫كنتر‬ ‫فعاليت‬‫كه‬ ‫بود‬‫اين‬‫مشكل‬ ‫تنها‬‫مان‬‫ز‬ ‫آن‬‫در‬‫فيت‬ ‫مدير‬ ‫و‬ ‫مهندسان‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫مي‬‫محدود‬ ‫توليد‬ ‫به‬ ً ‫صرفا‬‫فني‬‫ان‬ ‫تولي‬ ‫غير‬‫ان‬‫ر‬‫مدي‬ ‫و‬ ‫پائين‬ ‫سطوح‬ ‫كاركنان‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫مي‬ ‫هدايت‬‫دي‬ ‫نبودند‬‫مسئله‬ ‫اين‬ ‫درگير‬. ‫شد‬‫داده‬ ‫تشخيص‬ ‫ها‬‫اپني‬‫ژ‬ ‫توسط‬ ‫دي‬‫و‬‫ز‬ ‫به‬ ‫مشكل‬‫اين‬‫با‬ ‫و‬ ‫شد‬‫حل‬ ‫بودند‬ ‫ها‬‫اپني‬‫ژ‬ ‫خود‬ ‫آن‬‫مخترع‬‫كه‬‫يكردي‬‫و‬‫ر‬ ‫اتخاذ‬. ‫کیفیت‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬
 10. 10. ‫كي‬ ‫ل‬‫كنتر‬ ‫هاي‬‫حلقه‬ ،‫مشكل‬‫اين‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫آنها‬‫و‬ ‫فيت‬ ‫اگير‬‫ر‬‫ف‬ ‫كيفيت‬ ‫ل‬‫كنتر‬ ‫مفهوم‬TQM‫نمودند‬ ‫مطرح‬‫ا‬‫ر‬.  ً ‫عمدتا‬‫كه‬‫ساده‬ ‫هاي‬ ‫تكنيك‬ ‫از‬ ‫اهنما‬‫ر‬ ‫يك‬7‫مي‬‫خوانده‬ ‫ار‬‫ز‬‫اب‬ ‫پ‬ ‫نمودار‬ ‫شامل‬‫كه‬‫شد‬‫داده‬ ‫ها‬‫خانه‬‫ر‬‫كا‬ ‫ان‬‫ر‬‫كارگ‬‫به‬ ‫شوند‬،‫تو‬‫ر‬‫ا‬ ‫اطالعات‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬ ‫افهاي‬‫ر‬‫گ‬ ،‫معلومي‬‫و‬ ‫علت‬ ‫هاي‬ ‫يتم‬‫ر‬‫الگو‬ (stratification)‫ها‬ ‫برگ‬‫ر‬‫كا‬،(check sheets)، ‫كنت‬ ‫هاي‬‫ر‬‫نمودا‬ ‫و‬ ‫اكندگي‬‫ر‬‫پ‬ ‫هاي‬‫ر‬‫نمودا‬ ، ‫ها‬ ‫ام‬‫ر‬‫هيستوگ‬‫بود‬ ‫ل‬‫ر‬. ‫کیفیت‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬
 11. 11. ‫بخ‬ ‫اثر‬ ‫و‬‫،مناسب‬ ‫ست‬‫ر‬‫د‬ ‫خدمات‬ ‫و‬‫كاالها‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫اينده‬‫ز‬‫ف‬ ‫تقاضاي‬‫ش‬ ‫افات‬‫ر‬‫انح‬ ‫و‬‫اختالفات‬ ‫ل‬‫وكنتر‬ ‫ي‬‫ساز‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫نياز‬ ‫ها‬ ‫هزينه‬‫در‬ ‫جويي‬‫صرفه‬ ‫ت‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬ ‫يابي‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬ ‫تقويت‬ ‫و‬‫قابت‬‫ر‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫فشار‬(‫ار‬‫ز‬‫با‬‫سهم‬ ‫ايش‬‫ز‬‫اف‬) ‫ي‬‫برتر‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫كوشش‬‫و‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫شناسناندن‬ ‫به‬ ‫تمايل‬(‫ت‬ ‫بهبود‬‫صوير‬ ‫ماني‬‫ز‬‫سا‬) ‫كاركنان‬ ‫حيه‬‫و‬‫ر‬ ‫بهبود‬ ‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬ ‫بهبود‬ ‫كيفيت‬‫سمت‬ ‫به‬‫شركتها‬‫حركت‬ ‫داليل‬
 12. 12. ‫رديف‬‫سنتي‬ ‫شركت‬(‫استاندارد‬)‫دمينگ‬ ‫شركت‬‫دمينگ‬ ‫فلسفه‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫شركت‬ 1‫است‬ ‫گران‬ ‫كيفيت‬‫گردد‬ ‫مي‬ ‫پايين‬ ‫اي‬ ‫هزينه‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫كيفيت‬ 2‫است‬ ‫كيفيت‬ ‫به‬ ‫رسيدن‬ ‫اصلي‬ ‫كليد‬ ‫بازرسي‬‫كاال‬ ‫بتوانند‬ ‫كارگران‬ ‫،اگر‬ ‫است‬ ‫دير‬ ‫ديگر‬ ‫بازرسي‬‫هاي‬ ‫شوند‬ ‫حذف‬ ‫بايد‬ ‫ها‬ ‫بازرسي‬ ، ‫بسازند‬ ‫عيب‬ ‫بدون‬ 3‫ك‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ ‫بازرسان‬ ‫و‬ ‫كيفيت‬ ‫كنترل‬ ‫كارشناسان‬‫را‬ ‫يفيت‬ ‫كنند‬ ‫تضمين‬. ‫شود‬ ‫مي‬ ‫ايجاد‬ ‫مديره‬ ‫هيئت‬ ‫اتاق‬ ‫در‬ ‫كيفيت‬ 4‫است‬ ‫كارگران‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫عيبها‬.‫است‬ ‫سيستم‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫ها‬ ‫عيب‬ ‫بيشتر‬ 5‫خ‬ ‫كارشناسان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫را‬ ‫ساخت‬ ‫فرايند‬‫ارجي‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫سيستم‬ ‫تغيير‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫كرد‬ ‫بهينه‬ ‫شركت‬‫الش‬ ‫نيست‬ ‫نيازي‬ ‫كارگران‬ ‫اضافي‬. ‫هم‬ ‫،بلكه‬ ‫كرد‬ ‫بهينه‬ ‫توان‬ ‫نمي‬ ‫هرگز‬ ‫را‬ ‫ساخت‬ ‫فرايند‬‫يشه‬ ‫بخشيد‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫مي‬. 6‫الزامي‬ ‫ها‬ ‫سهميه‬ ‫و‬ ‫كاري‬ ‫استانداردهاي‬ ‫كليه‬ ‫حذف‬ ‫است‬. ‫مي‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سهميه‬ ، ‫كاري‬ ‫استانداردهاي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫باشد‬ ‫موثر‬ ‫وري‬ ‫بهره‬ ‫ارتقائ‬ ‫در‬ ‫تواند‬ 7‫هست‬ ‫انگيزه‬ ‫ايجاد‬ ‫براي‬ ‫مناسبي‬ ‫راههاي‬ ‫پاداش‬ ‫و‬ ‫ترس‬‫ند‬.‫انجامد‬ ‫مي‬ ‫فاجعه‬ ‫به‬ ‫ترس‬. 8‫وقت‬ ‫به‬ ‫يعني‬ ‫كرد‬ ‫رفتار‬ ‫كاال‬ ‫چون‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫افراد‬ ‫با‬‫نياز‬ ‫كرد‬ ‫اخراج‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫نياز‬ ‫رفع‬ ‫هنگام‬ ‫و‬ ‫كرد‬ ‫اجير‬ ‫را‬ ‫آنها‬. ‫هستند‬ ‫شغلي‬ ‫امنيت‬ ‫داراي‬ ‫كنند‬ ‫احساس‬ ‫بايد‬ ‫افراد‬. 9‫كنيد‬ ‫خريد‬ ‫قيمت‬ ‫كمترين‬ ‫با‬.‫م‬ ‫تضمين‬ ‫را‬ ‫كيفيت‬ ‫كه‬ ‫كنيد‬ ‫خريد‬ ‫فرشندگاني‬ ‫از‬‫كنند‬ ‫ي‬. ‫دمينگ‬ ‫فلسفه‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫سازمانهاي‬ ‫با‬ ‫سنتي‬ ‫هاي‬ ‫سازمان‬ ‫باورهاي‬ ‫مقايسه‬
 13. 13. ‫آيا‬‫شركتي‬‫كه‬‫كاركنان‬‫آن‬‫در‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫آينده‬‫خويش‬‫دلسرد‬‫و‬‫مت‬‫ل‬‫لز‬‫ز‬‫و‬ ‫در‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫تعهد‬‫مديريت‬‫در‬‫اي‬‫ر‬‫اج‬‫صحيح‬‫كار‬‫نامطمئن‬‫هستند‬،‫م‬‫ي‬ ‫توانند‬‫با‬‫شركتي‬‫كه‬‫ان‬‫ر‬‫كارگ‬‫آن‬‫مديريت‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫پشت‬‫سر‬‫خود‬‫ببينند‬ ‫قابت‬‫ر‬‫كند‬‫؟‬ ‫كنند؟‬ ‫مي‬ ‫مقاومت‬ ‫ات‬‫ر‬‫تغيي‬ ‫ايجاد‬ ‫ابر‬‫ر‬‫ب‬‫در‬ ‫ان‬‫ر‬‫كارگ‬ ‫ا‬‫ر‬‫چ‬ ‫شغلي‬ ‫امنيت‬‫و‬ ‫كيفيت‬
 14. 14. ‫دوم‬ ‫بخش‬ ‫كيفيت‬ ‫هاي‬ ‫حلقه‬
 15. 15. ‫حلقه‬‫هاي‬،‫كيفي‬‫در‬‫سال‬1962‫تحت‬‫سرپرستي‬‫انديشمندان‬‫و‬ ‫مهندسين‬‫اپن‬‫ژ‬‫فعاليتهاي‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫ايجاد‬‫يك‬‫فضاي‬‫ي‬‫كار‬‫ش‬‫اد‬‫و‬ ‫هدفمند‬‫آغاز‬‫نمودند‬. ‫هدف‬‫اوليه‬‫از‬‫ايجاد‬‫اين‬‫حلقه‬‫ها‬‫ايش‬‫ز‬‫اف‬‫بهره‬‫ي‬‫ر‬‫و‬‫و‬‫ل‬‫كنتر‬‫ك‬‫يفيت‬ ،‫نبود‬‫بلكه‬‫كاركنان‬‫به‬‫ميل‬‫خود‬‫اقدام‬‫به‬‫تشكيل‬‫اين‬‫هسته‬‫ها‬‫نمودند‬ ‫تا‬‫شان‬‫ر‬‫كا‬‫باهدف‬‫و‬‫شمند‬‫ز‬‫ار‬‫باشد‬. ‫به‬‫ر‬‫و‬‫مر‬‫مان‬‫ز‬‫و‬‫با‬‫بهبود‬‫در‬‫ساختار‬‫اين‬‫حلقه‬،‫ها‬‫هم‬‫از‬‫لحاظ‬‫ك‬‫يفي‬ ‫و‬‫هم‬‫از‬‫لحاظ‬،‫كمي‬‫پيشرفت‬‫داشتند‬‫و‬‫باعث‬‫ايش‬‫ز‬‫اف‬‫بهره‬‫ي‬‫ر‬‫و‬‫در‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫هاي‬‫خود‬‫شدند‬ ‫کیفیت‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫پیدايش‬ ‫يخچه‬‫ر‬‫تا‬
 16. 16. ‫سال‬ ‫در‬ ‫كيفيت‬ ‫هاي‬ ‫حلقه‬ 1962‫انجمن‬ ‫توسط‬ ‫كار‬‫دكتر‬ ‫و‬ ‫اپن‬‫ژ‬ ‫مهندسين‬‫و‬ ‫تعر‬ ‫سمي‬‫ر‬ ‫ر‬‫بطو‬ ‫ايشيكاوا‬‫يف‬ ‫شد‬ ‫ماندهي‬‫ز‬‫سا‬ ‫و‬.
 17. 17. ‫سال‬ ‫از‬1971‫ا‬‫ژ‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫كرد‬ ‫تغيير‬ ‫ها‬‫قابت‬‫ر‬ ‫صحنه‬‫پن‬ ‫مطل‬ ‫كيفيت‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫جهاني‬ ‫هاي‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬ ‫اطمينان‬ ‫توانست‬‫وب‬ ‫گيرد‬‫دست‬‫به‬ ‫ا‬‫ر‬‫جهاني‬ ‫هاي‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬ ‫و‬ ‫كند‬‫جلب‬ ‫كاالهايش‬. ‫کیفیت‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫پیدايش‬ ‫يخچه‬‫ر‬‫تا‬
 18. 18. ‫طبق‬‫آمار‬‫منتشر‬‫شده‬‫توسط‬‫اتحاديه‬‫دانشمندان‬‫و‬‫مهندسان‬‫ژ‬‫اپني‬ ‫در‬‫سال‬1985‫بيش‬‫از‬225111‫حلقه‬‫كيفي‬‫در‬‫شركت‬‫هاي‬‫اپني‬‫ژ‬‫فعال‬ ‫بودند‬. ‫به‬‫عنوان‬‫نمونه‬‫در‬‫بخش‬،‫خدمات‬‫بانك‬‫ساوانا‬‫كه‬‫يكي‬‫از‬‫گ‬‫ر‬‫بز‬‫ترين‬ ‫بانك‬‫هاي‬‫اپني‬‫ژ‬،‫است‬‫اي‬‫ر‬‫دا‬2011‫حلقه‬‫كيفي‬‫بود‬‫كه‬‫بالغ‬‫بر‬10111 ‫نفر‬‫در‬‫اين‬‫حلقه‬‫ها‬‫ل‬‫مشغو‬‫به‬‫كار‬‫بودند‬. ‫کیفیت‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫پیدايش‬ ‫يخچه‬‫ر‬‫تا‬
 19. 19. ‫در‬ ‫اپني‬‫ژ‬ ‫هاي‬ ‫شركت‬ ‫كه‬ ‫اي‬ ‫العاده‬ ‫ق‬‫فو‬ ‫هاي‬ ‫موفقيت‬‫واسطه‬‫به‬‫به‬ ‫بهر‬ ‫و‬‫محصوالت‬ ‫كيفيت‬ ‫ل‬‫كنتر‬ ‫مينه‬‫ز‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫اين‬ ‫ي‬‫كارگير‬‫به‬ ‫ي‬‫ر‬‫و‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫پايي‬‫و‬‫ار‬ ،‫آمريكايي‬ ‫هاي‬‫ر‬‫كشو‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ها‬‫ر‬‫كشو‬ ‫ساير‬ ،‫دند‬‫ر‬‫آو‬ ‫دست‬ ‫ش‬ ‫ترغيب‬ ‫خود‬ ‫شركت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫اين‬ ‫ي‬‫كارگير‬‫به‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫در‬‫آسيايي‬‫دند‬. ‫سال‬ ‫از‬ ‫آمريكا‬ ‫در‬1970‫سال‬ ‫تا‬1982‫از‬ ‫بيش‬5111‫حلقه‬،‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫ها‬ ‫شركت‬ ،‫آمريكا‬ ‫هوايي‬ ‫نيروي‬ ‫كه‬ ‫گرفتند‬‫كار‬‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫كيفي‬ ‫هاي‬،‫توليدي‬ ‫ي‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫شامل‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آمريكا‬ ‫هوايي‬ ‫خطوط‬ ‫و‬ ‫ملي‬ ‫هاي‬ ‫بانك‬ ‫حلقه‬ ‫پیدايش‬ ‫يخچه‬‫ر‬‫تا‬‫کیفیت‬ ‫های‬
 20. 20. ‫سال‬ ‫آمار‬ ‫اساس‬ ‫بر‬1980،‫چين‬ ‫در‬081111‫بيش‬ ‫با‬ ‫كيفي‬ ‫حلقه‬ ‫شد‬ ‫تشكيل‬ ‫عضو‬ ‫عنوان‬‫به‬ ‫كارگر‬ ‫ن‬‫ميليو‬‫چهار‬ ‫از‬. ‫حو‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ها‬ ‫بهترين‬ ‫جوايز‬ ‫ساليانه‬ ،‫چين‬ ‫ر‬‫جمهو‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ه‬‫ز‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫اهدا‬ ً ‫شخصا‬. ‫سال‬ ‫آمار‬ ‫اساس‬‫ر‬‫ب‬1988‫ب‬ ‫با‬ ‫كيفي‬‫حلقه‬ ‫ن‬‫ميليو‬ ‫يك‬ ‫اپن‬‫ژ‬ ‫در‬‫يش‬ ‫كردند‬‫مي‬ ‫فعاليت‬ ‫عضو‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫كارگر‬ ‫ن‬‫ميليو‬‫ده‬ ‫از‬. ‫کیفیت‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫پیدايش‬ ‫يخچه‬‫ر‬‫تا‬
 21. 21. ‫مقايسه‬‫در‬ ‫اپن‬‫ژ‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫پيشنهادها‬ ‫نظام‬ ‫گستردگي‬ ‫ير‬‫ز‬ ‫ل‬‫جدو‬‫آمريکا‬‫با‬ ‫دهد‬‫مي‬ ‫نشان‬: ‫رديف‬‫شرکت‬‫کارکنان‬ ‫پيشنهادهاي‬ ‫تعداد‬‫کارکنان‬ ‫تعداد‬‫سرانه‬ 1‫ماتسوشيتا‬6446935810006/79 2‫هيتاچي‬3618014570514/63 3‫مزدا‬3025853239295/126 4‫تويوتا‬2648710555786/47 5‫نيسان‬10393745488495/38 6‫دنسو‬ ‫ن‬‫نبپو‬1393745331926/41 7‫ن‬‫کانو‬1076356137881/78 8‫الکتريک‬ ‫فوجي‬1022340102266/99 9‫توهوکواوکي‬7340448812/832 10‫ي‬ ‫س‬ ‫ي‬‫و‬ ‫جي‬728529150006/48 11‫آمريکايي‬‫پيشرفته‬ ‫شرکت‬ ‫يک‬2100090003/2
 22. 22. ‫شود‬ ‫مي‬ ‫خالصه‬ ‫جمله‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫ي‬ ‫اساس‬ ‫تصميمات‬ ‫اين‬: ‫ز‬‫ال‬ ،‫اتند‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ه‬‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫توانم‬ ‫و‬‫اتعد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫م‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫سارا‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ااکر‬ ،‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬،‫ااه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫آن‬ ‫از‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫م‬ ‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫خ‬ ‫ام‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ج‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫همان‬ ‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫ر‬ ‫ف‬ ‫از‬ ،‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ ‫ارد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫گ‬ ‫ار‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬ ‫آن‬ ‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫اخت‬‫در‬ ‫اتا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ص‬‫فر‬‫د‬ ‫انند‬‫استفاده‬. ‫کیفیت‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫پیدايش‬ ‫يخچه‬‫ر‬‫تا‬
 23. 23. ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫م‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫تن‬ ،‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫پ‬‫ا‬‫ژ‬ ‫در‬‫اي‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫كي‬‫ااي‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫حل‬ ‫اكيل‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫ت‬ ‫اوع‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ض‬‫مو‬، ‫ادا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫اب‬ ‫در‬‫ائل‬ ‫بود‬ ‫كيفيت‬ ‫ل‬‫كنتر‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬. ‫تو‬ ‫اا‬‫ا‬‫ه‬‫اه‬‫ا‬‫ق‬‫حل‬ ‫ان‬‫ا‬‫ي‬‫ا‬ ‫اار‬‫ا‬‫ك‬‫اوع‬‫ا‬‫ض‬‫مو‬‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ي‬‫ار‬‫ا‬‫ت‬ ‫ايو‬‫ا‬‫س‬‫و‬‫او‬‫ا‬‫ح‬‫ن‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫ار‬‫ا‬‫ض‬‫حا‬ ‫اال‬‫ا‬‫ح‬ ‫در‬‫اه‬‫ا‬‫ج‬ ‫شود‬ ‫مي‬. ‫اره‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ب‬‫ايش‬‫ز‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫مي‬‫ز‬ ‫در‬،‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫كيف‬‫اائل‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫م‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫االوه‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫حل‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ا‬،‫ي‬‫ر‬‫و‬ ‫مي‬ ‫فعاليت‬ ‫كار‬ ‫محيط‬ ‫در‬ ‫ي‬‫ساز‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ايمني‬ ‫ايش‬‫ز‬‫اف‬ ‫و‬ ‫هزينه‬ ‫كاهش‬‫كنند‬. ‫ه‬‫و‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫گ‬،‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫كيف‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫دوا‬،‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫به‬‫ااي‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ه‬‫و‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫گ‬‫اه‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اف‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫مخت‬‫ال‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫م‬‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫م‬‫در‬‫ااي‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬ ‫هستند‬ ‫ر‬‫مشهو‬ ‫آن‬ ‫امثال‬ ‫و‬ ،‫ي‬‫ر‬‫و‬ ‫ه‬‫و‬‫بهر‬. ‫کیفیت‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫پیدايش‬ ‫يخچه‬‫ر‬‫تا‬
 24. 24. ‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫ي‬‫بسيار‬ ‫اياي‬‫ز‬‫م‬ ‫كيفي‬ ‫هاي‬‫حلقه‬.‫توان‬ ‫مي‬ ‫آنها‬ ‫ترين‬ ‫مهم‬ ‫از‬‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫نمود‬ ‫ه‬‫ر‬‫اشا‬ ‫ير‬‫ز‬: ‫هي‬‫و‬‫گر‬ ‫كار‬‫ايش‬‫ز‬‫اف‬ ‫كاركنان‬ ‫ميان‬ ‫همدلي‬ ‫و‬ ‫همبستگي‬‫ايش‬‫ز‬‫اف‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫مشاركت‬ ‫حس‬ ‫ايش‬‫ز‬‫اف‬ ‫دانش‬ ‫تبادل‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫اعضاء‬ ‫ي‬ ‫تخصص‬ ‫و‬‫فني‬ ‫دانش‬‫ايش‬‫ز‬‫اف‬ ‫ماني‬‫ز‬‫سا‬ ‫تعلق‬ ‫حس‬ ‫و‬‫انگيزه‬ ‫و‬ ‫حيه‬‫و‬‫ر‬ ‫ايش‬‫ز‬‫اف‬‫ها‬‫اليه‬ ‫خصوصا‬ ،‫ي‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫ايي‬‫ر‬‫اج‬ ‫و‬ ‫پاييني‬ ‫كار‬ ‫محيط‬‫ايمني‬ ‫کیفیت‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫تشکیل‬‫مزايای‬:
 25. 25. ‫باشد‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫اين‬ ‫شامل‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫آن‬ ‫هاي‬ ‫مصداق‬‫كه‬ ‫بهبودي‬: ‫ي‬‫كار‬ ‫ه‬‫ر‬‫دوبا‬، ‫ضايعات‬ ‫كاهش‬ ‫توليد‬ ‫اندمان‬‫ر‬ ‫تقاء‬‫ر‬‫ا‬ ‫ي‬‫كار‬ ‫آيندهاي‬‫ر‬‫ف‬ ‫ي‬‫ر‬‫و‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫ايي‬‫ر‬‫كا‬،‫ي‬ ‫اثربخش‬ ‫بهبود‬ ‫كنندگان‬ ‫مصرف‬‫به‬ ‫خدمات‬ ‫يا‬ ‫تحويل‬ ‫مان‬‫ز‬ ‫كاهش‬ ‫ي‬‫كار‬ ‫دهاي‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫بهبود‬ ‫کیفیت‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫تشکیل‬‫مزايای‬:
 26. 26. ‫ل‬‫اصو‬ ‫به‬ ‫انفنت‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫ااجاد‬ ‫فلسفه‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫عمده‬ ‫بخش‬‫و‬ ‫جامو‬ ‫انفنت‬ ‫مداریت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫مفاهنم‬TQM‫گردد‬،‫م‬ ‫بر‬. ‫اا‬ ‫و‬ ‫تولندی‬ ‫محصوالت‬ ‫در‬ ‫انفنت‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫ااجاد‬ ‫مسئولنت‬ ‫ل‬‫انتر‬ ‫مانند‬ ‫خاص‬ ‫واحدی‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ،‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫اک‬ ‫شده‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫خدمات‬ ‫باشد‬ ‫نما‬ ‫انفنت‬ ‫تضمين‬ ‫اا‬ ‫و‬ ‫انفنت‬. ‫تدار‬ ‫واحدهای‬‫شناسان‬‫ر‬‫سا‬ ‫و‬ ‫ان‬‫ر‬‫مدا‬ ‫اه‬‫ر‬‫هم‬‫به‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫مداریت‬‫سات‬ ‫ن‬ ،‫مهم‬ ‫اان‬ ‫در‬ ،‫همه‬ ‫االم‬ ‫اک‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫انبار‬ ،‫تولند‬ ،‫ا‬ ‫مهندس‬ ،‫خرید‬ ‫و‬‫ا‬ ‫قش‬ ‫وظ‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫درک‬،‫خوب‬‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آن‬ ‫بایستا‬ ‫اه‬ ‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫موثر‬‫و‬ ،‫حنات‬‫ااف‬ ‫سانند‬‫ر‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬. ‫جامع‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬‫و‬‫کیفیت‬ ‫های‬‫حلقه‬TQM
 27. 27.  International Convention for Quality Control Circles , Colombo, Sri Lanka , 2014  International Convention for Quality Control Circles , Gyeongnam, South Korea,2015  10 th international convention on students’ quality control circles, India, 2016 ‫انس‬‫ر‬‫كنف‬ ‫ي‬‫ار‬‫ز‬‫برگ‬/‫كيفيت‬ ‫ل‬‫كنتر‬‫هاي‬‫حلقه‬ ‫همايش‬ ‫ها‬‫ر‬‫كشو‬‫ساير‬‫در‬
 28. 28. ‫كيفيت‬ ‫ل‬‫كنتر‬‫هاي‬‫حلقه‬ ‫انس‬‫ر‬‫كنف‬ ‫ي‬‫ار‬‫ز‬‫برگ‬ ‫ان‬‫ر‬‫اي‬‫در‬ ‫انت‬ ‫انجمن‬ ‫توسط‬ ‫انفنت‬ ‫ل‬‫انتر‬ ‫های‬ ‫حلقه‬ ‫با‬ ،‫آشناه‬ ‫همایش‬‫انفنت‬ ‫ل‬‫ر‬ ‫ان‬‫ر‬‫،ته‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫ملی‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫ی‬‫همکار‬‫با‬ ‫صنایو‬-1391 ‫انفنت‬ ‫ا‬ ‫مهندس‬ ‫املللی‬ ‫بين‬ ‫انس‬‫ر‬‫انف‬ ‫دومين‬–1392 ‫كيفيت‬ ‫ل‬‫كنتر‬ ‫هاي‬‫حلقه‬ ‫انس‬‫ر‬‫كنف‬ ‫دومين‬-1394
 29. 29. ‫ايران‬‫در‬ ‫كيفيت‬ ‫ل‬‫كنتر‬ ‫هاي‬‫حلقه‬ ‫كنفرانس‬‫ي‬‫برگزار‬
 30. 30. ‫ي‬‫جار‬‫ي‬‫ساز‬‫و‬‫نهادينه‬‫كردن‬‫مديريت‬‫مشاركتي‬‫در‬‫تقا‬‫ر‬‫ا‬‫انگ‬‫يزه‬‫و‬ ‫توانايي‬‫سرمايه‬‫هاي‬‫نهفته‬‫انساني‬‫در‬‫مانها‬‫ز‬‫سا‬‫ه‬‫ر‬‫هموا‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫تاكيد‬ ‫بوده‬‫است‬. ‫حلقه‬‫هاي‬‫ل‬‫كنتر‬‫انفنت‬‫يكي‬‫از‬‫ترين‬‫ز‬‫بار‬‫مصاديق‬‫نهاد‬‫ينه‬‫كردن‬ ‫مديريت‬‫مشاركتي‬‫و‬‫توجه‬‫به‬،‫ا‬‫ر‬‫آ‬‫ات‬‫ر‬‫نظ‬‫و‬‫ايده‬‫هاي‬‫كاركنان‬‫د‬‫ر‬ ‫مسير‬‫شناسايي‬‫مسايل‬‫و‬‫مشكالت‬‫و‬‫همچنين‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫اه‬‫ر‬‫حلهاي‬ ‫مناسب‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫آن‬‫است‬. ‫ايران‬‫در‬ ‫كيفيت‬ ‫ل‬‫كنتر‬ ‫هاي‬‫حلقه‬ ‫كنفرانس‬‫ي‬‫برگزار‬
 31. 31. ‫اهداف‬‫كنفرانس‬: ‫معرفي‬‫آخرين‬‫دهاي‬‫ر‬‫دستاو‬‫علمي‬‫و‬‫ايي‬‫ر‬‫اج‬‫ايجاد‬‫و‬‫توسعه‬‫حلقه‬‫هاي‬ ‫ل‬‫كنتر‬‫انفنت‬‫در‬‫مانها‬‫ز‬‫سا‬. ‫معرفي‬‫و‬‫تقدير‬‫از‬‫فعاالن‬‫موفق‬‫حلقه‬‫هاي‬‫ل‬‫كنتر‬‫انفنت‬‫در‬‫ز‬‫سا‬‫مانهاي‬ ‫ر‬‫كشو‬. ‫يج‬‫و‬‫تر‬‫تحقيقات‬‫بنيادي‬‫و‬‫بردي‬‫ر‬‫كا‬‫در‬‫خصوص‬‫حلقه‬‫هاي‬‫ل‬‫كنتر‬‫ا‬‫نفنت‬‫و‬ ‫هاي‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬‫مرتبط‬. ‫تعامل‬‫و‬‫تبادل‬‫ب‬‫ر‬‫تجا‬‫ان‬‫ر‬‫هشگ‬‫و‬‫پژ‬‫و‬‫دست‬‫ان‬‫ر‬‫اندركا‬‫حلقه‬‫هاي‬‫كنت‬‫ل‬‫ر‬ ‫انفنت‬‫در‬‫صنعت‬‫و‬‫خدمات‬.
 32. 32. ‫بهب‬‫به‬ ‫كمك‬ ‫هدف‬‫با‬ ‫كه‬‫است‬ ‫كوچكي‬ ‫ه‬‫و‬‫گر‬ ،‫كيفيت‬ ‫ل‬‫كنتر‬ ‫دواير‬‫ود‬ ‫ط‬ ‫از‬ ،‫نشاط‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شاد‬ ‫ي‬‫كار‬ ‫دواير‬ ‫ايجاد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬ ،‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ريق‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫تشكيل‬ ‫انساني‬ ‫منابو‬ ‫پايان‬ ‫بي‬ ‫و‬ ‫بالقوه‬ ‫توان‬ ‫توسعه‬. ‫داوطلبانه‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫آمده‬ ‫گرد‬ ‫ي‬‫كار‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫دواير‬ ‫اعضاي‬ ً ‫معموال‬، ‫ي‬‫كار‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسايل‬‫تا‬ ‫دهند‬ ‫مي‬ ‫تشكيل‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫منظمي‬ ‫جلسات‬‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫بيابند‬ ‫حلي‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫و‬ ‫كرده‬ ‫تحليل‬ ‫و‬ ‫تجزيه‬،‫شناسايي‬. ‫آن‬ ‫برد‬‫ر‬‫كا‬‫دامنه‬‫و‬‫کیفیت‬ ‫هاي‬‫حلقه‬ ‫تعريف‬
 33. 33. ‫برد‬‫ر‬‫كا‬ ‫دامنه‬: ‫در‬‫خانه‬‫ر‬‫سا‬‫ها‬‫و‬‫واحد‬‫های‬‫صنعتا‬،‫م‬‫توان‬‫حلقه‬‫انفنت‬‫مونت‬،‫اژ‬ ‫بسته‬‫بندی‬‫و‬...‫ا‬‫ر‬‫نل‬ ‫تش‬‫داد‬. ‫در‬‫واحدهای‬،‫خدمات‬‫نيز‬،‫م‬‫توان‬‫حلقه‬‫انفنت‬‫ا‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬‫ش‬‫ر‬‫سفا‬‫ات‬ ،‫مشتراان‬‫تدارسات‬‫و‬،‫خرید‬...‫ا‬‫ر‬‫ااجاد‬‫نمود‬. ‫آن‬ ‫برد‬‫ر‬‫كا‬‫دامنه‬‫و‬‫کیفیت‬ ‫هاي‬‫حلقه‬ ‫تعريف‬
 34. 34. ‫طبق‬‫ب‬‫ر‬‫تجا‬‫به‬‫دست‬،‫آمده‬‫مي‬‫توان‬95%‫از‬‫مشكالت‬‫كارگاه‬‫ها‬‫و‬ ‫مؤسسات‬‫كوچك‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫ها‬‫و‬‫هاي‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬‫ساده‬‫ل‬‫كنتر‬‫كيفي‬،‫ت‬ ‫شناسايي‬‫و‬‫سپس‬‫نسبت‬‫به‬‫حل‬‫آنها‬‫اقدام‬‫كرد‬. ‫كيفيت‬ ‫هاي‬‫حلقه‬ ‫هاي‬ ‫فعاليت‬ ‫اصلي‬ ‫مفاهيم‬
 35. 35. ‫ك‬‫سه‬ ‫مفهوم‬ ‫با‬‫است‬ ‫م‬‫ز‬‫ال‬ ‫كيفيت‬ ‫ل‬‫كنتر‬‫حلقه‬ ‫مفهوم‬ ‫درک‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫تشكيل‬ ‫لمه‬ ‫شويم‬ ‫آشنا‬ ‫آن‬ ‫دهنده‬: •‫حلقه‬Circle:‫سبب‬ ‫به‬ ‫كه‬‫شود‬ ‫مي‬‫اطالق‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫از‬ ‫هي‬‫و‬‫گر‬‫به‬‫عالي‬‫ق‬ ‫مشترک‬‫آيند‬ ‫مي‬ ‫هم‬ ‫گرد‬. •‫ل‬‫كنتر‬Control:‫من‬‫به‬ ‫ي‬‫مميز‬ ،‫سيدگي‬‫ر‬ ،‫ت‬‫ر‬‫نظا‬ ،‫ي‬ ‫س‬‫ر‬‫وا‬ ‫معني‬‫به‬‫ر‬‫ظو‬ ‫است‬ ‫كار‬ ‫سقم‬ ‫و‬ ‫صحت‬ ‫از‬ ‫اطمينان‬. •‫كيفيت‬Quality:‫كاال‬ ‫كيفيت‬ ‫دائمي‬ ‫بهبود‬ ‫معناي‬ ‫به‬/‫بم‬ ‫خدمات‬‫ر‬‫نظو‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫ي‬‫مشتر‬ ‫ضايت‬‫ر‬ ‫و‬ ‫اعتماد‬ ‫جلب‬. ‫كيفيت‬ ‫هاي‬‫حلقه‬ ‫هاي‬ ‫فعاليت‬ ‫اصلي‬ ‫مفاهيم‬
 36. 36. .1‫افتد‬ ‫مي‬ ‫اتفاق‬ ‫آنها‬ ‫ي‬‫كار‬ ‫محدوده‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫مشكل‬‫شناسايي‬.‫اين‬ ‫پذيرد‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ، ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫مينه‬‫ز‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫مشكل‬. .2‫آن‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬‫در‬ ‫دقيق‬‫اطالعات‬ ‫ي‬‫ر‬‫آو‬ ‫جمو‬ ‫و‬ ‫مشكل‬ ‫انتخاب‬ .3‫مشكل‬ ‫تحليل‬ ‫و‬ ‫تجزيه‬ .4‫با‬ ‫و‬ ‫هي‬‫و‬‫گر‬‫كار‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫اعضا‬ ‫ات‬‫ر‬‫نظ‬ ‫ي‬‫ر‬‫آو‬ ‫جمو‬ ‫و‬ ‫مشكل‬ ‫حل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫كيفيت‬ ‫هاي‬ ‫ار‬‫ز‬‫اب‬ .5‫مشكل‬ ‫فو‬‫ر‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫مناسب‬ ‫هاي‬ ‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫اي‬‫ر‬‫اج‬ ‫و‬ ‫تهيه‬ .6‫مديريت‬‫به‬ ‫ها‬‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫کیفیت‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫وظايف‬
 37. 37. ‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫نقش‬ ‫كيفيت‬ ‫هاي‬‫حلقه‬ ‫خوب‬ ‫اي‬‫ر‬‫اج‬ ‫در‬ ‫كه‬‫مهمي‬ ‫عوامل‬ ‫همچنين‬، ‫از‬ ‫تند‬‫ر‬‫عبا‬: ‫فرهنگ‬‫ي‬‫كار‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫مديريتي‬ ‫شهاي‬‫ز‬‫ار‬ ‫ي‬ ‫انگيزش‬ ‫سيستم‬ ‫هاي‬‫حلقه‬ ‫وسيله‬ ‫به‬ ‫هايشان‬ ‫قابليت‬ ‫توسعه‬ ‫از‬ ‫كاركنان‬ ‫درک‬‫كيفي‬ ‫كيفي‬ ‫هاي‬ ‫حلقه‬ ‫شدن‬ ‫فعال‬ ‫جهت‬ ‫ا‬‫ر‬‫كا‬ ‫و‬ ‫مؤثر‬ ‫سيستم‬ ‫داشتن‬. ‫کیفیت‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫وظايف‬
 38. 38. ‫كيفي‬ ‫حلقه‬ ‫يك‬ ‫اعضاي‬ ‫تعداد‬(QCC)‫از‬ ‫تواند‬ ‫مي‬5‫تا‬15‫و‬ ‫نفر‬ ‫اساس‬‫ر‬‫ب‬ ً ‫معموال‬‫مشابه‬ ‫ی‬‫سار‬ ‫واحدهای‬‫باش‬ ‫متغير‬‫بخش‬ ‫اک‬ ‫ن‬‫همچو‬‫د‬. ‫ر‬‫طو‬ ‫به‬ ‫كيفيت‬ ‫هاي‬‫حلقه‬‫داوطلبانه‬‫نيس‬ ‫مجاز‬ ‫و‬ ‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫شكل‬‫كه‬ ‫تند‬ ‫در‬ ‫ي‬‫تغيير‬‫ماني‬‫ز‬‫سا‬ ‫ساختار‬‫ند‬‫ر‬‫آو‬ ‫وجود‬‫به‬ ‫موجود‬. ‫نكته‬:‫سپس‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫داوطلبان‬ ‫بين‬ ‫از‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اوليه‬ ‫انتخاب‬ ‫توان‬ ‫مي‬‫ايط‬‫ر‬‫ش‬ ‫نمود‬ ‫ي‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫عمومي‬.‫تحت‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ،‫ي‬ ‫تخصص‬ ‫مسائل‬‫جهت‬ ‫ساخت‬ ‫توانمند‬ ‫و‬ ‫داد‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫م‬‫ز‬‫ال‬ ‫هاي‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬. ‫کیفیت‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫ماندهی‬‫ز‬‫سا‬:
 39. 39. ،‫م‬‫ز‬‫ال‬ ‫هاي‬ ‫مكانيزم‬ ‫تعبيه‬ ‫با‬ ‫بايستي‬ ‫كيفي‬‫حلقه‬‫اي‬‫ر‬‫اج‬ ‫توان‬‫ي‬‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫احي‬‫ر‬‫ط‬ ‫بهبود‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫كه‬ ‫اقداماتي‬‫داشته‬ ‫ا‬‫ر‬ ،‫باشد‬. ‫مانند‬‫دي‬‫ر‬‫موا‬:‫پيشنهاد‬ ‫ات‬‫ر‬‫تغيي‬ ‫انجام‬ ،‫خريد‬ ‫هاي‬ ‫خواست‬‫ر‬‫د‬ ‫تأييد‬‫تهيه‬ ،‫ي‬ ‫ر‬‫دا‬ ‫مديريت‬ ‫حمايت‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫كه‬ ‫دي‬‫ر‬‫موا‬ ‫ديگر‬‫و‬‫م‬‫ز‬‫ال‬ ‫امكانات‬ ‫و‬ ‫منابو‬‫د‬. ‫کیفیت‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫ماندهی‬‫ز‬‫سا‬:
 40. 40. ‫ح‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫عنصر‬‫شش‬ ،‫دنيا‬ ‫ي‬‫و‬‫پيشر‬ ‫شركتهاي‬ ‫در‬ ً ‫معموال‬‫لقه‬ ‫از‬ ‫تند‬‫ر‬‫عبا‬ ‫كه‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫وجود‬ ‫كيفي‬: 1-‫حلقه‬ ‫هبر‬‫ر‬ 2-‫حلقه‬ ‫اعضاي‬ 3-‫كننده‬ ‫تسهيل‬ 4-‫شرات‬ ‫مداریت‬ 5-‫عضو‬ ‫غير‬ ‫اعضای‬ 6-‫ی‬‫هبر‬‫ر‬ ‫اميته‬ ‫کیفیت‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫ماندهی‬‫ز‬‫سا‬:
 41. 41. 1-‫حلقه‬ ‫هبر‬‫ر‬:‫حلق‬ ‫هاي‬ ‫فعاليت‬ ‫كليه‬ ‫بر‬ ‫ت‬‫ر‬‫نظا‬ ‫و‬ ‫ايجاد‬ ‫ل‬‫مسئو‬‫است‬ ‫ه‬ ‫باشد‬ ‫شركت‬ ‫مياني‬ ‫ان‬‫ر‬‫مدي‬‫از‬ ‫نفر‬ ‫يك‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫كه‬.‫ك‬ ‫تسهيل‬ ‫با‬‫ننده‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫شركت‬ ‫ي‬‫هبر‬‫ر‬ ‫ي‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬ ‫ه‬‫ر‬‫دو‬‫در‬ ،‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫نزديك‬ ‫ي‬‫همكار‬.‫اع‬ ‫به‬‫ضا‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫شركت‬ ‫ان‬‫ر‬‫هب‬‫ر‬ ‫حلقه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬. ‫ها‬ ‫فعالنت‬ ‫ی‬‫اهبر‬‫ر‬ ‫ا‬ ‫اثربخش‬ ‫و‬ ،‫اه‬‫ر‬‫سا‬ ‫بهبود‬===‫مف‬ ‫با‬ ‫آشناهي‬‫پااه‬ ‫اهنم‬ ‫یانس‬‫ر‬‫وا‬ ،‫منانگين‬ ،‫معنار‬ ‫اف‬‫ر‬‫انح‬ ‫مانند‬ ‫ی‬‫آمار‬ ‫کیفیت‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫ماندهی‬‫ز‬‫سا‬:
 42. 42. ‫نكته‬: ‫حلقه‬ ‫هبر‬‫ر‬‫بایستا‬‫انفن‬ ‫ا‬ ‫مهندس‬ ‫های‬ ‫ننک‬ ‫ت‬ ‫به‬ ‫سامل‬ ‫تسلط‬‫خصوصا‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫باشد‬ ،‫م‬ ‫یر‬‫ز‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫شامل‬ ‫اه‬،‫باشد‬ ‫داشته‬ ،‫انف‬ ‫ار‬‫ز‬‫اب‬ ‫هفت‬. ‫ام‬‫ر‬‫گ‬ ‫هیستو‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫برگه‬ ‫ل‬‫معلو‬ ‫و‬‫علت‬ ‫نمودار‬/‫ساوا‬ ‫ا‬ ‫ایش‬/‫ماهی‬ ‫استخوان‬ ،‫ااندگ‬‫ر‬‫پ‬ ‫نمودار‬ ‫نقص‬ ‫تمراز‬ ‫نمودار‬ ‫تو‬‫ر‬‫پا‬ ‫نمودار‬ ‫ل‬‫انتر‬ ‫های‬‫ر‬‫نمودا‬ ‫کیفیت‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫ماندهی‬‫ز‬‫سا‬:
 43. 43. 2-‫ا‬‫حلقه‬ ‫عضای‬:‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫هستند‬‫ماني‬‫ز‬‫سا‬ ‫هاي‬ ‫واحد‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫داوطلبانه‬‫تر‬ ‫اين‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫پيشنهاد‬ ‫و‬ ‫پيوندند‬ ‫مي‬ ‫حلقه‬ ‫به‬‫انتخاب‬ ‫كيب‬ ‫گردند‬: ‫الف‬)‫عملياتي‬ ‫پرسنل‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫سه‬ ‫تا‬ ‫يك‬ ‫ب‬)‫قسمت‬ ‫سرپرست‬ ‫ج‬)‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫يا‬ ‫ل‬‫محصو‬ ‫شناس‬‫ر‬‫كا‬/‫خدمت‬ ‫د‬)‫كيفيت‬ ‫ل‬‫كنتر‬ ‫س‬‫ر‬‫باز‬ ‫و‬)‫كيفيت‬ ‫ي‬ ‫مهندس‬ ‫شناس‬‫ر‬‫كا‬/‫كيفيت‬ ‫تضمين‬ ‫کیفیت‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫ماندهی‬‫ز‬‫سا‬:
 44. 44. ‫عملياتي‬‫پرسنل‬:‫خدمات‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫توليدي‬‫هاي‬‫پست‬‫در‬‫فعال‬ ‫نفرات‬ ***‫آيند‬‫ر‬‫ف‬‫به‬‫مسلط‬‫و‬‫فني‬‫دانش‬‫اي‬‫ر‬‫دا‬،‫تجربه‬‫با‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫از‬‫است‬‫بهتر‬‫انتخاب‬ ‫باشد‬‫ذيل‬‫هايي‬‫ويژگي‬‫اي‬‫ر‬‫دا‬‫و‬‫شوند‬: •‫هي‬‫و‬‫گر‬ ‫كار‬‫حيه‬‫و‬‫ر‬‫داشتن‬ •‫ي‬‫ر‬‫نوآو‬‫و‬‫خالقيت‬‫و‬‫ها‬‫ايده‬‫ايجاد‬‫توانايي‬ •‫كيفي‬‫هاي‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬‫و‬ ‫كيفي‬‫مفاهيم‬‫با‬‫اوليه‬‫آشنايي‬ •‫مسأله‬‫حل‬‫هاي‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫به‬‫نسبت‬‫كفايت‬‫حد‬ ‫در‬‫آگاهي‬‫و‬‫دانش‬ •‫خدمات‬‫امي‬‫ز‬‫ال‬‫مشخصات‬ ‫يا‬‫ل‬‫محصو‬‫كيفي‬‫هاي‬‫ويژگي‬‫به‬ ‫كامل‬‫آشنايي‬ ‫کیفیت‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫ماندهی‬‫ز‬‫سا‬:
 45. 45. 3-‫اننده‬ ‫تسهنل‬: ‫است‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ،‫كاركنان‬،‫حلقه‬ ‫بين‬ ‫مستقيم‬ ‫ابط‬‫ر‬.‫عض‬‫كميته‬‫و‬ ‫است‬ ‫ي‬‫هبر‬‫ر‬.‫ع‬ ‫بر‬ ‫ان‬‫ر‬‫هب‬‫ر‬ ‫و‬ ‫اعضا‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫مدارک‬ ‫ي‬‫نگهدار‬ ‫و‬ ‫ضبط‬‫هده‬ ‫اوست‬. ‫كي‬ ‫ار‬‫ز‬‫اب‬ ‫هفت‬ ،‫ي‬‫آمار‬ ‫پايه‬ ‫مفاهيم‬‫به‬ ‫حلقه‬ ‫گر‬ ‫تسهيل‬ ‫تسلط‬‫و‬ ‫في‬ ‫مسأله‬ ‫حل‬ ‫شهاي‬‫و‬‫ر‬‫ط‬ ‫و‬ ‫مشكالت‬ ‫تحليل‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫جريان‬ ‫هدايت‬‫جهت‬‫احي‬‫ر‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫ي‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬ ‫مناسب‬ ‫هاي‬ ‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬.‫شهايي‬‫و‬‫ر‬‫مانند‬: ‫ذهني‬‫طوفان‬ ‫ماهي‬ ‫استخوان‬ ‫کیفیت‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫ماندهی‬‫ز‬‫سا‬:
 46. 46. 4-‫شرات‬ ‫مداریت‬: ‫ك‬ ‫مي‬‫ر‬‫و‬‫غر‬ ‫احساس‬ ‫ها‬‫حلقه‬ ‫اعضاي‬ ‫كه‬‫شده‬ ‫داده‬ ‫ترتيب‬ ‫اي‬ ‫گونه‬‫به‬‫نند‬ ‫مشتاق‬‫و‬ ‫پذيرد‬ ‫مي‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آنان‬ ‫ي‬‫همكار‬ ،‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫اطمينان‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫مديريت‬ ‫كه‬‫است‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫ي‬‫همكار‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫مشكالت‬ ‫حل‬ ‫در‬. 5-‫عضو‬ ‫غير‬ ‫اعضای‬: ‫د‬ ‫ها‬‫حلقه‬ ‫فعاليت‬ ‫ا‬‫ر‬‫ي‬‫ز‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫محسوب‬‫حلقه‬ ‫از‬ ‫قسمتي‬ ‫ي‬‫نحو‬ ‫به‬‫ر‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬ ‫ل‬‫تحو‬ ‫و‬ ‫تغيير‬ ‫موجب‬‫و‬ ‫شده‬ ‫منعكس‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬. ‫کیفیت‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫ماندهی‬‫ز‬‫سا‬:
 47. 47. 6-‫ی‬‫هبر‬‫ر‬ ‫اميته‬: ‫س‬ ‫يا‬ ‫شركت‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫با‬ ‫آن‬ ‫ياست‬‫ر‬‫و‬‫است‬ ‫اي‬ ‫ه‬‫ر‬‫مشاو‬ ‫كميته‬ ‫يك‬‫مان‬‫ز‬‫ا‬ ‫است‬. ‫ي‬‫كار‬ ‫دامنه‬: ‫شناس‬ ،‫ها‬ ‫العمل‬‫ر‬‫دستو‬ ‫تعيين‬ ،‫ها‬ ‫كننده‬ ‫تسهيل‬ ‫با‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫اندن‬ ‫مديريت‬ ‫هاي‬ ‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫در‬ ‫مشاركت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬ ‫ها‬‫حلقه‬ ‫است‬. ‫کیفیت‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫ماندهی‬‫ز‬‫سا‬:
 48. 48. ‫حلقه‬‫هاي‬‫كيفي‬‫به‬‫عنوان‬‫پايه‬‫و‬‫ي‬‫بستر‬‫جهت‬‫اي‬‫ر‬‫اج‬‫موف‬‫ق‬‫نظام‬ ‫پيشنهادهاي‬‫هي‬‫و‬‫گر‬،‫حس‬‫همبستگي‬‫و‬‫كار‬‫تيمي‬‫ا‬‫ر‬‫ايش‬‫ز‬‫اف‬‫مي‬‫دهد‬. ‫نظام‬‫پيشنهادها‬‫فضاي‬،‫ي‬ ‫انگيزش‬‫حس‬،‫مشاركت‬‫حيه‬‫و‬‫ر‬‫ب‬‫هبود‬ ‫جويي‬‫و‬‫توانايي‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫ايده‬‫و‬‫پيشنهاد‬‫ا‬‫ر‬‫اهم‬‫ر‬‫ف‬‫مي‬‫د‬‫ر‬‫آو‬. ‫کیفیت‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫ماندهی‬‫ز‬‫سا‬:
 49. 49. ‫دو‬‫سيستم‬‫نظام‬‫پيشنهادهاي‬‫هي‬‫و‬‫گر‬‫و‬‫حلقه‬‫هاي‬‫كيفي‬،‫ز‬‫ال‬‫م‬‫و‬ ‫م‬‫و‬‫ملز‬‫يكديگر‬‫هستند‬‫و‬‫موفقيت‬‫هر‬‫كدام‬‫در‬‫و‬‫گر‬‫موفقيت‬‫ديگر‬‫ي‬ ‫است‬. ‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫ي‬ ‫اثربخش‬‫و‬‫سيستماتيك‬‫كردن‬‫حلقه‬‫هاي‬‫كيفي‬،‫اي‬‫ر‬‫اج‬‫نظام‬ ‫پيشنهادها‬‫اجتناب‬‫ناپذير‬‫است‬. ‫کیفیت‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫ماندهی‬‫ز‬‫سا‬:
 50. 50. 1- ً ‫معموال‬‫در‬‫شركتهاي‬‫گ‬‫ر‬‫بز‬‫دنيا‬‫توصيه‬‫شده‬‫است‬‫كه‬‫آيند‬‫ر‬‫ف‬ ‫بكار‬‫ي‬‫گير‬‫حلقه‬‫هاي‬‫كيفي‬‫ا‬‫ر‬‫ابتدا‬‫به‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫نمونه‬‫و‬‫پ‬‫ايلوت‬‫در‬ ‫يك‬‫فعاليت‬‫و‬‫آيند‬‫ر‬‫ف‬،‫خاص‬‫برنامه‬‫ي‬‫يز‬‫ر‬‫و‬‫پياده‬‫ي‬‫ساز‬‫گ‬‫ردد‬. ‫سپس‬‫از‬‫ب‬‫ر‬‫تجا‬‫به‬‫دست‬،‫آمده‬‫ديگر‬‫حلقه‬‫هاي‬‫كيفي‬‫ر‬‫مو‬‫د‬ ‫نياز‬‫و‬‫ي‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫ا‬‫ر‬‫اه‬‫ر‬‫ي‬‫انداز‬‫نمود‬. ‫کیفی‬ ‫های‬‫حلقه‬‫تشکیل‬ ‫فرآيند‬:
 51. 51. 2-‫حلق‬ ‫ايجاد‬ ‫جهت‬ ‫نظر‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫فعاليت‬ ‫و‬ ‫آيند‬‫ر‬‫ف‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫پس‬‫ه‬ ‫ر‬ ‫كيفي‬‫حلقه‬ ‫ايجاد‬ ‫از‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫اهداف‬ ‫كه‬‫است‬ ‫ي‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬ ،‫كيفي‬‫به‬ ‫ا‬ ‫نماييد‬ ‫مشخص‬ ‫دقيق‬‫ر‬‫طو‬. **‫اختيار‬ ‫در‬ ‫بايستي‬ ‫اهداف‬ ‫اين‬‫عضو‬ ‫ات‬‫ر‬‫نف‬ ‫و‬ ‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫ل‬‫مسئو‬‫ح‬‫لقه‬ ‫شون‬ ‫توجيه‬ ً ‫كامال‬ ‫موضوع‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫و‬‫گيرد‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫كيفي‬‫د‬.‫م‬‫ز‬‫ال‬ ‫احي‬‫ر‬‫ط‬ ‫كيفي‬ ‫حلقه‬ ‫فعاليت‬ ‫هاي‬ ‫مكانيزم‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫ي‬ ‫نحوه‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫گرديده‬‫اي‬ ‫يه‬‫و‬‫ر‬‫گردد‬ ‫تدوين‬ ‫آن‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫کیفی‬ ‫های‬‫حلقه‬‫تشکیل‬ ‫فرآيند‬:
 52. 52. ‫نكته‬: ‫تهيه‬‫اين‬‫مستند‬‫به‬‫اين‬‫خاطر‬‫است‬‫كه‬‫از‬‫انجام‬‫فعاليت‬‫ها‬‫مط‬‫ابق‬ ‫سليقه‬‫و‬‫ات‬‫ر‬‫نظ‬‫ي‬ ‫شخص‬‫اجتناب‬‫گردد‬‫و‬‫ه‬‫و‬‫گر‬‫هاي‬‫ايجاد‬‫شده‬ ‫مطابق‬‫يه‬‫و‬‫ر‬‫اي‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫به‬‫فعاليت‬‫ند‬‫ز‬‫بپردا‬‫تا‬‫حداكکر‬‫اث‬‫ي‬ ‫ربخش‬‫و‬ ‫ايي‬‫ر‬‫كا‬‫ا‬‫ر‬‫داشته‬‫باشند‬. ‫کیفی‬ ‫های‬‫حلقه‬‫تشکیل‬ ‫فرآيند‬:
 53. 53. 4-‫مختلف‬‫واحدهاي‬‫يا‬ ‫و‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫از‬ ، ‫ايي‬‫ر‬‫اج‬ ‫ل‬‫مسئو‬ ‫توسط‬ ‫استا‬‫ر‬ ‫اين‬ ‫در‬‫اه‬‫ب‬ ‫غيررسمي‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫ا‬‫م‬‫ع‬ ‫اه‬‫ب‬ ‫اوت‬‫ع‬‫د‬‫اي‬‫ف‬‫كي‬‫اه‬‫ق‬‫حل‬ ‫اكيل‬‫ش‬‫ت‬ ‫در‬‫ي‬‫همكار‬‫جهت‬‫اي‬‫م‬ ‫ل‬ ‫آيد‬. 5-‫ا‬‫ه‬‫ا‬ ،‫اوع‬‫ض‬‫مو‬ ‫اامل‬‫ش‬ ‫اه‬‫ك‬ ‫انهادي‬‫ش‬‫پي‬ ‫ارح‬‫ط‬ ‫اه‬‫ي‬‫ته‬‫اه‬‫ب‬ ‫اقدام‬ ،‫مدعو‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬،‫داف‬ ،‫اا‬‫ض‬‫اع‬ ‫اام‬‫ن‬ ‫و‬‫اي‬‫ن‬‫بي‬ ‫ايش‬‫پ‬ ‫ال‬‫ب‬‫قا‬ ‫ااي‬‫ه‬‫اوهي‬‫ج‬ ‫ارفه‬‫ص‬ ،‫ادي‬‫ن‬‫ب‬ ‫مان‬‫ز‬ ‫برنامه‬‫ار‬‫ب‬‫ه‬‫ر‬ ‫اام‬‫ن‬ ‫نمايند‬ ‫مي‬ ،‫باشد‬ ‫مي‬ ‫جلسات‬ ‫دبير‬ ‫و‬. ،‫اه‬‫ر‬‫اج‬ ‫طرح‬ ‫تهنه‬ ‫و‬‫تنم‬‫دهی‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ،‫نل‬ ‫تش‬
 54. 54. 6-‫موضوع‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ،‫شناساه‬: ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫بهبود‬‫قابل‬ ‫نواحي‬ ‫و‬ ‫موضوعات‬‫شناسايي‬(‫مو‬ ‫منابو‬‫اساس‬‫ر‬‫ب‬‫جود‬)‫از‬ ‫شامل‬ ، ‫كاركنان‬ ‫كليه‬ ‫طريق‬:‫كار‬ ‫و‬‫شناسان‬‫ر‬‫كا‬ ،‫سرپرستان‬ ،‫ان‬‫ر‬‫مدي‬‫ان‬‫ر‬‫گ‬ ‫پذيرد‬ ‫مي‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬. 7-‫همچنين‬ ‫و‬ ‫تحليل‬ ‫و‬ ‫تجزيه‬‫برتر‬ ‫موضوع‬ ‫انتخاب‬: ‫موضوع‬ ،‫پيشنهادي‬ ‫موضوعات‬ ‫بين‬ ‫از‬ ،‫اوليه‬ ‫تحليل‬ ‫و‬ ‫تجزيه‬ ‫از‬ ‫پس‬‫مهم‬ ‫ات‬ ‫گردد‬‫مي‬ ‫انتخاب‬ ‫مربوطه‬ ‫ن‬‫معاو‬‫يا‬ ‫مدير‬ ‫تشخيص‬ ‫به‬ ‫تر‬.‫پيشن‬ ‫فرد‬‫دهنده‬ ‫هاد‬ (‫مربوطه‬ ‫مدير‬ ‫ي‬‫سو‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫فرد‬ ‫يا‬)‫يا‬ ‫تيم‬ ‫تشكيل‬ ‫ل‬‫مسئو‬،‫ل‬‫مسئو‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫ايي‬‫ر‬‫اج‬. #‫م‬ ‫مسائل‬ ‫شناسايي‬ ‫بر‬‫عالوه‬ ‫كه‬ ‫ا‬‫ر‬‫چ‬،‫است‬ ‫اواني‬‫ر‬‫ف‬‫اهميت‬‫اي‬‫ر‬‫دا‬ ‫كار‬‫از‬ ‫مرحله‬ ‫اين‬‫وجود‬ ‫ش‬ ‫مي‬‫مشخص‬ ‫نيز‬ ‫بهبود‬‫ان‬‫ز‬‫مي‬ ‫سنجش‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫اي‬ ‫مقايسه‬ ‫مبناي‬ ،‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫سطح‬ ‫در‬‫ود‬. ،‫اه‬‫ر‬‫اج‬ ‫طرح‬ ‫تهنه‬ ‫و‬‫تنم‬‫دهی‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ،‫نل‬ ‫تش‬
 55. 55. ‫توليد‬ ‫و‬‫ساخت‬ ‫هاي‬ ‫آيند‬‫ر‬‫ف‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫متعددي‬ ‫كيفي‬ ‫هاي‬ ‫حلقه‬‫و‬ ‫نمود‬ ‫ايجاد‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ،‫خدمات‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬.‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬: ‫آيند‬‫ر‬‫ف‬ ‫كيفي‬‫حلقه‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫صنعتي‬ ‫هاي‬ ‫واحد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫خانه‬‫ر‬‫كا‬ ‫در‬،‫توليد‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ،‫بندي‬ ‫بسته‬...‫داد‬ ‫تشكيل‬ ‫ا‬‫ر‬. ‫شا‬‫ر‬‫سفا‬ ‫ي‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫كيفي‬‫حلقه‬ ‫توان‬ ‫مي‬‫نيز‬ ‫خدماتي‬ ‫واحدهاي‬ ‫در‬،‫ت‬ ‫شركت‬ ‫فعاليت‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫خدمت‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ،‫خريد‬ ‫و‬ ‫تداركات‬‫مي‬ ‫و‬ ‫ه‬‫ر‬‫مشاو‬ ‫هاي‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ،‫وام‬ ‫اعطاي‬ ‫تواند‬...‫نمود‬ ‫ايجاد‬ ‫ا‬‫ر‬‫باشد‬. ،‫اه‬‫ر‬‫اج‬ ‫طرح‬ ‫تهنه‬ ‫و‬‫تنم‬‫دهی‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ،‫نل‬ ‫تش‬
 56. 56. 7-،‫سان‬‫ر‬‫اطالع‬ ‫و‬ ‫جلسات‬ ‫نل‬ ‫تش‬: ‫كن‬ ‫حلقه‬ ‫جلسات‬ ‫تشكيل‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫حلقه‬ ‫هبر‬‫ر‬ ،‫نامه‬ ‫يافت‬‫ر‬‫د‬‫از‬ ‫پس‬‫كيفي‬ ‫ل‬‫تر‬ ‫تش‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫كيفيت‬ ‫ل‬‫كنتر‬‫گانه‬ ‫هفت‬ ‫هاي‬ ‫ار‬‫ز‬‫اب‬ ‫اساس‬‫ر‬‫ب‬ ‫و‬ ‫نموده‬‫علل‬ ‫خيص‬ ‫نمايد‬ ‫مي‬ ‫آنها‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫مشكل‬‫ايجاد‬. ‫گ‬ ‫مي‬‫سال‬‫ر‬‫ا‬ ‫مرتبط‬ ‫واحدهاي‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ،‫ها‬ ‫حلقه‬ ‫اين‬ ‫تجلسات‬‫ر‬‫صو‬ ‫كليه‬‫ردد‬. ،‫اه‬‫ر‬‫اج‬ ‫طرح‬ ‫تهنه‬ ‫و‬‫تنم‬‫دهی‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ،‫نل‬ ‫تش‬
 57. 57. 8-‫شده‬ ،‫شناساه‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬: ‫و‬‫شده‬ ‫ش‬‫ز‬‫پردا‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ،‫ها‬ ‫ايده‬ ‫ي‬‫ر‬‫آو‬ ‫جمو‬ ‫و‬‫اطالعات‬ ‫ي‬‫ر‬‫آو‬ ‫گرد‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫احي‬‫ر‬‫ط‬ ‫ها‬ ‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫يا‬ ‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬.‫اقدام‬ ،‫دبير‬ ‫هماهنگي‬ ‫با‬ ‫حلقه‬‫به‬ ‫اي‬‫ر‬‫اج‬ ‫و‬ ‫ي‬‫يز‬‫ر‬ ‫برنامه‬ ‫نحوه‬‫نمايند‬ ‫مي‬ ‫شده‬ ‫ايه‬‫ر‬‫ا‬ ‫هاي‬ ‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬. 9-‫ي‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫و‬‫شده‬ ‫ل‬‫محو‬ ‫اقدامات‬ ‫ي‬‫پيگير‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫اعضا‬ ، ‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫نمايد‬ ‫مي‬ ‫ها‬‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫اين‬ ‫اي‬‫ر‬‫اج‬ ‫از‬ ‫آمده‬ ‫دست‬‫به‬ ‫نتايج‬( .‫نتاي‬ ‫ي‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬‫و‬ ‫ج‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫در‬ ‫د‬‫ر‬‫خو‬‫ز‬‫با‬.) ،‫اه‬‫ر‬‫اج‬ ‫طرح‬ ‫تهنه‬ ‫و‬‫تنم‬‫دهی‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ،‫نل‬ ‫تش‬
 58. 58. ‫شده‬،‫شناساه‬ ‫های‬‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬ ‫نتايج‬ ‫ي‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬: ‫ها‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬ ‫اي‬‫گسترده‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫مساله‬ ‫حل‬ ‫اي‬‫پايه‬ ‫هاي‬‫تكنيك‬‫ي‬ ‫اند‬ ‫مناسب‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫تحليل‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫شوند‬‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫مختلف‬: ‫ي‬‫فكر‬ ‫باد‬ ‫تند‬Brain Storming ‫ل‬‫معلو‬ ‫و‬‫علت‬ ‫تحليل‬Cause and Effect Analysis ‫داده‬ ‫ي‬‫ر‬‫گردآو‬Data Gathering ‫داده‬ ‫تحليل‬Data Analysis ،‫اه‬‫ر‬‫اج‬ ‫طرح‬ ‫تهنه‬ ‫و‬‫تنم‬‫دهی‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ،‫نل‬ ‫تش‬
 59. 59. ‫نكته‬: ‫فلسفه‬‫وجودي‬‫حلقه‬‫هاي‬‫كيفيت‬،‫تشخيص‬‫مسائل‬‫و‬ ‫تالش‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫حل‬‫مسائل‬‫موجود‬‫است‬.  ً ‫معموال‬‫تالش‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫حل‬‫مسائل‬‫در‬‫اين‬‫حلقه‬‫ها‬‫بر‬‫مبن‬‫اي‬ ‫طوفان‬‫ذهني‬‫يا‬‫برخي‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫هاي‬‫تجربي‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫مي‬‫پذيرد‬. ،‫اه‬‫ر‬‫اج‬ ‫طرح‬ ‫تهنه‬ ‫و‬‫تنم‬‫دهی‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ،‫نل‬ ‫تش‬
 60. 60. 10-‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫جمو‬: ، ‫حلقه‬ ‫هبر‬‫ر‬‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫فعاليت‬ ‫اتمام‬ ‫بر‬ ‫مبني‬ ‫اي‬ ‫نامه‬ ‫سال‬‫ر‬‫ا‬ ‫به‬ ‫اقدام‬‫و‬ ‫نموده‬ ‫نمايد‬ ‫مي‬‫سال‬‫ر‬‫ا‬ ‫ي‬‫اهبر‬‫ر‬ ‫كميته‬‫به‬ ،‫مالي‬‫محاسبات‬ ‫انجام‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬. ‫ان‬ ‫هاي‬ ‫فعاليت‬ ‫ايه‬‫ر‬‫ا‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫حلقه‬ ،‫ي‬‫اهبر‬‫ر‬ ‫كميته‬ ‫تأئيد‬ ‫از‬ ‫پس‬‫شده‬ ‫جام‬ ‫نم‬ ‫مي‬ ‫نفو‬ ‫ذي‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫و‬ ‫شد‬‫ر‬‫ا‬ ‫ان‬‫ر‬‫مدي‬ ،‫عامل‬ ‫مديريت‬‫به‬ ‫سمينار‬ ‫يك‬ ‫طي‬‫ايد‬. ،‫اه‬‫ر‬‫اج‬ ‫طرح‬ ‫تهنه‬ ‫و‬‫تنم‬‫دهی‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ،‫نل‬ ‫تش‬
 61. 61. 10-‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫جمو‬(‫ادامه‬: ) ‫ت‬ ‫العمل‬‫ر‬‫دستو‬‫طبق‬ ‫كيفي‬ ‫ل‬‫كنتر‬ ‫حلقه‬ ‫اعضاي‬ ‫پاداش‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫دوين‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫پرداخت‬ ،‫پاداش‬ ‫پرداخت‬ ‫جهت‬ ‫شده‬.‫از‬ ‫پس‬ ‫مرحله‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫شو‬ ‫مي‬‫انتخاب‬ ‫نهايي‬ ‫گزينه‬،‫شده‬ ‫اج‬‫ر‬‫استخ‬ ‫هاي‬‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫تحليل‬‫طي‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫شود‬ ‫مي‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫ان‬‫ر‬‫مدي‬‫به‬ ‫ي‬‫گير‬ ‫تصميم‬ ‫جهت‬ ،‫ي‬ ‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬. ،‫اه‬‫ر‬‫اج‬ ‫طرح‬ ‫تهنه‬ ‫و‬‫تنم‬‫دهی‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ،‫نل‬ ‫تش‬
 62. 62. ‫ك‬ ‫هاي‬‫حلقه‬ ‫ي‬‫گير‬ ‫شكل‬ ‫نحوه‬ ‫بودن‬ ‫داوطلبانه‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫خودجوش‬‫يفي‬ ‫عمد‬ ‫و‬ ‫گترين‬‫ر‬‫بز‬ ،‫يابد‬ ‫مي‬‫تحقق‬ ‫كاركنان‬ ‫خود‬ ‫خواست‬ ‫و‬ ‫اده‬‫ر‬‫ا‬ ‫با‬ ‫كه‬‫ترين‬ ‫ه‬ ‫است‬ ‫اي‬ ‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫هاي‬ ‫ه‬‫و‬‫وگر‬ ‫ها‬ ‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫اين‬ ‫ميان‬ ‫تفاوت‬. ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫شد‬‫ر‬‫ا‬ ‫مدير‬‫خواست‬ ‫به‬ ‫اي‬ ‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫هاي‬ ‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫تشكيل‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫مي‬ ‫تعيين‬ ‫ي‬ ‫خواص‬ ‫هدف‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫متخصص‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫از‬ ‫تعدادي‬‫شوند‬. ‫ای‬ ‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫ههای‬‫و‬‫گر‬‫و‬‫کیفی‬ ‫های‬‫حلقه‬‫مقايسه‬
 63. 63. ‫گر‬ ‫نظر‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫اهداف‬ ‫تحقق‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫فاصله‬ ‫بال‬ ‫هاي‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫ههاي‬‫و‬‫گر‬،‫ه‬‫و‬ ‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬‫منحل‬‫گردند‬‫مي‬ ‫باز‬ ‫خود‬ ‫ماني‬‫ز‬‫سا‬ ‫پست‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫اعضاي‬ ‫و‬ ‫شده‬. ‫از‬ ‫كيفي‬ ‫هاي‬‫حلقه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫كه‬ ‫حالي‬‫ر‬‫د‬‫هميشگي‬ ‫ار‬‫ر‬‫استم‬‫ر‬‫برخو‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬. ‫كيفي‬ ‫هاي‬ ‫حلقه‬ ‫اهداف‬‫كوچك‬‫اي‬ ‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫هاي‬ ‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫اهداف‬ ‫و‬‫نسبت‬‫ا‬ ‫بر‬ ‫هزينه‬‫و‬ ‫گ‬‫ر‬‫بز‬‫است‬. ‫و‬ ‫تخصص‬ ‫به‬ ‫اي‬ ‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫هاي‬ ‫ه‬‫و‬‫گر‬‫به‬ ‫مربوط‬ ‫هاي‬ ‫فعاليت‬‫دانش‬‫و‬ ‫باال‬ ‫ي‬ ‫تجربه‬‫است‬ ‫مند‬‫ز‬‫نيا‬ ‫بسيار‬.‫بر‬ ‫كيفي‬ ‫هاي‬ ‫حلقه‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫حالي‬ ‫در‬‫ي‬‫دار‬‫ر‬‫خو‬ ‫از‬‫عالقه‬ ‫و‬ ‫يابي‬ ‫مشكل‬ ‫ي‬‫شامه‬‫است‬ ‫كار‬ ‫ي‬ ‫اوليه‬ ‫شرط‬ ‫ي‬‫پيگير‬ ‫و‬. ‫ای‬ ‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫ههای‬‫و‬‫گر‬‫و‬‫کیفی‬ ‫های‬‫حلقه‬‫مقايسه‬
 64. 64. ‫ی‬‫ناچار‬‫سر‬‫از‬‫و‬‫ی‬‫اجبار‬‫یا‬‫داوطلبانه‬‫و‬‫ی‬‫اختیار‬: ‫اپن‬‫ژ‬‫مانند‬‫ی‬‫ر‬‫اشو‬‫در‬ ‫اه‬‫بگویيم‬‫بااد‬30%‫انفنت‬‫هاي‬‫حلقه‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ها‬ ‫شرات‬ ‫دادند‬‫نما‬‫ی‬‫سار‬‫اضافه‬.‫اس‬‫یعنا‬،‫است‬ ‫بودن‬‫داوطلبانه‬‫بر‬ ‫سامال‬‫مبنا‬‫اگر‬‫ا‬ ‫اختن‬‫اساس‬‫بر‬ ‫سامال‬ ‫اند‬‫فعالنت‬ ‫انفنت‬‫ل‬‫انتر‬‫های‬‫حلقه‬‫در‬‫بخواهد‬‫عالقه‬‫و‬ ‫ار‬ ‫خ‬‫وقت‬‫از‬‫بااد‬‫و‬‫گيرد‬‫نما‬‫هم‬‫ق‬‫حقو‬‫حتا‬ ‫آن‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫اه‬‫داند‬،‫م‬‫و‬‫شود‬،‫م‬‫د‬‫ر‬‫وا‬‫ود‬ ‫د‬‫ر‬‫بگذا‬ ‫بهبود‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬.‫ا‬‫ل‬‫انتر‬‫های‬‫حلقه‬‫سیستم‬‫ااجاد‬‫اساس‬‫و‬‫اصل‬‫اان‬‫نفنت‬ ‫است‬. ‫ا‬ ‫ه‬ ‫آن‬‫با‬‫و‬ ‫انند‬ ‫شرات‬‫ند‬‫ر‬‫ندا‬‫ای‬‫عالقه‬ ‫سارانان‬‫ها‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫ا‬ ‫بعض‬‫در‬‫بر‬‫صل‬ ‫مس‬‫غير‬‫نيروها‬‫ااط‬‫ر‬‫ش‬‫برخی‬ ‫در‬‫اما‬‫است‬ ‫بودن‬‫داوطلبانه‬‫و‬‫بودن‬‫ی‬‫اختنار‬‫تقنم‬ ‫انند‬ ‫شرات‬ ‫اه‬‫شوند‬،‫م‬‫ر‬‫مجبو‬. ‫کیفیت‬ ‫ل‬‫کنتر‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫ل‬‫معمو‬ ‫های‬‫آسیب‬‫و‬‫ایج‬‫ر‬‫مشکالت‬
 65. 65. ‫دایره‬‫عمر‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫نتیجه‬‫در‬ ‫عملکرد‬ ‫ل‬‫تنز‬: ‫اه‬‫ر‬‫سا‬ ،‫انفنت‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫فعالنت‬ ‫مدت‬‫ل‬‫طو‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ر‬‫و‬‫مر‬‫به‬‫و‬ ، ‫اابد‬ ،‫م‬ ‫ساهش‬ ‫ها‬ ‫ه‬‫و‬‫گر‬‫ا‬ ‫اثربخش‬. ‫و‬ ‫دوم‬ ‫های‬‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ل‬‫او‬ ‫سال‬ ‫گذشت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫گویند‬ ،‫م‬‫اه‬‫است‬ ‫ل‬‫معمو‬ ‫دهد‬،‫م‬ ‫رخ‬ ‫هی‬‫و‬‫گر‬ ،‫دگ‬‫ر‬‫سرماخو‬ ‫ضه‬‫ر‬‫عا‬ ،‫سوم‬. ‫کیفیت‬ ‫ل‬‫کنتر‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫ل‬‫معمو‬ ‫های‬‫آسیب‬‫و‬‫ایج‬‫ر‬‫مشکالت‬
 66. 66. ‫فشار‬ ‫اعمال‬ ‫و‬،‫فيزاک‬ ‫های‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬‫منجر‬ ‫سارانان‬‫به‬ ‫مسئوالن‬ ‫ی‬‫سو‬ ‫از‬‫به‬ ‫ر‬ ‫عمل‬ ‫اان‬ ‫و‬‫شود‬ ،‫م‬ ‫ها‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫اان‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫سارانان‬ ،‫ان‬‫و‬‫ر‬ ‫سالمت‬ ‫عدم‬‫د‬ ‫دهد‬ ،‫م‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫تأثير‬ ‫تحت‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ها‬ ‫دااره‬. ‫انی‬‫و‬‫ر‬‫سالمتی‬‫مشکالت‬
 67. 67. ‫عنوان‬‫به‬ ‫اعضا‬ ‫پیشنهادهای‬‫كيفيت‬‫حلقه‬ ‫پیشنهادهای‬‫ب‬‫مقام‬ ‫ای‬‫ر‬ ‫انف‬ ‫های‬ ‫حلقه‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫مسئله‬ ‫شود،اان‬ ،‫م‬ ‫مطرح‬ ‫باالتر‬ ‫های‬‫نت‬ ‫دا‬ ‫هم‬ ‫سارانان‬ ‫و‬ ‫ان‬‫ر‬‫مدا‬ ‫بين‬ ‫عادی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نیست‬‫ده‬ ‫شود‬ ،‫م‬. ،‫مدت‬ ‫سوتاه‬ ‫در‬‫حتا‬ ‫مسئله‬ ‫اان‬ ‫پنامدهای‬‫انگ‬ ‫و‬ ‫عالقه‬ ‫ساهش‬‫يزه‬ ‫سارانان‬ ‫های‬‫تع‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ،‫انف‬ ‫سطح‬ ‫شود‬ ،‫م‬ ‫باعث‬ ‫اه‬ ‫است‬‫داد‬ ‫بنااد‬ ‫پااين‬ ‫ها‬ ‫ااده‬ ‫و‬ ‫پیشنهادها‬. ‫انی‬‫و‬‫ر‬‫سالمتی‬‫مشکالت‬
 68. 68. ‫ها‬ ‫جلسه‬ ‫ات‬‫ر‬‫مذاا‬‫خالصه‬ ،‫فعاليت‬ ‫انجام‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫تالش‬ ‫عدم‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫شود‬ ،‫م‬ ‫داده‬ ‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬.‫است‬ ‫بندی‬ ‫خالی‬ ‫شبيه‬ ‫ی‬‫چيز‬ ‫معضل‬ ‫اين‬.‫ب‬ ‫بنا‬‫هر‬‫ه‬ ‫نتاي‬ ‫و‬‫شود‬ ‫انجام‬ ‫اما‬ ‫های‬‫ر‬‫سا‬ ‫يا‬ ‫و‬‫نگرفته‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ،‫اقدام‬ ‫اه‬ ‫دليل‬‫ی‬‫ناچيز‬ ‫ج‬ ‫اماس‬‫نيز‬ ‫نوشتن‬ ‫تجلسه‬‫ر‬‫صو‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ساغذباز‬ ‫حال‬ ‫اين‬ ‫با‬ ‫آيد‬ ‫دست‬‫به‬‫ار‬‫ر‬‫برق‬ ‫ان‬ ‫دهند‬،‫م‬ ‫نشان‬ ‫فعال‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫اعضای‬ ‫و‬‫است‬. ‫ها‬ ‫نتيجه‬‫گتر‬‫ر‬‫بز‬‫شود‬ ،‫م‬ ‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ،‫هستند‬ ‫واقعا‬‫چه‬ ‫آن‬ ‫از‬.‫اقدامات‬، ‫دس‬‫به‬ ‫نتايج‬ ‫ان‬‫ز‬‫مي‬‫اما‬ ‫شده‬ ‫حاصل‬ ،‫بهبودهاي‬ ‫و‬ ‫پذيرفته‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫و‬ ‫آمده‬ ‫ت‬ ‫شده‬ ‫محقق‬ ‫اهداف‬‫گتر‬‫ر‬‫بز‬‫شوند‬ ،‫م‬ ‫اعالم‬. ‫کیفیت‬ ‫ل‬‫کنتر‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫ل‬‫معمو‬ ‫های‬‫آسیب‬‫و‬‫ایج‬‫ر‬‫مشکالت‬
 69. 69. ‫به‬ ،‫شود‬ ،‫م‬ ‫تاايد‬ ‫ها‬ ‫حلقه‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫ان‬‫ر‬‫مدي‬ ‫مشارات‬ ‫بر‬ ‫تنها‬‫جای‬ ‫اه‬ ‫آن‬‫اعضا‬ ‫همه‬ ‫مشارات‬‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬. ‫ايف‬ ‫اه‬ ‫خواهيم‬ ،‫م‬ ‫واحدها‬ ‫سرپرستان‬ ‫و‬ ‫واحدها‬ ‫ان‬‫ر‬‫مدي‬ ‫از‬ ‫صرفا‬‫ای‬ ‫بر‬ ‫ه‬ ‫اين‬ ‫جای‬ ‫به‬ ،‫انند‬‫نقش‬‫سارانان‬ ‫همه‬ ‫مشارات‬ ‫و‬ ‫ر‬‫حضو‬‫ح‬‫تا‬ ‫شود‬ ‫تأايد‬ ‫مندان‬‫ر‬‫سا‬ ‫و‬ ‫ان‬‫ر‬‫سارگ‬. ‫کیفیت‬ ‫ل‬‫کنتر‬ ‫های‬‫حلقه‬ ‫ل‬‫معمو‬ ‫های‬‫آسیب‬‫و‬‫ایج‬‫ر‬‫مشکالت‬
 70. 70. ‫به‬ ‫كيفيت‬ ‫ل‬‫كنتر‬ ‫هاي‬‫حلقه‬ ‫ايجاد‬ ‫فلسفه‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫عمده‬ ‫بخش‬‫ل‬‫اصو‬ ‫جامو‬ ‫كيفيت‬ ‫مديريت‬‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫مفاهيم‬‫و‬TQM‫گردد‬‫مي‬ ‫بر‬. ‫محصوالت‬ ‫در‬ ‫كيفيت‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫ايجاد‬ ‫مسئوليت‬/‫عه‬ ‫به‬ ، ‫خدمات‬‫ده‬ ‫مانند‬ ‫خاص‬ ‫واحدي‬‫كيفيت‬ ‫تضمين‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫كيفيت‬ ‫ل‬‫كنتر‬‫ب‬ ‫نمي‬‫اشد‬. ‫واحدهاي‬‫شناسان‬‫ر‬‫كا‬ ‫و‬ ‫ان‬‫ر‬‫مدي‬ ‫اه‬‫ر‬‫هم‬‫به‬ ‫شركت‬ ‫شد‬‫ر‬‫ا‬ ‫مديريت‬ ‫بايستي‬ ‫كه‬ ‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫موثر‬ ‫و‬‫حياتي‬ ‫ي‬ ‫نقش‬ ،‫مهم‬ ‫امر‬ ‫اين‬ ‫در‬ ،‫مختلف‬‫ا‬‫ر‬ ‫آن‬ ‫سانند‬‫ر‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫وظايف‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫درک‬‫خوبي‬ ‫به‬. ‫آخر‬ ‫كالم‬
 71. 71. ‫شايد‬‫ر‬‫همانطو‬‫كه‬‫شنيده‬‫يا‬‫خوانده‬،‫باشيد‬‫اه‬‫ر‬‫بهبود‬‫ايست‬‫گاه‬‫پاياني‬ ‫د‬‫ر‬‫ندا‬.‫منافو‬‫ي‬‫بيشمار‬‫عايد‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫شما‬‫خواهد‬‫شد‬‫اگر‬‫حلقه‬‫ه‬‫اي‬ ‫كيفي‬‫به‬‫ستي‬‫ر‬‫د‬‫ماندهي‬‫ز‬‫سا‬،‫شده‬‫فعاليت‬‫نمايند‬‫و‬‫در‬‫مس‬‫ير‬‫ستي‬‫ر‬‫د‬ ‫هدايت‬‫گردند‬. ‫آخر‬ ‫كالم‬
 72. 72. ‫ها‬‫ه‬‫ر‬‫دو‬‫سایر‬‫در‬‫شما‬ ‫مجدد‬‫دیدار‬ ‫امید‬‫به‬

×