Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

"ΣΟΥΣΑΜΙ ΑΝΟΙΞΕ" ΣΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 15 Ad

"ΣΟΥΣΑΜΙ ΑΝΟΙΞΕ" ΣΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ

Download to read offline

"ΣΟΥΣΑΜΙ ΑΝΟΙΞΕ" ΣΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ -
Συμμετοχικό σεμινάριο για εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα με ταμπλέτες,
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
28 Μαΐου, 4 και 11 Ιουνίου 2014
Χρησιμοποιήθηκε χαμηλού κόστους εξοπλισμός: ταμπλέτες 10" με Andoid 4.2 (κάτω των 200 ευρώ).

"ΣΟΥΣΑΜΙ ΑΝΟΙΞΕ" ΣΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ -
Συμμετοχικό σεμινάριο για εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα με ταμπλέτες,
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
28 Μαΐου, 4 και 11 Ιουνίου 2014
Χρησιμοποιήθηκε χαμηλού κόστους εξοπλισμός: ταμπλέτες 10" με Andoid 4.2 (κάτω των 200 ευρώ).

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (18)

Similar to "ΣΟΥΣΑΜΙ ΑΝΟΙΞΕ" ΣΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ (20)

Advertisement

More from Yannis Kotsanis (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

"ΣΟΥΣΑΜΙ ΑΝΟΙΞΕ" ΣΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ

 1. 1. "Σοςζάμι άνοιξε“ ζηο μαγικό κόζμο ηηρ ηαμπλέηαρ Μ. Ζοπμπά, Γ. Κυηζάνηρ, Β. Οικονόμος, Ε. Σπςπάηος, Γ. Παηπώναρ, Δ.Λούκορ Σςμμεηοσικό ζεμινάπιο για εκπαιδεςηικά και τςσαγυγικά ππογπάμμαηα 28 Μαΐος, 4 και 11 Ιοςνίος 2014
 2. 2. γνωριμία..
 3. 3. γνυπιμία... κινήζειρ ζηιρ ηαμπλέηερ ζκεπηικό... ζηόσοι ηος ζςμμεηοσικού ζεμιναπίος από ηη θευπία... ζηιρ ηαμπλέηερ πποζδοκίερ... δημιοςπγώνηαρ πολςηποπικά κείμενα ζσεδιάζονηαρ νοηηικούρ σάπηερ ηαξιδεύονηαρ με ηο google earth δημοζιεύονηαρ και διαμοιπάζονηαρ ςλικό 1οτρίωρο…
 4. 4. ππιν 14 μήνερ… Η ππώηη αππόζμενη ζςνάνηηζη… ζηιρ 27-12-2013… Γπάθυ ηα ππώηα μος ππογπάμμαηα ππιν 10 μήνερ… Τοέναςζμα: Πώρ θα ζήζυ με ηο διαδίκηςο; ππιν 6 μήνερ… Τα ππώηα 10 tablets ηος ΔΔΠ! ζηιρ 14-02-2014… Μαζί, ζηο ηαξίδι ηηρ Γηρ…
 5. 5. ζκεπηικό… Η ζηήπιξη ηηρ ζσολικήρ κοινόηηηαρ ζηιρ “ςποβαθμιζμένερ” πεπιοσέρ ζηιρ οποίερ ενεπγοποιείηαι ηο ΔΔΠ είναι ππυηαπσικήρ ζημαζίαρ. Μοπθέρ ηοπικών και ςπεπηοπικών δπάζευν, είναι ηα παιδιά ηυν πεπιοσών αςηών, να έπθοςν ζε άμεζη επαθή με εκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα αξιοποίηζηρ ηεσνολογικών εθαπμογών, πος υρ ζήμεπα αποηελούν ππονόμιο μαθηηών ζε πεπιοπιζμένο απιθμό ζσολείυν. Σκοπόρ είναι ηα ππογπάμμαηα αςηά, συπίρ καθαπά διδακηικό πποζαναηολιζμό, να καλλιεπγούν ηην ππυηοβοςλία και ηην αςηενέπγεια ώζηε να αποηελούν πόλο έλξηρ, διαλόγος, κοινυνικοποίηζηρ και τςσαγυγίαρ, μέζα ζε κοινόηηηερ με πποοπηική…
 6. 6. ζηόσοι ζςμμεηοσικού ζεμιναπίος… 1. Να οπγανυθεί ένα ζςμπαγέρ, εύσπηζηο και εύκολα "μεηαθέπζιμο" ςπολογιζηικό πεπιβάλλον, βαζιζμένο αποκλειζηικά ζηον διαθέζιμο εξοπλιζμό, με ολιγάπιθμα - βαζικά επγαλεία επεξεπγαζίαρ ςλικού και με εθαπμογέρ δημιοςπγικήρ έκθπαζηρ, οπηικοποίηζηρ, διεπεύνηζηρ και πειπαμαηιζμού. 2. Να πποδιαγπαθούν «καλέρ ππακηικέρ» με θεμαηικά ππογπάμμαηα ή επγαζηήπια, μικπήρ ή μεγαλύηεπηρ σπονικήρ διάπκειαρ, με πολςθεμαηικό πεπιεσόμενο, για ζςμμεηοσή ομάδυν μαθηηών, ζηο πλαίζιο ζσολικών ή και εξυζσολικών δπαζηηπιοηήηυν, αξιοποιώνηαρ ηον διαθέζιμο εξοπλιζμό.
 7. 7. Learningtheorists
 8. 8. RevisedBloom'sTaxonomy(Anderson&Krathwohl2001)
 9. 9. VarietyofverbsandactivitiestoalevelonBloom’sTaxonomy
 10. 10. TheConnectedTeacherNetwork
 11. 11. επιθςμηηά αποηελέζμαηα… • Να επιλεγούν ζςλλογικά, με βάζη ηον διαθέζιμο εξοπλιζμό, οι καηαλληλόηεπερ και καλύηεπερ εθαπμογέρ-apps (ενηαζζόμενερ ζε ανηίζηοισερ «καλέρ ππακηικέρ»): - γενικές "τοπικές" εφαρμογές επεξεπγαζίαρ πολςμεζικού ςλικού (note, doc, pic, mindmap, slide, video etc) - θεματικές "τοπικές" εφαρμογές-παιτνίδια (Light-bot, Solar System Scope, OneT Draw, Chess, Reversi etc ) - διαδικτσακές εφαρμογές με "τοπικά" apps (wikipedia, google earth/maps, shazam, social media etc ) - επιλεγμένοι διαδικτσακοί τόποι (cyberkid, dschool, greek- language, ime, code, mikrosnagnostis, etc ) • Να δημιοςπγηθεί ένα «ζςμβόλαιο» ή/και έναρ ζύνηομορ οδηγόρ σπήζηρ (guide) για ηην αξιοποίηζη ηος παπαπάνυ ςπολογιζηικού πεπιβάλλονηορ.
 12. 12. διαθέζιμορ εξοπλιζμόρ Ο παπακάηυ εξοπλιζμόρ για ηο ππόγπαμμα, έσει αποκηηθεί με βαζικέρ πποδιαγπαθέρ εύκοληρ μεηαθεπζιμόηηηαρ και μικπού κόζηοςρ ανά ηαμπλέηα (πος να μην ξεπεπνάει ηο ζςνολικό ποζό ηων 200 εςπώ), ώζηε να μποπεί εύκολα να αποκηηθεί και να αξιοποιηθεί αξιόπιζηα ζε δημόζια ζσολεία και άλλοςρ θοπείρ.  10 MLS iQTab 7'' (8 GB εζωη. μνήμη, κάμερα 3 MPixel, Android 4.1)  10 ηαμπλέηες Turbo X Hive IV 10” (16 GB εζωη. μνήμη, κάμερα 5 MPixel, Android 4.2)  15 ηαμπλέηες Lenovo A10 10” (16GBεζωη.μνήμη,κάμερα0,5MPixel,πληκηρολόγιο,Android4.2)  2 laptops HP και Lenovo 15” - για ηο εκπαιδεσηικό (350GB ζκληρό δίζκο, Windows 7/8)  1 θορηηός βινηεοπροβολέας Epson EB 1776W
 13. 13. apps τεθιακού ζσολείος επεξεπγαζία εικόναρ - ήσος - βίνηεο google earth google maps INTERNET - OPEN + INTERNET + OPEN - τεθιακά βιβλία ζεμειώζειρ ζσέδια κείμενα πίνακερ διαθάνειερ κοςίδ κόμικ social media PHET wikipedia youtube νοεηικοί σάπηερ games
 14. 14. προσδοκίες..
 15. 15. Βαζικέρ πηγέρ: pinterest.com/ykotsanis/edu - economu.wordpress.com

×