ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ถนนนนท...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เรื่อง ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์ ให้เรียกนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี มารับทราบ

209 views

Published on

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก ป.ป.ช
เรื่อง ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์ ให้เรียกนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี มารับทราบ ข้อกล่าวหากรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
209
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เรื่อง ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์ ให้เรียกนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี มารับทราบ

  1. 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคารที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ถนนนนทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-528-4815 โทรสาร 02-5284912 สายด่วน ป.ป.ช. 1205 www.nacc.go.th ษาการนายกรั ป.ป.ช.มีมติเอกฉันท์ ให้เรียกนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี มารับทราบ ข้อกล่าวหา กรณีทจริตโครงการรับจํานําข้าว ุ ในวันนี้ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เวลา 14.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว สํานักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ํา ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงว่าตามที่ประธานวุฒิสภา ให้ส่งคําร้องขอให้วุฒิสภาถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี กล่าวหาว่า ผู้ถู ก กล่ าวหามี พ ฤติก ารณ์ส่อ ว่าจงใจใช้อํ านาจหน้าที่ขั ด ต่อ บทบั ญ ญั ติแ ห่งรั ฐ ธรรมนู ญ หรือ กฎหมาย และกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุควรสงสัยว่านางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ปล่อยให้มี การทุจริตในโครงการรับจํานําข้าวและการระบายข้าว โดยเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้น แก่ทางราชการตามอํานาจหน้าที่นั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติให้ไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวโดยให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งคณะเป็นองค์คณะในการไต่สวนข้อเท็จจริง ซึ่งได้ดําเนินการไต่สวนมาระยะหนึ่งแล้วปรากฏว่า จากการ ไต่ ส วน มี พ ยานหลั ก ฐานทั้ ง พยานบุ ค คลและพยานเอกสารยื น ยั น ชั ด เจนว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหาในฐานะ นายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ทักท้วงว่าโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาทุ จริตอย่างมหาศาล โดยเฉพาะการทุจริตทุกขั้นตอน และทุ ก กระบวนการในการดํ า เนิ น การ นอกจากนี้ ผู้ ถู ก กล่ า วหาได้ รั บ ทราบเรื่ อ งทุ จ ริ ต ในการดํ า เนิ น โครงการจากการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร อีกทั้งยังได้รับรายงานเรื่องผลของการดําเนินโครงการจาก ประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจํานําข้าวเปลือกว่าเสียหายถึงสองแสนล้านบาท รวมทั้ง ชาวนาที่ร่วมโครงการยังไม่ได้รับเงินอีกเป็นจํานวนมากทําให้เดือดร้อนเสียหายอย่างหนัก ประกอบกับมี หนั ง สื อ จากสํ า นั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ถึ ง ผู้ ถู ก กล่ า วหาให้ ท บทวนและยุ ติ โ ครงการดั ง กล่ า ว ซึ่ ง การ ดํ าเนิน การในปั จจุ บั น ได้ เ กิ ด ปั ญ หาทุ จริ ตในการรั บ จํ านํ าข้ าว การระบายข้ าว และการชํ าระหนี้ใ ห้แ ก่ เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ แทนที่ผู้ถูกกล่าวหาจะระงับยับยั้งโครงการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่ น ดิ น ฯ มาตรา 11 (1) กลั บ ยื น ยั น ที่ จ ะดํ า เนิ น โครงการต่ อ ไป จึ ง แสดงถึ ง เจตนาของ ผู้ถูกกล่าวหาที่จะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรื อ โดยทุ จ ริ ต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และเป็ น การจงใจใช้อํ า นาจหน้ า ที่ ขั ด ต่ อ บทบัญญั ติแห่งรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 178 อันเป็นเหตุแห่งการถอดถอนออกจากตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 270 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์คณะไต่สวนได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในวันนี้ให้มีหนังสือเรียก นางสาวยิ่งลั ก ษณ์ ชินวั ตร รั ก ษาการนายกรั ฐ มนตรี ผู้ถู ก กล่าวหามาพบและแจ้งข้อกล่าวหาให้ท ราบ ตามระเบียบไต่สวนการทุจริต ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

×