Yacht de wendbare organisatie

Yacht Interim Professionals
Yacht Interim ProfessionalsMarketingcommunicatie adviseur

Bedrijven en organisaties geven aan dat kennis bepalend is voor het toekomstige succes en de continuïteit van de organisatie. Dit blijkt nog niet uit het gedrag van diezelfde organisaties. Uit het onderzoek blijkt dat men zich nog niet volledig bewust is van de structurele wijzigingen op de (arbeids)markt en de gevolgen die dit heeft voor de continuïteit.

De wendbare organisatie
De gevolgen van de vergrijzing dalen nog niet echt in bij veel bedrijven.
Wie rekening houdt met de nieuwe eisen en wensen
van een nieuwe generatie, kan de toekomst aan.
                          Hoogste tijd om HR een vaste plek aan de directietafel te geven.
    De vijver van hoogopgeleide professionals raakt steeds leger.


                                 De grootste uitdaging is ervoor te zorgen dat je kunt
                                 beschikken over de juiste kennis op het juiste moment.
                                                          Wendbaarheidsvizier »


      Niets doen aan kennis is geen optie meer. Voor geen enkele branche.
                                      Bedrijven en organisaties moeten creatiever
Met alleen flexibele inhuur kom je er niet. Het gaat ook          omgaan met de invulling van hun kennisbehoefte.
om andere maatregelen zoals efficiëntere werkprocessen.
                               Alleen wendbare organisaties gaan het redden in de toekomst.
          Kostenbeheersing is een ideale oplossing voor de korte
          termijn. Maar dat is nog geen garantie voor continuïteit.
Yacht Wendbaarheidsvizier


                  Inrichten flexibele schil
                                     Kennisopbouw
         Inzicht in personeelbestand
                                         Kennisborging
 Uitwisselbaarheid personeel vergroten

                                            Kennisontwikkeling
    HR-beleid afstemmen op
    organisatiedoelstellingen
                                              Kennis op het juiste moment
         Vergrijzing
                    Arbeid           Kennis
 Human Capital Management
                                               Research & Development
Consequentie ontwikkelingen
arbeidsmarkt op recruitment
                                              Innovatie
      Efficiënt functiehuis
                         Processen
       Het Nieuwe Werken          & systemen
                                           Efficiency
           Projectmanagement
                                        Process Improvement
                   Productiviteit
                                    Kostenbeheersing
                         Informatiesystemen
De wendbare
organisatie
Een onderzoek naar de beschikbaarheid van kennis
Samenvatting
Bedrijven en organisaties geven aan dat kennis
bepalend is voor het toekomstige succes en de
continuïteit van de organisatie. Dit blijkt nog niet
uit het gedrag van diezelfde organisaties. Uit het
onderzoek blijkt dat men zich nog niet volledig
bewust is van de structurele wijzigingen op de
(arbeids)markt en de gevolgen die dit heeft voor
de continuïteit.

Wat valt op?
- Bepalend voor het succes van organisatie is
 te kunnen beschikken over de juiste kennis
 op het juiste moment.

- De kostenbesparing van vandaag lijkt de
 kostenstijging van de toekomst te worden.

- Slimmer omgaan met de snelle veranderingen
 in de markt en de arbeidsmarkt vraagt om
 wendbaarheid van de organisatie.

- Relatie tussen de organisatiedoelstellingen
 en strategisch HR-beleid is cruciaal om in te
 kunnen spelen op veranderingen.
2
Voorwoord
Door toenemende (internationale)               ze denken in de toekomst in deze behoefte te voorzien.
concurrentie, toenemend tempo van               De resultaten uit het onderzoek lijken tegenstrijdig.
                               Aan de ene kant erkennen organisaties dat kennis een
innovaties en korter wordende time-              allesbepalende factor is, maar aan de andere kant laat
to-market, moeten organisaties steeds             het onderzoek zien dat er nog onvoldoende wordt
sneller en adequater reageren op               nagedacht over hoe de zo broodnodige kennis beschikt
                               kan worden. Het is onze visie dat organisaties die succes-
marktveranderingen. Dit zorgt voor een            vol willen zijn, ervoor moet zorgen dat zij over de juiste
groeiende behoefte aan de juiste kennis            kennis op het juiste moment kunnen beschikken.
en expertise. Tegelijkertijd wijzen demo-
grafische ontwikkelingen als vergrijzing           Strategisch HR-beleid
onherroepelijk in de richting van een
hogere uitstroom van werkenden vanaf
                               geeft de doorslag
                               Kennis is van strategisch belang; zoveel wordt duidelijk
2010. Daarnaast veranderen de eisen en            uit het onderzoek. Dit is dan ook geen zaak van uitslui-
wensen van toekomstige hoogopgeleide             tend de HR-afdeling, maar een verantwoordelijkheid
werknemers. Hoogopgeleide professionals            van de gehele organisatie. Uit ons onderzoek blijkt dat
                               de trends die worden gesignaleerd risico´s inhouden
kiezen vaker voor nieuwe vormen van              voor de toekomst, die alleen het hoofd kunnen worden
werken, al dan niet als zelfstandige,             geboden als strategisch HR-beleid onderdeel gaat
in telkens wisselende verbanden en              uitmaken van het strategisch risicomanagement van een
                               organisatie. Zoals prof. dr. Tjeu Blommaert verderop in
wisselende samenstelling.                   dit boek zegt: “Op lange termijn is het onverantwoord
                               om de onmiskenbare ontwikkelingen op de arbeids-
Het ontwikkelen van onderscheidend vermogen wordt       markt te negeren.”
steeds belangrijker voor organisaties, maar is tegelijker-
tijd lastiger te realiseren. Een belangrijke factor waarmee  We hopen dat dit boek u inspireert. Inspireert om na
een organisatie zich kan onderscheiden is kennis.       te denken over de doelstellingen van uw bedrijf en de
                               daarvoor benodigde kennis en hoe u over die kennis
Dit boek beschrijft de uitkomsten van een onderzoek      kunt beschikken. Want dat gaat het verschil maken tus-
naar de manier waarop organisaties in verschillende      sen succesvolle en minder succesvolle bedrijven: kunnen
branches met de behoefte aan kennis omgaan en hoe       beschikken over de juiste kennis op het juiste moment.                               Peter Hulsbos
                               Algemeen Directeur
                                                            3
Inhoud
Samenvatting                           2


Voorwoord                            3

Inleiding


Tekort aan kennis bedreigt                    6
Nederlandse bedrijven en organisaties
HR-beleid moet worden afgestemd op organisatiedoelstellingenLaagconjunctuur in Nederland sterk gevoeld            8
Open economie in crisistijd geen voordeelGematigd herstel en onzekerheid                 14
gaan hand in hand
Pas op de plaats, hand op de knip, blijven zitten waar je zitWendbaarheid en kennisbeleid                  20
bepalen succes
Wie niets verandert, gaat het niet reddenInterview


Onvoldoende gekwalificeerd en gemotiveerd            28
personeel in top drie strategische risico’s
HR essentieel onderdeel strategisch risicomanagement
4
Branches uitgelicht - Financiële Dienstverlening


Wederopstanding vraagt om cultuurverandering.          30
De financiële branche onder vuur
Meestal gaat het goed, soms gaat het foutBranches uitgelicht - Industrie


Minder handen, meer hersenen                  36
in Nederlandse industrie
Industrie laveert als een Zodiac door de conjunctuurgolvenBranches uitgelicht - Energie


Energiebedrijven staan voor                   42
grootste uitdaging in hun bestaan
De kennis van vandaag is morgen verouderdBranches uitgelicht - Overheid


De wereld verandert, de overheid                48
zal dat ook moeten doen
Wisselend tij, structurele behoefte aan strategisch HR-beleidConclusies                           54


Tot slot                            58
                                 5
Inleiding
Tekort aan kennis
bedreigt Nederlandse
bedrijven en
organisaties
HR-beleid moet worden afgestemd op organisatiedoelstellingen
In economisch slechte tijden ontslaan bedrijven en organisaties personeel om
kosten te reduceren. Als het vervolgens weer goed gaat, nemen ze mensen aan.
Dat klinkt logisch, maar dit klassieke human resources-denken is een van de
grootste bedreigingen voor het succes en voor de continuïteit van een organisatie.
De kennis die verloren gaat bij personeelsverloop is steeds moeilijker terug te halen.
Nieuw strategisch HR-beleid op directieniveau is de enige oplossing voor toe-
komstige problemen op het gebied van kennis en arbeid.
6
Strategisch HR-beleid hoort                Niets doen is geen optie
                             Hoe bewegen verschillende branches in de deining van
thuis in de boardroom                   de conjunctuurgolven? Wat hebben bedrijven geleerd
Het onderzoek dat Marketresponse uitvoerde in op-     van de recessie die ontstond door de financiële crisis
dracht van Yacht, laat zien dat de problemen zich niet  van 2009? Hoe is het gesteld met het nationale kennis-
beperken tot één branche. Iedereen heeft te maken     niveau? Hoe denken organisaties hun primaire proces
met kennisschaarste, uitstroom door vergrijzing, toe-   in te richten in de toekomst? Wat doen bedrijven om in
nemende internationale concurrentie en een arbeids-    te spelen op de ingrijpend veranderende arbeidsmarkt
markt die steeds beweeglijker wordt. Een van de      en de grillige economische ontwikkelingen?
alarmerendste conclusies van het onderzoek is dat
bedrijven en organisaties niet weten welke kennis ze   In dit boek staan de belangrijkste resultaten van het
nodig hebben om hun doelstellingen te realiseren. Alles  Yacht-onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse
staat in het teken van kostenbeheersing. Het gevaar van  arbeidsmarkt. De conclusies liegen er niet om. Er liggen
toekomstige kennistekorten wordt zwaar onderschat     gelukkig nog genoeg kansen voor Nederlandse bedrijven
en dat komt de concurrentiepositie en handelingssnel-   en organisaties, maar dan zal het roer nu om moeten.
heid niet ten goede. Directies moeten gaan beseffen    Niets doen aan kennis is geen optie meer.
dat een intelligent HR-beleid het verschil maakt tussen
succes en falen.


                                                          7
Laagconjunctuur
in Nederland
sterk gevoeld
Open economie in crisistijd geen voordeel
                       Laatste crisis
                              wend
                       anders dan ge
                                     Merendeel organisaties
                                     voelt crisis, effect wisselt                                  Paniekvoetbal in
                                  de financiële branche
Door onze open economie is Nederland zeer gevoelig voor schommelingen in de
wereldhandel. Veel bedrijven hebben de financiële crisis dan ook flink gevoeld.
Om te kunnen overleven moesten ze de kosten sterk terugdringen. De financiële
branche kreeg harde klappen, de non-profitsector had relatief het minst te verduren.
Nederlandse bedrijven hebben nauwelijks invloed op de toenemende snelheid van
de economische ontwikkelingen in de wereld. Alleen door beter te anticiperen op
toekomstige mondiale veranderingen, kunnen ze de wereldeconomie bijbenen.


8
Ook bran
                                          che indust
                                     is er nog      rie
Functies vaak niet                       jks        niet
makkelijk in te vullen         Flexibilisering nauweli
                    strate gisch ingezet

                                               bezuinigt,
        Bedrijven reageren                        Bedrijfsleven
                                                deert
        traditioneel op crisis                      overheid spen

   Vast personee
          l in dynamisch                  l,         Arbeidsmarkt
   energiemarkt         e           op personee
                      Bezuiniging    werving
                                            in beroering
                             ook
                      maar tegelijk
                                                   9
Laagconjunctuur in Nederland sterk gevoeld
MARKTBESCHRIJVING                      toenemen. Ze probeert dan ook om de economie zo-
                               danig te stimuleren dat massale werkloosheid uitblijft.
Laatste crisis anders                    Ook tijdens de recente crisis was er sprake van onrust
                               op de arbeidsmarkt. De werkloosheid steeg echter niet
dan gewend                          zo hard als verwacht. Zelfstandigen vingen een deel van
Als land met een open economie krijgt Nederland in      de klappen op en veel schoolverlaters kozen ervoor om
tijden van economische laagconjunctuur traditioneel     langer door te studeren.
harde klappen. Ook de recente economische crisis sloeg
Nederland niet over. De financiële dienstverlening kwam
als eerste in problemen. Exportgestuurde branches als    HET ONDERZOEK
industrie, transport en automotive volgden niet veel
later. Maar deze crisis was wezenlijk anders dan we     Merendeel organisaties
gewend waren. In crisistijd grijpt de overheid in om de
economie aan te zwengelen, meestal door banen te       voelt crisis, effect wisselt
creëren en te bezuinigen. Tijdens de recente kredietcrisis  Dat de crisis grote impact heeft gehad, blijkt duidelijk
had ze geen andere keuze dan miljarden uit te geven     uit het onderzoek dat Yacht heeft laten uitvoeren.
aan banken en verzekeraars, om een complete instorting    Meer dan de helft van de organisaties voelt de crisis.
van het steeds complexere economische systeem        De financiële dienstverlening loopt hierin voorop: ruim
te voorkomen.                        80% ondervindt nadelige effecten van de crisis. Andere
                               getroffen branches zijn industrie, transport en zakelijke
                               dienstverlening. Van al deze branches blijkt de industrie
Bedrijven reageren                      het meest wendbaar. Ruim de helft van de organisaties
                               uit deze branche zag de financiële resultaten in 2009
traditioneel op crisis                    weer verbeteren. Branches als overheid, onderwijs en
Het tempo waarin bedrijven tijdens een crisis hun omzet   zorg merken het minst van de crisis. Dit is verklaarbaar
zien teruglopen, noodzaakt hen tot een snelle kosten-    omdat deze branches budgetgedreven zijn. Begrotings-
reductie. Ze snijden dan als eerste in personeelskosten.   tekorten ontstaan hier pas aan het einde van een
Arbeidscontracten worden niet verlengd, er wordt       recessie, op het moment dat marktgereguleerde branches
minder gebruikgemaakt van flexibele krachten en de      alweer uit het dal omhoogklimmen.
lonen stijgen nauwelijks. Ook in de laatste crisisperiode
volgde het personeelsbeleid dit patroon. Maatregelen
op HR-vlak kenmerkten zich door een ad hoc-karakter.     Bezuiniging op personeel,
Bedrijven lieten zich leiden door de waan van de dag en
hielden in hun personeelsbeleid nauwelijks rekening met   maar tegelijk ook werving
de sterk veranderende arbeidsmarkt.             Om te anticiperen op de effecten van de crisis, treffen
                               veel organisaties kostenbesparende maatregelen. Het
                               gaat hier met name om ad hoc-ingrepen in het bestand
Arbeidsmarkt in beroering                  van zowel flexibel als vast personeel. In het onderzoek
Wanneer bedrijven in economisch zwaar weer maatre-      benoemen de branches industrie en financiële dienst-
gelen nemen om hun personeelskosten te beperken,       verlening het terugbrengen van personeelsaantallen als
zaait dat onrust op de arbeidsmarkt. De angst voor      belangrijkste maatregel. Tegelijkertijd geven organisaties
ontslag grijpt om zich heen en mensen blijven zitten     aan dat zij in 2009 ook bezig waren nieuw personeel
waar ze zitten. De arbeidsmarkt raakt zo op slot. Nieuw-   te werven, zowel vast als flexibel. Vier vijfde doet aan
komers zonder werkervaring vinden moeilijk een baan     werving om uitstromend personeel te vervangen, de
en ontslagen personeel kan vaak niet meteen ergens      helft trekt nieuw personeel aan om te kunnen uitbreiden.
anders aan de slag. Een gevolg is dat de werkloosheid    De zorg en het onderwijs noemen dit laatste motief
snel groeit. Voor de overheid betekent dit dat de kosten   relatief vaak.


10
Functies vaak niet                           Dit merken met name onderwijs en overheid. Zorg,
                                    onderwijs en energie noemen verder nog de slechte
makkelijk in te vullen                         reputatie van de branche als reden voor een tekort aan
Opmerkelijk is dat een derde van de organisaties in           kandidaten. Zelfs wanneer er wel genoeg mensen sol-
crisistijd veel problemen heeft om geschikt personeel          liciteren, is het niet eenvoudig om vacatures in te vullen.
te vinden. Functies op hbo- en wo-niveau zijn lastig in         Industrie en overheid krijgen geregeld te maken met sol-
te vullen. Over de hele linie noemt men onvoldoende           licitanten die niet over de vereiste werkervaring beschik-
sollicitanten als belangrijkste reden. Met name de zorg,        ken. Industrie en energie vinden vaak geen kandidaten
energie, zakelijke dienstverlening en overheid hebben          met het gewenste opleidingsniveau.
last van een algeheel tekort aan mensen met de ge-
vraagde opleiding. Ook komt het voor dat sollicitanten
wegblijven vanwege het ongunstige imago van een             Flexibilisering nauwelijks
organisatie.
                                    strategisch ingezet
                                    In 2009 was 40% van de organisaties bezig met flexibi-
Werven nieuwe medewerkers                        lisering. Veel bedrijven in de branches industrie en zorg
                                    maken gebruik van externe inhuur, om pieken en dalen
                                    in het werk op te vangen. Overheid, financiële dienst-
               49%            79%       verlening en energie maken relatief vaak gebruik van
                                    interim-professionals om tijdelijke projecten te draaien.
  Percentage van organisaties   Percentage van organisaties     De branches industrie en zorg zien de inzet van externe
  dat in het afgelopen jaar    dat in het afgelopen jaar      inhuur bovendien als middel om kosten te beheersen.
  personeel heeft geworven    personeel heeft geworven
  t.b.v. uitbreiding       t.b.v. vervanging          Organisaties noemen flexibilisering nauwelijks als
                                    middel om vrijwillige uitstroom, vergrijzing en functie-
                                    differentiatie op te vangen. Het onderzoek laat daarmee
                                    duidelijk zien dat strategisch HR-beleid lang niet overal
                                    de norm is. De meeste organisaties realiseren zich onvol-
Moeite met het vinden                          doende dat flexibilisering positieve invloed kan hebben
van geschikt personeel in 2009                     op de continuïteit en het succes van hun onderneming.
                                    Vooral overheid en energie maken niet op een strategi-

30% 26% 44%
Veel moeite       Neutraal        Geen of weinig
                                    sche manier gebruik van inhuur van externen. Financiële
                                    dienstverlening en industrie doen dat al beter. Uit cijfers
                                    van de industrie blijkt dat de vraag naar interim-profes-
                        moeite         sionals hier tijdens de crisis nauwelijks onder druk heeft
                                    gestaan. In de tweede helft van 2009 groeide deze zelfs
                                    al weer.

Wat zijn de belangrijkste redenen
dat uw organisatie moeite had geschikt
(vast/flexibel) personeel te vinden?


46% 45% 41%
Te weinig        Genoeg sollicitanten,  Genoeg sollicitanten,
sollicitanten      maar de werkervaring  maar de opleiding is
            ontbreekt        niet passend
                                                                 11
Laagconjunctuur in Nederland sterk gevoeldPercentage van organisaties dat het afgelopen jaar
veel aandacht heeft besteed aan flexibilisering van arbeid


   51%
                             47%
                    36%                    39%
                                                  34%
                                   30%
            24%
Vooruitstrevende vormen van wendbaarheid
die door respondenten zijn genoemd

 •	 “Lean project dat zorgt voor ongeveer              •	 “Specifieke opdrachten integraal in de markt zetten om
   20% efficiënter werken”                       maximaal effect van marktwerking (state of the art kennis)
                                     te verkrijgen”
 •	 “Inzet van ‘werken 2.0’ - inzet van taakteams
   (alle professionals van alle disciplines bijeen, techneuten,  •	 “Verruiming van de (blok)werktijden”
   adviseurs, juristen, communicatieadviseurs) die gedurende
   een bepaalde tijd 2 tot 5 jaar aan één programma werken”
Inzetten van tijdelijk personeel in 2009                           Belangrijkste redenen om
                                               meer gebruik te maken
30% 32% 38%                                          van flexibel personeel


                                                69% 34%
Meer gebruik      Neutraal         Minder gebruik
gemaakt                      gemaakt


                                                Inspelen op pieken    Managen van kosten
                                                en dalen in het werk                                                56% 31%
                                                Tijdelijk lopende    Specifieke kennis
                                                projecten        in huis halen
12
VISIE                            Vast personeel in
Ook branche industrie                    dynamische energiemarkt
                              Het personeelsbeleid van energiebedrijven is nog steeds
is er nog niet                       traditioneel van aard. Dit blijkt o.a. uit het feit dat het
Geen enkele andere branche voelt een recessie zo sterk   beleid erop is gericht mensen vast in dienst te nemen.
als de industrie. In een periode van economische crisis   Dit beleid kan op lange termijn geen stand houden. Sim-
bewijst de industrie dat kunnen meebewegen met       pelweg omdat de energiemarkt snel verandert. De kennis
de conjunctuurgolven van levensbelang is in een sterk    die je vandaag in huis haalt, is morgen alweer overbodig.
concurrerende internationale markt. Laaggeschoolde     Vaste mensen aannemen in een laagconjunctuur of
arbeid verdwijnt en de vraag naar hoogopgeleide       recessie, kan op korte termijn verstandig zijn vanwege
kenniswerkers neemt toe. De toenemende druk van       kostenbeheersing. Maar het komt de wendbaarheid van
de internationale concurrentie dwingt bedrijven in deze   energiebedrijven niet ten goede. De energiemarkt veran-
branche om zich in alle opzichten flexibel op te stellen.  dert zó snel, dat vooruitkijken vrij lastig is. Daarbij heeft
Strategisch HR-beleid is dan ook goed ontwikkeld: inte-   ook deze branche te maken met schaarste aan mensen
rim-professionals, zzp’ers, uitzendkrachten en tijdelijk  met de juiste kennis en een nieuwe generatie werkenden
personeel zijn business as usual. In deze branche denkt   die andere eisen stelt aan arbeid.
men goed na over de kennisbehoefte, maar de – voor-
namelijk flexibele – oplossingen die vandaag gekozen
worden, gelden niet meer in de toekomst. De vijver met   Bedrijfsleven bezuinigt,
hoogopgeleide technische professionals raakt leeg. De
industrie zal moeten nadenken over andere bronnen      overheid spendeert
waardoor over de nodige kennis beschikt kan worden.     Door haar budgetgerelateerde karakter blijft de overheid
                              in de eerste fase van een crisis redelijk buiten schot. Ter-
                              wijl het bedrijfsleven de broekriem aanhaalt en bezuinigt
Paniekvoetbal in                      op personeel, fungeert de overheid juist als banenmotor.
                              Werken bij de overheid wint in onzekere tijden sterk
de financiële branche                    aan aantrekkelijkheid. De overheid kan hiervan profi-
Het personeelsbeleid van financiële dienstverleners richt  teren door gekwalificeerd en ervaren personeel binnen
zich met name op goede tijden. Door gunstige arbeids-    te halen. Waar de overheid voor moet waken, is dat dit
voorwaarden belanden banken steevast in de lijstjes van   personeel direct weer uitstroomt zodra de arbeidsmarkt
beste werkgevers. Wanneer het conjunctureel tegenzit,    aantrekt. Om de benodigde kennis te waarborgen voor
toont zich de keerzijde van de medaille. Om te overleven  een lange termijn, is een slimme mix van vaste en flexi-
moeten organisaties de kosten snel terugdringen. Het is   bele krachten noodzakelijk. Geen ad hoc-beleid zoals
dan verleidelijk om te besparen op personeel. Interim-   nu, maar een strategisch HR-beleid.
mers komen op straat te staan, vaste krachten zijn niet
zeker van hun positie. Vooral tijdens de laatste crisis
speelde de branche paniekvoetbal. Toen bleek duidelijk
dat de meeste organisaties geen strategie voor slechtere
tijden hadden klaarliggen. Om toekomstige conjunctuur-
golven beter op te vangen, is het goed om continu
inzicht te hebben in welke kennis nodig is. Strategisch
HR-beleid is om die reden noodzakelijk.
                                                           13
Gematigd herstel
en onzekerheid gaan
hand in hand
Pas op de plaats, hand op de knip, blijven zitten waar je zit
                                    Organisaties worden
                         s licht
               Onzekerheid, ondank            iets wendbaarder
               herstel van de economie                                   oper, maar
                           Industrie kopl
                                   er risico
                           nog niet zond
Uit een recessie komen gaat niet zonder slag of stoot. Hoe bedrijven en organisaties
de draad weer oppakken, verschilt per branche. Herstel is doorgaans het eerst te zien
in de industrie- en transportbranche omdat deze sterk afhankelijk zijn van de export.
In de herstelperiode durft de markt voorzichtig weer vooruit te kijken. De economische
krimp neemt af en we zien dat sommige branches langzaam opklimmen uit het dal.
Maar er blijft vaak grote onzekerheid over de toekomst, net als de angst om ontslagen
te worden. De vraag naar flexibele arbeid neemt in deze fase toe.


14
neel
                                     Veel nieuw vast perso
                                     bij energieb edrijven
 Stabilisering levert in financiële
                  sen op
 branche niet direct arbeidsplaat
                       Externe inhu
                             ur uit onzeke
                                   rheid

           Bezuinigingen van nu bedreigen
           overheidskwaliteit van morgen     Strategisch
                                     HR-beleid
                               maar is n       wordt be
                                    og geen       langrijke
                                        common         r,
                                            sense

      d ne emt iets toe
Werklooshei
                                                  15
Gematigd herstel en onzekerheid gaan hand in hand
MARKTBESCHRIJVING                      Externe inhuur
Onzekerheid, ondanks licht                 uit onzekerheid
                              Opvallend is dat branches die mensen nodig hebben
herstel van de economie                   vaak een beroep doen op externe inhuur, met uit-
Na een recessie blijft de economische situatie fragiel,   zondering van de zorg- en energiebranche. Bedrijven
want er is nog steeds veel onzekerheid. Zo hakte de     kiezen vooral voor deze flexibele oplossingen, omdat ze
recente kredietcrisis er goed in. De overheid had geen   onzeker zijn over de toekomst. Bedrijven zien in dat ze
andere keuze dan banken een financiële boost te geven.   op een andere manier met personeel en arbeid moeten
Het versterkte de balansposities en droeg bij aan een    omgaan, omdat ze anders niet in staat zijn pieken en
toenemend vertrouwen, waardoor het instorten van de     dalen op te vangen.
volledige economie uitbleef. Om een herhaling van de
crisis te voorkomen, werd het beleid van banken stren-
ger: kredieten worden sindsdien in zeer beperkte mate    HET ONDERZOEK
verstrekt. Doordat de overheid veel geld stopte in de
financiële branche bleef er weinig over om de ‘gewone’   Organisaties worden
economie actief te stimuleren. Normaal gesproken is
het de overheid die in crisistijd de economie uit een dal  iets wendbaarder
helpt door o.a. het creëren van banen. In welke mate de   De helft van de organisaties zegt de mogelijk structurele
overheid de economie echter impulsen geeft door extra    toename van de vraag op te vangen met mensen in loon-
uitgaven, hangt af van de actuele politieke situatie.    dienst, en een deel met flexibele contracten. Een vijfde
                              vult de vraag volledig met externe inhuur in. De industrie
                              loopt hierin voorop: een derde verwacht een toename
Werkloosheid                        in inhuur van zowel uitzendkrachten als gedetacheerde
                              interim-professionals. Een klein deel – hoofdzakelijk in
neemt iets toe                       de branches zorg en energie – geeft aan zoveel mo-
Omdat er nog weinig beweging is in de arbeidsmarkt,     gelijk mensen te willen aannemen in loondienst. Ruim
zit de angst om ontslagen te worden er ook in een her-   een kwart van de organisaties verwacht meer nieuwe
stelperiode bij een aantal werknemers goed in. Mensen    medewerkers te moeten werven. Met name industrie,
blijven zitten waar ze zitten en durven niet zo snel van  energie, transport en zakelijke dienstverlening. Een
baan te wisselen. Dit geldt voornamelijk voor de branches  derde verwacht juist minder mensen aan te trekken,
overheid en financiële dienstverlening. In branches die   vooral overheid en financiële dienstverlening.
vroeg-cyclisch zijn en het goed doen, zoals industrie,
energie en transport neemt de vraag naar mensen toe.
Niet zo verwonderlijk, want hun orderportefeuilles zijn   Strategisch HR-beleid
door de toenemende vraag steeds beter gevuld.
                              wordt belangrijker, maar
                              is nog geen common sense
                              Dat bedrijfsdoelstellingen en HR beter op elkaar af-
                              gestemd moeten worden, bevestigt driekwart van de
                              organisaties. Dat geldt in sterke mate voor de branches
                              onderwijs, industrie en financiële dienstverlening. Ook
                              geeft zo’n driekwart aan dat niet is nagedacht over
                              de vraag hoe het toekomstig personeelsbestand zou
                              moeten aansluiten op de ontwikkelingen op de arbeids-16
markt. Als er al HR-scenario’s (in-, door- en uitstroom)
zijn uitgewerkt, dan zijn deze vaker kwantitatief dan
kwalitatief. Verder geeft driekwart aan geen verband te
leggen tussen personeelskosten en -opbrengsten. Een
kwart van de organisaties heeft strategisch HR-beleid
ontwikkeld en geïmplementeerd.
Als de hoeveelheid werk structureel gaat toenemen,
welke keuzes verwacht u dat uw organisatie dan maakt?
           71%
  61%
                   55%
                          Deels mensen in loondienst aannemen,
                       32%
      13%
                          en bewust een deel met flexibele
               9%
                          contracten invullen
     20%
              18%
                      5%
                          Vooral flexkrachten gebruiken
                          om het werk op te vangen

  Zorg       Energie     Industrie   Zoveel mogelijk mensen
                          aannemen in loondienst
Is in uw organisatie een relatie gelegd tussen
het HR-beleid en de organisatiedoelstellingen?
           53%
  46%
                   44%
              35%
     33%
                          Ja, onze organisatie heeft hierop beleid
                       25%
                          ontwikkeld
                      16%
        3%
                 3%
                          Ja, onze organisatie heeft hier al naar
                          gekeken, het beleid hierop moet nog
                          ingevuld worden
  Directie     HR / P&O     Management
  Bestuur                     Weet ik niet
                                                17
Gematigd herstel en onzekerheid gaan hand in hand
VISIE                            Veel nieuw vast personeel
Industrie koploper, maar                   bij energiebedrijven
                               Als de economie langzaam aantrekt, beginnen energie-
nog niet zonder risico                    bedrijven weer nieuwe mensen aan te nemen. De be-
De industrie loopt in alle opzichten voorop: in de      hoefte aan kennis is groot mede vanwege de uitstroom
conjunctuur, maar ook op het gebied van strategisch     door vergrijzing, maar geschikte mensen vinden blijft
HR-beleid. Tegen de tijd dat andere branches uit het     een probleem. Om te kunnen beschikken over mensen
dal klimmen, is de industrie alweer volop aan de slag    met de vereiste kennis wordt veel energie gestoken in
met een juiste mix van mensen. Toch is er ook in deze    het werven van medewerkers in vaste dienst. Dit terwijl
branche ruimte voor verbetering. Zo wordt nog nauwe-     de markt en de arbeidsmarkt sterk veranderen. Op
lijks gekeken naar Het Nieuwe Werken, terwijl voor veel   termijn kan dit van negatieve invloed zijn op de bedrijfs-
mensen de mogelijkheid om locatieonafhankelijk te      positie. Wie zijn organisatiedoelstellingen wil realiseren
kunnen werken steeds belangrijker wordt. In veel       in een snel veranderende energiemarkt, doet er verstan-
gevallen zou dit makkelijk kunnen omdat veel profes-     dig aan te zoeken naar een optimale mix tussen vast en
sionals in de industrie kenniswerkers zijn.         flexibel personeel.Stabilisering levert in                   Bezuinigingen van nu
financiële branche niet                   bedreigen overheids-
direct arbeidsplaatsen op                  kwaliteit van morgen
Dat de markt langzaam aantrekt, zorgt in de financiële    Op het moment dat het bedrijfsleven uit een conjunc-
branche niet direct voor rust. Banken en verzekeraars    tureel dal klimt, moeten de problemen van de overheid
hebben hun handen vol aan fusie- en splitsingstrajecten.   nog beginnen. Begrotingstekorten dienen zich pas later
Ook voor de arbeidsmarkt heeft dit gevolgen. Door de     aan. Jarenlange bezuinigingen zijn dan vaak onvermij-
samenvoeging van banken verdwijnen arbeidsplaatsen.     delijk. Net als in het bedrijfsleven treffen besparingen
Het aantal vacatures blijft vooralsnog achter bij de peri-  ook het personeelsbeleid. Bij de overheid pakt dit nog
ode van vóór de crisis. Om werkloosheid te vermijden,    onvoordeliger uit dan in het bedrijfsleven: door haar
kiezen studenten ervoor om langer te studeren. In de     laat-cyclische karakter kan zij pas weer personeel gaan
toekomstige hoogconjunctuur zijn er daardoor in eerste    aannemen op het moment dat bekwame krachten zijn
instantie voldoende instromers, al blijft hun ervarings-   weggevloeid naar het eerder aantrekkende bedrijfsleven.
niveau achter. De werkervaring die voor de meeste      Met de profit-sector is het bovendien lastig concurreren.
functies vereist is, hebben zij nog niet opgedaan. Op de   De reputatie van de overheid als werkgever laat te wen-
langere termijn blijven structurele tekorten het vooruit-  sen over. Ontwikkeling en implementatie van strategisch
zicht. De optie om ook met externe inhuur te werken     personeelsbeleid is voor de overheid zo mogelijk nog
binnen de primaire processen bij banken en verzekeraars   belangrijker dan voor andere branches. Bij de overheid
zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Daarmee haal    slaat de vergrijzing het hardst toe en worden tekorten
je als organisatie, naast de nodige kennis, ook andere    het eerst zichtbaar. Om de toekomstige kwaliteit van de
vormen van expertise in huis die weer nodig zijn voor de   dienstverlening veilig te stellen, moeten nu maatregelen
zo gewenste cultuuromslag in deze branche.          worden getroffen.
18
19
Wendbaarheid
en kennisbeleid
bepalen succes
Wie niets verandert, gaat het niet redden                                toekomstig
                Industrie neemt weinig actie om
                tekort aan kennis op te vangen
                 neemt
          Concurrentie               Minder kosten en me
          toe op alle fronten                      er efficiency
                               staan hoog op de ag
                                         enda’s
De Nederlandse economie verandert in razend tempo door toenemende (interna-
tionale) concurrentie, sneller opeenvolgende conjunctuurveranderingen en een zich
wijzigende samenstelling van de beroepsbevolking. De manier waarop we met arbeid
en kennis omgaan moet op de schop om aansluiting te blijven houden bij de wereld-
economie. Bedrijven en organisaties hebben over het algemeen heel goed door dat
er iets moet gebeuren op het gebied van HR, maar de meeste maken er nog steeds
geen beleid van. Het blijft vaak nog ‘korte termijn kapitaaldenken’, waardoor de
continuïteit van veel organisaties in gevaar komt. Niemand kan zich nog permitteren
om de arbeidsmarkt op een traditionele manier te benaderen.


20
Zwak werkgeversimago speelt
overheid parten in goede tijden
                     Inhuur e
                         xternen
                     de hand     gee
 Kennis bepaalt succes              liggende n voor     Blijvende veranderingen
            ,                  optie
 vergrijzing wordt on                           zorgen voor kennistekort
           derschat

                         Energiebranche moet
                         wendbaarder worde
           bedreigt
                                  n      Financiële dienstverlening
    Kennisverloop                             heeft cultuuromslag nodig
           organisaties
    voortbestaan

                  Organisaties onderschatten
                                   id
                  noodzaak van strategisch HR-bele
                                                   21
Wendbaarheid en kennisbeleid bepalen succes
MARKTBESCHRIJVING                     Organisaties
Concurrentie neemt                     onderschatten noodzaak
toe op alle fronten                    van strategisch HR-beleid
Na de recente crisis van 2009 zijn de kaarten in de    Met uitzondering van een enkele branche voeren
wereldeconomie opnieuw geschud. Nederlandse        Nederlandse bedrijven een traditioneel HR-beleid. Daarbij
bedrijven en organisaties zijn bezig met puinruimen    krijgt vast personeel de voorkeur boven externe inhuur.
en opbouwen. Ze herdefiniëren hun rol op het veran-    De belangrijkste reden is een kostenoverweging. De
derende economische toneel. De vraag naar producten    (onterechte) gedachte is nog altijd: inhuur is duur. Het
en diensten zal toenemen en we krijgen te maken met    is kortetermijndenken, gebaseerd op ervaringen uit het
een groot verloop aan arbeid en kennis. De belangrijkste  verleden. Mensen waren immers makkelijk te vinden.
trends: kostenbesparing staat bovenaan de agenda,     Dat gaat veranderen in de toekomst. Op korte termijn
concurrentie neemt toe en internationale partijen nemen  kan vast personeel een juiste oplossing zijn, maar er
Nederlandse bedrijven over.                wordt nog weinig nagedacht over de vraag wat bedrij-
                              ven met deze mensen op lange termijn doen als hun
                              expertise niet meer nodig is. Bedrijven maken wel een
Blijvende veranderingen                  kwantitatieve personeelsplanning, maar vergeten dit te
                              koppelen aan kennis (kwalitatief). Strategisch HR-beleid
zorgen voor kennistekort                  ontbreekt: organisatiedoelstellingen worden niet of
De arbeidsmarkt verandert, maar de meeste organisaties   nauwelijks afgestemd op specifieke kennisbehoeftes.
beseffen nog nauwelijks welke gevolgen deze veran-
dering met zich meebrengt. Door toenemende concur-
rentie, een versneld tempo van innovaties en een kortere
time-to-market, moeten organisaties steeds sneller en
adequater reageren op marktveranderingen. Dit zorgt
voor een toenemende behoefte aan de juiste kennis en
expertise. Tegelijkertijd krimpt het kennisaanbod: door
de vergrijzing komt er vanaf 2010 een steeds sterker
wordende uitstroom van babyboomers op gang. Daar-
naast veranderen de eisen en wensen van toekomstige
hoogopgeleide werknemers. Zij kiezen steeds vaker voor
nieuwe vormen van werken, al dan niet als zelfstandige,
in wisselende verbanden en wisselende samenstelling.
Ook de balans tussen werk en privé blijft een belangrijk
punt in de toekomst.
22
Arbeidsaanbod hoog opgeleide werknemers neemt
komende jaren af door verwachte uitstroom

 Procentuele uitstroom en aanbod
 3,5                                               Uitstroom publieke sector

                                                 Uitstroom private sector
 3,0
                                                 Aanbod


 2,5


 2,0


 1,5


 1,0


 0,5


 0,0                                            Jaar
     2005  2006   2007   2008  2009  2010   2011   2012    2013

                         Bron: Ecorys/NEI, SEOR, Arbeidsmarktverkenning 2013, GE-scenario, bewerking BZK
Wake-up call nodig

 Het kunnen beschikken over de juiste kennis nu en
 in de toekomst lijkt geregeld, maar beleid en plan ontbreken.


    74%        73%
                                Stellingen over HR-beleid

                                 Percentage van organisaties dat nadenkt over het aantrekken
                                 en behouden van het juiste personeel (vast/flexibel)

                                 Percentage van organisaties dat inzichtelijk heeft welke
                                 competenties en functies nodig zijn om de doelstellingen
                                 op korte en lange termijn te bereiken


                                Wat is de status van het beleid op de

      27%                        onderstaande terreinen binnen uw organisatie?

                  20%              Percentage van organisaties dat strategisch HR-beleid heeft

                                 Percentage van organisaties dat strategische personeels-
                                 planning heeft gebaseerd op strategisch HR-beleid
                                                                23
Wendbaarheid en kennisbeleid bepalen succes
HET ONDERZOEK                               Inhuur externen geen voor
Minder kosten en meer                           de hand liggende optie
                                      Over de vraag welk percentage van de medewerkers in
efficiency staan hoog op                          de toekomst flexibel werkt, geeft het onderzoek een

de agenda’s                                sterk verdeeld beeld. Twee vijfde denkt dat meer dan
                                      10% van de medewerkers de komende jaren op flexi-
De verwachtingen over toekomstige economische               bele basis werkt in hun organisatie. Een vijfde van de
ontwikkelingen verschillen per branche. Toch zijn er een          organisaties denkt dat dit percentage 15% gaat bedra-
paar duidelijke overeenkomsten. De concurrentie neemt           gen. De branches financiële en zakelijke dienstverlening,
toe volgens vrijwel alle branches, met uitzondering van          transport, telecom en industrie verwachten het hoogste
de overheid. De industrie en de financiële dienstver-           percentage flexibele krachten in te zetten. De overheid
lening verwachten een verhevigde concurrentie. Ook             en het onderwijs zien hier relatief minder in. Bedrijven
de vraag zal toenemen, met name in de industrie en             en organisaties staan ook nog niet echt open voor Het
de zorg. Verder staan de komende jaren in het teken            Nieuwe Werken. Flexibele werkplekken en werktijden
van kostenreductie en -beheersing, productiviteits- en           lijken voor bijna de helft van alle organisaties een ‘ver-
efficiencyverhoging, het flexibiliseren van de organisatie         van-hun-bed-show’. Meer dan 70% geeft bovendien
en het aantrekken van personeel met relevante kennis            aan zich niet voor te kunnen stellen dat hun organisatie
en expertise.                               in de toekomst bijna geheel op projectbasis werkt.Kennis bepaalt succes, ver-                        Kennisverloop bedreigt
grijzing wordt onderschat                         voortbestaan organisaties
Bijna iedereen is ervan overtuigd dat kennis bepalend           Om kosten te reduceren moet een deel van het personeel
wordt voor het succes en de continuïteit van een bedrijf,         worden ontslagen, volgens een derde van de organi-
ongeacht de grootte van een organisatie. Directie en            saties. Dit percentage ligt in de branches overheid en
management zitten op één lijn met deze verwachting;            financiële dienstverlening zelfs hoger: daar verwacht
HR onderstreept het feit dat kennis belangrijk is voor de         zo’n 40% personeel te moeten ontslaan. Productiviteit
continuïteit, maar significant minder vaak dan directie          verhogen en efficiency verbeteren gebeurt door te
en management. De helft van alle organisaties, vooral           investeren in kennis en vaardigheden van de eigen me-
in het onderwijs, de overheid en de energiebranche,            dewerkers. De industrie- en de transportbranche zeggen
zegt problemen te verwachten om mensen met de juiste            gebruik te maken van flexibel personeel om de kosten te
kennis en expertise in huis te halen. Opmerkelijk genoeg          beheersen. Het grootste gevaar voor alle organisaties is
worden de gevolgen van de vergrijzing onderschat: 40%           een gebrek aan ‘intelligent HR-beleid’. Bedrijven moeten
van alle organisaties zegt geen uitstroom te verwachten          kosten besparen, ontslaan daarom een groot aantal
door pensioengerechtigde medewerkers.                   medewerkers en verliezen zodoende waardevolle kennis.
                                      Daarbij houden ze nauwelijks rekening met de vraag:
                                      “Welke kennis hebben we op welke positie en op welke
Top 3 uitdagingen voor komende jaren                    momenten nodig in onze organisatie en waar haal ik
                                      die kennis dan vandaan?” Verloren kennis is bovendien


   51            45             37%
1.            2.             3.           nauwelijks terug te winnen vanwege de schaarste aan
        %             %                 bekwame arbeidskrachten.

   Kostenbeheersing/    Flexibilisering van    Productiviteit/
   kostenreductie      de organisatie       efficiency
24
Hoe gaat uw organisatie de uitdaging van kostenbeheersing en kostenreductie oplossen?

                    “Minder onderhouds- en       “Integrale kostprijsberekeningen
                     vernieuwingsprojecten       per project bijhouden en managen”
                     uitvoeren”
   “Vacatures door uitstroom van
   babyboomers niet meer invullen”                “Efficiency verbetering
                                   in primaire processen”      “Slimmer dingen doen
                                                     en samenwerken met
                 “Focus op kerntaken, beperken                      andere branchegenoten”
                 van dienstenportfolio”
                                  “Verhogen kostenbewustzijn;
   “Vacatureruimte niet                     versterken financial controlling”
                                                         “Meer automatisering”
    invullen”

                                    “Innovatie”
            DEFENSIEF        “Vacaturestop”                 PROGRESSIEF

 “Taken niet meer uitvoeren”                    “Balans vinden tussen vast       “Nieuw organisatiemodel”
                  “Minder personeel        en flexibel personeel i.v.m.
                  via natuurlijk verloop,     marktontwikkeling”      “Verbetering interne processen”
                  personeelsstop e.d.”

  “Medewerkers op leeftijd
                                                “Processen beter in kaart krijgen en
   eerder laten afvloeien”              “Anders organiseren van werk”      kijken wat daarin aan overbodige
                                                en / of omslachtige activiteiten gebeurt”
             “Meer opdrachten met
              hetzelfde aantal mensen”
                                  “Mobiliteit en employability bevorderen”
Het Nieuwe Werken omarmd -
Verwachting 2011-2013


53% 47% 38%
De mogelijkheden     De mogelijkheden    Onze organisatie
om op afstand (bijv.   voor parttime werken  kent geen vaste
thuis) te werken zijn  zijn sterk verruimd  werktijden meer
sterk verruimd
35% 19%
Onze organisatie     Onze organisatie
kent geen vaste     werkt bijna geheel
werkplekken meer     op projectbasis
                                                                      25
Wendbaarheid en kennisbeleid bepalen succesKennis is cruciaal voor het succes van organisaties

   Moeite met aantrekken van mensen met juiste expertise

   70%
   70%                                                Energie
                                                    Financiële
                                                    dienstverlening
                                                    Industrie
   60%
   60%
                                                    Onderwijs
                                                    Zakelijke
                                                    dienstverlening

   50%
   50%
                                                    Zorg
                                                    Overheid totaal   40%
   40%
   0%
   0%                             Belang van kennis voor het succes van de organisatie

      0%
      0%     70%
            70%     80%
                   80%     90%
                         90%     100%
                               100%
VISIE
                                Financiële dienstverlening
Industrie neemt weinig
                                heeft cultuuromslag nodig
actie om toekomstig tekort                   De financiële branche is nog steeds vrij conservatief,

aan kennis op te vangen                     hoewel de crisis de branche flink heeft wakker geschud.
                                Er is een cultuuromslag nodig om de toekomst aan
De wendbaarheid van de industrie is de manier om te       te kunnen. Dat kan door bijvoorbeeld externe profes-
kunnen blijven overleven, ook in economisch onrustige      sionals op projectbasis in te huren. Mensen van buiten
tijden. Maar als we kijken naar in-, door- en uitstroom-    zijn namelijk bij uitstek in staat om ingesleten patronen
scenario’s voor arbeid, dan scoort de branche niet meer     te doorbreken. Maar ook vanuit de organisatie zelf
dan gemiddeld. Op directieniveau is nog te weinig besef     kan verandering plaatsvinden, bijvoorbeeld door HR
dat ook voor de lange termijn kennisbeleid uitgestippeld    naar directieniveau te trekken. Nu ziet men HR vaak
moet worden. De industrie is veel bezig met de dage-      nog als soft: “HR zorgt goed voor onze mensen,
lijkse praktijk. Hoe de kennisbehoefte er over vijf jaar    maar niet meer dan dat.” De branche is aantrekkelijk
uitziet, vindt men vandaag niet belangrijk. En daar ligt    voor hoogopgeleide werkzoekenden, maar ook de
een kans: bedrijven zouden nu moeten nadenken over       financiële dienstverlening krijgt te maken met toe-
de vraag op welke plekken een kennistekort verwacht       nemende schaarste aan geschikte mensen. Met een
kan worden en hoe dit tekort aangevuld kan worden.       strategische benadering van HR en een wendbare
Bijkomend probleem is, dat de arbeidsvijver waaruit men     organisatie kan deze branche beter inspelen op toe-
vist, leeg raakt. De industrie zal moeten nadenken over     komstige veranderingen.
nieuwe manieren om kennis en arbeid te organiseren.


26
Energiebranche moet
wendbaarder worden
Als er één branche is met een schreeuwende behoefte
aan vernieuwende in-, door- en uitstroomstrategieën,
dan is het de energiebranche. Die strategieën zijn er wel,
maar meestal volledig gericht op het aantrekken en vast-
houden van personeel. Terwijl juist de energiebranche
gebaat is bij flexibele arbeid, al dan niet gedeeltelijk. De
energiebranche heeft te maken met een turbulente ken-
nismigratie: oude kennis eruit, nieuwe kennis erin. Maar
‘nieuwe kennis’ is in deze branche al snel oud, omdat de
vraag en de technologie snel veranderen. De behoefte
aan kennis over gasleidingen kan bijvoorbeeld morgen
verschuiven naar een behoefte aan databasekennis.
Strategisch nadenken over doelstellingen, gekoppeld
aan de vragen welke kennis men nodig heeft en hoe
men die kennis kan organiseren is daarom van doorslag-
gevend belang voor de continuïteit van bedrijven in deze
branche. Dit vraagt om een langetermijnvisie op HR.Zwak werkgeversimago
speelt overheid parten
in goede tijden
Na de bezuinigingsrondes tijdens een economische
herstelperiode komt er een tijd dat de overheid weer
behoefte heeft aan kennis. Het probleem is echter dat
de overheid in een hoogconjunctuur laag op de wensen-
lijst van hoogopgeleide mensen staat. Zij kiezen dan
eerder voor werkgevers in de commerciële sector die een
beter werkgeversimago hebben. Door haar laat-cyclische
karakter gaat de overheid pas weer op zoek als de beste
mensen inmiddels aan de slag zijn bij andere organisa-
ties. De oplossing ligt in het creëren van een wendbare
organisatie. Dit vraagt om langetermijndenken over de
factor arbeid. De overheid moet ervoor zorgen dat ze
een aantrekkelijke werkgever blijft en inspeelt op behoef-
ten van toekomstige medewerkers. Het Nieuwe Werken
zou omarmd kunnen worden om de aantrekkelijkheid
als werkgever te vergroten. En op lange termijn levert
werken met interim-professionals kennis, vernieuwing,
hogere productiviteit en daardoor kostenbesparingen op.
                                27
Interview
 Onvoldoende
 gekwalificeerd
 en
 gemotiveerd
 personeel
 in top drie
 strategische
 risico’s            De Nederlandse economie is de afge-
                 lopen decennia veranderd van een
                 agrarische en industriële economie naar
                 een diensteneconomie. Het grootste
 HR essentieel onderdeel    gedeelte van ons nationaal product komt
 strategisch risicomanagement  ondertussen door diensten tot stand
                 en het zijn mensen die deze diensten
                 leveren. Volgens prof.dr. Tjeu Blommaert,
                 hoogleraar bedrijfseconomie aan de
                 Universiteit Maastricht, expert op het
                 gebied van strategisch risicomanagement,
                 is de tijd daarom rijp voor een opwaar-
                 dering van de strategische HR-activiteiten:
                 “En van daaruit zou een link moeten
                 worden gelegd met strategisch risico-
                 management, omdat het niet kunnen
                 beschikken over voldoende gekwalifi-
                 ceerd en gemotiveerd personeel in de
                 hele wereld als een toprisico wordt
                 benoemd.”


28
In de directie en besturen van bedrijven is deze ingrij-  te kunnen borgen. De mens is daarin cruciaal. Die rol
pende transformatie in de economie nog onvoldoende     moet worden ingevuld, en nu is daar het moment
zichtbaar. “In het management zie je deze trans-      voor. De menselijke factor is doorslaggevend in succes,
formatie nog niet weerspiegeld, de mensen die daar     service is essentieel.”
deel van uitmaken hebben een andere achtergrond.
Zij doen HR er als het ware bij en hebben pas op een
niveau onder de directie een HR-medewerker. Die zou    Risicomanagement
echter moeten worden gepromoveerd, omdat dit        De overheid zou een voorbeeldfunctie kunnen
juist weerspiegelt waar de toegevoegde waarde in      hebben bij deze veranderingen, maar vervult die niet.
een organisatie en eigenlijk zelfs de hele maatschappij,  De overheid gaat, net zoals vele organisaties in het
vandaan komt.”                       bedrijfsleven – juist bezuinigen en dat leidt tot snijden
                              in het personeelsbestand. “Dat gebeurt op de makke-
Het is volgens Blommaert belangrijk dat de Raad      lijkste manier, volgens het uienschil-model, iedere keer
van Bestuur een weerspiegeling vormt van de maat-     verdwijnt weer een laag. De overheid heeft op dit
schappij en de verwachtingen van die maatschappij.     moment andere prioriteiten, zowel op lokaal als
“Het bedrijf is onderdeel van die maatschappij. In veel  centraal niveau.” Door de huidige focus op kosten
Raden van Bestuur zitten bijvoorbeeld geen vrouwen,    is er bij de overheid nu weinig aandacht voor strate-
dat kan echt niet meer. Bovendien zijn er onomkeer-    gisch HR-beleid. “In sectoren waar de mens cruciaal
bare trends, zoals veranderende wensen van werk-      is zie je wel een voorzichtige kentering, bijvoorbeeld
nemers, toenemende (internationale) concurrentie      bij financiële dienstverlening, waar ondertussen een
wat snel reageren door bedrijven noodzakelijk maakt,    HR-vertegenwoordiger steeds vaker in het bestuur
blijkt uit het onderzoek van Yacht. Daar moet je op    vertegenwoordigd is. De industrie is daarin weer
anticiperen. Als je dat niet doet loop je risico’s. Het  anders. Bij de meeste organisaties is daar HR nog
gevaarlijke is dat organisaties op korte termijn geen   niet tot op Raad van Bestuur-niveau doorgedrongen.
effect merken als er niets aan wordt gedaan. Op lange   Ik heb onlangs bij een ICT-dienstverlener risicomana-
termijn is het echter onverantwoord om de onmisken-    gement gedaan. Bij deze dienstverlener is HR weliswaar
bare ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te negeren,     erg belangrijk, maar ook nog geen dagelijkse kost
omdat het bedrijven belemmert de doelstellingen te     op bestuursniveau, naast CFO, CEO en CIO, daar is
realiseren.”                        nog weerstand tegen. Men houdt het liever even
                              hetzelfde, iedereen blijft zitten waar hij zit. Deze mix
Dit betekent in feite dat er in de Raad van Bestuur een  is geen recept voor een solide toekomst”
HR-tegenhanger zou moeten komen voor de CFO.
“Alle aandacht gaat nu uit naar Finance. HR-thema’s,
zoals vergrijzing, welke kennis is op termijn nodig
en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt lopen        Prof. dr. Tjeu Blommaert (1955) is als hoog-
daarop achter. HR wordt gezien als ‘soft’. Finance is    leraar bedrijfseconomie verbonden aan de
wat harder, lijkt beter onderbouwd. In een diensten-     Universiteit Maastricht. Samen met zijn broer,
economie, waar zaken als customer intimacy en        prof. dr. Jos Blommaert, schreef hij de
customer satisfaction zo belangrijk zijn, is de men-     afgelopen decennia tientallen boeken en
selijke component echter zeker zo belangrijk als de     artikelen over bedrijfsadministratie, bedrijfs-
finance-functie.”                      economie (Management accounting & control
                               en Financial accounting) , bedrijfsstatistiek
Volgens Blommaert zou HR-beleid meer centraal        en handelswetenschappen. Hij publiceert
moeten komen. “Wanneer je een strategie opzet van      regelmatig in diverse media waaronder
operational excellence doe je dat met het bestaande     Het Financiële Dagblad (FD) en is veelvuldig
personeel. Dat brengt veranderingen met zich mee       gastspreker op congressen en seminars.
en ook het personeel moet mee om die verandering       Meer informatie: www.tjeublommaert.nl                                                          29
Branches uitgelicht - Financiële dienstverlening
Wederopstanding
vraagt om cultuur-
verandering.
De financiële branche
onder vuur
Meestal gaat het goed, soms gaat het fout
Decennialang ging het de financiële dienstverlening goed, maar banken en
verzekeraars staan niet langer bekend als stabiele bedrijven met tevreden werk-
nemers. Door de riante salarissen en gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden
belandden zij jaar in jaar uit in de top van beste werkgevers. Hoe breekbaar
deze reputatie echter is, blijkt in tijden van laagconjunctuur. Om kosten te
besparen, moet het personeelsbeleid dan ineens op de schop. Zo ook tijdens
de recente crisis van 2009. Deze onderstreepte nog maar eens hoe belangrijk
het is om tijdig te anticiperen op slechte tijden. Qua strategische flexibilisering
is de branche op de goede weg, maar er blijft ruimte voor verbetering.


30
Financiële branche
               n
     vecht om te overleve

                                          Werving minder
                                l
                          schil voora          problematisch dan eld
  Voorzichtig herstel, ma
               ar      Flexibele    jecten                     ers
                           pro
  aantal vacatures blijft
              achter    ingezet in

                                     Recente crisis raakt
Slechtere resultaten,         Financiële branche
                                     bankpersoneel
minder personeel            gebaat bij cultuuromslag

  Uitdagingen                          van                ikkeld en
        voor                   ls gevolg           R-beleid ontw
  de toekomst                 Krapte a onderschat    Strategisch H      r niet bekend
                        vergrijzin
                              g              teerd, maa
                                     geïmplemen
            Tijd voor de Chief
            Human Resources Officer
                           Weg naar boven
   Toekomstige                                   leid in het
         hoogconjunct            niet eenvoudig   Personeelsbe       g
   brengt nieuw        uur                          stenbesparin
          e uitdaginge
                n                     teken van ko
                                                    31
Branches uitgelicht - Financiële dienstverlening
 MARKTBESCHRIJVING                       op de rem. De werving komt grotendeels stil te liggen en
                                contracten worden niet verlengd, waardoor personeel
Financiële branche                       afvloeit. De inzet van een flexibele schil dient nu eerst het
                                doel van kostenbesparing. Interimmers worden ingezet
vecht om te overleven                     om gaten te dichten en kwantiteit gaat dan vaak boven
Tijdens een laagconjunctuur staan de bedrijfsresultaten    kwaliteit. Van strategisch personeelsbeleid is weinig spra-
in de financiële branche per definitie onder druk. De     ke. Overleven staat voorop. Alle onpopulaire maatregelen
meest recente crisis bleek voor de financiële branche     brengen de branche behoorlijke imagoschade toe.
echter een worst case scenario. Sterker nog, de branche
stond aan de basis van de crisis. De complexe technische
versleutelingen van leningen zorgde ervoor dat zowel      Recente crisis raakt
banken zelf als toezichthoudende instanties de controle
verloren. De balansposities bleken slechter dan gedacht    bankpersoneel
en een vertrouwenscrisis was geboren. De gevolgen zijn     Bij het losbarsten van de recente kredietcrisis gingen de
bekend: kelderende beurskoersen, omvallende banken,      beelden van het faillissement van Lehman Brothers de
massaontslagen en enorme verliezen. Alleen groot-       wereld over. Medewerkers van deze zakenbank stonden
schalige overheidssteun heeft een volledige instorting     van de ene op de andere dag op straat. In de financiële
van het financiële stelsel voorkomen. De imagoschade      branche kwam dit hard aan. Van oudsher staan financiële
voor banken leek niet te overzien. Sindsdien staat Risk    dienstverleners bekend als werkgevers die baanzekerheid
management bij banken nóg hoger op de agenda.         bieden. De branche en ook de goede secundaire arbeids-
                                voorwaarden trekken zekerheidszoekende medewerkers
                                aan. Tijdens een laagconjunctuur blijkt deze geprezen
Weg naar boven                         zekerheid een schijnveiligheid. Gevestigde banken kun-
                                nen zomaar omvallen. Uit angst voor ontslag begint
niet eenvoudig                         personeel dan om zich heen te kijken naar een andere
Vanuit het dal leiden alle wegen omhoog. Op de laag-      werkgever. Sommigen vloeien af – gedwongen of
conjunctuur volgt voor de financiële branche een peri-     vrijwillig – naar de veilige overheid en non-profitsector.
ode van cultuurverandering en bezinning. Klanten eisen     Anderen kiezen weer voor avontuurlijkere branches als
een duurzame relatie met een duurzame onderneming.       industrie of zakelijke dienstverlening.
Aan de vooravond van de crisis waren Nederlandse
banken een speler van wereldformaat. Zoals het er
nu naar uitziet, is deze rol voorlopig uitgespeeld. Met    Voorzichtig herstel, maar
de sterke opkomst van de Aziatische banken zullen
Nederlandse organisaties zich tevreden moeten stellen     aantal vacatures blijft achter
met een positie in de achterhoede. In de nasleep van      Het aantal vacatures in de financiële branche zat in 2010
de laagconjunctuur gaat stabiliteit boven alles. Na alle    nog niet op het niveau van vóór de crisis. De ingezette
nationalisaties, overnames en splitsingen verlangt de     fusietrajecten hebben hier het nodige mee te maken.
branche naar rust en regelmaat.                Door de samenvoeging van afdelingen verdwijnen
                                arbeidsplaatsen, zeker op het niveau van lokale bank-
                                filialen. Voor de ICT-sector bieden fusies en splitsingen
Personeelsbeleid in het                    juist kansen. Om deze complexe trajecten in goede
                                banen te leiden, is vaak onvoldoende capaciteit in huis.
teken van kostenbesparing                   Na de ergste dip begint de inzet van flexibel personeel
Dat periodes van laagconjunctuur effect hebben op de      ook weer aan te trekken. Wel wordt bij flexibilisering
werkgelegenheid spreekt vanzelf. Van alle branches trapt    nog steeds in de eerste plaats gelet op kosten.
de financiële dienstverlening tijdens een recessie het eerst32
Toekomstige hoog-                       maar voor een klein deel ook om te kunnen uitbreiden.
                               Geschikt personeel vinden is minder problematisch
conjunctuur brengt                      dan in andere branches, maar ook hier loopt een vijfde

nieuwe uitdagingen                      nog tegen problemen aan. Zeker in de werving voor
                               financiële en commerciële functies. Er zijn ofwel onvol-
De financiële branche heeft van oudsher nooit moeite     doende sollicitanten of ze beschikken over te weinig
om personeel te vinden. Door de hoge basissalarissen en    werkervaring.
aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden staan me-
dewerkers voor een baan bij bank of verzekeraar in de rij.
Sinds de recente crisis liggen bonussen en winstpremies    Flexibele schil vooral
echter onder vuur. Tussen de salarissen in de financiële
branche en andere branches zit nog steeds een groot      ingezet in projecten
gat. Maar zelfs de hogere salarissen geven geen garantie   Gevraagd naar de redenen voor het inzetten van flexibel
dat het toekomstige tekort aan werknemers de financiële    personeel, noemen financiële instellingen met name:
dienstverlening zal overslaan. Laaggeschoold werk       specifieke kennis binnenhalen en mensen inzetten op
kan de branche uitbesteden aan het buitenland. Hoog-     tijdelijke projecten. Minder dan in de andere branches
opgeleiden zijn echter hard nodig: werkzaamheden       zet men interim-professionals in binnen de primaire
binnen de branche worden steeds specialistischer en      bedrijfsprocessen. Ook laten financiële dienstverleners
complexer. HR-beleid van organisaties zal hier tijdig op   minder dan gemiddeld een kosten en batenanalyse op
moeten inspelen.                       flexibilisering los.HET ONDERZOEK                         Wat zijn de belangrijkste redenen
                               dat uw organisatie moeite had geschikt
Slechtere resultaten,                     (vast/flexibel) personeel te vinden?
minder personeel
Een eerste conclusie van het onderzoek van Yacht is dat
de financiële branche het meest van alle branches onder
                               49% 43% 39%
                               Te weinig        Genoeg sollicitanten,  Genoeg sollicitanten,
de recente crisis lijdt. Ruim de helft van de organisaties  sollicitanten      maar de opleiding is  maar de werkervaring
ziet de financiële resultaten verslechteren. In eveneens                niet passend      ontbreekt
getroffen branches als industrie en transport is dit
significant minder vaak het geval. Personeelsingrepen
zijn bijna overal in de branche aan de orde. Twee derde
noemt het verkleinen van het bestand van vast en flexibel   Top 3 uitdagingen voor komende jaren
personeel als getroffen maatregel. In de industrie bij-
voorbeeld is dit minder dan de helft.

                                  60            42           31%
                               1.            2.           3.
                                       %            %
Werving minder                           Kostenbeheersing/
                                  kostenreductie
                                              Cultuur         Kennisborging


problematisch dan elders
Ondanks de financiële tegenspoed maakt werving tijdens
de crisis wel degelijk deel uit van het HR-instrumentarium.
Driekwart van de organisaties neemt nieuw personeel
aan, niet alleen ter vervanging van vertrekkende collega’s,                                                                  33
Branches uitgelicht - Financiële dienstverlening
Uitdagingen                        Het Nieuwe Werken omarmd -
                              Verwachting 2011-2013
voor de toekomst
Kostenbeheersing ziet de financiële dienstverlening
als belangrijkste uitdaging. Organisaties denken dit
te realiseren door de loongroei te beperken en mede-
                              78% 66% 56%
                              De mogelijkheden    Onze organisatie     De mogelijkheden
                              om op afstand (bijv.  kent geen vaste      voor parttime werken
werkers te ontslaan. Als volgende uitdaging noemt     thuis) te werken zijn  werkplekken meer     zijn sterk verruimd
men een cultuuromslag. Stimulerend leiderschap en     sterk verruimd
betere interne communicatie moeten die tot stand
brengen. De financiële dienstverlening signaleert
ook uitdagingen op het gebied van flexibilisering en
kennisborging. Dit denken organisaties in overgrote
                              54% 17%
                              Onze organisatie    Onze organisatie
                              kent geen vaste     werkt bijna geheel
meerderheid te realiseren door ‘Het Nieuwe Werken’.    werktijden meer     op projectbasis
Opvallend is dat de branche er pas in laatste instantie
aan denkt om minder vaste contracten aan te bieden.
Andere branches noemen deze oplossing veel vaker.
Om kennis veilig te stellen, ziet men nut in mede-
werkers coachen en kennisoverdracht stimuleren.      Werven nieuwe medewerkers

                                            46%             76%
                               Percentage van organisaties    Percentage van organisaties
                               dat in het afgelopen jaar     dat in het afgelopen jaar
                               personeel heeft geworven     personeel heeft geworven
                               t.b.v. uitbreiding        t.b.v. vervanging
Wake-up call nodig

 Het kunnen beschikken over de juiste kennis nu en
 in de toekomst lijkt geregeld, maar beleid en plan ontbreken.      75%
                              Stellingen over HR-beleid
                74%              Percentage van organisaties dat nadenkt over het aantrekken
                               en behouden van het juiste personeel (vast/flexibel)

                               Percentage van organisaties dat inzichtelijk heeft welke
                               competenties en functies nodig zijn om de doelstellingen
                               op korte en lange termijn te bereiken


        36%                     Wat is de status van het beleid op de

                   27%          onderstaande terreinen binnen uw organisatie?

                               Percentage van organisaties dat strategisch HR-beleid heeft

                               Percentage van organisaties dat strategische personeels-
                               planning heeft gebaseerd op strategisch HR-beleid34
Strategisch HR-beleid   Tijd voor de Chief
ontwikkeld en geïmplemen- Human Resources Officer
teerd, maar niet bekend  Deels moeten veranderingen ook van binnenuit komen.
             Zo zal HR een hogere plek in de bedrijfshiërarchie moe-
Het onderzoek wijst uit dat de financiële branche wat   ten krijgen. De Chief Risk Officer zit bij veel financiële
betreft strategisch HR-beleid op de goede weg zit. De   dienstverleners al aan de directietafel. Directies schakelen
branche koppelt HR-beleid meer dan gemiddeld aan     – begrijpelijkerwijs – volledig over op de overlevings-
de organisatiedoelstellingen. Ook brengen organisaties  modus. Voor de Chief Human Resources Officer blijven
binnen de branche financiële dienstverlening ontwik-   de deuren van de boardroom meestal gesloten. In de
kelingen op de arbeidsmarkt vaker dan in veel andere   cultuur van harde cijfers ervaren veel directies HR als
branches in verband met de gewenste samenstelling van   soft. De taken en verantwoordelijkheden van HR heb-
toekomstig personeelsbeleid. Banken en verzekeraars    ben de naam dat zij zich moeilijk laten kwantificeren.
lopen, samen met de industrie, voorop in het maken van  Een gevolg van de gebruikelijke bestuurssamenstelling
strategisch HR-beleid en de succesvolle implementatie   is dat strategisch HR-beleid op directieniveau geen
daarvan. Een punt van aandacht is dat directie, HR en   prioriteit krijgt. In de toekomst zou overleving wel eens
management in het denken over strategisch HR-beleid    afhankelijk kunnen blijken van de inzet van strategisch
niet op één lijn zitten. Vooral managers weten vaak    HR-beleid.
weinig over het personeelsbeleid dat HR ontwikkelt.

                             Krapte als gevolg van
                             vergrijzing onderschat
VISIE


Financiële branche gebaat                 Scenario’s voor de toekomst klaarleggen is belangrijk.
                             Financiële instellingen hebben nooit eerder te maken
bij cultuuromslag                     gehad met een structureel tekort aan arbeidskrachten
Onverantwoorde risico’s, exorbitante bonussen en falend  en zijn geneigd de mogelijkheid van een kennisgat
management waren tijdens de kredietcrisis maanden-    te onderschatten. Zij gaan daarmee voorbij aan de harde
lang het gesprek van de dag. De financiële branche zal  realiteit, want de spoeling van broodnodige professio-
een cultuuromslag moeten maken om het vertrouwen     nals wordt de komende jaren steeds dunner. Ook banken
van de publieke opinie te herwinnen. Goed HR-beleid    en verzekeraars zullen straks in een steeds kleinere vijver
maakt hier het verschil: investeren in mensen en kennis  van hoogopgeleiden vissen. Riante arbeidsvoorwaarden
draagt bij aan het toekomstige bedrijfssucces. De ge-   alleen bieden dan geen uitkomst. Om in de toekomst
wenste cultuuromslag kan worden gerealiseerd door het   over voldoende kennis op het juiste moment te kunnen
herinrichten van bedrijfsprocessen, het beter managen   beschikken, moeten nu lijnen worden uitgestippeld.
van kennis en het inhuren van externen. Ingesleten
patronen zijn van binnenuit moeilijk te veranderen.
De inhuur van externe krachten, die ervaring hebben
opgedaan bij andere bedrijven en in andere branches,
bieden uitkomst om deze patronen te doorbreken.
                                                          35
Branches uitgelicht - Industrie
Minder handen,
meer hersenen
in Nederlandse
industrie
Industrie laveert als een Zodiac door de conjunctuurgolven
Geen enkele branche heeft te maken met zulke snelle ontwikkelingen als de
industrie. Fysieke arbeid verplaatst zich in razendsnel tempo naar lagelonen-
landen, bedrijven moeten opboksen tegen internationalisering. Opkomende
Aziatische economieën zijn echter zowel een bedreiging als een kans: de vraag
naar producten groeit, de productie op nationale bodem valt weg, maar de
Nederlandse industrie laat zien dat ze wendbaar en innovatief is. Crisis of niet,
bedrijven in deze branche zijn in staat zichzelf steeds weer opnieuw uit te
vinden. Ze zien in dat ze het niet redden met uitsluitend vast personeel. Een
eigentijdse industriële organisatie vraagt om flexibel personeel en kennis op
hoog niveau.


36
Nederlandse industrie
                                overleeft dankzij kennis

                                                    staat
                                               e Werken
    Arbeidsmarktprobleem                            H et Nieuw     oenen
                                               kindersch
    daalt nog niet in        Flexibele arbeid vanzelfspreken
                                    d     nog in de
                    in industrie
                                         Strategisch H
                                                R-beleid mee
                    r                     dan gemidde        r
             nnis en minde                            ld ontwikkeld
      Met meer ke         t           olvoorbeeld
             ek omst tegemoe    Industrie scho
      kosten de to                    h HR-denken
                        van strategisc               Waar hale
                                                   n we tech
                                              personee       nisch
            eid                                     l vandaan
Conjunctuurgevoeligh       Concurrentievoorspro
                            ng
                                                       ?
verschilt pe r subbranche    door te investeren in
                            kennis
                                                        37
Branches uitgelicht - Industrie
MARKTBESCHRIJVING                      Industrie schoolvoorbeeld
Conjunctuurgevoeligheid                   van strategisch HR-denken
                               Bedrijven in de Nederlandse industrie denken goed na
verschilt per subbranche                   over manieren om hun arbeid efficiënt in te richten. Dat
De industrie is de meest conjunctuurgevoelige branche.    moet ook wel, omdat er schaarste is aan technische
Als het goed gaat met de economie, gaat het goed       mensen en omdat bedrijven snel moeten reageren op de
met de industrie. En omgekeerd. De mate waarin deze     turbulente veranderingen in de branche. Wie niets doet
branche reageert op conjunctuurveranderingen verschilt    overleeft het niet. Meer dan in andere branches is strate-
per subbranche. Zo hebben bedrijven die bijvoorbeeld     gisch HR-beleid goed ontwikkeld. Op alle niveaus in een
halfgeleiders produceren eerder last van een neergaande   industriële organisatie ziet men HR als succesfactor om
conjunctuur, omdat consumenten dan minder elektro-      de concurrentie aan te kunnen. Dat is een opmerkelijke
nische apparaten kopen. Daar staat tegenover dat deze    trend in deze branche. Directieleden verwachten van
subbranche voorop loopt als de economie weer aantrekt.    hun HR-managers dat ze betrokken zijn bij de business-
De Nederlandse auto-industrie reageert bijvoorbeeld     doelstellingen van het bedrijf. Mogelijke bedreiging: het
weer iets trager op conjunctuurschommelingen, omdat     imago van de industrie als werkgever laat te wensen
ze afhankelijk is van de Europese markt. En staalbedrijven  over, dus men moet harder zijn best doen om de juiste
– zoals Corus – schroeven hun productie enorm op,      mensen te krijgen. Deze branche maakt vaak gebruik
vanwege de grote internationale vraag naar staal.      van flexibel personeel.Nederlandse industrie                    HET ONDERZOEK


overleeft dankzij kennis                   Flexibele arbeid vanzelf-
Bedrijven in de industriebranche besteden fysieke arbeid
steeds meer uit aan lagelonenlanden. Dat betekent dat    sprekend in industrie
sterke pieken en dalen in de arbeidsmarkt vlakker zijn    Of het nu gaat om flexibel personeel, uitzendkrachten,
dan voorheen. De behoefte aan kennis verschuift richting   interim-professionals, zzp’ers of functiedifferentiatie,
R&D, omdat de concurrentiepositie van industriële      de industrie besteedt een groot deel van het werk uit.
bedrijven sterker wordt door een kortere time-to-market.   Organisaties in de industrie uit het Yacht-onderzoek
Ze moeten dus snel zijn om de concurrentie voor te      geven aan dat zij dit doen om pieken en dalen in het
blijven, en dat doen ze door nieuwe producten te intro-   werk op te vangen, projecten uit te voeren, specifieke
duceren. In Nederland worden producten alleen nog      kennis in huis te halen, kosten te managen en producti-
maar ontwikkeld, getest en geassembleerd. De nadruk     viteit te verhogen. Driekwart denkt niet dat het inhuren
ligt op kennis en innovatie. De vraag naar hoogopgeleide   van flexibele arbeid zal afnemen. Men verwacht een
mensen neemt hierdoor toe. Maar niet alleen dat,       toenemende vraag in te vullen met een klein deel vast
bedrijven moeten flexibel georganiseerd zijn om ook     en een groot deel flexibel personeel.
op prijs te kunnen concurreren. Dat betekent meer
inzet van flexibele krachten.
38
Yacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatie

More Related Content

Similar to Yacht de wendbare organisatie

De Wendbare OganisatieDe Wendbare Oganisatie
De Wendbare Oganisatieberrjaco
431 views17 slides
Nieuwsbrief imc nr. 7Nieuwsbrief imc nr. 7
Nieuwsbrief imc nr. 7JGSnel
237 views4 slides

Similar to Yacht de wendbare organisatie(20)

O&o 3 2011 talent ontwikkelenO&o 3 2011 talent ontwikkelen
O&o 3 2011 talent ontwikkelen
Brenda Zandsteeg892 views
Artikel ZuidmagazineArtikel Zuidmagazine
Artikel Zuidmagazine
Competenter98 views
Interview - VismaInterview - Visma
Interview - Visma
Sjoerd van den Heuvel46 views
De Wendbare OganisatieDe Wendbare Oganisatie
De Wendbare Oganisatie
berrjaco431 views
Nieuwsbrief imc nr. 7Nieuwsbrief imc nr. 7
Nieuwsbrief imc nr. 7
JGSnel237 views
Whitepaper talentmanagementWhitepaper talentmanagement
Whitepaper talentmanagement
Dharam Jethoe361 views
Masterclass Strategisch hrmMasterclass Strategisch hrm
Masterclass Strategisch hrm
Peter Lamerigts2.1K views
Tes Brochure NLTes Brochure NL
Tes Brochure NL
Pockett7257 views
OrangeJuice_1OrangeJuice_1
OrangeJuice_1
brains4u91 views
Jan_den_Breejen_-_Doe_het_eens_andersomJan_den_Breejen_-_Doe_het_eens_andersom
Jan_den_Breejen_-_Doe_het_eens_andersom
Jan-Dirk den Breejen ∴116 views
Jan_den_Breejen_-_Doe_het_eens_andersomJan_den_Breejen_-_Doe_het_eens_andersom
Jan_den_Breejen_-_Doe_het_eens_andersom
Jan-Dirk den Breejen ∴129 views
AO_Gemeenten_Magazine_53_v2AO_Gemeenten_Magazine_53_v2
AO_Gemeenten_Magazine_53_v2
Lieke Zunderdorp615 views
Workshop diversiteit als hrm strategieWorkshop diversiteit als hrm strategie
Workshop diversiteit als hrm strategie
Opportunity Advies685 views
130314 Relatiedag Tredin 1.0130314 Relatiedag Tredin 1.0
130314 Relatiedag Tredin 1.0
Marcel van Marrewijk526 views
Excellente-vrouwenExcellente-vrouwen
Excellente-vrouwen
Gertjan Van de Groep238 views
Excellente-vrouwenExcellente-vrouwen
Excellente-vrouwen
BertJandeVisser317 views
Excellente-vrouwenExcellente-vrouwen
Excellente-vrouwen
Kirsten Hummel ✔812 views

More from Yacht Interim Professionals(19)

Whitepaper: Integrale Business PlanningWhitepaper: Integrale Business Planning
Whitepaper: Integrale Business Planning
Yacht Interim Professionals8.2K views
Yacht Werving & SelectieYacht Werving & Selectie
Yacht Werving & Selectie
Yacht Interim Professionals367 views
Yacht: Recruitment as a Service (RaaS)Yacht: Recruitment as a Service (RaaS)
Yacht: Recruitment as a Service (RaaS)
Yacht Interim Professionals660 views
Yacht: On-Demand RecruitmentYacht: On-Demand Recruitment
Yacht: On-Demand Recruitment
Yacht Interim Professionals344 views
Yacht: Assessment & DevelopmentYacht: Assessment & Development
Yacht: Assessment & Development
Yacht Interim Professionals355 views
Yacht Recruitment ServicesYacht Recruitment Services
Yacht Recruitment Services
Yacht Interim Professionals217 views
Grip op Energie - Zicht op uw energiehuishoudingGrip op Energie - Zicht op uw energiehuishouding
Grip op Energie - Zicht op uw energiehuishouding
Yacht Interim Professionals413 views
Yacht maakt de High Tech sector wendbaarYacht maakt de High Tech sector wendbaar
Yacht maakt de High Tech sector wendbaar
Yacht Interim Professionals1.2K views
Global sourcing als antwoord op schaarsteGlobal sourcing als antwoord op schaarste
Global sourcing als antwoord op schaarste
Yacht Interim Professionals624 views
Yacht in Carrièrekrant TU DelftYacht in Carrièrekrant TU Delft
Yacht in Carrièrekrant TU Delft
Yacht Interim Professionals358 views
Yacht Rapport Wendbaarheid [Q1 2012]Yacht Rapport Wendbaarheid [Q1 2012]
Yacht Rapport Wendbaarheid [Q1 2012]
Yacht Interim Professionals666 views
Yacht Horyzon CongreskrantYacht Horyzon Congreskrant
Yacht Horyzon Congreskrant
Yacht Interim Professionals256 views
Yacht Horyzon congreskrantYacht Horyzon congreskrant
Yacht Horyzon congreskrant
Yacht Interim Professionals270 views
Yacht Horyzon congres: Presentatie Ben TiggelaarYacht Horyzon congres: Presentatie Ben Tiggelaar
Yacht Horyzon congres: Presentatie Ben Tiggelaar
Yacht Interim Professionals634 views
Yacht Horyzon Congres: Presentatie Jan Peter BalkenendeYacht Horyzon Congres: Presentatie Jan Peter Balkenende
Yacht Horyzon Congres: Presentatie Jan Peter Balkenende
Yacht Interim Professionals327 views
Arbeidsmarkt Financials YachtArbeidsmarkt Financials Yacht
Arbeidsmarkt Financials Yacht
Yacht Interim Professionals300 views

Yacht de wendbare organisatie

 • 2. De gevolgen van de vergrijzing dalen nog niet echt in bij veel bedrijven. Wie rekening houdt met de nieuwe eisen en wensen van een nieuwe generatie, kan de toekomst aan. Hoogste tijd om HR een vaste plek aan de directietafel te geven. De vijver van hoogopgeleide professionals raakt steeds leger. De grootste uitdaging is ervoor te zorgen dat je kunt beschikken over de juiste kennis op het juiste moment. Wendbaarheidsvizier » Niets doen aan kennis is geen optie meer. Voor geen enkele branche. Bedrijven en organisaties moeten creatiever Met alleen flexibele inhuur kom je er niet. Het gaat ook omgaan met de invulling van hun kennisbehoefte. om andere maatregelen zoals efficiëntere werkprocessen. Alleen wendbare organisaties gaan het redden in de toekomst. Kostenbeheersing is een ideale oplossing voor de korte termijn. Maar dat is nog geen garantie voor continuïteit.
 • 3. Yacht Wendbaarheidsvizier Inrichten flexibele schil Kennisopbouw Inzicht in personeelbestand Kennisborging Uitwisselbaarheid personeel vergroten Kennisontwikkeling HR-beleid afstemmen op organisatiedoelstellingen Kennis op het juiste moment Vergrijzing Arbeid Kennis Human Capital Management Research & Development Consequentie ontwikkelingen arbeidsmarkt op recruitment Innovatie Efficiënt functiehuis Processen Het Nieuwe Werken & systemen Efficiency Projectmanagement Process Improvement Productiviteit Kostenbeheersing Informatiesystemen
 • 4. De wendbare organisatie Een onderzoek naar de beschikbaarheid van kennis
 • 5. Samenvatting Bedrijven en organisaties geven aan dat kennis bepalend is voor het toekomstige succes en de continuïteit van de organisatie. Dit blijkt nog niet uit het gedrag van diezelfde organisaties. Uit het onderzoek blijkt dat men zich nog niet volledig bewust is van de structurele wijzigingen op de (arbeids)markt en de gevolgen die dit heeft voor de continuïteit. Wat valt op? - Bepalend voor het succes van organisatie is te kunnen beschikken over de juiste kennis op het juiste moment. - De kostenbesparing van vandaag lijkt de kostenstijging van de toekomst te worden. - Slimmer omgaan met de snelle veranderingen in de markt en de arbeidsmarkt vraagt om wendbaarheid van de organisatie. - Relatie tussen de organisatiedoelstellingen en strategisch HR-beleid is cruciaal om in te kunnen spelen op veranderingen. 2
 • 6. Voorwoord Door toenemende (internationale) ze denken in de toekomst in deze behoefte te voorzien. concurrentie, toenemend tempo van De resultaten uit het onderzoek lijken tegenstrijdig. Aan de ene kant erkennen organisaties dat kennis een innovaties en korter wordende time- allesbepalende factor is, maar aan de andere kant laat to-market, moeten organisaties steeds het onderzoek zien dat er nog onvoldoende wordt sneller en adequater reageren op nagedacht over hoe de zo broodnodige kennis beschikt kan worden. Het is onze visie dat organisaties die succes- marktveranderingen. Dit zorgt voor een vol willen zijn, ervoor moet zorgen dat zij over de juiste groeiende behoefte aan de juiste kennis kennis op het juiste moment kunnen beschikken. en expertise. Tegelijkertijd wijzen demo- grafische ontwikkelingen als vergrijzing Strategisch HR-beleid onherroepelijk in de richting van een hogere uitstroom van werkenden vanaf geeft de doorslag Kennis is van strategisch belang; zoveel wordt duidelijk 2010. Daarnaast veranderen de eisen en uit het onderzoek. Dit is dan ook geen zaak van uitslui- wensen van toekomstige hoogopgeleide tend de HR-afdeling, maar een verantwoordelijkheid werknemers. Hoogopgeleide professionals van de gehele organisatie. Uit ons onderzoek blijkt dat de trends die worden gesignaleerd risico´s inhouden kiezen vaker voor nieuwe vormen van voor de toekomst, die alleen het hoofd kunnen worden werken, al dan niet als zelfstandige, geboden als strategisch HR-beleid onderdeel gaat in telkens wisselende verbanden en uitmaken van het strategisch risicomanagement van een organisatie. Zoals prof. dr. Tjeu Blommaert verderop in wisselende samenstelling. dit boek zegt: “Op lange termijn is het onverantwoord om de onmiskenbare ontwikkelingen op de arbeids- Het ontwikkelen van onderscheidend vermogen wordt markt te negeren.” steeds belangrijker voor organisaties, maar is tegelijker- tijd lastiger te realiseren. Een belangrijke factor waarmee We hopen dat dit boek u inspireert. Inspireert om na een organisatie zich kan onderscheiden is kennis. te denken over de doelstellingen van uw bedrijf en de daarvoor benodigde kennis en hoe u over die kennis Dit boek beschrijft de uitkomsten van een onderzoek kunt beschikken. Want dat gaat het verschil maken tus- naar de manier waarop organisaties in verschillende sen succesvolle en minder succesvolle bedrijven: kunnen branches met de behoefte aan kennis omgaan en hoe beschikken over de juiste kennis op het juiste moment. Peter Hulsbos Algemeen Directeur 3
 • 7. Inhoud Samenvatting 2 Voorwoord 3 Inleiding Tekort aan kennis bedreigt 6 Nederlandse bedrijven en organisaties HR-beleid moet worden afgestemd op organisatiedoelstellingen Laagconjunctuur in Nederland sterk gevoeld 8 Open economie in crisistijd geen voordeel Gematigd herstel en onzekerheid 14 gaan hand in hand Pas op de plaats, hand op de knip, blijven zitten waar je zit Wendbaarheid en kennisbeleid 20 bepalen succes Wie niets verandert, gaat het niet redden Interview Onvoldoende gekwalificeerd en gemotiveerd 28 personeel in top drie strategische risico’s HR essentieel onderdeel strategisch risicomanagement 4
 • 8. Branches uitgelicht - Financiële Dienstverlening Wederopstanding vraagt om cultuurverandering. 30 De financiële branche onder vuur Meestal gaat het goed, soms gaat het fout Branches uitgelicht - Industrie Minder handen, meer hersenen 36 in Nederlandse industrie Industrie laveert als een Zodiac door de conjunctuurgolven Branches uitgelicht - Energie Energiebedrijven staan voor 42 grootste uitdaging in hun bestaan De kennis van vandaag is morgen verouderd Branches uitgelicht - Overheid De wereld verandert, de overheid 48 zal dat ook moeten doen Wisselend tij, structurele behoefte aan strategisch HR-beleid Conclusies 54 Tot slot 58 5
 • 9. Inleiding Tekort aan kennis bedreigt Nederlandse bedrijven en organisaties HR-beleid moet worden afgestemd op organisatiedoelstellingen In economisch slechte tijden ontslaan bedrijven en organisaties personeel om kosten te reduceren. Als het vervolgens weer goed gaat, nemen ze mensen aan. Dat klinkt logisch, maar dit klassieke human resources-denken is een van de grootste bedreigingen voor het succes en voor de continuïteit van een organisatie. De kennis die verloren gaat bij personeelsverloop is steeds moeilijker terug te halen. Nieuw strategisch HR-beleid op directieniveau is de enige oplossing voor toe- komstige problemen op het gebied van kennis en arbeid. 6
 • 10. Strategisch HR-beleid hoort Niets doen is geen optie Hoe bewegen verschillende branches in de deining van thuis in de boardroom de conjunctuurgolven? Wat hebben bedrijven geleerd Het onderzoek dat Marketresponse uitvoerde in op- van de recessie die ontstond door de financiële crisis dracht van Yacht, laat zien dat de problemen zich niet van 2009? Hoe is het gesteld met het nationale kennis- beperken tot één branche. Iedereen heeft te maken niveau? Hoe denken organisaties hun primaire proces met kennisschaarste, uitstroom door vergrijzing, toe- in te richten in de toekomst? Wat doen bedrijven om in nemende internationale concurrentie en een arbeids- te spelen op de ingrijpend veranderende arbeidsmarkt markt die steeds beweeglijker wordt. Een van de en de grillige economische ontwikkelingen? alarmerendste conclusies van het onderzoek is dat bedrijven en organisaties niet weten welke kennis ze In dit boek staan de belangrijkste resultaten van het nodig hebben om hun doelstellingen te realiseren. Alles Yacht-onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse staat in het teken van kostenbeheersing. Het gevaar van arbeidsmarkt. De conclusies liegen er niet om. Er liggen toekomstige kennistekorten wordt zwaar onderschat gelukkig nog genoeg kansen voor Nederlandse bedrijven en dat komt de concurrentiepositie en handelingssnel- en organisaties, maar dan zal het roer nu om moeten. heid niet ten goede. Directies moeten gaan beseffen Niets doen aan kennis is geen optie meer. dat een intelligent HR-beleid het verschil maakt tussen succes en falen. 7
 • 11. Laagconjunctuur in Nederland sterk gevoeld Open economie in crisistijd geen voordeel Laatste crisis wend anders dan ge Merendeel organisaties voelt crisis, effect wisselt Paniekvoetbal in de financiële branche Door onze open economie is Nederland zeer gevoelig voor schommelingen in de wereldhandel. Veel bedrijven hebben de financiële crisis dan ook flink gevoeld. Om te kunnen overleven moesten ze de kosten sterk terugdringen. De financiële branche kreeg harde klappen, de non-profitsector had relatief het minst te verduren. Nederlandse bedrijven hebben nauwelijks invloed op de toenemende snelheid van de economische ontwikkelingen in de wereld. Alleen door beter te anticiperen op toekomstige mondiale veranderingen, kunnen ze de wereldeconomie bijbenen. 8
 • 12. Ook bran che indust is er nog rie Functies vaak niet jks niet makkelijk in te vullen Flexibilisering nauweli strate gisch ingezet bezuinigt, Bedrijven reageren Bedrijfsleven deert traditioneel op crisis overheid spen Vast personee l in dynamisch l, Arbeidsmarkt energiemarkt e op personee Bezuiniging werving in beroering ook maar tegelijk 9
 • 13. Laagconjunctuur in Nederland sterk gevoeld MARKTBESCHRIJVING toenemen. Ze probeert dan ook om de economie zo- danig te stimuleren dat massale werkloosheid uitblijft. Laatste crisis anders Ook tijdens de recente crisis was er sprake van onrust op de arbeidsmarkt. De werkloosheid steeg echter niet dan gewend zo hard als verwacht. Zelfstandigen vingen een deel van Als land met een open economie krijgt Nederland in de klappen op en veel schoolverlaters kozen ervoor om tijden van economische laagconjunctuur traditioneel langer door te studeren. harde klappen. Ook de recente economische crisis sloeg Nederland niet over. De financiële dienstverlening kwam als eerste in problemen. Exportgestuurde branches als HET ONDERZOEK industrie, transport en automotive volgden niet veel later. Maar deze crisis was wezenlijk anders dan we Merendeel organisaties gewend waren. In crisistijd grijpt de overheid in om de economie aan te zwengelen, meestal door banen te voelt crisis, effect wisselt creëren en te bezuinigen. Tijdens de recente kredietcrisis Dat de crisis grote impact heeft gehad, blijkt duidelijk had ze geen andere keuze dan miljarden uit te geven uit het onderzoek dat Yacht heeft laten uitvoeren. aan banken en verzekeraars, om een complete instorting Meer dan de helft van de organisaties voelt de crisis. van het steeds complexere economische systeem De financiële dienstverlening loopt hierin voorop: ruim te voorkomen. 80% ondervindt nadelige effecten van de crisis. Andere getroffen branches zijn industrie, transport en zakelijke dienstverlening. Van al deze branches blijkt de industrie Bedrijven reageren het meest wendbaar. Ruim de helft van de organisaties uit deze branche zag de financiële resultaten in 2009 traditioneel op crisis weer verbeteren. Branches als overheid, onderwijs en Het tempo waarin bedrijven tijdens een crisis hun omzet zorg merken het minst van de crisis. Dit is verklaarbaar zien teruglopen, noodzaakt hen tot een snelle kosten- omdat deze branches budgetgedreven zijn. Begrotings- reductie. Ze snijden dan als eerste in personeelskosten. tekorten ontstaan hier pas aan het einde van een Arbeidscontracten worden niet verlengd, er wordt recessie, op het moment dat marktgereguleerde branches minder gebruikgemaakt van flexibele krachten en de alweer uit het dal omhoogklimmen. lonen stijgen nauwelijks. Ook in de laatste crisisperiode volgde het personeelsbeleid dit patroon. Maatregelen op HR-vlak kenmerkten zich door een ad hoc-karakter. Bezuiniging op personeel, Bedrijven lieten zich leiden door de waan van de dag en hielden in hun personeelsbeleid nauwelijks rekening met maar tegelijk ook werving de sterk veranderende arbeidsmarkt. Om te anticiperen op de effecten van de crisis, treffen veel organisaties kostenbesparende maatregelen. Het gaat hier met name om ad hoc-ingrepen in het bestand Arbeidsmarkt in beroering van zowel flexibel als vast personeel. In het onderzoek Wanneer bedrijven in economisch zwaar weer maatre- benoemen de branches industrie en financiële dienst- gelen nemen om hun personeelskosten te beperken, verlening het terugbrengen van personeelsaantallen als zaait dat onrust op de arbeidsmarkt. De angst voor belangrijkste maatregel. Tegelijkertijd geven organisaties ontslag grijpt om zich heen en mensen blijven zitten aan dat zij in 2009 ook bezig waren nieuw personeel waar ze zitten. De arbeidsmarkt raakt zo op slot. Nieuw- te werven, zowel vast als flexibel. Vier vijfde doet aan komers zonder werkervaring vinden moeilijk een baan werving om uitstromend personeel te vervangen, de en ontslagen personeel kan vaak niet meteen ergens helft trekt nieuw personeel aan om te kunnen uitbreiden. anders aan de slag. Een gevolg is dat de werkloosheid De zorg en het onderwijs noemen dit laatste motief snel groeit. Voor de overheid betekent dit dat de kosten relatief vaak. 10
 • 14. Functies vaak niet Dit merken met name onderwijs en overheid. Zorg, onderwijs en energie noemen verder nog de slechte makkelijk in te vullen reputatie van de branche als reden voor een tekort aan Opmerkelijk is dat een derde van de organisaties in kandidaten. Zelfs wanneer er wel genoeg mensen sol- crisistijd veel problemen heeft om geschikt personeel liciteren, is het niet eenvoudig om vacatures in te vullen. te vinden. Functies op hbo- en wo-niveau zijn lastig in Industrie en overheid krijgen geregeld te maken met sol- te vullen. Over de hele linie noemt men onvoldoende licitanten die niet over de vereiste werkervaring beschik- sollicitanten als belangrijkste reden. Met name de zorg, ken. Industrie en energie vinden vaak geen kandidaten energie, zakelijke dienstverlening en overheid hebben met het gewenste opleidingsniveau. last van een algeheel tekort aan mensen met de ge- vraagde opleiding. Ook komt het voor dat sollicitanten wegblijven vanwege het ongunstige imago van een Flexibilisering nauwelijks organisatie. strategisch ingezet In 2009 was 40% van de organisaties bezig met flexibi- Werven nieuwe medewerkers lisering. Veel bedrijven in de branches industrie en zorg maken gebruik van externe inhuur, om pieken en dalen in het werk op te vangen. Overheid, financiële dienst- 49% 79% verlening en energie maken relatief vaak gebruik van interim-professionals om tijdelijke projecten te draaien. Percentage van organisaties Percentage van organisaties De branches industrie en zorg zien de inzet van externe dat in het afgelopen jaar dat in het afgelopen jaar inhuur bovendien als middel om kosten te beheersen. personeel heeft geworven personeel heeft geworven t.b.v. uitbreiding t.b.v. vervanging Organisaties noemen flexibilisering nauwelijks als middel om vrijwillige uitstroom, vergrijzing en functie- differentiatie op te vangen. Het onderzoek laat daarmee duidelijk zien dat strategisch HR-beleid lang niet overal de norm is. De meeste organisaties realiseren zich onvol- Moeite met het vinden doende dat flexibilisering positieve invloed kan hebben van geschikt personeel in 2009 op de continuïteit en het succes van hun onderneming. Vooral overheid en energie maken niet op een strategi- 30% 26% 44% Veel moeite Neutraal Geen of weinig sche manier gebruik van inhuur van externen. Financiële dienstverlening en industrie doen dat al beter. Uit cijfers van de industrie blijkt dat de vraag naar interim-profes- moeite sionals hier tijdens de crisis nauwelijks onder druk heeft gestaan. In de tweede helft van 2009 groeide deze zelfs al weer. Wat zijn de belangrijkste redenen dat uw organisatie moeite had geschikt (vast/flexibel) personeel te vinden? 46% 45% 41% Te weinig Genoeg sollicitanten, Genoeg sollicitanten, sollicitanten maar de werkervaring maar de opleiding is ontbreekt niet passend 11
 • 15. Laagconjunctuur in Nederland sterk gevoeld Percentage van organisaties dat het afgelopen jaar veel aandacht heeft besteed aan flexibilisering van arbeid 51% 47% 36% 39% 34% 30% 24% Vooruitstrevende vormen van wendbaarheid die door respondenten zijn genoemd • “Lean project dat zorgt voor ongeveer • “Specifieke opdrachten integraal in de markt zetten om 20% efficiënter werken” maximaal effect van marktwerking (state of the art kennis) te verkrijgen” • “Inzet van ‘werken 2.0’ - inzet van taakteams (alle professionals van alle disciplines bijeen, techneuten, • “Verruiming van de (blok)werktijden” adviseurs, juristen, communicatieadviseurs) die gedurende een bepaalde tijd 2 tot 5 jaar aan één programma werken” Inzetten van tijdelijk personeel in 2009 Belangrijkste redenen om meer gebruik te maken 30% 32% 38% van flexibel personeel 69% 34% Meer gebruik Neutraal Minder gebruik gemaakt gemaakt Inspelen op pieken Managen van kosten en dalen in het werk 56% 31% Tijdelijk lopende Specifieke kennis projecten in huis halen 12
 • 16. VISIE Vast personeel in Ook branche industrie dynamische energiemarkt Het personeelsbeleid van energiebedrijven is nog steeds is er nog niet traditioneel van aard. Dit blijkt o.a. uit het feit dat het Geen enkele andere branche voelt een recessie zo sterk beleid erop is gericht mensen vast in dienst te nemen. als de industrie. In een periode van economische crisis Dit beleid kan op lange termijn geen stand houden. Sim- bewijst de industrie dat kunnen meebewegen met pelweg omdat de energiemarkt snel verandert. De kennis de conjunctuurgolven van levensbelang is in een sterk die je vandaag in huis haalt, is morgen alweer overbodig. concurrerende internationale markt. Laaggeschoolde Vaste mensen aannemen in een laagconjunctuur of arbeid verdwijnt en de vraag naar hoogopgeleide recessie, kan op korte termijn verstandig zijn vanwege kenniswerkers neemt toe. De toenemende druk van kostenbeheersing. Maar het komt de wendbaarheid van de internationale concurrentie dwingt bedrijven in deze energiebedrijven niet ten goede. De energiemarkt veran- branche om zich in alle opzichten flexibel op te stellen. dert zó snel, dat vooruitkijken vrij lastig is. Daarbij heeft Strategisch HR-beleid is dan ook goed ontwikkeld: inte- ook deze branche te maken met schaarste aan mensen rim-professionals, zzp’ers, uitzendkrachten en tijdelijk met de juiste kennis en een nieuwe generatie werkenden personeel zijn business as usual. In deze branche denkt die andere eisen stelt aan arbeid. men goed na over de kennisbehoefte, maar de – voor- namelijk flexibele – oplossingen die vandaag gekozen worden, gelden niet meer in de toekomst. De vijver met Bedrijfsleven bezuinigt, hoogopgeleide technische professionals raakt leeg. De industrie zal moeten nadenken over andere bronnen overheid spendeert waardoor over de nodige kennis beschikt kan worden. Door haar budgetgerelateerde karakter blijft de overheid in de eerste fase van een crisis redelijk buiten schot. Ter- wijl het bedrijfsleven de broekriem aanhaalt en bezuinigt Paniekvoetbal in op personeel, fungeert de overheid juist als banenmotor. Werken bij de overheid wint in onzekere tijden sterk de financiële branche aan aantrekkelijkheid. De overheid kan hiervan profi- Het personeelsbeleid van financiële dienstverleners richt teren door gekwalificeerd en ervaren personeel binnen zich met name op goede tijden. Door gunstige arbeids- te halen. Waar de overheid voor moet waken, is dat dit voorwaarden belanden banken steevast in de lijstjes van personeel direct weer uitstroomt zodra de arbeidsmarkt beste werkgevers. Wanneer het conjunctureel tegenzit, aantrekt. Om de benodigde kennis te waarborgen voor toont zich de keerzijde van de medaille. Om te overleven een lange termijn, is een slimme mix van vaste en flexi- moeten organisaties de kosten snel terugdringen. Het is bele krachten noodzakelijk. Geen ad hoc-beleid zoals dan verleidelijk om te besparen op personeel. Interim- nu, maar een strategisch HR-beleid. mers komen op straat te staan, vaste krachten zijn niet zeker van hun positie. Vooral tijdens de laatste crisis speelde de branche paniekvoetbal. Toen bleek duidelijk dat de meeste organisaties geen strategie voor slechtere tijden hadden klaarliggen. Om toekomstige conjunctuur- golven beter op te vangen, is het goed om continu inzicht te hebben in welke kennis nodig is. Strategisch HR-beleid is om die reden noodzakelijk. 13
 • 17. Gematigd herstel en onzekerheid gaan hand in hand Pas op de plaats, hand op de knip, blijven zitten waar je zit Organisaties worden s licht Onzekerheid, ondank iets wendbaarder herstel van de economie oper, maar Industrie kopl er risico nog niet zond Uit een recessie komen gaat niet zonder slag of stoot. Hoe bedrijven en organisaties de draad weer oppakken, verschilt per branche. Herstel is doorgaans het eerst te zien in de industrie- en transportbranche omdat deze sterk afhankelijk zijn van de export. In de herstelperiode durft de markt voorzichtig weer vooruit te kijken. De economische krimp neemt af en we zien dat sommige branches langzaam opklimmen uit het dal. Maar er blijft vaak grote onzekerheid over de toekomst, net als de angst om ontslagen te worden. De vraag naar flexibele arbeid neemt in deze fase toe. 14
 • 18. neel Veel nieuw vast perso bij energieb edrijven Stabilisering levert in financiële sen op branche niet direct arbeidsplaat Externe inhu ur uit onzeke rheid Bezuinigingen van nu bedreigen overheidskwaliteit van morgen Strategisch HR-beleid maar is n wordt be og geen langrijke common r, sense d ne emt iets toe Werklooshei 15
 • 19. Gematigd herstel en onzekerheid gaan hand in hand MARKTBESCHRIJVING Externe inhuur Onzekerheid, ondanks licht uit onzekerheid Opvallend is dat branches die mensen nodig hebben herstel van de economie vaak een beroep doen op externe inhuur, met uit- Na een recessie blijft de economische situatie fragiel, zondering van de zorg- en energiebranche. Bedrijven want er is nog steeds veel onzekerheid. Zo hakte de kiezen vooral voor deze flexibele oplossingen, omdat ze recente kredietcrisis er goed in. De overheid had geen onzeker zijn over de toekomst. Bedrijven zien in dat ze andere keuze dan banken een financiële boost te geven. op een andere manier met personeel en arbeid moeten Het versterkte de balansposities en droeg bij aan een omgaan, omdat ze anders niet in staat zijn pieken en toenemend vertrouwen, waardoor het instorten van de dalen op te vangen. volledige economie uitbleef. Om een herhaling van de crisis te voorkomen, werd het beleid van banken stren- ger: kredieten worden sindsdien in zeer beperkte mate HET ONDERZOEK verstrekt. Doordat de overheid veel geld stopte in de financiële branche bleef er weinig over om de ‘gewone’ Organisaties worden economie actief te stimuleren. Normaal gesproken is het de overheid die in crisistijd de economie uit een dal iets wendbaarder helpt door o.a. het creëren van banen. In welke mate de De helft van de organisaties zegt de mogelijk structurele overheid de economie echter impulsen geeft door extra toename van de vraag op te vangen met mensen in loon- uitgaven, hangt af van de actuele politieke situatie. dienst, en een deel met flexibele contracten. Een vijfde vult de vraag volledig met externe inhuur in. De industrie loopt hierin voorop: een derde verwacht een toename Werkloosheid in inhuur van zowel uitzendkrachten als gedetacheerde interim-professionals. Een klein deel – hoofdzakelijk in neemt iets toe de branches zorg en energie – geeft aan zoveel mo- Omdat er nog weinig beweging is in de arbeidsmarkt, gelijk mensen te willen aannemen in loondienst. Ruim zit de angst om ontslagen te worden er ook in een her- een kwart van de organisaties verwacht meer nieuwe stelperiode bij een aantal werknemers goed in. Mensen medewerkers te moeten werven. Met name industrie, blijven zitten waar ze zitten en durven niet zo snel van energie, transport en zakelijke dienstverlening. Een baan te wisselen. Dit geldt voornamelijk voor de branches derde verwacht juist minder mensen aan te trekken, overheid en financiële dienstverlening. In branches die vooral overheid en financiële dienstverlening. vroeg-cyclisch zijn en het goed doen, zoals industrie, energie en transport neemt de vraag naar mensen toe. Niet zo verwonderlijk, want hun orderportefeuilles zijn Strategisch HR-beleid door de toenemende vraag steeds beter gevuld. wordt belangrijker, maar is nog geen common sense Dat bedrijfsdoelstellingen en HR beter op elkaar af- gestemd moeten worden, bevestigt driekwart van de organisaties. Dat geldt in sterke mate voor de branches onderwijs, industrie en financiële dienstverlening. Ook geeft zo’n driekwart aan dat niet is nagedacht over de vraag hoe het toekomstig personeelsbestand zou moeten aansluiten op de ontwikkelingen op de arbeids- 16
 • 20. markt. Als er al HR-scenario’s (in-, door- en uitstroom) zijn uitgewerkt, dan zijn deze vaker kwantitatief dan kwalitatief. Verder geeft driekwart aan geen verband te leggen tussen personeelskosten en -opbrengsten. Een kwart van de organisaties heeft strategisch HR-beleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Als de hoeveelheid werk structureel gaat toenemen, welke keuzes verwacht u dat uw organisatie dan maakt? 71% 61% 55% Deels mensen in loondienst aannemen, 32% 13% en bewust een deel met flexibele 9% contracten invullen 20% 18% 5% Vooral flexkrachten gebruiken om het werk op te vangen Zorg Energie Industrie Zoveel mogelijk mensen aannemen in loondienst Is in uw organisatie een relatie gelegd tussen het HR-beleid en de organisatiedoelstellingen? 53% 46% 44% 35% 33% Ja, onze organisatie heeft hierop beleid 25% ontwikkeld 16% 3% 3% Ja, onze organisatie heeft hier al naar gekeken, het beleid hierop moet nog ingevuld worden Directie HR / P&O Management Bestuur Weet ik niet 17
 • 21. Gematigd herstel en onzekerheid gaan hand in hand VISIE Veel nieuw vast personeel Industrie koploper, maar bij energiebedrijven Als de economie langzaam aantrekt, beginnen energie- nog niet zonder risico bedrijven weer nieuwe mensen aan te nemen. De be- De industrie loopt in alle opzichten voorop: in de hoefte aan kennis is groot mede vanwege de uitstroom conjunctuur, maar ook op het gebied van strategisch door vergrijzing, maar geschikte mensen vinden blijft HR-beleid. Tegen de tijd dat andere branches uit het een probleem. Om te kunnen beschikken over mensen dal klimmen, is de industrie alweer volop aan de slag met de vereiste kennis wordt veel energie gestoken in met een juiste mix van mensen. Toch is er ook in deze het werven van medewerkers in vaste dienst. Dit terwijl branche ruimte voor verbetering. Zo wordt nog nauwe- de markt en de arbeidsmarkt sterk veranderen. Op lijks gekeken naar Het Nieuwe Werken, terwijl voor veel termijn kan dit van negatieve invloed zijn op de bedrijfs- mensen de mogelijkheid om locatieonafhankelijk te positie. Wie zijn organisatiedoelstellingen wil realiseren kunnen werken steeds belangrijker wordt. In veel in een snel veranderende energiemarkt, doet er verstan- gevallen zou dit makkelijk kunnen omdat veel profes- dig aan te zoeken naar een optimale mix tussen vast en sionals in de industrie kenniswerkers zijn. flexibel personeel. Stabilisering levert in Bezuinigingen van nu financiële branche niet bedreigen overheids- direct arbeidsplaatsen op kwaliteit van morgen Dat de markt langzaam aantrekt, zorgt in de financiële Op het moment dat het bedrijfsleven uit een conjunc- branche niet direct voor rust. Banken en verzekeraars tureel dal klimt, moeten de problemen van de overheid hebben hun handen vol aan fusie- en splitsingstrajecten. nog beginnen. Begrotingstekorten dienen zich pas later Ook voor de arbeidsmarkt heeft dit gevolgen. Door de aan. Jarenlange bezuinigingen zijn dan vaak onvermij- samenvoeging van banken verdwijnen arbeidsplaatsen. delijk. Net als in het bedrijfsleven treffen besparingen Het aantal vacatures blijft vooralsnog achter bij de peri- ook het personeelsbeleid. Bij de overheid pakt dit nog ode van vóór de crisis. Om werkloosheid te vermijden, onvoordeliger uit dan in het bedrijfsleven: door haar kiezen studenten ervoor om langer te studeren. In de laat-cyclische karakter kan zij pas weer personeel gaan toekomstige hoogconjunctuur zijn er daardoor in eerste aannemen op het moment dat bekwame krachten zijn instantie voldoende instromers, al blijft hun ervarings- weggevloeid naar het eerder aantrekkende bedrijfsleven. niveau achter. De werkervaring die voor de meeste Met de profit-sector is het bovendien lastig concurreren. functies vereist is, hebben zij nog niet opgedaan. Op de De reputatie van de overheid als werkgever laat te wen- langere termijn blijven structurele tekorten het vooruit- sen over. Ontwikkeling en implementatie van strategisch zicht. De optie om ook met externe inhuur te werken personeelsbeleid is voor de overheid zo mogelijk nog binnen de primaire processen bij banken en verzekeraars belangrijker dan voor andere branches. Bij de overheid zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Daarmee haal slaat de vergrijzing het hardst toe en worden tekorten je als organisatie, naast de nodige kennis, ook andere het eerst zichtbaar. Om de toekomstige kwaliteit van de vormen van expertise in huis die weer nodig zijn voor de dienstverlening veilig te stellen, moeten nu maatregelen zo gewenste cultuuromslag in deze branche. worden getroffen. 18
 • 22. 19
 • 23. Wendbaarheid en kennisbeleid bepalen succes Wie niets verandert, gaat het niet redden toekomstig Industrie neemt weinig actie om tekort aan kennis op te vangen neemt Concurrentie Minder kosten en me toe op alle fronten er efficiency staan hoog op de ag enda’s De Nederlandse economie verandert in razend tempo door toenemende (interna- tionale) concurrentie, sneller opeenvolgende conjunctuurveranderingen en een zich wijzigende samenstelling van de beroepsbevolking. De manier waarop we met arbeid en kennis omgaan moet op de schop om aansluiting te blijven houden bij de wereld- economie. Bedrijven en organisaties hebben over het algemeen heel goed door dat er iets moet gebeuren op het gebied van HR, maar de meeste maken er nog steeds geen beleid van. Het blijft vaak nog ‘korte termijn kapitaaldenken’, waardoor de continuïteit van veel organisaties in gevaar komt. Niemand kan zich nog permitteren om de arbeidsmarkt op een traditionele manier te benaderen. 20
 • 24. Zwak werkgeversimago speelt overheid parten in goede tijden Inhuur e xternen de hand gee Kennis bepaalt succes liggende n voor Blijvende veranderingen , optie vergrijzing wordt on zorgen voor kennistekort derschat Energiebranche moet wendbaarder worde bedreigt n Financiële dienstverlening Kennisverloop heeft cultuuromslag nodig organisaties voortbestaan Organisaties onderschatten id noodzaak van strategisch HR-bele 21
 • 25. Wendbaarheid en kennisbeleid bepalen succes MARKTBESCHRIJVING Organisaties Concurrentie neemt onderschatten noodzaak toe op alle fronten van strategisch HR-beleid Na de recente crisis van 2009 zijn de kaarten in de Met uitzondering van een enkele branche voeren wereldeconomie opnieuw geschud. Nederlandse Nederlandse bedrijven een traditioneel HR-beleid. Daarbij bedrijven en organisaties zijn bezig met puinruimen krijgt vast personeel de voorkeur boven externe inhuur. en opbouwen. Ze herdefiniëren hun rol op het veran- De belangrijkste reden is een kostenoverweging. De derende economische toneel. De vraag naar producten (onterechte) gedachte is nog altijd: inhuur is duur. Het en diensten zal toenemen en we krijgen te maken met is kortetermijndenken, gebaseerd op ervaringen uit het een groot verloop aan arbeid en kennis. De belangrijkste verleden. Mensen waren immers makkelijk te vinden. trends: kostenbesparing staat bovenaan de agenda, Dat gaat veranderen in de toekomst. Op korte termijn concurrentie neemt toe en internationale partijen nemen kan vast personeel een juiste oplossing zijn, maar er Nederlandse bedrijven over. wordt nog weinig nagedacht over de vraag wat bedrij- ven met deze mensen op lange termijn doen als hun expertise niet meer nodig is. Bedrijven maken wel een Blijvende veranderingen kwantitatieve personeelsplanning, maar vergeten dit te koppelen aan kennis (kwalitatief). Strategisch HR-beleid zorgen voor kennistekort ontbreekt: organisatiedoelstellingen worden niet of De arbeidsmarkt verandert, maar de meeste organisaties nauwelijks afgestemd op specifieke kennisbehoeftes. beseffen nog nauwelijks welke gevolgen deze veran- dering met zich meebrengt. Door toenemende concur- rentie, een versneld tempo van innovaties en een kortere time-to-market, moeten organisaties steeds sneller en adequater reageren op marktveranderingen. Dit zorgt voor een toenemende behoefte aan de juiste kennis en expertise. Tegelijkertijd krimpt het kennisaanbod: door de vergrijzing komt er vanaf 2010 een steeds sterker wordende uitstroom van babyboomers op gang. Daar- naast veranderen de eisen en wensen van toekomstige hoogopgeleide werknemers. Zij kiezen steeds vaker voor nieuwe vormen van werken, al dan niet als zelfstandige, in wisselende verbanden en wisselende samenstelling. Ook de balans tussen werk en privé blijft een belangrijk punt in de toekomst. 22
 • 26. Arbeidsaanbod hoog opgeleide werknemers neemt komende jaren af door verwachte uitstroom Procentuele uitstroom en aanbod 3,5 Uitstroom publieke sector Uitstroom private sector 3,0 Aanbod 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Jaar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bron: Ecorys/NEI, SEOR, Arbeidsmarktverkenning 2013, GE-scenario, bewerking BZK Wake-up call nodig Het kunnen beschikken over de juiste kennis nu en in de toekomst lijkt geregeld, maar beleid en plan ontbreken. 74% 73% Stellingen over HR-beleid Percentage van organisaties dat nadenkt over het aantrekken en behouden van het juiste personeel (vast/flexibel) Percentage van organisaties dat inzichtelijk heeft welke competenties en functies nodig zijn om de doelstellingen op korte en lange termijn te bereiken Wat is de status van het beleid op de 27% onderstaande terreinen binnen uw organisatie? 20% Percentage van organisaties dat strategisch HR-beleid heeft Percentage van organisaties dat strategische personeels- planning heeft gebaseerd op strategisch HR-beleid 23
 • 27. Wendbaarheid en kennisbeleid bepalen succes HET ONDERZOEK Inhuur externen geen voor Minder kosten en meer de hand liggende optie Over de vraag welk percentage van de medewerkers in efficiency staan hoog op de toekomst flexibel werkt, geeft het onderzoek een de agenda’s sterk verdeeld beeld. Twee vijfde denkt dat meer dan 10% van de medewerkers de komende jaren op flexi- De verwachtingen over toekomstige economische bele basis werkt in hun organisatie. Een vijfde van de ontwikkelingen verschillen per branche. Toch zijn er een organisaties denkt dat dit percentage 15% gaat bedra- paar duidelijke overeenkomsten. De concurrentie neemt gen. De branches financiële en zakelijke dienstverlening, toe volgens vrijwel alle branches, met uitzondering van transport, telecom en industrie verwachten het hoogste de overheid. De industrie en de financiële dienstver- percentage flexibele krachten in te zetten. De overheid lening verwachten een verhevigde concurrentie. Ook en het onderwijs zien hier relatief minder in. Bedrijven de vraag zal toenemen, met name in de industrie en en organisaties staan ook nog niet echt open voor Het de zorg. Verder staan de komende jaren in het teken Nieuwe Werken. Flexibele werkplekken en werktijden van kostenreductie en -beheersing, productiviteits- en lijken voor bijna de helft van alle organisaties een ‘ver- efficiencyverhoging, het flexibiliseren van de organisatie van-hun-bed-show’. Meer dan 70% geeft bovendien en het aantrekken van personeel met relevante kennis aan zich niet voor te kunnen stellen dat hun organisatie en expertise. in de toekomst bijna geheel op projectbasis werkt. Kennis bepaalt succes, ver- Kennisverloop bedreigt grijzing wordt onderschat voortbestaan organisaties Bijna iedereen is ervan overtuigd dat kennis bepalend Om kosten te reduceren moet een deel van het personeel wordt voor het succes en de continuïteit van een bedrijf, worden ontslagen, volgens een derde van de organi- ongeacht de grootte van een organisatie. Directie en saties. Dit percentage ligt in de branches overheid en management zitten op één lijn met deze verwachting; financiële dienstverlening zelfs hoger: daar verwacht HR onderstreept het feit dat kennis belangrijk is voor de zo’n 40% personeel te moeten ontslaan. Productiviteit continuïteit, maar significant minder vaak dan directie verhogen en efficiency verbeteren gebeurt door te en management. De helft van alle organisaties, vooral investeren in kennis en vaardigheden van de eigen me- in het onderwijs, de overheid en de energiebranche, dewerkers. De industrie- en de transportbranche zeggen zegt problemen te verwachten om mensen met de juiste gebruik te maken van flexibel personeel om de kosten te kennis en expertise in huis te halen. Opmerkelijk genoeg beheersen. Het grootste gevaar voor alle organisaties is worden de gevolgen van de vergrijzing onderschat: 40% een gebrek aan ‘intelligent HR-beleid’. Bedrijven moeten van alle organisaties zegt geen uitstroom te verwachten kosten besparen, ontslaan daarom een groot aantal door pensioengerechtigde medewerkers. medewerkers en verliezen zodoende waardevolle kennis. Daarbij houden ze nauwelijks rekening met de vraag: “Welke kennis hebben we op welke positie en op welke Top 3 uitdagingen voor komende jaren momenten nodig in onze organisatie en waar haal ik die kennis dan vandaan?” Verloren kennis is bovendien 51 45 37% 1. 2. 3. nauwelijks terug te winnen vanwege de schaarste aan % % bekwame arbeidskrachten. Kostenbeheersing/ Flexibilisering van Productiviteit/ kostenreductie de organisatie efficiency 24
 • 28. Hoe gaat uw organisatie de uitdaging van kostenbeheersing en kostenreductie oplossen? “Minder onderhouds- en “Integrale kostprijsberekeningen vernieuwingsprojecten per project bijhouden en managen” uitvoeren” “Vacatures door uitstroom van babyboomers niet meer invullen” “Efficiency verbetering in primaire processen” “Slimmer dingen doen en samenwerken met “Focus op kerntaken, beperken andere branchegenoten” van dienstenportfolio” “Verhogen kostenbewustzijn; “Vacatureruimte niet versterken financial controlling” “Meer automatisering” invullen” “Innovatie” DEFENSIEF “Vacaturestop” PROGRESSIEF “Taken niet meer uitvoeren” “Balans vinden tussen vast “Nieuw organisatiemodel” “Minder personeel en flexibel personeel i.v.m. via natuurlijk verloop, marktontwikkeling” “Verbetering interne processen” personeelsstop e.d.” “Medewerkers op leeftijd “Processen beter in kaart krijgen en eerder laten afvloeien” “Anders organiseren van werk” kijken wat daarin aan overbodige en / of omslachtige activiteiten gebeurt” “Meer opdrachten met hetzelfde aantal mensen” “Mobiliteit en employability bevorderen” Het Nieuwe Werken omarmd - Verwachting 2011-2013 53% 47% 38% De mogelijkheden De mogelijkheden Onze organisatie om op afstand (bijv. voor parttime werken kent geen vaste thuis) te werken zijn zijn sterk verruimd werktijden meer sterk verruimd 35% 19% Onze organisatie Onze organisatie kent geen vaste werkt bijna geheel werkplekken meer op projectbasis 25
 • 29. Wendbaarheid en kennisbeleid bepalen succes Kennis is cruciaal voor het succes van organisaties Moeite met aantrekken van mensen met juiste expertise 70% 70% Energie Financiële dienstverlening Industrie 60% 60% Onderwijs Zakelijke dienstverlening 50% 50% Zorg Overheid totaal 40% 40% 0% 0% Belang van kennis voor het succes van de organisatie 0% 0% 70% 70% 80% 80% 90% 90% 100% 100% VISIE Financiële dienstverlening Industrie neemt weinig heeft cultuuromslag nodig actie om toekomstig tekort De financiële branche is nog steeds vrij conservatief, aan kennis op te vangen hoewel de crisis de branche flink heeft wakker geschud. Er is een cultuuromslag nodig om de toekomst aan De wendbaarheid van de industrie is de manier om te te kunnen. Dat kan door bijvoorbeeld externe profes- kunnen blijven overleven, ook in economisch onrustige sionals op projectbasis in te huren. Mensen van buiten tijden. Maar als we kijken naar in-, door- en uitstroom- zijn namelijk bij uitstek in staat om ingesleten patronen scenario’s voor arbeid, dan scoort de branche niet meer te doorbreken. Maar ook vanuit de organisatie zelf dan gemiddeld. Op directieniveau is nog te weinig besef kan verandering plaatsvinden, bijvoorbeeld door HR dat ook voor de lange termijn kennisbeleid uitgestippeld naar directieniveau te trekken. Nu ziet men HR vaak moet worden. De industrie is veel bezig met de dage- nog als soft: “HR zorgt goed voor onze mensen, lijkse praktijk. Hoe de kennisbehoefte er over vijf jaar maar niet meer dan dat.” De branche is aantrekkelijk uitziet, vindt men vandaag niet belangrijk. En daar ligt voor hoogopgeleide werkzoekenden, maar ook de een kans: bedrijven zouden nu moeten nadenken over financiële dienstverlening krijgt te maken met toe- de vraag op welke plekken een kennistekort verwacht nemende schaarste aan geschikte mensen. Met een kan worden en hoe dit tekort aangevuld kan worden. strategische benadering van HR en een wendbare Bijkomend probleem is, dat de arbeidsvijver waaruit men organisatie kan deze branche beter inspelen op toe- vist, leeg raakt. De industrie zal moeten nadenken over komstige veranderingen. nieuwe manieren om kennis en arbeid te organiseren. 26
 • 30. Energiebranche moet wendbaarder worden Als er één branche is met een schreeuwende behoefte aan vernieuwende in-, door- en uitstroomstrategieën, dan is het de energiebranche. Die strategieën zijn er wel, maar meestal volledig gericht op het aantrekken en vast- houden van personeel. Terwijl juist de energiebranche gebaat is bij flexibele arbeid, al dan niet gedeeltelijk. De energiebranche heeft te maken met een turbulente ken- nismigratie: oude kennis eruit, nieuwe kennis erin. Maar ‘nieuwe kennis’ is in deze branche al snel oud, omdat de vraag en de technologie snel veranderen. De behoefte aan kennis over gasleidingen kan bijvoorbeeld morgen verschuiven naar een behoefte aan databasekennis. Strategisch nadenken over doelstellingen, gekoppeld aan de vragen welke kennis men nodig heeft en hoe men die kennis kan organiseren is daarom van doorslag- gevend belang voor de continuïteit van bedrijven in deze branche. Dit vraagt om een langetermijnvisie op HR. Zwak werkgeversimago speelt overheid parten in goede tijden Na de bezuinigingsrondes tijdens een economische herstelperiode komt er een tijd dat de overheid weer behoefte heeft aan kennis. Het probleem is echter dat de overheid in een hoogconjunctuur laag op de wensen- lijst van hoogopgeleide mensen staat. Zij kiezen dan eerder voor werkgevers in de commerciële sector die een beter werkgeversimago hebben. Door haar laat-cyclische karakter gaat de overheid pas weer op zoek als de beste mensen inmiddels aan de slag zijn bij andere organisa- ties. De oplossing ligt in het creëren van een wendbare organisatie. Dit vraagt om langetermijndenken over de factor arbeid. De overheid moet ervoor zorgen dat ze een aantrekkelijke werkgever blijft en inspeelt op behoef- ten van toekomstige medewerkers. Het Nieuwe Werken zou omarmd kunnen worden om de aantrekkelijkheid als werkgever te vergroten. En op lange termijn levert werken met interim-professionals kennis, vernieuwing, hogere productiviteit en daardoor kostenbesparingen op. 27
 • 31. Interview Onvoldoende gekwalificeerd en gemotiveerd personeel in top drie strategische risico’s De Nederlandse economie is de afge- lopen decennia veranderd van een agrarische en industriële economie naar een diensteneconomie. Het grootste HR essentieel onderdeel gedeelte van ons nationaal product komt strategisch risicomanagement ondertussen door diensten tot stand en het zijn mensen die deze diensten leveren. Volgens prof.dr. Tjeu Blommaert, hoogleraar bedrijfseconomie aan de Universiteit Maastricht, expert op het gebied van strategisch risicomanagement, is de tijd daarom rijp voor een opwaar- dering van de strategische HR-activiteiten: “En van daaruit zou een link moeten worden gelegd met strategisch risico- management, omdat het niet kunnen beschikken over voldoende gekwalifi- ceerd en gemotiveerd personeel in de hele wereld als een toprisico wordt benoemd.” 28
 • 32. In de directie en besturen van bedrijven is deze ingrij- te kunnen borgen. De mens is daarin cruciaal. Die rol pende transformatie in de economie nog onvoldoende moet worden ingevuld, en nu is daar het moment zichtbaar. “In het management zie je deze trans- voor. De menselijke factor is doorslaggevend in succes, formatie nog niet weerspiegeld, de mensen die daar service is essentieel.” deel van uitmaken hebben een andere achtergrond. Zij doen HR er als het ware bij en hebben pas op een niveau onder de directie een HR-medewerker. Die zou Risicomanagement echter moeten worden gepromoveerd, omdat dit De overheid zou een voorbeeldfunctie kunnen juist weerspiegelt waar de toegevoegde waarde in hebben bij deze veranderingen, maar vervult die niet. een organisatie en eigenlijk zelfs de hele maatschappij, De overheid gaat, net zoals vele organisaties in het vandaan komt.” bedrijfsleven – juist bezuinigen en dat leidt tot snijden in het personeelsbestand. “Dat gebeurt op de makke- Het is volgens Blommaert belangrijk dat de Raad lijkste manier, volgens het uienschil-model, iedere keer van Bestuur een weerspiegeling vormt van de maat- verdwijnt weer een laag. De overheid heeft op dit schappij en de verwachtingen van die maatschappij. moment andere prioriteiten, zowel op lokaal als “Het bedrijf is onderdeel van die maatschappij. In veel centraal niveau.” Door de huidige focus op kosten Raden van Bestuur zitten bijvoorbeeld geen vrouwen, is er bij de overheid nu weinig aandacht voor strate- dat kan echt niet meer. Bovendien zijn er onomkeer- gisch HR-beleid. “In sectoren waar de mens cruciaal bare trends, zoals veranderende wensen van werk- is zie je wel een voorzichtige kentering, bijvoorbeeld nemers, toenemende (internationale) concurrentie bij financiële dienstverlening, waar ondertussen een wat snel reageren door bedrijven noodzakelijk maakt, HR-vertegenwoordiger steeds vaker in het bestuur blijkt uit het onderzoek van Yacht. Daar moet je op vertegenwoordigd is. De industrie is daarin weer anticiperen. Als je dat niet doet loop je risico’s. Het anders. Bij de meeste organisaties is daar HR nog gevaarlijke is dat organisaties op korte termijn geen niet tot op Raad van Bestuur-niveau doorgedrongen. effect merken als er niets aan wordt gedaan. Op lange Ik heb onlangs bij een ICT-dienstverlener risicomana- termijn is het echter onverantwoord om de onmisken- gement gedaan. Bij deze dienstverlener is HR weliswaar bare ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te negeren, erg belangrijk, maar ook nog geen dagelijkse kost omdat het bedrijven belemmert de doelstellingen te op bestuursniveau, naast CFO, CEO en CIO, daar is realiseren.” nog weerstand tegen. Men houdt het liever even hetzelfde, iedereen blijft zitten waar hij zit. Deze mix Dit betekent in feite dat er in de Raad van Bestuur een is geen recept voor een solide toekomst” HR-tegenhanger zou moeten komen voor de CFO. “Alle aandacht gaat nu uit naar Finance. HR-thema’s, zoals vergrijzing, welke kennis is op termijn nodig en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt lopen Prof. dr. Tjeu Blommaert (1955) is als hoog- daarop achter. HR wordt gezien als ‘soft’. Finance is leraar bedrijfseconomie verbonden aan de wat harder, lijkt beter onderbouwd. In een diensten- Universiteit Maastricht. Samen met zijn broer, economie, waar zaken als customer intimacy en prof. dr. Jos Blommaert, schreef hij de customer satisfaction zo belangrijk zijn, is de men- afgelopen decennia tientallen boeken en selijke component echter zeker zo belangrijk als de artikelen over bedrijfsadministratie, bedrijfs- finance-functie.” economie (Management accounting & control en Financial accounting) , bedrijfsstatistiek Volgens Blommaert zou HR-beleid meer centraal en handelswetenschappen. Hij publiceert moeten komen. “Wanneer je een strategie opzet van regelmatig in diverse media waaronder operational excellence doe je dat met het bestaande Het Financiële Dagblad (FD) en is veelvuldig personeel. Dat brengt veranderingen met zich mee gastspreker op congressen en seminars. en ook het personeel moet mee om die verandering Meer informatie: www.tjeublommaert.nl 29
 • 33. Branches uitgelicht - Financiële dienstverlening Wederopstanding vraagt om cultuur- verandering. De financiële branche onder vuur Meestal gaat het goed, soms gaat het fout Decennialang ging het de financiële dienstverlening goed, maar banken en verzekeraars staan niet langer bekend als stabiele bedrijven met tevreden werk- nemers. Door de riante salarissen en gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden belandden zij jaar in jaar uit in de top van beste werkgevers. Hoe breekbaar deze reputatie echter is, blijkt in tijden van laagconjunctuur. Om kosten te besparen, moet het personeelsbeleid dan ineens op de schop. Zo ook tijdens de recente crisis van 2009. Deze onderstreepte nog maar eens hoe belangrijk het is om tijdig te anticiperen op slechte tijden. Qua strategische flexibilisering is de branche op de goede weg, maar er blijft ruimte voor verbetering. 30
 • 34. Financiële branche n vecht om te overleve Werving minder l schil voora problematisch dan eld Voorzichtig herstel, ma ar Flexibele jecten ers pro aantal vacatures blijft achter ingezet in Recente crisis raakt Slechtere resultaten, Financiële branche bankpersoneel minder personeel gebaat bij cultuuromslag Uitdagingen van ikkeld en voor ls gevolg R-beleid ontw de toekomst Krapte a onderschat Strategisch H r niet bekend vergrijzin g teerd, maa geïmplemen Tijd voor de Chief Human Resources Officer Weg naar boven Toekomstige leid in het hoogconjunct niet eenvoudig Personeelsbe g brengt nieuw uur stenbesparin e uitdaginge n teken van ko 31
 • 35. Branches uitgelicht - Financiële dienstverlening MARKTBESCHRIJVING op de rem. De werving komt grotendeels stil te liggen en contracten worden niet verlengd, waardoor personeel Financiële branche afvloeit. De inzet van een flexibele schil dient nu eerst het doel van kostenbesparing. Interimmers worden ingezet vecht om te overleven om gaten te dichten en kwantiteit gaat dan vaak boven Tijdens een laagconjunctuur staan de bedrijfsresultaten kwaliteit. Van strategisch personeelsbeleid is weinig spra- in de financiële branche per definitie onder druk. De ke. Overleven staat voorop. Alle onpopulaire maatregelen meest recente crisis bleek voor de financiële branche brengen de branche behoorlijke imagoschade toe. echter een worst case scenario. Sterker nog, de branche stond aan de basis van de crisis. De complexe technische versleutelingen van leningen zorgde ervoor dat zowel Recente crisis raakt banken zelf als toezichthoudende instanties de controle verloren. De balansposities bleken slechter dan gedacht bankpersoneel en een vertrouwenscrisis was geboren. De gevolgen zijn Bij het losbarsten van de recente kredietcrisis gingen de bekend: kelderende beurskoersen, omvallende banken, beelden van het faillissement van Lehman Brothers de massaontslagen en enorme verliezen. Alleen groot- wereld over. Medewerkers van deze zakenbank stonden schalige overheidssteun heeft een volledige instorting van de ene op de andere dag op straat. In de financiële van het financiële stelsel voorkomen. De imagoschade branche kwam dit hard aan. Van oudsher staan financiële voor banken leek niet te overzien. Sindsdien staat Risk dienstverleners bekend als werkgevers die baanzekerheid management bij banken nóg hoger op de agenda. bieden. De branche en ook de goede secundaire arbeids- voorwaarden trekken zekerheidszoekende medewerkers aan. Tijdens een laagconjunctuur blijkt deze geprezen Weg naar boven zekerheid een schijnveiligheid. Gevestigde banken kun- nen zomaar omvallen. Uit angst voor ontslag begint niet eenvoudig personeel dan om zich heen te kijken naar een andere Vanuit het dal leiden alle wegen omhoog. Op de laag- werkgever. Sommigen vloeien af – gedwongen of conjunctuur volgt voor de financiële branche een peri- vrijwillig – naar de veilige overheid en non-profitsector. ode van cultuurverandering en bezinning. Klanten eisen Anderen kiezen weer voor avontuurlijkere branches als een duurzame relatie met een duurzame onderneming. industrie of zakelijke dienstverlening. Aan de vooravond van de crisis waren Nederlandse banken een speler van wereldformaat. Zoals het er nu naar uitziet, is deze rol voorlopig uitgespeeld. Met Voorzichtig herstel, maar de sterke opkomst van de Aziatische banken zullen Nederlandse organisaties zich tevreden moeten stellen aantal vacatures blijft achter met een positie in de achterhoede. In de nasleep van Het aantal vacatures in de financiële branche zat in 2010 de laagconjunctuur gaat stabiliteit boven alles. Na alle nog niet op het niveau van vóór de crisis. De ingezette nationalisaties, overnames en splitsingen verlangt de fusietrajecten hebben hier het nodige mee te maken. branche naar rust en regelmaat. Door de samenvoeging van afdelingen verdwijnen arbeidsplaatsen, zeker op het niveau van lokale bank- filialen. Voor de ICT-sector bieden fusies en splitsingen Personeelsbeleid in het juist kansen. Om deze complexe trajecten in goede banen te leiden, is vaak onvoldoende capaciteit in huis. teken van kostenbesparing Na de ergste dip begint de inzet van flexibel personeel Dat periodes van laagconjunctuur effect hebben op de ook weer aan te trekken. Wel wordt bij flexibilisering werkgelegenheid spreekt vanzelf. Van alle branches trapt nog steeds in de eerste plaats gelet op kosten. de financiële dienstverlening tijdens een recessie het eerst 32
 • 36. Toekomstige hoog- maar voor een klein deel ook om te kunnen uitbreiden. Geschikt personeel vinden is minder problematisch conjunctuur brengt dan in andere branches, maar ook hier loopt een vijfde nieuwe uitdagingen nog tegen problemen aan. Zeker in de werving voor financiële en commerciële functies. Er zijn ofwel onvol- De financiële branche heeft van oudsher nooit moeite doende sollicitanten of ze beschikken over te weinig om personeel te vinden. Door de hoge basissalarissen en werkervaring. aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden staan me- dewerkers voor een baan bij bank of verzekeraar in de rij. Sinds de recente crisis liggen bonussen en winstpremies Flexibele schil vooral echter onder vuur. Tussen de salarissen in de financiële branche en andere branches zit nog steeds een groot ingezet in projecten gat. Maar zelfs de hogere salarissen geven geen garantie Gevraagd naar de redenen voor het inzetten van flexibel dat het toekomstige tekort aan werknemers de financiële personeel, noemen financiële instellingen met name: dienstverlening zal overslaan. Laaggeschoold werk specifieke kennis binnenhalen en mensen inzetten op kan de branche uitbesteden aan het buitenland. Hoog- tijdelijke projecten. Minder dan in de andere branches opgeleiden zijn echter hard nodig: werkzaamheden zet men interim-professionals in binnen de primaire binnen de branche worden steeds specialistischer en bedrijfsprocessen. Ook laten financiële dienstverleners complexer. HR-beleid van organisaties zal hier tijdig op minder dan gemiddeld een kosten en batenanalyse op moeten inspelen. flexibilisering los. HET ONDERZOEK Wat zijn de belangrijkste redenen dat uw organisatie moeite had geschikt Slechtere resultaten, (vast/flexibel) personeel te vinden? minder personeel Een eerste conclusie van het onderzoek van Yacht is dat de financiële branche het meest van alle branches onder 49% 43% 39% Te weinig Genoeg sollicitanten, Genoeg sollicitanten, de recente crisis lijdt. Ruim de helft van de organisaties sollicitanten maar de opleiding is maar de werkervaring ziet de financiële resultaten verslechteren. In eveneens niet passend ontbreekt getroffen branches als industrie en transport is dit significant minder vaak het geval. Personeelsingrepen zijn bijna overal in de branche aan de orde. Twee derde noemt het verkleinen van het bestand van vast en flexibel Top 3 uitdagingen voor komende jaren personeel als getroffen maatregel. In de industrie bij- voorbeeld is dit minder dan de helft. 60 42 31% 1. 2. 3. % % Werving minder Kostenbeheersing/ kostenreductie Cultuur Kennisborging problematisch dan elders Ondanks de financiële tegenspoed maakt werving tijdens de crisis wel degelijk deel uit van het HR-instrumentarium. Driekwart van de organisaties neemt nieuw personeel aan, niet alleen ter vervanging van vertrekkende collega’s, 33
 • 37. Branches uitgelicht - Financiële dienstverlening Uitdagingen Het Nieuwe Werken omarmd - Verwachting 2011-2013 voor de toekomst Kostenbeheersing ziet de financiële dienstverlening als belangrijkste uitdaging. Organisaties denken dit te realiseren door de loongroei te beperken en mede- 78% 66% 56% De mogelijkheden Onze organisatie De mogelijkheden om op afstand (bijv. kent geen vaste voor parttime werken werkers te ontslaan. Als volgende uitdaging noemt thuis) te werken zijn werkplekken meer zijn sterk verruimd men een cultuuromslag. Stimulerend leiderschap en sterk verruimd betere interne communicatie moeten die tot stand brengen. De financiële dienstverlening signaleert ook uitdagingen op het gebied van flexibilisering en kennisborging. Dit denken organisaties in overgrote 54% 17% Onze organisatie Onze organisatie kent geen vaste werkt bijna geheel meerderheid te realiseren door ‘Het Nieuwe Werken’. werktijden meer op projectbasis Opvallend is dat de branche er pas in laatste instantie aan denkt om minder vaste contracten aan te bieden. Andere branches noemen deze oplossing veel vaker. Om kennis veilig te stellen, ziet men nut in mede- werkers coachen en kennisoverdracht stimuleren. Werven nieuwe medewerkers 46% 76% Percentage van organisaties Percentage van organisaties dat in het afgelopen jaar dat in het afgelopen jaar personeel heeft geworven personeel heeft geworven t.b.v. uitbreiding t.b.v. vervanging Wake-up call nodig Het kunnen beschikken over de juiste kennis nu en in de toekomst lijkt geregeld, maar beleid en plan ontbreken. 75% Stellingen over HR-beleid 74% Percentage van organisaties dat nadenkt over het aantrekken en behouden van het juiste personeel (vast/flexibel) Percentage van organisaties dat inzichtelijk heeft welke competenties en functies nodig zijn om de doelstellingen op korte en lange termijn te bereiken 36% Wat is de status van het beleid op de 27% onderstaande terreinen binnen uw organisatie? Percentage van organisaties dat strategisch HR-beleid heeft Percentage van organisaties dat strategische personeels- planning heeft gebaseerd op strategisch HR-beleid 34
 • 38. Strategisch HR-beleid Tijd voor de Chief ontwikkeld en geïmplemen- Human Resources Officer teerd, maar niet bekend Deels moeten veranderingen ook van binnenuit komen. Zo zal HR een hogere plek in de bedrijfshiërarchie moe- Het onderzoek wijst uit dat de financiële branche wat ten krijgen. De Chief Risk Officer zit bij veel financiële betreft strategisch HR-beleid op de goede weg zit. De dienstverleners al aan de directietafel. Directies schakelen branche koppelt HR-beleid meer dan gemiddeld aan – begrijpelijkerwijs – volledig over op de overlevings- de organisatiedoelstellingen. Ook brengen organisaties modus. Voor de Chief Human Resources Officer blijven binnen de branche financiële dienstverlening ontwik- de deuren van de boardroom meestal gesloten. In de kelingen op de arbeidsmarkt vaker dan in veel andere cultuur van harde cijfers ervaren veel directies HR als branches in verband met de gewenste samenstelling van soft. De taken en verantwoordelijkheden van HR heb- toekomstig personeelsbeleid. Banken en verzekeraars ben de naam dat zij zich moeilijk laten kwantificeren. lopen, samen met de industrie, voorop in het maken van Een gevolg van de gebruikelijke bestuurssamenstelling strategisch HR-beleid en de succesvolle implementatie is dat strategisch HR-beleid op directieniveau geen daarvan. Een punt van aandacht is dat directie, HR en prioriteit krijgt. In de toekomst zou overleving wel eens management in het denken over strategisch HR-beleid afhankelijk kunnen blijken van de inzet van strategisch niet op één lijn zitten. Vooral managers weten vaak HR-beleid. weinig over het personeelsbeleid dat HR ontwikkelt. Krapte als gevolg van vergrijzing onderschat VISIE Financiële branche gebaat Scenario’s voor de toekomst klaarleggen is belangrijk. Financiële instellingen hebben nooit eerder te maken bij cultuuromslag gehad met een structureel tekort aan arbeidskrachten Onverantwoorde risico’s, exorbitante bonussen en falend en zijn geneigd de mogelijkheid van een kennisgat management waren tijdens de kredietcrisis maanden- te onderschatten. Zij gaan daarmee voorbij aan de harde lang het gesprek van de dag. De financiële branche zal realiteit, want de spoeling van broodnodige professio- een cultuuromslag moeten maken om het vertrouwen nals wordt de komende jaren steeds dunner. Ook banken van de publieke opinie te herwinnen. Goed HR-beleid en verzekeraars zullen straks in een steeds kleinere vijver maakt hier het verschil: investeren in mensen en kennis van hoogopgeleiden vissen. Riante arbeidsvoorwaarden draagt bij aan het toekomstige bedrijfssucces. De ge- alleen bieden dan geen uitkomst. Om in de toekomst wenste cultuuromslag kan worden gerealiseerd door het over voldoende kennis op het juiste moment te kunnen herinrichten van bedrijfsprocessen, het beter managen beschikken, moeten nu lijnen worden uitgestippeld. van kennis en het inhuren van externen. Ingesleten patronen zijn van binnenuit moeilijk te veranderen. De inhuur van externe krachten, die ervaring hebben opgedaan bij andere bedrijven en in andere branches, bieden uitkomst om deze patronen te doorbreken. 35
 • 39. Branches uitgelicht - Industrie Minder handen, meer hersenen in Nederlandse industrie Industrie laveert als een Zodiac door de conjunctuurgolven Geen enkele branche heeft te maken met zulke snelle ontwikkelingen als de industrie. Fysieke arbeid verplaatst zich in razendsnel tempo naar lagelonen- landen, bedrijven moeten opboksen tegen internationalisering. Opkomende Aziatische economieën zijn echter zowel een bedreiging als een kans: de vraag naar producten groeit, de productie op nationale bodem valt weg, maar de Nederlandse industrie laat zien dat ze wendbaar en innovatief is. Crisis of niet, bedrijven in deze branche zijn in staat zichzelf steeds weer opnieuw uit te vinden. Ze zien in dat ze het niet redden met uitsluitend vast personeel. Een eigentijdse industriële organisatie vraagt om flexibel personeel en kennis op hoog niveau. 36
 • 40. Nederlandse industrie overleeft dankzij kennis staat e Werken Arbeidsmarktprobleem H et Nieuw oenen kindersch daalt nog niet in Flexibele arbeid vanzelfspreken d nog in de in industrie Strategisch H R-beleid mee r dan gemidde r nnis en minde ld ontwikkeld Met meer ke t olvoorbeeld ek omst tegemoe Industrie scho kosten de to h HR-denken van strategisc Waar hale n we tech personee nisch eid l vandaan Conjunctuurgevoeligh Concurrentievoorspro ng ? verschilt pe r subbranche door te investeren in kennis 37
 • 41. Branches uitgelicht - Industrie MARKTBESCHRIJVING Industrie schoolvoorbeeld Conjunctuurgevoeligheid van strategisch HR-denken Bedrijven in de Nederlandse industrie denken goed na verschilt per subbranche over manieren om hun arbeid efficiënt in te richten. Dat De industrie is de meest conjunctuurgevoelige branche. moet ook wel, omdat er schaarste is aan technische Als het goed gaat met de economie, gaat het goed mensen en omdat bedrijven snel moeten reageren op de met de industrie. En omgekeerd. De mate waarin deze turbulente veranderingen in de branche. Wie niets doet branche reageert op conjunctuurveranderingen verschilt overleeft het niet. Meer dan in andere branches is strate- per subbranche. Zo hebben bedrijven die bijvoorbeeld gisch HR-beleid goed ontwikkeld. Op alle niveaus in een halfgeleiders produceren eerder last van een neergaande industriële organisatie ziet men HR als succesfactor om conjunctuur, omdat consumenten dan minder elektro- de concurrentie aan te kunnen. Dat is een opmerkelijke nische apparaten kopen. Daar staat tegenover dat deze trend in deze branche. Directieleden verwachten van subbranche voorop loopt als de economie weer aantrekt. hun HR-managers dat ze betrokken zijn bij de business- De Nederlandse auto-industrie reageert bijvoorbeeld doelstellingen van het bedrijf. Mogelijke bedreiging: het weer iets trager op conjunctuurschommelingen, omdat imago van de industrie als werkgever laat te wensen ze afhankelijk is van de Europese markt. En staalbedrijven over, dus men moet harder zijn best doen om de juiste – zoals Corus – schroeven hun productie enorm op, mensen te krijgen. Deze branche maakt vaak gebruik vanwege de grote internationale vraag naar staal. van flexibel personeel. Nederlandse industrie HET ONDERZOEK overleeft dankzij kennis Flexibele arbeid vanzelf- Bedrijven in de industriebranche besteden fysieke arbeid steeds meer uit aan lagelonenlanden. Dat betekent dat sprekend in industrie sterke pieken en dalen in de arbeidsmarkt vlakker zijn Of het nu gaat om flexibel personeel, uitzendkrachten, dan voorheen. De behoefte aan kennis verschuift richting interim-professionals, zzp’ers of functiedifferentiatie, R&D, omdat de concurrentiepositie van industriële de industrie besteedt een groot deel van het werk uit. bedrijven sterker wordt door een kortere time-to-market. Organisaties in de industrie uit het Yacht-onderzoek Ze moeten dus snel zijn om de concurrentie voor te geven aan dat zij dit doen om pieken en dalen in het blijven, en dat doen ze door nieuwe producten te intro- werk op te vangen, projecten uit te voeren, specifieke duceren. In Nederland worden producten alleen nog kennis in huis te halen, kosten te managen en producti- maar ontwikkeld, getest en geassembleerd. De nadruk viteit te verhogen. Driekwart denkt niet dat het inhuren ligt op kennis en innovatie. De vraag naar hoogopgeleide van flexibele arbeid zal afnemen. Men verwacht een mensen neemt hierdoor toe. Maar niet alleen dat, toenemende vraag in te vullen met een klein deel vast bedrijven moeten flexibel georganiseerd zijn om ook en een groot deel flexibel personeel. op prijs te kunnen concurreren. Dat betekent meer inzet van flexibele krachten. 38