Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

тест .тунгаа

452 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

тест .тунгаа

 1. 1. цахим тест 2 Хуудас 1
 2. 2. цахим тест 2 Хуудас 2
 3. 3. цахим тест 2 Хуудас 3
 4. 4. цахим тест 2 Цахим тестСурагчийн нэр   Сургууль Хичээлийн нэр   Анги бүлэг Сэдэв Огноо Хувилбар -1 Хувилбар -2 Хуудас 4
 5. 5. цахим тест 2 Хуудас 5
 6. 6. Тест А Тест А Сургууль Анги бүлэг сурагчын нэр ХАРИ Асуулт 1 2 Хариулт a d1 1........... нь хүмүүсийн ухамсартайгаар бүтээж хувирган өөрчилж байгаа бодит  байдал орчлон юмс үзэгдлийн дээд хэлбэр түвшин юм.  (1 оноо) a нийгэм b улс үндэстэн c соёл d иргэншил2 Торийн гарт тулгамдсан гол чухал нийгмийн бүх асуудлууд байдаг нь улс төрийн ямар дэглэмий a  тоталитар b  ардчилсан c  цэргийн     d  авторитор  3 Хэрэглээний хүнс тэжээлийн эзлэх хувийн жингийн хэмжээ буурах тутам гэр бүл ядуурахыг илэр a нэн яадуурал b хүнс тэжээлийн  c харьцангүй  4 Тухайн улс орны эдийн засгийн хөгжлийн өсөлт чадавхыг харуулдаг нэгдмэл үзүүлэлтийг .......... a ҮНБ b үндэсний орлого c  үндэсний тооцооны систем d  ДНБ5 Өрнөдөд нэрд гарсан сөрөг соёлын жишээ аль нь вэ? (1 оноо) a богема ба задгай сэхээтнүүд b  60­70­д оны хиппи c  ёс заншлын онцгой хэлбэр табу d  а ба б зөв6 Бодомжийг агуулгын хувьд (1 оноо) a  үнэн ба худал b  энгийн ба логик c  баталмал ба үгүйсгэл Хуудас 6
 7. 7. Тест А d аль нь ч биш7 ........... давхрааг хүний аргонизмтай зүйрлэвэл сээр нуруу нь болох бөгөөд нийгэм түүний ачаар тэ a  дээдийн дээд  b  дээдийн доод c дундын дээд d дундын дунд8 Засаглалын субъект зорилгоо гүйцэлдүүлэхийн тулд  объектод нөлөөлж буй арга хэрэгсэл аль нь вэ? (1 оноо) a субъект b объект c  механизм89 Хуудас 7
 8. 8. Тест А10 Хуудас 8
 9. 9. Тест А Тест А хичээлийн нэр Сэдэв : огноо ХАРИУЛТЫН ХУУДАС 3 4 5 6 7 8 b c d a d c нь улс төрийн ямар дэглэмийн шинж вэ? (1 оноо)тутам гэр бүл ядуурахыг илэрхийлэх үзүүлэлтийг ............. гэнэ. (1 оноо)аг нэгдмэл үзүүлэлтийг .......... гэнэ (1 оноо) Хуудас 9
 10. 10. Тест Аөгөөд нийгэм түүний ачаар тэнцвэр тогтвортой байдлаа хангадаг. (1 оноо) * Хуудас 10
 11. 11. Тест АХуудас 11
 12. 12. тест Б Тест Б Сургууль Анги бүлэг сурагчын нэр ХАРИУЛТ Асуулт 1 2 3 Хариулт d d c1 .... гэдэг бол хил, газар нутаг, эдийн засаг, сэлгэл зүй, соёлын нийтлэгийн үндсэн дээр a аймаг b овог c ястан d үндэстэн2  Угийн бичгийн талаар эрдэмтэн мэргэдийн ном зохиолуудыг судлах нь дараах аргуулы a түүвэр b анкет c ажиглалт d 2­догч3  Ямар эдийн засгийн үед үйлдвэрлэл хувиарлалт зах зээл гэсэн дарааллаар үйл ажилл a  холимог b зах зээл c төлөвлөгөөт d уламжлалт4 ..... гэдэг нь аж ахуйн нэгж өөрийнхөө үйл ажиллагааг явуулахын тулд эдийн засгийн т a  гадаад зардал b зардал c дотоод зардал d тогтмол5  Оюуны соёлын элементүүдийг дурдахдаа илүүц зүйл оруулсан бол аль нь вэ? (1 оноо a  хэл яриа b мэдлэг c эрх мэдэл d зан заншил6 Бодомжийг бүтцийн хувьд (1 оноо) Хуудас 12
 13. 13. тест Б a үнэн ба худал b  энгийн ба логик c  баталмал ба үгүйсгэл d аль нь ч биш7 7. Улс төрийн системийн дэд бүтцэд аль нь хамаарах вэ? (1 оноо) a хэм хэмжээ зохицуулалт b тогтолцооны c мэдээлэл харилцаа d дээрх бүгд8 8. ҮНБ­г зарцуулалтаар тооцохдоо ямар үзүүлэлтийг харгалзах вэ? (1 оноо) a  хэрэглээ  b түрээс c хөрөнгө оруулалт  d улсын зарцуулалт910 Хуудас 13
 14. 14. тест БХуудас 14
 15. 15. тест Бест Б хичээлийн нэр Сэдэв : огноо ХАРИУЛТЫН ХУУДАС 4 5 6 7 8 b c b d bёлын нийтлэгийн үндсэн дээр түүхэн ёсоор бүрэлдэн тогтсон хүмүүсийн нийтлэг юм. дыг судлах нь дараах аргуулын алинд хамаарах вэ? (1 оноо)л гэсэн дарааллаар үйл ажиллагаа явагдаж байдаг вэ? (1 оноо)вуулахын тулд эдийн засгийн тодорхой нөөцийг худалдан авахад төлж буй мөнгөн төлбөр юм. руулсан бол аль нь вэ? (1 оноо) Хуудас 15
 16. 16. тест Бргалзах вэ? (1 оноо) Хуудас 16
 17. 17. тест БХуудас 17
 18. 18. хариултын хуудас Тест 1  СургуульТест 1  Анги бүлэг сурагчийн нэр тест А Асуулт 1 2 3 4 Хариулт a d b c Асуулт 1 2 3 4 Хариулт d d c b Хувилбар 1 Хувилбар 2 Асуулт  оноо  Хариулт  Асуулт  1 1 зөв 1 2 1 зөв 2 3 1 зөв 3 4 1 зөв 4 5 1 зөв 5 6 1 зөв 6 7 1 зөв 7 8 1 зөв 8 авах оноо 8 авах оноо авсан оноо 8 авсан оноо FALSE Хуудас 18
 19. 19. хариултын хуудас Тест 1  хичээлийн нэр Сэдэв : огноо 5 6 7 8 d a d c 5 6 7 8 c b d b Хувилбар 2 оноо Хариулт  1 зөв 1 зөв 1 зөв 1 зөв 1 зөв 1 зөв 1 зөв 1 зөввах оноо 8всан оноо 8 FALSE Хуудас 19

×