Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bulaqua2011 firstcall bg

291 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bulaqua2011 firstcall bg

  1. 1. Българска асоциация по водите ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ И КРЪГЛА МАСА БУЛАКВА 2011 РАЗВИТИЕТО НА ВОДНИЯ СЕКТОР - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ Първо съобщение и покана за резюмета 13-14 април 2011 г. Интер Експо и Конгресен център София, бул. „Цариградско шосе” № 147 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕБългарската асоциация по водите /БАВ/ е сдружение с нестопанска цел, учредено на 1 декември 2005 г. вгр. София, в резултат от сливането на Българската асоциация по водоснабдяване и канализация (БАВК) иБългарската национална асоциация по качество на водите (БНАКВ). СЪОРГАНИЗАТОРИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТААгенция БулгаррекламаWasser BerlinУниверситет по архитектура, строителство и геодезияСъюз на ВиК операторите в България ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТпроф. Румен Арсов, председателинж. Ганчо ТеневАни Саргавакянинж. Бойчо БойчевПравда МихайловаВаня Савова ПРОГРАМЕН КОМИТЕТпроф. д-р инж. Петър Калинков, председателст.н.с. д-р инж. Атанас Паскалевдоц. д-р Борислав Великовдоц. д-р Драган Драгановюр. Владимир Стратиевпроф. д-р инж. Ганчо Димитровдоц. д-р Григор Михайловдоц. д-р инж. Ирина Костовапроф. д-р инж. Стоян Бойчевпроф. д-р инж.Теню Пейчевдоц. д-р инж. Цочо Цанков ЦЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЯТАОт 1 януари 2007 г. България e член на Европейския съюз и следва да изпълнява европейските директиви истандарти, включително и тези за водния сектор. Членството в ЕС дава възможност за по-пълно и по-ефек-тивно използване на европейския интелектуален и финансов потенциал в областта на водите.
  2. 2. Големите международни обекти във ВиК сектора, които предстои да бъдат реализирани в кратки срокове,изискват мобилизирането на целия национален, управленски, експертен и изпълнителски ресурс.Предизвикателствата, които времето и обстоятелствата поставят пред ВиК сектора откриват и възможностза ускоряване на неговото развитие, внедряване на нови технологии, конструкции и материали, както иадекватни управленски и финансови подходи. Настъпилите климатични промени налагат прилагането напо-рационално управление на националните водни ресурси – проблем, пред който са изправени и всичкидържави на планетата. Развитието на обществото и на водния сектор в частност зависи в решаваща степенот обучението на кадрите и особено на участието на младите професионалисти. Във връзка с това БАВ сесолидаризира с политиката на IWA за развитието и включването на младите кадри във водния сектор. ЦЕЛ НА КРЪГЛАТА МАСАЦелта на кръглата маса е да постави проблемите на водната инфраструктура в България и да разгледавъзможностите за тяхното решаване, ползвайки опита на по-напредналите европейски страни. Във ВиК-сектора на България има да се решават редица проблеми, основните от които са: • Приемане на качествени законови и подзаконови нормативни актове, основният от които е Законът за водоснабдяването и канализацията, както и актуализацията на ЗУТ и хармонизацията му с FIDIС. • Управление на ВиК-инфраструктурата; • Изграждане и въвеждане в експлоатация на голям брой ВиК мрежи, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води ; • Усвояването на Европейските фондове – проблеми и решения; • Оценяване и управление на риска от наводнения в урбанизираните територии; • Обучение на кадри и развитие на капацитета във ВиК-сектора.За участие в кръглата маса БАВ кани всички национални институции, ангажирани в управлението,финансирането и развитието на ВиК-сектора: Парламентарните комисии по „Околната среда и водите” и„Регионалното развитие”; МРРБ, МОСВ, ДКЕВР, НСОРБ, както и представители на медиите. ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА1. Правна уредба за ВиК-сектора;2. Управление на водната инфраструктура, вкл. чрез публично-частно партньорство3. Финансиране и усвояване на Европейските фондове във ВиК-сектора;4. Използване на съвременни технологии, конструкции, оборудване и материали във ВиК-сектора;5. Климатични промени и водни ресурси;6. Управление на речни басейни;7. Обучение и квалификация на ВиК оператори;8. Младите професионалисти във водния сектор. ПОКАНА ЗА РЕЗЮМЕТААвторите, които желаят да участват с доклад, трябва да изпратят резюме на български и английски език до400 думи (1 стр.) на електронния адрес на БАВ (виж по-долу), най-късно до 17 декември 2010 г.Резюметата трябва да бъдат представени като MS Word файлове (версия Word 2003), шрифт Arial 10пункта за целия текст, лявоподравнен, стил Normal.Авторите на приетите доклади ще бъдат уведомени до 10 януари 2011 г., а до 17 март 2011 г. трябва да из-пратят в БАВ пълния текст на докладите на български или английски език в обем до 10 страници по елек-тронна поща или на електронен носител. Подробни указания за представянето на докладите ще бъдатдадени във Второто съобщение. Докладите ще бъдат издадени на диск, а резюметата отпечатани вброшура.Резюметата трябва да бъдат придружени от следната информация: • Заглавие на доклада • Име, длъжност и месторабота на авторите • Електронна поща, пощенски адрес, телефон, факс • Към кое тематично направление спада доклада. РАБОТНИ ЕЗИЦИРаботните езици на конференцията са български и английски. Ще има осигурен симултанен превод. ТАКСИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ
  3. 3. Индивидуални участници:• Пълна такса (корп. и индив.членове на БАВ): 50 лв.• Пълна такса (не-членове на БАВ): 80 лв.• Намалена такса (учащи, пенсионери-членове на БАВ): 10 лв.• Намалена такса (учащи, пенсионери-нечленове на БАВ): 15 лв. Заб. Пълната такса включва: достъп до всички мероприятия, комплект материали от конференцията, ка- фета,2 обяда, вечеря/коктейл. Намалената такса включва достъп до всички мероприятия и кафета.Фирмено участие:• Фирмена презентация в пленарна зала, до 20 мин. 800 лв. Таксата включва: комплект материали от конференцията, кафета, 2 обяда, вечеря/коктейл.• Реклама в сборника с резюмета, А5 : 250 лв./стр.• Разпространение на фирмени материали: 300 лв.Заб. 1. Посочените такси за индивидуалните участници важат до 15 март 2011 г. След тази дата таксите се увеличават с 20%. 2. Фирмите-членове на БАВ, заплатили членския си внос за 2011 г., ползват 10% намаление при фирмено участие. СПОНСОРСТВО / ПАРТНЬОРСТВОТези от фирмите, които имат интерес за спонсорство / партньорство на конференцията могат да влязат във връзка сорганизационния комитет на посочения адрес за контакти в БАВ за договаряне на подробностите. ИЗЛОЖЕНИЕ “ВОДА СОФИЯ 2011”Международната специализирана изложба “Вода София 2011” ще се състои в Интер Експо Център - София в периода13-15 април 2011 г. За подробности и условия за спонсорство моля да се отнесете до съорганизаторите от АгенцияБулгарреклама на адреса, даден по-долу. Важни срокове:• Краен срок за получаване на резюметата 17.12.2010 г.• Потвърждение за приет доклад 10.01.2011 г.• Заявки за фирмени презентации 21.02.2011 г.• Второ съобщение. Предварителна програма 28.02.2011 г.• Заплащане на индив. рег. такси без увеличение 15.03.2011 г.• Пълен текст на докладите на електронен носител 21.03.2011 г.Подробна информация за предварителната програма на конференцията, инструкции към авторите,препоръчвани хотели и друга практическа информация ще бъде представена във второто съобщение и вИнтернет-страницата на БАВ. Адрес за контакти за конференцията БУЛАКВА 2011 и за кръглата маса: Българска асоциация по водите (БАВ) бул. Хр. Смирненски 1 (УАСГ,бл. А,ет.1,стая 111) 1046 София тел/факс: (02) 963 2669 e-mail: bawk1@uacg.bg; bawk@mail.prosoft.bg; bwa.sofia@gmail.com Интернет: www.bwa-bg.com Адрес за контакти за международната специализирана изложба ВОДА СОФИЯ 2011: Агенция БУЛГАРРЕКЛАМА бул. Цариградско шосе, 147 София 1784, България Тел. (02) 9655 202 Факс: (02) 9655 231 vsavova@iec.bg www.bulgarreklama.com
  4. 4. Генерален спонсор на БАВ Спонсор на БАВ

×