Проект             ОТЧЕТЕН ДОКЛАД              на Управителния съвет   за дейността на Българ...
инфраструктурата в средносрочен план и са предпоставка за стартиране и напроцедурите по изпълнение на поетите от страната ...
С удовлетворение можем да отбележим, че през отчетния период броят накорпоративните членове на БАВ се увеличи със 7 нови ч...
Управителния съвет не присъстваха на всички заседания. Персоналното участие начленовете на УС в заседанията през отчетния ...
информации за актуалното действащо законодателство в областтта на водния сектор вРепублика България.    Непрекъснато се...
През отчетния период приходите от събрания членски внос съставляват 44,3 %   от общите приходи на БАВ, следвани от тези...
отбележим даренията на основните ни спонсори – фирмите Инфра Груп Ко, Генераленспонсор – 37130 лв, ХОБАС – 10 000 лв, ВЕОЛ...
Арсов, отправи приветствие към участниците в конференцията, както и изнесепрезентация за приложението на ИТ технологиите в...
проведена в Атина. Този управителен съвет беше създаден в София през ноември 2009г. по време на семинара за намаляване заг...
Управляващото събрание и Борда на директорите на IWA. В докладите наръководството пред събранието бяха изтъкнати стабилнот...
за сравняване на разходите при различните алтернативи на избор на ВиК съоръжения.Методиката ще е приложима и при малки про...
o  Ст. ас. Н. Танева и инж. М. Захариева за състоялата се конференция в       Белград, за който проф. Р. Арсов инфо...
германски фирми от областта „Техника и технологии за опазване на       околна среда”, д-р А. Паскалев, Зам. председ...
всеки от протоколите е изготвян и предоставян в два екземпляра, по един за архива наБАВ и един за архива на YWP.   V. В...
значителен нереализиран капацитет от което продължават да страдат важнинационални интереси. Както е известно, консултациит...
проекти с оглед внедряването на най-добрите налични технологии и практики. Визработването на съответните документи, чрез к...
В тази връзка със съжаление трябва да отбележим отново, че взаимодействиетомежду БАВ и Националното сдружение на общините ...
Bav otcheten doklad11
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bav otcheten doklad11

963 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
963
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bav otcheten doklad11

 1. 1. Проект ОТЧЕТЕН ДОКЛАД на Управителния съвет за дейността на Българската асоциация по водите през 2010 г. I. ВЪВЕДЕНИЕ Настоящият доклад е първият годишен отчет на Управителния съвет на БАВслед избирането му от Общото събрание на 8 април 2010 г. с двегодишен мандат. Кактое известно, тогава бяха приети и някои съществени изменения и допълнения в устава наАсоциацията. Настоящето редовно Годишно отчетно събрание на Българската асоциация поводите (БАВ) се провежда в условията на продължаваща влошена стопанскаобстановка, в страната. Кризата се отразява неблагоприятно върху стопанскатаконюктура у нас, включително и чрез чувствителна стагнация в инвестиционнотостроителство и услугите. Все още не са преодолени проблемите, свързани с активирането на финансовитесредства, определени от Европейския съюз (ЕС) за обезпечаване на българскитенационални програми за развитието на водната инфраструктура (ВиК системи – мрежии пречиствателни станции, язовири и други водоизточници) по оперативните програми“Околна среда” и “Развитие на селките райони”, които се субсидират основно отКохезионния и структурните фондове на ЕС. В това отношение, по официални данни,до сега България е успяла да усвои едва около 10 % от средствата, предоставени й отевропейските фондове за развитие на водната инфраструктура в периода 2007 – 2014 г. Все още не е преодолян и проблемът с недостатъчния административен иекспертен капацитет на централните ведомства и особено – на общините, чиеторешаване е основна предпоставка за успешното развитие на инвестиционните процесивъв водната инфраструктура и усвояването на предоставените за целта европейскифинансови ресурси. През изминалата 2010 г. бяха активизирани процедурите по изпълнение наизмененията и допълненията на Закона за водите от юни 2009 г., в резултат на коетовече са учредени 24 асоциации по ВиК. Тяхното създаване обаче, на много места непротече гладко. Налице е и обратна тенденция за излизане на някои общини от вечесъздадените асоциации, което очевидно е проява на стопанска недалновидност от тяхнастрана. Една от причините за проблемите при сформирането на асоциациите по ВиК вопределени случаи са неуредените проблеми със собствеността на активите на ВиКдружествата. Липсата на утвърден правилник за функционирането на асоциациитеопределено е пречка за стартирането на тяхната реална дейност. В ход е и изготвянето на Стратегия за управление на водите и Стратегия зауправление на отрасъл “Водоснабдяване и канализация”, разработвани съответно отМОСВ и МРРБ. Тези стратегии са основа за управлението на водните ресурси и ВиК- 1
 2. 2. инфраструктурата в средносрочен план и са предпоставка за стартиране и напроцедурите по изпълнение на поетите от страната ни инвестиционни ангажиментикато член на Европейския съюз. В това отношение България вече наруши срока заизграждане на канализационни системи за населени места с над 10 000 ЕЖ, койтоизтече в края на 2010 г. Въпреки измененията и допълненията в Закона за водите, приети от Народнотосъбрание (НС) в края на първото полугодие на 2009 г., тревожен остава проблемът с всеоще липсващите важни елементи от законовата и нормативната база на ВиК-сектора,като: • Закона за ВиК; • Правила и норми за проектиране, строителство и експлоатация на канализационни системи към ЗУТ. По отношение на преодоляването на горните проблеми, Българската асоциацияпо водите е призвана да играе значителна роля чрез осигуряването на Водния сектор нанационалното стопанство с високо-компетентна експертна помощ, образователно-квалификационни курсове и програми и информация за най-добрите наличнитехнологии и управленски практики. В тази връзка БАВ широко афишира вечеизвестните си цели и приоритети. Нейните експерти са на разположение накомпетентните власти за решаване на предизвикателствата пред Водния сектор. II. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА БАВ Към 1 март 2011 г. в Българската асоциация по водите членуват общо 340членове (при 304 през миналогодишния отчетен период), от които 100 корпоративни(включително 33 ВиК дружества, при 93 корпоративни членове преди една година,включително 32 ВиК дружества) и 240 индивидуални (при 211 през миналата година). Членове на БАВ са всички държавни и държавно-общински ВиК дружества ичетири общински дружества – на Петрич, Сандански, Дупница и Кула. Почти всички индивидуални членове са с висше образование, иматдългогодишен опит и висока професионална квалификация във водния сектор.Академичната общност е представена в БАВ с 54 члена (или 22,5 %), а 43 души иматнаучна степен (при 40 преди една година). Младите членове на БАВ (на възраст под 35 г.) са 68 (или 25,8 % отиндивидуалните членове при 38 души или около 18 % преди една година). Презотчетния период са приети нови 27 корпоративни и 63 индивидуални членове. Отиндивидуалните членове към 1 март 82 не са платили членския си внос. Откорпоративните членове към същата дата 20 (между които и 5 ВиК дружества) не саплатили членския си внос за 2010 г. Съгласно Устава на БАВ статуса на нередовнитечленове през 2011 г. подлежи на преразглеждане. Поради неплащане на членски вносвече са отстранени 18 корпоративни членове. Според своя оперативен профил, корпоративните членове се подразделят на: • ВиК дружества ......................................................................................33 или 33% • Проектантски/консултантски фирми .................................................25 или 25 % • Търговски фирми .................................................................................20 или 20 % • Фирми-производители на материали и оборудване .........................10 или 10 % • Строителни фирми ...................................................................................6 или 6 % • Неправителствени/браншови организации ...........................................3 или 3 % • Други .........................................................................................................3 или 3 % 2
 3. 3. С удовлетворение можем да отбележим, че през отчетния период броят накорпоративните членове на БАВ се увеличи със 7 нови членове. Това е свидетелство, чефирмите, опериращи във Водния сектор у нас, несъмнено оценяват дейността наАсоциацията като представително, авторитетно и престижно средище напрофесионалисти в областта на техните корпоративни интереси. Очакванията нанашите корпоративни членове определено са свързани и с възможностите за полезниконтакти с български и чуждестранни експерти, учени, отговорни държавниадминистратори, фирми, организации и ведомства, ангажирани във водния сектор, зачието реализиране БАВ е естествения и авторитетен медиатор. От своя странакорпоративните членове са “гръбнакът” на Асоциацията, без чиято финансоваподдръжка нейната дейност не би била възможна. Традиционно голям и преобладаващ е броят на индивидуалните членове наАсоциацията, чийто брой се увеличи с 29 души през изминалия отчетен период.Управителният съвет и оперативното ръководство на БАВ полагаха всички усилиячленовете на Асоциацията да намират в нейно лице една благоприятна професионалнасреда, предлагаща актуална информация, полезни контакти и професионална подкрепа. Според своя професионален профил, индивидуалните членове се подразделят на: • ВиК инженери (вкл. 9 проектанти).................................................116 или 48,2% • Управители на ВиК дружества (вкл. 2 инж.)......................................7 или 2,9 % • Студенти...............................................................................................14 или 5,7 % • Университетски преподаватели и научни сътрудници..................54 или 22,5 % • хабилитирани ..................................................42 или 17,5 % • нехабилитирани....................................................12 или 5 % • Общо представители на академичната общност................68 или 28,2 % • Търговски представители .....................................................................7 или 2,9 % • Строители...............................................................................................2 или 0,8 % • Други ...................................................................................................42 или17,4 % През отчетния период, текущата организационна дейност на БАВ беосъществявана от нейния офис, съгласно установеното разпределение накомпетенциите на неговия състав: • Председател – проф. д.т.н. инж. Румен Арсов (на нещатна длъжност, изпълняващ и функциите на Гл. секретар), избран от ОС на БАВ на 8. 04. 2010 г; • инж. Бойчо Бойчев, секретар по “Международно сътрудничество” (на половин щат, решение на УС от 23. 04. 2008 г.); • Ани Саргавакян, секретар по “Връзки с обществеността” (на половин щат) и отговорен редактор на сп. “Булаква” (на половин щат, решение на УС от 23. 04. 2008 г.); • Правда Михайлова, технически секретар (на пълен щат, решение на УС от 23. 04. 2008 г.); Работата на служителите в офиса на БАВ е много интензивна и се извършватрадиционно на високо професионално ниво. Изказваме благодарност на колегите отофиса за тяхната всеотдайна и компетентна работа и през настоящия отчетен период. През изтеклия отчетен период бе продължена традицията за приемане от УС нашестмесечни планове за работните му заседания. Последните се провеждаха почтивсеки месец с изключение на два месеца през летния сезон. Заседанията наУправителния съвет и през изминалата година протичаха делово, при пределно наситендневен ред и в конструктивен и колегиален дух. За съжаление, редица членове на 3
 4. 4. Управителния съвет не присъстваха на всички заседания. Персоналното участие начленовете на УС в заседанията през отчетния период е илюстрирано в Таблица 1,представена по-долу. Списанието “Булаква” е единствения периодичен печатен орган на БАВ. Топродължава да отразява не само работата на Асоциацията, но помества и актуалнаинформация за дейността на нейните корпоративни и индивидуални членове, както итехническа, икономическа и нормативна информация от авторитетни световни инационални източници.Таблица 1. Справка за присъствията на членовете на Управителния съвет на БАВ назаседанията през в периода 16.04.2010 – 17.12.2010 № ИМЕ, ФАМИЛИЯ Брой Брой Брой заседания присъствия отсъствия 1 Румен Арсов- Председател 9 9 няма 2 Иван Иванов - Зам.Председател 9 7 2 3 Атанас Паскалев - Зам.Председател 9 7 2 4 Петър Калинков - Зам. Председател 9 8 1 5 Ангелина Александрова 9 7 2 6 Благой Козарев 9 5 4 7 Борислав Великов 9 9 няма 8 Веселин Русев 9 0 9 9 Ганчо Тенев 9 3 6 10 Ганчо Димитров 9 2 7 11 Георги Владов 9 6 3 12 Григор Михайлов 9 9 няма 13 Красимир Стоянов 9 7 2 14 Мариана Итева 9 9 няма 15 Петко Стойчев 9 2 7 16 Румен Райков 9 3 6 17 Сава Савов 9 5 4 18 Стефан Желязков 9 6 3 19 Стефан Яковски 9 7 2 20 Теню Пейчев 9 9 няма 21 Цочо Цанков 9 5 4 През изминалата 2010 година излязоха от печат редовните четири тома насписание “Булаква”. От страниците на списанието членовете на БАВ, представителитена държавните институции, международните ни пратньори, посолствата, както иредица фирми бяха информирани за многоспектърната дейност на Асоциацията внационален и международен аспект. Продължена бе традицията списанието да излизана два езика – български и с обширни резюмета на английски, поради което е многодобре прието сред чуждестранната аудитория. Отзивите за сп. “Булаква” са многодобри – професионално издание с интересни материали и съвременен дизайн. Може дасе отбележи отново, че сп. “Булаква” се утвърди като лицето на Асоциацията. На страниците на сп. “Булаква”, чрез текстове и рекламни материали, редовносе отразява дейността на фирмите – членове на БАВ. В списанието намират място и 4
 5. 5. информации за актуалното действащо законодателство в областтта на водния сектор вРепублика България. Непрекъснато се актуализира и електронния сайт на Българската асоциация поводите в Интернет, който предлага много информация за дейността на Асоциацията,представена в различни рубрики на български и на английски език. През отчетния период за първи път след основаването на новата асоциация,заработи т.н. “Председателски съвет”, включващ председателя и зам. председателите наБАВ, който проведе няколко заседания, посветени на дискусии и изработване напредварителни становища относно предстоящи за внасяне в УС въпроси за решаване. В началото на настоящия мандат на УС бе извършена реорганизация напостоянните комисии към БАВ с оглед адаптирането на тяхната работа към актуалнитеизисквания, свързани с националните и международните контакти и ангажименти наАсоциацията. Бяха определени председателите на новите 10 постоянни комисии, ноповечето от тях (с малки изключения) не успяха да се организират и да заработятефикасно. Приятно изключение в това отношение отново прави само Комисията по“Образование и квалификация” с председател доц. Г. Михайлов, която работи активноза реализирането на проекта за учредяване на Център за обучение на изпълнителскикадри на ВиК операторите. Заслужава специално да отбележим активната работа на д-р А. Паскалев, Зам.председател на БАВ, при организирането на поредната конференция с международноучастие, относно загубите на вода при водоснабдителните системи, както и активнотому участие в основаването и работата на регионалния клон на световната организация“Партньорство между ВиК-операторите” и по проблемите на бенюмаркинга във ВиК-сектора. III. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА БАВ Подробен коментар на движението на финансовите средства и финансовотосъстояние на Асоциацията се съдържа в доклада на ревизионната комисия на БАВ. Туке приведена само обобщена информация за основните финансови параметри наАсоциацията, представена по пера в Таблица 2, където за сравнение са приведениданните за 2009г. и за отчетната 2010 г. През отчетния период към 31 декември 2010 г. са направени разходи за190862,84 лв. (Табл. 2). Приходите са в размер общо на 23099,47 лв. Към тази датаразходите надхвърлят приходите с 1512,87 лв при 40628,36 лв преразходи презпредходната 2009 г. Към 31. 12. 2010 г. в касата и по сметките на БАВ има налични35648.00 лева и 229.28 евро. Както се вижда от Табл. 2, рязко (с 57,6 %) са снижениразходите по почти всички основни пера. Приходите обаче също са редуцирани (с37,4%) в сравнение с предишния отчетен период, което се дължи преди всичко нанередовното или прекратеното плащане на дължимия членски внос. Преразходите саминимални – 0,8 % и се дължат главно на повишения наем за офиса на Асоциацията итаксите за телефони. Най-значителни са разходите за заплати и осигуровки – 25,8 %, следвани от тезиза издаването на списание “Булаква” – 21,9 % и за рекламни материали – 10,5 %.Разходите за командировки (главно в чужбина) са 9,4 %. Разходите за членство на БАВв международните организации IWA, EWA и EUREAU възлизат на 6,9 % от общитеразходи. 5
 6. 6. През отчетния период приходите от събрания членски внос съставляват 44,3 % от общите приходи на БАВ, следвани от тези от спонсорство – 37,2 %, от продажба на услуги – 12,2 % и от реклами – 6 %. Таблица 2. Финансови разходи и приходи Разходи и приходи на БАВ 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 ЗабележкиРазходи за офис обзавеждане 508,08Разходи за гориво 589,37 561,25Разходи за канцеларски материали 1 442,82 1 281,96Разходи за материали - технически 207,70 177,90Разходи за рекламни материали 45 131,78 20 018,40Разходи за списание 54 780,22 41 873,28Разходи за членство 13 576,13 13 175,50Разходи за телефони 2 912,08 3 609,11Разходи за наеми 9 831,45 14 500,78Разходи за орг. на конференции 19 068,78 10 375,76Разходи - пощенски 629,67 420,00Разходи - други 10 463,19 4 966,54 вечери,подаръциРазходи за заплати 71 058,78 49 349,48Разходи за осигуровки 8 819,92 6 168,50Разходи за командировки 51 304,70 17 938,34Разходи за представителни 9 322,15 5 310,12Разходи за такси банка 1 107,89 1 133,86Разходи за вал.операции 65,86 2,06Общо разходи 300 820,57 190 862,84Приходи от продажби на услуги 33 107,98 23 099,47 експо- изложение, таксаПриходи от членски внос 121 608,87 83 901,49 семинариПриходи от спонсорство 92 483,32 70 931,41Приходи от реклама 12 900,00 11 374,09Приходи от лихви 92,04 43,51Общо приходи 260 192,21 189 349,97Резултат за периода : -40 628,36 -1 512,87Налични средства в банка към 31.12.2010 г. : 35 648.00 лева и 229.28 евро Таблица 3. Спонсори Суми Фирма - спонсор лв ИНФРА ГРУП КО 37 130,88 ХОБАС - БГ 10 000.00 ВЕОЛИЯ ВОДА 7 798,52 ЕВРОКОМ 2000 5 000.00 ИНДУСТРИАЛ ПАРТС 5 000.00 ТИРОЛЕР 3 852.01 ДХИ - БГ 1 500.00 ПЕХЕР И ВАСИЛЕВ 400.00 АКВАРОР 250.00 Общо : 70 931,41 Искрена и дълбока благодарност дължи БАВ на своите спонсори, чийто дарителски принос през 2010 г. е представен в Таблица 3. Заслужава специално да 6
 7. 7. отбележим даренията на основните ни спонсори – фирмите Инфра Груп Ко, Генераленспонсор – 37130 лв, ХОБАС – 10 000 лв, ВЕОЛИЯ ВОДА – 7 800 лв и др. Трябва да сеотбележи, че генералният спонсор не е изпълнил докрай договорните си задължениякъм БАВ, като все още не е привел останалата дължима съма в размер на 30 000 лв. През този отчетен период бяха анулирани учредените на името на БАВ двестудентски стипендии в размер 200 лв месечно всяка за студенти от специалност“ВиК”, специализации съответно – “ВиК мрежи и съоръжения” и “Пречистване наводите”. IV. ДЕЙНОСТИ НА БАВ IV.1. Дейност в страната ♦ Както е известно, Българската асоциация по водите, заедно с Международнатаконсултантска фирма ДРЕБЕРИС и Общинското водно предприятие на град Дрезден(Щатенвасерунг – Дрезден) при логистичното съдействие на Университета поархитектура, строителство и геодезия, са участниците в Проект за създаване на Центърза обучение на кадри в областта на ВиК услугите в България. Проектът “Концепция заосноваване на център за обучение по мениджмънт във водния сектор и внедряване наопазващи околната среда технологии в България, с цел предаване на немския опит итехнологии” се осъществява в рамките на програма за консултантска помощ в областтана опазването на околната среда на Министерството на околната среда на ФедералнаРепублика Германия. Основна цел на проекта е да бъде създаден Център за обучение наизпълнителски кадри на ВиК дружествата у нас. Проектът е в заключителната си фаза,която се очаква да приключи през м. юни 2011 г. с акредитация на Центъра към БАВ иучредяване на неговия Управителен съвет, където ще бъдат представени БАВ, УАСГ,МРРБ, МОСВ и Съюза на ВиК операторите. ♦ На 21 март БАВ отбеляза Световния ден на водата като се включи вНационалното честване на празника, организирано от Министерство на околната средаи водите и Научно-техническия съюз по водно дело. В рамките на проявата БАВорганидира и проведе Кръгла маса на тема „Изпълнение на Директива 91/271ЕЕС„пречиствателни станции за отпадъчни води”. В нея участваха представители наМОСВ, преподаватели, студенти, както и представители на фирми от водния сектор. ♦ На 13 април в Интер Експто Център в София бе проведен семинар на тема„Публично-частното партньорство във водния сектор”, организиран от Посолството наРепублика Франция в Република България и Българската асоциация по водите. Вработата на форума участва министър Томислав Дончев, заместник министърът наоколната среда и водите Ивелина Василева, представители на ВиК дружествата,общините, фирми и финансови институции. Семинарът бе проведен в рамките наЧетвъртото международно изложение ВОДА СОФИЯ, чиито съорганизатори са ВАСЕРБЕРЛИН, БАВ и ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР. Българската асоциация по водите участвасъс свой щанд на изложението. В проявата участваха повече от 100 изложители иподизложители от 10 държави, а мястото бе повод за създаване на нови творчески ибизнес контакти. ♦ На 19 май в хотел Шератън в София бе проведена 7-та националнаконференция „ИКТ за енергетиката, ютилитис и инфраструктурата – стратегическивъзможности с добавена стойност”. Проявата бе организирана от ICT Media, аБългарската асоциация по водите бе съорганизатор. Председателят на БАВ проф. Румен 7
 8. 8. Арсов, отправи приветствие към участниците в конференцията, както и изнесепрезентация за приложението на ИТ технологиите във водния сектор. ♦ На 8 и 9 юни в Пловдив бе проведена Първата национална конференция сдемонстрации „Съвременни технологии и материали за изграждане на ВиКинфраструктура: Нови възможности и решения за българските общини”, организираноот Българската асоциация за безизкопни технологии /БАТТ/, която е член на БАВ. Вработата на конференцията взеха участие областният управител на Пловдив ИванТотев, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройствотоЕкатерина Захариева, заестник-председателят на БАВ Атанас Паскалев, управители наВиК дружества, кметове, представители на фирми от водния сектор. Конференцията беприветствана от премиера Бойко Борисов, министър Нона Караджова и министър РосенПлевнелиев. ♦ От 28 до 30 октомври отново в Пловдив бе проведена Първата Балканскаконференция за безизкопни технологии с демонстрация, отново организирана от БАТТ.Събитието премина под Патронажа на областния управител на Пловдив Иван Тотев.Гост на конференцията бе Дек Доуни, президент на Световната асоциация забезизкопни технологиии. В работата на форума взеха участие представители отБалканските държави, кметове, проектанти, както и председатлят на БАВ проф. РуменАрсов. ♦ На 18 и 19 ноември в Парк Хотел Москва в София се състоя Третиятмеждународен семинар „Намаляване загубите на вода във водоснабдителнитесистеми”, организиран от Българската асоциация по водите. Делегатите бяхапоздравени с приветствия от министър Нона Караджова и министър Росен Плевнелиев.В работата на семинара участваха представители на България, Германия,Великобритания, Гърция, Кипър, Чехия, Румъния, Сърбия, Македония и Израел. ♦ На 10 декември бе проведена среща на ръководството на БАВ и делегация наБритиш Уотър - търговската асоциация на водната индустрия на Великобритания,между които има подписан меморандум за сътрудничество. Посещението береализирано в рамките на проведената в София бизнес-конференция на британскифирми, организирана със съдействието на посолството на Великобритания у нас. КактоБритиш Уотър, така и БАВ ще се стремят да насърчават контактите между своитечленове чрез обмен на информация, възможности за проекти и др. ♦ От 9 до 13 септември 2010 г. в курортен комплекс Албена бе проведенаСедмата национална спартакиада на работещите във ВиК сектора в България.Спартакиадата бе подготвена и организирана от Съюза на ВиК операторите. Участиевзеха рекордем брой представители на ВиК дружествата от цялата страна. Те сесъстезаваха в шест спортни дисциплини - минифутбол, дартс, плажен волейбол, тенисна маса, теглене на въже и шахмат. Участник в Спартакиадата бе удостоен съсспециалната награда на Българската асоциация по водите. IV.2. Международна дейност ♦ Международните прояви на БАВ за 2010 година стартираха през м. март сучастието на председателя на Асоциацията проф. Румен Арсов в Общото събрание изаседанието на Управителния съвет на Европейската федерация на националнитеасоциации по ВиК услуги (EUREAU) в Берлин и участието на д-р Атанас Паскалев,зам.председател на БАВ, в първата среща на Управителния съвет на т.нар.Партньорство на водните оператори от страните на Централна и Югоизточна Европа, 8
 9. 9. проведена в Атина. Този управителен съвет беше създаден в София през ноември 2009г. по време на семинара за намаляване загубите на вода в региона, под егидата наПрограмата на ООН за населените места (UN-HABITAT). Това партньорство дававъзможност за по-добра комуникация и обмяна на опит между ВиК дружествата встраните от региона, чрез безплатни консултации. ♦ Ползата от членството ни в EUREAU и в EWA (Европейската асоциация поводите) е тази, че като членове на голямото семейство на европейските водниасоциации, имаме възможността да следим отблизо и да участваме с предложения визработването и актуализирането на нормативните документи в европейския воденсектор от страна на Европейската комисия, с която двете международни организацииподдържат тесни контакти. В тази връзка, проф. Петър Калинков, зам.председател наБАВ и неин представител в Управителния съвет на EWA участва в заседанието насъвета, проведено през м. юни в Страсбург. За активизиране на участието ни вдейността на EUREAU изигра роля и посещението на Генералния секретар на тазиорганизация Пиер-Ив Моне (бивш омдурсман на Белгия и съветник на българскотоправителство при учредяването на институцията “омдурсман” у нас) в София през м.юли и презентацията, която той направи пред УС на БАВ. Това беше последвано отвключване на няколко наши представители в постоянните комисии на EUREAU. ♦ Представители на БАВ от секцията на младите специалисти взеха участие вдве международни прояви през първото полугодие на 2010 г., съответно през м. април вБалканската регионална конференция на младите специалисти във водния сектор вБелград и през м. юни във Виена в Австрийската национална конференция на младитеспециалисти. ♦ През април група от експерти от ВиК дружества, консултантски фирми,кметове и представители на местната власт с участието и на председателя на БАВ проф.Румен Арсов и зам. председателя Атанас Паскалев, посети водни обекти и фирми,свързани с водния сектор във Федерална провинция Бавария. Посещението беорганизирано и основно финансирано от Министерството на икономиката на Бавария.Посещението на българската група включваше участие в информационен семинар,организиран от домакините, както и запознаване с работата на редица пречиствателнистанции за питейни и отпадъчни води и производството на водещи фирми в бранша. ♦ Български представители участваха и в голямото водно изложение ИФАТ,проведено през м. септември в Мюнхен. БАВ имаше запазено място на щанда наЕвропейската асоциация по водите EWA, където изложи свои печатни материали.Благодарение на организационната и финансова помощ на Германската асоциация заводи и отпадъци DWA, в изложението можа да участва група млади специалисти отмладежката секция на БАВ. ♦ По линия на третата голяма международна организация, в която БАВ членува– Международната асоциация по водите (IWA), оперираща в световен мащаб, нашипредставители взеха участие в няколко нейни прояви. През м.май в Барселона бепроведено заседание на Стратегическия съвет на IWA, в което участва доц. БориславВеликов, член на УС на БАВ и член на Стратегическия съвет. Заседанието бешепосветено на изработването на стратегическия план на IWA за периода 2010-2014 г., сакцент водещата роля на IWA в световен мащаб за осигуряването на съобразени соколната среда водни услуги и осигуряване на експертна помощ във всички области наводната наука и практика. ♦ През м. септември в Монреал се състоя Световният конгрес и изложба наIWA, на който присъстваха проф. Румен Арсов, председател на БАВ и Мариана Итева,член на УС. Проф. Р. Арсов взе участие и в проведените в този период заседания на 9
 10. 10. Управляващото събрание и Борда на директорите на IWA. В докладите наръководството пред събранието бяха изтъкнати стабилното финансово състояние наАсоциацията и нарасналата й активност през изтеклата година, изразяваща се в 50прояви по целия свят, като например - участие в инициативата на ООН за създаване нарегионални клонове на Партньорството между водните оператори, създаването на новирегионални бюра на IWA, създаването на Интернет портала WaterWiki за он.лайнекспертни консултации и обмен на информация, развитие на програмата “Млади воднипрофесионалисти”, предвид обстоятелството, че значителна част от активните членовена Асоциацията са на възраст под 35 години. Световният конгрес на IWA, на който присъстваха около 4000 делегати от цялсвят, протече в 66 паралелни сесии, където бяха представени 1020 доклада. Освен това,бяха показани 540 постера. Основните теми, дискутирани на конгреса, бяха следните:градовете на бъдещето; управление на водните дружества и водните инфраструктури;осигуряване на нови и традиционни източници на вода; водни системи и водосбори;развитие на технологиите във водния сектор; вода и здраве; вода, климат и енергия.Бяха проведени и 49 паралелни работни срещи на актуални теми, свързани с развитиетона водния сектор. Паралелно с конгреса бе уредена и изложба, на която бяха представени 190водещи световни фирми във водния сектор. Изложбата бе място и на делови срещи, внякои от които взеха участие Р. Арсов и Мариана Итева. На тези срещи на БАВ бешепредложено да участва в следните мероприятия подкрепяни от IWA: Европейскияпроект по бенчмаркинг, развиван от 2006 г. от експерти от Холандия, Дания и Швеция;регионален проект за Дунав и Черно море, координиран от д-р Клинг (зам. директор наВиК-дружеството във Виена и и вице-президент на IWA); съвместно организиране сРумънската асоциация по водите на конференции, посветени на водните проблеми вбасейните на Дунав и Черно море, както и на загубите на вода. Материалите от конгреса на IWA са налични на диск, съхраняван в офиса наБАВ, който е на разположение на интересуващите се. ♦ През септември 2010 г. по молба до ръководството на БАВ от г-жа К.Зиткевич, президент на EUREAU и мениджър във ВиК – Варшава, у нас бе напосещение делегация на ВиК дружеството на Варшава. Групата посети ВиКдружествата във Варна и Бургас, където бе посрещната радушно и бяха проведениконструктивни разговори и обмяна на опит. В тази връзка дължим благодарност науправителите на дружествата – П. Русев и Г. Тенев за организиране на срещите сполските колеги и посещенията им на наши обекти. ♦ През м. октомври в Брюксел се проведе конференция на EUREAU на тема“Промените в климата и водите – едно голямо предизвикателство”, в която взехаучастие д-р Атанас Паскалев и доц. Борислав Великов. Основното ударение бе върхузначимостта на въпроса за опазването и още по-рационалното използване на воднитересурси при ограничаване на глобалното затопляне до средно 2оС. Паралелно сепроведоха и заседания на постоянните комисии: доц. Великов участва в EUREAU 1(водоснабдяване), а д-р Паскалев в EUREAU 2 (канализация). ♦ През 2010 г. БАВ беше поканена и прие да участва в международен проект заизготвяне на наръчник за финансова оценка на технически алтернативи наинвестиционни проекти за ВиК системи. Проектът се ръководи от Германскатаасоциация по води и отпадъци (DWA) и освен трима представители на БАВ, междукоито н.с. Албена Ватралова и Теодор Даскалов, в него участват и представители наасоциациите по водите от Унгария, Румъния и Словакия. Финансирането бе осигуреноот Германскатаемската федерална фондация по околна среда (DBU). Наръчникът щеподпомогне заинтересованите ползватели и проектанти да прилагат динамични методи 10
 11. 11. за сравняване на разходите при различните алтернативи на избор на ВиК съоръжения.Методиката ще е приложима и при малки проекти в слабо населени райони, които непопадат в обхвата на Ръководството на Европейската комисия от 2008 г. за анализ наразходите и ползите на инвестиционни проекти. Проектът е предвиден да завърши докрая на 2011 г. с превод на наръчника на български език и провеждане на националенсеминар за обучение на заинтересованите специалисти. ВиК отрасълът ще получиадаптирана за него съвременна методика за оценка на разходите при проектиране насъоръжения, каквато досега няма подробно разработена у нас. IV. 3. Дейност на секцията на младите професионалисти (YWP) към БАВ Групата на младите професионалисти (Young Water Professionals - YWP) емладежката секция към Българската асоциация по водите (членове на БАВ под 35 г.),учредена на 31.01.2010 г. с решение на Управителен съвет на БАВ от 14.12.2009 г. НаУчредителното Събрание, проведено на 31.01.2010 г., с пълно мнозинство запредседател на YWP към БАВ бе избрана инж. Фани Арнаудова, по предложение напроф. Арсов, тогавашен Главен секретар на БАВ. На Учредителното събрание с пълномнозинство бяха избрани за членове на Координационния съвет на секцията инж. М.Захариева, ст. ас. Н. Танева, инж. Е. Иванова, ст. ас. М. Колева, Е. Димитров и Хр.Манговски. Координационният съвет (КС), съставен от седемте гореизброени членове насекцията, организира работата на секцията, събира и разпространява целогодишноразнообразна информация за събития, важни за всеки млад експерт от БАВ (на възрастдо 35г.) за професионално развитие у нас и по света, следвайки съставения План заработа на секцията за 2010 г. Заедно с колеги от YWP към International WaterAssociation (IWA), инж. Ф. Арнаудова събира информация, координира и организираекипи за провеждането на конференция за младите експерти във водния сектор поинициатива на IWA. Българската национална младежка конференция с международноучастие е планирана да се състои на 17-18 Май 2012 г. под егидата на IWA и сфинансовата подкрепа от спонсори на БАВ по одобрен от IWA бюджет. Подобнимеждународни събития, на които са участвали и членове на младежката секция на БАВ,вече се състояха в Белград и Виена, а инж. Ф. Арнаудова е член на програмния комитетза конференцията YWР в Букурещ през юни 2011 г. През изминалата една година от създаването на секцията бяха успешноизпълнени основните задачи, които КС на YWР към БАВ си бе поставил, а именно: 1. Създаване и поддържане на уебсайт за секцията с актуална информация, подавана от КС; 2. Финансиране от Е. Димитров и негово съдействие за разпечатване на визитки на членовете на координационния съвет (конкретен повод бе участие на инж. М. Захариева и ст. ас. Н. Танева в конференцията на в Белград). 3. Координиране и изготвяне на доклади от участниците от секцията на YWP във всяка проява, организирана или поддържана от БАВ, които се разпространяват за ползване сред останалите членове на секцията с цел поддържане на високо ниво на информираност и спомагане на екипна работа. Такива доклади, достъпни за членовете на секцията, са изготвени и представени от: 11
 12. 12. o Ст. ас. Н. Танева и инж. М. Захариева за състоялата се конференция в Белград, за който проф. Р. Арсов информира Управителния съвет на БАВ; o Инж. М. Захариева, ст. ас. Н. Танева, инж. Вера Асенова и М. Банева относно участието на млади професионалисти в конференцията „IFAT International Trade Fair and Exhibition”, която се проведе от 12.09 до 17.09.2010 г. в Мюнхен, предоставен и за публикуване в списание Булаква; o Венера Асенова относно конференцията на БАВ към изложението „Вода София 2010”; o Десислава Лозева за работната среща „Загуби на вода” , организирана от БАВ през ноември 2010 г.; Председателят на секцията Ф. Арнаудова предостави актуална информация отсобствени източници пред секцията на младите професионалисти към БАВ относно: o Възможности за следдипломна квалификация по проектите на Германската фондация Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) където инж. Ф. Арнаудова е активен член на алумни мрежата DBU - България и международните мрежи на DBU; o Конференция и кооперационна борса с германски фирми от бранша „Техника и технология за опазване на околната среда”, организирани от Германо-Българската индусtриално-търговска камара в София; o Конгрес за ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европа, организиран от Австрийската търговска камара към Австрийското посолство в София; o EWA newsletter - персонална информираност o Конференция на YWР, организирана от Румънската асоциация по водите – ARA; o Международна конференция на YWP в Индонезия; o Международна конференция на YWP в Испания; o Пета международна конференция на YWP в Сидни, Австралия; o Международна конференция на YWP в Малайзия; 4. Участие на членове на YWP в Комисията по избора към извънредното изборно Общо събрание на БАВ през 2010 г.; Младежката секция залага на лични контакти за осъществяване напрофесионални връзки не само между членовете, но и на секцията като цяло смеждународни организации, с цел взаимноизгодно сътрудничество на българскатасекция на YWР с други национални секции на YWР, при което: o Инж. М. Захриева изготви списък с неправителствени организации, с които осъществи контакт от името на секцията за взаимно сътрудничество; o Със съдействието на председателя на секцията на YWP Ф. Арнаудова бе организирана официална среща между проф. Р. Арсов, председател на БАВ и официалния представител от Германо-Българската индустриално- търговска камара в София – г-н Андреас Шефер, състояла се на 5.11.2010 г. в офиса на БАВ. На срещата беше изразена взаимна готовност за сътрудничество между Индустриално-търговската камара и БАВ през 2011 г.; o На конференцията, организирана на 10.11.2010 г. от Германо-Българската индустриално-търговска камара съвместно с германското дружество Innowise GmbH и по поръчение на Германското федерално министерство на икономиката и технологиите, както и на Кооперационна борса с 12
 13. 13. германски фирми от областта „Техника и технологии за опазване на околна среда”, д-р А. Паскалев, Зам. председател на БАВ и инж. Ф. Арнаудова представиха Асоциацията с доклад и проведоха разговори с отделни фирми, представени на конференцията - Gebrüder Heyl, LAR Process Analysers AG и GEA Westfalia Separator Umwelttechnik; o Инж. Ф. Арнаудова проведе срещи с фирми от бранша на форум, организиран от Австрийската търговска камара, на който тя бе персонално поканена. Бяха установени контакти за бъдещо взаимно сътрудничество и членство в подкрепа дейността на младежката секция с фирмите Сименс Гебойде-Мениджмънт & Сървисес, Kössler GmbH, Икономическа Агенция на Долна Австрия и Duktus Tiroler Rohrsysteme GmbH; 5. Наложилото се отлагане на младежката конференция в България бе аргументирано от проф. Р. Арсов на заседание на КС на YWР, който заяви, че провеждането на тази конференция с подкрепата на IWA ще е възможна едва през 2012 г. На УС на БАВ през ноември 2010 г. бе представен формуляр за кандидатстване от страна на асоциацият за организиране на конференцията YWP-Sofia2012, предложена от инж. Ф. Арнаудова, съгласувано с проф. Арсов. Разговорите и кореспонденцията на ръководно ниво с IWA продължават непрекъснато и до сега; 6. Е. Димитров и инж.Ф. Арнаудова организираха разработването на интернет- сайт на YWP-BG, който беше представен пред всички присъстващи членове на секцията на Коледното YWР-парти на 15.12.2010 г., както и пред председателя на БАВ и прокуриста на ХОБАС – България Кр. Стоянов - спонсор на събитието; 7. Заедно с изготвяне на протокол от всяко заседание на КС, инж. Е.Иванова изготви и примерен списък от фирми във водния сектор, които предлагат работа и на млади специалисти от YWP, търсещи работа., с оглед създаването на база данни в страницата на YWP. Чрез индивидуална парола, всеки член на YWP ще има достъп до тази информация, с което се цели да бъдат помогнати и улеснени връзките между заинтересованите страни; 8. Резюме на доклад от КС за участие в конференцията на БАВ “Булаква 2011”, насочен към тематично направление "Младите професионалисти във водния сектор", бе подаден в срок до програмния комитет; 9. План за работа на секцията за 2011г. бе изготвен на редовното заседание на КС през януари 2011г. Основната задача на членовете на Координационния съвет за 2011 г. еорганизиране и провеждане на международна двудневна конференция на YWP в Софияпрез май 2012 г., осигуряване на съответно финансиране, изготвяне на рекламниматериали, разгласяване и др. Управителният съвет на БАВ изказва благодарност на КС на секцията на YWP,на нейния председател Ф. Арнаудова и на всички млади колеги за техния принос вдейността на Българската асоциация по водите и за положените усилия за увеличаванена членската маса от млади експерти в БАВ. В деня на учредяването й членовете намладежката секция към БАВ наброяваха 38, а към датата на настоящия доклад те са 68,като техният брой постоянно нараства. Данните за настоящия Годишен отчет на младежката секция за 2010 г. сабазирани на протоколите от проведените общо девет на брой през отчетната годинаредовни заседания на секцията, състояли се преди всяко заседание на УС на БАВ, като 13
 14. 14. всеки от протоколите е изготвян и предоставян в два екземпляра, по един за архива наБАВ и един за архива на YWP. V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА БАВ С ПАРЛАМЕНТА, ЦЕНТРАЛНИ ВЕДОМСТВА И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ Основни партньори на Българската асоциация по водите от страна на държаватаса Комисията по околна среда и води (КОСВ), Комисията по регионално развитие(КРР) при Народното събрание, Министерството на регионалното развитие иблагоустройството (МРРБ), Министерството на околната среда и водите (МОСВ),Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и Националнотосдружение на общините в Република България (НСОРБ). Обезпокоителното забавяне при изпълнението на ангажиментоите на България вобластта на ВиК-инфраструктурата мотивираха ръководството на Асоциацията даорганизира Кръгла маса за дебат по проблемите и мерките за тяхното преодоляване.Организирането на Кръглата маса бе насрочено за средата на юни 2010 г., авпоследствие бе отложено с един месец. Съорганизаторите – БАВ и Българскатателеграфна агенция (БТА) отправиха съвместно писмени покани до ръководителите назаинтересованите отговорни държавни институции – КОСВ-НС, КРР-НС, МРРБ,МОСВ, ДКЕВР, Министъра по европейските фондове Т. Дончев и НСОРБ за публичнадискусия в сградата на БТА. За съжаление не получихме никакъв отговор от повечетоот поканените инстанции. Готовност за участие изрази само М-р Плевнелиев (МРРБ).От МОСВ помолиха дискусията да се отложи за есента. Тогава обаче БАВ беангажирана с предварително планирани мероприятия, поради което УС реши Кръглатамаса да бъде проведена непосредствено преди откриването на Националнатаконференция на Асоциацията БУЛАКВА2011 на 13 април 2011 г. За целта БАВ изпратиотново писменни покани до същите институции и в допълнение – до кмета на София.Отново не получихме никакъв отговор, поради което УС на БАВ реши планиранатаКръгла маса да бъде отменена. V. 1. Взаимодействие на БАВ с двете отраслови комисии при НС През изтеклия отчетен период връзките на БАВ с Комисията по околна среда иводи (КОСВ) и Комисията по регионално развитие (КРР) при Парламента замряха, следучастието на представители на Асоциацията в работата на Комисията по околнта средаи водите при изготвянето на измененията и допълненията към Закона за водите (ЗВ)през 2009 г. и представяне на поисканото от КРР становище на БАВ относнонеобходимостта от промени в ЗВ. Това се дължи на липсата през последната година назаконодателни инициативи относно очакваните нови изменения и допълнения в Законаза водите. V. 2. Взаимодействие на БАВ с МРРБ Връзките на БАВ с Министерството на регионалното развитие иблагоустройството, по понятни причини, са от първостепенна важност за дейността наАсоциацията. Тези връзки са традиционно добри, взаимно полезни и са от особенозначение за ВиК-сектора. Въпреки това, по наше мнение, в това отношение все още има 14
 15. 15. значителен нереализиран капацитет от което продължават да страдат важнинационални интереси. Както е известно, консултациите на отговорни представители наМРРБ с БАВ относно Закона за ВиК през 2008 г. доведоха до консенсусно приемане нацелесъобразни текстове и постановки в него, като например тези за собствеността,обучението на кадрите и др. В крайна сметка този закон не бе придвижен за приеманеот НС по политически причини. Управляващите тогава намериха за целесъобразнопостановките на един отраслов закон, какъвто е този за ВиК, да бъдат транспонирани врамковия Закон за водите, което е явно юридическо и управленско недоразумение,снижаващо значително практическия ефект и от двата закона. В края на 2010 г. управленският екип на Министър Плевнелиев се зае енергичнос решаването на проблемите на ВиК-инфраструктурата на страната. През септември 2010 г. Зам. м-р Е. Захариева и проф. Р. Арсов, председател наБАВ се договориха за среща относно взаимодействието между МРРБ и Асоциацията,която се състоя с известно закъснение през ноември. На нея, в присъствието и на Зам.м-р Прегьов, на МРРБ бе предложено ползването на експертна помощ от Асоциацията,както и съвместно участие на МРРБ и БАВ във водното изложение “Wasser Berlin” вБерлин през май 2011 г., където асоциацията има предоставен безплатно щанд.Предложенията бяха приети с готовност. По наша покана Зам. М-р Захариева присъства на последното заседание загодината на УС на БАВ, където се състоя полезна дискусия и обмен на информация.Скоро след това, Зам. М-р Прегьов предложи на независима експертна група от катедра«Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите», състояща се изцяло отчленове и на УС на БАВ (Р. Арсов, П. Калинков и Г. Димитров), да разработи«Концепция на стратегия за управление на отрасъла «Водоснабдяване и канализация»,което бе прието, предвид създалите се обстоятелства. Изготвените от работната групачетири варианта на Концепцията бяха дискутирани в общи линии на три пореднизаседания на УС на БАВ, както и не две срещи с ръководството на Съюза на ВиКоператорите. Работната група, след консултации и анализи, предложи на МРРБВариант 4 за основа на разраборването на бъдещата Стратегия, който на този етап сесчита, че има най-много достойнства и най-малко недостатъци в сравнение состаналите варианти. V. 3. Взаимодействие на БАВ с МОСВ Връзките на БАВ с МОСВ през изминалия отчетен период бяха на относителнодобро ниво. Със задоволство можем да отбележим, че след като Владимир Стратиев, член наБАВ зае отговорния пост на Началник на кабинета на Министъра на околната среда иводите, чувствително се подобриха комуникациите и взаимодействието междуАсоциацията и МОСВ. Особено полезни бяха четирите обширни статии на г-нСтратиев в списание “Булаква”, където бе дадена подробна информация за политикатана МОСВ при изпълнение на новите постановки в Закона за водите от юни 2009 г. Сблагодарност следва да отбележим и неговото постоянно и полезно съдействие приосъществяване на комуникациите между БАВ и МОСВ. В този период екипът на Министерството трябваше да се ориентира спешно визвестните проблеми, свързани с приоритетното финансиране на проектите за ВиК-системи, наследени от предишното правителство. Ръководството на МОСВ правилно сенасочи към създаване на регулаторни механизми и указания за общинските власти и закоинтракторите на инфраструктурните инвестиционни проекти относно обема исъдържанието на последните, както и такива за експертното оценяване на предлаганите 15
 16. 16. проекти с оглед внедряването на най-добрите налични технологии и практики. Визработването на съответните документи, чрез конкурс бяха ангажирани и членове наБАВ, но в качеството им на независими експерти. Независимо от това, техниятекпертен принос може да се счита и като актив на БАВ. През 2010 г. МОСВ възложи чрез конкурс разработването на Стратегия заразвитие на Водния сектор в Р. България. В работния екип, като независим експерт,участва и член на УС на БАВ (А. Паскалев), който разработи частта, отнасяща се доОтрасъл ВиК. Предстои Стратегията да бъде публикувана за обществена дискусия. През октомври 2010 г. бе проведена среща между председателя на БАВ Р. Арсови г-жа М. Крумова, Директор в МОСВ, на която бе постигната договореност запредоставяне на експертна помощ от страна на Асоциацията при оценка напостъпващите в Министерството проекти за канализационни мрежи и пречиствателнистанции за отпадъчни води по ОП “Околна среда”. Бе предложено за целта да бъдеизползван експертния капацитет на Националния експертен съвет към БАВ, чиетосъдействие Министерството да препоръча и на общините за предварителна оценка наразработваните от тях проектни предложения. Отделно Асоциацията предостави наМОСВ поисканияя списък от експерти, които да бъдат назначени на съответни щатнидлъжности в Министерството. За съжаление, не по наша вина, постигнатитедоговорености не бяха реализирани. V. 4. Взаимодействие на БАВ с ДКЕВР През изтеклия отчетен период можем да констатираме, че връзките на БАВ сДържавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) са традиционно добри.Представител на ДКЕВР в УС на БАВ е инж. Ст. Яковски, чрез който се осъществяватоперативните контакти между Комисията и Асоциацията. Той участва редовно както вофициалните прояви на БАВ, така и в заседания на Управителния съвет наАсоциацията при разглеждане на важни за ВиК-сектора. ДКЕВР редовно изпраща писмени покани до БАВ за участие на нейнипредставители в публичните обсъждания на цените на услугите, предоставяни ототделни ВиК дружества. За съжаление, не винаги сме откликвали на поканите, порадикъсното им получаване. През декември 2010 г. председателят на БАВ Р. Арсов консултира катонезависим експерт г-жа Цв. Андреева, комисар на ДКЕВР, по технологични въпроси,свързани с функционирането на разширението на Софийската пречиствателна станцияза отпадъчни води. V. 5. Взаимодействие на БАВ с обществени организации Както е известно, в БАВ членуват две престижни национални асоциации –Асоциация на ютилити сървисес (АЮС) и Българска асоциация по безизкопнитехнологии (БАБТ). Както също е известно, председателите и на двете асоциации -съответно инж. Б. Козаров и г-н. Ст. Желязков са членове на УС на БАВ, коетоулеснява взаимодействието и координацията между трите асоциации. През отчетния период Българската асоциация по водите имаше ограничениконтакти и с ръководството на Националното сдружение на общините в РепубликаБългария (НСОРБ). За съжаление, ръководството на НСОРБ не отговори на поканитена БАВ за учстие в организираните нас конференции и Кръгла маса, нито съдейства заползването от страна на общините на експертния потенциал на Асоциацията и нейнияНационален експертен съвет. 16
 17. 17. В тази връзка със съжаление трябва да отбележим отново, че взаимодействиетомежду БАВ и Националното сдружение на общините все още не е достатъчноинтензивно и ефикасно, както налагат националните интереси в момента. VI. ДЕЙНОСТИ НА БАВ, ПЛАНИРАНИ ЗА 2011 г. Планът за дейностите на БАВ през 2010 г. е представен по-подробно в отделендоклад на председателя. Тук се маркират само основните моменти от дейността наАсоциацията, предвидена за настоящата година, както следва: • Честване на Световния ден на водата – семинар, организиран от Басейнова дирекция - Пловдив • Шеста годишна конференция “Стратегическа инфраструктура - България 2011 г.; Приоритети 2020 г.”, организирана от Градът Медиа Груп със съдействието на БАВ • Провеждането на конференцията “БУЛАКВА2011” • Участие в изложението “Васер Берлин” • Осма национална конференция „Иновации за енергетиката и бизнеса с комунални услуги”, организирана от ICT Медиа, където БАВ е партньор • Участие в международен семинар относно “Дунавската стратегия” на ЕС • Семинар „Информационни технологии във ВиК-сектора”, организиран от DHI и БАВ • Семинар „Съвременна техника за оперативен технологичен контрол на процесите в пречиствателните станции за питейни и отпадъчни води”, организиран от HACH LANGE и БАВ • Участие в дейността на работните групи и управителните съвети на международните организации, на които БАВ е член VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Обобщавайки дейността на БАВ през изтеклия отчетен период, могат да бъдатотчетени редица достижения, както и някои слабости и нерешени въпроси. По отношение на достиженията могат да бъдат направени следните основнизаключения: • Създадената преди околом три години нова административна структура – секретариат на БАВ и през изтеклата година бе много ефикасна, на добро професионално равнище и нейната работа може да бъде оценена високо • Списанието на БАВ – “Булаква” продължава да се развива на професионална основа чрез установяване на обновени визия и съдържание, включвайки по- богата и актуална информация за дейността на Асоциацията и нейните членове, върхови технологии, научно-приложни публикации и актуални събития в областта на водите по света, при достигнати нови договорености с печатницата за по-ниски цени; • БАВ продължава да поддържа и разширява националните и международните си контакти с отговорните държавни институции и престижни асоциации, сдружения и фирми в областта на водния сектор и се ползва с авторитет както у нас, така и в чужбина; 17

×