Successfully reported this slideshow.

Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa

21,822 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Nick: dvluanvan ( Hãy add nick yahoo để đươc chúng tôi hỗ trợ ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • hay
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa

 1. 1. PHƢƠNG PHÁP HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH VIÊN VẤN ĐỀNGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1
 2. 2. 1. Định nghĩa2. Đặc điểm của nghiên cứu khoa học3. Trình tự logic nghiên cứu khoa học4. Phân loại nghiên cứu khoa học 2
 3. 3. 1. Định nghĩa Nghiên cứu khoa học là một hoạt động xã hội nhằm thỏa mãn nhu cầu nhận thức và cải tạo thế giới Khám phá những thuộc tính bản chất của sự vật hoặc hiện tƣợng. Phát hiện qui luật vận động của sự vật. Vận dụng qui luật để sáng tạo giải pháp tác động vào sự vật. 3
 4. 4. 2. Đặc điểm của nghiên cứu khoa học Tính mới Tính tin cậy Tính thông tin Tính khách quan Tính kế thừa Tính cá nhân Tính rủi ro 4
 5. 5. Tính Vai trò Biểu hiện Yêu cầu khi nghiên cứu Là thuộc tính Những kết quả của Cần trả lời các câu hỏi: Tính quan trọng nhất nghiên cứu khoa học là vấn đề nghiên cứu này mới của nghiên cứu những điểu chƣa từng đã có ai làm chƣa? Có khoa học có kết quả chƣa? Là tính tất yếu Kết quả nghiên cứu Cần phải đặt câu hỏi đểTính tin của nghiên cứu phải có khả năng kiểm tìm câu trả lời: kết quả cậy khoa học chứng lại nhiều lần do nghiên cứu ấy có chân nhiều ngƣời khác nhau xác không? Có đúng trong điều kiện giống không? nhau Là tính quy Là các định luật, quy Cần trả lời câu hỏi: kết Tính định của nghiên luật, nguyên lý, quy quả nghiên cứu khoa thông cứu khoa học tắc, công thức, định lí, học đƣợc thực hiện dƣới các sản phẩm mới,... hình thức gì? tin 5
 6. 6. Tính Vai trò Biểu hiện Yêu cầu khi nghiên cứu Là bản chất của các kết quả của nghiên cần đặt các câu hỏi Tính nghiên cứu khoa học cứu khoa học luôn luôn ngƣợc lại: kq có thểkhách Là tiêu chuẩn về tính cho câu trả lời đúng sau khác không? Nếu trung thực của ngƣời những lần kiểm chứng đúng thì đúngquan nghiên cứu khoa học (không chấp nhận những trong điều kiện và là một chuẩn mực kết luận vội vã, cảm tính) nào? Có phƣơng giá trị của nghiên cứu pháp nào tốt hơn khoa học không? Là tính bắt buộc của Khi nghiên cứu khoa học cần nắm vững cácTính nghiên cứu khoa học phải ứng dụng các kết quy luật và biết kế quả nghiên cứu của loài cách tìm kiếm và sử ngƣời dù lĩnh vực khoa dụng chúng trongthừa học đó rát xa với lĩnh nghiên cứu. vực đang nghiên cứu 6
 7. 7. Tính Vai trò Biểu hiện Yêu cầu khi nghiên cứu Là tính phổ biến Thể hiện trong tƣ duy Cần đánh giá đúngTính cá của nghiên cứu cá nhân và chủ kiến năng lực của mình để nhân khoa học. riêng của các nhân. nhận những đề tài khoa học phù hợp để có kết quả nghiên cứu tốt hơn Là tính đƣơng Khi đi tìm khám phá Cần nắm vững cácTính rủi nhiên của cái mới luôn luôn gặp nguyên nhân để tránh ro nghiên cứu khoa những khó khăn dẫn xảy ra rủi ro học đến thất bại 7
 8. 8. 3. Trình tự logic nghiên cứu khoa học Bƣớc 1. Phát hiện vấn đề( đặt câu hỏi nghiên cứu) Bƣớc 2. Đặt giả thuyết( tìm câu trả lời sơ bộ ) Bƣớc 3. Lập phƣơng án thu thập thông tin ( xác định luận chứng) Bƣớc 4. Luận cứ lí thuyết( xây dựng cơ sở lí luận) Bƣớc 5. Luận cứ thực tiễn( quan sát/ thực nghiệm) Bƣớc 6. Phân tích và bàn luận kết quả, xử lí thông tin Bƣớc 7. Tổng hợp kết quả/ kết luận/ khuyến nghị 8
 9. 9. 4. Phân loại nghiên cứu khoa họcPhân loại theo chức Phân loại theo Phân theo các giai năng nghiên cứu phương pháp thu đoạn của nghiên khoa học thập thông tin cứu khoa học Nghiên Nghiên cứu Nghiên cứu cơ cứu mô tả thƣ viện bản Phƣơng Nghiên cứu giải Nghiên cứu pháp điền thích ứng dụng dã Nghiên cứu dự Nghiên báo cứu la bô Triển khai Nghiên cứu sáng tạo 9
 10. 10. Nghiên cứu mô tả Mục đích: đƣa ra 1 hệĐịnh nghĩa: là trình bày thống tri thức về SVbằng ngôn ngữ, hình ảnh Vai trò: giúp con ngƣời chung nhất về SV nhận dạng TG, phân biệt các SV Phân loại: Nhận dạng: -Mô tả định tính Loại nghiên cứu này có thể -Mô tả định lƣợng hiện những quan sát về sự vật và có tác dụng phân biệt nó với các sự vật khác ? 10
 11. 11. Nghiên cứu giải thích Định nghĩa: là việc làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự hình thành và quy luật vận động của sự vật Sóng bắt đầu từ gió Mục đích: đƣa ra những thông tin về 1 loại thuộc Gió bắt đầu từ đâu tính bản chất sự vật Em cũng không biết nữa Khi nào ta yêu nhau? Phân loại: ………….  Giải thích cấu trúc của SV  Giải thích nguồn gốc của SV  Giải thích động thái của SV  Giải thích tƣơng tác giữa các yếu tố tạo thành SV  Giải thích tác nhân vận động của SV  Giải thích hậu quả của sự tác động vào SV  Giải thích quy luạt chung chi phối quá trình vận động của SV Cách nhận dạng: Trả lời đúng câu hỏi “tại sao”, “vì sao”, nguyên nhân,… về sự vật 11
 12. 12. Nghiên cứu dự báo Định nghĩa: là sự nhìn trƣớc quá trình hình thành phát triển, triển vọng của SV cũng nhƣ sự vận động và trạng thái của SV trong tƣơng lai Mục đích: định hƣớng đƣợc công việc nghiên cứu tƣơng lai Cách nhận dạng: trả lời loại nghiên cứu này có nêu đƣợc tình hình SV trong tƣơng lai không 12
 13. 13. Nghiên cứu sáng tạo Định nghĩa: là chức năng nghiên cứu 1 SV mới chƣa từng có Mục đích: tạo ra các giải pháp tác nghiệp trong hoạt động thực tiễn Cách nhận dạng: trả lời loại nghiên cứu này có đƣa ra giải pháp chƣa từng có không? 13
 14. 14. Nghiên cứu thư viện Fhsdf Mục đích: tìm hiểu những luận cứ từ trong lịch sử nghiên cứu Phân loại:  Phân tích các nguồn tài liệu  Tổng hợp tài liệu  Tóm tắt tài liệu Nhận dạng: trả lời loại nghiên cứu này có dựa vào tài liệu để tìm luận đề, luận cứ, luận chứng không? 14
 15. 15. Phương pháp điền dã Định nghĩa: là phƣơng pháp phi thực nghiệm dựa trên quan sát trực tiếp ngoài hiện trƣờng hoặc gián tiếp qua các phƣơng tiện ghi âm, ghi hình, giao tiếp, phỏng vấn, điều tra Cách nhận dạng: Trả lời loại nghiên cứu này có dựa trên quan sát sự vật trực tiếp hoặc gián tiếp không và trong quá trình quan sát các đối tƣợng nghiên cứu có bị làm thay đổi không 15
 16. 16. Nghiên cứu la bô Định nghĩa: là phƣơng pháp nghiên cứu trong đó ngƣời nghiên cứu chủ ý gây tác động làm biến đổi 1 số yếu tố trạng thái của đối tƣợng nghiên cứu Mục đích: kiểm chứng giả thuyết Cách nhận dạng: trả lời nghiên cứu này có chủ ý biến đổi các đối tƣợng nghiên cứu để quan sát không? 16
 17. 17. Nghiên cứu cơ bản Định nghĩa: Là nghiên cứu nhằm phát hiện thuộc tính cấu trúc, trạng thái, vận động, tƣơng tác, … của SV Phân loại:  Nghiên cứu cơ bản thuần túy  Nghiên cứu cơ bản đinh hƣớng  Nghiên cứu cơ bản nền tảng  Nghiên cứu chuyên đề Cách nhận dạng: tùy từng loại nghiên cứu có một cách nhận dạng khác nhau 17
 18. 18. Nghiên cứu ứng dụng Định nghĩa: là những nghiên cứu vận dụng quy luật đƣợc phát hiện từ nghiên cứu cơ bản Mục đích : giải thích 1 SV tạo ra những nguyên lý mới về các giải pháp và áp dụng chúng vào sản xuất và đời sống Cách nhận dạng: trả lời loại nghiên cứu này có đƣa ra các giải pháp mới không? 18
 19. 19. Triển khai Định nghĩa: là sự vận dụng lý thuyết để đƣa ra các hình mẫu mang tính khả thi về kĩ thuật Trình tự triển khai:  Giai đoạn tạo mẫu  Giai đoạn tạo công nghệ  Giai đoạn sản xuất nhỏ Cách nhận dạng: trả lời hoạt động này có tạo ra hình mẫu có tính khả thi về kĩ thuật không? 19
 20. 20. Thank you for watching! 20

×