“ΣΗΛΕΘΕΡΜΑΝ΢Η ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ΢ :
΢ΤΝΔΕ΢Η ΜΕ ΣΟΝ ΑΗ΢/ΔΕΗ ΚΑΡΔΙΑ΢
& ΕΠΕΚΣΑ΢ΕΙ΢ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΛΕΘΕΡΜΑΝ΢Η΢ “
Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης...
ΚΑΛΕ΢ ΠΡΑΚΣΙΚΕ΢
“ΣΗΛΕΘΕΡΜΑΝ΢Η ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ΢ :
΢ΤΝΔΕ΢Η ΜΕ ΣΟΝ ΑΗ΢/ΔΕΗ ΚΑΡΔΙΑ΢
& ΕΠΕΚΣΑ΢ΕΙ΢ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΛΕΘΕΡΜΑΝ΢Η΢ “
ΑΠΟΦΑ΢Η ΕΝ...
Ο Διμοσ Πτολεμαΐδασ
εγκατζςτθςε (1991-93) το
ςφςτθμα
τθλεκζρμανςθσ
που υπιρξε το πρϊτο ςφςτθμα
ομαδικισ αςτικισ κζρμανςθσ
...
Η παραγωγι κερμότθτασ
εξαςφαλίηεται από τουσ
λιγνιτικοφσ κερμοθλεκτρικοφσ
ςτακμοφσ τθσ ΔΕΗ που είναι
εγκατεςτθμζνοι ςτο
Εν...
Σο ςφςτθμα εγκαταςτάκθκε ,
επεκτείνεται και ανικει αποκλειςτικά
(κατά 100%) ςτον Διμο , ο οποίοσ το 1994
ίδρυςε τθν κοινωφ...
΢τα χρόνια που πζραςαν θ
τθλεκζρμανςθ εξελίςςεται ςε
μια από τισ μεγαλφτερεσ
επιχειριςεισ τθσ περιφζρειασ και
δθμιουργεί α...
Πάγια ςτοιχεία Σθλεκζρμανςθσ
Με τθν υλοποίθςθ τθσ
τθλεκζρμανςθσ:
• Μεγάλα ζργα και πρωτοποριακζσ
εγκαταςτάςεισ υλοποιοφντα...
Η αποδοχι τθσ Σθλεκζρμανςθσ
Η Σθλεκζρμανςθ ζγινε αμζςωσ
αποδεκτι και υποςτθρίχκθκε από
τουσ πολίτεσ.
Η άμεςθ πρόςκτθςθ κατ...
Η τιμολογιακι πολιτικι τθσ Δ.Ε.ΣΗ.Π. διαςφαλίηει
τθν βιωςιμότθτα ,
τον κοινωφελι ςκοπό και
τθν ειςπρακτικι αποτελεςματικότ...
Σιμολόγια κερμότθτασ ςτθν Ελλάδα και τθν ΕΕ
Η τιμι πϊλθςθσ τθσ κερμότθτασ ςτθν Πτολεμαΐδα παραμζνει ςτακερά θ
χαμθλότερθ τ...
Εξοικονόμθςθ Κόςτουσ & οικονομικι ςτιριξθ νοικοκυριϊν
και επιχειριςεων τθσ πόλθσ
Η εγγυθμζνθ εξοικονόμθςθ
κόςτουσ κζρμανςθ...
Η ζςμβολή ηηρ Τηλεθέπμανζηρ ζηην αναβάθμιζη ηος αζηικού πεπιβάλλονηορ
είναι μεηπήζιμη και «οπαηή».
Οι καμινάδερ 14.000 δια...
Η ζςμβολή ηηρ Τηλεθέπμανζηρ ζηην Δθνική και ηοπική οικονομία :
Δξοικονόμηζη κόζηοςρ θέπμανζηρ για ηα 14.000 ζσνδεδεμένα νο...
Η αςφαλισ και επαρκισ παραγωγι κερμότθτασ φιλικισ προσ το περιβάλλον
αποτελεί αυτονόθτθ προχπόκεςθ και επιδίωξθ κάκε ενεργ...
• 1997-2003 : επιλζγεται από τον Διμο και τθν ΔΕΣΗΠ , θ ςυμπαραγωγι κερμότθτασ από τον
ΑΗ΢/ΔΕΗ Καρδιάσ , ωσ θ καταλλθλότερ...
Οι αγωγοί τθλεκζρμανςθσ ςτο ενεργειακό
λεκανοπζδιο
Πτολεμαΐδα
Περιοχζσ Ορυχείων &
ΑΗ΢ /ΔΕΗ
Εγκατεςτθμζνοι
Αγωγοί
Σθλεκζρμα...
ΕΡΓΟ: «ΣΗΛΕΘΕΡΜΑΝ΢Η ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ΢ - ΢ΤΝΔΕ΢Η ΜΕ ΣΟΝ ΑΗ΢/ΔΕΗ ΚΑΡΔΙΑ΢ &
ΕΠΕΚΣΑ΢ΕΙ΢ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΛΕΘΕΡΜΑΝ΢Η΢ »
ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑ...
Χρθματοδοτικό ΢χιμα του ζργου
«Αγωγοί Μεταφοράσ και
Αντλιοςτάςια για τθν μεταφορά
κερμότθτασ 100 MWth»
• ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ *2008 – 2011]
• Μικοσ δίδυμων προμ...
1ο Τποζργο : Αντλιοςτάςια
Β. Καταςκευι αντλιοςταςίου
ςτον ΑΗ΢ Καρδιάσ (ιςόγειο 320 m2, υπόγειο 105
m2) και εγκατάςταςθ του...
«Επζκταςθ δικτφου διανομισ κερμότθτασ»
• ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: Οκτϊβριοσ 2012
• Μικοσ δικτφου διανομισ : 2Χ37.000 μ.
• Μικοσ δικτφ...
Σο δίκτυο διανομισ επεκτάκθκε ςτο ςφνολο τθσ πόλθσ
ΤΦΙ΢ΣΑΜΕΝΟ
ΔΙΚΣΤΟ
ΕΠΕΚΣΑ΢ΕΙ΢
ΕΠΠΕΡΑΑ
• Σο υφιστάμενο δίκτυο
διανομισ Σθ...
«Προμικεια κερμικϊν υποςτακμϊν»
Χρονοδιάγραμμα ζργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩ΢Η 2013 *Νοζμβριοσ]
• ΢φνδεςθ 1330 κτιρίων / 3.900 νοικοκυρι...
«Μεταςκευζσ μονάδων ΙΙΙ και IV
του ΑΗ΢/ΔΕΗ Καρδιάσ για τθν
παραγωγι κερμότθτασ 100
MWth»
Λειτοφργθςε: Οκτϊβριοσ 2012
Οι μο...
Ενεργειακά & Περιβαλλοντικά αποτελζςματα ζργου
Η ΘΕΣΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ΢Η ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΢ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ΢Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ΢
ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΡΗ΢ΙΜΗ
•Εξαςφάλιςθ ςυμπλθρωματικισ / εφ...
΢ΤΝΣΕΛΕ΢ΣΗ΢ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ΢Η΢ ΕΝΕΡΓΕΙΑ΢ και ΚΑΤ΢ΙΜΟΤ των Μονάδων
του ΑΗ΢ Καρδιάσ :
PESRCHP = 18,3% > 10% (΢υμπαραγωγι υψθλισ α...
oΆμεςα εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ:
• 1330 νζα, υπό ςφνδεςθ κτιρια, δθλαδι 3817 νοικοκυριά ι 11.451 άτομα
• Αςφαλισ τροφοδος...
Πρόςκετθ εξοικονόμθςθ ςυναλλάγματοσ 2,846 εκ. ευρϊ ετθςίωσ, λόγω
υποκατάςταςθσ πετρελαίου (με διεκνι τιμι (cif) πετρελαίου...
↗Η ανάπτυξθ ςυςτθμάτων ςυμπαραγωγισ με χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν
όπωσ θ Βιομάηα, εντάχκθκε ςτον άμεςο ςχεδιαςμό μασ και εκπο...
Η δθμοτικι επιχείρθςθ τθλεκζρμανςθσ Πτολεμαΐδασ , κατά τθν 20ετι λειτουργία
τθσ:
• Ειςιγαγε ζνα νζο πρότυπο ενεργειακισ δι...
↗ Η ανάπτυξθ τοπικϊν ενεργειακϊν ςυςτθμάτων από τθν αυτοδιοίκθςθ, ςε όφελοσ των
τοπικϊν κοινωνιϊν, δικαιϊνει τον αναπτυξια...
Διμοσ Εορδαίασ
Δθμοτικι Επιχείρθςθ Σθλεκζρμανςθσ
Ομάδα ζργου Δ.Ε.ΣΗ.Π.:
Καλαϊτηίδου Ιωάννα, Πολιτικόσ Μθχανικόσ, Διευκφντρ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

2,739 views

Published on

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ :
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΗΣ/ΔΕΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
& ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,739
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
810
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 1. 1. “ΣΗΛΕΘΕΡΜΑΝ΢Η ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ΢ : ΢ΤΝΔΕ΢Η ΜΕ ΣΟΝ ΑΗ΢/ΔΕΗ ΚΑΡΔΙΑ΢ & ΕΠΕΚΣΑ΢ΕΙ΢ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΛΕΘΕΡΜΑΝ΢Η΢ “ Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης
 2. 2. ΚΑΛΕ΢ ΠΡΑΚΣΙΚΕ΢ “ΣΗΛΕΘΕΡΜΑΝ΢Η ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ΢ : ΢ΤΝΔΕ΢Η ΜΕ ΣΟΝ ΑΗ΢/ΔΕΗ ΚΑΡΔΙΑ΢ & ΕΠΕΚΣΑ΢ΕΙ΢ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΛΕΘΕΡΜΑΝ΢Η΢ “ ΑΠΟΦΑ΢Η ΕΝΣΑΞΗ΢ ΕΠΠΕΡΑΑ/Ε΢ΠΑ 2007-2013 : 176201/25-02-2010 ΑΝΑΘΕΩΡΗ΢Η ΑΠΟΦΑ΢Η΢ ΕΝΣΑΞΗ΢ : 175200/28-12-2011 ΔΗΜΟ΢ ΕΟΡΔΑΙΑ΢ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢Η ΣΗΛΕΘΕΡΜΑΝ΢Η΢ ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ΢ (Δ.Ε.ΣΗ.Π.)
 3. 3. Ο Διμοσ Πτολεμαΐδασ εγκατζςτθςε (1991-93) το ςφςτθμα τθλεκζρμανςθσ που υπιρξε το πρϊτο ςφςτθμα ομαδικισ αςτικισ κζρμανςθσ ςτθ χϊρα μασ και λειτουργεί από τον Δεκ.1993. 20 χρόνια Σθλεκζρμανςθ ςτθν Πτολεμαΐδα
 4. 4. Η παραγωγι κερμότθτασ εξαςφαλίηεται από τουσ λιγνιτικοφσ κερμοθλεκτρικοφσ ςτακμοφσ τθσ ΔΕΗ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτο Ενεργειακό λεκανοπζδιο τθσ Εορδαίασ. 20 χρόνια Σθλεκζρμανςθ με ςυμπαραγωγι
 5. 5. Σο ςφςτθμα εγκαταςτάκθκε , επεκτείνεται και ανικει αποκλειςτικά (κατά 100%) ςτον Διμο , ο οποίοσ το 1994 ίδρυςε τθν κοινωφελι δθμοτικι επιχείρθςθ ΣΗΛΕΘΕΡΜΑΝ΢Η΢, τθν Δ.Ε.ΣΗ.Π. , με ειδικό ςκοπό τθν τθλεκζρμανςθ. Η ΔΕΣΗΠ αποτελεί πρωτοποριακι, βιϊςιμθ δθμοτικι επιχείρθςθ, που διαχειρίηεται ολοκλθρωμζνα το ςφςτθμα τθσ τθλεκζρμανςθσ, από τον ςχεδιαςμό μζχρι τθν υλοποίθςθ και τθν λειτουργία του. Απαςχολεί μόνιμα 62 εργατοχπαλλιλουσ. Δθμοτικι επιχείρθςθ Σθλεκζρμανςθσ: από το ςχζδιο ςτθν λειτουργία
 6. 6. ΢τα χρόνια που πζραςαν θ τθλεκζρμανςθ εξελίςςεται ςε μια από τισ μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ τθσ περιφζρειασ και δθμιουργεί ανταποδοτικζσ υποδομζσ που αποτελοφν πολφτιμθ περιουςία για το Διμο Εορδαίασ. Τποδομζσ Σθλεκζρμανςθσ Αγωγοί Μεηαθοπάρ (δίδσμοι προμονωμένοι αγωγοί) • 1991- 2007 : 2Χ 6.900 m • 2008-2012 : 2Χ 16.800 m Γίκηςα Γιανομήρ (δίδσμοι προμονωμένοι αγωγοί ) • 1991- 2007 : 2Χ 73.315 m • 2008-2012 : 2Χ 47.500 m Σςμπαπαγωγή ηλεκηρικής και θερμικής ενέργειας (ΔΕΗ) : • 1993 : Μονάδα III , ΑΗΣ Πηολεμαΐδας : 50 MWth • 2004 : Μονάδες I , ΙΙ ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ: 25 MWth • 2011-12 : Μονάδερ III+ IV ΑΗΣ Καπδιάρ : 2x50 MWth = 100 MWth • 2002 Λέβηηαρ Πεηπελαίος Δθεδπείαρ –Αισμήρ 25 MWth • 2006 Γεξαμενέρ Δναποθήκεςζηρ θεπμόηηηαρ 3X 600:1800 m3, 105 MWH, 25 MWth
 7. 7. Πάγια ςτοιχεία Σθλεκζρμανςθσ Με τθν υλοποίθςθ τθσ τθλεκζρμανςθσ: • Μεγάλα ζργα και πρωτοποριακζσ εγκαταςτάςεισ υλοποιοφνται με αξιοπιςτία • Νζεσ τεχνολογίεσ ενςωματϊνονται • Πόροι αποκεντρϊνονται και αξιοποιοφνται • ΢υγκροτείται ζνα ιςχυρό ςυγκριτικό πλεονζκτθμα για τον Διμο Εορδαίασ.
 8. 8. Η αποδοχι τθσ Σθλεκζρμανςθσ Η Σθλεκζρμανςθ ζγινε αμζςωσ αποδεκτι και υποςτθρίχκθκε από τουσ πολίτεσ. Η άμεςθ πρόςκτθςθ καταναλωτϊν εγγυάται τθν αποδοτικότθτα των επενδφςεων και τθν βιωςιμότθτα του ςυςτιματοσ και τθσ δθμοτικισ επιχείρθςθσ. Η τθλεκζρμανςθ ςιμερα , μετά τθν υλοποίθςθ του ζργου των επεκτάςεων εξυπθρετεί 14.646 νοικοκυριά ςτα 3.636 ςυνδεδεμζνα κτίρια τθσ πόλθσ.
 9. 9. Η τιμολογιακι πολιτικι τθσ Δ.Ε.ΣΗ.Π. διαςφαλίηει τθν βιωςιμότθτα , τον κοινωφελι ςκοπό και τθν ειςπρακτικι αποτελεςματικότθτα τθσ επιχείρθςθσ. • Η Σιμι Πϊλθςθσ Θερμικισ Ενζργειασ κακορίηεται με βάςθ τα ςτοιχεία κόςτουσ, χωρίσ επιδίωξθ κζρδουσ, ενϊ ταυτόχρονα αποτρζπει τθν υπερκατανάλωςθ. • Η Δ.Ε.ΣΗ.Π. εγγυάται ςτουσ καταναλωτζσ ότι θ τιμι τθσ κερμικισ ενζργειασ κα είναι ανταγωνιςτικι προσ το αντίςτοιχο κόςτοσ κζρμανςθσ με πετρζλαιο και δεν κα υπερβαίνει το 70% του κόςτουσ αυτοφ. • Η τιμι πϊλθςθσ, είναι 37,74 €/ΜWΗ πλζον ΦΠΑ 13%, λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ παρζμεινε ςτακερι από το 2010 και κατά τθν τρζχουςα περίοδο αντιςτοιχεί ςτο 35% του αντίςτοιχου κόςτουσ πετρελαίου. Σιμολόγθςθ κερμότθτασ
 10. 10. Σιμολόγια κερμότθτασ ςτθν Ελλάδα και τθν ΕΕ Η τιμι πϊλθςθσ τθσ κερμότθτασ ςτθν Πτολεμαΐδα παραμζνει ςτακερά θ χαμθλότερθ τθσ χϊρασ και από τισ χαμθλότερεσ ςτθν Ευρϊπθ.
 11. 11. Εξοικονόμθςθ Κόςτουσ & οικονομικι ςτιριξθ νοικοκυριϊν και επιχειριςεων τθσ πόλθσ Η εγγυθμζνθ εξοικονόμθςθ κόςτουσ κζρμανςθσ για τουσ καταναλωτζσ τθλεκζρμανςθσ είναι 30% ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο κόςτοσ πετρελαίου ΢ιμερα θ εξοικονόμθςθ για κάκε καταναλωτι υπερβαίνει το 75% λόγω αφξθςθσ των τιμϊν πετρελαίου και διατιρθςθσ ςτακερισ τθσ τιμισ πϊλθςθσ κερμότθτασ
 12. 12. Η ζςμβολή ηηρ Τηλεθέπμανζηρ ζηην αναβάθμιζη ηος αζηικού πεπιβάλλονηορ είναι μεηπήζιμη και «οπαηή». Οι καμινάδερ 14.000 διαμεπιζμάηων ηηρ πόληρ «έζβηζαν» και οι εηήζιες ηοπικές εκπομπές μειώνονηαι : • CO2 καηά 65.500 tn/έηος • SO2 καηά 15 tn/έηος • CO καηά 12 tn/έηος • NOx καηά 50 tn/έηος • HC καηά 4 tn/έηος • Σωμαηιδίων καηά 6 tn/έηος Η Παπαγωγή θεπμόηηηαρ με ζςμπαπαγωγή ζςμβάλλει ζηην εξοικονόμηζη ενέπγειαρ και καςζίμος (λιγνίηης) και ζηην αύξηζη βαθμού απόδοζηρ ηων μονάδων ηηρ ΓΔΗ από ηις οποίες ηροθοδοηείηαι η Τηλεθέρμανζη. Περιβάλλον – Ενζργεια και Σθλεκζρμανςθ
 13. 13. Η ζςμβολή ηηρ Τηλεθέπμανζηρ ζηην Δθνική και ηοπική οικονομία : Δξοικονόμηζη κόζηοςρ θέπμανζηρ για ηα 14.000 ζσνδεδεμένα νοικοκσριά ποσ σπερβαίνει ζήμερα ηα 11.000.000 εςπώ εηηζίωρ, ζε ζτέζη με ηο ανηίζηοιτο κόζηος πεηρελαίοσ. Ανεξαπηηζία από ηο πεηπέλαιο και ανηίζηοιτη εξοικονόμηζη ζςναλλάγμαηορ, διόηι δεν καηαναλώνονηαι 17.000 tn πεηρελαίοσ εηηζίως. Τοπική αναδιανομή ειζοδήμαηορ, διόηι μεγάλο μέρος ηοσ κύκλοσ εργαζιών επανεπενδύεηαι ηοπικά. Θέζειρ επγαζίαρ - Ανάπηςξη ηος ανθπώπινος δςναμικού Μεγάλερ επενδύζειρ ζηην Πεπιθέπεια - ζηήπιξη Δπισειπημαηικόηηηαρ Βεληίωζη ανηαγωνιζηικόηηηαρ επισειπήζεων ποσ ωθελούνηαι από ηο σαμηλό κόζηορ και ηην ‘καθαπή’ θεπμόηηηα Βεληίωζη ηος γενικού επιπέδος ανάπηςξηρ και εςημεπίαρ ηων ωθελούμενων καηοίκων , ηων επιτειρήζεων και ηης εσρύηερης περιοτής Αξιοποίηζη ηων κοινοηικών κονδςλίων ζε ανηαποδοηικέρ επενδύζειρ Οικονομία – Κοινωνία και Σθλεκζρμανςθ
 14. 14. Η αςφαλισ και επαρκισ παραγωγι κερμότθτασ φιλικισ προσ το περιβάλλον αποτελεί αυτονόθτθ προχπόκεςθ και επιδίωξθ κάκε ενεργειακοφ ςυςτιματοσ. Η Σθλεκζρμανςθ Πτολεμαΐδασ αντιμετϊπιςε ςοβαρά προβλιματα αςφαλοφσ και επαρκοφσ τροφοδοςίασ κερμότθτασ από τισ πρϊτεσ περιόδουσ λειτουργίασ τθσ Απαιτείται να εξαςφαλίηεται εφεδρεία των ςυςτθμάτων τθλεκζρμανςθσ με ςυμπαραγωγι, διότι θ εφεδρεία πετρελαίου είναι ηθμιογόνοσ Η παροχι κερμότθτασ ςε όλθν τθν πόλθ και θ επεκταςιμότθτα του ςυςτιματοσ αποτελεί ςτακερι επιδίωξθ Η διαςφάλιςθ τθσ τροφοδοςίασ επαρκοφσ κερμότθτασ με ςυμπαραγωγι αποτελεί τον άξονα βιωςιμότθτασ και επεκταςιμότθτασ του ςυςτιματοσ Σθλεκζρμανςθσ. Η αναγκαιότθτα του ζργου ςφνδεςθσ με τον ΑΗ΢ Καρδιάσ και επεκτάςεων δικτφου
 15. 15. • 1997-2003 : επιλζγεται από τον Διμο και τθν ΔΕΣΗΠ , θ ςυμπαραγωγι κερμότθτασ από τον ΑΗ΢/ΔΕΗ Καρδιάσ , ωσ θ καταλλθλότερθ λφςθ επαρκοφσ και αςφαλοφσ τροφοδοςίασ • 2004-2006: εκπονοφνται οι μελζτεσ του ζργου, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται θ ςφνδεςθ με τον ΑΗ΢ Καρδιάσ και επεκτάςεισ δικτφων για τθν ςφνδεςθ όλθσ τθσ πόλθσ • 2007 : υποβάλλεται ςτο ΤΠΕΚΑ αίτθμα χρθματοδότθςθσ από το Ε΢ΠΑ και θ πολιτικι θγεςία το υποςτθρίηει • 2008 : ςε ςυνεργαςία με τθν διαχειριςτικι αρχι του ΕΠΠΕΡΑΑ δθμοπρατείται το 1ο Τποζργο (Αγωγόσ μεταφοράσ κερμότθτασ) και προετοιμάηεται ο φάκελοσ τθσ πρόταςθσ χρθματοδότθςθσ • 2009 : δθμοςιεφεται θ πρόςκλθςθ του Προγράμματοσ και υποβάλλεται ο φάκελοσ • 2010 : εντάςςεται το ζργο και αναπζμπεται ςτθν ΓΔ Ανταγωνιςμοφ (DG COMP) για τθν ζγκριςθ κακεςτϊτοσ ενίςχυςθσ • 2011 : εγκρίνεται το κακεςτϊσ ενίςχυςθσ , ανακεωρείται ο προχπολογιςμόσ (μετά τισ δθμοπρατιςεισ) και θ απόφαςθ Ζνταξθσ, επικαιροποιοφνται οι μελζτεσ Κόςτουσ-Οφζλουσ και αναδιαρκρϊνονται τα ποςοςτά χρθματοδότθςθσ Η μακροχρόνια ωρίμανςθ του ζργου
 16. 16. Οι αγωγοί τθλεκζρμανςθσ ςτο ενεργειακό λεκανοπζδιο Πτολεμαΐδα Περιοχζσ Ορυχείων & ΑΗ΢ /ΔΕΗ Εγκατεςτθμζνοι Αγωγοί Σθλεκζρμανςθσ Νζοι Αγωγοί & ΑΗ΢/ΔΕΗ Καρδιάσ
 17. 17. ΕΡΓΟ: «ΣΗΛΕΘΕΡΜΑΝ΢Η ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ΢ - ΢ΤΝΔΕ΢Η ΜΕ ΣΟΝ ΑΗ΢/ΔΕΗ ΚΑΡΔΙΑ΢ & ΕΠΕΚΣΑ΢ΕΙ΢ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΛΕΘΕΡΜΑΝ΢Η΢ » ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" ΑΠΟΦΑ΢Η ΕΝΣΑΞΗ΢ : 176201/25-02-2010 ΑΝΑΘΕΩΡΗ΢Η ΑΠΟΦΑ΢Η΢ ΕΝΣΑΞΗ΢ :175200/28-12-2011 Δομι – Κόςτοσ - Εξζλιξθ καλισ πρακτικισ ΢ΞΝΔΟΓΝ Ξεριγραθή Έργοσ Ξροϋπολογιζμός ΔΛΡΑΜΖΠ [ΦΔΒΟ. 2010] Π΢ΚΒΑΡΗΘΝ ΘΝΠΡΝΠ ΔΟΓΝ΢ [ΗΝ΢Λ. 2011] Π΢ΚΒΑΡΗΘΝ ΘΝΠΡΝΠ ΔΟΓΝ΢ [ΝΙΝΘΙΖΟΩΠΖ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΩΛ ΗΑΛ. 2012 ] ΔΜΔΙΗΜΖ ΢ΞΝΔΟΓΩΛ 1 Πύζηημα μεηαθοράς νερού Ρηλεθέρμανζης από ηον ΑΖΠ Θαρδιάς ζηην Ξηολεμαΐδα, Ξροϋπολογιζμού 19.678.100 € 12.701.972,30 13.309.500,40 13.309.500,40 ΝΙΝΘΙΖΟΩΘΖΘΔ ΙΔΗΡΝ΢ΟΓΔΗ 2 Δπέκηαζη δικηύοσ διανομής και απόδοζης θερμόηηηας ζηην πόλη 8.570.760,30 4.826.068,64 4.826.068,64 ΝΙΝΘΙΖΟΩΘΖΘΔ ΙΔΗΡΝ΢ΟΓΔΗ 3 Ξρομήθεια 1330 θερμικών σποζηαθμών 4.176.480,00 4.176.480,00 2.591.310,00 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΘΖΘΑΛ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝ΢ΟΓΝ΢Λ 1000 ΢ΞΝΠΡΑΘΚΝΗ 4 Πύζηημα παραγωγής θερμόηηηας ζηον ΑΖΠ Θαρδιάς [ΕΚΤΕΛΕΣΗ:ΔΕΗ ΑΕ ] 7.200.000,00 4.997.000,00 4.997.000,00 ΝΙΝΘΙΖΟΩΘΖΘΔ ΙΔΗΡΝ΢ΟΓΔΗ 5 ΑΛΑΠΘΑΦΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ Ι'ΔΞΘΑ 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΝΙΝΘΙΖΟΩΘΖΘΔ 6 ΑΞΑΙΙΝΡΟΗΩΠΔΗΠ-ΑΞΝΕΖΚΗΩΠΔΗΠ 50.000,00 65.000,00 65.000,00 ΝΙΝΘΙΖΟΩΘΖΘΔ ΑΞΟΝΒΙΔΞΡΑ [Π΢ΛΓΔΠΔΗΠ ΝΘΩ κλπ.] 0,00 100.000,00 100.000,00 Π΢ΛΝΙΝ ΓΑΞΑΛΖΠ 32.799.212,60 € 27.574.049,04 € 25.988.879,04 € ΦΞΑ 6.203.350,39 € 5.778.802,53 € 5.414.213,43 € 39.002.562,99 € 33.352.851,57 € 31.403.092,47 € ΞΗΛΑΘΑΠ ΢ΞΝΔΟΓΩΛ ΘΑΗ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ΢ ΝΙΗΘΝ Π΢ΛΝΙΝ
 18. 18. Χρθματοδοτικό ΢χιμα του ζργου
 19. 19. «Αγωγοί Μεταφοράσ και Αντλιοςτάςια για τθν μεταφορά κερμότθτασ 100 MWth» • ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ *2008 – 2011] • Μικοσ δίδυμων προμονωμζνων αγωγϊν : 2 Χ 16.800 μ. Σο 1ο υποζργο περιλαμβάνει : Α. Εγκατάςταςθ υπόγειου δικτφου μεταφοράσ κερμικισ ενζργειασ από τον ΑΗ΢ Καρδιάσ ςτθν Πτολεμαΐδα, αποτελοφμενου από διςωλινιο ςφςτθμα προμονωμζνων ςωλινων ονομαςτικισ διαμζτρου DN500mm 1οΤποζργο:Μεταφορά κερμότθτασ από τον ΑΗ΢ Καρδιάσ
 20. 20. 1ο Τποζργο : Αντλιοςτάςια Β. Καταςκευι αντλιοςταςίου ςτον ΑΗ΢ Καρδιάσ (ιςόγειο 320 m2, υπόγειο 105 m2) και εγκατάςταςθ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ μεταφοράσ (κφριεσ αντλίεσ κυκλοφορίασ μεταφοράσ, αντλίεσ πλιρωςθσ, φίλτρανςθ, δεξαμενι νεροφ, θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ ΜΣ και ΧΣ, κλπ), Γ. Επζκταςθ του υφιςτάμενου κτιρίου λεβθτοςταςίου ςτισ εγκαταςτάςεισ τθλεκζρμανςθσ Πτολεμαΐδασ και εγκατάςταςθ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ μεταφοράσ και διανομισ (εναλλάκτεσ κερμότθτασ, κφριεσ αντλίεσ κυκλοφορίασ μεταφοράσ, αντλίεσ διατιρθςθσ πίεςθσ, αντλίεσ κυκλοφορίασ εναλλακτϊν, θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ ΜΣ και ΧΣ, κλπ.)
 21. 21. «Επζκταςθ δικτφου διανομισ κερμότθτασ» • ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: Οκτϊβριοσ 2012 • Μικοσ δικτφου διανομισ : 2Χ37.000 μ. • Μικοσ δικτφου παροχϊν καταναλωτϊν 2Χ 10.500 μ. • Θερμικό φορτίο : 43 ΜWth Σο 2ο υποζργο περιλαμβάνει: • καταςκευι του δικτφου διανομισ περιφερειακά του υφιςταμζνου δικτφου Σθλεκζρμανςθσ τθσ πόλθσ • καταςκευι δικτφου 1480 παροχϊν και αναμονϊν ςφνδεςθσ καταναλωτϊν. Σο δίκτυο διανομισ αποτελείται από δίδυμουσ, προμονωμζνουσ αγωγοφσ ονομαςτικισ διατομισ από DN 25 ζωσ DN 200. 2ο Τποζργο : Επζκταςθ δικτφου ςτο ςφνολο τθσ πόλθσ
 22. 22. Σο δίκτυο διανομισ επεκτάκθκε ςτο ςφνολο τθσ πόλθσ ΤΦΙ΢ΣΑΜΕΝΟ ΔΙΚΣΤΟ ΕΠΕΚΣΑ΢ΕΙ΢ ΕΠΠΕΡΑΑ • Σο υφιστάμενο δίκτυο διανομισ Σθλεκζρμανςθσ καταςκευάςτθκε ςε τρείσ κφριεσ φάςεισ (Α’ Β’ και Γ’ Φάςθ) κάλυψε το 65% περίπου του ςυνολικοφ πολεοδομικοφ ςχεδίου τθσ πόλθσ. • Με τθν επζκταςθ δικτφου καλφπτεται κερμικά το ςφνολο τθσ πόλθσ.
 23. 23. «Προμικεια κερμικϊν υποςτακμϊν» Χρονοδιάγραμμα ζργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩ΢Η 2013 *Νοζμβριοσ] • ΢φνδεςθ 1330 κτιρίων / 3.900 νοικοκυριϊν ςτθν περιοχι επεκτάςεων του δικτφου • Κάκε κερμικόσ υποςτακμόσ αποτελείται από ςφνολο οργάνων, ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων ϊςτε να πραγματοποιεί Εναλλαγή θερμότητας, Μέτρηση της θερμικής ενέργειας και Ρφθμιση του παρεχομζνου κερμικοφ φορτίου. • Από τθν 1θ Μαρτίου 2012 ςυνδζκθκαν και κερμάνκθκαν με τθλεκζρμανςθ 948 κτίρια / 1523 διαμερίςματα (νοικοκυριά) ςτθν περιοχι του ζργου. 3οΤποζργο : ΢υνδζςεισ κτιρίων
 24. 24. «Μεταςκευζσ μονάδων ΙΙΙ και IV του ΑΗ΢/ΔΕΗ Καρδιάσ για τθν παραγωγι κερμότθτασ 100 MWth» Λειτοφργθςε: Οκτϊβριοσ 2012 Οι μονάδεσ III και IV του ΑΗ΢ Καρδιάσ είναι λιγνιτικζσ μονάδεσ με ατμοςτρoβίλουσ. Σο ζργο περιλαμβάνει τθν προμικεια και εγκατάςταςθ όλου του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ και ςυςτθμάτων για τθν παραγωγι πρόςκετθσ κερμικισ ενζργειασ , με τθν μορφι υπζρκερμου νεροφ, από τισ Μονάδεσ III και IV του ΑΗ΢ Καρδιάσ ιςxφοσ 50 + 50 MWth, για το ςφςτθμα Σθλεκζρμανςθσ Πτολεμαΐδασ 4οΤποζργο : Παραγωγι κερμότθτασ ςτον ΑΗ΢ Καρδιάσ
 25. 25. Ενεργειακά & Περιβαλλοντικά αποτελζςματα ζργου
 26. 26. Η ΘΕΣΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ΢Η ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΢ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ΢Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ΢ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΡΗ΢ΙΜΗ •Εξαςφάλιςθ ςυμπλθρωματικισ / εφεδρικισ ςυμπαραγόμενθσ κερμότθτασ, αντί πετρελαίου •Εξοικονόμθςθ 5.204 tn πετρελαίου ετθςίωσ, από τθν υποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ του λεβθτοςταςίου αιχμισ και τισ νζεσ ςυνδζςεισ 1330 κατοικιϊν •Πρόςκετθ Μείωςθ εκπομπϊν : – CO2 κατά 16.351 tn/ζτοσ – SO2 κατά 3,64 tn/ζτοσ – CO κατά 2,98 tn/ζτοσ – HC κατά 0,99 tn/ζτοσ – ςωματιδίων κατά 1,49 tn/ζτοσ •ΒΕΛΣΙΩ΢Η ΕΙΔΙΚΗ΢ ΕΚΠΟΜΠΗ΢ CO2 : 37,3 % , λόγω ενςωμάτωςθσ των μονάδων ΑΗ΢ Καρδιάσ ςτο ςφςτθμα τθλεκζρμανςθσ. Η ΢ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩ΢Η ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΤΠΩΝ ΛΟΓΩ ΣΗΛΕΘΕΡΜΑΝ΢Η΢, μετά τθν τροφοδότθςθ από τον ΑΗ΢ ΚΑΡΔΙΑ΢ *Ζτοσ αναφοράσ : 1990+ υπερβαίνει το 36% Αποτελζςματα Ζργου: Περιβάλλον
 27. 27. ΢ΤΝΣΕΛΕ΢ΣΗ΢ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ΢Η΢ ΕΝΕΡΓΕΙΑ΢ και ΚΑΤ΢ΙΜΟΤ των Μονάδων του ΑΗ΢ Καρδιάσ : PESRCHP = 18,3% > 10% (΢υμπαραγωγι υψθλισ αποδοτικότθτασ) δθλαδι με τθν μετατροπι των μονάδων τθσ ΔΕΗ ςε ςυμπαραγωγικζσ επιτυγχάνεται: • ορκολογικότερθ εκμετάλλευςθ του λιγνίτθ • αφξθςθ του ολικοφ βακμοφ απόδοςθσ των μονάδων του ΑΗ΢ Καρδιάσ, από τισ οποίεσ κα τροφοδοτθκεί θ Σθλεκζρμανςθ Αποτελζςματα Ζργου: Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ
 28. 28. oΆμεςα εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ: • 1330 νζα, υπό ςφνδεςθ κτιρια, δθλαδι 3817 νοικοκυριά ι 11.451 άτομα • Αςφαλισ τροφοδοςία κερμότθτασ ςτα 13.159 ςυνδεδεμζνα νοικοκυριά (2011) • Εξοικονόμθςθ ενζργειασ και κόςτουσ κζρμανςθσ – ενίςχυςθ του οικογενειακοφ ειςοδιματοσ oΑπαςχόλθςθ: • Διατιρθςθ και ενίςχυςθ των κζςεων εργαςίασ ςτθν δθμοτικι επιχείρθςθ Σθλεκζρμανςθσ • Απαςχόλθςθ ςτθν καταςκευι των ζργων διότι το κόςτοσ εργαςίασ ςυμμετζχει κατά 35% περίπου ςτο ςυνολικό κόςτοσ του ζργου Κοινωνικά οφζλθ του ζργου
 29. 29. Πρόςκετθ εξοικονόμθςθ ςυναλλάγματοσ 2,846 εκ. ευρϊ ετθςίωσ, λόγω υποκατάςταςθσ πετρελαίου (με διεκνι τιμι (cif) πετρελαίου diesel 2011=109$/bbl) Πρόςκετθ αναδιανομι ειςοδιματοσ τθσ τάξθσ των 4,78 εκ.ευρϊ κατά τθν καταςκευι και 1,64 εκ.ευρϊ ετθςίωσ κατά τθν λειτουργία του ζργου (με ςυντελεςτι ειςοδθματικοφ πολλαπλαςιαςτι 1,0 για το τοπικό ειςόδθμα και τοπικι προςτικζμενθ αξία 50%) ΢υμβολι ςτθν ςτιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, λόγω τθσ ανταγωνιςτικισ τιμισ πϊλθςθσ ‘κακαρισ’ κερμικισ ενζργειασ, ζναντι τθσ αντίςτοιχθσ παραγόμενθσ από πετρζλαιο. Βελτίωςθ του γενικοφ επιπζδου ανάπτυξθσ και ευθμερίασ των ωφελοφμενων κατοίκων και τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ςφγκλιςθσ τθσ περιοχισ Οικονομικά οφζλθ του ζργου
 30. 30. ↗Η ανάπτυξθ ςυςτθμάτων ςυμπαραγωγισ με χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν όπωσ θ Βιομάηα, εντάχκθκε ςτον άμεςο ςχεδιαςμό μασ και εκπονοφνται ιδθ οι ςχετικζσ μελζτεσ εφαρμογισ , ώςτε να αποκτθκεί θ τεχνογνωςία υλοποίθςθσ και λειτουργίασ ςτθν Ελλάδα και να εφαρμοςτοφν αυτόνομα ςυςτιματα Βιομάηασ, τόςο για τισ ανάγκεσ εφεδρείασ-αιχμισ τθσ τθλεκζρμανςθσ, όςο και για τθν αυτόνομθ κζρμανςθ απομακρυςμζνων κοινοτιτων του Διμου μασ. ↗Η επζκταςθ τθσ τθλεκζρμανςθσ ςε κάκε τοπικι κοινότθτα του Διμου Εορδαίασ , αποτελεί επιδίωξθ του Διμου Εορδαίασ και ανταποδοτικι επζνδυςθ για τθν Δθμοτικι Επιχείρθςθ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ προμελζτεσ ςκοπιμότθτασ. ↗Η ςφνδεςθ με τθν νζα Μονάδα τθσ ΔΕΗ Πτολεμαϊδα V εξαςφαλίηει τθν ςυμπαραγωγι κερμότθτασ 140 MWth για όλον τον χρόνο ηωισ τθσ μονάδασ και εγγυάται το μζλλον τθσ τθλεκζρμανςθσ ςτθν Πτολεμαϊδα και τθν Εορδαία. ↗Η ςτιριξθ του πρωτογενοφσ τομζα με τθν εγκατάςταςθ κερμοκθπιακϊν ηωνϊν και άλλων ενεργοβόρων δραςτθριοτιτων, που εκμεταλλεφονται το πλεόναςμα κερμότθτασ κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ, αποτελεί πολφχρονθ επιδίωξθ του Διμου που κα πραγματωκεί με τθν εξαςφάλιςθ ανάλογων επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν. Ο ςχεδιαςμόσ μασ
 31. 31. Η δθμοτικι επιχείρθςθ τθλεκζρμανςθσ Πτολεμαΐδασ , κατά τθν 20ετι λειτουργία τθσ: • Ειςιγαγε ζνα νζο πρότυπο ενεργειακισ διαχείριςθσ και αποτελεί παράδειγμα ςτθν πόλθ και τθν χώρα • Αξιοποίθςε τισ χρθματοοικονομικζσ δυνατότθτεσ και ςυνζβαλε ςτθν αποκζντρωςθ ςθμαντικϊν πόρων προσ τθν Περιφζρεια για τθν υλοποίθςθ μεγάλων επενδφςεων • Διαςυνδζει τθ χώρα μασ με το ενεργειακό γίγνεςκαι των ευρωπαϊκών χωρών, • Δθμιουργεί ευκαιρίεσ βιώςιμθσ επιχειρθματικότθτασ • Διατθρεί εφλογεσ τιμολογιςεισ με κοινωφελι ςτόχευςθ, λόγω τθσ διαχειριςτικισ επάρκειασ τθσ επιχείρθςθσ και των επωφελών ςυμφωνιών με τον παραγωγό (ΔΕΗ) Για τουσ λόγουσ αυτοφσ επιβραβεφεται με τθν εμπιςτοςφνθ των δθμόςιων φορζων, των ςυνεργατών και των καταναλωτών τθσ και ςχεδιάηει με εμπιςτοςφνθ το μζλλον. ΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΑ
 32. 32. ↗ Η ανάπτυξθ τοπικϊν ενεργειακϊν ςυςτθμάτων από τθν αυτοδιοίκθςθ, ςε όφελοσ των τοπικϊν κοινωνιϊν, δικαιϊνει τον αναπτυξιακό ρόλο και τθν ευκφνθ των Διμων ςτθν κοινωνικι και οικονομικι εξζλιξθ τθσ χϊρασ μασ. ↗ Ιδιαίτερα ςε ςυνκικεσ οικονομικισ κρίςθσ , ςυςτιματα όπωσ θ Σθλεκζρμανςθ αποτελοφν ιςχυρό αντίβαρο για τθν βιωςιμότθτα των κοινωνιϊν μασ. ↗ Σο εγχείρθμα του Διμου Εορδαίασ για τθν υλοποίθςθ και ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ τθλεκζρμανςθσ, επαλθκεφει όλουσ τουσ ςτόχουσ που τζκθκαν. ↗ Σο ζργο αποτελεί μια από τισ πρϊτεσ, μεγάλεσ επενδφςεισ τθσ χϊρασ ςτα πλαίςια του Ε΢ΠΑ που ολοκλθρϊκθκαν και λειτουργοφν. ↗Η ςυνζργεια τθσ πολιτικισ θγεςίασ και των υπθρεςιϊν του ΤΠΕΚΑ με τον Διμο, ςε κάκε ςτάδιο υλοποίθςθσ του ζργου, υπιρξε υποδειγματικι και αποτελεί παράδειγμα, που μασ ενκαρρφνει να ςυνεχίςουμε, ϊςτε να προςφζρουμε λφςεισ και διεξόδουσ. ΢ιμερα που το ζργο λειτουργεί, αποδίδει ολοκλθρωμζνθ ςτθν κοινωνία τθσ Εορδαίασ μια νζα , μεγάλθ υποδομι που μασ κάνει όλουσ υπεριφανουσ. Η Διμαρχοσ Εορδαίασ Βρυηίδου Παραςκευι
 33. 33. Διμοσ Εορδαίασ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Σθλεκζρμανςθσ Ομάδα ζργου Δ.Ε.ΣΗ.Π.: Καλαϊτηίδου Ιωάννα, Πολιτικόσ Μθχανικόσ, Διευκφντρια Δ.Ε.ΤΗ.Π. Σταυριαννίδθσ Ιωάννθσ, Οικονομολόγοσ ΜBA, Προϊςτάμενοσ Οικονομικοφ Τμιματοσ Πετρίδθσ Νικόλαοσ, Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Msc, Προϊςτάμενοσ Τμιματοσ ζργων Κοκκίνθσ Ακανάςιοσ, Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ, Επιβλζπων Λευκόπουλοσ Ηλίασ, Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ, Επιβλζπων Πανίδου Λυδία, Πολιτικόσ Μθχανικόσ, Επιβλζπουςα Σιαμίδθσ Νικόλαοσ, Μθχανικό ΕΝ, βοθκόσ Επιβλζπων

×