Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Parliament Energy Security EU final show

498 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Parliament Energy Security EU final show

 1. 1. Ενθμζρωςθ από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ •Αςφάλεια ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ Ε.Ε. •Εξζταςθ τθσ Πρόταςθσ Κανονιςμοφ ςχετικά με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τισ διευρωπαϊκζσ ενεργειακζσ υποδομζσ (COM 2011/658)Ενημζρωςη Διαρκοφσ Επιτροπήσ Παραγωγήσ & Εμπορίου και Ειδικήσ Διαρκοφσ Επιτροπήσ Ευρωπαϊκών Υποθζςεων 26 Σεπτεμβρίου 2012
 2. 2. Αςφάλεια Ενεργειακοφ Εφοδιαςμοφ• Η ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (COM(2011) 539) προτείνει τθν περαιτζρω ανάπτυξθ μιασ εξωτερικισ ενεργειακισ πολιτικισ με τισ ακόλουκεσ προτεραιότθτεσ: – τθν οικοδόμθςθ τθσ εξωτερικισ διάςταςθσ τθσ εςωτερικισ ενεργειακισ αγοράσ – τθν ενίςχυςθ των εταιρικϊν ςχζςεων για αςφαλι, αειφόρο και ανταγωνιςτικι ενζργεια – τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν αειφόρο ενζργεια για τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ – τθ βελτίωςθ τθσ προϊκθςθσ των πολιτικϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ πζραν των ςυνόρων τθσ
 3. 3. Στόχοι τθσ πρόταςθσ Κανονιςμοφ• Η πλιρθσ ενοποίθςθ τθσ εςωτερικισ ενεργειακισ αγοράσ: – κανζνα κράτοσ μζλοσ δεν κα είναι απομονωμζνο από το ευρωπαϊκό δίκτυο• Η ςυμβολι ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ μζςω τθσ υλοποίθςθσ των ςτόχων μζχρι το 2020 για: – μείωςθ κατά 20% ςτισ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου – αφξθςθ κατά 20% τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και – αφξθςθ ςτο 20% του μεριδίου των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ• Διαςφαλίηοντασ παράλλθλα: – τθν αςφάλεια του εφοδιαςμοφ και – τθν αλλθλεγγφθ μεταξφ των κρατών μελών.
 4. 4. Για τθν επίτευξθ των ςτόχων• Προςδιορίηεται για τθν περίοδο ζωσ το 2020 και μετζπειτα ζνασ οριςμζνοσ αρικμόσ διευρωπαϊκϊν διαδρόμων και ηωνϊν προτεραιότθτασ που αφοροφν: – ςτα δίκτυα θλεκτριςμοφ και αερίου – ςτισ υποδομζσ μεταφοράσ πετρελαίου – ςτισ τεχνολογίεσ δζςμευςθσ και αποκικευςθσ διοξειδίου του άνκρακα• Για τον ςκοπό αυτό, θ υπό διαπραγμάτευςθ πρόταςθ Κανονιςμοφ βαςίηεται ςε τρεισ άξονεσ.
 5. 5. Πρώτοσ Άξονασ• Εξορκολογιςμόσ των διαδικαςιϊν χοριγθςθσ αδειϊν ςε ζργα κοινοφ ενδιαφζροντοσ, τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ των διαδρόμων και ηωνϊν ενεργειακϊν υποδομϊν προτεραιότθτασ. – Τα ζργα αυτά είναι επιλζξιμα για κοινοτικι χρθματοδότθςθ – Ζχουν προοπτικζσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ – Η αξιολόγθςθ τθσ βιωςιμότθτασ βαςίηεται ςε ανάλυςθ κόςτουσ- ωφελειϊν που ςυνδζονται με: • το περιβάλλον • τθν αςφάλεια του εφοδιαςμοφ και • τθν εδαφικι ςυνοχι
 6. 6. Δεφτεροσ Άξονασ• Διευκόλυνςθ αντιμετϊπιςθσ των ζργων κοινοφ ενδιαφζροντοσ από πλευράσ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου, που αφοροφν – ςτθν θλεκτρικι ενζργεια – ςτο αζριο
 7. 7. Τρίτοσ Άξονασ• Εξαςφάλιςθ τθσ υλοποίθςθσ των ζργων κοινοφ ενδιαφζροντοσ, μζςω τθσ παροχισ ςτιριξθσ που βαςίηεται ςτθν αγορά και ςτθν άμεςθ χρθματοδοτικι ςτιριξθ από τθν ΕΕ.• Επιλεξιμότθτα των ζργων κοινοφ ενδιαφζροντοσ για χρθματοδοτικι ςτιριξθ από τθν ΕΕ με άξονα τθν πρωτοβουλία «Συνδζοντασ τθν Ευρϊπθ», θ οποία αποτελεί αντικείμενο ξεχωριςτισ νομοκετικισ πρόταςθσ.
 8. 8. «Συνδζοντασ τθν Ευρώπθ»• Η ςυγκεκριμζνθ πρωτοβουλία αναπτφχκθκε για: – τθν αντικατάςταςθ του ιςχφοντοσ χρθματοδοτικοφ κανονιςμοφ Διευρωπαϊκϊν Δικτφων – τθν προϊκθςθ των ενεργειακϊν και ψθφιακϊν υποδομϊν προτεραιότθτασ – των υποδομϊν μεταφορϊν• Περιλαμβάνεται ςτισ προτάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για το επόμενο πολυετζσ δθμοςιονομικό πλαίςιο (2014- 2020)
 9. 9. Συνολικζσ Ανάγκεσ Επενδφςεων• Εκτίμθςθ τθσ Επιτροπισ δείχνει πωσ οι ςυνολικζσ ανάγκεσ επενδφςεων ςε ενεργειακζσ υποδομζσ ευρωπαϊκισ ςθμαςίασ κα ανζλκουν ςτα 200 δισ ευρϊ ζωσ το 2020.• Από αυτά περίπου 140 δισ ευρϊ αφοροφν επενδφςεισ : – για ςυςτιματα μεταφοράσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ υψθλισ τάςθσ, τόςο ςε χερςαίεσ όςο και ςε υπεράκτιεσ εγκαταςτάςεισ, – ςε εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ και εφαρμογζσ ευφυϊν δικτφων ςτο επίπεδο τθσ μεταφοράσ και τθσ διανομισ.• Περίπου 70 δισ ευρϊ αφοροφν επενδφςεισ: – για αγωγοφσ μεταφοράσ αερίου υψθλισ πίεςθσ – για εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ και τερματικοφσ ςτακμοφσ υγροποιθμζνου/ςυμπιεςμζνου φυςικοφ αερίου (ΥΦΑ/ΣΦΑ) – υποδομζσ αντίςτροφων ροϊν.• Ακόμθ 2,5 δισ ευρϊ αφοροφν υποδομζσ μεταφοράσ διοξειδίου του άνκρακα.• Τα ποςά των επενδφςεων για τθν περίοδο 2011-2020 κα αυξθκοφν κατά 30% για το αζριο και ζωσ και 100% για τθν θλεκτρικι ενζργεια ςε ςχζςθ με τα τρζχοντα επίπεδα. *Οι εκτιμήσεις αυτζς αναθεωροφνται ανά διετία
 10. 10. Βαςικά Εμπόδια ςτθν Υλοποίθςθ Επενδφςεων• Βαςικά εμπόδια, που αποτρζπουν τισ επενδφςεισ αυτζσ ι τισ κακυςτεροφν κατά πολφ πζρα από τθν προκεςμία του 2020 είναι προβλιματα: – ςχετικά με τθ χοριγθςθ αδειϊν, που μπορεί να οφείλονται ςε χρονοβόρεσ και αναποτελεςματικζσ διαδικαςίεσ, ι τθν εναντίωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ – ςχετικά με τισ κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ κεςμικοφ πλαιςίου – χρθματοδότθςθσ
 11. 11. Ελλθνικζσ ΘζςεισΕνημζρωςη Διαρκοφσ Επιτροπήσ Παραγωγήσ & Εμπορίου και Ειδικήσ Διαρκοφσ Επιτροπήσ Ευρωπαϊκών Υποθζςεων 26 Σεπτεμβρίου 2012
 12. 12. Άξονεσ Ενεργειακοφ Σχεδιαςμοφ• Μζγιςτθ δυνατι απεξάρτθςθ από τισ ειςαγωγζσ πετρελαίου• Αναβάκμιςθ ενεργειακϊν υποδομϊν• Δθμιουργία νζων ςυμπλθρωματικϊν υποδομϊν• Ανάδειξθ και αξιοποίθςθ εγχϊριων πθγϊν ενζργειασ• Ενίςχυςθ διαςυνοριακϊν διαςυνδζςεων ενεργειακϊν ςυςτθμάτων
 13. 13. Ελλθνικζσ Προτάςεισ• Συμμετοχι ςε τρεισ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ διαδρόμουσ και ηϊνεσ διευρωπαϊκϊν υποδομϊν. Οι προτάςεισ αυτζσ αφοροφν: – τισ Διαςυνδζςεισ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ Βορρά-Νότου ςτθν Κεντροανατολικι και Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ» («NSI East Electricity») – τισ Διαςυνδζςεισ αερίου Βορρά-Νότου ςτθν Κεντροανατολικι και Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ («NSI East Gas») – τον Νότιο Διάδρομο μεταφοράσ φυςικοφ αερίου («SGC»)
 14. 14. Επιςθμάνςεισ ςτα κριτιρια επιλεξιμότθτασ των ζργων• Ιδιαιτερότθτεσ τθσ χϊρασ – νθςιωτικζσ περιοχζσ• Ιςότιμθ αντιμετϊπιςθ ζργων• Αδυναμία εξαςφάλιςθσ πόρων μζςω μθχανιςμϊν αγοράσ• Ζργα που ςυνειςφζρουν ςτθν ενεργειακι αςφάλεια τθσ ΕΕ μζςω διαφοροποίθςθσ πθγϊν και οδϊν

×