Successfully reported this slideshow.

Unsur intrinsik novel

10,252 views

Published on

  • Be the first to comment

Unsur intrinsik novel

  1. 1. Unsur Intrinsik Novel Amanat Dina Nafas PanungtunganKarangan MH.RUSTANDI KARTAKUSUMAH(Disusun kanggo nyumponan tugas bahasa sunda) Ku : Ketua : Nurhaeni Anggota : - Riyani - Yoga Pratama - Iip Zulkipli - Irpan Afandi SMP NEGERI 1 DARMARAJA
  2. 2. PANGANTEUR : Dayat jeung Duduy sosobatan. Duanana terus ancrubfront,ngilu perang ngalawan walanda. Hiji mangsa,pasukan ti kompi Suparman bias ngburank-barik seteleng howitzer Walanda.Tapi di sagedengeun atoh bisameruhkeun Walanda tangtu baris ngayakeun balitungan . Dayat jeung Duduy,dua sobat nu ninggalkeun sakola alatanhaying bebela ka lemah cai. Geus ampir sataun papisah jeungkolot,atuh puguh we dua nana remen ngawangkong hayingpanggih jeung kulawarga. Enya bae,Walanda teh males ku sorangan nu rohaka. Derbae perang.Duduy kabeunangan.Pingpingna kasamber pepetlanpelor tina mariem.da puguh terus-terusan ngaluarkeungetih,Duduy teu kuat,nepi ka hanteuna,sarta omat-omatansangkan Dayat nepikeun eta amanat.` Lian ti “Amanat dina napas panungtungan”,aya deui nusejenna nu di muat dina ieu buku saperti “Mojang DusunMeledug”,”Laligar Kembang ti Paris” jeung nu sejenna.Ditulis kubasa nu ngaleunjeur,beunang pngarang nu kawentar kunovelna Mercedes 190
  3. 3. SUSUNAN MAKALAHJUDULPANGANTEUR…………………………iDAPTAR ISI……………………………..iiDAPTAR KELOMPOK……………….iiiBAB 1 : Bubuka Kalayan ngagunakun tipu muslihat anu pinterKompi Suparman bisa hasil ngburak-barik setelenghowitzer Walanda dina mumunggang pasir L 412,teujauh ti kampong Ciherang. Mayor jamhur,komandan batalyon,mimitinahenteu daekeun percaya,waktu dibere laporan tikompi teh.
  4. 4. 1.1 WANGEUNAN NOVEL “Na enya ?” tarosna dina telepon “Moal enya ngabohong atuh,kang !” walonSuparman,bari ngisedkeun kuring nu keur nompo-nompo keun ceuli kana telepon,milu ngadengekeun. “Eta bet ku asa….”Mayor jamhur henteunuluykeun kalimahna. “Asa kumaha kang ?” Myor Jamhur teu ngawalonan.panon kuring jeung panon mang mamanpaamprok.nyeh sungut duaan ngagelenyu,anteb.Kacipta eces pisan,Mayor Jamhur gogodeg,baripanangannana ngusapan gado nu janggotna nuwates tilu opat lembar. Kalungguhan sateleng anu kasebut the mungguhsarwa strategis.jaba ti eta pakarang nu ngajaganasamakta.Ari pakarang ti kuring sarerea,KompiSuparman (Maman),minangka pang rohakana thebren. Kitu ge kadangkala macet.tapi waktu ngajoraghowitser mah,berkah,Si Randa bengsrat the teu
  5. 5. sakara-kara,teu macet teu naon.Randa bengsrat tehngaran bren.“Laporan nu paos” cek maman dina telepon,”Laporan bubuk alitna mah engke ku bunghidayat.tangtos di jurungkeun ka MarkasBatalyon,upami tos rengse.” “Tos rengse kumaha ?’ Mayor nanya. Ku maman di jentrekeun,yen Walanda ka erongbakal males kalayan rongkah.bisa jadi mentabantuan ka pasukan teng, ti Dayeuh Kolot nanaon. “bisa jadi.malah tangtu.” Satungtung ku loba teuingpercakapannana,peutingna samemeh mariksapiket,kuring ngomong ka Duduy,”menta cuti theurang dua minggu bae nya ? bisi lila teuing di jalan.” “paling saeutik sapuluh poe,” walon duduy barileos indit ka tempat seksina,mawa daun kawungteunyaho ti mana . si eta mah sok aya bae jalanmeunangkeuyn naon-naon teh.
  6. 6. 1.2 Rumusan masalah 1.Tema carita anu aya dina eta novel nyaeta ? 2.Saha wae palaku anu aya dina eta novel ? 3.Lattar / setting nu kagambar dina eta novel nyaeta ? 4.kumaha jalan caritana ? 5.Anamat naon anu hayang di tepikeun ti pangarang dina eta carita ? 6.Kumaha posisi pangarang (point of view) dina eta carita ?
  7. 7. BAB II ANALISIS UNSUR INTRINSIK NOVEL“Amanat Dina Napas Panungtungan”2.1 identitas novel1.Judul : Amanat Dina Napas Panungtungan2.Pangarang : MH.RUSTANDI KARTAKUSUMAH3.Penerbit : PT.KIBLAT4.Taun terbit : 19502.2 Ringkesan Carita Kalayan ngagunakeun tipu muslihat anu pinterKompi Suparman bisa hasil ngaburak-barik stelenghowitser Walanda dina mumunggang pasir L 412 teujauh ti Kampung Ciherang. Dina ngyakeun rek perangna bisa jadi mentabantuan ti Dayeuh Kolot.2.3 Tema carita 1.Tema Tema anu aya dina carita ” Amanat DinaNapas Panungtungan” nyaeta Tema Sosial.hal ieubiasa di tingali dina ngagambarkeun kahirupan.
  8. 8. 2.Palaku Palaku nu aya dina ieu carita nyaeta :- Mayor Jamhur- Kapten Suparman (maman)- Bung Hidayat- Duduy (Abdulah)- Dayat ( Hidayat )- Sujadi- Si ajum- Nunung- Nyi Randa- Kang dayat 3.Latar / Setting  Ci Herang  Walanda  Dayeuh kolot  Beurang  Sore Peuting Suasana nu kagambar dina eta ncarita nyaeta dina kaayaan jalan carita nu rek ngalawan peperangan Walanda Alur carita : Alur Maju
  9. 9. Amanat nu rek di tepikeun : ,Kudu kompak dina ngajalankun rencana Point of view :Dina ieu carita ieu pangarang jadi tokoh nu ka hiji di luartokoh carita pangarang jadi pancarita, (anu nyaritakeun)PANUTUP :Novel “Amanat Dina napas panungtungan” geus bisangagambarkeun kaayaan nu rek perang nglawanWalanda.

×