Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Otomotiv tedarik sanayi / Automotive Supply Industry Productivity Analysis

151 views

Published on

Dünya Otomotiv Konferansı sunumu - WAC 2019,
World Automotive Conference presentation - WAC 2019,

WA
Otomotiv Tedarik Sanayi Verimlilik Analizi
Automotive Supply Industry Productivity Analysis sd

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Otomotiv tedarik sanayi / Automotive Supply Industry Productivity Analysis

 1. 1. Otomotiv Tedarik Sanayi Verimlilik Analizi Automotive Supply Industry Productivity Analysis Gül Taşkıran Battal T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Ekonomisi Daire Başkanı
 2. 2. Görevlendirme ve Yöntem Assignment and Method Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2016 – 2019) Turkey Automobile Sector Strategy Document and Action Plan (2016 – 2019) Hedef 2: Sektörün Markalaşma Kabiliyetini ve Küresel Rekabet Gücünü Artırmak Eylem 2.2: Otomotiv tedarik sanayine yönelik verimlilik raporu hazırlanacak ve sonucunda verimliliği arttırıcı öneriler geliştirilecektir. Goal 2: Increasing the Branding Capability and Global Competitiveness of the Sector Action 2.2 An productivity report for the automotive supply industry will be prepared and recommendations will be developed as a result of increasing productivity. • Saha araştırması • [Odak verimlilik olmakla birlikte, kapsam daha bütüncül.] • TAYSAD ile işbirliği • 407 Gözlem • Temel istatistiki incelemeler • Ekonometrik incelemeler • Temel Bileşenler Analizi (PCA) • GBS’den Otomotiv Tedarik Sanayinin tespiti ve devamında ana sanayi ve tedarik sanayinin verimliliklerinin incelenmesi • OECD ICIO(2015) ile uluslararası karşılaştırma • Field survey • [The focus is on productivity, but the scope is more comprehensive.] • Cooperation with TAYSAD • 407 Observations • Basic statistical analysis • Econometrical analysis • Principal Component Analysis (PCA) • Determination of Automotive Supply Industry from Ministry Database and examination of productivity of main industry and supply industry • International comparisons using OECD ICIO (2015)
 3. 3. Kim Kimdir? Who is Who? 84 10 6 0,3 %100 yerli sermayeli / 100% domestic company Yabancı bir grubun Türkiye’deki girişimi / An enterprise of a foreign group in Turkey Yabancı ortaklığı olan yerli işletme / Domestic company with foreign partner % 100 Yabancı sermayeli işletme / 100% foreign company İşletme Aitlik Durumu / Ownership Status (%) 52 31 9 2 2 1 1 Tier 1 tedarikçi Tier 2 tedarikçi Tier 3 tedarikçi Tier1 & Tier2 Aftermarket OEM & Aftermarket Tier1, Tier2 & Tier3 Üretim Ağındaki Pozisyonu / Position in Production Network (%)
 4. 4. 1% 3% 8% 7% 12% 10% 10% 0% 3% 7% 5% 9% 4% 3% 0% 3% 2% 2% 1% 0% 0% 1% 0% 4% 1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 1-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 >=500 Çalışan Sayılarına göre Tedarik Zincirindeki Pozisyon / Position in Supply Chain by Number of Workers Tier 1 tedarikçi Tier 2 tedarikçi Tier 3 tedarikçi Diğer 55 29 6 7 3 Yurtiçi OEM / Domestic OEM Yurtdışı / Abroad Yurtiçi & Yurtdışı / Domaestic & Abroad Yurtiçi OEM Harici / Domestic Non-OEM Yurtdışı OEM / OEM Abroad Nerelere Satıyor? / Selling Destinations Kim Kimdir? Who is Who?
 5. 5. 23 19 13 20,9 18,7 29,8 Tier 1 Tier 2 Tier 3İşletmeninTedarik ZincirindekiYerineGöre/ PositioninProduction Network Maliyet, Ciro Değişimi / Change in Costs and Turnover (%) Maliyet Değişimi / Change in Costs (%) Ciro Değişimi / Change in Turnover (%) -2,16 -2,25 -19,75 Tier 1 Tier 2 Tier 3 İşletmeninTedarik ZincirindekiYerine Göre/Positionin ProductionNetwork Verimlilik Değişimi, Ağırlıklı Ortalama/ Change in Productivity, Weighted Average (%) Verimlilik Değişimi / Change in Productivity (%)
 6. 6. 5 yıldan uzun süre sonra / More than 5 years 38% 3-5 yıl içinde / In 3-5 years 34% 1-2 yıl içinde / In 1-2 years 21% Şu an uygulanıyor / Now operating 6% Hiç bir zaman / Never 1% Dördüncü Sanayi Devrimi kapsamındaki gelişmelerin ne zaman faaliyetlerinizin bir parçası haline gelmesini bekliyorsunuz? When do you expect developments in the Fourth Industrial Revolution to become part of your activities? 76 53 44 41 32 31 25 23 19 18 17 0 20 40 60 80 Robotik / Robotics Esnek ve Değişen Ürün Bandı / Flexible and Changing Product Line İleri/Gelişmiş Malzemeler / Advanced Materials Eklemeli Üretim ve 3 Boyutlu Yazıcılar / Additive Manufacturing and 3D Printers Mobil Uygulamalar ve Sosyal Medya Çözümleri / Mobile Applications and Social… Siber Güvenlik / Cyber security Bulut Bilişim / Cloud computing Veri Madenciliği ve Analizi / Data Mining and Analysis Artırılmış Gerçeklik / Augmented Reality RFID Sanallaştırılmış Ürün / Virtualized Product Stratejik Öneme Sahip Teknolojiler (%) Strategically Important Technologies
 7. 7. Entegre biçimde yürütüyoruz / Making R&D integrated with prod. network 62% Ar-Ge , Ür-Ge faaliyeti yürütmüyoruz / Don't making R&D and P&D 20% Bağımsız yürütüyoruz / Perforimg R&D, P&D independently 18% Ar-Ge ve Ür-Ge / R&D P&D Entegre biçimde yürütüyoruz / Making Design integrated with prod. network 64% Tasarım faaliyeti yürütmüyoruz / Don't make design 22% Bağımsız olarak yürütüyoruz / Making design independently 14% Tasarım / Design • Analiz, Ar-Ge veya tasarım faaliyeti yürüten işletmelerin verimliliklerinin anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu göstermektedir. • Ayrıca işletmenin içinde bulunduğu değer zinciriyle birlikte tasarım faaliyeti yürütmesinin (Ar-Ge faaliyetlerinin aksine) verimlilik değişimleriyle pozitif ilişkisi ortaya koyulmuştur. • Bu bulgu tasarım süreçlerinin entegre yürütülmesinin başarıya ulaşması açısından belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. • The analysis shows that the efficiency of enterprises carrying out R&D or design activities is significantly higher. • In addition, it has been shown that the design activity (in contrast to R&D activities) with the value chain of the enterprise is positively related to productivity changes. • This finding reveals that the integrated execution of design processes is decisive in terms of success.
 8. 8. 16 19 14 72 69 65 0 10 20 30 40 50 60 70 80 İşletmemizin yönetim yapısı (organizasyonel yapı, karar verme süreçleri vb.) / Management structure of our company (organizational structure, decision- making processes, etc.) Beyaz yakalı çalışanların yetkinlik düzeyi / Competence level of white collar employees Özsermaye yapısı / Equity structure İşletmemizin Ar-Ge yapma ve/veya uygulama kapasitesi / R&D capacity of our company ERP, MRP, CRP, Bulut Bilişim, Nesnelerin Interneti vb. bilişim yöntemleri ile üretimi entegre edebilmek / ERP, MRP, CRP, Cloud Computing, Internet of Things, etc. to be able to integrate production with information methods Teknolojik değişikliklere uyum sağlayabilen çalışan yapısı / Employee structure that can adapt to technological changes Yeterli / Adequate Yetersiz / Inadequate Firma Verimliliğinde İç Dinamikler / Internal Dynamics in Firm Productivity
 9. 9. Verimlilik Analizleri ve Ana Sanayi Bağlantıları / Productivity Analysis and Linkages to Main Industry 1.131 1.106 1.023 826 862 818 885 947 1.235 930 817 675 754 737 711 839 5.609.300 4.928.658 5.028.949 4.863.740 5.655.146 5.643.218 6.264.280 6.807.634 2.192.624 1.941.248 1.895.341 1.908.684 2.001.314 2.105.276 2.273.508 2.530.969 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Otomotiv Ana Sanayi İşgücü Verimliliği (Sol Eksen) / Automative Ind. Labour Productivity (Left) Otomotiv Tedarik Sanayi İşgücü Verimliliği (Sol Eksen) / Automotive Supply Ind. Labour Productivity (Left) Otomotiv Ana Sanayi TFV (Sağ Eksen) / Automative Ind. TFP (Right) Otomotiv Tedarik Sanayi TFV (Sağ Eksen) / Automative Supply Ind. TFP (Right)
 10. 10. Teşekkür ederiz. Thank You

×