Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dimensión relixiosa do ser humano

505 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dimensión relixiosa do ser humano

 1. 1. <ul><li>DIMENSIÓN RELIXIOSA </li></ul><ul><li>DO </li></ul><ul><li>SER HUMANO </li></ul>
 2. 2. Afirmacións sobre a RELIXIÓN <ul><li>“ Unha relación natural e espontánea entre a creatura e o Creador, expresión do sentimento de infinito impreso na alma humana ” </li></ul>
 3. 3. <ul><li>“ O estado propio dunha época primitiva de ignorancia ” </li></ul><ul><li>(A. Comte) </li></ul>
 4. 4. <ul><li>“ O ser mesmo do home en canto que se pon en xogo o sentido da súa vida e da súa existencia en xeral ” </li></ul><ul><li>(P. Tillich) </li></ul>
 5. 5. <ul><li>“ Pura proxección dos desexos humanos ” </li></ul><ul><li>(L. Feuerbach) </li></ul>
 6. 6. <ul><li>“ O opio do pobo ” </li></ul><ul><li>(K. Marx) </li></ul>
 7. 7. <ul><li>“ Búsqueda do sentido último e recoñecemento dunha realidade suprema que trascende ao ser humano, dándolle un sentido pleno e absoluto á súa existencia ” </li></ul>
 8. 8. <ul><li>“ Refuxio falso ante a incapacidade de soportar a vida ” </li></ul><ul><li>(F. Nietzsche) </li></ul>
 9. 9. <ul><li>“ Neurosis obsesiva universal ” ante “o estado infantil de dependencia absoluta ” e “ nostalxia do pai ” </li></ul><ul><li>(S. Freud) </li></ul>
 10. 10. <ul><li>“ A experiencia do sagrado. Hai algo eterno na relixión, destinado a sobrevivir. As formas poden cambiar, pero o substancial permanece. O substancial é a experiencia do sagrado ” (É. Durkheim) </li></ul>
 11. 11. Propostas e obxectivos <ul><li>1º.- Profundar no coñecemento do feito relixioso , tratando de descubrir o substancial </li></ul><ul><li>2º.- Identificar e analizar as grandes experiencias relixiosas da historia e que deron lugar ás relixións actuais , aportando sentido á vida de millóns de persoas </li></ul><ul><li>3º.- Analizar a situación da relixión na actual sociedade secularizada , tratando de recoñecer as causas e consecuencias de dita situación </li></ul>
 12. 12. 1.- O FEITO RELIXIOSO (1) <ul><li>1.- ¿Qué é a RELIXIÓN? </li></ul><ul><ul><li>A relixión é un feito … </li></ul></ul><ul><ul><li>… especificamente humano … </li></ul></ul><ul><ul><li>… e orixinal , … </li></ul></ul><ul><ul><li>… consistente na búsqueda do sentido último … </li></ul></ul><ul><ul><li>… e no recoñecemento dunha realidade suprema que trascende ao home, dándolle un sentido pleno e absoluto á súa existencia </li></ul></ul>
 13. 13. 1.- O FEITO RELIXIOSO (2) <ul><li>2.- ORIXE DA RELIXIÓN </li></ul><ul><ul><li>En todas as culturas antigas existen numerosos vestixios e pegadas relixiosas : utensilios de culto (altares, amuletos,…), restos de tipo funerario, animais pintados nas covas,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Estas pegadas indican que os homes primitivos practicaron unha relixión. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pero, como foi a relixión nas súas orixes? </li></ul></ul>
 14. 14. 1.- O FEITO RELIXIOSO (3) <ul><li>Distintas interpretacións sobre a orixe da relixión: </li></ul><ul><ul><li>1.- ANIMISMO : crenza en espíritos desligados do corpo e que animaban aos seres dándolles vida. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Culto aos mortos como crenza na vida máis alá da morte. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>2.- TOTEMISMO : o tótem é a alma dun animal que encarna e protexe a vida colectiva do grupo. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Culto ao animal como forma máis primitiva da relixión. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>3.- MAXIA : intento de dominio das forzas sobrenaturais utilizándoas en beneficio propio. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Busca o sentido utilitario e non o sentido último. </li></ul></ul></ul>
 15. 16. 1.- O FEITO RELIXIOSO (4) <ul><li>Non sabemos como foi a relixións nas súas orixes </li></ul><ul><li>Os pobos antigos máis coñecidos (Mesopotamia, Exipto,…) tiñan unhas relixións bastante organizadas, pero nas que destacaban o culto: </li></ul><ul><ul><li>aos mortos </li></ul></ul><ul><ul><li>aos animais </li></ul></ul><ul><ul><li>ás forzas da natureza </li></ul></ul><ul><li>Os MITOS e os RELATOS que acompañan aos ritos tamén acompañan á experiencia relixiosa </li></ul><ul><li>Todo na procura de darlle sentido á existencia </li></ul>
 16. 17. 1.- O FEITO RELIXIOSO (5) <ul><li>3.- EXPERIENCIA DO SAGRADO </li></ul><ul><ul><li>Durkheim : “ hai algo eterno na relixión, destinado a sobrevivir. As formas poden cambiar, pero o substancial permanece. O substancial é a experiencia do sagrado ” </li></ul></ul><ul><ul><li>Nas sociedades primitivas , a experiencia do sagrado é coñecida con distintos nomes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oceanía: mana </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Exipto: ka </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>India: Brahmán </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>China: tao </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Detrás de todas estas expresións escóndese a experiencia dun poder misterioso, que transcende á persoa, impactándoa e transformándoa. Esa é a EXPERIENCIA RELIXIOSA . </li></ul></ul>
 17. 19. 1.- O FEITO RELIXIOSO (6) <ul><li>Perspectiva sociolóxica : </li></ul><ul><ul><li>Desde o punto de vista sociolóxico, o sagrado maniféstase como forza misteriosa que se encarna nos membros dunha sociedade facendo que todos se sintan un por enriba da individualidade </li></ul></ul><ul><ul><li>P. ex.: TOTEM : crenza e sentimento de algo superior que transcende e une ao clan; é a forza misteriosa do clan, anterior a cada un dos seus membros e que os sobrevirá ( É. Durkheim ) </li></ul></ul>
 18. 20. 1.- O FEITO RELIXIOSO (7) <ul><li>Perspectiva fenomenolóxica : </li></ul><ul><ul><li>Desde a perspectiva da fenomenoloxía, o sagrado aparece como unha realidade numinosa , é dicir, como algo totalmente distinto que transcende ao individuo deixándoo impactado. </li></ul></ul><ul><ul><li>O numinoso é un misterio tremendo e fascinante; como tremendo, inspira respecto, temor e terror; como fascinante, atrae, seduce e embriaga ( R. Otto ) </li></ul></ul>
 19. 21. 1.- O FEITO RELIXIOSO (8) <ul><li>Perspectiva hermenéutica : </li></ul><ul><ul><li>Desde o punto de vista hermenéutico (que intenta integrar todos os aspectos), o sagrado experiméntase como fundamento da realidade , como realidade definitiva e última que lle dá sentido á existencia. </li></ul></ul><ul><ul><li>O sagrado transcende este mundo, pero maniféstase nel de forma imprevisible, polo que hai que estar atentos ás hierofanías , que son manifestación do sagrado. </li></ul></ul>
 20. 22. 1.- O FEITO RELIXIOSO (9) <ul><li>Que hai detrás do sagrado? De onde procede esa forza misteriosa ( mana, tao, atman, ka, ruah ou pneuma )? </li></ul><ul><ul><li>Todas as relixións falan dunha realidade suprema á que denominamos DEUS, BRAHMÁN, ALÁ, IAHVÉ,… </li></ul></ul><ul><ul><li>… pero ninguén puido vela. </li></ul></ul><ul><ul><li>Por iso, en cada cultura soe imaxinarse de formas diferentes. </li></ul></ul>
 21. 23. 1.- O FEITO RELIXIOSO (10) <ul><li>4.- FUNCIÓNS PROPIAS DA RELIXIÓN </li></ul><ul><ul><li>Funcións propias e inherentes á relixión : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mística : orientar ao ser humano cara ao misterio; capacita ao crente para relacionarse con Deus. O contacto con Deus modela ao ser humano, facéndoo semellante a el </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Profética e crítica : descubrir as falsidades e enganos, denunciar as situacións inhumanas e anunciar a verdadeira salvación (vs pseudorrelixiosidade : actitude relixiosa falsa) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moral : impulsa a facer o ben, iluminando a conciencia, inspirando normas e orientando condutas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Asistencial : atender aos abandonados, asistíndoos nas súas necesidades e amosándolles a misericordia de Deus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Social : impulsa a crear un sentimento de fraternidade na sociedade, promovendo valores sociais, como a solidariedade, a paz, a festa,… e lexitimando o sentido da vida </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Funcións que se derivan de situacións humanas e sociais : atención a necesidades sociais que sen elas estarían desatendidas: asilos, orfanatos, hospitais, escolas,... </li></ul></ul>
 22. 24. 1.- O FEITO RELIXIOSO (11) <ul><li>5.- USO E ABUSO DA RELIXIÓN </li></ul><ul><ul><li>A relixión é en si mesma un feito bo , que lle axuda ao ser humano a atopar o sentido da vida, un sentido que o encha plenamente nas súas carencias máis profundas e nas súas aspiracións máis sublimes; un sentido que relativice os problemas e preocupacións, situándoos na súa xusta dimensión. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pero non se pode negar que a veces abusouse da relixión ; falsificouse o seu verdadeiro sentido, foi utilizada como opio para evadirse da realidade, usouse para atemorizar á xente, para reprimila, para explotar o sentimento relixioso de persoas sinxelas. </li></ul></ul>
 23. 25. 1.- O FEITO RELIXIOSO (12) <ul><li>6.- RELIXIÓN E POLÍTICA </li></ul><ul><ul><li>Nas sociedades antigas e tradicionais dominaba a teocracia ou réxime divino : acudíase á relixión para lexitimar a autoridade e a orde establecida e para dar cohesión política. </li></ul></ul><ul><ul><li>Algunhas relixións abusaron desta situación, exercéndoa con despotismo, incluso promovendo loitas e guerras. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoxe parecen estar claramente delimitadas as funcións propias da relixión e as da política, ainda que todavía existen grupos fanáticos e integristas que defenden o dereito da relixión a exercer esta función, e incluso existen estados teocráticos . </li></ul></ul>
 24. 27. 1.- O FEITO RELIXIOSO (13) <ul><li>7.- RELIXIÓN E SOCIEDADE </li></ul><ul><ul><li>Función de suplencia : atención a necesidades sociais que sen elas estarían desatendidas: asilos, orfanatos, hospitais, escolas,... </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociedades modernas: cada vez máis pluralistas, nas que a relixión foi perdendo peso e influencia . Incluso hai quen pensa que a relixión é algo privado e persoal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sen embargo, a RELIXIÓN ten unha DIMENSIÓN SOCIAL á que non pode renunciar, xa que nace da sociedade e vive dentro dela. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pero tamén a SOCIEDADE precisa da RELIXIÓN : dos seus símbolos, valores, crenzas,... </li></ul></ul>
 25. 28. 2.- CATRO GRANDES EXPERIENCIAS RELIXIOSAS (1) <ul><li>Experiencia relixiosa: coñecemento de Deus a través do contacto persoal con El, por medio de mediacións ou símbolos sagrados </li></ul><ul><li>É o encontro co sagrado; algo misterioso </li></ul><ul><li>Deus permanece oculto e incomprensible; pero tamén se revela ás persoas quedando estas transformadas </li></ul>
 26. 29. 2.- CATRO GRANDES EXPERIENCIAS RELIXIOSAS (2) <ul><li>Características comúns ás catro grandes experiencias relixiosas que fixeron historia: </li></ul><ul><ul><li>1.- Existencia de inquedanzas ou preocupacións que conducen a un encontro misterioso </li></ul></ul><ul><ul><li>2.- Existencia duns símbolos sagrados que serven de mediación co divino </li></ul></ul><ul><ul><li>3.- Existencia dunha manifestación de Deus ou iluminación que transforma ás persoas </li></ul></ul><ul><ul><li>4.- Existencia dunha misión que responde ás súas inquedanzas </li></ul></ul>
 27. 30. 2.- CATRO GRANDES EXPERIENCIAS RELIXIOSAS (3) <ul><li>ABRAHAM : Promesa dunha terra en propiedade e dunha gran descendencia </li></ul>
 28. 31. 2.- CATRO GRANDES EXPERIENCIAS RELIXIOSAS (4) <ul><li>BUDA : Inquedanza ante o misterio da dor . Mediante a meditación acadou a iluminación . A partir de aí ensinou as catro nobres verdades . </li></ul>
 29. 32. 2.- CATRO GRANDES EXPERIENCIAS RELIXIOSAS (5) <ul><li>XESÚS : No seu bautismo, faise presente a Trinidade , e o seu recoñecemento como Fillo de Deus . Comeza a anunciar o Evanxeo . </li></ul>
 30. 33. 2.- CATRO GRANDES EXPERIENCIAS RELIXIOSAS (6) <ul><li>MAHOMA : Un anxo reveloulle por escrito o que debía anunciar, converténdose en mensaxeiro de Deus </li></ul>
 31. 34. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (1) <ul><li>1.- A RELIXIÓN NUNHA SOCIEDADE SECULARIZADA </li></ul><ul><ul><li>SECULARICACIÓN: proceso polo que a razón se emancipa da fe, a política sepárase da relixión, e esta diminúe a súa presenza na vida social, moral, na educación,… </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proceso impulsado polas revolucións científicas e tecnolóxicas . O home foi coñecendo as leis da natureza e foi controlando as forzas do universo, polo que xa non precisa recurrir á relixión para solucionar os seus problemas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>As institucións seculares ou civís asumen funcións tradicionalmente exercidas por institucións relixiosas: educación, ensinanza, asistencia sanitaria, beneficencia,… </li></ul></ul>
 32. 35. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (2) <ul><li>2.- A SECULARIZACIÓN, PURIFICACIÓN DA RELIXIÓN </li></ul><ul><ul><li>S. XIX: A. Comte anunciou o fin da relixión mediante a doutrina dos tres estados : </li></ul></ul><ul><ul><li>S. XXI: convivencia entre relixión, filosofía e ciencia. A secularización non supón a fin da relixión, senón a súa purificación . </li></ul></ul>1º.- RELIXIÓN 2º.- FILOSOFÍA 3º.- CIENCIA 1º.- INFANCIA 2º.- ADOLESCENCIA 3º.- ADULTEZ
 33. 36. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (3) <ul><li>A SECULARIZACIÓN foi interpretada de moi diferentes maneiras: </li></ul>
 34. 37. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (4) <ul><li>Para uns, significa a decadencia da relixión e o abandono desta por considerala incompatible coa ciencia e o progreso. </li></ul><ul><ul><ul><li>Esta actitude soe coñecerse como SECULARISMO : a ciencia pode explicar todos os misterios do home e do mundo; a técnica pode construír a sociedade ideal; o humanismo pode fundamentar todos os valores sen a referencia dun ser transcendente. </li></ul></ul></ul>
 35. 38. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (5) <ul><li>Para outros, significa un movemento perturbador e diabólico , que os leva a taparse os ollos e a pecharse nas súas crenzas por medo a perder a fe. </li></ul><ul><ul><ul><li>Esta actitude responde ao FANATISMO e ao FUNDAMENTALISMO , que concibe a relixión como a única resposta a todos os enigmas do mundo, como o único medio para construír a sociedade e o único fundamento dos valores humanos. </li></ul></ul></ul>
 36. 39. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (6) <ul><li>ACTITUDE DIALOGANTE : abrirse ás aportacións da ciencia e ao sentido relixioso, acadando unha verdadeira síntese. </li></ul><ul><ul><ul><li>Esta actitude responde a unha madurez humana e relixiosa capaz de integrar nunha visión de conxunto o sentido da ciencia e o sentido da relixión, dous planos dunha mesma realidade que non se exclúen, senón que se completan. </li></ul></ul></ul>
 37. 40. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (7) <ul><li>Einstein : “A c iencia sen relixión é coxa; a relixión sen ciencia é cega ” </li></ul>
 38. 41. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (8) <ul><li>3.- PLURALISMO E LIBERDADE RELIXIOSA </li></ul><ul><ul><li>Antes , na sociedade premoderna , a relixión tiña o monopolio ideolóxico e moral , dando unha visión totalizante e unitaria da realidade na que todo tiña un significado coherente. </li></ul></ul><ul><ul><li>Agora , cada individuo tende a crear a súa propia visión do mundo , sen buscar un significado universalmente aceptado. </li></ul></ul>
 39. 42. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (9) <ul><li>Esta situación permite o exercicio das liberdades democráticas e a tolerancia, dentro das que se sitúa a liberdade relixiosa </li></ul><ul><li>Cada individuo pode coñecer as distintas visións do mundo, xulgalas criticamente e elixir libre e responsablemente , respectando sempre as outras opcións. </li></ul>
 40. 43. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (10) <ul><li>Pero esta situación de liberdade tamén ten os seus riscos : </li></ul><ul><ul><li>1.- Permite a MANIPULACIÓN por parte dos máis poderosos </li></ul></ul><ul><ul><li>2.- A tolerancia pode converterse en INDIFERENCIA e FALTA DE CRITERIO </li></ul></ul><ul><ul><li>3.- A pluralidade de sentidos pode conducir á FRAGMENTACIÓN DA REALIDADE (para cada situación búscase un sentido), á incoherencia, á contradicción e a falta de identidade </li></ul></ul><ul><ul><li>A ausencia dun sentido unificador pode derivar nun RELATIVISMO e nunha forma de vida sen fundamentos nin crenzas </li></ul></ul>
 41. 44. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (11) <ul><li>4.- A RELIXIÓN NA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (1978) </li></ul><ul><ul><li>Art. 16 : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>I .- Garántese a liberdade ideolóxica, relixiosa e de culto dos individuos e das comunidades, sen máis limitación nas súas manifestacións que a necesaria do mantemento da orde pública protexida pola lei. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>II .- Ninguén será obrigado a declarar sobre a súa ideoloxía, relixión ou crenzas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>III .- Ningunha confesión terá carácter estatal . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IV .- Os poderes públicos terán en conta as crenzas relixiosas da sociedade española e manterán as conseguintes relacións de cooperación coa Igrexa Católica e demais confesións . </li></ul></ul></ul>
 42. 45. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (12) <ul><li>5.- LAICISMO E “RELIXIÓN CIVIL” </li></ul><ul><ul><li>En moitos ambientes, a secularización conduciu a un SECULARISMO ou LAICISMO , nos que a relixión quedou esquinada ou reducida ao ámbito do privado </li></ul></ul><ul><ul><li>Esta perda da dimensión espiritual na sociedade, xerou unhas novas mitificacións e uns novos cultos (idolatría): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>CULTO AO PODER : aura sagrada dos políticos e das institucións. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CULTO AO CONSUMISMO : diñeiro, compras en días sinalados. O consumo convértese en fonte de felicidade, de salvación, de benestar. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CULTO AO CORPO, A IMAXE, A MODA,... : o corpo como obxecto de culto, marxinándose a dignidade humana, a personalidade, a liberdade. </li></ul></ul></ul>
 43. 46. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (13) <ul><li>6.- INDIFERENCIA RELIXIOSA E ATEÍSMO: </li></ul><ul><ul><li>Países máis industrializados : desenvolvemento dunha cultura máis secularizada , nos que a relixión foi perdendo influencia no ámbito do persoal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Actitudes distintas da crente : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.- CRENTES NON PRACTICANTES : Identifícanse coa relixión so desde unha perspectiva sociolóxica , seguindo as tradicións herdadas dos seus pais. Non se opoñen á relixión , pero tampouco tratan de coñecela e de vivir de acordo cos seus principios e normas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2.- INDIFERENTES : a relixión non lles interesa para nada. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3.- AGNÓSTICOS : desenténdense de Deus, xa que, segundo eles, non podemos coñecer a súa existencia , nin afirmala nin negala. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4.- ATEOS : negan a existencia de Deus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ateos PRÁCTICOS : viven baixo o suposto de que Deus non existe, sen prantexarse a cuestión </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ateos TEÓRICOS : os que se prantexan o problema , defendendo a non existencia de Deus </li></ul></ul></ul></ul>
 44. 47. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (14) <ul><li>7.- A FE ANTE A INDIFERENCIA RELIXIOSA E O ATEÍSMO: </li></ul><ul><ul><li>O ATEÍSMO é un fenómeno derivado de varias causas: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1ª.- Hai quen rexeita a Deus porque non se pode analizar nin demostrar a súa existencia por medios científicos . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2ª.- Hai quen non sente inquietude relixiosa algunha, porque están sometidos aos bens materiais . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3ª.- Hai quen ten unha idea ou imaxe falsa de Deus, que non maduraron debidamente . </li></ul></ul></ul>
 45. 48. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (15) <ul><ul><ul><li>4ª.- Hai quen non pode crer nin confiar nun Deus que permite o sufrimento de persoas inocentes . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5ª.- Hai quen rexeita a Deus porque o consideran incompatible coa liberdade e a dignidade do home . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>6ª.- Na orixe deste ateísmo poden ter unha parte non pequena de culpa os propios crentes , en canto que, co descoido da educación relixiosa , ou coa exposición inaxeitada da doutrina ou incluso cos defectos da súa vida relixiosa, moral e social , velaron máis ben ca revelaron o xenuíno rostro de Deus e da relixión (Concilio Vaticano II; Gaudium et spes , 19) </li></ul></ul></ul>
 46. 49. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (16) <ul><li>OPINIÓN DA IGREXA ANTE O ATEÍSMO: </li></ul><ul><ul><li>Afirma que o recoñecemento de Deus non se opón á dignidade humana , xa que esta ten no mesmo Deus o seu fundamento e perfección. Se falta ese fundamento divino e esa esperanza da vida eterna, a dignidade humana sofre lesións gravísimas, e os enigmas da vida quedan sen solucionar (morte, dor,...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Deus é o único que pode dar unha resposta plena e total aos interrogantes do home </li></ul></ul><ul><ul><li>O remedio ao ateísmo hai que procuralo na exposición axeitada da doutrina e na integridade da vida da Igrexa e dos seus membros </li></ul></ul><ul><ul><li>Hai que dar testemuño dunha fe viva e madura , educada para poder percibir con lucidez as dificultades e podelas vencer </li></ul></ul>
 47. 50. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (17) <ul><li>A Igrexa , aínda que rexeita en forma absoluta o ateísmo , recoñece sinceramente que todos os homes , crentes e non crentes, deben colaborar na edificación deste mundo , no que viven xuntos. Isto non pode facerse sen un prudente e sincero deiálogo </li></ul><ul><ul><ul><li>(Concilio Vaticano II: Gaudium et spes , 21) </li></ul></ul></ul>
 48. 51. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (18) <ul><li>8.- MOVEMENTOS RELIXIOSOS EMERXENTES: </li></ul><ul><ul><li>O desencanto coa modernidade trouxo consigo unha crise de sentido . </li></ul></ul><ul><ul><li>Isto provocou un retorno ao relixioso : acódese á relixión na procura dun sentido que encha o baleiro dunha sociedade materialista e consumista, altamente tecnificada e deshumanizada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Esta volta á relixión non significou un reforzamento das relixións tradicionais, senón a aparición de innumerables movementos pararrelixiosos e sectas que ofertan unha resposta a búsqueda de sentido: </li></ul></ul>
 49. 52. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (19) <ul><li>MOVEMENTOS FUNDAMENTALISTAS: </li></ul><ul><ul><li>Dáse sobre todo na relixión islámica para reforzar os sinais de identidade fronte a cultura occidental. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pero en todas as relixións existen movementos integristas que tratan de manter a relixión pura, íntegra, inalterable, esixindo fidelidade estricta ás vedades tal e como foron transmitidas, sen admitir novas interpretacións e adaptacións . </li></ul></ul><ul><ul><li>É unha especie de totalitarismo que pretende sacar da fe a resposta a todas as cuestións da vida. </li></ul></ul>
 50. 53. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (20) <ul><li>MOVEMENTOS DE LIBERACIÓN: </li></ul><ul><ul><li>Ante a situación de pobreza, marxinación e opresión que sofren moitos pobos, xorden movementos que denuncian profeticamente esta situación e loitan por a liberación social, económica e política dos pobos do Terceiro Mundo. </li></ul></ul><ul><li>MOVEMENTOS DE ESPIRITUALIDADE: </li></ul><ul><ul><li>Xorden ante o materialismo, o consumismo, o culto ao corpo, á imaxe ou á moda. </li></ul></ul><ul><ul><li>A xente séntese atraída por movementos carismáticos , grupos cristiáns de base , ou movementos económicos . </li></ul></ul>
 51. 54. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (21) <ul><li>MISTICISMO ORIENTAL: </li></ul><ul><ul><li>Ante o malestar relixioso da cultura occidental, moitos procuran refuxio na relixiosidade oriental : Hare Krishna, meditación transcendental, novas formas de budismo. </li></ul></ul><ul><li>RELATIVISMO SUBXECTIVO: </li></ul><ul><ul><li>Tendencia a valorar so aspectos relixiosos que satisfán as necesidades espirituais de cada momento , sen distinguir o fundamental da relixión. </li></ul></ul><ul><ul><li>Non busca a conversión, senón o equilibrio psíquico e o benestar corporal . </li></ul></ul><ul><ul><li>É unha relixiosidade centrada no pragmatismo e no individualismo , que se serve da relixión á carta, amosando unha indiferencia total cara á institución . </li></ul></ul>
 52. 55. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (22) <ul><li>ESOTERISMO: </li></ul><ul><ul><li>Ocultismo, fascinación e temor polo escuro, o misterioso, o sorprendente, o futuro, o destino, o azar, a sorte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Para conxurar o destino , acódese ao tarot, ao horóscopo, ás cartas astrais, á quiromancia, a adiviñación, ao espiritismo, á bruxería,... </li></ul></ul><ul><ul><li>É unha reacción contra o exceso de racionalidade ou racionalismo propio da modernidade. </li></ul></ul><ul><ul><li>Moitos dos que acoden a estas prácticas esotéricas confésanse católicos a pesar de que a Igrexa prohíbeas . </li></ul></ul>
 53. 56. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (23) <ul><li>RELIXIOSIDADE POPULAR: </li></ul><ul><ul><li>É a forma que adopta a relixión nun pobo determinado que proxecta nela a súa identidade : sentimentos, ideais, modelos de vida, valores,... </li></ul></ul><ul><ul><li>Maniféstase dunha forma festiva , a través de danzas, cancións, procesións, imaxes, peregrinacións. </li></ul></ul>
 54. 58. 3.- POSTURAS ACTUAIS ANTE A RELIXIÓN (24) <ul><li>RELIXIOSIDADE SINCRETISTA: </li></ul><ul><ul><li>Expoñente desta nova tendencia é a New Age (Nova Era). </li></ul></ul><ul><ul><li>É un movemento sen líder nin textos sagrados, sen organización nin dogmas , que se foi poñendo en marcha ao longo do século XX entre grupos de intelectuais de Estados Unidos, xa estendida polos países máis desenvolvidos. </li></ul></ul><ul><ul><li>É unha mestura das aportacións místicas de distintas relixións, esoterismo, ciencioloxía,... </li></ul></ul>

×