Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

tips for BM SPM 2012

4,874 views

Published on

tips only~from PN. MAIZATUL

Published in: Education
 • Be the first to comment

tips for BM SPM 2012

 1. 1. CONTOH KARANGANUsaha-usaha memajukan industri desaPada masa ini industri desa semakin berkembang di negara kita.Pelbagai produk industridesa telah dipasarkanuntuk keperluan masyarakat.Untuk memajukan lagi industri desa, pelbagaiusaha perlu dijalankan dengankerjasama semua pihak.Usaha pertama yang boleh dilakukan ialahkerajaan memberikan bantuan dan galakankepada mereka yang berminat.Bantuan dan galakan yang berterusan penting terutama kepadapengusaha yang baru sahaja menjalankansesuatu industri desa.Kerajaan boleh memberikanbantuan modal dan khidmat nasihat secaraberterusan.Sebagai contoh, kerajaan perlu banyak mengadakan kursus yang berkaitan industri desa sepertibatik, kraftangan dan makanantradisional. Peranan kerajaan penting agar industri desa terus berkembang majudi negara kita.Selain itu,penggunaan alat-alat teknologi modenpenting untuk meningkatkan keluarandankualiti industri desa. Penghasilan produk industri desa yang semakin meningkat danberkualiti penting untukmewujudkan daya saing. Pihak yang terlibat perlu mengadakan kursustentang cara menggunakan peralatanmesin dan jentera. Sebagai contoh, penggunaan mesinpenting untuk menghasilkan produk industri desa yangberkaitan dengan pembuatan makanantradisional. Jelas bahawa penggunaan alat teknologi moden, akanmenarik lebih ramai lagimereka yang berminat menceburkan diri dalam industri desa.Untuk memajukan lagi industri desakerajaan boleh memperkenalkan konsep”Satu Daerah SatuProduk”.Melalui cara ini, setiap kampung perlu menghasilkan sesuatu produk danmemasarkan sendiribarangan mereka. Dalam hal ini, mereka perlu diberikan bimbingan,latihandan cara-cara untuk memulakansesuatu industri desa. Sebagai contoh, kerajaan negeri Melakatelah memperkenalkan rancangan ”Satu Daerah,Satu Industri”.Sesungguhnya, setiap kerajaannegeri boleh mencontohi usaha tersebut untuk mengembangkanekonomi masyarakat khususnyadi luar bandar.Seterusnya, kerjasamasemua pihak penting untuk memasarkan keluaran industri desa.Keluaran industri desayang unik serta berkualiti mampu menarik perhatian masyarakat luar.Pameran-pameran perlu diadakandengan lebih kerap untuk memperkenalkan lagi keluaranindustri desa kepada masyarakat. Sebagai contoh,pihak swasta seperti TV3 boleh membantumemperkenalkan industri desa melalui program JomHeboh.Kesimpulannya, masyarakat yang menjalankan industri desa perlulah merebut peluangsepenuhnyayang disediakan oleh kerajaan.Mereka perlulah meningkatkan ilmu serta kemahiranbagi menghasilkanproduk tempatan yang berkualiti.Kita amat berharap agar industri desa yangdijalankan di negara kita terusseiring dengan kemajuan Negara.
 2. 2. CONTOH KARANGANKeluarga Impian SayaKeluarga ialah sebuah institusi yang terdiri daripada bapa, ibu ,anak-anak, saudara mara dan sebagainya.Sebagai orang biasa, semua orang mengimpikan sebuah keluarga yang bahagia.Saya juga ingin memilikikeluarga yang bahagia.Keluarga impian saya mestilah mempunyai keluarga yang sempurna.Keluarga impiansaya mestilahmempunyai sumber kewangan yang kukuh.Sebagai contoh, bapa saya seorangtokoh korporat yang berjayamanakala ibu saya seorang usahawan yang berjaya. Segalakelengkapan dan permintaan saya akan dipenuhioleh kedua ibu bapa saya.Mereka juga tidak mempunyai masalah untuk memberi wang yang secukupnyakepada saya apabila sayamemerlukannya.Saya mengimpikan keluarga yang mengamalkan cara hidup ajaran agama dan patuhkepada agama. Ahlikeluarga saya tidak meningalkan sembahnyang, sentiasa merendah diri, sukamelakukan amal Kebajikan,pemurah dan sebagainya. Tuhan akan sentiasa memberkati keluargasaya dan memberikan kami kebahagiaanhidup di dunia mahupun di akhirat.Selain itu, keluarga impian saya mestilah saling menyanyangi antara satu sama lain dantidak mempraktikkanperasaan seperti enaau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing.Ahli keluarga terutamanya kedua ibubapa saya mestilah mementingkan anak-anaknya daripadaurusan kerjanya. Mereka hendaklah sediamendengar masalah saya atau adik- beradik yang laindan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Ibubapa saya juga perlu memantau pencapaianakademik dan sahsiah saya supaya saya tidak leka dalammencapai hasrat mereka untuk melihatsaya berjaya kelak.Di samping itu, keluarga impian saya mestilah mempunyai latar pendidkan yangcemerlang dalampelajaran.Misalnya, ibu bapa saya memiliki ijazah Sarjana Muda, abang dankakak saya memiliki Ijazah dansebagainya.Kesimpulannya, sebagai manusia , kita menginginkan keluarga yang sempurna.Walaubagaimanapun, tidak ada manusia yang dilahirkan sempurna.Kita hanya merancang tetapi Tuhanyangmenentukan.
 3. 3. CONTOH KARANGANPeranan Remaja Untuk Menjayakan Wawasan Negara.Remaja terdiri daripada golongan muda yang berusia 13 tahun hingga 18 tahun.Remajamemainkan perananpenting dalam memajukan negara dan golongan inilah yang mudahterpengaruh dengan gejala sosial.Dalamhal ini, pelbagai pihak perlu berusaha untuk memastikan remaja kini dapat memainkan peranan dalammenjayakan wawasan negara iaitumenjadikan Malaysia sebagai negara maju menjelang tahun 2020.Remaja perlu belajar bersungguh-sungguh. Hanya dengan pelajaran sahajalah,seseorangitu boleh mengubahnasib dirinya,keluarga,masyarakat dan juga negara. Tanpa ilmupengetahuan,remaja tidak boleh menciptarekaan-rekaan baharu dan dengan ini kita masihbergantung kepada negara luar dari segi teknologi. Remajasepatutnya menjadi modal insan cemerlangyang boleh mereka cipta sesuatu kerana remaja perlu menjadipenyumbang teknologi, bukannyapengguna teknologi semata-mataSelain itu, remaja perlu menjauhkan diri daripada rakan-rakan yang terjebak dalammasalah sosial. Janganlahmelibatkan diri dalam vandalisme,gengsterisme,peras ugut danpenyalahgunaan dadah. Kesemua gejala iniakan merosakkan diri remaja itu dan memalukankeluarga. Kerajaan pula terpaksa membelanjakan wang yangbanyak untuk menyelesaikanmasalah ini. Alangkah baiknya jika remaja menggunakan masa yang terluangdengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah seperti membaca buku dan mengumpul setem. Lantaran itu,remajayangberwawasan perlu menghargai masa dengan sebaik-baiknya kerana masa itu emas.Di samping itu, remaja juga perlu mematuhi segala peraturan dan undang-undang negaraagar negara amandan rakyat dapat hidup dalam harmoni. Apabila remaja mengamalkan sikapyang terpuji dan tidak melanggarundang-undang negara,barulah segala wawasan negara dapatdijalankan dengan sempurna.Remaja juga perlu menjayakan segala program yang dianjurkan oleh kerajaan.Remajasepatutnya menjaditeladan yang baik kepada adik-adik mereka dengan berusaha bersungguh-sungguh bagi menjayakan kempen-kempen seperti Kempen Anti merokok,Kempen CintailahSungai kita dan Kempen Galakan Membaca.Remaja yang menjadi tonggak negara akan dapatmemainkan peranan penting dalam menjayakan wawasannegara.Dalam usaha menjayakan wawasan negara, remaja boleh memberikan sumbangan tenagadan idea yangberterusan agar aspirasi negara untuk menjadi negara maju akan terlaksana. Untuk mencapai hasrat itu,remajayang berwawasan perlu banyak membaca bahan-bahan berbentuk pengetahuan dan berusaha
 4. 4. untukmeningkatkan keupayaan diri dari pelbagai aspek sepertipengetahuan ICT yang membolehkan merekamemperoleh pengetahuan tanpa batasan menerusiinternet. Mereka boleh bertukar-tukat idea dengan remajadari negara lain dan seterusnya bolehmenjana idea untuk menjayakan wawasan negara.Konklusinya,remaja memainkan peranan penting dalam menjayakan wawasan negara.Remaja yangberkualiti,merupakan pemangkin kecemerlangan negara.Oleh itu,marilah kitabersama-sama berganding bahuuntuk mewujudkan remaja yang benar-benarberwawasan,berdedikasi dan berketerampilan dan akhirnyanegara kita akan maju setandingnegara maju yang lain.
 5. 5. Disiplin Teras Kejayaan AkademikSeseorang yang berjaya dalam hidup biasanya merupakan orang yang mematuhi peraturan,menghargai masadan mempunyai matlamat hidup. Dalam hal ini ,bagi seorang pelajar,disiplinmerupakan teras kejayaaanakademik.Mengapakah disiplin begitu penting dalam kehidupanseorang pelajar? Marilah kita lihat hubunganerat antara disiplin dengan kejayaan akademik seseorang itu.Pelajar yang berdisiplin dapat menguruskan masa dengan sempurna . Mereka tidak membuang masa dengansia-sia kerana masa yang berlalu tidak akan kembali lagi.Apabilapelajar belajar mengikut masa yangditetapkan dan mengikut jadual waktu yangdisediakan,sudah tentu dia dapat belajar dengan tenang dan dapatmenjawab soalan-soalanpeperiksaan dengan mudah. Akhirnya,pelajar yang berdisiplin ini akan mendapatkejayaan dalamakademik.Di sini, jelas menunjukkan bahawa disiplin merupakan teras kejayaan akademik.Selain itu, pelajar yang berdisiplin juga dapat mengawal diri mereka daripada melakukanperkara-perkaranegatif seperti peras ugut, buli, vandalisme dan penyalahgunaan dadah. Mereka juga tidak akan bergauldengan rakan-rakan yang tidak bersekolah. Mereka akan belajarbersungguh-sungguh dan akhirnya berjayadalam peperiksaan. Dalam hal ini, disiplin merupakanbenteng yang ampuh yang mampu mengekang remajaatau pelajar terjebak dalam kemelut sosialyang kian meruncing kini.Di samping itu, pelajar yang berdisiplin biasanya mempunyai sahsiah yang baik. Merekaakan menghormatiibu bapa,guru,dan orang-orang yang lebih tua. Hal ini bertepatan denganhasrat kerajaan menerusi FalsafahPendidikan Kebangsaan yang mahu mewujudkan insan yangseimbang dari segi jasmani,emosi,rohani danintelek. Hanya pelajar yang berdisiplin danmemiliki akhlak yang mulia sahaja yang mampu menciptakecemerlangan dalam bidangakademik.Pelajar yang berdisiplin mampu mencipta kecemerlangan dalam akademik.Hal inidemikian kerana pelajaryang menjalani kehidupan seharian dengan teratur dan sempurnamampu menjana fikiran mereka untukmenghasilkan inovasi baharu menerusi kajian dan penemuanbaru serta eksperimen. Komitmen sertakeiltizaman yang tinggi dalam kalangan remaja yangberdisiplin mampu mewujudkan kejayaan,bukan sahajadalam bidang akademik tetapi dalamkerjaya mereka setelah mereka meninggalkan alam persekolahan nanti.Berdasarkan perbincangan di atas tadi, jelas menunjukkan bahawa disiplin merupakanteras kejayaanakademik.Orang yang berdisiplin akan memperoleh kejayaan dalam hidup keranadia mampu membezakanantara perkara yang baik dengan perkara yang buruk. Oleh itu,marilahkita bersama-sama mewujudkangenerasi yang berdisiplin agar mereka dapat merealisasikanimpian negara.
 6. 6. Peranan Ibu Bapa dalam Mengurangkan Gejala SosialDalam meniti arus kemodenan ini, pelbagai penyakit sosial yang mampu meranapkanperadaban bangsa dannegara melanda golongan remaja.Akhir-akhir ini, berita mengenaigolongan remaja yang terjebak dalam gejalasosial kerap terpampang di dada akhbar.Isu inimenjadi suatu isu yang hangat diperkatakan dan sering menjadibuah mulut orang ramai.Penyakit sosial yang dimaksudkan ialah gejala vandalisme, buli dan ponteng.Keutuhan institusikeluargabegitu penting dalam usaha menangani gejala sosial sehingga institusi keluargadiibaratkan seperti batu batadalam sesebuah bangunan.Malah, institusi keluarga begitu pentingdalam usaha menangani gejala sosialsehingga kempen Rumahku Syurgaku diadakan secarabesar-besaran.Program ini menekankan kepentinganrumah diibaratkan sebagai syurga untuk memastikan keutuhan institusi keluarga.Oleh itu, ibu bapa perlulahmenyahut cabaran bagimenghalang golongan remaja daripada terjebak dalam gejala sosial.Sebenarnya, golongan ibu bapa wajarlahmencurahkan kasih sayangkepada anak-anak mereka danmengasuh anak-anak bagai menatang minyak yang penuh.Ibu bapa perlumenganggap anak-anaksebagai kurniaan Tuhan yang tidak ternilai dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang dankesabaran. Sikap sesetengah ibu bapa yang hanya sibuk mengejar harta kekayaan perlulah dikikis sama sekali.Mereka tidak sedar bahawa nilaikebendaan dan materialistik yang ada pada diri mereka akan menyebabkanmereka terlalu sibuk dengan kerja mereka sehingga mengabaikan anak-anak mereka. Contohnya, padahujungminggu, ibu bapa perlulah meluangkan masa mereka untuk melakukan aktiviti-aktiviti riadahbersama-sama anak-anak mereka.Ibu bapa bolehlah membawa remajamakan angindidestinasi-destinasi yangmenarik di negara kita.Hadis ada menyatakan bahawa anak-anak diibaratkan seperti kain putih, ibu bapalahyang mencorakkannya.Sememangnya, ibu bapa perlumampu mengimbangi kepentingan keluarga dankerjaya mereka kerana anak-anak mereka amatmemerlukan kasih sayang seorang ayah dan ibu.Golongan remaja perlulah dibekalkan dengandidikan agama dan moral yang sempurna..Ibu bapaperlulah menekankan kepentingan ajaran agama terhadap pembentukan mental remajakerana didikan agamadan moral dapat menjamin bahawa remaja akan dapat membezakan antaraperkara yang baik dengan yangburuk dan seterusnya mendorong remaja mengawal tingkah lakumereka. Tanggapan sesentengah ibu bapabahawa tanggungjawab mereka tidak lebih daripadamenyekolahkan dan menyediakan makan minum anak-anak tidak benar sama sekali. Mereka juga harus memastikan bahawa anak-anak mereka mendapat ajaranagama yang sempurna.Sebagai contoh, ibu bapa perlulah meluangkan masa untuk membekalkan ajaranagama kepadaanak-anak mereka sejak kecil lagi keranamelentur buluh biarlah darirebungnya.Didikanagama yang dibekalkan kepada remaja dapat memastikan bahawa anak-anak mereka
 7. 7. mempunyaibenteng diri yang kukuh untuk menolak ajakan rakan-rakan untuk melibatkan diri dalam apa-apatindakan yang mampu memburukkan imej diri dan merosakkan nama baik sesebuah keluargaBukan itu sahaja, pihak ibu bapa perlulahbertanggungjawab terhadap kebajikan anak-anakmereka dengan mengikuti perkembangan anak-anak mereka di sekolah. Dari semasa kesemasa, ibu bapaperlu mengambil inisiatif untuk menghubungi pihak sekolah untuk mengetahuimasalah-masalah yangdihadapi oleh anak-anak mereka.Sebagai contohnya, ibu bapa perlulahmenghadirkan diri dalam sebarangpertemuan antara ibu bapa dan guru. Dengancara ini, pihak sekolah, guru dan ibu bapa akan dapatbermuafakat dan bekerjasama untuk membantu remajayang bermasalah dengan mencari jalan penyelesaianyang terbaik.Ibu bapa perlu memastikanbahawa nasihat yang diberikan oleh mereka kepada anak-anak merekatidaklahbagaimencurahkan air ke daun keladi .Setiap penyakit pasti ada penawarnya.Masalahremajaperlu dikesan sebelum terlambat keranamencegah itu lebih baik daripada mengubati.Ibubapamemainkan peranan untuk menjaga kepentingan anak-anak mereka dengan meletakkankepentingan anak-anak mereka dan meletakkan kepentingan anak-anak mereka melebihi hartabenda dan wang ringgit.Bukan itu sahaja, ibu bapa haruslahmenjadi teladan kepada anak-anak mereka.. Ibu bapasememangnya perlu memastikan segala tingkah laku dan pertuturan mereka kerana segalaperlakuan merekaakan diperhatikan oleh anak-anak mereka. Malah, segala tingkah laku ibu bapaakan ditiru oleh anak-anakmereka. Contohnya, ibu bapa yang mempunyai tabiat buruk sepertimerokok perlulah bertaubat dan berhentimerokok kerana anak-anak mereka berkemungkinanbesar akan terpengaruh dan seterusnya merokok. Ibubapa perlulah mengatasi apa-apa kelemahanyang ada pada diri mereka agar perbuatan mereka tidak akanmenyebabkan anak-anak merekaterdedah kepada amalan yang kurang sihat. Ibu bapa tidak harus bersikapseperti ketammenyuruh anaknya berjalan betul.Dengancara ini, golongan remaja tidak akanterpengaruhdengan tabiat buruk ibu bapa mereka dan seterusnya tidak akan melakukan gejala sosialyangmampu menghancurkan masa depan mereka.Kesimpulannya, gejala sosial yang menjadiduri dalamdagingperlu dihapuskan dariakar umbinya keranapemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara.Ibu bapa perlulahmengambil langkah-langkah yang drastik dan berkesan bagi memastikan golongan remajatidak akan menjangkiti sebarang penyakit sosial kerana remajalah yang akan mencorakkan negarapada masahadapan. Mereka harus dibimbing agar akan menjadi modal insan yang berintegritidan berwawasan. Secaratidak langsung, impian negara untuk melahirkan golongan yangberminda kelas pertama akan dapatdirealisasikan.
 8. 8. CONTOH KARANGANSemua pelajar wajib menyertai kegiatan kokurikulum.Huraikan kebaikan kegiatan kokurikulum.Kegiatan kokurikulum dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dijalankan di luar bilik darjah.Kegiatan initermasuklah kegiatan sukan dan permainan, pertubuhan pakaian seragam dan kelabatau persatuan.Setiappelajar diwajibkan supaya menyertai sekurang-kurang satu daripada setiapaktiviti tersebut.Kegiatankokurikulum ini bukan sahaja dapat memberikan keseronokanmalahan dapat mendatangkan pelbagaikebaikan kepada pelajar yang menyertainya.Salah satu kebaikan yang diperoleh daripada kegiatan kokurikulum ialahpara pelajar dapatmeningkatkan daya kepemimpinanDaya kepemimpinan ini dapat dipupuk apabila seseorangpelajar dilantiksebagai ketua dalam sesuatu kegiatan.Daya kepemimpinan ini juga amat bergunakepada para pelajar apabilasudah dewasa. Sebagai contohnya, pelajar yang pernah memimpinsesuatu pertubuhan seperti pengakap, kadetremaja, dan sebagainya, mereka akan lebih yakinuntuk menjadi pemimpin sesuatu organisasi pada suatu harinanti. Oleh itu, daya kepemimpinanini haruslah dipupuk sejak awal lagi keranakalau hendak melenturbuluh biarlah darirebungnya.Selain itu,kesihatan yang baik dan otak yang cerdas akan diperolehdaripada kegiatan kokurikulum.Kebanyakan pelajar di sekolah lebih suka menyertai kegiatan sukan ataupermainan disebabkan faktor-faktortertentu.Kegiatan sukan ini dapat membina stamina yangkuat serta membolehkan para pelajar mengeluarkanpeluh, iaitu salah satu bahan perkumuhanmanusia. Sebagai contohnya, aktiviti sukan dan permainan sepertibola sepak dapat membinakekuatan stamina, manakala sukan catur pula akan mencerdaskan mindaseseorang. PepatahMelayu mengatakan bahawabadan sihat, otak cerdas.Seterusnya, kegiatan kokurikulum jugadapat memupuk semangat perpaduan dalam kalanganpelajar.Semangat perpaduan ini adalah amat penting dalam mewujudkan negara yang amandanmakmur.Semangat perpaduan dapat dipupuk apabila pelajar berbilang kaum bekerjasama bagaiaurdengan tebing dalam sesuatu kegiatan.Sebagai contohnya, pelajar berbilang kaum mewakilipasukannya untukbertanding dalam acara sukan yang diadakan setiap tahun seperti dalampasukan bola sepak. Secara tidaklangsung, hubungan antara pelajar akan bertambah erat dankukuhibarat isi dengan kukuserta bersatuuntuk mencapai matlamat yang diharapkan keranabersatu teguh bercerai roboh.Kegiatan kokurikulum jugadapat mengembangkan potensi seseorang pelajar.Sesetengahpelajar tidakmengetahui kelebihan yang terdapat pada dirinya. Melalui kegiatan kokurikulum,kelebihan itu akan dapat
 9. 9. diketahui apabila seseorang pelajar bergiat dalam kokurikulum. Sebagaicontohnya, ada pelajar yang tidakmengetahui kelebihan yang ada pada dirinya, tetapi setelahmenyertai kegiatan kokurikulum, bakatnyaterserlah dan terus bergiat dalam acara yang diminati,yang akhirnya menjadi juara di kelabnya. Dengancaraini, pelajar itu akan berpeluang untuk mewakili kelabnya untuk bertanding pada peringkat sekolah. Secaratidak langsung, kejayaanpada peringkat sekolah ini akan membawa pelajar ini untuk mewakili daerah, negeri,dankemudiannya negara.Kesimpulannya, pihak sekolah hendaklah memainkan peranan supaya pelajar bergiat cergasdalam kegiatankokurikulum.Hal ini demikian kerana kegiatan kokurikulum ini memberikanpeluang kepada para pelajaruntuk menjadi lebih giat dan cergas. Selain itu, kerjasama daripadasemua pihak terutamanya ibu bapa harusdiperkukuh supaya segala aktiviti yang dirancang dapatdilaksanakan. Pepatah Melayu mengatakanbahawahati gajah sama dilapah, hati kuman samadicecah.Oleh itu, semua pelajar digalakkanmengambil bahagian dalam aktiviti kokurikulumsupaya pelajar yang berdaya saing, berketerampilan, kreatifdan inovatif dapat dihasilkan.
 10. 10. TAJUK-TAJUK PENTING SPM 2012 REMAJA1. Setiap remaja perlu mempersiapkan diri untuk menjayakan wawasan pada tahun2020. Jelaskan peranan anda sebagai remaja untuk menjayakan negara tersebutPeranan yang perlu dimainkan oleh remaja· belajar bersungguh-sungguh supaya berjaya dalam bidang pelajaran- pelajaran dapat melahirkan remaja yang berdaya saing - belajar dalam pelbagai lapangan· Belajar pelbagai kemahiran- melanjutkan pelajaran ke pusat-pusat pengajian yangmenawarkan kursus-kursus kemahiran – Kolej Komuniti, Institut Kemahiran Negara,Institut Kemahiran Mara dan sebagainya.· Bersiap sedia dengan ilmu kepimpinan – menjadi pemimpin yang berwibawa -memastikan Negara terus berkembang dengan pesat - menghadiri seminar motivasidan belajar kepimpinan di sekolah - menjadi ketua dalam kegiatan kurikulum dankokurikulum.· Mempelajari sejarah Negara – menanamkan semangat cinta akan Negara dalamdiri – mengetahui liku-liku perjuangan tokoh-tokoh yang memerdekakan Negara inimenghargai perjuangan mereka-berusaha agar penjajahan tidak berulang lagi.· Mempelajari ilmu agama- menjadi banteng diri - dapat menjauhi gejala yang tidakbaik – terlibat dengan penagihan dadah – bangkai bernyawa – musuh negara-bolehmenjejaskan nama baik negara.2. Remaja kini berdepan dengan pelbagai tekanan dalam usaha memenuhikeingingan ibu bapa dan guru untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Tekanan yangdihadapi telah menyebabkan ada segelintir remaja mengambil tindakan yang tidaksesuai.Jelaskan usaha-usaha yang perlu anda lakukan untuk menangani tekanan.· Melibatkan diri dalam aktiviti sukan dan riadah· Berkongsi masalah dengan ibu bapa / rakan-rakan· Melancong bersama keluarga dan rakan-rakan· Berjumpa dengan kaunselor / orang berkenaan sekiranya mempunyai masalah· Melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti kemasyarakatan· Berfikiran positif· Menghadiri majlis-majlis keagamaan3. Anda telah menyertai Program motivasi yang telah diarjurkan oleh pihak sekolah.Pelbagai aktiviti diadakan, jelaskan bagaimana program tersebut telah menimbulkankesedaran dalam diri anda untuk terus berjaya.· membentuk sahsiah diri supaya lebih berdisiplin· motivasi untuk belajar lebih bersungguh-sungguh· pengurusan masa yang sistematik· membentuk ketahanan fizikal dan mental· mengasah bakat kepemimpinan· menambahkan ilmu pengetahuan4. Nilai murni yang harus diamalkan oleh remaja :· Menghormati ibu bapa
 11. 11. · Keperihatinan terhadap warga tua· Tanggungjwb membantu guru5. Remaja bersahsiah mulia mampu membangunkan sesebuah negara. Oleh sebabitu, ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk sahsiah murni anak-anak mereka.Bincangkan.· Memperuntukan masa berkualiti bersama anak-anak· Memnekankan kecemerlangan akademik· Penghayatan terhadap ilmu agama· Menyelami perasaan atau masalah dialami anak-anak· Memenuhi keperluan anak-anak· Mengenali rakan anak-anak masing-masing6. Remaja memberikan sumbangan penting untuk mengharumkan nama sekolah.Sebagai remaja jelaskan cara-cara yang dapat anda lakukan untuk mengharumkannama sekolah.· Mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan· Mencipta kemenagan dalam pelbagai pertandingan yang disertai· Sentiasa berakhlak mulia dan menjauhkan diri daripada masalah sosial· Menjadi pelajar contoh bagi semua pelajar· Menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran sekolah7. Kebanyakan anak hari ini berdepan dengan pelbagi masalah. Sehubungandengan itu anda ingin menulis rencana untuk disiarkan dalam akhbar tempatan.Tajuk rencana tersebut ialah “Peranan keluarga dalam mebantu anak-anakmengatasi masalah”. Tulis rencana itu selengkapnya· Memberikan kasih sayang yang tidak berbelah bahagi· Meluangkan masa dengan anak-anak· Keluarga mengawasi perilaku anak-anak· Melengkapkan anak-anak dengan ilmu agama· Menyediakan kemudahan dan keperluan asas yang sesuai di rumah· Sentiasa peka dengan masalah yang anak-anak hadapi· Bersikap sedia mendengar dan bertolak ansur· Bercakap dan berbincang dalam suasana lemah lembut8. Kepentingan semangat berpasukan dalam kalangan pelajar.· Sesuatu pekerjaan menjadi lebih mudah· Menerapkan nilai kerjasama dalam diri pelajar· Mengeratkan hubungan antara rakan sebaya9. Ciri-ciri remaja berwawasan· melengkapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan dari pelbagai aspek· menanamkan sifat tidak jemu dalam menimba ilmu pengetahuan· berusaha bersungguh-sungguh supaya dapat bersaing secara sihat antara satusama lain· generasi muda sekarang perlulah mempunyai sifat keterbukaan· generasi muda untuk menyiapkan diri dengan kemahiran dan skil-skil yangkontemporari
 12. 12. PELANCONGAN1. Semasa cuti persekolahan yang lalu, anda berpepaluang ,engikuti lawatan sambilbelajar yang dianjurkan oleh pihak sekolah ke suatu tempat menarik.Jelaskan faedah-faedah yang anda peroleh daripada lawatan sambil belajartersebut. Dapat mengeratkan hubungan dengan rakan Dapat menambahkan pengalaman Dapat mengurangkan stres Dapat menambahkan ilmu pengetahuan yang baharu Dapat mengukuhkan ilmu yang dipelajari di dalam kelas2. Faedah melawat tempat bersejarah· Meluaskan pengetahuan dan pengalaman tentng sejarah tempatan· Menghargai jasa ddan pengorbana seseorang tokoh pejuang tanah air.· Menimbulkan semanagat cita akan Negara.· Kesedaran tentang kezalimana penjajah menindas penduduk tempatan.3. Faktor yang menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang menarik· keadaan pantai yang bersih dan indah – pantai yang memutih dan bersih – udarayang nyaman – pelbagai aktiviti laut boleh dijalankan – banyak tempat menarik danbersejarah – bangunan tinggalan sejarah di Melaka dan Langkawi - pencakar langityang disegani – KLCC – Menara Petronas di Bandar Raya Kuala Lumpur.· pelbagai kemudahan awam disediakan – kemudahan pengangkutan – rangkaianjalan raya yang baik – para pelancong mudah bergerak dan selesa – LRT, komuter,monorel.· terkenal dengan kepelbagaian budaya masyarakat yang berbilang bangsa danagama – pelbagai perayaan disambut – menggamit para pelancong luar datang keMalaysia kerana kekayaan budaya di negara ini.4. Industri pelancongan merupakan antara penyumbang terbesar ekonomi negara.Anda ingin menulis rencana tentang peranan yang perlu dimainkan oleh pelbagaipihak untuk memajukan industri pelancongan.Tulis rencana tersebut selengkapnya.· kerajaan mengadakan promosi· kerajaan menyediakan kemudahan infrastruktur yang lengkap· kerajaan – mempopularkan seni warisan· masyarakat menyambut pelancong dengan bersopan· masyarakat menjaga kebersihan alam sekitar.· Masyarakat – menunjukkan sikap ramah dan berbudi bahasa· Swasta - agensi pelancongan mengadakan pakej yang menarik.5. Industri pelancongan membawa banyak faedah kepada pertumbuhan ekonominegara. Jelaskan kebaikan-kebaikan industri pelancongan kepada negara.· Meningkatkan pendapatan dan ekonomi negara· Membuka peluang pekerjaan / mengatasi masalah pengangguran· Membuka peluang perniagaan kepada penduduk tempatan· Pengaliran masuk mata wang asing· Pemangkin pembangunan negara· Menggalakkan pembinaan infrastruktur· Memperkenalkan kebudayaan Malaysia ke luar negara
 13. 13. 6. Industri pelancongan merupakan antara penyumbang terbesar ekonomi negara.Anda inginmenulis rencana berkaitan peranan pelbagai pihak untuk memajukan industripelancongan. Tulis rencana tersebut selengkapnya.· kerajaan mengadakan promosi· kerajaan menyediakan kemudahan infrastruktur yang lengkap· masyarakat menyambut pelancong dengan bersopan· masyarakat menjaga kebersihan alam sekitar.· agensi pelancongan mengadakan pakej yang menarik.7. Malaysia merupakan sebuah Negara yang berpotensi untuk maju dalam sektorpelancomgan. Sehubungan itu, anda ingin menulis sebuah rencana untuk disiarkandalam akhbar tempatan. Tajuk rencana tersebut ialah “ usaha-usaha untukmemajukan sektor pelanconga Negara”Tulis rencana itu selengkapnya.· kerajaan mengadakan promosi· kerajaan menyediakan kemudahan infrastruktur yang lengkap· kerajaan – mempopularkan seni warisan· masyarakat menyambut pelancong dengan bersopan· masyarakat menjaga kebersihan alam sekitar.· Masyarakat – menunjukkan sikap ramah dan berbudi bahasa· Swasta - agensi pelancongan mengadakan pakej yang menarik. PENDIDIKAN1. Cara-cara menyayangi sekolah· Tidak Merosakkan Harta benda Sekolah-menyemai sikap menyayangi harta benda sekolah-menghargai prasarana yang disediakan-kempen antivandalisme· Mematuhi Peraturan-peraturan Sekolah-memberi fokus semasa pembelajaran dan pengajaran, menyempurnakan kerjasekolah sertamematuhi arahan guru-menjaga imej dan penampilan diri-tidak ponteng sekolah dan kelas-hadir dan pulang menepati masa-menghormati guru, rakan-rakan dan warga sekolah· Menaikkan Nama Sekolah-mematuhi disiplin sekolah-mempertingkat pencapaian dalam akademik/peperiksaan-bersama menggerakaktifkan aktiviti kokurikulum-berusaha bersungguh-sungguh untuk menang dalam setiap acara pertandinganyang disertai2. Kemahiran menguasai pelbagai bahasa sangat penting untuk memudahkankomunikasi antara satu sama lain.Sehubungan dengan itu, jelaskan kepentingan penguasaan bahasa asing dalamkalangan pelajar.· Memudahkan penguasaan ilmu· Dapat berhubung dengan masyarakat dunia
 14. 14. · Senang mendapat pekerjaan· Seiring dengan tuntutan globalisasi· Memudahkan komunikasi· Boleh menyesuaikan diri dalam pelbagai keadaan dan tempat3. Konsep Sekolah Penyayang berteraskan budaya kemesraan dan sayangmenyayangi dalam kalangan guru dan murid.Jelaskan cara-cara anda menghargai jasa guru.· Membantu guru· Menghadiahkan kejayaan dalam peperiksaan· Mendoakan kesejahteraan guru· Meraikan hari-hari yang bermakna dalam kehidupan guru· Menziarahi guru· Mendengar nasihat dan menghormati guru· Bercakap dengan suara yang lemah lembut dan sopan4. Sekolah anda berhasarat untuk melahirkan “Sekolah Cemerlang Bertaraf Dunia”Selaku ketua pelajar, anda dikehendaki mencadangkan langkah-langkah yang bolehdiambil oleh pihak sekolah untuk meningkatkan kecemerlangan dalam bidangakakdemik, kokuriklum, sahsiah dan persekitaran fizikal.Akademik- Menggiatkan kelas tambahan untuk murid peperiksaan awam- Mengadakan program khas untuk murid bukan kelas awam- Memperbanyak bengkel dan pendedahan teknik menjawab soalanKokurikulum- Mewujudkan pasukan elit dalam beberapa jenis sukan- Melibatkan diri dalam pelbagai program daerah- Konsisten dalam latihan dan kem untuk ahli sukan sekolah- Menyediakan juru latih yang berkebolehan dan mahir dalam aktiviti yang dirancangPersekitaran sekolah- Mengadakan pertandingan keceriaan sekolah – ganjaran yang lumayan – dendakepada kelas yang kotor- Gotong royong peringkat sekolah dan kelas- Memperuntukkan kos untuk keceriaan kelasSahsiah- Kem kepimpinan dan jati diri- Anugerah tokoh murid5. Melanjutkan pelajaran ke IPT setelah menamatka Sijil Pelajaran Malaysiamerupakan idaman setiap remaja.Jelaskan cirri-ciri pusat pengajian tinggi yang menjadi idaman anda.· Universiti terkemuka / berrtaraf dunia· Terletak di luar negara / dalam negara· Mempunyai bidang pengajian yang diminati· Sistem pengajian / pendidikan yang yang menarik· Prasarana terkini· Kemudahan pangangkutan dan penginapan· Pensyarah yang hebat
 15. 15. ALAM SEKITAR1. Remaja memberikan sumbgan pentng untuk mengharumk nama sekolah.Sebagai remaja jelaskan cara-cara yang dapat anda lakukan untuk mengharumkannama sekolah.· Mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan· Mencipta kemenagan dalam pelbagai pertandingan yang disertai· Sentiasa berakhlak mulia dan menjauhkan diri daripada masalah sosial· Menjadi pelajar contoh bagi semua pelajar· Menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran sekolah2. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam usaha menggalakkan anak-anak mementingkan keindahan alam sekitar.Bincangkan langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untukmenggalakkan anak-anak menjaga keindahan alam sekitar.· ibu bapa menggalakkan anak-anak mengitar semula· ibu bapa menunjukkan teladan yang baik· ibu bapa menetapkan jadual waktu membersihkan rumah· ibu bapa mendidik anak-anak agar menyahut kempen kerajaan seperti tidakmenggunakan plastik.· Ibu bapa mengajak anak-anak melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong3. Kebersihan sangat penting dalam kehidupan.Huraikan peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa untuk mendidik anak-anakagar sentiasa mementingkan kebersihan dalam kehidupan seharian.· ibu bapa menggalakkan anak-anak mengitar semula· ibu bapa menunjukkan teladan yang baik· ibu bapa menetapkan jadual waktu membersihkan rumah· ibu bapa mendidik anak-anak agar menyahut kempen kerajaan seperti tidakmenggunakan plastik.· Ibu bapa menyediakan tong sampah di rumah· Ibu bapa mengajak anak-anak menceriakan persekitaran rumah dengan tumbuhanhijau4. Isu kebersihan terutamanya di kawasan sekolah perlu diberi perhatian yangserius.Sebagai pelajar yang prihatin, kemukakan langkah-langkah yang akan anda lakukanuntuk memastikan persekitaran sekolah anda sentiasa bersih· Menyertai gotong royong di sekolah· Menyediakan dan mematuhi jadual bertugas di dalam kelas· Mengajak rakan-rakan menyertai kempen kebersihan· Mencadangkan kepada pihak sekolah memperbanyak aktiviti kebersihan· Mengajurkan pertandingan kebersihan kelas· Membuang sampah di dalam tong sampah· Menjaga kawasan taman angkat - persatuan· Menasihati rakan-rakan yang cenderung mengotorkan persekitaran sekolah· Mengelakkan terlibat dalam salah laku yang mencemarkan alam sekitar di sekolah5. Langkah mengelakkan kejadian tanah runtuh· Pembangunan di lereng bukit yang terkawal
 16. 16. Pembinaan taman perumahan di lereng bukit mesti mendapat kelulusan daripadaPihak Berkuasa Tempatan (PBT).· Sistem perparitan yang terancangPembinaan parit / longkang yang sesuai dan sempurna· Penguatkuasaan undang-undang· Mengenakan hukuman yang maksimum kepada pemaju perumahan yang tidakmengikut garis panduan / pembalakan haram.· Pemantauan oleh pihak berwajib – Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)· Pembukaan kawasan pertanian secara terancang· Pembinaan benteng konkrit· Kempen „Cintai Alam Sekitar‟. KEKELUARGAAN1. Kehidupan berkeluarga merupakan keperluan setiap individu.Berikan pendapat anda tentang keluarga yang diimpikan.· Mempunyai bilangan ahli keluarga yang banyak· Ahli keluarga yang sihat· Ahli keluarga yang berpendidikan agama· Ahli keluarga yang cemerlang dalam akademik· Ahli keluarga yang sayang- menyayangi/saling memahami/saling menghormati· Ahli keluarga yang sentiasa melakukan aktiviti bersama· Ahli keluarga yang tidak terlibat dengan gejala sosial· Ahli keluarga yang kaya2. Banyak pendapat mengatakan bahawa masalah sosial dalam kalangan remajaberkaitan dengan kerunuahan institusi keluarga.Jelaskan peranan keluarga bagi menangani masalah sosial dalam kalangan remajapada masa ini.· Merapatkan hubungan kekeluargaan – melakukan aktiviti bersma-sama –melancong· Memulihkan hubungan kekeluargaan akibat perbalahan – elak penceraian· Berkongsi maklumat dan pandangan tentang sesuatu isu – saling menghormati –saling menghargai pandangan orang lain· Merancang aktiviti yang berfaedah bersama-sama – elak anak terjebak dalamaktiviti negatif – kurang kes salah laku· Menjadi suri teladan – contoh kepada anak-anak – nilai murni – budi bahasa3. Pengukuhan institusi keluarga merupakan tunjang utama dapat membinakeluarga bahagiaHuraikan peranan ahli keluarga dalam merealisasikan institusi keluarga bahagia.· Ibu bapa sebagai suri teladan· Ibu bapa menyediakan kediaman yang selamat· Persekitaran tempat tinggal yang bersih dan ceria
 17. 17. · Ibu bapa menyediakan makanan berkhasiat dan seimbang· Cakna/prihatin terhadap tahap kesihatan ahli keluarga· Anak-anak yang bersahsiah terpuji· peranan keluarga terdekat seperti adik-beradik, nenek, datuk dan saudara-mara4. Kempen galakan membaca dijalankan saban tahun masih gagal untukmenjadikan budaya membaca sebagai amalan hidup masarakat di negara ini.Huraikan tanggungjawab sesebuah keluarga untuk memupuk amalan tersebut.· Keluarga menjadi contoh· Keluarga membaca bersama-sama· Keluarga menceritakan bahan yang dibaca· Keluarga mengunjungi pameran buku· Adik-beradik dewasa menjadi suri teladan kepada adik-adik yang lain· Ibu bapa menyediakan bahan bacaan yang sesuai5. Sikap sesetengah ibu bapa yang memanjakan anak-anak sering membawapelbagai kesan terhadap tingkah laku anak-anak pada masa ini. Berikan pendapatanda tentang pernyataan tersebut.· Anak-anak tidak mampu hidup berdikari – keperluan diri diurus oleh ibu bapa –tidak mahu hidup susah – tidak sanggup menghadapi cabaran – malas berusaha -mudah menyerah kalah apabila ditimpa musibah· Anak-anak sukar mengendalikan emosi mereka – gagal hadapi tekanan –bertindak mengikut perasaan – boleh mencederakan diri sendiri dan orang lain –tidak boleh menerima hakikat apabila ditimpa kegagalan· Anak-anak tidak mempunyai jati diri yang kukuh – tidak ada pendirian – gagalmenepis pujukan dan rayuan rakan sebaya atau kekasih – berlaku pergaulan bebasdan penzinaan – anak luar nikah – pembuangan bayi· Anak-anak berani untuk terlibat dalam masalah sosial – ibu bapa terlalu mengikutkata anak – tidak menerima hakikat bahawa anak mereka nakal – menyalahkanorang lain atas masalh yang dlakukan oleh anak sendiri - terlalu yakin denganalasan anak-anak – disogokkan dengan wang ringgit dann kemewahan material –anak lupa diri – terlibat dalam salah laku6. Ibu bapa mempunyai jasa yang sungguh besar kepada setiap orang anaknya.Sebagai balasan, setiap orang anak mesti membuat kebaikan kepada kedua-dua ibubapa.Bincangkan usaha-usaha anda untuk menjadi seorang anak yang baik kepadakedua-dua ibu bapa.· Mematuhi kata-kata dan nasihat ibu bapa· Sentiasa bermanis muka dengan ibu bapa· Meninggalkan / tidak melakukan perkara-perkara yang tidak disukai ibu bapa· Menziarahi ibu bapa di kampung· Memberikan bantuan yang diperlukan oleh ibu bapa· Membawa ibu bapa melancong7. Bapa ialah suri teladan kepimpinan dalam sesebuah rumahtangga terutamakepada anak-anak lelaki. Pandangan ini selaras dengan salah satu matlamatpendidikan negara, iaitu memperkasakan pelajar lelaki.Huraikan sifat-sifat kepimpinan yang perlu diasuh oleh ibu bapa kepada anak-anaklelaki mereka sebagai pemimpin keluarga.
 18. 18. · Mengasuh anak-anak tentang ilmu keagamaan· Mendidik anak-anak bijak membuat keputusan· Mendidik anak-anak agar bertanggungjawab menjaga keluarga· Mengasuh anak-anak agar menghargai masa· Mengasuh anak-anak agar menghormati orang lain· Bersikap rasional dalam sesuatu tindakan8. Kejayaan anak-anak berkait rapat demhan keprihatinan ibu bapa. Ulaskanpernyataan tersebut.· Memberikan kasih sayang secukupnya· Menyediakan keperluan asas· Memberikan pendidikan dunia dan akhirat· Mengawal p[ergaulan anak-anak· Meluangkan masa bersama-sama mereka· Mendidik mereka agar pandai mengurus masa· Membentuk akhlak mereka9. Keprihatinan dan kasih sayang ibu bapa penting dalam menentukan kejayaanhidup anak-anak. Anda ingin menulis rencana untuk disiarkan dalam akhbartempatan berdasarkan pernyataan tersebut.Tulis rencana itu selengkapnya.· Memperuntukkan masa untuk bersama-sama keluarga· Prihatin dalam mendengar dan membantu anak-anak menyelesaikan masalah· Mengambil berat tentang pendidikan anak-anak· Mengatasi masalah stres dalam kalangan anak-anak· Melakukan pelbagai aktiviti bersama-sama keluarga10. Setiap ibu bapa mengharapkan anak-anak berjaya dalam kehidupan.Bincangkan usaha-usaha yang wajar anda lakukan untuk memastiikan harapanmereka itu tercapai.· Berusaha untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan.· Mendapat didikan agama yang sempurna· Bergaul dengan orang-orang yang berilmu· Tidak terlibat dalam gejala sosial· Menghormati orang yang lebih tua terutama ibu bapa dan guru· Sentiasa menerima teguran dan nasihat SUKAN1. Kepentingan sukan· Mengekalkan kesihatan· Memupuk perpaduan kaum· Mengurangkan masalah sosial· Meningkatkan imej negara2. Dalam usaha menggalak dan mencungkil potmsi murid dalan bidang sukan, KPMtelah memperkenalkan Dasar l Murid l Sukan untuk dilaksanakan di semua sekolah.Sehubungan dgn itu, anda igin menulis rencana untuk diterbitkan dalam majalahsekolah bertajuk Faedah-faedah Pelaksanaan Dasar l Murid l sukan di Sekolah..Tulis recana itu selengkapnya
 19. 19. · keterlibatan semua murid dalam aktiviti sukan· mencungkil dan mengasah bakat serta potensi murid· melahirkan murid yang cergas dan cerdas· memupuk semangat setiakawan, perpaduan dan kesukanan· sebagai satu prasyarat kemasukan ke IPT· melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek3. Kerajaan mewajibkan program 1Murid 1Sukan di setiap sekolah.Huraikan faedah-faedah yang anda peroleh dengan menyertai aktiviti sukan disekolah.· memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah.· menyihatkan badan· memupuk nilai-nilai murni· menjadi pasukan pelapis kepada atlet negara.· memupuk semangat juang yang tinggi.4. Kebaikan menyertai kegiatan sukan lasak. (Mendaki gunung – Berkayak –Berbasikal)· Dpat mendisiplinkan diri· menggalakkan persaingan sihat· mengukuhkan nilai kerjasama· membina ketahanan minda· Mengisi masa lapang dengan perkara berfaedah· Melahirkan remaja yang cergas· Mencari kenalan baru5. Langkah-langkah memajukan sukan di Malaysia· Juru latih yang berwibawa· Kemudahan sukan yang lengkap / sempurna· Pemakanan seimbang / penjagaan kesihatan yang baik· Ganjaran yang menarik / berpatutan6. Minat bersukan dalam kalangan remaja hari ini semakin berkurangan .Huraikan peranan pelbagai pihak untuk memupuk minat bersukan dalam kalanganremaja1. Peranan pihak swasta· Sebagai penaja/pemberi biasiswa/dermasiswa2. Peranan ibu bapa· Memberi galakan· Melibatkan diri dalam aktiviti sukan bersama anak-anak· Membelikan anak-anak peralatan sukan.3. Peranan kerajaan· Dasar 1M1S· Menyediakan kemudahan asas sukan.· Membina sekolah sukan· Menyediakan jurulatih bertauliah di sekolah-sekolah4. Peranan media massa· Publisiti· Iklan5. Peranan sekolah
 20. 20. · Mengadakan latihan / pertandingan di peringkat sekolah· Memberi pengiktirafan / penghargaan MEMBACA1. Kempen galakan membaca dijalankan saban tahun masih gagal untukmenjadikan budaya membaca sebagai amalan hidup masarakat di negara ini.Huraikan tanggungjawab sesebuah keluarga untuk memupuk amalan tersebut.· Keluarga menjadi contoh· Keluarga membaca bersama-sama· Keluarga menceritakan bahan yang dibaca· Keluarga mengunjungi pameran buku· Adik-beradik dewasa menjadi suri teladan kepada adik-adik yang lain· Ibu bapa menyediakan bahan bacaan yang sesuai2. Manfaat Membaca· Negara bertambah maju· Berjaya dalam akademik· Meningkatkan kepakaran· Meningkatkan pengetahuan3. Ibu bapa merupakan pendorong utama dalam membudaya amalan membacadalam kalangan anak-anak.Jelaskan usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh ibu bapa bagi memastikan amalanmembaca menjadi budaya dalam kalangan keluarg mereka.· Membelikan bahan bacaan yang menarik kepada anak-anak· Menjadi contoh / suri teladan kepada anak-anak· Meluangkan masa untuk membaca dengan anak-anak· Menceritakan sinopsis cerita / bahan bacaan yang dibaca kepada ank-anak· Memberikan ganjaran kepada anak-anak yang membaca· Membawa anak-anak mengunjungi pameran buku PERPADUAN KAUM1. Kepentingan perpaduan kaum· Mewujudkan masy harmoni· Memajukan ekonomi Negara· Menarik kedtangan pelancong· Meningkatkan imej negara2. Semangat kejiranan belakangan ini semakin kurang diamalkan. Hal inidisebabkan oleh kesibukan bekerja walaupun jiran tetangga merupakan orang yangpenting dalam kehidupan bermasyarakat.Huraikan langkah-langkah yang boleh diambilbagi memastikan amalan hidupberjiran terus terpelihara dalam kalangan masyarakat moden hari ini.· Mengadakan rumah terbuka· Mengadakan pelbagai aktiviti yang melibatkan masyarakat setempat – gotongroyong,· Mengadakan hari keluarga / sukan· Mengunjungi jiran tetangga yang ditimpa musibah
 21. 21. · Menggalakkan anak-anak berbaik-baik dengan jiran tetangga· Menjadi contoh kepada anak-anak dalam adab hidup berjiran3. Suatu ketika dahulu semangat kejiranan menjadi sebahagian daripada budayahidup dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara kita, tetapi kini amalanmurni ini semakin terhakis.Bincangkan.Terhakis kerana :· Masyarakat yang mementingkan material – sibuk dengan kerja· Masyarakat yang bersikap mementingkan diri sendiri – enau dalam belukar –jangan menjaga tepi kain orang· Struktur rumah yang menghalang hubungan kejiranan· Perkembangan sistem komunikasi· Luputnya amalan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat· Taraf hidup masyarakat yang semakin meningkat4. Malaysia adalah antara destinasi pelancongan yang popular dalam kalnganmasyarakat tempatan dan antarabangsa. Jelaskan faedah-faedah sektorpelancongankepada negara kita· Meningkatkan pendapatan dan ekonomi negara· Membuka peluang pekerjaan / mengatasi masalah pengangguran· Membuka peluang perniagaan kepada penduduk tempatan· Pengaliran masuk mata wang asing· Pemangkin pembangunan negara· Menggalakkan pembinaan infrastruktur· Memperkenalkan kebudayaan Malaysia ke luar negara BANGUNAN BERSEJARAH1. Peninggalan sejarah dan warisan budaya merupakan aset yang perludipertahankan dengan baik agar dapat dijadikan sumber rujukan dana tatapangenerasi akan datang.Sarankan langkah-langkah memulihara peninggalan sejarah negara.i) Kerajaan· Mengadakan kempen· Membuat promosi / pameran tinggalan sejaran· Mengenakan denda kepada pihak-pihak yang merosakkan kesan tinggalan sejarah· Mengadakan muzium khas· Mengadakan aktiviti membersih dan memelihara tinggalan sejarah – sepertibangunan, kenderaan lama, artifak dan sebagainyaii) Masyarakat· Mendidik anak-anak mencintai sejarah negara· Melaporkan kepada pihak berkenaan sekiranya menemui bahan tinggalan sejarahiii) Media massa· Mendedahkan kepentingan bahan tinggalan sejarah kepada negara - dokumentari
 22. 22. JENAYAH1. Kejadian jenayah seperti ragut, culik dan pembunuhan di negara kita semakinmembimbangkan banyak pihak.Tulis sebuah rencana yang bertajuk :Tanggungjawab masyarakat untukmembanteras jenayah‟.· Melaporkan kejadian jenayah kepada pihak berkuasa· Menubuhkan rukun tetangga· Mematuhi nasihat yang dikeluarkan oleh media massa/ kerajaan· Memberikan pendidikan agama kepada keluarga· Memantau aktiviti ahli keluarga· Membina hubungan yang baik dalam komuniti· Membantu mangsa jenayah· Mempelajari seni mempertahankan diri· Mengelakkan diri daripada terlibat dengan pinjaman wang daripada syarikat yangtidak berlesen2. Kes penderaan ke atas kanak-kanak sering dilaporkan dan meruntun hati setiapahli masyarakat yang waras. Untuk itu, sebuah wawancara telah dilakukan bagimelihat usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh masyarakat untuk menangani isuini.Tuliskan wawancara itu selengkapnya.· Masyarakat prihatin tentang penderaan dalam kalangan tetangga· Melaporkan kepada pihak berkenaan dengan segera· Mendidik anak-anak dengan kasih sayang· Memberikan pendidikan agama kepada anggota masyarakat· Menyokong kempen yang dilancarkan oleh kerajaan· Menghidupkan kembali budaya dan semangat kejiranan KEPENGGUNAAN1. Anda merupakan pegawai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri danKepenggunaan Koperasi (KPDNKK) diminta menyampaikan sebuah ceramahkepada belia-belia di tempat anda. Tajuk ceramah tersebut ialah “Usaha-usahaKerajaan dalam Melahirkan Masyarakat Berjimat Cermat”.Sediakan teks ceramah tersebut selengkapnya.· Kempen secara berkala, besar-besaran· Pelaksanaan saham-saham amanah· Penerapan dalam mata pelajaran di sekolah· Kedai rakyat 1 Malaysia dan kewujudan koperasi di merata tempat· Bekerjasama dengan pelbagai agensi separa kerajaan dan swasta dalammenggalakkan aktiviti menabung seperti kelab TAHA, Kelab NURI, Kelab PenabungBijak dan kempen menyimpan wang saku lebihanMewujudkan pertandingan esei, melukis poster dan sebagainya.2. Kepentingan amalan berjimat cermat· Membantu ketika susah· Simpanan masa depan· Melahirkan pengguna yang bijak
 23. 23. · Menabung untuk masa depan3. Usaha yang perlu dilakukan untuk memajukan industri kraf tangan di Malaysia· Meningkatkan kemahiran· Bantuan dan galakan· Memasarkan produk4. Penggunaan telefon bimbit dalam kalangan masyarakat pada hri ini semakinpopular kerana banyak memberikan kemudahan kepada penggunanya.Huraikan kesan-kesan penggunaan telefon bimbit.· Mudah digunakan semasa kecemasan· Maklumat dapat diperoleh dengan mudah dan segera· Memudahkan perkongsian maklumat dengan rakan-rakan· Melebarkan kenalan dan merapatkan hubungan silaturahim· Mempunyai pelbagai fungsi yang menyenangkan pengguna5. Usaha-usaha menggalakkan rakyat membeli barangan buatan Malaysia· Mengadakan kempen berterusan· Meningkatkan kualiti barangan· Memperluas perniagaan / ekspo· Mengadakan jualan murah·6. Kerajaan menggalakkan rakyat Malaysia menggunakan barangan buatantempatan. Huraikan kebaikan-kebaikan mengunankan barangan buatan tempatan· Mengelakkan pengaliran wang ke luar negara· Harga murah / berpatutan· Barangan berkualiti / setanding atau lebih baik daripada barangan import· Meningkatkan pendapatan peniaga· Ekonomi negara meningkat· Mewujudkan peluang pekerjaan7. Kemiskinan merupakan racun yang mengancam sesebuah negara.Bincangkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam membasmikemiskinan dalam kalangan rakyat.· Memberikan bantuan modal – untuk mulakan perniagaan· Menganjurkan pelbagai kursus – perniagaan, pertanian, kraf tangan· Memperkenalkan teknik-teknik terkini dalam pertanian dan penternakan· Memberikan bantuan perumahan – kos rendah – perumahan 1 Malaysia8. Kebiasaan mengambil makanan segera menjadi trend dalam kalanganmasyarakat Malaysia. Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis saturencanayang akan disiarkan dalam akhabr tempatan yang bertajuk “Kesan-kesanburuk Pengambilan Makanan segera secara berlebihan”.Tulis rencana tersebut selengkapnya.· Masalah obesiti· Masalah penyakit kronik· Ketagihan pada makanan segera
 24. 24. · Tidak mengamalkan pengambilan makanan seimbang· Perbelanjaan keluarga meningkat· Makanan tradisional dipinggirkan SEMANGAT PATRIOTIK1. Anda berhasrat untuk menyertai satu pertandingan ceramah yang bertajuk„Penerapan Semangat Patriotik Dalam Kalangan Generasi Muda Kini‟. Sediakanteks ceramah anda selengkapnya.· Kata-kata aluan dan tajuk ceramah· Maksud patriotik· Cara penerapan – cerita, aktiviti, filem, kempen· Kesan – naikkan semangat majukan negara, nilai cinta negara, semangatberpasukan dan perpaduan· harapan2. Semangat patriotisme perlu ada dalam diri generasi muda pada hari ini keranamereka bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan.Huraikan langkah-langkah yang wajar dilakukan untuk meningkatkan semangatpatriotisme dalam diri anda.· Mempelajari mata pelajaran sejarah dengan penuh minat· Menonton filem tentang sejarah negara· Membaca buku sejarah negara· Mengenali tokoh-tokoh kemerdekaan negara· Mengunjungi tempat-tempat bersejarah di pelbagai negeri· Menyertai sambutan kemerdekaan negara
 25. 25. SOALAN 2(b) – Cerpen dan Drama Kekerapan JUDUL CATATAN dipilih Cerpen Hutan Rimba (T5) √√√√ Cerpen Pahlawan Buntung (T5) √√√ Cerpen Pungut Alias Zahara Alias Yap Siew √√√ Telah keluar Jun Hong (T5) 2012 Cerpen Penanggungan (T5) √√ Cerpen Idola (T5) √√ Cerpen Ibu dan Ceper (T4) √√ Cerpen Mellisa (T4) √ SPM YANG TELAH KELUAR (TEKS BAHARU)Nov. 2011 Drama Cempaka Berdarah (T4)Jun 2012 Cerpen Pungut Alias Zahara Alias Yap Siew Hong (T5) SOALAN 2(c) – Prosa Klasik Kekerapan JUDUL CATATAN dipilih Merah Silu (T4) √√√√√ Hikayat Indera Nata (T4) √√√√ Pelayaran yang penuh peristiwa (T4) √√√√ Hikayat Langlang Buana (T5) √√ Hikayat Khoja Maimun (T5) √ Opu Daeng Menambun (T5) √ SPM YANG TELAH KELUAR (TEKS BAHARU) Nov. 2011 Dua Geliga Hikmat (T5) Jun 2012 Hikayat Siak (T5) SOALAN 2(d) – Puisi Kekerapan JUDUL CATATAN dipilih Sajak Adat Sezaman (T4) √√√ Telah keluar Jun 2012 Sajak Bangkitlah (T5) √√√ Sajak Di Bawah Langit yang Sama (T5) √√√ Sajak Dirgahayu Bahasaku (T5) √√ Sajak Kecek V (T5) √√ Syair Makna Riak (T4) √ Sajak Mengintai Ruang Insaf (T4) √ Sajak Mahsuri (T4) √ Sajak Harga Remaja (T4) √ SPM YANG TELAH KELUAR (TEKS BAHARU) Nov. 2011 Pantun Enam Kerat (T5) Jun 2012 Sajak Adat Sezaman (T4)
 26. 26. SOALAN 4 (a) & (b) – Novel Kekerapan ASPEK KAJIAN SASTERA CATATAN dipilihLatar tempat √√√√Latar masyarakat √√√Nilai tanggunjawab – peristiwa √√√Nilai kasih sayang – peristiwa √√√Tema √√√ Jun 2012Peristiwa menarik √√Pengajaran √√ Jun 2012Watak utama – konflik √√ Nov. 2011Teknik plot √√Peleraian cerita √Kesesuaian judul dengan kandungan √Nilai kemanusiaan – umum √Persoalan – ketabahan watak utama √ Nov. 2011Nilai kerjasama – peristiwa √Nilai keberanian √Watak sampingan – perwatakan √Watak utama – cabaran √Nilai ketabahan √
 27. 27. LATIHAN KOMSAS 2012 NEGERI 4(a) – 7 markah TULISKAN 4(b) – 8 markah TULISKAN RANGKA ISI RANGKA ISI KELANTAN Dua peristiwa Huraikan latar yang dapat masyarakat dikaitkan dengan dalam dua buah ketabahan watak novel dalam menghadapi dugaan TERENGGANU Huraikan dua nilai Satu latar tanggungjawab masyarakat dalam novel dalam dua buah novel PAHANG Berdasarkan Berdasarkan dua sebuah novel buah novel yang yang telah anda anda pelajari pelajari, huraikan huraikan satu nilai keberanian persamaan yang terdapat teknik plot yang dalam novel terdapat dalam tersebut. kedua-dua novel tersebut JOHOR Huraikan dua latar Berdasarkan tempat bagi sebuah novel sebuah novel yang anda yang telah anda pelajari, jelaskan pelajari. tiga nilai kemanusiaan daripada novel tersebut. SELANGOR Huraikan dua Dua teknik plot latar tempat dalam sebuah beserta peristiwa novel NEGERI Kesesuaian Berdasarkan SEMBILAN pemilihan judul sebuah novel, sesebuah novel huraikan tiga latar dapat dikaitkan masyarakat dengan isi kandungan novel tersebut. Buktikan
 28. 28. NEGERI 4(a) – 7 markah TULISKAN 4(b) – 8 markah TULISKAN RANGKA ISI RANGKA ISIMELAKA Berdasarkan Jelaskan satu sebuah novel nilai ketabahan yang telah anda yang terdapat pelajari, huraikan dalam dua buah tema yang novel yang telah terdapat dalam anda kaji. novel tersebut. PERAK Cabaran yang Berdasarkan dua dihadapi oleh buah novel, satu watak utama pengajaran KEDAH Peleraian cerita pengajaran (plot) PERLIS Huraikan tema Berdasarkan dua sebuah novel buah novel, satu latar tempatSARAWAK Berdasarkan Berdasarkan dua sebuah novel yang buah novel yangKuching telah anda pelajari, anda pelajari, huraikan beberapa huraikan cara peristiwa menarik watak utama yang terdapat menangani satu dalam novel tersebut. konflik yang dihadapi dalam setiap novel YIK Dua konflik yang Berdasarkan dua dihadapi oleh buah novel watak utama dan huraikan peristiwa cara watak yang menyelesaikannya memaparkan kasih sayangPULAU Dua contoh situasi Berdasarkan duaPINANG yang buah novel menunjukkan huraikan peristiwa hubungan mnunjukkan nilai kekeluargaan kerjasama dalam yang erat novel: MRSM Jelaskan tema Berdasarkan dua beserta huraian buah novel. peristiwa Huraikan satu perwatakan watak
 29. 29. NEGERI 4(a) – 7 markah TULISKAN 4(b) – 8 markah TULISKAN RANGKA ISI RANGKA ISI sampinganLABUAN Latar tempat yang Berdasarkan dua terdapat dalam buah novel yang sebuah novel telah anda pelajari, menjadikan cerita huraikan satu lebih realistik. peristiwa yang Nyatakan tiga latar memaparkan nilai tempat dan kaitkan bertanggungjawab dengan peristiwa dalam setiap novel penting yang terdapat dalam novel yang anda kaji.Skor BH Dua peristiwa yang Berdasarkan menggambarkan sebuah novel, nilai kasih sayang huraikan latar masyarakat Times Dua latar Teknik masyarakat yang penceritaan dalam mendatangkan dua buah novel keinsafan SBP Pilih dua peristiwa Berdasarkan dua menarik dan buah novel, nyatakan sebab huraikan satu latar peristiwa itu masyarakat menarik perhatian anda

×