Barack Obama:
”Det finns inte ett svart Amerika,
och inte ett vitt Amerika, det
finns bara Amerikas förenta
stater.”
Madeleine Eriksson
Skriv ner vad ni
kände, tänkte och tyckte
i mötet med mig och burkan
8/3/2011
8/3/2011
Byt perspektiv
Visste ni att:
Då förbud mot slöjan
Nu förbud mot burkan
Mannen i burkan
En muslims reaktion
vs bu...
Dagens upplägg
9
Kapitel 1
1.1 Vad är Kultur?
1.2 Tvärkulturell kompetens
1.3 Tvärkulturell kommunikation
Kapitel 2
Från kulturchock
till anpassning och
integration
10
Araber, muslimer, religionen och
kulturen
Kapitel 3
Islamofobi
Integration
Rasism
Främlingsfientlighet
Kapitel 4
Kapitel 5
K
u
l
t
u
r
e
l
l
a
D
i
m
e
n
s
i
o
n
e
r
http://www.slideshare.net/Xenaconsulting
15
Kapitel 1
1.1 Vad är Kultur?
1.2 Tvärkulturell kompetens
1.3 Tvärkulturell kommunikation
http://www.youtube.com/watch?v=-TzEP3xzDUE
Tre arabiska kvinnor diskuterar slöjan och burkan ?
Let us not be blind to our differences
but
let us also direct attention to our
common interests & the means by
which those...
19
är att handskas med samma
problem som......
1.1 Kultur
...ger olika lösningar
20
Personlighet
(specifikt per individ/medfött)
Kultur
(grupp specifikt /inlärt)
Människan
(Universellt/Ärvt/Biologisktl)
21
Software of the mind
(Hofstede)
Kultur är en evig och
livslång programmering
av tankar, känslor och
beteenden etc.
22
- familjen
- grannarna
- skolan
- ungdomsgrupper
- arbetsplatsen
- samhället
Programmeringen börjar:
23
Region
Religion
Generation
Företag
Yrke
till ett/en annat
Kulturer varierar
från
Land
24
Därför är dagens
tema (den arabiska
kulturen) i sig en
omöjlighet
8/3/2011
Därför är dagens
tema ”den arabiska
kulturen” i...
8/3/2011
Öka vår medvetenheten om vårt eget och andras
ursprung och hur detta påverkar vår kommunikation.
Vad vi kan göra ...
Beteende
Attityder & Normer
Värderingar
Uppfattning
Vad jag känner
Vad jag tänker
Lätt att se
The Cultural Iceberg
Vad jag...
Värderingar
-Skiftar mellan kulturer
-Omedvetna
-Subjektiva
-Förverkligas genom
-normer
28
Normer
29
Klargör vad vi kan
respektive inte kan
göra
Översatta värderingar
Regler över hur vi
agerar
När en kultur är
lyckad blir våra
värderingar normer.
30Tar tid.
Välj några
värderingar
som är viktiga
i Sverige idag
32
1.2 Tvärkulturell
kompetens
är vår förmåga att
förstå andra
Regel 1
Att förstå sig själv är att förstå
andra 35
Regel 2
Perspektiv
Vilken karta är den rätta?
Europa Centrerat
Den här ?
Eller den här?
Stilla Havs
Centrerade kartan
Eller det
Amerikanska perspektivet av världsbilden ?
Finns
inte
Bara
olika
Regel 3
Eftersom prövningen av våra
värderingar överlåtits till andra
har vi ingen kontroll över den
egna värderingsproces...
Vår
rädsla för
det
okända
Regel 4
Vår
personlighet
influerar vår
kapacitet att
förstå andras
kultur
45
Personlighets faktorer
8/3/2011
 Intresse i andra
 Utåtriktad
 Medvetenhet
 Självkännedom
 Anpassningsförmåga
 Socia...
47
1.3 Tvärkulturell kommunikation
Överföring av information på olika nivåer av
medvetenhet och kontroll mellan människor av olika
kulturell bakgrund
Sändarens och mottagarens
kulturella perspektiv
Att sända ett budskap:
- Kommunikationsmönster:
- Kroppsbeteende
- Ljud
- Skrift
- Språket (ordförråd, ordval,
grammatik etc)
Göra rätt för sig !
Inte göra bort sig !
Inte ligga andra till
last !
Sköt dig själv och
skit i andra !
Inte tro att man ä...
Via medvetenhet kan vi
minimera missförstånd i våra
kommunikationsmönster
Budskap
Tänk på hur du kommunicerar
1) Lyssna
2) Visa ditt intresse
3) Ställ frågor
Eftersom det verbala
endast står för 7 %
Uppmärksamma ditt
kroppsspråk
Välj dina ord omsorgsfullt
http://www.youtube.com/watch?v=pzjEzohHmaM
VIDEO – What did you do to my sign?
Nästa
Kapitel 58
Kapitel 2
Från kulturchock till
anpassning och
integration
59
8/3/2011
Total invandring 30 404
varav 9 088 bifall
Asylsökande 2011 med muslimskt ursprung:
Afghanistan 3976 2573 bifall
Somalien 3617 2271 bifall
Irak 2696 909 bifall
Syrie...
8/3/2011
Sverige tar emot flest
ensamkommande barn
och ungdomar i EU.
De 3 R’n
• Recognize/känna igen- de
kulturella skillnaderna
•
• Respect/Respektera -
skillnaderna
Reconciliation/ Försona
...
8/3/2011
Både och och varken eller ?
Ta seden dit du kommer ?
Eller
Exempel på lyckad integrering
Nästa
Kapitel 68
Araber, muslimer, religionen och
kulturen
Kapitel 3
Arab världen
Språk: arabiska
Etniskt ursprung:
Arabiska halvön
Religion:
muslim, kristen, j
ude
Definition Araber
Olika kulturella områden
inom arab unionen
Södra Medelhavet - Närheten till Europa
Öst Afrika
Persien
Kolonialiseringen
Religionen
kulturen påverkar
tolkningen av
religionen
Islam har olika tolkningar
Har religionen
inflytande på
kulturen eller
har kult...
Muslim = utövare av islamIslam = religionen
Sunni 950 miljoner Shia 130 miljoner
.
Iran, Irak,
Azerbaijan
och
Bahrain;
Shia muslimer
anser att de kan
utse efterträdare
till Mohammed
Sunni muslimer
anser inte att de
kan utse
efterträdare till...
”sunna” den
normerande
seden och
förfädernas sätt
att leva och
handla
Sharia Ett lagsystem från
texter ur Koranen och
Sunna
Olika tolkningar av ”sunna” och sharia splittrar islam
Politisk islam = bred
politisk rörelse med olika
förgreningar (1900-talet)
Islamism
Finns fundamentalistisk
teokratisk & s...
Salafism
Salaf betyder förfäder –
bokstavstrogen
tolkning
Jihadist ?
2 - inriktning vars mål är
en global islamisk stat –
emot västerländsk
vänliga regeringar
Jihad ?
1- striden mo...
Al-Qaida- jihadist/islamistisk rörelse
1988 Usama
ben Laden -
kamp mot
sovjetisk
ockupation av
Afghanistan
Finansierades a...
Å ena sidan:
En
fundamentalistisk
arabvärld
Å andra sidan: Rörelser för
sekularism, demokrati och
nytänkande i den muslimska
världen
Jan Hjärpe
Kristendomen har genomgått samma process. Länge
ansågs idén om demokrati och mänskliga rättigheter
som något i ...
Jag är muslimsk arab
islam är min tro
men jag avskyr islamism
Nästa
Kapitel 95
Islamofobi
Integration
Rasism
Främlingsfientlighet
Kapitel 4
8/3/2011
Rasism grundas på en föreställning
om olika mänskliga biologiska raser.
Främlingsfientlighet
Fientlighet mot att ...
Personlighet
(specifikt per individ/medfött)
Kultur
(grupp specifikt /inlärt)
Människan
(Universellt/Ärvt/Biologiskt)
98
F...
8/3/2011
Idag är
Främlingsfientlighet =
Rasism
Rasbiologisk rasism tar
sitt uttryck i avstånd från
kulturer
De är mindre v...
Balanserad integration ?
På Maja Lundbergs skola i Rinkeby utanför
Stockholm har verksamheten anpassats så
mycket att eleverna där faktiskt tror at...
8/3/2011
Som lärare är man
livrädd för att göra fel
och för att föräldrarna
till de här eleverna ska
uppfatta en som rasis...
Är vi rasister om vi är svenskar med vår
kultur som vi vill behålla ?
Hitta balans mellan tvärkulturell kompetens och krav...
Islamofob åsyftar rädsla, hat och/eller fördomar
riktade mot muslimer och islam.
Är jag islamofob om jag inte accepterar i...
”Tystnaden gynnar inte Sveriges muslimer utan snarare har
man åstadkommit en negativ effekt som givit utrymme för
Sverige ...
De som lider mest
av islamism är
muslimerna
http://www.youtube.com/watch?v=_M0408SWRTI
Välkommen till ”lilla Mogadishu”
Vad händer här ?
L
U
C
N
H
Kapitel 4
Kulturella Dimensioner
Glöm inte
bort att
komma
ihåg…
Vi har en tendens att tro att
innerst inne är människor lika -
men det är vi inte! Om vi då...
Maktdistans
Individualism
Maskulinitet
Tidsorientering
Osäkerhets
undvikande
Maktdistans
mary.viola@tufts.edu 9
Egalitarian Hierarchical
Rankas
från 0 = låg maktdistans
till 100 = hög maktdistans
•
I vilken utst...
mary.viola@tufts.edu 9
Egalitarian Hierarchical
0 = låg distans
100 = hög distans
PDI
Geografisk lattitud
Invånarantal
Välfärd
• Jean-Babtiste Bernadotte
Maktdistans
- Man förväntar sig orättvisa
- Föräldrar förväntar sig lydnad
- Elever respekterar lärare
- Hierarkiska organisationer
- ...
Individualism
Den grad till vilken individer förväntar
sig välja sina egna associationer eller
agera som medlemmar av en livslång
grupp
...
Induvidualistiskt vs Kollektivt samhälle
Mina tillgångar är mina
Vänskap är viktigt
Inga kriterier för framtida
make(a)
Ex...
S
u
m
m
e
r
i
n
g
Vilka är mekanismerna
bakom heders mord ?
Kollektiv åsikt = förlorar
ställning – ”loose face” –
utanförskap
Misslyckad int...
Förlorar ansiktet samt
ställning & makt (PDI) i
kollektivet = identitetskris!
Lilla Mogadishu…. Var ligger det?
Diskutera alla
aspekter av
varför lilla
Mogadishu
existerar.
(analfabetism, religionen,
...
Maskulinitet
Maskulinitet vs
Feminitet
Maskulina samhällen
värderar
konkurrens, självsäkerh
et och ambition högt
samt är fokuserade på
...
Både män och kvinnor
kan vara blygsamma,
modesta och berörda
av livskvalitett
Feminina kulturer
värderar livskvalitet
och ...
Till skillnad mot dimensionen individualism är den
maskulina dimensionen INTE relaterad till ett lands
BNP och ekonomiska ...
Denna dimension
är den enda där
kvinnor utan
undantag svarade
helt annorlunda än
män. Förutom i
extremt feminina
länder.
MAS vs PDI
Val av partner
I Feminina länder var
maken och pojkvännen
samma person
I Maskulina länder var
kärlek och familj två olika
...
låg MAS (Feminint land) hög MAS
Välfärdssamhälls ideologi Prestanda samhälle
Regeringen hjälper andra länder Fattiga lände...
P
A
U
S
Osäkerhets
undvikande
Kulturer med höga värden föredrar regler
(religion, lagar..) och strukturerade sociala
sammanhang
Uncertainty Avoidance UA...
Hög UAI
Oroliga länder visade sig mer uttrycksfulla
man talar med händer och hög röst
Låg UAI
Mindre oroliga länder mindre...
Låg UAI Hög UAI
Osäkerhet = normalt
Hög stress tolerans
Inga regler kring ”smuts” & tabu
Osäkerhet är ett hot
Låg stress t...
Xena Consulting
UAI
Fisk
Fatmas hand
Svart magi
Rök i huset
Heliga män
Tidsorientering
Varje aspekt av vår kultur
påverkas av tiden - hur vi
tänker, gör
affärer, umgås, attityd till
historia etc.
Skillnaden i
...
Framtids orienterad
Nutids orienterad
Dåtids orienterad
Framtids kulturer –
Långtidsorienterade
Tålamod att vänta på
resultat
Arbetsvärderingar: lära sig,
ärlighet, anpassnings-
...
”Tid, finns det gott om”
”Tid är pengar”
mary.viola@tufts.edu 9
Egalitarian Hierarchical
Nutids kultur –
korttidsorienterad
Ansträngningar förväntas
ge snabba resu...
Då tidskulturer
Lever kvar i det förgångna
kläder, traditioner etc
Sekventiell = en serie av hän-
delser som avlöser varandra
Synkronisk = blandas då, nu
och framtid med varandra
Sekventiel...
Hanout i Tunisien
Möten och avbrott
Export av ett
amerikanskt
bokningssystem
Exempel
Rita tidscirklar
S
u
m
m
e
r
i
n
g
Vi har alltså tolkat
vår kunskap genom
vårt kulturella filter.
Att vår kompetens och kunskap kommer från den svenska
utbil...
- bygga broar mellan olika tanke-
sätt, värderingar och övertyg-
elser.
Tvärkulturell kompetens
eller att kunna:
- minska ...
Kulturell kompetens
börjar med att vi
förstår vår egen kultur
Konsten att byta perspektiv
Kommunikation är kultur
Country PDI IDV MAS UAI
Egypt 80 38 52 68
Saudi Arabia 80 38 52 68
UAE 80 38 52 68
Sverige 31 71 5 29
OBS! olika länder in...
Hur ”dom” ser på ”oss” ?Efter 32 år av perfekt integration är min
och svenskars syn på vänskap så olika
Deras syn på den svenska kulturen
Tidspressade
Kravpressade
Strikta
Verkar inte ha kul
Kallt socialt klimat
Korrekta
Organ...
Tids- & krav
pressade samt
organiserade
Tidsperspektiv:
Framtid
Dimensioner
Kallt socialt klimat
Inte har kul
Definition a...
Diskutera era erfarenheter av den
arabiska kulturen med utgångspunkt
från era egna erfarenheter eller från
artiklar i komp...
Arabiska
våren
Den arabiska våren
Arabrevolternas
gemensamma nämnare:
Diktatoriska ledare
som vägrar
demokrati
Arabrevoltens
gemensamma nämnare:
Makt
familjer som
håller sig
kvar i
makten och
korruption
Ingen opinion
Demokrati och
mä...
Arabrevoltens Verktyg
Återfunnen stolthet
Striden om Tunisien
Kvinnans roll i
revolutionen & idag
Våren som blev vintern
Den nya revolutionen
Harlem shake & Femen
http://www.youtube.com/watch?v=HaX1eI-tOCs
175
Ha en bra dag !
8/3/2011
Tvärkulturell kompetens - integration
Tvärkulturell kompetens - integration
Tvärkulturell kompetens - integration
Tvärkulturell kompetens - integration
Tvärkulturell kompetens - integration
Tvärkulturell kompetens - integration
Tvärkulturell kompetens - integration
Tvärkulturell kompetens - integration
Tvärkulturell kompetens - integration
Tvärkulturell kompetens - integration
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tvärkulturell kompetens - integration

880 views

Published on

Föreläsning heldag

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
880
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • ljlkjlkjölhkhkj
 • ljlkjlkjölhkhkj
 • ljlkjlkjölhkhkj
 • ljlkjlkjölhkhkj
 • ljlkjlkjölhkhkj
 • 15 bi
 • ljlkjlkjölhkhkj
 • Nu tar vi paus
 • ljlkjlkjölhkhkj
 • ljlkjlkjölhkhkj
 • ljlkjlkjölhkhkj
 • Blablabli
 • ljlkjlkjölhkhkj
 • ljlkjlkjölhkhkj
 • Tvärkulturell kompetens - integration

  1. 1. Barack Obama: ”Det finns inte ett svart Amerika, och inte ett vitt Amerika, det finns bara Amerikas förenta stater.”
  2. 2. Madeleine Eriksson
  3. 3. Skriv ner vad ni kände, tänkte och tyckte i mötet med mig och burkan
  4. 4. 8/3/2011
  5. 5. 8/3/2011 Byt perspektiv Visste ni att: Då förbud mot slöjan Nu förbud mot burkan Mannen i burkan En muslims reaktion vs burkan ?
  6. 6. Dagens upplägg
  7. 7. 9 Kapitel 1 1.1 Vad är Kultur? 1.2 Tvärkulturell kompetens 1.3 Tvärkulturell kommunikation
  8. 8. Kapitel 2 Från kulturchock till anpassning och integration 10
  9. 9. Araber, muslimer, religionen och kulturen Kapitel 3
  10. 10. Islamofobi Integration Rasism Främlingsfientlighet Kapitel 4
  11. 11. Kapitel 5 K u l t u r e l l a D i m e n s i o n e r
  12. 12. http://www.slideshare.net/Xenaconsulting
  13. 13. 15 Kapitel 1 1.1 Vad är Kultur? 1.2 Tvärkulturell kompetens 1.3 Tvärkulturell kommunikation
  14. 14. http://www.youtube.com/watch?v=-TzEP3xzDUE Tre arabiska kvinnor diskuterar slöjan och burkan ?
  15. 15. Let us not be blind to our differences but let us also direct attention to our common interests & the means by which those differences can be resolved. (John Fitzgerald Kennedy, American University, Washington, DC 1963)
  16. 16. 19 är att handskas med samma problem som...... 1.1 Kultur
  17. 17. ...ger olika lösningar 20
  18. 18. Personlighet (specifikt per individ/medfött) Kultur (grupp specifikt /inlärt) Människan (Universellt/Ärvt/Biologisktl) 21
  19. 19. Software of the mind (Hofstede) Kultur är en evig och livslång programmering av tankar, känslor och beteenden etc. 22
  20. 20. - familjen - grannarna - skolan - ungdomsgrupper - arbetsplatsen - samhället Programmeringen börjar: 23
  21. 21. Region Religion Generation Företag Yrke till ett/en annat Kulturer varierar från Land 24
  22. 22. Därför är dagens tema (den arabiska kulturen) i sig en omöjlighet 8/3/2011 Därför är dagens tema ”den arabiska kulturen” i sig en omöjlighet.
  23. 23. 8/3/2011 Öka vår medvetenheten om vårt eget och andras ursprung och hur detta påverkar vår kommunikation. Vad vi kan göra är att:
  24. 24. Beteende Attityder & Normer Värderingar Uppfattning Vad jag känner Vad jag tänker Lätt att se The Cultural Iceberg Vad jag gör 10 %
  25. 25. Värderingar -Skiftar mellan kulturer -Omedvetna -Subjektiva -Förverkligas genom -normer 28
  26. 26. Normer 29 Klargör vad vi kan respektive inte kan göra Översatta värderingar Regler över hur vi agerar
  27. 27. När en kultur är lyckad blir våra värderingar normer. 30Tar tid.
  28. 28. Välj några värderingar som är viktiga i Sverige idag
  29. 29. 32 1.2 Tvärkulturell kompetens
  30. 30. är vår förmåga att förstå andra
  31. 31. Regel 1
  32. 32. Att förstå sig själv är att förstå andra 35
  33. 33. Regel 2
  34. 34. Perspektiv Vilken karta är den rätta?
  35. 35. Europa Centrerat Den här ?
  36. 36. Eller den här? Stilla Havs Centrerade kartan
  37. 37. Eller det Amerikanska perspektivet av världsbilden ?
  38. 38. Finns inte Bara olika
  39. 39. Regel 3 Eftersom prövningen av våra värderingar överlåtits till andra har vi ingen kontroll över den egna värderingsprocessen och känner oss därför hotade när våra värderingar ifrågasätts
  40. 40. Vår rädsla för det okända
  41. 41. Regel 4
  42. 42. Vår personlighet influerar vår kapacitet att förstå andras kultur 45
  43. 43. Personlighets faktorer 8/3/2011  Intresse i andra  Utåtriktad  Medvetenhet  Självkännedom  Anpassningsförmåga  Social kompetens  Respektfull  Empati och förståelse  Motivation  Flexibilitet
  44. 44. 47 1.3 Tvärkulturell kommunikation
  45. 45. Överföring av information på olika nivåer av medvetenhet och kontroll mellan människor av olika kulturell bakgrund
  46. 46. Sändarens och mottagarens kulturella perspektiv Att sända ett budskap:
  47. 47. - Kommunikationsmönster: - Kroppsbeteende - Ljud - Skrift - Språket (ordförråd, ordval, grammatik etc)
  48. 48. Göra rätt för sig ! Inte göra bort sig ! Inte ligga andra till last ! Sköt dig själv och skit i andra ! Inte tro att man är något ! Språkbruk återspeglar värderingar och attityder
  49. 49. Via medvetenhet kan vi minimera missförstånd i våra kommunikationsmönster
  50. 50. Budskap Tänk på hur du kommunicerar
  51. 51. 1) Lyssna
  52. 52. 2) Visa ditt intresse 3) Ställ frågor
  53. 53. Eftersom det verbala endast står för 7 % Uppmärksamma ditt kroppsspråk Välj dina ord omsorgsfullt
  54. 54. http://www.youtube.com/watch?v=pzjEzohHmaM VIDEO – What did you do to my sign?
  55. 55. Nästa Kapitel 58
  56. 56. Kapitel 2 Från kulturchock till anpassning och integration 59
  57. 57. 8/3/2011
  58. 58. Total invandring 30 404 varav 9 088 bifall
  59. 59. Asylsökande 2011 med muslimskt ursprung: Afghanistan 3976 2573 bifall Somalien 3617 2271 bifall Irak 2696 909 bifall Syrien 549 145 bifall Libyen 459 52 bifall Algeriet 271 6 bifall Yemen 237 143 bifall Libanon 197 8 bifall Tunisien 187 5 bifall Marocko 149 11 bifall Egypten 135 16 bifall Sudan 120 54 bifall Jordanien 113 15 bifall Saudi Arabien 27 4 bifall Dvs 72 % av all invandring har ursprung i någon Muslimsk kultur Totalt 12 733 varav 6 512 bifall
  60. 60. 8/3/2011 Sverige tar emot flest ensamkommande barn och ungdomar i EU.
  61. 61. De 3 R’n • Recognize/känna igen- de kulturella skillnaderna • • Respect/Respektera - skillnaderna Reconciliation/ Försona integrera de kulturella skillnaderna och dela förståelse för den andras utgångspunkt - kräver ett nytänkande
  62. 62. 8/3/2011 Både och och varken eller ? Ta seden dit du kommer ? Eller
  63. 63. Exempel på lyckad integrering
  64. 64. Nästa Kapitel 68
  65. 65. Araber, muslimer, religionen och kulturen Kapitel 3
  66. 66. Arab världen
  67. 67. Språk: arabiska Etniskt ursprung: Arabiska halvön Religion: muslim, kristen, j ude Definition Araber
  68. 68. Olika kulturella områden inom arab unionen
  69. 69. Södra Medelhavet - Närheten till Europa
  70. 70. Öst Afrika
  71. 71. Persien
  72. 72. Kolonialiseringen
  73. 73. Religionen
  74. 74. kulturen påverkar tolkningen av religionen Islam har olika tolkningar Har religionen inflytande på kulturen eller har kulturen inflytande på religionen?
  75. 75. Muslim = utövare av islamIslam = religionen
  76. 76. Sunni 950 miljoner Shia 130 miljoner . Iran, Irak, Azerbaijan och Bahrain;
  77. 77. Shia muslimer anser att de kan utse efterträdare till Mohammed Sunni muslimer anser inte att de kan utse efterträdare till Mohammed
  78. 78. ”sunna” den normerande seden och förfädernas sätt att leva och handla
  79. 79. Sharia Ett lagsystem från texter ur Koranen och Sunna
  80. 80. Olika tolkningar av ”sunna” och sharia splittrar islam
  81. 81. Politisk islam = bred politisk rörelse med olika förgreningar (1900-talet) Islamism Finns fundamentalistisk teokratisk & sekulär inriktning Reaktion på Västerländskt inflytande
  82. 82. Salafism Salaf betyder förfäder – bokstavstrogen tolkning
  83. 83. Jihadist ? 2 - inriktning vars mål är en global islamisk stat – emot västerländsk vänliga regeringar Jihad ? 1- striden mot frästelsen och det som är ”haram”
  84. 84. Al-Qaida- jihadist/islamistisk rörelse 1988 Usama ben Laden - kamp mot sovjetisk ockupation av Afghanistan Finansierades av Ben Laden, droger, di amanter, islamisti ska organisa- tioner, Qatar, Sau di & USA
  85. 85. Å ena sidan: En fundamentalistisk arabvärld
  86. 86. Å andra sidan: Rörelser för sekularism, demokrati och nytänkande i den muslimska världen
  87. 87. Jan Hjärpe Kristendomen har genomgått samma process. Länge ansågs idén om demokrati och mänskliga rättigheter som något i strid med religionen. Denna process med våldsamma motsättningar äger idag rum i den muslimska världen
  88. 88. Jag är muslimsk arab islam är min tro men jag avskyr islamism
  89. 89. Nästa Kapitel 95
  90. 90. Islamofobi Integration Rasism Främlingsfientlighet Kapitel 4
  91. 91. 8/3/2011 Rasism grundas på en föreställning om olika mänskliga biologiska raser. Främlingsfientlighet Fientlighet mot att olika kulturer samexistera
  92. 92. Personlighet (specifikt per individ/medfött) Kultur (grupp specifikt /inlärt) Människan (Universellt/Ärvt/Biologiskt) 98 Främlingsfientlighet Rasism
  93. 93. 8/3/2011 Idag är Främlingsfientlighet = Rasism Rasbiologisk rasism tar sitt uttryck i avstånd från kulturer De är mindre värda, eller likvärdiga men oförenliga med den egna.
  94. 94. Balanserad integration ?
  95. 95. På Maja Lundbergs skola i Rinkeby utanför Stockholm har verksamheten anpassats så mycket att eleverna där faktiskt tror att de går i en muslimsk skola Jag måste förklara för mina elever att det är skolans lagar som gäller här och inte de muslimska lagarna.
  96. 96. 8/3/2011 Som lärare är man livrädd för att göra fel och för att föräldrarna till de här eleverna ska uppfatta en som rasist. Maja Lundberg ”Det blir en konflikt i de här barnen, då de måste leva med både det budskap de får av mig i skolan och budskapet de får hemma”.
  97. 97. Är vi rasister om vi är svenskar med vår kultur som vi vill behålla ? Hitta balans mellan tvärkulturell kompetens och krav på integration
  98. 98. Islamofob åsyftar rädsla, hat och/eller fördomar riktade mot muslimer och islam. Är jag islamofob om jag inte accepterar islamistisk extremism som islamism, jihadism etc?
  99. 99. ”Tystnaden gynnar inte Sveriges muslimer utan snarare har man åstadkommit en negativ effekt som givit utrymme för Sverige Demokraterna å ena sidan och islamistisk extremism å andra sidan att öka. Tystnaden har även bidragit till ökad segregation, fler fördomar och integrationsproblematik”. ”I dagens Sverige har alltför många politiker tagit avstånd från att ta upp diskussionen kring islams existens i Sverige. Man vill undvika stämpeln som kulturrasist och hänvisar till att vi har religionsfrihet”.
  100. 100. De som lider mest av islamism är muslimerna
  101. 101. http://www.youtube.com/watch?v=_M0408SWRTI Välkommen till ”lilla Mogadishu”
  102. 102. Vad händer här ?
  103. 103. L U C N H
  104. 104. Kapitel 4 Kulturella Dimensioner
  105. 105. Glöm inte bort att komma ihåg… Vi har en tendens att tro att innerst inne är människor lika - men det är vi inte! Om vi då agerar och tar beslut som grundar sig på den inställningen är risken överhängande att vi gör stora misstag” - Geert Hofstede
  106. 106. Maktdistans Individualism Maskulinitet Tidsorientering Osäkerhets undvikande
  107. 107. Maktdistans
  108. 108. mary.viola@tufts.edu 9 Egalitarian Hierarchical Rankas från 0 = låg maktdistans till 100 = hög maktdistans • I vilken utsträckning mindre mäktiga medlemmar i en grupp förväntar sig och accepterar att makt fördelas ojämlikt. PDI
  109. 109. mary.viola@tufts.edu 9 Egalitarian Hierarchical 0 = låg distans 100 = hög distans PDI
  110. 110. Geografisk lattitud Invånarantal Välfärd
  111. 111. • Jean-Babtiste Bernadotte Maktdistans
  112. 112. - Man förväntar sig orättvisa - Föräldrar förväntar sig lydnad - Elever respekterar lärare - Hierarkiska organisationer - Manuellt arbete lägre status - Oftast hög korruptionsnivå - Makt = kontakter, familj & tradition - Känner sig osäkra på varandra - Jämlikt samhälle - Föräldrar & barn jämlika - Elever och lärare jämlika - Platta organisationer - Manuellt arbete lika status - Oftast låg korruption - Makt = kunnighet & position - Litar på varandra PDI 0 100
  113. 113. Individualism
  114. 114. Den grad till vilken individer förväntar sig välja sina egna associationer eller agera som medlemmar av en livslång grupp Individualism Kollektivism Jag / Vi!
  115. 115. Induvidualistiskt vs Kollektivt samhälle Mina tillgångar är mina Vänskap är viktigt Inga kriterier för framtida make(a) Extroverta individer Högre mänskliga rättigheter Högre BNP Jag delar med min familj Vänskap kan undvaras En brud ska vara ung och maken rik Introverta individer Lägre mänskliga rättigheter Lägre BNP
  116. 116. S u m m e r i n g
  117. 117. Vilka är mekanismerna bakom heders mord ? Kollektiv åsikt = förlorar ställning – ”loose face” – utanförskap Misslyckad integrering: Kvinnor utvecklas – männen hinner inte med – ex Tunisien Döttrar (barn) integrerar sig fort = obalans i familjen
  118. 118. Förlorar ansiktet samt ställning & makt (PDI) i kollektivet = identitetskris!
  119. 119. Lilla Mogadishu…. Var ligger det? Diskutera alla aspekter av varför lilla Mogadishu existerar. (analfabetism, religionen, ntegrering, rasism, PDI, k llektivitet etc)
  120. 120. Maskulinitet
  121. 121. Maskulinitet vs Feminitet Maskulina samhällen värderar konkurrens, självsäkerh et och ambition högt samt är fokuserade på materiell framgång och rikedom
  122. 122. Både män och kvinnor kan vara blygsamma, modesta och berörda av livskvalitett Feminina kulturer värderar livskvalitet och relationer
  123. 123. Till skillnad mot dimensionen individualism är den maskulina dimensionen INTE relaterad till ett lands BNP och ekonomiska utveckling Maskulina vs indivualistiska dimensionen
  124. 124. Denna dimension är den enda där kvinnor utan undantag svarade helt annorlunda än män. Förutom i extremt feminina länder.
  125. 125. MAS vs PDI
  126. 126. Val av partner I Feminina länder var maken och pojkvännen samma person I Maskulina länder var kärlek och familj två olika saker.
  127. 127. låg MAS (Feminint land) hög MAS Välfärdssamhälls ideologi Prestanda samhälle Regeringen hjälper andra länder Fattiga länder=klara sig själv Invandrare ska integreras Invandrare ska ändras Misslyckas i skolan = ok Misslyckas är en katastrof Vänliga lärare uppskattas Kunniga lärare uppskattas Kvinnliga/manliga lärare – små barn Kvinna – små barn Barn fostras till icke aggressivitet Aggressivitet = accepterat Mer inredningsartiklar säljs Mer status produkter säljs Miljötänkande samhälle Tyngdpunkt på ek. utv
  128. 128. P A U S
  129. 129. Osäkerhets undvikande
  130. 130. Kulturer med höga värden föredrar regler (religion, lagar..) och strukturerade sociala sammanhang Uncertainty Avoidance UAI Den utsträckning i vilken medborgare hanterar stress genom att minimera osäkerhet.
  131. 131. Hög UAI Oroliga länder visade sig mer uttrycksfulla man talar med händer och hög röst Låg UAI Mindre oroliga länder mindre uttrycksfyllda, aggresiva man visar inte sina känslor
  132. 132. Låg UAI Hög UAI Osäkerhet = normalt Hög stress tolerans Inga regler kring ”smuts” & tabu Osäkerhet är ett hot Låg stress tolerans Strikta regler kring ”smuts” & tabu Mindre oro kring hälsa Fler hjärtattacker Annorlunda är spännande Kretivitet & innovationer Oro sig för hälsa Färre hjärtattacker Annorlunda är farligt Avsaknad av kretivitet Öppen struktur i skolan Läraren kan säga ” jag vet inte” Läraren involverar föräldrarna Strukturera inlärningssituation En Läraren har alla svar Läraren informerar föräldrarna
  133. 133. Xena Consulting UAI Fisk Fatmas hand Svart magi Rök i huset Heliga män
  134. 134. Tidsorientering
  135. 135. Varje aspekt av vår kultur påverkas av tiden - hur vi tänker, gör affärer, umgås, attityd till historia etc. Skillnaden i tidsuppfattningen mellan länder är enorm.
  136. 136. Framtids orienterad Nutids orienterad Dåtids orienterad
  137. 137. Framtids kulturer – Långtidsorienterade Tålamod att vänta på resultat Arbetsvärderingar: lära sig, ärlighet, anpassnings- förmåga, ansvar & självdisciplin Analytiskt tänkande Snabb utveckling mellan 1970 & 2000
  138. 138. ”Tid, finns det gott om” ”Tid är pengar”
  139. 139. mary.viola@tufts.edu 9 Egalitarian Hierarchical Nutids kultur – korttidsorienterad Ansträngningar förväntas ge snabba resultat Socialt tryck mot att ”shoppa”, slösa och spendera Upptagen av social skydigheter & prestige Intresserad av årets omsättning Långsam eller ingen utveckling mellan 1970 & 2000
  140. 140. Då tidskulturer Lever kvar i det förgångna kläder, traditioner etc
  141. 141. Sekventiell = en serie av hän- delser som avlöser varandra Synkronisk = blandas då, nu och framtid med varandra Sekventiell kontra synkronisk tidskultur
  142. 142. Hanout i Tunisien Möten och avbrott Export av ett amerikanskt bokningssystem Exempel
  143. 143. Rita tidscirklar
  144. 144. S u m m e r i n g
  145. 145. Vi har alltså tolkat vår kunskap genom vårt kulturella filter. Att vår kompetens och kunskap kommer från den svenska utbildningen som utvecklats i en västerländsk individualistisk kultur. Så hur förmedlar jag då min kompetens och kunskap så att mottagaren av en annan kultur kan ta den till sig?
  146. 146. - bygga broar mellan olika tanke- sätt, värderingar och övertyg- elser. Tvärkulturell kompetens eller att kunna: - minska kulturella klyftor i så hög grad som möjligt. - - möta personen där han eller hon befinner sig
  147. 147. Kulturell kompetens börjar med att vi förstår vår egen kultur
  148. 148. Konsten att byta perspektiv
  149. 149. Kommunikation är kultur
  150. 150. Country PDI IDV MAS UAI Egypt 80 38 52 68 Saudi Arabia 80 38 52 68 UAE 80 38 52 68 Sverige 31 71 5 29 OBS! olika länder inom Arabvärlden har olika index
  151. 151. Hur ”dom” ser på ”oss” ?Efter 32 år av perfekt integration är min och svenskars syn på vänskap så olika
  152. 152. Deras syn på den svenska kulturen Tidspressade Kravpressade Strikta Verkar inte ha kul Kallt socialt klimat Korrekta Organiserade
  153. 153. Tids- & krav pressade samt organiserade Tidsperspektiv: Framtid Dimensioner Kallt socialt klimat Inte har kul Definition av vän Individualism
  154. 154. Diskutera era erfarenheter av den arabiska kulturen med utgångspunkt från era egna erfarenheter eller från artiklar i kompendiet och de 5 dimensionerna.
  155. 155. Arabiska våren
  156. 156. Den arabiska våren
  157. 157. Arabrevolternas gemensamma nämnare: Diktatoriska ledare som vägrar demokrati
  158. 158. Arabrevoltens gemensamma nämnare: Makt familjer som håller sig kvar i makten och korruption Ingen opinion Demokrati och mänskliga rättigheter Starka säkerhets organisationer (armén, special-styrkor) Ung högutbildad arbetslös befolkning
  159. 159. Arabrevoltens Verktyg
  160. 160. Återfunnen stolthet
  161. 161. Striden om Tunisien
  162. 162. Kvinnans roll i revolutionen & idag
  163. 163. Våren som blev vintern
  164. 164. Den nya revolutionen Harlem shake & Femen http://www.youtube.com/watch?v=HaX1eI-tOCs
  165. 165. 175 Ha en bra dag !
  166. 166. 8/3/2011

  ×