Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

eduCAT1x1_UPF_UOC_110115

Ad

El cistell de cireres
de la innovació educativa
 Xavier Kirchner
 Programa d’Innovació en Metodologies per a l’Aprenentatg...

Ad

Innovació = Visió + Execució
 Visió sense execució = Al·lucinació
      Thomas A. Edison

Ad

Recursos lliures                                     Educació per competències


...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
111028 ITWorld-edu
111028 ITWorld-edu
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 52 Ad
1 of 52 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

eduCAT1x1_UPF_UOC_110115

 1. 1. El cistell de cireres de la innovació educativa Xavier Kirchner Programa d’Innovació en Metodologies per a l’Aprenentatge i l’Ensenyament Fundació Talència David Medina Servei d’Innovació i Recerca Educatives Departament d’Ensenyament
 2. 2. Innovació = Visió + Execució Visió sense execució = Al·lucinació Thomas A. Edison
 3. 3. Recursos lliures Educació per competències Missatgeria instantània Famílies Internet Jocs i MMOGs Node neutre de serveis personalitzada Valoració i recomanació de recursos Sistemes d’informació transversal Supervisió dels fills Formació Educació Cofinançament P2P Pagament electrònic Connectivitat des de casa Blogs i Fotoblogs Llibres de text digitals Connectivitat Xarxes socials Connectivitat des dels centres Recursos educatius Treball en col·laboració Educació en un món digital Alumnes del segle XXI Docents Acompanyament Ordinadors personals Xarxa social de docents Homologació Cofinançament Robatoris? Intercanvi d’experiències Canals de venda PDIs Formació Manteniment Aules digitals Electrificació de l’aula Entorns virtuals d’aprenentatge Moodle altres EVAs Recursos “al núvol”
 4. 4. Recursos lliures Educació per competències Missatgeria instantània Famílies Internet Jocs i MMOGs Node neutre de serveis personalitzada Valoració i recomanació de recursos Sistemes d’informació transversal Supervisió dels fills Formació Educació Cofinançament P2P Pagament electrònic Connectivitat des de casa Blogs i Fotoblogs Llibres de text digitals Connectivitat Xarxes socials Connectivitat des dels centres Recursos educatius Treball en col·laboració Educació en un món digital Alumnes del segle XXI Docents Docents Acompanyament Ordinadors personals Xarxa social de docents Homologació Cofinançament Robatoris? Intercanvi d’experiències Canals de venda PDIs Formació Manteniment Aules digitals Electrificació de l’aula Entorns virtuals d’aprenentatge Moodle altres EVAs Recursos “al núvol”
 5. 5. LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’educació. Article 91. Funcions del professorat. 1. Les funcions del professorat són, entre altres, les següents: a) La programació i l’ensenyament de les àrees, matèries i mòduls que tinguin encomanats. b) L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat, així com l’avaluació dels processos d’ensenyament. c) La tutoria dels alumnes, la direcció i l’orientació del seu aprenentatge i el suport en el seu procés educatiu, en col·laboració amb les famílies. d) L’orientació educativa, acadèmica i professional dels alumnes, en col·laboració, si s’escau, amb els serveis o departaments especialitzats. e) L’atenció al desenvolupament intel·lectual, afectiu, psicomotriu, social i moral de l’alumnat. f) La promoció, organització i participació en les activitats complementàries, dins o fora del recinte educatiu, programades pels centres. g) La contribució a fer que les activitats del centre es desenvolupin en un clima de respecte, de tolerància, de participació i de llibertat per fomentar en els alumnes els valors de la ciutadania democràtica. h) La informació periòdica a les famílies sobre el procés d’aprenentatge dels seus fills i filles, així com l’orientació per a la seva cooperació en el procés. i) La coordinació de les activitats docents, de gestió i de direcció que els siguin encomanades. j) La participació en l’activitat general del centre. k) La participació en els plans d’avaluació que determinin les administracions educatives o els mateixos centres. l) La recerca, l’experimentació i la millora contínua dels processos d’ensenyament corresponent.
 6. 6. El malestar docent  L’acumulació de funcions docents es descriu com a malestar docent  El malestar docent neix de la manca d’identitat professional dels docents  Uns dels reptes de la nostre professió és avui definir una nova identitat professional
 7. 7. Ésser un bon docent – ésser un bon actor Quina és la pregunta? 2 Òscars com actor Director Guionista Innovador
 8. 8. La situació
 9. 9. Un problema d’adaptació Incompatibilitat de caràcters? ALUMNAT ENSENYAMENT  Metodologies ?  Integració amb el món digital  Lloc per a l’espai  Desmotivació individual?  Baix rendiment  Flexibilitat i capacitat  Problemes de per a la evolució disciplina  ...  ...
 10. 10. Les TIC, un motor del canvi Utilitzar l’eina modifica la mà  Com fem les coses  Com ensrelacionem  Com som “Les especies que sobreviuen, no són les més fortes, ni les més intel·ligents, són les que s’adapten millor als canvis” Charles Darwin
 11. 11. L’únic que és constant és el canvi Cal educar per a un món desconegut Qualsevol paràmetre que mesurem El canvi tecnològic  social és avui més ràpid que el canvi generacional Cal  Gestionar el canvi  Educar per a saber gestionar el canvi Temps (generacions)
 12. 12. Què? Enfocament homeopàtic El mateix que crea una síndrome, cura la malaltia Internet i les tecnologies digitals han estat el factor desencadenant de gran part dels canvis Internet i les tecnologies digitals poden també ésser claus a l’hora d’articular la solució
 13. 13. La proposta
 14. 14. Accessibilitat - Escalabilitat Innovació = Visió + Execució “Immersió digital” Aplicable a tots els centres Accessible a tots els docents Gradualment aplicable a la totalitat de la comunitat educativa (5é y 6é de Educació Primària, 1er a 4rt de Secundària y 1er i 2on de Batxillerat ) Econòmicament factible
 15. 15. Hi ha moltes maneres de fer les coses … però unes són “millors” que altres ... o estan més a l’abast de tothom  Què / com pretenem fer el que pensem que cal fer per aconseguir el que pretenem aconseguir?
 16. 16. Immersió digital (com) Per a “pensar en anglès”, cal “parlar anglès”  Model 1:1 per a tothom  Ordinadors propietat dels alumnes (cofinançament)  Tecnologies digitals a l’aula  Connexió a Internet de banda (prou) ampla  Infraestructura de connectivitat gestionada centralment  Recursos educatius en format digital residents “al núvol” (cofinançament)  “Llibres de text” en format digital  Eina tàctica per a facilitar el pas als entorns digitals  Posada en servei d’“activadors” per a potenciar el salt cap a l’educació personalitzada
 17. 17. Immersió digital (com no?) Cadascú pot pensar i parlar com vulgui (però, en anglès)  No obligatori: Participació voluntària de centres i docents  Agnòstic en metodologies: Projecte pedagògic definit per cada centre o departament  autonomia dels centres  Agnòstic en mitjans: Enfocat a resultats “Llibres de text” en format digital  Eina tàctica per a facilitar el pas al món digital  Utilització i selecció per decisió dels departaments didàctics dels centres
 18. 18. Canvi de metodologies: segona prioritat Llibre de text: via “fàcil” i “escalable” al món digital > 85% dels Format analògic Format digital docents fets per tercers Continguts Ensenyament Ensenyament convencional utilitzant llibres de < 10% dels amb llibres de text text digitals i PDIs docents Ensenyament Més fàcil Continguts “propis” Ensenyament utilitzant utilitzant continguts digitals continguts propis propis en suport analògic o localitzats personalment
 19. 19. Docents
 20. 20. Formació de docents  Formació prèvia en TIC bàsic a tots els docents del sistema educatiu català  Formació específica a tots els docents participants en el projecte (en línia)  Formació el els propis centres sota demanda
 21. 21. Suport a docents  Acompanyament (“coaching”) continu sota demanda  Equips específics assignats per àrea geogràfica  Suport col·laboratiu  Sistema de xarxa social per a intercanvis en equip • Experiències, recomanacions • Bones pràctiques •…  Promoció d’“Equips de Lideratge del Projecte” a cada centre
 22. 22. L’enfocament competencial Societat Competències  Coneixement coneixement no són conceptes contraposats Competències: Immersió digital  coneixements,  habilitats,  Valors  destreses Competències mobilitzats per resoldre bàsiques problemes reals de tot tipus
 23. 23. Competències per ensenyar competències 1 Molts sabers alhora L’enfocament competencial és Les fronteres multidisciplinar entre els diferents àmbits del coneixement El prioritari no és deixen de tenir la lògica interna una clara dels sabers, sinó justificació la resolució de situacions problemàtiques
 24. 24. Competències per ensenyar competències 2 Aceptació del desordre, de la fragmentació  És el problema el que indica en cada situació quins coneixements i habilitats són significatives  No és tant rellevant la vinculació sistemàtica dels elements cognitius entre ells, sinó la seva relació amb el problema
 25. 25. Competències per ensenyar competències 3 Entrenador més que magister  La figura tradicional del magister no descriu tant bé la nova identitat professional com la figura de l’entrenador  L’habilitat de l’entrenador consisteix a suggerir i fer que es treballin els vincles entre els sabers i les situacions concretes.
 26. 26. Formació i suport als alumnes  Manteniment dels PC (responsabilitat dels alumnes):  Problemes S/W: Auto-solució - sistema de reinicialitzat instal·lat a tots els PCs  Problemes H/W: Sistemes d’assistència tècnica posats en marxa pels fabricants dels ordinadors homologats  Ús dels PCs: sistemes mixtes (decisió dels centres):  Formació alumne  alumne  Formació convencional realitzada pels professors de TIC
 27. 27. Avaluació del curs 2009-2010 Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu
 28. 28. Avaluació: primer any del projecte Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu 1 Visió global 2 Impacte en els resultats acadèmics dels alumnes 3 Ordinadors personals de l'alumnat i docents 4 Xarxa i serveis de telecomunicació 5 Recursos educatius en format digital 6 Visió de mares i pares d’alumnes 7 Continuïtat del projecte 8 Paper de les directores i directors dels centres
 29. 29. Avaluació: primer any del projecte Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu 1 Visió global  Opinió molt favorable dels objectius del projecte  L'ordinador és educativament bo per als alumnes • Desenvolupa les competències digitals i de tractament de la informació • Millora l'atenció individualitzada • Augmenta la motivació • Potència la formació transversal • Ajuda a integrar socialment i educativament als alumnes nouvinguts
 30. 30. Avaluació: primer any del projecte Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu 2 Impacte en els resultats acadèmics dels alumnes  Massa aviat per parlar d'avaluació en els resultats acadèmics dels alumnes  S'han de repensar les pautes d'avaluació perquè els objectius de desenvolupament de les competències digitals canvien el context.  L'ús dels ordinadors en molt poc temps ha millorat la motivació i la competència digital de l'alumnat en relació amb la seva activitat d'aprenentatge  Perspectives encoratjadores
 31. 31. Avaluació: primer any del projecte Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu 3 Ordinadors personals de l'alumnat i docents  Valoració favorable de la tipologia i la relació qualitat/preu  Valoració favorable de la subvenció parcial de l'equipament i de que aquest sigui propietat de l'alumne  Els alumnes són responsables dels seus equips i en tenen cura  El volum de pèrdues, robatoris i incidències és molt baix, menor del que s’havia anticipat
 32. 32. Avaluació: primer any del projecte Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu 4 Infraestructures de xarxa i serveis de telecomunicació  Valoració molt negativa  Nombroses incidències que • han afectat l'activitat acadèmica • han perjudicat la tasca del professorat • han afeblit la imatge del projecte • han motivat les queixes de l'alumnat • han originat despeses innecessàries • han comportat un desgast de la direcció dels centres  Escepticisme de cara al futur
 33. 33. Avaluació: primer any del projecte Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu 5 Recursos educatius en format digital  Valoració positiva de la disponibilitat de recursos d’editorials  Ús creixent en les activitats educatives  Comprensió però no justificació de la immaduresa dels productes  Esperança de l’aparició de productes més avançats i més innovadors  Continuïtat del contingut en format llibre  Respecte del dret del professorat i dels centres a gestionar tot el relatiu a recursos educatius  Escepticisme davant les plataformes de gestió
 34. 34. Avaluació: primer any del projecte Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu 6 Visió de mares i pares d’alumnes  Desconcert • l’ús de l'ordinador per aprendre se situa fora les pautes que coneixen • el seguiment quotidià del treball dels fills és més complex i difícil • l'ús de l'ordinador i d'Internet s'associa sovint a distraccions i a perills  Les fallades de les connexions han perjudicat la bona imatge del projecte  L'estalvi econòmic en els continguts és benvingut  Necessitat d’una acció pedagògica i de suport per als pares i mares, àmplia i de llarg abast
 35. 35. Avaluació: primer any del projecte Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu 7 Continuïtat del projecte  Preocupació per possibles problemes de finançament (generals i dels centres) que la posin en perill  Imprescindible un cop endegat el projecte en un centre  Els centres concertats denuncien la discriminació de tracte • no per això disminueix l’interès per participar
 36. 36. Avaluació: primer any del projecte Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu 8 Paper de les directores i directors dels centres  Són els autèntics vectors impulsors del projecte • Necessitat de ser consultats • Rebre informació precisa amb temps suficient • Disposar dels recursos adients • Tenir la garantia que el funcionament quotidià dels seus centres no quedarà afectat per assumptes situats fora del seu control  El projecte proporciona unes grans oportunitats de crear nou coneixement educatiu  Rol director a alt nivell i llarg termini del Departament d'Educació
 37. 37. eduCAT1x1 2010-2011  Entorns virtuals d’aprenentatge  Interoperabilitat i altres consideracions  Node neutre de serveis (Àtria)
 38. 38. “Planisferi” eduCAT1x1 Repositori Repositori Repositori i gestió de recursos i gestió de recursos i gestió de recursos (Editorial) (Editorial) (Editorial) Node neutre de serveis Programari de passarel·la Marsupial Programari d’interfície Entorn Virtual d’Aprenentatge
 39. 39. Interoperabilitat dels recursos digitals Estratègia de passarel·la d’adaptació Repositori Repositori Repositori  Problemes: i gestió de recursos i gestió de recursos i gestió de recursos (Editorial) (Editorial) (Editorial)  Associació recursos / EVA Programari de passarel·la  Recursos Marsupial emmagatzemats a l’EVA  Estratègia de solució: Entorn Virtual d’Aprenentatge Passarel·la d’adaptació (Marsupial)  Recursos diversos sobre un mateix EVA  Recursos securitzats i accedits des de la xarxa  Evolució fixant estàndards
 40. 40. Node neutre de serveis “Àtria” Repositori i gestió de recursos (Editorial) Node neutre de serveis Programari de passarel·la Marsupial Programari d’interfície Entorn Virtual d’Aprenentatge
 41. 41. Node neutre de serveis Àtria Registre amb una sola clau d’accés  El problema: cada editorial o productora proveeix codis diferents per als seus recursos digitals  La solució: el node de serveis Àtria, que reuneix sota un sola clau les claus diverses de cada editorials o productores (SSO - single sign on) La plataforma EVA del centre demana a Àtria la llista de contrasenyes sense que l’alumne/a hagi de recordar-la
 42. 42. Node neutre de serveis Àtria Sistema de cobrament/pagament  Per Internet  Universal: per a tot l’alumnat, de creació instantània  Independent: no lligat a cap entitat bancària  Mecanisme de “tercer de confiança”  Gestió dels ajuts  Ajuts del Departament d’Educació  Ajuts d’altres entitats  “Facilitadors”`(p.e. “Punts Estrella”)
 43. 43. Node neutre de serveis Àtria Sistema d’informació (mode “cerca”)  Catàleg “transversal”  Recursos de totes les editorials i productores  Recursos lliures de drets  Integrat amb l'ARC(Aplicació de Recobriment Curricular)  Integrat amb l’actual “Merlí”  Amb mecanisme de metadades de valoració/informació obert als usuaris (docents i alumnes)  Evolucionable en funció de les necessitats
 44. 44. Node neutre de serveis Àtria Sistema d’informació - Ajudes a la difusió (ecosistema)  Tauler d’anuncis  “Els 40 principals”  Recomanació explícita als “amics”  Xarxes socials genèriques (Facebook, LinkedIn, ...)  Xarxes socials específiques (Ning - eduCAT1x1)  Recomanació “transversal” i “vertical • Docent a docent • Docent a alumne • Alumne a alumne • Alumne a docent  Recomanació automàtica  Filtrat col·laboratiu
 45. 45. Node neutre de serveis Àtria Ajuda per, i control de, les compres  Llistes de “compra delegada” fetes pels centres  “Llistes de compra” establertes pels departaments didàctics dels centres  Facilitat d’utilització i reducció d’errors  Compra mitjançant mecanisme llista - cistella  Possibilitat de control per part de les famílies
 46. 46. Node neutre de serveis Àtria Altres serveis ...  Automatisme per a la reinstal·lació dels programes residents al PC  ... altres requeriments que aniran apareixent ...
 47. 47. eduCAT1x1 a Primària  Diferents alumnes, diferent entorn, diferents metodologies  Transició Primària-Secundària: Instituts-Escola
 48. 48. eduCAT1x1 a l’educació primària Disseny de metodologies en col·laboració  Grup de treball amb escoles voluntàries  Escoles de molt diferents perfils  Objectius del treball en grup  Dissenyar i provar metodologies 1x1 per als centres de Primària  Detectar problemes / buscar solucions • Tecnològics • Dinàmica de la classe • Recursos • Necessitats de formació  Dissenyar les metodologies “d’exportació”
 49. 49. Treball comunitari en col·laboració “Joc de rol”  Rol “emissor”  Dissenyar propostes (aportacions) • Organització del treball a classe • Metodologies didàctiques • ...  Provar les propostes dissenyades  Formalitzar les propostes per a l’exportació
 50. 50. Treball comunitari en col·laboració “Joc de rol”  Rol “receptor”  Escollir les propostes a provar  Dissenyar la forma d’avaluar ... • Viabilitat • Resultats  Provar les propostes  Detectar problemes  Dissenyar solucions
 51. 51. Moltes mercès

×