Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Escacs Guimerà. Treballar les competències de manera interdisciplinar.

2,217 views

Published on

S'hi mostra el treball competencial i interdisciplinar que es fa a l'Escola Àngel Guimerà de Pallejà a partir dels escacs. S'hi presenta el seu Projecte d'Escacs i una unitat didàctica com a exemple.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Escacs Guimerà. Treballar les competències de manera interdisciplinar.

 1. 1. escacs guimerà Treballar les competències de manera interdisciplinar. Escola Àngel Guimerà de Pallejà Xavier Garcia Bou xgarcia6@xtec.cat
 2. 2. Escola Àngel Guimerà de Pallejà Curs 2017-18: - Escola pública d’infantil i de primària. - 25 mestres i 316 alumnes. - Una línia de P-3 a 1r. - Dues línies de 2n a 6è. Context: - Centre situat a l’àrea metropolitana de Barcelona. - Pallejà compta amb 11000 habitants, aprox. - Nivell socioeconòmic de les famílies: mitjà/mitjà- baix. - Poca immigració extranjera. - Situat fora del casc urbà, al peu de la muntanya.
 3. 3. Model educatiu PEC Aconfessional, coeducació, sostenibilitat, convivència, pluralitat, innovació, metodologia competencial. Objetius educatius d’especial atenció: - Participació (alumnat i famílies). - Sostenibilitat (Projecte d’Escola Verda). - Innovació metodològica (de tipus competencial). Recursos didàctics (laboratori i experimentació, hort, aula natura, teatre, tallers matemàtics, anglès a infantil, taller de robòtica, Club Lego, escacs…)
 4. 4. Projecte d’escacs
 5. 5. Índex - Presentació i justificació. - Marc teòric. - Treball de competències bàsiques. - Objectius generals. - Relació de continguts. - Relació dels continguts amb les competències. - Desenvolupament del programa. Sessions. Activitats. - Fonts consultades. - Annex.
 6. 6. Presentació i justificació “L’educació primària ha de preparar els alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens han d’aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. S'ha de promoure, de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre problemas i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, s’ha de fomentar la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, i s’ha de desenvolupar la capacitat de l’esforç i la cultura del treball.” Decret 119/2015, de 23 de juny, ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.
 7. 7. Leontxo García: El ajedrez, único deporte que se puede practicar por Internet, con 188 países afiliados a la Federación Internacional (FIDE), casa muy bien con algunas ideas fundamentales a la hora de renovar la educación en el siglo XXI. En menos de quince años, al menos la mitad de nuestros niños ejercerán profesiones que hoy no existen, utilizando tecnología y resolviendo problemas que aún no existen. Los maestros tendrán que enseñar lo que no saben. El temor a que el progreso de las computadoras acabe con el ser humano dependerá de que sea éste quien tome las últimas decisiones y sepa interpretar el diluvio de datos que le dará la máquina. Todo ello requiere una educación que enseñe a pensar de manera muy flexible, adaptándose con rapidez a una realidad muy cambiante; y una gran capacidad para tomar decisiones razonadas, profundas y rápidas. Los ajedrecistas tienen todos esos procesos automatizados, porque los realizan muchas veces en cada partida. …El ajedrez educativo encaja como un guante con muchos parámetros de la educación innovadora; por eso, los grandes gurús de Harvard lo incluyen en el ICOT.”
 8. 8. Marc teòric Binet Freud MARGULIES Moscou 1925 Christiaen Franck Aprendiendo a pensar horgan Fergusson 1894 Skinner Moldàvia NYCHESS Escacs en lloc de matemátiques Dewey Observo, penso, jugo 2017 Canadà
 9. 9. Treball de competències 1 Mitjançant el treball cognitiu estimulem la creació de noves connexions neuronals. Més activitat, més velocitat, més resolució.
 10. 10. Treball de competències 2 - Observació - Anàlisi Plans, estratègia - Reflexió - Decisió - Execució - Avaluació Resolució
 11. 11. Treball de competències 3
 12. 12. Treball de competències 4
 13. 13. Treball de competències 5
 14. 14. Treball de competències 6
 15. 15. Treball de competències 7
 16. 16. Treball de competències 8
 17. 17. Treball de competències 9 Graella d’autoavaluació inicial. Taller d’escacs I (continguts) Gens Poc Bastant Molt -L’enroc, sé què és… - com es fa - i la seva utilitat. - L’escac. Sé què és i sé explicar-lo. - Conec les tres defenses de l’escac. - L’escac i mat. Sé què és, explicar-lo i reconèixer-lo. - L’ofegat. Sé què és, explicar-lo i reconèixer-lo. - Captura al pas. Sé què és i com es fa. - Coronació del peó. Sé què és i com es fa. - Sé fer escac i mat amb la dama i el rei quan només queda el rei contrari. Graella d’autoavaluació final. Taller d’escacs I Gens Poc Bastant Molt - He estat atent/a a les explicacions? - He entès bé les explicacions i he plantejat els meus dubtes en cas contrari? -He posat en pràctica durant el joc els nous aprenentatges? -M’he preguntat el perquè de la jugada del meu company/a? - He pensat bé la meva jugada abans de fer-la? - He pensat abans de fer la meva jugada què podrà fer després el meu company/a? - He respectat en tot moment els meus companys així com les normes del joc i del taller? -Els continguts del taller han estat adequats? - I les explicacions? - Han estat d’utilitat el taller i els seus continguts? - I interessants?
 18. 18. Treball de competències 10 Autoavaluació Sí No He escoltat i he entés bé les explicacions de cada joc? He donat les mans al company/a al principi i al final? He explicat o bé escoltat per què he guanyat o bé perdut? M’he assegut correctament i he posat els braços i les mans sobre el tauler només en el moment de fer la jugada? He respectat el torn de jugada i he pensat abans de jugar? He pensat durant els exercicis i he entés bé les explicacions?
 19. 19. Objectius generals • Contribuïr a l’adquisició de les diferents competències ordenades al currículum. • Millorar la qualitat del raonament, precisió i verbalització del mateix. • Aprendre a pensar abans d’actuar, tenir iniciativa personal i acceptar les conseqüències de les pròpies decisions. • Fomentar valors com ara l’empatia i el respecte, millorar l’autoestima així com les relacions i afavorir la integració social. • Aprendre a resoldre problemes i prendre decisions individuals i en parella o en equips. • Aprendre dels errors com a part de l’aprenentatge. • Treballar i desenvolupar diferents capacitats: concentració, càlcul mental, creativitat, orientació espacial... • Aprendre el moviment de les peces i les normes bàsiques del joc. • Aprendre conceptes matemàtics variats: figures geomètriques, càlcul, mesura, àrees... • Millorar les habilitats lectores dels infants.
 20. 20. Continguts i competències al cicle inicial 1 Continguts Competències Origen dels escacs. Llegenda del savi inventor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vocabulari bàsic en català, castellà i anglès (joc, tauler, peces...). 1, 2, 3, 7, 8 Numeració de l’1 al 64. 1, 2, 3, 7, 8 Línies rectes horitzontals, verticals i diagonals; files i columnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Línies rectes paral·leles i línies rectes perpendiculars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lectura de coordenades. Interseccions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Moviment i captura del peó, del rei i de la dama. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Curses de peons, diferents varietats: amb taps i amb el rei. 1, 2, 3, 6, 7, 8 Càlcul mental. 1, 2, 3, 4, 7, 8 Escac, escac i mat i ofegat. 1, 2, 3, 6, 7, 8 Problemes d'estratègia. 1, 2, 3, 6, 7, 8 Problemes de mat en una jugada. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 La oració. 1, 2, 3, 5, 7, 8 L’Anotació de la partida. 1, 2, 3, 5, 7, 8 Coronació del peó. 1, 2, 7, 8
 21. 21. Continguts i competències al cicle inicial 2 Continguts Competències Escac, escac i mat i ofegat. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Mat de la dama i el rei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mesura de superfícies. Concepte d’àrea i de perímetre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Concepte de multiplicació i introducció a les taules de multiplicar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 El quadrat i el rectangle. Les seves parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Audicions musicals (5a simfonia de Beethoven, El bell Danubi blau, Misión imposible...). Ball: vals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Interpretació i grabació de dramatitzacions a partir de continguts d'escacs (mat de la dama i el rei). 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tipologia textual: la narració. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mat de les dues torres. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Moviment i captura de la torre, de l’alfil i del cavall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Concepte d'angle i les seves parts. L'angle recte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Angle recte, angle agut i angle obtús. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 El rectangle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 El quadrat, el rombe i la circumferència. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Càlcul mental. 1, 2, 3, 6, 7, 8
 22. 22. Continguts i competències al cicle inicial 3 Continguts Competències Problemes de mat en una jugada. 1, 2, 3, 6, 7, 8 Problemes d'estratègia. 1, 2, 3, 6, 7, 8 Anotació de la partida. 1, 2, 3, 5, 7, 8 L’enroc. 1, 2, 3, 5, 7, 8 Captura al pas. 1, 2, 3, 5, 7, 8 La oració. 1, 2, 3, 5, 7, 8
 23. 23. Desenvolupament del programa Sessions: - 1 hora de durada - desdoblament primers 2 anys en cada cicle - 2 mestres a l’aula després dels 2 primers cursos - a decidir a mig termini a infantil Material: - taulers i peces - tauler mural enrotllable - pissarra digital - mòdul d’escacs - referents visuals - fitxes de treball - rúbrica d’autoavaluació - cartes, daus, targetes, disfresses…
 24. 24. Activitats (treball de la comissió) - Creació de fitxes de treball - Creació de rúbriques/fitxes d’avaluació - Coordinació (ed. especial, infantil, tutores…) - Creació de materials (cartes, “monkeychess”, disfresses, referents, targetes…) - Celebració de campionats/concursos (curses de peons, “escacs empàtics”, parelles mixtes…) - Convocatòria d’activitats participatives: tria d’una nova portada del bloc d’escacs. - Redacció i avaluació del Pla anual del Projecte d’escacs. - Revisió i actualització de la programació del projecte. - Actualització dels webs d’escacs. - Participació en trobades / jornades d’escacs. - Celebració d’un curs d’iniciació als escacs per a les famílies (extraescolar). - Celebració d’una extraescolar d’escacs per als alumnes (extraescolar).
 25. 25. Fonts consultades 1: • Currículum Educació Primària (Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària). CVE-DOGC-A-15176019-2015. • http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6900/1431926.pdf • Un currículum competencial per a l’educació primària (Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, 2016) • http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cursos/curriculum/inf_pri/cape/info_prima_ri a_29_6.pdf • Projecte els escacs a l’escola i a l’institut, una eina educativa (Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, 2016) • http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/inf_pri/escacs/index • Projecte “Dona’m la mà” (Marta Amigó, 2010). • http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cursos/curriculum/inf_pri/escacs/els_escacs_c om_a_eina_educativa_baldiri_reixac.pdf • Projecte “Mou fitxa” (Ignasi Martínez, 2015). • http://www.cruillaconnecta.cat/Mou_fitxa_Experiencia_1_29-01-2015.html
 26. 26. Fonts consultades 2: • Chess in education research summary (Robert Fergusson, 1995). Traducció al castellà: Sumario de las investigaciones del ajedrez en la educación (Jorge Barón, 2009). • http://ajedrezescolar.es/2009/11/indice-descarga-y-audio-sumario-investigacion-ajedrez- educacion-ferguson/ • Els escacs com a eina terapèutica i d’aprenentatge (Oriol Calvet, 2015). • http://www.edami.com/els-escacs-com-a-eina-terapeutica-i-daprenentatge-1/ • El ajedrez nutre la educación innovadora (Leontxo García, 2017) • http://deportes.elpais.com/deportes/2017/03/22/la_bitacora_de_leontxo/1490179217_496640.ht ml • El espectáculo de la inteligencia (Jorge Wagensberg, 2016) • http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/espectaculo-inteligencia-articulo-wagensberg- 5695660 • Citas de ajedrez (chess-poster, portal d’escacs) • http://www.chess-poster.com/spanish/notas_de_ajedrez/citas_de_ajedrez.htm
 27. 27. Superqueen, una tragèdia interdisciplinar https://www.youtube.com/watch?v=Lwr64ZFN2Bo&t=192s
 28. 28. El punt de partida Agrupats en parella trobar una posició d’escac i mat amb les peces següents:
 29. 29. Conclusió: Només es pot fer escac i mat en els extrems del tauler.
 30. 30. Comencem... Portarem al rei negre fins a un racó gràcies als “súper poders” de la dama (Superqueen), deixant-li quadrats i rectangles cada vegada més petits. Partim d’un quadrat perfecte: • 8 caselles d’amplada • 8 caselles d’alçada • 64 caselles en total
 31. 31. Continuem... Primer “súper poder” Amb un sol moviment reduïm a la meitat l’espai disponible per al rei negre. Súper poder: domini de les files. • 8 caselles d’amplada • 4 caselles d’alçada • 32 caselles en total
 32. 32. Jugada a jugada... Anem reduïnt l’espai del rei negre tot aprenent a distingir un quadrat d’un rectangle i a mesurar la superfície exacta de cadascun d’ells, introduïnt, a la vegada, el concepte de la multiplicació. • 4 caselles d’amplada • 4 caselles d’alçada • 16 caselles en total
 33. 33. Experimentem Sobre el terra del pati d'escacs practiquem el mat de la dama i el rei emprant cinta de policia per configurar el perímetre de l'espai que acotem al rei negre. D'aquesta manera treballem de manera més experimental novament el concepte d'àrea, diferenciem el quadrat del rectangle, aprenem a mesurar- los, seguim emprant algunes taules de multiplicar i introduïm el concepte de perímetre.
 34. 34. Treballem música A cada moment del mat li correspon una música, cadascuna de les quals estudiem i, en algun cas, fins i tot, ballem. 5a Simfonia de Beethoven. Tema principal de Misión imposible de Lalo Schiffrin Vals El bell Danubi blau de Johan Strauss II We are the champions del grup The Queen
 35. 35. I Treballem llengua Creem un text narratiu per explicar el desenvolupament de tot el mat. 5a Simfonia de Beethoven Vals El bell Danubi blau de Johan Strauss II We are the champions del grup The QueenTema principal de Misión imposible de Lalo Schiffrin
 36. 36. I, finalment... fem d'actors • Desenvolupem un guió teatral per representar-lo i grabar-lo en directe en el pati d'escacs. • Creem unes disfresses molt senzilles. • Fem unes fotografies promocionals. • Convoquem uns “càstings” per seleccionar els actors. • Comptem amb la col·laboració d'unes mares per dur a terme la filmació. • Informem a tot el professorat del rodatge i precintem amb cartells la seva localització.
 37. 37. Treballant en equip som més forts!
 38. 38. Moltes gràcies per la vostra atenció! Links: https://escolaangelguimera.wordpress.com/ http://escacsxavixec.blogspot.com.es/ https://www.youtube.com/watch?v=Lwr64ZFN2Bo

×