Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Servei d‘0cUpacié
 de Catalunya
MODEL PART| C|PANT- PERSONES FLSIQUES. PROJECTES INNOVADORS I
EXPERIMENTALS 2012-20131

 ...
Declaro: 

~/ Que he participat en les accions que s'indiqUen en aquest document. 

/ Que he sigut informat que aquest p...
de Catalunya
MODEL PART| ClPANT- PERSONES FlS| QUES. PROJECTES INNOVADORS I
EXPERIMENTALS 2012-20131

 

 
 

Nom del pro...
Declaro: 

/ Que he participat en les accions que s’indiquen en aquest document. 

/ Que he sigut informat que aquest pr...
MODEL PART| ClPANT- PERSONES FlS| QUES. PROJECTES INNOVADORS I
EXPERIMENTALS 2012-20131

Nom del projecte innovador l exp...
Declaro: 

V Que he participat en les accions que s’indiquen en aquest document. 

/ Que he sigut informat que aquest pro...
de Catalunya
MODEL PART| C|PANT- PERSONES FISIQUES. PROJECTES INNOVADORS I
EXPERIMENTALS 2012-20131

 

 
 

Nom del proj...
Declaro: 

V Que he participat en les accions que s’indiquen en aquest document. 

V Que he sigut informat que aquest proj...
MODEL PART| CIPANT- PERSONES FISIQUES. PROJECTES INNOVADORS I
EXPERIMENTALS 2012-20131

Nom del projecte concret

Nom del...
Declaro: 

V Que he participat en les accions que s’indiquen en aquest document. 

V Que he sigut informat que aquest proj...
MODEL PARTlClPANT- PERSONES FISIQUES. PROJECTES INNOVADORS I
EXPERIMENTALS 2012-2013‘

 
 
 

Nom del projecte innovadori...
S0 Servei d'0cupacié
de Catalunya

Declaro: 

V Que he participat en les accions que s’indiquen en aquest document. 

V Qu...
MODEL PART| ClPANT- PERSONES FlS| QUES. PROJECTES INNOVADORS I
EXPERIMENTALS 2012-20131

 

 

Nom del projecte innovador...
Declaro: 

v’ Que he participat en les accions que s’indiquen en aquest document. 

/ Que he sigut informat que aquest pr...
d e Catalunya
MODEL PARTlClPANT- PERSONES FISIQUES. PROJECTES INNOVADORS I
EXPERIMENTALS 2012-20131

Nom del projecte inn...
Declaro: 

V Que he participat en les accions que s’indiquen en aquest document. 

/ Que he sigut informat que aquest pro...
MODEL PART| CIPANT- PERSONES FISIQUES. PROJECTES INNOVADORS I
EXPERIMENTALS 2012-20131

 
 

Nom del projecte innovadori ...
Declaro: 

V Que he participat en les accions que s’indiquen en aquest document. 

V Que he sigut informat que aquest proj...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CURS COMUNICACIÓ: La comunicació, molt més important del que sembla: eines i estratègies

103 views

Published on

Autora: Imma Franch
L’estratègia de comunicació: si no volem parlar per parlar, hem de pensar què volem dir, a qui li volem dir i què volem aconseguir amb aquesta comunicació. Elaborar una mínima estratègia està a l’abast de tothom, i una feina d’anàlisi com aquesta, es converteix en una potent eina de comunicació. Explicarem quins són els punts principals a tenir en compte i a quines preguntes hem de donar resposta per elaborar una estratègia de comunicació bàsica.
Canals de comunicació: avui tenim un ventall molt ampli de canals de comunicació, però com que són de molt fàcil accés, no sempre els utilitzem de la manera més eficaç. Parlarem dels canals de comunicació convencionals i dels online, i explicarem les característiques específiques que ha de respectar la comunicació en cada cas.
Mantenir una comunicació activa: com mantenir una comunicació activa? Com podem ser interessants per al nostre client o potencial client? De quina manera podem mantenir actives les xarxes malgrat que no generem tot el contingut que voldríem? Quina és la imatge que genera una comunicació desfasada i/o desactualitzada?
Com treballar la reputació amb els nostres clients i intentar que es converteixin amb els nostres prescriptors?
La col·laboració entre empreses: com la col·laboració entre empreses, que en principi no tenen res a veure, pot ser una eina per a la innovació. La innovació en producte/servei és una bona excusa per a fer campanyes de comunicació i promoció.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CURS COMUNICACIÓ: La comunicació, molt més important del que sembla: eines i estratègies

 1. 1. Servei d‘0cUpacié de Catalunya MODEL PART| C|PANT- PERSONES FLSIQUES. PROJECTES INNOVADORS I EXPERIMENTALS 2012-20131 Nom del projecie innovador i experimental Nom del projecie concret NATURA I PRODUCTE LOCAL UN DESENVOLUPAMENT EN XARXA A L'ALT PIRINEU I ARAN Formacié a mida i disposilius d'lnserci6 a pariir dels projecies Eniiiat perceptora de la subvencié CIF Nflmero expedient Consell Comarcal de la Cerdanya P1700016G P| E105-2012 Dades dellde Ia participant Nom i cognoms N| E/ N| F2 Adrega Codi Oostal Poblacié Comarca Nivell d'estudis Situacié | aboraI/ Nacionaiitai C E? Data de naixemeni (dd/ mmlaaaa) Génere UQI KC A E] Home [2 Dona Accions en les que participa Nom del projecte concret Nom de l’acci6 Entitat col-laboradora que executa i'acci6 (no emplenar si és la mateixa SOM PIRINEU Médul in T2 be"efiC’E’iE) F ‘T - Uni6 Euro ea M) Generalutat de Celltalunya _ _ ’ Fons mm, mag” L J Departament d Empresa I Ocupaclo L-rs: Invuiolxonnl Ian M. ..
 2. 2. Declaro: ~/ Que he participat en les accions que s'indiqUen en aquest document. / Que he sigut informat que aquest projecte esta subvencionat pel Servei d’OcUpacic'> de Catalunya i cofinanoat pel Fons Social Europeu, en el marc del programa de Projectes lnnovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre EMO/312/2012, de 8 d'octubre (DOGC nL'Im. 6237 de 22/10/2012). / Que he rebut el material segiient per a la realitzacié de | ‘accié (ATENCIO: EMPLENAR PER L’ENT| TAT ABANS D’lMPR| M|R LA F| TXA)5 : Material lliurat Data de lliurament i Signatura dell de la participant Signatura i segell de l’entitat beneficiaria l A D - LLM gt - ll— I35 1 Proteccié de dades: Als efectes previstos a Particle 5 de la Llei orgénica 15/1999, de 13 de desembre. de proteccio de dades de oarécter personal, i at seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007. de 21 de desembre. s'tnforma a la persona interessada que les dades personals conslgnades en aquest document s'incorporaran at fitxer automatitzat del Servei d'Ocupaci(> de Catalunya amb la finalitat de fer-ne el lractament lniormétic, gestionar els expedient: corresponents i trametre la iniormacié necessaria per justificar l‘execUcio de la subvencié atorgada. Atxi maleix. podeu exercir els drets d‘accés. rectificacio. cancel-lacioi oposlclé ifaquestes dades personals, an els termes previstos a la legislacib vigent, mitjanqant una comunicacio escrita, presentai a l’Assesson'a Jurldioa del Servei d'Ocupaci6 de Catalunya, al C! Llull, 297-307 de Barcelona. 2 Adjunteu Una fotocbpia del NIF o NIE de la persona inscrita. 3 Consuttar les Taules de Supon ales filxes de participant de persones tlsiques 4 Consultar les Taules de Suport a les fitxes de participant (is persones lisiques 5 Especificar tot et material a compte del projecte lliurat al participant (documentacio. material formatiu. certificats, etc. ) “ Generalitat de Catalunya ""15 EWOPF-'3 - mi Departament d'Empresa i Ocupacié : ?3s. .f: :'. f1f: :3E:3.
 3. 3. de Catalunya MODEL PART| ClPANT- PERSONES FlS| QUES. PROJECTES INNOVADORS I EXPERIMENTALS 2012-20131 Nom del projecte innovador i experimental Nom del projecte concret NATURA l PRODUCTE LOCAL UN DESENVOLUPAMENT EN XARXA A L'ALT PlRlNEU I ARAN Formacio a mida i dispositius d'insercic'> a partir dels projectes Entitat perceptora de la subvencié ClF Numero expedient Consell Comarcal de la Cerdanya P1700016G PlE105-2012 Dades dellde la participant _ N m i cognoms NIE/ NIF2 . I c — >3? Codi_ postal Poblacié Comarca ‘ cw ? ) §q Z $115303 ll, L«l~(1 Q 09> ‘Q/ K Situacio_labor I Nacionalitat r. O .0 Am I g Eygmtt; Data de naixement (dd/ mm/ aaaa) Genere J: /Lb 6 7/ E] Home MDona Accions en les que participa ‘I Nom del projecte concret Nom de l’acci6 Entitat col-laboradora que executa l'acci6 (no emplenar si es la maleixa SOM PIRINEU Médul D T2 be"9”0"3‘"'3) —-l V ’‘ Generalitat de Catalunya “"16 E“"°P9a - mi Departament d'Empresa i Ocupacié f~? :Ls. .:? .:'. ?'. f 313.533.
 4. 4. Declaro: / Que he participat en les accions que s’indiquen en aquest document. / Que he sigut informat que aquest projecte esta subvencionat pel Servei d'Ocupacié de Catalunya i cofinangat pel Fons Social Europeu, en el marc del programa de Projectes lnnovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre EMO/312/2012, de 8 d’octubre (DOGC nI'Im. 6237 de 22/10/2012). v/ Que he rebut el material segiient per a la realitzacié de | 'acci<') (ATENCIO: EMPLENAR PER L’ENTlTAT ABANS D’| MPRlMlR LA F| TXA)5 : Material lliurat Data de lliurament Signatura dell de I parti iparfi, Signatura i segell de l'entitat beneficiaria Lloc i data 1 Proteccio de dades: Als eiectes previstos a Particle 5 de la Llei organica 15/1999. de 13 de desembre, de proteccié de dades de caracter personal, I at seu reglament de desenvotupament, aprovat pel Relal decret 1720/2007, de 21 de desembre. s'informa a la persona interessada que les dades personals oonsignades en aquest document s‘incorporaran al fitxer automatitzat del Servei d‘Ocupaci6 de Catalunya amb la finalitat de fer-ne el tractament iniorrnatic, gestionar els expedients corresponents i trametre la iniormaclo necessaria per justificar l‘execuclé de la subvenclo atorgada. Aixi mateix, podeu exerctr els drets d'accés. recflficaoié, cancel-lacié l oposicié d'aquestes dades personals, en els termes previstos a la legislacio vigent. mitjangant una comuntcacié escrita, presentat a I‘Assessoria Jurldica del Servei d'Ocupacié de Catalunya. al CI Llull. 297-307 de Barcelona. 2 Adjunteu Una iotocopla del NIF o NIE de la persona inscrita. 3 Consultar les Tautes de Suport a les titxes de participant de persones ilsiques 4 Consultar les Taules de Suporl a les titxes de participant de persones flslques 5 Especificar tot et material a compte del projecte lliurat al participant (documentacto. material formatiu, certilicats, etc. ) Fons social ouropnu ml Generalitat de Catalunya "N6 E“'°P°a L A Departament d'Empresa i Ocupacié mg. .v. ... ... ... ... ... ... ... l
 5. 5. MODEL PART| ClPANT- PERSONES FlS| QUES. PROJECTES INNOVADORS I EXPERIMENTALS 2012-20131 Nom del projecte innovador l experimental Nom del projecte concret NATURA I PRODUCTE LOCAL UN DESENVOLUPAMENT EN XARXA A L‘ALT PIRINEU I ARAN Formaclé a mida I disposltius d'lnserclo a partlr dels projecles Entitat perceptora de la subvencié CIF NL'Imero expedient Consell Comarcal de la Cerdanya P1700016G PlE105-2012 Dades dellde la participant Nom icognoms > N| E/ NIF’ Adreca Codi postal Poblacié Com arca _/ iv. /O. I. : _ . ' ’ / . r’« / :<-. . Il Data de naixement (dd/ mm/ aaaa) I Génere C7 / ["0 /7‘/ .9 III Home Rhona Accions en les que participa Nom del projecte concret Nom de l’acci6 Entitat col-laboradora que executa I’acci6 (no emplenar si es la mate/ xa SOM PIRINEU Modul D T2 beneflciéria) £17 6&1 754', -‘gs 2->2-: ( 0/3/gr/ /V. '(/1(~, 0’ V ‘ Generalitat de Catalunya U"'5 E“'°P°a - m Departament d'Empresa i Ocupacié f. ‘.’l‘. ".. 'if’. f’. l?'. .". 'lT. ".'3i’. ‘.’. . ( rgét
 6. 6. Declaro: V Que he participat en les accions que s’indiquen en aquest document. / Que he sigut informat que aquest projecte esta subvencionat pel Servei d‘Ocupacié de Catalunya i cofinanoat pel Fons Social Europeu, en el marc del programa de Projectes lnnovadors i Experimentals, regulat per | ‘Ordre EMO/312/2012, de 8 d’octubre (DOGC nL’Im. 6237 de 22/10/2012). / Que he rebut el material segtient per a la realitzacié de l’accié (ATENCIO: EMPLENAR PER L’ENT| TAT ABANS D’lMPR| M|R LA F| TXA)5: Material lliurat Data de lliurament Signatura dell de la participant Signatura i segell de l'entitat beneficiaria ) K l) L‘ .3 / L 6"/ ‘ Llocidata ’ / /g. ,», ,., *7’? / ‘/ /3’ 1 Proteccié de dades: Als etectes previstos a I‘article 5 de la Llei organlca 15/1999. de 13 de desembre. de proteccié de dades de carécter personal, i at seu reglament de desenvolupament. aprovat pel Reial decret 1720/2007. de 21 de desembre. s‘iniorma a la persona lnteressada que les dades personals conslgnades en aquest document s'lncorporaran at fitxer automatitzat del Servei d'0cupacié de Catalunya amb Ia Iinalital de Ier-ne el tractament inlormatic. gestlonar els expedients corresponents i trametre la intormacié necessaria perjustificar l‘execucié de la subvencié atorgada. Aixl mateix, podeu exercir els drets d‘accés, rectificacié. cancetlacié i oposicié d'aquestes dades personals. en els termes previstos a la legislaclr‘) vigent. mitjancani Una comunicacié escrita, presentat a l'Assessoria Juridica del Servei d'Ocupacié de Catalunya. al Cl Llull. 297-307 de Barcelona. 2 Adjunteu una Iotocopia del NIF o NIE de la persona inscrita. 3 Consultar les Taules de Suporl a les fitxes de participant de persones iisiques 4 Consultar les Taules de Suport ales fitxes de participant de persones fisiques 5 Especificar tot el material a compte del projecte lliurat al participant (documentacié, material formatiu. certificats. etc. ) ‘*1 - Un'I5E ro ea M . ‘§2BZ’3I“§fi§é’. ?t%iEa. '$. ‘3¥2sa i Ocupacié 52:. i.t§: :31?: :?§:3. -
 7. 7. de Catalunya MODEL PART| C|PANT- PERSONES FISIQUES. PROJECTES INNOVADORS I EXPERIMENTALS 2012-20131 Nom del projecte innovador i experimental Nom del projecte concret NATURA I PRODUCTE LOCAL UN DESENVOLUPAMENT EN XARXA A L‘ALT PIRINEU I ARAN Formacié a mlda i disposilius d‘insercié a partir dels projectes Entitat perceptora de la subvencié CIF Numero expedient Consell Comarcal de la Cerdanya P1700016G P| E105-2012 Dades dellde la participant Nom i cognoms NIE/ NIF2 litauét, ()1 2: 'L/ Ii9/- £_2,. '7°“/ //) Adreca Codi postal Poblacié Comarca , // 3. 5 2 S00 M Fa. /am is : Nivell d’estudis Situacié Iaboral Nacionalitat ‘gU iuerz SITM I) (_«_Ii1‘> t/ (')}’I OSP/ ii/ /Vaofl Data de naixement (ddlmm/ aaaa) Génere J2/Ll 1/[Z971 lflHome El Dona Accions en les que participa Nom del projecte concret Nom de l’acci<'> Entitat col-laboradora que executa l’accl6 (no emplenar si es la mateixa soM PIRINEU Modul D T2 beneficiariai 31 V ‘‘ Generalitat de Catalunya "N6 E”"°I’°"‘ - m Departament d'Empresa i Ocupacié f3:£. f:: '.f'. f:II3.'I:3.
 8. 8. Declaro: V Que he participat en les accions que s’indiquen en aquest document. V Que he sigut informat que aquest projecte esta subvencionat pel Servei d’Ocupacié de Catalunya i cofinancat pel Fons Social Europeu, en el marc del programa de Projectes lnnovadors i Experimentals, regulat per l'Ordre EMO/312/2012, de 8 d’octubre (DOGC num. 6237 de 22/10/2012). V Que he rebut el material segtient per a la realitzacié de | ’accié (ATENCIO: EMPLENAR PER L’ENTlTAT ABANS D’| MPRlM| R LA FlTXA)5 : Material lliurat Data de lliurament Signatura dell de la participant Signatura I segell de l'entitat beneficiaria _ /1, Jill, ’ J - . , "I -5 - / / ’7 ) Lloci data , V f, )(/ // I’ - / . 1 Froteccio de dades: Als efecles previstos a I'artlc| e 5 de la Uel organics 15/1999. de 13 de desembre. de proteccié de dades de caracter personal. I at seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. s'lnIorma a la persona interessada que les dades personals consignades en aquest document sincorporaran at fiixer autornatitzat del Servei d'Ocupacio de Catalunya amb la finalltat de fer-ne el lractament iniormatic, gestionar els expedients corresponents i trametre la lntormacifi necessaria per Justilicar l'execuci6 de la subvencld atorgada. Aixl mateix, podeu exercir els drets d'accés, rectificacié, cancel-tacit‘) i oposlclé d‘aquestes dades personals, en els termes previstos a la legislacio vigent, mitjancant una comunicacio escrita. presentat a l‘Assessoria Juridica del Servei d'OcupaciO de Catalunya, al Cl Uull, 297-307 de Barcelona. 2 Adjunteu Una totocopla del NIF o NIE de la persona Inscrita. 3 Consultar les Taules de Suport a les fiixes de participant de persones flslques 4 Consultar les Taules de Suport a les fitxes de participant de persones Iisiques 5 Especiticar tot et material a compte del projecte lliurat at participant (documentaclé, material formatiu. ceniticats, etc. ) Fons social auropou W Generalitat de Catalunya ""15 E“"°I’°3 L A Departament d'Empresa i Ocupacio L-. .:. ... ... ... ... .i. ... i.i. .. . "
 9. 9. MODEL PART| CIPANT- PERSONES FISIQUES. PROJECTES INNOVADORS I EXPERIMENTALS 2012-20131 Nom del projecte concret Nom del projecte innovadori experimental Formaoifi a mlda I dlsposltlus d'Insercio a partlr dels NATURA I PRODUCTE LOCAL UN DESENVOLUPAMENT EN XARXA A L'ALT PIRINEU I ARAN projectes Entitat perceptora de la subvencié CIF Numero expedient Consell Comarcal de la Cerdanya P1700016G PlE105-2012 Dades dellde la participant Nom i cognoms Codi postal . / Situacio laboral . ii‘, ,—, "/ "/ tt . .i 1-; Nacionalitat « / I/'» ~/ .; » / I‘ Data de naixement (dd/ mmlaaaa) Génere / ~ . / V/ I: It 7/ / /’ .1 ElHome/ EDona Accions en les que participa Entitat col-laboradora que executa l’accl6 (no emplenar si es la mateixa beneficiaria) Nom del projecte concret Nom do l’acci6 SOM PIRINEU Mbdul D T2 Unto Europea Fons social ouropou L75: Immlotii on at ten lulur E I: am‘ Generalitat de Catalunya L J Departament d'Empresa i Ocupacio . .i ‘.
 10. 10. Declaro: V Que he participat en les accions que s’indiquen en aquest document. V Que he sigut informat que aquest projecte esta subvencionat pel Servei d’Ocupacié de Catalunya i cofinancat pel Fons Social Europeu, en el marc del programa de Projectes lnnovadors i Experimentals, regulat per | ’Ordre EMO/312/2012, de 8 d’octubre (DOGC num. 6237 de 22/10/2012). V Que he rebut el material segtient per a la realitzacié de | ’accio (ATENCIO: EMPLENAR PER L’ENT| TAT ABANS D’lMPR| MlR LA FITXA)5 : Material lliurat Data de lliurament _L L ‘I Signatura dell de la participant Signatura I segell de l'entitat beneficiaria ‘ / Lloé i data ' / 1 Proteccié de dades: Als efecles previstos a Particle 5 de la Llei organlca 15/1999, de 13 de desembre. de protecdo de dades de caracter personal, i at seu reglament de desenvolupament. aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. s’informa a la persona interessada que les dades personals consignades en aquest document s‘incorporaran at litxer automatitzat del Servei d'OcUpaci6 de Catalunya amb Ia finalitat de fer-ne el tractament infonnatic. gestionar els expedients corresponents i trametre la inlormacio necessaria perjustificar l‘execuclé de la subvencio atorgada. Aixl mateix, podeu exerclr els drets d‘accés. rectificacid. cancel-lacié i oposicié d‘aqUestes dades personals, en els termes previstos a la legislacio vigent. mitjancant Una comunlcaclé escrita. presentat a I'Assesscr'ia Jurldlca del Servei d‘Ocupaclo de Catalunya. at Cl Llull. 297-307 de Barcelona. 2 Adjunteu una totoccpia del NIF o NIE de la persona inscrita. 3 Consultar les Taules de Suport a les litxes de participant de persones flslques 4 Consultar les Taules de Suport a les fltxes de participant de persones lisiques 5 Especilicar tot el material a compte del projecte lliurat at participant (documentaclo. material formatiu, certificats, etc. ) 7 “ Generalitat de Catalunya FonE's‘;2|§‘g_'; ?f§fi I L A Departament d'EmpresaiOcupaci6 ‘ I I P I LE3! Inverter: on at Iwiulur . LSA-
 11. 11. MODEL PARTlClPANT- PERSONES FISIQUES. PROJECTES INNOVADORS I EXPERIMENTALS 2012-2013‘ Nom del projecte innovadori experimental Nom del projecte concret NATURA l PRODUCTE LOCAL UN DESENVOLUPAMENT EN xARxA A L'ALT PIRINEU I ARAN Formaclo a mida I dlsposltius dinsercio a partlr dels projectes Entitat perceptora de la subvencio CIF Numero expedient Consell Comarcal de la Cerdanya P1700016G PlE105-2012 Dades dellde la participant Nomi ognoms . , - ufi ‘NIE/ NIF“ _ / °L‘. l8o. I>dL (ziwtlawcoui 6r» w ? >I'3l6OZ-7—E Adreca _ Codi postal Poblacié . Comarca IDI/ )’SQi/ L/UI I’V‘r Lg, ’o. I'%, ;: B81 Nivell d’estudis Situacio aboral Nacionalitat Data do naixement (dd/ mmlaaaa) Genere 3‘ I l E] Home fl Dona Accions en les que participa Nom del projecte concret Nom do l’accl6 Entitat col-laboradora que executa t’acci6 (no emplenar sl és la mateixa SOM PIRINEU Moclul D T2 beneficiérlal . . , F I I , ) , L A Departament d'Empresa I Ocupacio L-‘: T:‘. ::‘. §.: '.. .“. ‘:I3.'I. ‘.‘iI. '. I W Generalitatde Catalunya """5 E“'°I’°“ ‘
 12. 12. S0 Servei d'0cupacié de Catalunya Declaro: V Que he participat en les accions que s’indiquen en aquest document. V Que he sigut informat que aquest projecte esta subvencionat pel Servei d’Ocupacié de Catalunya i cofinancat pel Fons Social Europeu, en el marc del programa de Projectes lnnovadors I Experimentals, regulat per l’Ordre EMO/312/2012, de 8 d’octubre (DOGC nL'Im. 6237 de 22/10/2012). V Que he rebut el material segiient per a la realitzacié do | ’accic'> (ATENCIO: EMPLENAR PER L'ENT| TAT ABANS D'| MPRlMlR LA F| TXA)5 : Material lliurat Data do lliurament Signatura de Signatura i segell de l'entitat beneficlaria Llocidata 2- I I-2E0| 3 1 Proteccié de dades: Als eiectes previstos a l’ariicIe 5 de la Uei organica 15/1999, de 13 de desembre. de proteccio de dades de caracter personal, I at seu regiament de desenvolupament. aprovat pel Reial decret 1720/2007. de 21 de desembre. s'informa a la persona interessada que les dades personals consignades en aquest document s‘incorporaran at litxer automatitzat del Servei d‘Ocupacié de Catalunya amb la Iinalitat de Ier-ne el tractament informatic. gestionar els expedients corresponents i trametre la informacié necessaria perjustificar I‘execuci6 de la subvencié atorgada. Aixi mateix, podeu exerclr els drets d‘accés. rectificacio, cancel-laclé t oposicié d'aquestes dades personals. en els termes previstos a la legislacio vigent. mitjancant Una comunicacié escrita, presentat a | 'Assessoria Juridica del Servei d'OcupaciI5 de Catalunya. at Cl Llull, 297-307 de Barcelona. 2 Adjunteu Una iotocopia del NIF o NIE de la persona inscrita. 3 Consultar les Taules do Suport a les fitxes de participant (to persones Iisiques 4 Consultar les Taules de Suport a les fitxes de participant de persones iisiques 5 Especilicar tot el material a compte del projecte lliurat al participant (documentacié. material formatiu. certificats. etc. ) r’ ‘I - Unto Euro ea LE §§3Z’fi'§fiE§§i%iEa. l.‘2I2sa i Ocupacio f. ‘:: .=. ::: ::". .°: ::. °I: :3. I
 13. 13. MODEL PART| ClPANT- PERSONES FlS| QUES. PROJECTES INNOVADORS I EXPERIMENTALS 2012-20131 Nom del projecte innovador i experimental Nom del projecte concret NATURA I PRODUCTE LOCAL UN DESENVOLUPAMENT EN XARXA A L‘ALT PIRINEU IARAN Formacio a mida i dlsposltius rfinserdé a partlr dais projectes Entitat perceptora de la subvencié CIF Numero expedient Consell Comarcal de la Cerdanya P1700016G PlE105-2012 Dades dellde la participant Nom i cognoms NIEI NIF’ Adrega ‘ Codi postal Poblacié Comarca I 3! / [1 I t "’ 3 ) El Home MDona Accions en les que participa Nom del projecte concret Nom de l’accl6 Entitat col-laboradora que executa l'acci6 (no emplenar si és Ia mateixa SOM PIRINEU Médul D T2 befleficiéria) , ,,, r/ i"'1.I, - ‘/7/‘I .7 tjra —‘-t »—— =1.- Unlé Europea “ Generalitat de Catalunya M Departament d'Empresa i Ocupacio E? ?:s. .f3§i? :f. '.’: .5:3.
 14. 14. Declaro: v’ Que he participat en les accions que s’indiquen en aquest document. / Que he sigut informat que aquest projecte esta subvencionat pel Servei d'Ocupacié de Catalunya i cofinangat pel Fons Social Europeu, en el marc del programa de Projectes lnnovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre EMO/312/2012, de 8 d’octubre (DOGC num. 6237 de 22/10/2012). / Que he rebut el material segiient per a la realitzacié de | ’accio (ATENCIQ: EMPLENAR PER L'ENT| TAT ABANS D'lMPRlMlR LA FlTXA)5 : I Material lliurat Data de lliurament Signatura dell de la participant Signatura I segell de l'entitat beneficiaria Lloc i data 1 Proteccié de dades: Als efecles previstos a l'article 5 de la l. |el organics 15/1999. de 13 de desembre. de proteccié de dades de caracter personal, i at seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. s‘informa a la persona lnteressada que les dades personals consignades en aquest document s'lncorporaran al fitxer automatitzat del Servei d'Ocupacio de Catalunya amb la finalltat de fer-ne el tractament iniormatlc, gestlonar els expedients corresponents l trametre la informacié necesséria per justificar l'execuci6 de la subvendé atorgada. Aixi mateix. podeu exercir els drets d‘accés, rectilicaclb, cancel-lacio i oposicio d'aquestes dades personals, en els termes previstos a la leglslacié vigent. mitjangant una comunicacio escrita. presenlat a l'Assessoria Juridica del Servei d‘OcupaclO de Catalunya. al CI Llull, 297-307 de Barcelona. 2 Adjunteu una iotocbpia del NIF 0 NIE de la persona inscrita. 3 Consultar les Taules de Suport a les frtxes de participant de persones tislques 4 Consultar les Taules de Suport a les fitxes de participant de persones ilslques 5 Especlflcar tot el material a compte del projecte lliurat al participant (documentaclo, material lormallu. certiticats, etc. ) Fons social europeu W Generalitat de Catalunya "M5 “"0993 ‘ L A Departament d'Empresa i Ocupacio L‘! !!Invcrtolxonoltoul-Iur
 15. 15. d e Catalunya MODEL PARTlClPANT- PERSONES FISIQUES. PROJECTES INNOVADORS I EXPERIMENTALS 2012-20131 Nom del projecte innovador i experimental Nom del projecte concret NATURA I PRODUCTE LOCAL UN DESENVOLUPAMENT EN XARXA A L'ALT PIR| NEU I ARAN Formacié a mida i disposltius d'insercié a partlr dels projectes Entitat perceptora de la subvencié CIF Numero expedient Consell Comarcal de la Cerdanya P1700016G PlE105-2012 Dades dellde la participant Nom i cognoms V _ NIE/ NIFZ ‘ -. St/ A L32 / /4z¥«>é I? <1 Adreca Codi postal Poblacié Comarca C; I/ M c 29527 Nivell d’estudis Situacio laboral Nacionalitat C It C 02/44/1771’ MAI» fur; -Iz}vL /77U£’. FI G>fflfi~ VLA’ Data de naixement (dd/ mm/ aaaa) Génere / i/M/ -4 ®Home E] Dona Accions en les que participa Nom del projecte concret Nom de | ’acci6 Entitat col-laboradora que executa l’acci6 (no emplenar si és Ia mateixa SOM PIRINEU Mbdul D T2 b9"9”°’3"a) V ‘N - Unié Euro ea @ §22Z’fI‘3fi§é’. ?£i“Ea. i§‘2¥2sa i Ocupacio 52:. i.: :::3:: ::: I::3. 2
 16. 16. Declaro: V Que he participat en les accions que s’indiquen en aquest document. / Que he sigut informat que aquest projecte esta subvencionat pel Servei d’Ocupacié de Catalunya i cofinangat pel Fons Social Europeu, en el marc del programa de Projectes lnnovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre EMO/312/2012, de 8 d’octubre (DOGC nt'Im. 6237 de 22/10/2012). / Que he rebut el material segiient per a la realitzacié de l’accié (ATENCIO: EMPLENAR PER L’ENTlTAT ABANS D’| MPR| MlR LA F| TXA)5 : Material lliurat Data de lliurament Signatura dell de la participant Signatura l segell de l'entitat beneticiaria L/ x/” Lloc i data ‘RI ‘clmii 421/I-II; //§ 1 Proteccio de dades: Als efectes previstos a l‘artlc| e 5 de la Uei organlca 15/1999. de 13 de desembre. de proteccié de dades de caracter personal. i at seu reglament de desenvolupamenl, aprovat pel Reial decrel 1720/2007, de 21 de desembre. s'informa a la persona lnleressada que les dades personals conslgnades en aquest document s‘incorporaran al litxer automatitzat del Servei d'0cupacit'> de Catalunya amb la finalltat cle fer-ne el tractament iniormatlc, gestionar els expedients corresponents i trametre la inlormacio necessaria per Iuslificar l'execucio de la subvenclo atorgada. Aixl mateix, podeu exerclr els drets d'accés, rectlficaclo, cancel-lacibl oposlcio d'aquestes dades personals. en els termes previstos a la leglslacio vigent, mitjangant una comunicacio escrita. presentat a l'Assessoria Juridica del Servei d‘Ocupaci6 de Catalunya, al C/ lJuIl, 297-307 de Barcelona. 2 Adjunteu una fotocopia del NIF o NIE de la persona inscrita. 3 Consultar les Taules de Suport a les Trtxes de participant de persones fislques 4 Consultar les Taules de Suport ales filxes de participant de persones lisiques 5 Especificar lot el material a compte del projecte lliurat al parflcipant (documenlacio. material lcrmatiu. cerlificals, etc. ) Fons soclnl europou W Generalitat de Catalunya unto Europe? ! I " . ;. L A Departament d'Empresa i Ocupacio I-. ... ,.. ... ... ... ... ... ... .
 17. 17. MODEL PART| CIPANT- PERSONES FISIQUES. PROJECTES INNOVADORS I EXPERIMENTALS 2012-20131 Nom del projecte innovadori experimental Nom del projecte concret NATURA I PRODUCTE LOCAL UN DESENVOLUPAMENT EN XARXA A L‘ALT PIRINEU I ARAN Formacio a mlda i disposltius d'inserci6 a partir dels projectes Entitat perceptora de la subvencio CIF Numero expedient Consell Comarcal de la Cerdanya P1700016G PlE105-2012 Dades dellde la participant Nom i cognoms NIE/ NIF? Mu A '22 woo awe 52t‘>§¢»c, éuJ Adreca _ Codi postal Poblacio F) Comarca C/ DEIA mm, >(w 155% asvnc: mLLa, I: Soerb: Nivell d’estudis Situacio laboral Nacionalitat I UNIV. /tr adj )A(/ I‘5I/ ./ <)t/ VIC. Data de naixem ent (dd/ mm/ aaaa) Génere IQ /0 %/ rI('I D Home }QDona Accions en les que participa Nom del projecte concret Nom de l’acci6 Entitat col-laboradora que executa l’acci6 (no emplenar sl es la mateixa SOM PIRINEU Modul D T2 b9"e”C"é"'a) D4’ Co. 'v, gvACa F X » (ox I 3‘) I F V ‘‘ Generalitat de Catalunya ""I6 E“'°P°"‘ I . _ , Fons social ouropeu L A Departament d Empresa I Ocupacio L'Fsl . ... ... ... ... .. . ... ... ...
 18. 18. Declaro: V Que he participat en les accions que s’indiquen en aquest document. V Que he sigut informat que aquest projecte esta subvencionat pel Servei d'Ocupacié de Catalunya i cofinancat pel Fons Social Europeu, en el marc del programa de Projectes lnnovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre EMO/312/2012, de 8 d’octubre (DOGC num. 6237 de 22/10/2012). V Que he rebut el material segijent per a la realitzacié de l'accié (ATENCIO: EMPLENAR PER L’ENTlTAT ABANS D’lMPRlMlR LA F| TXA)5 : Material lliurat Data de lliurament 4 Signatura dell de la partici ant Signatura i segell de l'entitat beneficiaria l t I _, l ’ I ’ Lloc i data ,1 1 (£1; no I, /g? .r1,VLI; F(i 2L’/ I 3) 1 Proteccio de dades: Als electes previstos a l'ar1ic| e 5 de la Uel organica 15/1999. de 13 de desembre. de proteccio de dades de caracter personal. I at seu reglament de desenvolupament. aprovat pel Reial decret 1720/2007. de 21 de desembre. s‘informa a la persona interessada que les dades personals consignades en aquest document s‘incorporaran at filxer automatitzat del Servei d‘Ocupacié de Catalunya amb la finalltat de fer-ne el tractament informatic. gestlonar els expedients corresponents i trametre Ia informaclé necessaria perjuslificar Fexecucié de la subvenclo atorgada. Aixi mateix, podeu exerclr els drets d'accés. rectificacio, cancel-lacio I oposlclé d'aquestes dades personals. en els termes previstos a la leglslacio wgent. mitiancant una comunicacié escrita. presentat a l'Assessoria Juridica del Servei d‘0cupaciL') de Catalunya. at 0/ Llull, 297-307 de Barcelona. 2 . Adjunteu una lotocopla del NIF o NIE de la persona inscrita. 3 Consultar les Taules de Suporl ales fitxes de participant de persones ilslques 4 Consultar les Taules de Suport a les filxes de participant de persones flsiques S Especilicar tot el material a compte del projecte lliurat at participant (documentacio. material formatiu, certillcats. etc. ) (generalltat de Catalunya _ _’ , ,°n2'2I2,E': f.? oF: §fi I‘ epartamentd Empresa I Ocupacio I-mI. ... ... I.. ... II. ..I. ... .. l ztui. ‘

×