Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ψυχαγωγία και υπερβολική χρήση

193 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ψυχαγωγία και υπερβολική χρήση

 1. 1. Νίθνο ΣαιβάλνοΦάξεο Σπξγαλίδεο
 2. 2.  Gaming & sharing Ίζσο ην Δηαδίθηπν λα κελ ήηαλ θαη ηόζν ζπλαξπαζηηθό αλ δελ ππήξραλ ηόζα παηρλίδηα ζε απηό αιιά θαη αλ δελ είρακε ηε δπλαηόηεηα λα απνθηήζνπκε πνιύ εύθνια, γξήγνξα θαη κε ρακειό θόζηνο ηελ αγαπεκέλε καο κνπζηθή, ηαηλίεο, βηβιία θαη άιινπ είδνπο ςπραγσγηθό πεξηερόκελν. Σηελ ελόηεηα απηή παξνπζηάδνπκε ινηπόλ ηα είδε ησλ online θαη offline παηρληδηώλ θαη δίλνπκε κεξηθά ρξήζηκα tips. Όζν γηα ηηο ηαηλίεο θαη ηε κνπζηθή...ην θαηζάδηαζκα είλαη αλαπόθεπθην. Δηάβαζε ζηελ ελόηεηα ηη είλαη παξάλνκν θαη ηη όρη θαη πνηεο κπνξεί λα είλαη νη ζπλέπεηεο ηνπ παξάλνκνπ downloading.
 3. 3.  Τα offline παηρλίδηα έρνπλ πνιιά είδε όπσοΠαιχνίδια Adventure Παιχνίδια με Αθλήμαηα Παιχνίδια Δπάζηρ Παιχνίδια Εξομοίωζηρ Παιχνίδια Σηπαηηγική θαη πνιιά άιια Μεξηθά είδε online παηρληδηώλ: Παιχνίδια Stand-alone Local and Wide Network (LAWN) Games Massively Multiplayer Online Role Playing Games (MMORPGs)
 4. 4.  Σε όηη αθνξά ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, πξέπεη λα πξνζέρεηο ηξία πνιύ βαζηθά πξάγκαηα:  Πξέπεη λα είζαη επηθπιαθηηθόο ζηελ επηθνηλσλία πνπ πξαγκαηνπνηείο κε ηνπο ζπκπαίθηεο ζνπ ζε online παηρλίδηα. Φξόληηζε λα πξνζηαηεύεηο ηα πξνζσπηθά ζνπ δεδνκέλα όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα.  Μεξηθά παηρλίδηα ελδερνκέλσο λα έρνπλ πεξηερόκελν πνπ λα ζε ελνριεί θαη πνπ ελδερνκέλσο είλαη αθαηάιιειν γηα ηελ ειηθία ζνπ. Σπκβνπιεύζνπ ηνπο γνλείο ζνπ πξηλ αγνξάζεηο θάπνην παηρλίδη. Έηζη, ζα είζαη ζίγνπξνο / ε όηη ην παηρλίδη ζα είλαη θαηάιιειν γηα ζέλα θαη πνιύ δηαζθεδαζηηθό! Σθέςνπ: όηαλ νη ίδηνη νη θαηαζθεπαζηέο ηνπ παηρληδηνύ ελεκεξώλνπλ γηα ην πεξηερόκελν γηα λα ζε πξνζηαηεύζνπλ, θάπνην ιόγν ζα έρνπλ !
 5. 5.  Τν θαηλόκελν ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ Τύπνη ησλ δηαδηθηπαθώλ ζπκπεξηθνξώλ εμάξηεζεο Τα ζεκάδηα θαη ηα ζπκπηώκαηα Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ
 6. 6.  Όηαλ θάπνην παηδί αηζζάλεηαη πην άλεηα κε ηνπο δηαδηθηπαθνύο θίινπο ηνπ παξά κε ηνπο πξαγκαηηθνύο , ή δπζθνιεύεηαη λα ζηακαηήζεη λα παίδεη θάπνην ειεθηξνληθό ή δηαδηθηπαθό παηρλίδη , θάπνην παηρλίδη ηύρεο ή λα ηδνγάξεη ,ηόηε ίζσο λα θάλεη ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ
 7. 7.  Είλαη ζύγρξνλν θαηλόκελν ην νπνίν δελ έρεη θαηεγνξίνπνηεζεη αθνκα από ηνπο εηδηθνύο Σύκθσλα κε εξεπλεηέο ε εμάξηεζε από ην Δηαδίθηπν ζα κπνξνύζε λα νξηζηεί σο «ε αληθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα ειέγμεη ηε ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ , ε νπνία ηειηθά κπνξεί λα πξνθαιέζεη θάπνηεο ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη δπζθνιίεο ζηελ ζρνιηθή ή θαη επαγγεικαηηθή δσή ηνπ..»
 8. 8.  Ο Πρώτος τύπος αθνξά ζηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ηζηνζειίδσλ πνπ απεπζύλνληαη ζε ελειίθνπο γηα δηαδηθηπαθό ζεμ(cybersex)θαη δηαδηθηπαθό πνξλνγξαθίθν πιηθό (cyber porn) Ο Δεύτερος τύπος αθνξά ζηηο δηαδηθηπαθέο ζρέζεηο . Υπεξβνιηθή , δειαδή , ελαζρόιεζε ζε δηαδηθηπαθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη ηα δσκάηηα ζπλνκηιίαο-γλσζηά σο chat rooms- ή άιισλ ππεξεζηώλ άκεζεο αληαιιαγήο κελπκάησλ , όπσο ηα MSN
 9. 9.  Ο Τρίτος τύπος αθνξά ζηελ ππεξβνιηθή ελαζρόιεζε κε ηνλ ηδόγν θαη ηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο . Είλαη γεγνλόο όηη ε αικαηώδεο αλάπηπμε θαη αύμεζε ηνπ αξηζκνύ σλ ηζηνρώξσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηπρεξά παηρλίδηα θαη ε άκεζε θαη ζπλερήο δηαζεζηκόηεηα ηνπο 24 ώξεο ην 24σξν , μεπεξλώληαο έηζη ηνπο πεξηνζκνύο ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ρξόλνπ ησλ παξαδνζηαθώλ ηπρεξώλ παηρληδηώλ, ηείλνπλ λα εληείλνπλ ην πξόβιεκα ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηδόγνπ
 10. 10.  Σηνλ τέταρτο τύπο πεξηιακβάλεηαη ε ππεξβνιηθή πεξηήγεζε , δειαδή ζπλερόκελν θαη δηαξθέο «ζεξθάξηζκα » ζην Δηαδίθηπν θαη αλαδεηήζεηο ζ βάζεηο δεδνκέλσλ Τέινο , ν πέκπηνο ηύπνο αθνξά ζηελ ππεξβνιηθή ελαζρόιεζε κε ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο , εκκνλή ,δειαδή , κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα , πνπ , όπσο θαίλεηαη ζηε ρώξα καο , καδί κε ηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο , απνηεινύλ θαη ηνπο πξσηαξρηθνύο παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε δηαδηθηπαθέο ζπκπεξηθνξέο εμάξηεζεο .
 11. 11. Η ππεξβνιηθή ελαζρόιεζε κε ην Δηαδίθηπν κπνξεί λα επεξεάζεη αξρηθά ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηελ θνηλσληθή δσή ηνπ αηόκνπ . Γηα παξάδεηγκα , κπνξεί λα παξαηεξεζεί :  Αδπλακία ηνπ αηόκνπ λα ζηακαηήζεη ηε δ δξαζηεξηόηεηα , ή αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο λα κεηώζεη ή λα ειέγμεη ην ρξόλν ελαζρόιεζεο κε ην Δηαδίθηπν  Επηζπκία λα πεξλά νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ρξόλν ζην Δηαδίθηπν θαη πεξηζζόηεξν από απηό πνπ είρε αξρηθά πξνγξακκαηηζηεί .  Σθέςεηο γηα πξνεγνύκελεο online δξαζηεξηόηεηεο ή αλακνλή ηεο επόκελεο δξαζηεξηόηεηαο online Σπλαηζζεκαηηθό θελό , αλία , αλεζπρία , άζρεκε δηάζεζε , επηζεηηθόηεηα , όηαλ δελ είλαη online ή όηαλ πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηε ρξήζε.
 12. 12.  Μπνξνύλ όκσο λα παξαηεξεζνύλ θαη δηάθνξα ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα όπσο:  Τν ζύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα.  Ξεξνθζαικία.  Ηκηθξαλίεο θαη ζνβαξνί πνλνθέθαινη .  Πξνβιήκαηα θαη πόλνη ζηε κέζε.  Παξακέιεζε ηεο πξνζσπηθήο πγηεηλεο .
 13. 13.  Όηαλ ην παηδί ή ν έθεβνο είλαη εμαξηεκέλνο από ην δηαδίθηπν θαη ηα Δηαδηθπαθά παηρλίδηα ην πξώην πξάγκα πνπ πξέπεη λα θάλεη είλαη λα μεθηλήζεη λα κάζεη λα δεί ρσξίο απηό θαη λα μεθηλήζεη λα απνηνμπλώλεηαη από απηόλ ηνλ εζηζκό. Οξηνζεηνύκε από ηελ αξρή ηηο ώξεο πνπ ηα παηδηά κπνξνύλ λα είλαη ζην Δηαδίθηπν εμεγώληαο πάληα ηνπο ιόγνπο πνπ γίλεηαη απηό θαη νξίδνπκε από ηελ αξρή ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα ππάξμνπλ εάλ ηα παηδηά παξαβνύλ ηνπο θαλόλεο απηνύο
 14. 14.  Ο Σθνπόο καο είλαη λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά καο λα αλαπηύμνπλ ηα ίδηα ηνλ απαξαίηεην απηό έιεγρν θαη απηνπεηζαξρία αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ. Ο ρξόλνο πνπ κέλνπλ ηα παηδηά καο ζηνλ ππνινγηζηή θαη ην Δηαδίθηπν δελ πξέπεη λα ηνπο ζηεξεί νύηε ιεπηό από ηελ νηθνγέλεηά ηνπο , ην παηρλίδη ηνπο, ηα ρόκπη ηνπο.
 15. 15.  Παξόια απηά, εάλ ηα ζπκπηώκαηα επηκέλνπλ, ζα ήηαλ θαιό λα δεηήζνπκε άκεζα βνήζεηα από θάπνηνλ εηδηθό.
 16. 16.  Τέινο, λα κελ μερλάκε όηη ν ππνινγηζηήο είλαη ην κέζνλ θαη όρη ν ζθνπόο , δνύκε καδί κε ηνλ ππνινγηζηή όρη γηα ηνλ ππνινγηζηή

×