Advertisement

More Related Content

Similar to ข้อมูลเกี่ยวกับ AD Server.pdf(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

ข้อมูลเกี่ยวกับ AD Server.pdf

 1. Active Directory server
 2. Active Directory server Active Directory คือ เครื่องมือหรือบริการของระบบปฏิบัติการ Windows Server เป็นเครื่องมือที่ช่วย ให้สามารถบริหารจัดการเน็ตเวิร์คภายในองค์กร โดยเครื่องมือนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยง ระบบการทางานของคอมพิวเตอร์องค์กรให้กลายเป็นหนึ่งเดียว
 3. Active Directory server ประโยชน์ คือ ช่วยให้ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะไม่ต้อง ไป ตั้งค่าคอมพิวเตอร์ทีละเครื่อง
 4. การสร้าง User ใน Active Directory ระบบ Windows Server
 5. 1.กดเข้าไปที่ Server Manager
 6. 2.เลือก Tools เลือกไปที่ Active Directory Users and Computers
 7. 3.เลือกไปที่ Domain name ที่สร้างไว้
 8. 4.เลือกไปที่ Users
 9. 5.คลิกขวาที่ User เลือก New เลือกไปที่ User
 10. 6.ตั้งชื่อให้ User
 11. 7.ตั้งรหัสผ่านให้ User
 12. 8.กด Finish
 13. เราก็จะได้ User ที่เราได้ทาการสร้างมาเป็นอัน เรียบร้อย
 14. ขอบคุณครับ
Advertisement