Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

อนาคตของสื่อใหม่ กับ อนาคต ของประเทศ (อ,วุฒิพงศ์)

439 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

อนาคตของสื่อใหม่ กับ อนาคต ของประเทศ (อ,วุฒิพงศ์)

 1. 1. อนาคตของสื่อใหม่ กับ อนาคต ของ ประเทศไทย นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ WPONGSUWAN@GMAIL.COM
 2. 2. สื่อใหม่ หรือNew Media เป็นการพัฒนาระบบภาพ เสียง อักษร และ โปรแกรมประยุกต์ เข้าด้วยกัน และ เผยแพร่ผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาให้เกิดสื่อที่มีความคมชัด มีปฏิสัมพันธ์ และ เรียกได้ตามต้องการ การเริ่มต้นของ World Wide Web โดย เซอร์ ทิม เบอร์เนอร์ ลี ที่ CERN เมื่อประมาณ 25 ปีที่ผ่าน มา (August 6th 1991) (2) เพื่อจุดประสงค์แค่แชร์ข้อมูลเท่านั้น ทาให้เกิด Web สิ่ง นี้ขึ้นมาและขยายตัวมาจนถึงปัจจุบันที่เป็นยุดของ IoTs หรือ Internet of Things ที่ เราสามารถแชร์ ประสบการณ์ สื่อมัลติมีเดีย การทางาน และ ที่สาคัญ คือ การแชร์สิ่งที่ไม่ใช่ Soft แต่ เป็นของจริงๆ อีกด้วย
 3. 3. Media Convergence สื่อ สารสนเทศ และ การสื่อสาร เกิดการหลอมรวมเข้าด้วยกันโดยเริ่มประมาณช่วง ปี ค.ศ. 1990 - ค.ศ. 2000 โดยการเริ่มต้นของการทาธุรกิจ ดอท คอม (Dot Com) ที่สร้างธุรกิจที่ มีการเติมโตโดยฐานของระบบอินเทอร์เน็ต ที่เดิมเคยถูกควบคุมโดยโครงการ ARPA (Advanced Research Project Agency) และ ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ในการดูแล ของ NFS (National Science Foundation) ทาให้ การพัฒนาธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการขยายตัวอย่างมาก โดยเกิด ธุรกิจที่มีมูลค่า มหาศาล เช่น e-Bay, Amazon, Yahoo, Google, Youtube และ Facebook เป็นต้น
 4. 4. อนาคต ธุรกิจอะไรจะเกิดได้อีกต่อไป ซึ่ง คาตอบคงไม่ได้จากัด แค่รูปแบบที่เคยเกิดขึ้นเท่านั้น การพัฒนา Web 2.0 และเครือข่ายสังคม ก็ได้สร้างธุรกิจต่างๆ ขึ้นอีกมากมาย ประมาณการได้ว่าโลกเสมือน หรือ Cyber World นั้นสามารถขยายออกไป และ มีรูปแบบต่างๆ ได้ไม่จากัด จะจากัดก็ที่จินตนาการของ มนุษย์จะสร้างขึ้น จะเห็นได้ว่า มีการสร้างอุปกรณ์ และ สื่อ ต่างๆ ในรูปแบบต่างๆ มากมาย เช่น Smart Phone, Google Glass, Smart Watch, Hologram และ AR (Augmented Reality) ออกมาขาย หรือ ทาเป็นเกม และ ยังมีบริการ เช่น Youtube Channel, Face book Live, Biko, และ เกมส์ต่างๆ มากมายให้บริการ และ มีโครงการ Start Up ทางธุรกิจ เพื่อ พัฒนาธุรกิจใหม่ๆ อีกมากมาย เช่น UBER, Grab Taxi และอื่นๆ อีกมากมายทั้งนี้เนื่องจากการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ เครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย ตลอดจน เครือข่ายมือถือ 3G 4G และ 5G มีการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปแล้วประมาณ สองร้อยล้าน เลขหมาย
 5. 5. ในกรณีของสื่อใหม่ขอสรุปความต้องการการวิจัยในอนาคตไว้ ดังต่อไปนี้
 6. 6. อุปกรณ์ ที่นาเสนอข้อมูลและส่วนต่อประสานผู้ใช้ Wearable Devices อุปกรณ์จำนวนมำกจะเปลี่ยนไปเป็นอุปกรณ์แบบสวมใส่ได้ เช่น แว่นตำสมำร์ท หรือ นำฬิกำสมำร์ท ที่เริ่มมีใช้แบบมำกขึ้น ในอนำคต อุปกรณ์ดังกล่ำวจะมีกำรเพิ่มเติมเข้ำไปในเครื่องใช้ส่วนตัวเช่น เสื้อผ้ำ หรือ แม้แต่รถยนต์ รูปที่ 1 แว่นตาแบบสมาร์ท ของ Google ที่ชื่อ Google Glasses https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Glass
 7. 7. Smart TV ที่ทาให้ห้องนอนห้องรับแขกเป็นสถานที่รวม สื่อที่มีความสามารถหลากหลาย โทรทัศน์แบบสมำร์ท ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และ มีการเปิดเว็บ หรือ การแชร์ข้อมูล ระหว่างมือถือ กับ โทรทัศน์ ด้วย WiFi และในไม่ช้า จะมีโทรทัศน์แบบอินเทอร์แร็คทีฟ (Interactive) ที่ทาให้สามารถดูรายการและสืบค้นข้อมูลได้พร้อมๆ กัน หรือดูย้อนหลังได้ทันที ด้วย ความคมชัดสูงมากระดับ 4K
 8. 8. สิ่งพิมพ์ที่เป็นe-Ink และe-Journal ระบบจอที่งอหรือ โค้งงอได้จะมาแทนที่กระดาษ
 9. 9. บริการบอกตาบลที่(Geolocation) ระบบ GPS และบริการที่เกี่ยวเนื่องจะทาให้ไม่มีใครถูกทอดทิ้ง ผู้สูงวัยที่มีปัญหาเรื่องความจา จะถูกติดตาม และ ช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเมื่อหายตัวไป ระบบรถบริการสาธารณะจะมีบริการที่ทาให้ไม่ ต้องรอรถนานเกินไป ณ จุดนัดหมาย หรือ อาจจะทาให้คุณสามารถเรียกรถบริการสาธารณะไปรับที่หน้า บ้าน หรือ ระบบรถไร้คนขับ ที่เราบอกที่หมายรถจะวิ่งไปได้เองอย่างปลอดภัย ซึ่งรถยนต์ไร้คนขับจาก Google ซึ่งก่อนหน้านี้ไดทาการวิ่งทดสอบบนถนนจริง ที่ความเร็วของตัวรถที่ใช้ทดสอบนั้นจะอยู่ที่ 40 km/h และหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางจราจรบนทางหลวงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (the National Highway Traffic Safety Administration – NHTSA) ประกาศยอมรับ ระบบไร้คนขับของ Google ในฐานะผู้ขับขี่เทียบเท่ากับมนุษย์ และสามารถควบคุมรถยนต์ได้
 10. 10. ระบบนี้จะทาให้ผู้ใช้ระบบสามารถกาหนด Profile ของตน ให้อุปกรณ์ และพาหนะรับรู้ ความชอบส่วนบุคคลเช่นพฤติกรรม การเคลื่อนที่ ดนตรี และอุณหภูมิ ที่ชอบ
 11. 11. Social Media สื่อสังคม ปัจจุบันนี้มีการใช้สื่อสังคม มากมาย และ มีผลต่อผู้รับสื่อไม่เท่ากัน มีการพยายามวัดผลการใช้สื่อสังคมของ บริษัท ปตท.จากัด มหาชน โดย อัจฉรา ฉัตรเฉลิมพล และ คณะ (5) ตลอดจน มีการประยุกต์สื่อสังคมใน การพัฒนา Smart Farm ของ สามารถ ดวงวิจิตรกุล และ คณะ ที่ทา ให้เห็นว่า เกษตรกรชาวสวนทุเรียน สามารถใช้สื่อสังคมในการติดต่อกับ ลูกค้า ได้เป็นอย่างดี
 12. 12. บันเทิงและสาระ และเกม
 13. 13. สารคดี และContents of Things สำรคดี ในอนำคต จะทำให้เสมือนจริงโดยใช้ AR นักท่องเที่ยวเดินทำงไปที่ อยุธยำ เห็นซำกปรักหักพัง จะสำมำรถใช้มือถือของตนส่องลงไป และเห็นภำพเมือง ในอดีตซ้อนขึ้นมำจำกเมืองเก่ำได้ ซึ่งงำนประเภทนี้ ยังมีให้ทำอีกมำกมำยใน ประเทศไทย นอกจำกนั้น Wearable Device เช่น แว่นตำสมำร์ท จะทำให้ สำมำรถมองเห็นข้อมูล ด้วยกำรมองผ่ำนแว่นได้ทันที
 14. 14. Wikipedia และสื่อที่เป็นเว็บ จะมาแทนที่สิ่งพิมพ์ทั้งหมด และ สามารถอ้างอิงได้ Youtube จะเป็นสื่อที่มีคลิป และ สาระ ตลอดจนสิ่งที่ไม่เป็น สาระทั้งหมดมารวมกัน และยังสามารถส่งสารในรูปแบบต่างๆ ได้มากมาย ทั้ง เสียง ภาพ คลิป และ สื่อสามมิติ อาจจะเป็นโฮโลแกรมได้
 15. 15. ปัญหาของสื่อใหม่ในบริบทสังคมไทย สื่อ สารสนเทศ และ การสื่อสาร จะเกิดการหลอมรวม หรือ Convergence อย่างรวดเร็ว จนในที่สุด สื่อ และเครือข่ายแบบเดิมจะถูกแทนที่ ความเข้าใจในบริบท ที่เรียกว่ารู้เท่าทันสื่อ หรือ ความต้องการใน การพัฒนาสื่อที่มีความดึงดูดผู้ชมจนเกิดเป็นการแข่งขัน เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดภาวะ เสพติดสื่อ เช่นการติด เกมออนไลน์ การติดเฟส ติดไลน์ หรือ การติดการกระจายภาพในระบบสตรีมมิ่งผ่าน Facebook Live, Youtube Streaming Channel และ Biko Live ที่สามารถใช้ความสามารถของ โครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงมาทา TeleConference แบบ Social ได้อย่างสนุกสนาน และ ง่าย ปรากฏการณ์ดังกล่าว จะทาให้มีการพัฒนาเกม และ โปรแกรมสื่อสาร ตลอดจนสื่อในรูปแบบต่างๆ มาก ขึ้น ภาครัฐ ภาคการศึกษา และ ธุรกิจ จะมีปัญหาที่จะตามเทคโนโลยีไม่ทัน ภาครัฐ เช่น กระทรวงดิจิตอล และ กสทช. ก็จะไม่สามารถควบคุมความเหมาะสมของสื่อใหม่ๆ หรือ อาจจะไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอใน การบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้การควบคุม แบบเข้มงวด นอกจากจะทาได้ยาก แล้ว ยังมีปัญหา เป็นอุปสรรค ต่อการพัฒนาสื่ออีกด้วย
 16. 16. ข้อเสนอการวิจัยที่เกี่ยวกับสื่อใหม่ในระยะต้นน่าจะมีดังนี้ 1. การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการศึกษาในด้านต่างๆ ด้วย AR, Hologram สื่อใหม่ๆ 2. การวิจัยเพื่อพัฒนาภูมิคุ้มกันทางสังคม หรือการจัดเรทติ้ง สื่อใหม่ 3. การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม 4. การวิจัยเรื่อง เสรีภาพของสื่อใหม่ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกากับดูแลสื่อใหม่ 5. การวิจัยเรื่องผลกระทบของสื่อสังคม กับสังคมไทย 6. การวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อการพัฒนาสื่อใหม่ 7. การสร้างบุคลากร และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการพัฒนาสื่อใหม่ 8. เทคโนโลยีใหม่ๆ กับการ Broadcasting ด้วยราคาไม่แพง และสามารถสร้างสรรค์รายการได้ด้วยจนเอง (Broadcast Yourself: Desktop Studio) 9. เกมแบบ AR และเกมมือถือ กับปัญหาสังคมไทย 10. ฯลฯ
 17. 17. สรุปและข้อเสนอแนะ สื่อใหม่ เป็นโอกาสทางธุรกิจ เทคโนโลยี ตลอดจนอาจจะเป็น ภัยคุกคาม ทางสังคม และ วัฒนธรรม มีโอกาสมากมายที่เราจะได้พัฒนาสื่อ และ ป้อนตลาดโลก แต่ในมุมกลับกัน หาก เราไม่พร้อม เราจะเสียโอกาส และ จะเผชิญกับภัยคุกคามใหม่ ที่จะนาประเทศเข้าสู่ความ ถดถอย ทั้งทางสังคม และ วัฒนธรรม ดังนั้น การวิจัย เพื่อหาจุดอ่อน และ สร้างโอกาสในการ พัฒนาระบบใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ในเวลาไม่เกิน ห้า ถึงสิบปีข้างหน้า จะต้องทา อย่างเร่งด่วน และ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ หวังว่านักวิจัยที่ได้อ่านบทความนี้จะได้นาไปใช้ในการ วิจัยและพัฒนาต่อไป
 18. 18. เอกสารอ้างอิง [1] http://www.newmedia.org/what-is-new-media.html [2] http://webfoundation.org/about/vision/history-of-the-web/ [3] https://numbering.nbtc.go.th [4] Paradorn Khongmanee, Wuttipong Pongsuwan, Suchai Thanawastien,Smart Bus: Trafficand Safety for Smart Labour, Proceeding in 8th InternationalConference on Global Business Environment (ICGBE-2016) Bangkok, Thailand, July 23-24, 2016 [5] Achara Chatchalermpol,Wuttipong Pongsuwan, Leelavadee Vajropala,SOCIALMEDIA PERCEPTIONAFFECTINGTHEBUSINESSOF PTT PUBLICCOMPANYLIMITED,JOURNALINFORMATIONMANAGEMENTAND BUSINESSREVIEW(IMBR),VOL8, NO 3, 2016 [6] Samard Doungwichitrkul,Wuttipong Pongsuwan, Suchai Thanawastien,Social Communicationfor Smart Farmers: A Case Study on Durian Farmers, Proceeding in the 3rd Asian Symposium on Education, Equity and Social Justice held in Fukuoka, Japan from August 2-3, 2016.

×