อนาคตของสื่อใหม่ กับ อนาคต ของประเทศไทย

672 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

อนาคตของสื่อใหม่ กับ อนาคต ของประเทศไทย

 1. 1. อนาคตของสื่อใหม่ กับอนาคต ของประเทศไทย นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ บทคัดย่อ ปัจจุบันนี้(พ.ศ. 2559) สื่อใหม่ หรือ New Media มีบทบาทมากขึ้นตามลาดับจนสื่อแบบเดิมในระบบกระจายเสียงหรือ สิ่งพิมพ์ลดความสาคัญลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดการสื่อสารแบบดิจิตอลอินเทอร์เรคทีฟ เกมและAR จะมาแทนที่การสื่อสารแบบเดิมดังนั้นเอกสารฉบับนี้จะเป็นการคาดการณ์เทคโนโลยีอนาคต โดยวิเคราะห์แนวโน้มจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และแน่นอนว่าอนาคตที่ไม่แน่นอนของสื่อใหม่ที่จะกลายเป็นสื่อเก่าในอนาคตคงมีการพัฒนาอีกมากมาย เอกสารฉบับนี้จะเป็นการนาเสนอความน่าจะเป็นของเทคโนโลยีที่จะมาแทนที่สื่อแบบดั้งเดิมภายใน10 ถึง 20 ปีข้างหน้า คานา สื่อใหม่ หรือNew Media (1) เป็นการพัฒนาระบบภาพเสียงอักษรและโปรแกรมประยุกต์เข้าด้วยกันและ เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาให้เกิดสื่อที่มีความคมชัดมีปฏิสัมพันธ์และเรียกได้ตามต้องการ การเริ่มต้นของWorldWideWeb โดยเซอร์ ทิม เบอร์เนอร์ ลี ที่ CERN เมื่อประมาณ25 ปีที่ผ่านมา (August 6th 1991) (2) เพื่อจุดประสงค์แค่แชร์ข้อมูลเท่านั้นทาให้เกิดWebสิ่งนี้ขึ้นมาและขยายตัวมาจนถึงปัจจุบันที่เป็นยุดของIoTsหรือ Internet of Thingsที่เราสามารถแชร์ ประสบการณ์สื่อมัลติมีเดียการทางานและที่สาคัญคือการแชร์สิ่งที่ไม่ใช่Soft แต่เป็นของจริงๆ อีกด้วย สื่อสารสนเทศและการสื่อสารเกิดการหลอมรวมเข้าด้วยกันโดยเริ่มประมาณช่วงปี ค.ศ.1990 - ค.ศ. 2000 โดยการเริ่มต้นของการทาธุรกิจดอทคอม (Dot Com)ที่สร้างธุรกิจที่มีการเติมโตโดยฐานของระบบอินเทอร์เน็ต ที่เดิมเคยถูกควบคุมโดยโครงการARPA(Advanced Research ProjectAgency) และ ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ในการดูแลของNFS(NationalScienceFoundation)ทาให้ การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการขยายตัวอย่างมากโดยเกิดธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาล เช่น e-Bay, Amazon, Yahoo,Google,Youtube และ Facebookเป็นต้น มีคนถามธุรกิจอะไรจะเกิดได้อีกต่อไปซึ่ง คาตอบคงไม่ได้จากัดแค่รูปแบบที่เคยเกิดขึ้นเท่านั้นการพัฒนา Web2.0และเครือข่ายสังคมก็ได้สร้างธุรกิจต่างๆ ขึ้นอีกมากมายประมาณการได้ว่าโลกเสมือนหรือCyber Worldนั้นสามารถขยายออกไปและมีรูปแบบต่างๆ
 2. 2. ได้ไม่จากัดจะจากัดก็ที่จินตนาการของมนุษย์จะสร้างขึ้นจะเห็นได้ว่ามีการสร้างอุปกรณ์ และสื่อต่างๆในรูปแบบต่างๆ มากมายเช่น SmartPhone,GoogleGlass,SmartWatch,Hologram และAR (AugmentedReality) ออกมาขาย หรือทาเป็นเกม และยังมีบริการเช่น YoutubeChannel, FacebookLive, Biko, และ เกมส์ต่างๆมากมายให้บริการ และ มีโครงการStartUp ทางธุรกิจเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ๆอีกมากมายเช่นUBER,GrabTaxi และอื่นๆ อีกมากมายทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ เครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สายตลอดจนเครือข่ายมือถือ3G4G และ5G ปัจจันนี้มีการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปแล้วประมาณสองร้อยล้านเลขหมาย (3) จะเห็นได้ว่าโลกพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งทาให้เกิดความต้องการใหม่ๆอีกมากมาย ในกรณีของสื่อใหม่ขอสรุปความต้องการการวิจัยในอนาคตไว้ดังต่อไปนี้ อุปกรณ์ ที่นาเสนอข้อมูลและส่วนต่อประสานผู้ใช้ ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าคนจานวนมากใช้จอภาพแบบสัมผัสเป็นระบบติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์และเครื่องมือ ในอนาคตอันใกล้ การสัมผัสหน้าจออาจจะไม่ต้อง แค่ใช้สายตาหรือโบกมือไปที่จอภาพ หรือ ใช้เสียงในการสื่อสารกับอุปกรณ์ ก็สามารถทาได้ทันที WearableDevices อุปกรณ์จานวนมากจะเปลี่ยนไปเป็นอุปกรณ์แบบสวมใส่ได้ เช่นแว่นตาสมาร์ทหรือนาฬิกาสมาร์ท ที่เริ่มมีใช้แบบมากขึ้นในอนาคต อุปกรณ์ดังกล่าวจะมีการเพิ่มเติมเข้าไปในเครื่องใช้ส่วนตัวเช่นเสื้อผ้าหรือแม้แต่รถยนต์ รูปที่ 1 แว่นตาแบบสมาร์ทของ Googleที่ชื่อGoogleGlasses https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Glass
 3. 3. รูปที่ 3 SmartTV ที่ทาให้ห้องนอนห้องรับแขก เป็นสถานที่รวมสื่อที่มีความสามารถหลากหลาย รูปจากhttp://www.samsung.com/th/consumer/tv-av/tv/suhd/UA88KS9800KXXT โทรทัศน์แบบสมาร์ท ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ มีการเปิดเว็บหรือการแชร์ข้อมูลระหว่างมือถือกับโทรทัศน์ ด้วยWiFi และในไม่ช้าจะมีโทรทัศน์แบบอินเทอร์แร็คทีฟ(Interactive) ที่ทาให้สามารถดูรายการและสืบค้นข้อมูลได้พร้อมๆกันหรือดูย้อนหลังได้ทันที ด้วยความคมชัดสูงมากระดับ4K สิ่งพิมพ์ที่เป็น e-Ink และ e-Journalระบบจอที่งอ หรือโค้งงอได้ จะมาแทนที่กระดาษในวันนี้ เราเห็นเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์kindleของAmazon แต่ในไม่ช้า กระดาษและหมึกแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะมาแทนที่ กระดาษแบบเดิมๆที่ทาลายสิ่งแวดล้อมและสามารถโหลดอะไรก็ได้ ไปอ่านได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบเครือข่ายข้อมูลความเร็วสูงโดยกระดาษดังกล่ าวจะถูกพับใส่กระเป๋ าเสื้อแล้วคลี่ออกมาได้
 4. 4. รูปที่ 4 e-Paperที่โค้งงอและ พับได้ สามารถทาแทนกระดาษได้นับล้านแผ่นในแผ่นเดียว ภาพจากhttp://abstract.co.in/wp-content/uploads/2014/09/E-paper.jpg บริการบอกตาบลที่ (Geolocation) ระบบGPSและบริการที่เกี่ยวเนื่องจะทาให้ไม่มีใครถูกทอดทิ้งผู้สูงวัยที่มีปัญหาเรื่องความจาจะถูกติดตาม และ ช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเมื่อหายตัวไประบบรถบริการสาธารณะจะมีบริการที่ทาให้ไม่ต้องรอรถนานเกินไปณ จุดนัดหมายหรือ อาจจะทาให้คุณสามารถเรียกรถบริการสาธารณะไปรับที่หน้าบ้านหรือระบบรถไร้คนขับ ที่เราบอกที่หมายรถจะวิ่งไปได้เองอย่างปลอดภัยซึ่งรถยนต์ไร้คนขับจากGoogle ซึ่งก่อนหน้านี้ไดทาการวิ่งทดสอบบนถนนจริงที่ความเร็วของตัวรถที่ใช้ทดสอบนั้นจะอยู่ที่ 40km/h และหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางจราจรบนทางหลวงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา(theNationalHighwayTraffic SafetyAdministration – NHTSA) ประกาศยอมรับระบบไร้คนขับของGoogleในฐานะผู้ขับขี่เทียบเท่ากับมนุษย์ และสามารถควบคุมรถยนต์ได้ ระบบนี้จะทาให้ผู้ใช้ระบบสามารถกาหนดProfileของตนให้อุปกรณ์ และ พาหนะรับรู้ ความชอบส่วนบุคคล เช่นพฤติกรรมการเคลื่อนที่ดนตรี และอุณหภูมิ ที่ชอบ เพื่อให้อุปกรณ์ปรับสิ่งแวดล้อมให้ตรงกับความต้องการของคนๆ นั้น รูปที่ 6 ระบบดาวเทียมGPS ภาพจากhttp://www8.garmin.com/aboutGPS/
 5. 5. รูปที่ 6 รถไร้คนขับของGoogle ภาพจากhttp://news.unseencar.com/tag/รถยนต์ไม่ต้องใช้คนขับ ระบบติดตามรถประจาทางหรือSmartBus ก็เป็นสื่อใหม่ที่จะเข้ามาใช้งานในระบบเช่นกันโดยการพัฒนาSocialMedia กับระบบติดตามรถโดยภราดรและคณะและนามาใช้แก้ปัญหาWorkerPickupProblem ที่เป็นปัญหาของโรงงาน และ คนงานที่รอรถมารับณจุดรับส่ง(4)
 6. 6. รูปที่ 7 โครงการระบบสมาร์ทบัสทาให้การเดินทางไปทางานได้อย่างสะดวกและทาให้คนงานไม่ต้องรอคอยรถรับส่งนานๆ Social Media สื่อสังคม ปัจจุบันนี้มีการใช้สื่อสังคมมากมายและมีผลต่อผู้รับสื่อไม่เท่ากันมีการพยายามวัดผลการใช้สื่อสังคมของ บริษัทปตท.จากัด มหาชนโดยอัจฉรา ฉัตรเฉลิมพลและคณะ(5) ตลอดจน มีการประยุกต์สื่อสังคมในการพัฒนา SmartFarm ของ สามารถดวงวิจิตรกุลและคณะที่ทาให้เห็นว่าเกษตรกรชาวสวนทุเรียน สามารถใช้สื่อสังคมในการติดต่อกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี (6)
 7. 7. บันเทิง และ สาระ ข่าวสารและบันเทิง จะมีระบบคัดสรร มาให้บริการกับผู้ใช้งานตามลักษณะที่ผู้ใช้งานระบุลงไปในโปรไฟล์เช่น ข่าวต่างประเทศ(ประเทศไหน)ข่าวในประเทศ(หมวดหมู่ใด)ข่าวบันเทิง (ด้านใด)ตลอดจนสารคดีและภาพยนตร์ ที่ ต้องการดูโดยแยกหมวดหมู่ความสนใจและอายุที่ชัดเจน เกมในยุคต่อไปเกมจะเป็นเกมออนไลน์ ที่สามารถรวมกลุ่มเล่นกับเพื่อนที่อยู่ไกลออกไป และยังมีเกมแบบเสมือนที่สามารถอวตารลงไปเล่นเสมือนเป็นตัวละครได้จริงๆ (RPG)เกมที่เป็นกีฬาเช่นฟุตบอล บาสเกตบอลจะเสมือนจริงมากขึ้นจนแทบแยกไม่ออกระหว่างจริงหรือเสมือน ในโลกไซเบอร์ กับโลกจริงผู้คนจะมีID มากกว่าหนึ่งบางคนอาจจะมีมากกว่าสิบเพื่อเป็นใครก็ได้ ทั้งเศรษฐียาจกตารวจหรือโจรและ ตายได้หลายครั้งในเกม ล่าสุดเกม PokemonGOทาให้เกมกับโลกความจริงอยู่ด้วยกันแบบแนบแน่นโดยเทคโนโลยีAR(Augmented Reality) รวมตัวเกมกับโลกจริงผ่านแผนที่ของGoogleได้อย่างแนบเนียนจนคนติดเกมนี้นับร้อยล้านคนในเวลาไม่ถึงสองเดือน รูปที่ 8 PokemonGoเกมเขย่าโลกคนปกติเดินหาสัตว์ประหลาดดิจิตอลในโลกแห่งความจริง ภาพจากhttp://www.forbes.com/sites/andyrobertson/2015/09/10/pokemon-go-ios/#e72368a75021 สารคดีในอนาคต จะทาให้เสมือนจริงโดยใช้ AR นักท่องเที่ยวเดินทางไปที่อยุธยาเห็นซากปรักหักพัง จะสามารถใช้มือถือของตนส่องลงไปและเห็นภาพเมืองในอดีตซ้อนขึ้นมาจากเมืองเก่าได้ ซึ่งงานประเภทนี้ ยังมีให้ทาอีกมากมายในประเทศไทย นอกจากนั้นWearableDeviceเช่น แว่นตาสมาร์ทจะทาให้สามารถมองเห็นข้อมูล ด้วยการมองผ่านแว่นได้ทันที
 8. 8. รูปที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ของWearableComputingกับเรื่องอื่นๆในบริบทของเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาพจาก http://www.itpro.co.uk/mobile/22175/wearable-technology-could-boost-workplace-productivity) Wikipediaและสื่อที่เป็นเว็บจะมาแทนที่สิ่งพิมพ์ทั้งหมดและสามารถอ้างอิงได้ Youtubeจะเป็นสื่อที่มีคลิปและ สาระตลอดจนสิ่งที่ไม่เป็นสาระทั้งหมดมารวมกัน และยังสามารถส่งสารในรูปแบบต่างๆได้มากมายทั้งเสียงภาพคลิปและ สื่อสามมิติอาจจะเป็นโฮโลแกรมได้ ปัญหา ของสื่อใหม่ในบริบทสังคมไทย สื่อสารสนเทศและการสื่อสารจะเกิดการหลอมรวมหรือConvergence อย่างรวดเร็วจนในที่สุดสื่อ และเครือข่ายแบบเดิมจะถูกแทนที่ความเข้าใจในบริบทที่เรียกว่ารู้เท่าทันสื่อหรือ ความต้องการในการพัฒนาสื่อที่มีความดึงดูดผู้ชมจนเกิดเป็นการแข่งขันเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดภาวะเสพติดสื่อ เช่นการติดเกมออนไลน์การติดเฟสติดไลน์หรือการติดการกระจายภาพในระบบสตรีมมิ่งผ่านFacebookLive, YoutubeStreamingChannel และBiko Live ที่สามารถใช้ความสามารถของโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงมาทา TeleConferenceแบบ Socialได้อย่างสนุกสนานและง่ายปรากฏการณ์ดังกล่าวจะทาให้มีการพัฒนาเกมและ โปรแกรมสื่อสารตลอดจนสื่อในรูปแบบต่างๆมากขึ้นภาครัฐภาคการศึกษาและธุรกิจ จะมีปัญหาที่จะตามเทคโนโลยีไม่ทันภาครัฐเช่นกระทรวงดิจิตอลและกสทช. ก็จะไม่สามารถควบคุมความเหมาะสมของสื่อใหม่ๆหรืออาจจะไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ การควบคุมแบบเข้มงวด นอกจากจะทาได้ยากแล้วยังมีปัญหาเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสื่ออีกด้วย ข้อเสนอการวิจัยที่เกี่ยวกับสื่อใหม่ในระยะต้น น่าจะมีดังนี้ 1. การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการศึกษาในด้านต่างๆด้วย AR, Hologram สื่อใหม่ๆ
 9. 9. 2. การวิจัยเพื่อพัฒนาภูมิคุ้มกันทางสังคมหรือการจัดเรทติ้งสื่อใหม่ 3. การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม 4. การวิจัยเรื่องเสรีภาพของสื่อใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกากับดูแลสื่อใหม่ 5. การวิจัยเรื่องผลกระทบของสื่อสังคมกับสังคมไทย 6. การวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อการพัฒนาสื่อใหม่ 7. การสร้างบุคลากรและการพัฒนาองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการพัฒนาสื่อใหม่ 8. เทคโนโลยีใหม่ๆกับการBroadcastingด้วยราคาไม่แพงและสามารถสร้างสรรค์รายการได้ด้วยจนเอง (BroadcastYourself:Desktop Studio) 9. เกมแบบAR และเกมมือถือกับปัญหาสังคมไทย ฯลฯ สรุป และ ข้อเสนอแนะ สื่อใหม่ เป็นโอกาสทางธุรกิจเทคโนโลยีตลอดจนอาจจะเป็นภัยคุกคามทางสังคมและวัฒนธรรม มีโอกาสมากมายที่เราจะได้พัฒนาสื่อและป้อนตลาดโลกแต่ในมุมกลับกันหากเราไม่พร้อมเราจะเสียโอกาสและ จะเผชิญกับภัยคุกคามใหม่ที่จะนาประเทศเข้าสู่ความถดถอยทั้งทางสังคมและ วัฒนธรรมดังนั้นการวิจัย เพื่อหาจุดอ่อนและ สร้างโอกาสในการพัฒนาระบบใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในเวลาไม่เกินห้าถึงสิบปีข้างหน้า จะต้องทาอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องไปเรื่อยๆหวังว่านักวิจัยที่ได้อ่านบทความนี้จะได้นาไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาต่อไป เอกสารอ้างอิง [1] http://www.newmedia.org/what-is-new-media.html [2] http://webfoundation.org/about/vision/history-of-the-web/ [3] https://numbering.nbtc.go.th [4] ParadornKhongmanee,WuttipongPongsuwan,Suchai Thanawastien,SmartBus: Traffic and Safetyfor SmartLabour,Proceedingin8th International Conferenceon GlobalBusinessEnvironment (ICGBE-2016) Bangkok,Thailand,July23-24,2016
 10. 10. [5] Achara Chatchalermpol,WuttipongPongsuwan,LeelavadeeVajropala, SOCIALMEDIA PERCEPTION AFFECTING THE BUSINESSOFPTTPUBLIC COMPANY LIMITED, JOURNAL INFORMATION MANAGEMENT AND BUSINESSREVIEW (IMBR), VOL 8, NO 3,2016 [6] SamardDoungwichitrkul,WuttipongPongsuwan,SuchaiThanawastien,SocialCommunicationforSmart Farmers:ACase Studyon DurianFarmers,Proceedinginthe 3rd Asian SymposiumonEducation,Equityand SocialJustice heldin Fukuoka,Japan fromAugust 2-3,2016.

×