Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Masterplan Nabrzeża Oławy

6,057 views

Published on

Masterplan Nabrzeża Oławy

Published in: Environment
 • Be the first to comment

Masterplan Nabrzeża Oławy

 1. 1. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 1 N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N LIPIEC 2015 PRZEDMIEŚCIE OŁAWSKIE
 2. 2. 2
 3. 3. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 3 Zleceniodawca: Miasto Wrocław • pl. Nowy Targ 1/8 • 50-138 Wrocław • www.wroclaw.pl Wykonawca: Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. • ul. Kuźnicza 56 • 50-138 Wrocław • www.w-r.com.pl Zespół autorski: Grażyna Adamczyk-Arns • Piotr Górka • Paweł Wojdylak • Wrocław, lipiec 2015 spis treści wprowadzenie 4 określenie celów i metodyki działania 5 przykłady zrealizowanych projektów 6 kontekst urbanistyczny 9 charakter miejsca 10 środowisko naturalne 12 historia 14 obszar opracowania 16 inwentaryzacja 18 podsumowanie analiz / analiza SWOT 30 cel strategiczny 32 cele operacyjne 34 wytyczne projektowe 46 harmonogram realizacji projektu 50 informacje dodatkowe 51 N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M I Ę D Z Y M O S T A M I O Ł A W S K I M I R A K O W I E C K I M M A S T E R P L A N
 4. 4. 4 SCHEMAT MASTERPLANU WYTYCZNE ZAŁĄCZNIKI ANALIZY rozwój historyczny kontekst urbanistyczny przykłady podobnych projektów inwentaryzacja obszaru wytyczne projektowe cele operacyjne cel strategiczny ocena obszaru na podstawie dostępnych dokumentów po co jest masterplan? opracowanie wytycznych dla dokumentacji projektowej konsultacje z kompetentnymi jednostkami (UM, RZGW, MPWiK i in.) wyłonienie wykonawcy koncepcji i dokumentacji budowlanej w drodze przetargu opracowywanie koncepcji i dokumentacji budowlanej, uzyskanie pozwolenia na budowę wyłonienie wykonawcy prac budowlanych w drodze przetargu realizacja poszczególnych etapów kons ult a c j e s połec zne SCHEMAT DZIAŁAŃ Wzdłuż nabrzeży Oławy kiedyś tętniło życie – mieszkańcy spacerowali bulwarami, spędzali czas wolny na terenach spor- towych, korzystali z plaży i kąpieliska. W latach powojennych obszar ten został zapomniany, co w pewnym stopniu przyczy- niło się do jego dzisiejszego wyjątkowego charakteru. W od- ległości zaledwie 1.0 km od Rynku podziwiać można gatunki fauny i flory, których nie oczekiwałoby się w centrum wieloty- sięcznego miasta. Rzeka Oława nadal pełni bardzo ważną funkcję dla Wrocła- wia. Jest ona głównym źródłem wody pitnej dla miasta i łączy centrum miasta ze wschodnimi przedmieściami. Jej ujście do Odry znajduje się w okolicy Pl. Grunwaldzkiego. Mieszkańcy Wrocławia coraz chętniej spędzają czas wolny w naturze. Jest więc niejako naturalnym biegiem rzeczy, aby po- myśleć o powrocie nad Oławę – tym bardziej, że położone nad rzeką Przedmieście Oławskie jest osiedlem o gęstej zabu- dowie i braku terenów zielonych i rekreacyjnych. Proces przemian powinien przebiegać łagodnie, a wprowa- dzenie nowych funkcji w możliwie daleko idący sposób wyko- rzystywać istniejące potencjały miejsca, nie niszcząc dzisiej- szego charakteru. uwarunkowania formalno-prawne Zagospodarowanie nabrzeży Oławy między mostami Oław- skim i Rakowieckim będzie zadaniem długoterminowym i wie- lowątkowym, stąd też konieczny jest instrument, który umoż- liwi realizację procesu przemian w sposób skoordynowany i spójny. Takim narzędziem będzie Masterplan, który wyzna- cza główne cele i pola interwencji, skonkretyzowanie działań pozostawiając do etapu opracowania koncepcji dla poszcze- gólnych zagadnień i podobszarów. Zdefiniowany w Masterplanie cel strategiczny postuluje, aby wszelkie działania zmierzające do stworzenia wzdłuż nabrze- ży rzeki Oławy obszaru aktywności i rekreacji dla różnych grup użytkowników prowadzić z uszanowaniem przyrodni- czego i naturalnego charakteru miejsca. W celu zapewnienia kompleksowości procesu określono cele operacyjne, których realizacja w długofalowej perspektywie doprowadzi do osią- gnięcia celu strategicznego. Natomiast sposób interpretacji wytycznych projektowych bę- dzie zadaniem koncepcji i projektu architektoniczno-budowla- nego – na tym etapie określone zostaną konkretne działania, których realizacja przełoży się na proces przemian obszaru.
 5. 5. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 5 określenie celów i metodyki działania most Oławski ul. Szybka ul. Żabia Ścieżka ul. Na Niskich Łąkach ul.Traugutta park na Niskich Łąkach Geocentrum N 1 gF p t c 2 R B U Zadaniem Masterplanu jest opracowanie celów i metod po- stępowania przy działaniach zagospodarowania nabrzeży Oławy, a następnie sformułowanie wytycznych projektowych, które posłużą do tworzenia koncepcji dla wybranych terenów. Podstawą opracowania Masterplanu jest pozyskanie możli- wie szerokiej wiedzy o obszarze i przeprowadzenie rzetelnych analiz, które pomogą zrozumieć specyfikę i charakter miejsca. Istotnym elementem jest również poszukiwanie inspiracji, stąd też analizę kontekstu urbanistycznego i rozwoju historyczne- go terenów poprzedza prezentacja przykładów realizacji po- dobnych projektów. W toku analiz wybrano fragment nabrzeża Oławy, którego za- gospodarowanie jest priorytetowym zadaniem w kontekście planowanych działań rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego. Dla lepszego zrozumienia specyfiki miejsca obszar podzie- lono na trzy podobszary, a każdy z nich został osobno zin- wentaryzowany. Podsumowaniem inwentaryzacji jest analiza SWOT, która porządkuje informacje na temat zewnętrznych, jak i wewnętrznych uwarunkowań miejsca. Przeprowadzone analizy były podstawą do określenia nad- rzędnego celu strategicznego oraz celów operacyjnych, któ- re zgrupowano w pięciu kategoriach: środowisko naturalne i przyroda, komunikacja, rekreacja, infrastruktura, rzeka. Ostatecznym efektem są wytyczne projektowe, które powinny być uwzględnione na etapie tworzenia koncepcji i dokumenta- cji projektowej. W załączniku do Masterplanu zamieszczono pogłębione ana- lizy, uwzględniające regulacje formalno-prawne (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, struktury własno- ściowe), a także informacje na temat środowiska naturalnego i uwarunkowań komunikacyjnych.
 6. 6. 6 przykłady zrealizowanych projektów BYDGOSZCZ ZAGOSPODAROWANIE BULWARÓW I NABRZEŻY Liczący 575 m odcinek terenu poddany został zagospodaro- waniu w ramach zadania pn. „Bydgoski Węzeł Wodny – re- witalizacja bulwarów i nabrzeży, polegający na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, prze- budowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego – etap I”. Wykonano m.in. nowe umocnienie nabrzeży oraz skarp. Ponadto powstały: rekreacyjny skatepark, taras widokowy, przystanek tramwaju wodnego „Astoria”, ścieżka dla rowe- rzystów i rolkarzy oraz ścieżka spacerowa wzdłuż nabrze- ża. Uporządkowano również tereny zielone, wykonano m.in. nowe nasadzenia drzew i krzewów. Skatepark wyposażono w takie elementy jak: fala, poręcz prosta i łamana, ławka, grin- dbox, poll jam i in. Realizacja I etapu projektu „Bydgoski Węzeł Wodny…” kosz- towała ok. 22 mln zł, z czego prawie 11,5 mln zł stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Re- gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujaw- sko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priory- tetowej VII, Działanie nr 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast. LUBLJANA ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY LUBJANICY Głównym założeniem projektu był powrót do wizji Jože Pleč- nika, tj. skupienia przestrzeni publicznych wokół rzeki. W ciągu 7 lat przeprowadzono szereg działań skoncentrowa- nych na nabrzeżach Ljubljanicy na łączną wartość ponad 20 mln euro.
 7. 7. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 7 LYON ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY RZEKI RODAN W latach 2007 - 2011 w Lyonie zrealizowano projekt przebu- dowy nabrzeży rzeki Rodan. Na inwestycję na odcinku o dłu- gości 5 km przeznaczono budżet o wysokości 44,1 mln euro. Wzdłuż rzeki zrealizowano ciągły system ścieżek pieszych oraz rowerowych, którym towarzyszą miejsca do rozmaitych aktywności: tereny do organizacji pikników, boisko do siatków- ki, boisko do gry w bocce, place zabaw, miejsce do uprawiania fitnessu, skatepark, basen publiczny oraz basen dla dzieci. Za- dbano także o umieszczenie psich toalet. Tereny wyposażono w infrastrukturę rowerową (stojaki rowerowe oraz stacje rowe- ru miejskiego). Interesujące jest włączenie do projektu terenów przyrodni- czych, które zostały poddane niewielkiej ingerencji, w sposób respektujący ich naturalny charakter.
 8. 8. 8
 9. 9. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 9 kontekst urbanistyczny RZEKA OŁAWA W STRUKTURZE WROCŁAWIA RZEKA OŁAWA W STRUKTURZE WSCHODNIEJ CZĘŚCI WROCŁAWIA RZEKA OŁAWA W KONTEKŚCIE PRZEDMIEŚCIA OŁAWSKIEGO NA GROBLI RAKOWIEC KRAKOWSKA WILCZY KĄT PARK WSCHODNI PRZEDMIEŚCIE OŁAWSKIE Rzeka Oława jest trzecią co do wielkości, po Odrze i Bystrzycy, rzeką Wrocławia. Płynie z kierunku południowo-wschodniego, równolegle do nurtu Odry. Źródła rzeki znajdują się na Przedgó- rzu Sudeckim w okolicach Nysy. Ujście Oławy do Odry znajduje się powyżej mostu Grunwaldzkiego. Rzeka ma długość 91,7 km i jest jednym z głównych lewobrzeżnych dopływów środkowego biegu Odry. Oława pełni bardzo ważną funkcję dla Wrocławia. Jest głównym źródłem wody pitnej dla miasta. Na wschodzie Wrocławia, w re- jonie Mokrego Dworu i Marszowic, znajdują się chronione tereny wodonośne. Następnie rzeka przepływa dwoma odnogami przez park Wschodni, a mijając w pobliżu osiedla Wilczy Kąt i Siedlec, kieruje się w stronę Rakowca, Niskich Łąk i Przedmieścia Oław- skiego. Nabrzeża Oławy stanowią fragment bogatego systemu przyrod- niczego, który łączy centrum miasta ze wschodnimi przedmie- ściami. Oława przepływa w pobliżu takich terenów rekreacyjnych jak park Wschodni, las Rakowiecki czy Niskie Łąki. Nieco dalej na północ znajdują się nabrzeża Odry oraz Wyspa Opatowicka, park Szczytnicki oraz Zoo. Nabrzeża rzeki są stosunkowo słabo zurba- nizowane i zachowały w znacznym stopniu charakter przyrodni- czy. Jedynie na odcinku od mostu Rakowieckiego do ujścia rzeki, zabudowa mieszkaniowa i budynki użyteczności publicznej zbli- żają się do linii brzegowej. Na całym biegu istnieje jednak ciągły pas zieleni, a brzegi są przeważnie nieumocnione. STARE MIASTO HUBY GAJ TERENY WODONOŚNE ZOO HALA STULECIA UL. NA GROBLI UL. NISKIE ŁĄKI UL. TRAUGUTTA RZEKA OŁAWA W KONTEKŚCIE SĄSIADUJĄCYCH STREF FUNKCJONALNYCH LAS RAKOWIECKI PLAC SPOŁECZNY
 10. 10. 10 charakter miejsca UJŚCIE OŁAWY DO ODRY PRZEDMIEŚCIE OŁAWSKIE MIESZKANIOWE TERENY REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA park wschodniTERENY REKREACYJNE O CHARAKTERZE OGÓLNOMIEJSKIM DAWNE KĄPIELISKO NA NISKICH ŁĄKACH;ZIELEŃ PARKOWA TERENY O CHARAKTERZE PRZYRODNICZO- REKREACYJNYM B strefy funkcjonalne TERENY REKREACYJNE Przedmieście Oławskie ul. Krakowska most Oławski most Grunwaldzki most ŻabiaŚcieżka most Rakowiecki Aleja WielkiejWyspy Granica terenów Wodonośnych Niskie Łąki las Rakowiecki park Wschodni PWr MPWiK Plac Powstańców Warszawy TERENY O CHARAKTERZE PRZYRODNICZO-REKREACYJNYM TERENY O CHARAKTERZE PRZYRODNICZO- REKREACYJNYM TERENY GMACHÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Na Grobli Wilczy Kąt + 0,00 KM + 1,00 KM + 2,00 KM + 3,00 KM + 4,00 KM + 5,00 KM kładkaw ul.Szybkiej dawne kąpielisko I ETAP MASTERPLANU kładkawul.Szybkiej most Żabia Ścieżka m ostRakowiecki m ost Oław ski mostGrunwaldzki
 11. 11. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 11 Rzeka Oława uchodzi do Odry w ścisłym centrum Wrocławia, w odległości 1.0 km od Rynku i 1.5 km od Placu Grunwaldzkiego. Ostatnie kilkaset metrów jej biegu prowadzi wzdłuż ul. Słowackiego, w pobliżu Urzędu Marszałkowskiego i planowa- nego nowego centrum administracyjnego miasta, zlokalizowanego w miejscu pl. Społecznego. Najistotniejszym i najintensywniej użytkowanym obszarem w pobliżu rzeki jest te- ren Przedmieścia Oławskiego, osiedla znajdującego się w okolicach ulic Traugut- ta, Kościuszki i Pułaskiego. Dominuje tu gęsta kwartałowa zabudowa kamienico- wa pochodząca z XIX wieku. Na północnym brzegu rzeki, naprzeciwko Przedmieścia Oławskiego, znajdują się tereny Politechniki Wrocławskiej wraz z budynkami GEOCENTRUM, zabudowania zespołu składającego się z budynku administracyjno-usługowego i budynku bazy transportowo-logistycznej MPWiK oraz tereny rekreacyjne na Niskich Łąkach. Na wschód od mostu Rakowieckiego nabrzeża nabierają bardziej „dzikiego” cha- rakteru. Znajduje się tu szerokie rozlewisko, na którego północnym brzegu funkcjo- nowało dawniej kąpielisko na Niskich Łąkach. Zabudowa na tym odcinku odsuwa się od brzegów rzeki. Od południa z terenami nabrzeży graniczy zabudowa usługowa i przemysłowa, zlokalizowana wzdłuż ulicy Krakowskiej. Na tym odcinku, wzdłuż nabrzeży, prowa- dzi krajobrazowa ścieżka spacerowa, z której roztaczają się piękne widoki na rozle- wisko i kolejne zakola rzeki. Nieco dalej na wschód, w pobliżu planowanego odcin- ka obwodnicy śródmiejskiej, znajduje się niewysokie wzgórze powstałe z gruzów, stromymi stokami opadające w stronę rzeki. Nieopodal Kładki Siedleckiej, od północy, do rzeki przylega las Rakowiecki. W tej okolicy planowana jest budowa nowej przeprawy, będącej częścią wschodniej ob- wodnicy śródmiejskiej. Za Kładką Siedlecką, na wysokości osiedla Wilczy Kąt i Bierdzany, nabrzeża są naj- mniej dostępne – a rzeka na tym odcinku ma bardzo urozmaicony i krajobrazowy charakter. Występują tu liczne urokliwe zakola i starorzecza. Przejście wzdłuż wy- brzeży aż do parku Wschodniego jest utrudnione, a na północnym brzegu niemoż- liwe. Ostatnim dostępnym fragmentem rzeki przed terenami wodonośnymi jest park Wschodni. Oława rozdziela się tu na dwie odnogi – Oławę Górną i Dolną. Dwa ka- nały urozmaicają krajobraz parku. Nabrzeża są dostępne i utrzymane. Tereny wodonośne zaczynają się na wysokości jazu stałego we wschodnim koń- cu parku Wschodniego. Istnieją plany, aby w tym rejonie zbudować kładkę, która połączy park Wschodni z nabrzeżami Odry i terenami wokół Wyspy Opatowickiej. Na północnym brzegu, rzeki naprzeciwko parku Wschodniego, znajdują się tereny ogródków działkowych na osiedlu Bierdzany. Nabrzeża w tej części rzeki są całko- wicie niezagospodarowane i niedostępne. Las Rakowiecki Ulica Młoda wzdłuż Oławy przebiegająca równolegle do ulicy Krakowskiej Wilczy kąt Ogródki działkoweNiskie Łąki - tereny rekreacjiTereny MPWiK Geocentrum PWr Park Wschodni
 12. 12. 12 Przedmieście Oławskie mostGrunwaldzki m ost Oław ski m ostRakowiecki kładkawul.Szybkiej Niskie Łąki las Rakowiecki park Wschodni PWr MPWiK Plac Powstańców Warszawy środowisko naturalne Nabrzeża rzeki Oławy są unikatowym elementem krajobrazu miejskiego. W pobliżu centrum Wrocławia i obszarów silnie zurbanizowanych znajdujemy tereny zielone w formie niezdo- minowanej przez działalność człowieka. Rzeka wije się nieuregulowanym korytem wśród zieleni, od- słaniając coraz to nowe sekwencje. W wielu miejscach moż- na obserwować zwierzęta – kaczki, łabędzie czy nawet cza- ple. Dalej od centrum widoczne są ślady pozostawione przez bobry. Brzegi rzeki porośnięte są głównie gęstymi krzewami i drze- wami. Gdzieniegdzie, w spokojniejszych zakolach, rosną trzci- ny i lilie wodne. Poza odcinkiem ujściowym nie występują umocnione skarpy, mury oporowe ani umocnienia brzegowe. Patrząc od strony wody, sylwetka miasta wyłania się na dal- szym planie, a w niektórych miejscach jest prawie całkiem skryta. Ten charakter nabrzeży rzeki Oławy należy uznać za podsta- wową wartość, której ochrona powinna być nadrzędnym ce- lem przy wszelkich działaniach. Planowane zmiany należy wprowadzać tak, aby nie zakłócać walorów przyrodniczych, lecz je podkreślać i dopełniać. Dobór funkcji, rozwiązań projektowych, elementów wystroju prze- strzeni i materiałów powinien respektować krajobrazowy cha- rakter obszaru. Możliwość rekreacji i obcowania z przyrodą w sercu miasta to niezwykle cenna wartość, wobec czego ważnym jest ułatwie- nie dostępu do tych terenów dla mieszkańców Przedmieścia Oławskiego i Wrocławia w sposób zapewniający poszanowa- nie miejsca. Odra Oława m ost Żabia Ścieżka
 13. 13. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 13 Mimo położenia w pobliżu centrum miasta, nad Oławą można spotkać licznych przedstawicieli świata zwierząt oraz miejsca zdominowane przez przyrodę. Ten unikatowy charakter należy uznać za podstawową wartość i pielęgnować.
 14. 14. 14 historia W przeszłości tereny wzdłuż Oławy skupiały funkcje związane ze sportem i rekre- acją. Po 1807 roku Wrocław został zdobyty przez wojska napoleońskie, co skutko- wało rozebraniem obwarowań miejskich, a tereny pomiędzy Odrą i Oławą stały się bardziej dostępne dla mieszkańców. Dzięki położeniu pomiędzy rzekami oraz du- żej ilości łąk z kępami drzew, miejsce to posiadało duże walory rekreacyjne i spor- towe. „U ujścia Odry i Oławy, w rejonie dzisiejszej Zatoki Gondoli, powstała przystań dla łodzi spacerowych i gondoli. Z tego miejsca rozpoczynano wycieczki w górę rzeki do Rakowca, Siedlca i dalej do Trestna.” (Klamecki, 2013). „Tereny rekreacyjne wzdłuż Oławy zaczęły powstawać w latach 60tych XIX wie- ku – były to kąpieliska wzorowane na przykładach nadmorskich. W 1945 roku we Wrocławiu funkcjonowało 11 kąpielisk rzecznych. Pierwsze kąpielisko na Oławie powstało w rejonie ul. Młodej (Kaiser Friedrich Bad) w pobliżu mostu Oławskie- go i przeznaczone było dla kobiet.” Jak podaje Klamecki: „same baseny, miejsca do kąpieli ograniczone były pomostami pływającymi, skotwionymi z brzegiem. Ich „wnętrza” ze względów bezpieczeństwa miały formę zanurzonych, otwartych od góry, klatek. Przy pomostach zamontowane były urządzenia do nauki pływania – wysięgniki z linką i paskiem.” Kolejne kąpielisko zlokalizowane było w rejonie Żabiej Ścieżki. „W latach 30. XX w. powstały kąpieliska na Niskich Łąkach i po zachodniej stronie parku Wschodnie- go” (Klamecki, 2013). Kąpielisko „Oławka” (Ohle Strandbad) przy Niskich Łąkach było największym ką- pieliskiem wodnym we Wrocławiu. Jak podają Czarnecka-Kołodziej i Olczyk: „Ką- pielisko powstało poprzez sztuczne pogłębienie zakoli Oławy. Doskonale zaprojek- towane, oferowało piaszczysto-trawiastą plażę (z corocznie zmienianym również po wojnie piaskiem), boiska do gry, budynki mieszczące wypożyczalnię sprzętu, szatnie oraz mały lokal gastronomiczny, a po wojnie również kiosk „Ruchu”. Kąpie- lisko Oława funkcjonowało do 1977 roku. Pomimo degradacji terenu oraz likwida- cji oferty usługowej, obiekt cieszył się popularnością wśród okolicznych mieszkań- ców.” W latach 70. XIX w. przy ulicy Na Grobli funkcjonowało kilka towarzystw i klubów wioślarskich. Towarzystwa te wznosiły swoje murowane siedziby, m.in. przy Na Grobli 3, 30 i 32. Przy ul. Na Grobli 28 wybudowano obiekt projektu znanego archi- tekta L. Moshamera). „Na obszarze Przedmieścia Oławskiego powstał park rozrywki Burgersaele przy obecnej ulicy Rakowieckiej, gdzie funkcjonowała m.in. ujeżdżalnia koni, a na po- czątku XX w. zbudowano drewniany tor kolarski, który służył mieszkańcom aż do lat 30. XX w.” (Klamecki, 2013). Jak podaje Czarnecka-Kołodziej: „Etablissement Buergersaele było największym założeniem rozrywkowym tego typu na terenie wschodnich Niemiec. (…) Obiektów tego typu powstało we Wrocławiu sześć. „Jeden z nich, Buergersaele, zaprojekto- wany został jako długi parterowy pawilon, z przebiegającymi na całej powierzchni elewacji pilastrami, które rozdzielały wysokie, półkoliście zamknięte okna. W czę- ści środkowej dwukondygnacyjny, w części głównej mieścił obszerny hol z zaple- czem, a na półpiętrze mieszkanie właściciela z częścią administracyjną. Usytu- owany przy obecnej ulicy Rakowieckiej w pobliżu Oławy, zajmował powierzchnię ponad 5 ha. Obiekt mógł pomieścić ponad 10 tys. ludzi, w tym 6 tys. pod dachem.” Rzeka Oława, po lewej Żabia Ścieżka, po prawej stronie obecny Dolnośląski Szpital Specjalistyczny Marciniaka. Początek XX w. Źródło: fotopolska.pl Widok na kąpielisko Oławka, lata 1928-1935 Źródło: Wrocław na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego Rafał Eysymont, Thomas Urban VIA NOVA Wrocław 2008 Widok na kąpielisko Oławka - basen ograniczony pomostami, lata 1936-1937 Źródło: http://fotopolska.eu/197814,foto. html?o=b20077&p=1 Ujście Oławy do Odry na zdjęciu lotniczym. Na pierwszym planie most Oławski oraz nieistniejące dziś kamienice przy ulicy Na Grobli. Źródło: http://fotopolska.eu/197814,foto. html?o=b20077&p=1
 15. 15. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 15 Fragment mapy Wrocławia z 1907 roku Fragment mapy Wrocławia z 1903 rokuFragment mapy Wrocławia z 1920 roku W latach 20. XX w. powstał park Ludowy o charakterze sportowym na Niskich Łą- kach oraz park Wschodni (wg projektu R. Konwiarza i P. Dannerberga). W parku Ludowym znajdowały się zespoły boisk do gry w piłkę nożną z trybuną oraz kor- ty i dom klubowy. Po stronie ulicy powstało kąpielisko miejskie z basenem ogra- niczonym pomostami, z wieżą do skoków do wody, z piaszczystą plażą i z intere- sującym zespołem wejściowym” (Klamecki, 2013). „Po zachodniej stronie parku Wschodniego zbudowano również boisko do gry w piłkę nożną, korty oraz mały basen kąpielowy, a nad rozlewiskiem Oławy urządzono niewielką przystań z wypo- życzalnią sprzętu pływackiego.” (Klamecki, 2013) W 1920 roku Buergersaele zostało sprzedane i przemianowane na “LUNA PARK”. Odpowiadając na zmieniające się gusta epoki, zaopatrzono ogród w różnego ro- dzaju kolejki. Etablissement Buergersaele funkcjonował do 1945 roku. W czasie wojny pełnił funkcje obozu jenieckiego. W chwili obecnej znajduje się tam siedzi- ba CEFARMu. „W czasie II wojny oraz po jej zakończeniu wiele obiektów przestało istnieć lub zmieniło funkcję.”(por. Klamecki, str. 207)
 16. 16. 16 B D Przedmieście Oławskie mostGrunwaldzki m ost Oław ski m ostŻabia Ścieżka m ostRakowiecki kładkawul.Szybkiej ul. Krakowska Niskie Łąki las Rakowiecki park Wschodni Geocentrum PWr MPWiK Plac Powstańców Warszawy obszar opracowania + 0,00 KM + 1,00 KM + 2,00 KM + 3,00 KM + 4,00 KM + 5,00 KM obszar A obszar B obszar C P R Z E D M I E Ś C I E O Ł A W S K I E Przedmieście Oławskie liczy ok 24,2 tys. mieszkańców i należy do najgęściej za- ludnionych dzielnic miasta. Podczas gdy średnia gęstość zaludnienia we Wrocła- wiu wynosi 2170 osób/km2 , na Przedmieściu Oławskim kształtuje się ona pomię- dzy 10 001 a 25 000 osób/km2 i więcej. Jedynie tereny położone pomiędzy ulicą Traugutta a nabrzeżem Oławy są mniej zaludnione. Na Przedmieściu Oławskim brak jest terenów zielonych, zarówno w przestrzeniach publicznych, jak i we wnętrzach podwórzowych. Nabrzeża Oławy posiadają potencjał stworzenia atrakcyjnych terenów rekreacyj- nych i miejsc spędzania czasu wolnego nie tylko dla mieszkańców Przedmieścia Oławskiego, ale też wszystkich wrocławian. Ze względu na planowane działania w ramach procesu rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego, jako priorytetowy obszar zdefiniowano odcinek nabrzeża położony pomiędzy mostem Oławskim i mostem Rakowieckim. Na kolejnych stronach Masterplanu przedstawiono urbanistyczną inwentaryzację lewego nabrzeża Oławy. Dla ułatwienia podzielono ten odcinek na 3 sekcje. Każda z nich opisana jest pod kątem zidentyfikowanych problemów. granica terenów wodonośnych planowanaaleja WielkiejWyspy
 17. 17. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 17 m ost Oław ski MPWiK Geocentrum Angel Wings ul.Szybka ul. Walońska m ostRakow ieckiNa Niskich Łąkach Żabia Ścieżka Żabia Ścieżka ul. Traugutta + 4,00 KM+ 0,00 M + 100 M + 200 M +300 M +400 M + 500 M + 600 M + 700 M + 800 M + 900 M + 1000 M + 1100 M + 1160 M mostOławski kładka wul.Szybkiej most ŻabiaŚcieżka most Rakowiecki obszar A obszar B obszar C most Żabia Ścieżka
 18. 18. 18 inwentaryzacja Odcinek biegnący od mostu Oławskiego w stronę zabudowy mieszkaniowej Angel Wings, wzdłuż muru odgradzającego budy- nek biurowy przy ul. Walońskiej 3-5. Odcinek ten jest pozbawiony nawierzchni utwardzo- nej oraz oświetlenia. Połączenie nabrzeża z mostem Oławskim jest bardzo wąskie. Wzdłuż nabrzeży przy zespole Angel Wings zbudowano ścieżkę pieszą z czterema po- mostami (zgodnie z zapisami MPZP). Odci- nek ten jest oświetlony i posiada utwardzo- ną nawierzchnię. Część ścieżki nie została zrealizowana ze względu na wstrzymanie budowy kolejnych etapów inwestycji Angel Wings. Termin kontynuacji jest nieznany. Wzdłuż odcinka pomiędzy terenem zabudo- wy Angel Wings a kładką przy ul. Szybkiej biegnie ceglany mur oraz rura z siecią gazo- wą. Obecnie brak nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na tym odcinku. Zachowa- ły się fragmenty betonowych stopni scho- dzących do rzeki Oławy. Prowadzenie ścieżki pieszej i rowerowej na tym odcinku nie będzie łatwe ze względu na dużą ilość drzew. Trudne będzie również połączenie pomiędzy kładką w ul. Szybkiej a lewym nabrzeżem ze względu na różnice w poziomie terenu. m ostOław ski MPWiK Geocentrum PWr budynek mieszkalny Angel Wings ul.Szybka ul. Walońska Ż ul. Traugutta 1 2 3 3 6 1 4 2 3 1 kładkawul.Szybkiej wybrzeżeJuliuszaSłowackiego 5 mostOławski kładka wul.Szybkiej + 0,00 M + 100,00 M + 200,00 M + 300,00 M + 400,00 M obszar A fragment zrealizowany Walońska 3-5 1 2 3 2
 19. 19. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 19 1 2 3 4 5 6
 20. 20. 20 inwentaryzacja Kategorie własności gruntów GW – Gmina Wrocław SP – Skarb Państwa STRUKTURA WŁASNOŚCI GRUNTU brak danych dot. własności własność GW bez wieczystego użytkowania – pozostałe współwłasność GW i SP współwłasność GW własność GW bez wieczystego użytk. – oddana w użytk. własność GW bez wieczystego użytk. - w trwałym zarządzie własność GW z wieczystym użytkowaniem własność SP bez wieczystego użytk. – pozostałe współwłasność SP własność SP bez wieczystego użytk. – oddana w użytk. własność SP bez wieczystego użytk. – w trwałym zarządzie własność SP z wieczystym użytkowaniem własność innych osób prawnych współwłasność osób fizycznych i innych osób prawnych własność osób fizycznych własność nieustalona m ostOław ski MPWiK Geocentrum PWr budynek mieszkalny Angel Wings ul.Szybka ul. Walońska Ża ul. Traugutta 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 39/5 39/12 39/1139/133/2 4 11/12 12/2 12/1 14/3 13 27/1 28/6 28/7 39/9 m ostOław ski kładkawul.Szybkiej 1060/2 Numer ewidencyjny działki wg. katastru Miejsce wykonania zdjęcia 39/11
 21. 21. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 21 Strefa wejściowa. Widok z mostu Oławskiego w kierunku zabudowy Angel Wings. Po prawej stronie mur oraz budynek biurowy przy ulicy Walońskiej (obecnie siedziba Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego). Przy moście Oławskim znajduje się rura ciepłownicza. Ważnym miejscem jest styk nabrzeża z mostem Oławskim. Widok na lewy brzeg przy moście Oławskim. Należy zwrócić uwagę na przyczółek mostu oraz liczne drzewa. Miejsce styku promenady przy zabudowie mieszkaniowo-usługowej Angel Wings z odcinkiem przylegającym do budynku przy ulicy Walońskiej. Widok na promenadę przy zabudowie mieszkaniowo-usługowej Angel Wings. Przed zrealizowanym etapem inwestycji Angel Wings znajdują się cztery pomosty z zejściem do wody. Część terenu przylegająca do nabrzeża jest wygrodzona ze względu na zabezpieczenie wykopu przy inwestycji Angel Wings. Wzdłuż zabudowań przy ulicy Szybkiej biegnie mur ceglany oraz naziemna rura gazowa (o przekroju 400 mm). Na odcinku tym zachowały się fragmenty ściany betonowej, schodów betonowych do rzeki oraz umocnień brzegu. Na odcinku wzdłuż zabudowy biurowo- usługowej przy ul. Szybkiej teren nabrzeża jest stosunkowo płaski i szeroki. W miejscu styku nabrzeża z kładką w ulicy Szybkiej występuje znaczna różnica w poziomie terenu. Utrudnieniem jest również przebieg muru wzdłuż budynków biurowo-usługowych przy ulicy Szybkiej. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 22. 22. 22 Odcinek wzdłuż zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Szybkiej. Budynek mieszkalny przy ulicy Szybkiej usytuowany jest niemal równolegle do rzeki. Wzdłuż budynku zre- alizowano fragment ciągu pieszo-jezdne- go wykonanego z kostki Bauma. Fragment ścieżki wzdłuż budynku wielorodzinnego wyłożony jest kostką betonową. Brak na- wierzchni utwardzonej pomiędzy budyn- kiem wielorodzinnym a kładką w ulicy Szyb- kiej. Przy ulicy Szybkiej zlokalizowany jest nieuporządkowany („dziki”) parking samo- chodowy. Odcinek wzdłuż ul. Żabia Ścieżka do mostu Żabia Ścieżka przylegający do terenu nale- żącego do dawnego Dolnośląskiego Szpi- tala Specjalistycznego im. T. Marciniaka (Centrum Medycyny Ratunkowej).Ważnym obiektem jest budynek przepompowni przy Jazie Małgorzata. Na przeciwległym brzegu rzeki znajduje się park na Niskich Łąkach. inwentaryzacja 5 4 MPWiK ul.Szybka m ostRa Żabia Ścieżka Żabia Ścieżka ul. Traugutta 4 5 1 2 3 4 6 kładkawul. Szybkiej Żabia Ścieżka most ŻabiaŚcieżka + 400,00 M + 500,00 M + 600,00 M + 700,00 M + 800,00 M + 900,00 M kładka wul.Szybkiej obszar B dziki parking budynek gospodarczy budynek mieszkalny budynek mieszkalny dawna wytwórnia wódek Dolnośląski Specjalistyczny Szpital im T. Marciniaka lądow isko lotniczego pogotow ia ratunkow ego kościół Chrystusowy jaz“Małgorzata” budynek przepompowni fragment zrealizowany 4 5 5
 23. 23. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 23 6 1 2 3 4 5 6
 24. 24. 24 inwentaryzacja MPWiK ul.Szybka m ostRa Żabia Ścieżka Żabia Ścieżka ul. Traugutta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2/2 2/1 2/3 2/2 41/1 41/2 40/439/8 40/5 40/3 39/9 40/1 39/4 39/5 37/17 37/18 37/30 37/1 28/8 28/7 13 60/1 60/2 59 38 kładkawul. Szybkiej most Żabia Kładka 1060/2 Numer ewidencyjny działki wg. katastru Miejsce wykonania zdjęcia Kategorie własności gruntów GW – Gmina Wrocław SP – Skarb Państwa STRUKTURA WŁASNOŚCI GRUNTU brak danych dot. własności własność GW bez wieczystego użytkowania – pozostałe współwłasność GW i SP współwłasność GW własność GW bez wieczystego użytk. – oddana w użytk. własność GW bez wieczystego użytk. - w trwałym zarządzie własność GW z wieczystym użytkowaniem własność SP bez wieczystego użytk. – pozostałe współwłasność SP własność SP bez wieczystego użytk. – oddana w użytk. własność SP bez wieczystego użytk. – w trwałym zarządzie własność SP z wieczystym użytkowaniem własność innych osób prawnych współwłasność osób fizycznych i innych osób prawnych własność osób fizycznych własność nieustalona
 25. 25. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 25 Miejsce styku odcinka nabrzeża z kładką w ulicy Szybkiej. Nabrzeże na tym odcinku jest dosyć szerokie. Wzdłuż tego odcinka zlokalizowany jest dziki parking. Przejście w stronę budynku mieszkalnego przy ulicy Szybkiej. Ścieżka piesza i rowerowa wzdłuż budynku mieszkalnego przy ul. Szybkiej 1. Miejsce styku terenu zagospodarowanego przy ul. Szybkiej 1, widok w stronę kładki w ul. Szybkiej. Widok na budynek przy ul. Szybkiej 1. Po prawej stronie fragment balustrady. Wzdłuż zagospodarowanego fragmentu przy budynku przy ul. Szybkiej 1 prowadzi wydeptana ścieżka. Po prawej stronie widok na dziki parking przy ul. Żabia Ścieżka. Fragment nieutwardzonej ścieżki przylegający do dzikiego parkingu przy ul. Żabia Ścieżka. Widok na Jaz Małgorzata oraz budynek przepompowni. Teren zielony wzdłuż ul. Żabia Ścieżka jest otwarty oraz pozbawiony zieleni wysokiej. Przy ulicy Żabia Ścieżka znajduje się lądowisko dla helikopterów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 26. 26. 26 Odcinek pomiędzy mostem Żabia Ścieżka a mostem Rakowieckim biegnie równolegle do ulicy Traugutta, wzdłuż terenu przynależącego do dawnego Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego oraz pierzejowej zabudowy kamienicowej. Obecnie brak nawierzchni utwardzonej na tym odcinku. A - ścieżka gruntowa wzdłuż ogrodzenia szpitala na tym odcinku jest wąska inwentaryzacja 6 m ost Rakowieckiul.Na Niskich Łąkach ul. Żabia Ścieżka Ścieżka 6 1 3 4 6 5 most Żabia Ścieżka most Rakowiecki + 800,00 M + 1000,00 M+ 900,00 M + 1100,00 M + 1160,00 M obszar C most ŻabiaŚcieżka A ul. Traugutta lądow isko lotniczego pogotow ia ratunkow ego 6 2
 27. 27. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 27 1 2 3 4 5 6
 28. 28. 28 inwentaryzacja Kategorie własności gruntów GW – Gmina Wrocław SP – Skarb Państwa STRUKTURA WŁASNOŚCI GRUNTU brak danych dot. własności własność GW bez wieczystego użytkowania – pozostałe współwłasność GW i SP współwłasność GW własność GW bez wieczystego użytk. – oddana w użytk. własność GW bez wieczystego użytk. - w trwałym zarządzie własność GW z wieczystym użytkowaniem własność SP bez wieczystego użytk. – pozostałe współwłasność SP własność SP bez wieczystego użytk. – oddana w użytk. własność SP bez wieczystego użytk. – w trwałym zarządzie własność SP z wieczystym użytkowaniem własność innych osób prawnych współwłasność osób fizycznych i innych osób prawnych własność osób fizycznych własność nieustalona Ścieżka ul. Traugutta 1 2 3 4 5 6 7 8 69/8 69/5 65/3 61/24 69/4 69/3 65/3 65/1 m ostRakowiecki most Żabia Ścieżka 1060/2 Numer ewidencyjny działki wg. katastru Miejsce wykonania zdjęcia
 29. 29. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 29 Miejsce styku mostu Żabia Ścieżka z nabrzeżem przylegającym do terenu dawnego Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego. Teren wzdłuż kamienic przy ulicy Traugutta. Widok z mostu Żabia Ścieżka w kierunku dawnego Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego. Przejście wzdłuż ogrodzenia dawnego Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego - widok w kierunku mostu Żabia Ścieżka. Przed budynkiem Traugutta 122a znajduje się zieleń niska. Część budynków mieszkalnych posiada zagospodarowany teren od strony nabrzeża Oławy. Teren wzdłuż budynków przy ulicy Traugutta. Brak uporządkowania kwestii miejsc postojowych dla samochodów. Widok na strefę wejściową zza mostu Rakowieckiego. 1 2 3 4 5 6 7 8
 30. 30. 30 podsumowanie inwentaryzacji MPWiK Geocentrum Angel Wings ul.Szybka ul. Walońska Na Niskich Łąkach Żabia Ścieżka Żabia Ścieżka ul. Traugutta + 0,00 M + 100 M + 200 M +300 M +400 M + 500 M + 600 M + 700 M + 800 M+ 900 M + 1000 M + 1100 M + 1160 M most Oławski kładkawul. Szybkiej mostŻabia Ścieżka most Rakowiecki obszar A obszar B obszar C 1 2 3 4 5 6
 31. 31. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 31 MOCNE STRONY SŁABE STRONY SZANSE ZAGROŻENIA • bogate środowisko przyrodnicze • zieleń wysoka • korzystny klimat akustyczny (cisza) • korzystny mikroklimat (przewietrzanie) • walory krajobrazowe i widokowe • bliskość centrum miasta • dobra dostępność komunikacyjna • bezpośredni dostęp z obszarów mieszkalnych • sąsiedztwo atrakcyjnych terenów rekreacyjnych • możliwość wykorzystania szlaku wodnego w celach rekreacyjnych • brak skarp i umocnień utrudniających dostęp do rzeki • stosunkowo duża liczba mostów łączących brzegi rzeki • stworzenie połączeń dla komunikacji pieszej i rowerowej z centrum miasta wzdłuż Wybrzeża Słowackiego i Bulwaru Dunikowskiego aż do sąsiednich gmin po stronie wschodniej • nowe inwestycje w sąsiedztwie (przy prawym brzegu budowa siedziby MPWiK oraz Geocentrum Politechniki Wrocławskiej, budowa Muzeum Wody) • połączenie i wykorzystanie walorów parku Na Niskich Łąkach, odtworzenie kąpieliska • wdrażanie unijnych standardów w zakresie ochrony środowiska • wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie i zainteresowanie formą rekreacji przyjazną środowisku • dewastacja i dekapitalizacja terenu, szczególnie wzdłuż lewego brzegu Oławy (pomiędzy mostem Oławskim a mostem Rakowieckim) • brak oświetlenia • występowanie miejsc, w których przejście jest utrudnione • mieszana własność gruntu (teren Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego - własność innych osób prawnych, teren zabudowy przy ul. Szybkiej - Skarb Państwa) • obszar wzdłuż rzeki jest zaśmiecany oraz wykorzystywany jako przestrzeń do konsumpcji alkoholu • brak wygodnych połączeń nabrzeży z mostami i kładkami • postępujący proces degradacji obszaru • błędne inwestycje, również w sąsiednich obszarach • wprowadzenie funkcji niepożądanych, konfliktowych, ignorujących charakter miejsca i degradujących jego walory • dalsza dewastacja skutkująca zanieczyszczeniem środowiska • brak nowej funkcji dla kompleksu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego
 32. 32. 32 Stworzenie obszaru aktywności i rekreacji dla różnych grup użytkowników wzdłuż nabrzeży rzeki Oławy z uszanowaniem przyrodniczego i naturalnego charakteru miejsca. cel strategiczny ul. Walońska ul. Szybka ul. Żabia Ścieżka ul. Na Niskich Łąkach Angel Wings Angel Wings II etap inwestycji Połączenie w stronę centrum Połączenie pomiędzy ul. Szybką i Żabią Ścieżką. Możliwość stworzenia większej strefy rekreacji, jak np. boiska sportowe. ul.Traugutta Wykorzystanie poten- cjału strefy wzdłuż Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego Uporządkowanie strefy pomiędzy Szpitalem a ul Niskie Łąki. Bliskość parku Na Niskich Łąkach Geocentrum Politechnika Wrocławska park Na Niskich Łąkach MPWiK uvwuvwuvwuvwuvwuvwuvwuvwuvwuwuvwu Lewe nabrzeże Stworzenie połączeń wzdłuż lewego nabrzeża, wzdłuż które- go będą lokalizowanej rozmaite aktywności Poprawa istniejących połączeń pomiędzy ulicą Traugutta a strefą Oławy Prawe nabrzeże most Rakowiecki most Żabia Ścieżka kładka piesza most Oławski ul. Na Niskich Łąkach ul. Żabia Ścieżka ul. Szybka ul. Na Grobli Nadrzędnym celem Masterplanu dla nabrzeży Oławy jest zachowanie ich natural- nego charakteru. Cel ten powinien przyświecać wszystkim działaniom projekto- wym związanym z poprawą dostępności nabrzeży. Ochrona środowiska naturalnego jest priorytetem także w kontekście deficytu te- renów zielonych na obszarze Przedmieścia Oławskiego. Lewe nabrzeże Oławy wy- maga przekształceń zmierzających do stworzenia w tym miejscu przestrzeni pu- blicznej, umożliwiającej przebywanie oraz rekreację różnych grup mieszkańców zarówno Przedmieścia Oławskiego, jak i Wrocławia. Osiągnięcie zdefiniowanego celu strategicznego będzie możliwe za pomocą reali- zacji celów operacyjnych i działań, które pojedynczo składają się na wspólne dąże- nie do zamierzonego stanu. Masterplan definiuje te działania i umożliwia określenie priorytetów – w obrębie całych obszarów przedsięwzięć jak i w doborze kroków najważniejszych i najsku- teczniej prowadzących do postulatu celu strategicznego. Połączenie w stronę bulwaru Dunikowskiego do centrum (Park Słowackiego, Rynek) Połączenie z dalszymi terenami rekreacyjnymi nad rzeką Cel strategiczny
 33. 33. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 33
 34. 34. 34 cele operacyjne W celu zapewnienia kompleksowości procesu konieczne jest określenie celów operacyjnych, których realizacja w długofalowej perspektywie doprowadzi do osiągnięcia celu strategicznego. Środowiskonaturalne, przyroda Komunikacja Rekreacja Infrastruktura Rzeka Cele operacyjne Cel strategiczny
 35. 35. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 35 Środowisko naturalne, przyroda Komunikacja Rekreacja Infrastruktura • Stworzenie możliwości komunikacji pieszej i rowerowej • Poprawa połączeń z terenami sąsiednimi (park na Niskich Łąkach, dawne kąpielisko na Oławie, las Rakowiecki) • Uporządkowanie systemu miejsc parkingowych • Stworzenie warunków rekreacji i spędzania czasu wolnego na wodzie i w pobliżu wody • Stworzenie miejsc aktywności i rekreacji dedykowanych różnym grupom użytkowników • Wprowadzenie elementów oświetlenia • Interwencje inżynieryjne i budowlane tylko w razie konieczności • Poprawa bezpieczeństwa • Stosowanie materiałów naturalnych • Ochrona naturalnego charakteru rzeki • Ochrona fauny i flory • Ochrona drzewostanu • Ochrona widoków • Stworzenie możliwości edukacji przyrodniczej Rzeka • Wykorzystanie potencjału rzeki Oławy do tworzenia nowych miejsc rekreacji • Stworzenie infrastruktury wodnej • Poprawa dostępu do rzeki • Poprawa czystości wody - możliwość kąpieli w Oławie Cele operacyjne
 36. 36. 36 cel operacyjny ŚRODOWISKO NATURALNE, PRZYRODA • Ochrona naturalnego charakteru rzeki • Ochrona fauny i flory • Ochrona drzewostanu • Ochrona widoków • Stworzenie możliwości edukacji przyrodniczej Priorytetem przy zagospodarowaniu nabrzeża Oławy będzie ochrona środowiska naturalnego. Wskazane jest podkreśle- nie walorów przyrodniczych miejsca. Planowane zamierzenia inwestycyjne powinny maksymalnie wykorzystywać istniejące ukształtowanie terenu, a wszelkie twarde działania inżynieryjne (jak umocnienia brzegów, mury oporowe itp.) powinny być ograniczone tylko do miejsc, gdzie jest to niezbędne dla bezpiecznego przeprowadzenia ruchu. Dobór rozwiązań i materiałów powinien respektować charak- ter miejsca. Istotnym elementem krajobrazu wzdłuż nabrze- ży Oławy jest bujna roślinność, stąd też wskazane jest zacho- wanie istniejącej zieleni wysokiej i ograniczenie ewentualnej wycinki drzew. Aby nie zakłócić naturalnego charakteru miej- sca, sugeruje się wprowadzenie nawierzchni parkowych, prze- puszczalnych. Proponowane rozwiązania projektowe powinny wpisywać się w otoczenie. W tym kontekście ważna jest ochrona widoków, które wzdłuż Oławy mają bardzo naturalny charakter. Projektowane zagospodarowanie terenu powinno korespon- dować z ideą zrównoważonego rozwoju. Sugeruje się wpro- wadzenie elementów edukacyjnych, np. ścieki przyrodniczej. Docelowo nabrzeża Oławy nie będą reprezentacyjnym bulwa- rem miejskim, lecz przede wszystkim strefą rekreacji na łonie natury, a jednocześnie w pobliżu centrum miasta.
 37. 37. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 37
 38. 38. 38 KOMUNIKACJA • Stworzenie możliwości komunikacji pieszej i rowerowej • Poprawa połączeń z terenami sąsiednimi(park na Niskich Łąkach, dawne kąpielisko na Oławie, las Rakowiecki) • Uporządkowanie systemu miejsc parkingowych Jednym z głównych zadań w ramach zagospodarowania na- brzeży rzeki Oławy jest stworzenie ciągu komunikacyjnego na południowym brzegu rzeki między mostami Oławskim a Ra- kowieckim. Obecnie utwardzona ścieżka wzdłuż brzegu istnieje tylko fragmentarycznie. Wzdłuż nabrzeży widać jednak wydepta- ne szlaki piesze, co świadczy o użytkowaniu tych terenów. Niektóre miejsca są wręcz niebezpieczne i dostępne tylko dla osób sprawnych fizycznie. Podstawowym problemem jest brak ciągłości połączeń, a także brak wyposażenia w podstawową infrastrukturę: na- wierzchnie, oświetlenie i meble miejskie. Szczególną uwagę należy poświęcić rozwiązaniom komunikacyjnym przy miej- scach styku nabrzeży z mostami (Oławski i Żabia Ścieżka) oraz kładką (w ulicy Szybkiej). Należy również zadbać o połą- czenia projektowanego ciągu komunikacyjnego z istniejący- mi ulicami. Nabrzeża Oławy łączą się z miejscami o dużym potencjale re- kreacyjnym (park na Niskich Łąkach, dawne kąpielisko na Oła- wie, las Rakowiecki). Ważne jest przesądzenie o sposobie prowadzenia komunika- cji w sposób, który nie będzie utrudniał przemieszczania się różnym grupom uczestników ruchu pieszego i rowerowego. Projekt zagospodarowania terenu powinien uwzględnić kwe- stię uporządkowania dzikich parkingów (szczególnie w rejo- nie kładki w ulicy Szybkiej, terenów przy ulicy Żabia Ścieżka oraz zaplecza kamienic wzdłuż ulicy Traugutta). cel operacyjny
 39. 39. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 39
 40. 40. 40 • Poprawa warunków rekreacji i spędzania czasu wolnego na wodzie i w pobliżu wody • Stworzenie miejsc aktywności i rekreacji dedykowanych różnym grupom użytkowników REKREACJA Na Przedmieściu Oławskim brakuje terenów zielonych i re- kreacyjnych. Nabrzeża Oławy, w połączeniu z terenami na Niskich Łąkach, mogą doskonale pełnić tę funkcję. Rodzice z dziećmi, ludzie starsi, młodzież – użytkownikami mogą być osoby ze wszystkich grup wiekowych, o różnych zaintereso- waniach co do formy spędzania czasu wolnego. Z nabrzeży korzystać będą nie tylko mieszkańcy Przedmie- ścia Oławskiego. Obszar ten stanie się także elementem sys- temu rekreacyjnego i spacerowego, łączącego docelowo centrum miasta z lasem Rakowieckim, parkiem Wschodnim i nabrzeżami Odry. Nabrzeża mają potencjał zarówno jako miejsce aktywnego wypoczynku, jak i biernego relaksu nad wodą. Wskazane jest stworzenie możliwości dostępu do rzeki i usytuowania miejsc odpoczynku oraz obserwacji natury bezpośrednio nad wodą. Mogą służyć temu bezpieczne zejścia, pomosty czy tarasy. Projektując takie elementy należy respektować walory wido- kowe i krajobrazowe. Jednocześnie nabrzeża i rzeka mogą być wykorzystywane do aktywnego wypoczynku, takiego jak jazda na rowerze, bie- ganie, pływanie kajakiem itp. Tereny wzdłuż Oławy doskonale nadają się do tworzenia tu miejsc spotkań i spędzania czasu wolnego. Spacerowicze i biegacze chętnie będą korzystać ze żwirowych ścieżek. Dla najmłodszych użytkowników należy przewidzieć możliwość zabaw w terenie. Na etapie Masterplanu nie definiuje się, czy powinny to być skumulowane miejsca aktywności, czy raczej łańcuch różnych atrakcji rozciągnięty wzdłuż nabrzeży. Istot- ne natomiast jest takie komponowanie wszelkich elementów, aby wpisywały się w przyrodniczy charakter miejsca. Nie- pożądane jest stosowanie gotowych zestawów przyrządów i rozwiązań. W pobliżu ul. Żabia Ścieżka możliwa jest lokalizacja stałego lub tymczasowego obiektu gastronomicznego jako uzupeł- nienie oferty spędzania czasu wolnego nad Oławą i na tere- nie Niskich Łąk. cel operacyjny
 41. 41. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 41
 42. 42. 42 INFRASTRUKTURA • Wprowadzenie elementów oświetlenia • Interwencje inżynieryjne i budowlane tylko w razie konieczności • Poprawa bezpieczeństwa • Stosowanie materiałów naturalnych Infrastruktura na terenie nabrzeży rzeki Oławy jest obecnie bardzo uboga. Brakuje takich podstawowych elementów jak ścieżki, oświetlenie, wyposażenie w meble miejskie. Jednak przekształcenia i modernizacja tego terenu nie powinna do- prowadzić do efektu przezbrojenia, który zakłóci zastane wa- runki przyrodnicze. Wszelkie elementy infrastruktury powin- ny swoją formą, kolorystyką czy zastosowanymi materiałami wpisywać się w krajobraz. Elementy inżynieryjne, umocnie- nia brzegów, mury oporowe powinny być projektowane tylko w miejscach, gdzie jest to niezbędne. Wskazane jest wykorzy- stanie naturalnego ukształtowania linii brzegowej w celu po- prowadzenia ścieżek, utworzenia tarasów, platform, punktów widokowych. Infrastruktura powinna ułatwić dostęp do rzeki. Sugeruje się stosowanie przepuszczalnych nawierzchni żwirowych sta- bilizowanych, o charakterze parkowym. Również elementy oświetlenia powinny być kameralne, dostosowane do krajo- brazu. Przy projektowaniu elementów małej architektury lub wyposażenia terenu stosowne wydaje się przyjmowanie roz- wiązań „miękkich” i nieinwazyjnych. Dopuszcza się budowę platform lub pomostów rekreacyjnych. Konieczne jest wyko- nanie publicznej toalety. cel operacyjny
 43. 43. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 43
 44. 44. 44 RZEKA Tereny wzdłuż rzeki Oławy posiadają potencjał do rozwoju ak- tywności związanych z rekreacją w wodzie i na wodzie. Jed- nym z możliwych scenariuszy zachęcania mieszkańców do korzystania z takiej oferty jest podkreślenie przyrodniczego krajobrazu rzeki tak łatwo dostępnej z centrum miasta. Su- gerowane jest popularyzowanie rozwoju ruchu kajakowego z centrum Wrocławia przez Oławę w kierunku wschodnim – do granicy terenów wodonośnych. W celu lepszego wykorzystania rzeki do komunikacji kajako- wej konieczne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury - przystani, slipów, pomostów. Jednym z możliwych kierunków działań umożliwiających re- kreację jest tworzenie „zejść” do wody; schodów, platform wi- dokowych, które umożliwiać będą interakcję z wodą (np. kar- mienie kaczek, puszczanie statków, możliwość zanurzenia nóg w wodzie, obserwację nabrzeży z niższej perspektywy). • Wykorzystanie potencjału rzeki Oławy do tworzenia nowych miejsc rekreacji • Stworzenie infrastruktury wodnej • Poprawa dostępności rzeki • Poprawa czystości wody - możliwość kąpieli w Oławie Miejscem o szczególnym potencjale jest sąsiadujący z ob- szarem opracowania teren dawnego kąpieliska Oława na Ni- skich Łąkach. Dzisiaj jest on zaniedbany i nieuporządkowany, lecz należy dążyć do ponownego wprowadzenia tu funkcji re- kreacyjnej, np. miejsca do wypoczynku, kąpieli, pikników, spę- dzania czasu nad wodą. Konieczne jest zachowanie i jest pie- lęgnacja bujnej roślinności - szuwarów. Do aktywnego korzystania z rzeki zachęcać będzie również stan jakości wody. Zalecane jest monitorowanie jakości wody w Oławie oraz inicjowanie działań zmierzających do poprawy tego stanu. cel operacyjny
 45. 45. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 45
 46. 46. 46 M Geocentrum Angel Wings ul.Szybka ul. Walońska ul. Traugutta + 0,00 M + 200 M +400 M + 500 M kładkawul. Szybkiej obszar A 3 + 100 M +300 M mostOławski obszar B 421 wytyczne projektowe
 47. 47. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 47 MPWiK NaNiskichŁąkach ŻabiaŚcieżka Żabia Ścieżka + 600 M + 800 M + 900 M + 1000 M+ 700 M + 1100 M + 1160 M most ŻabiaŚcieżka most Rakowiecki obszar C 5 6
 48. 48. 48 wytyczne projektowe Obszar Nr Nazwa odcinka Długość odcinka Zagadnienia do uwzględnienia przy tworzeniu koncepcji Zadania A 1 most Oławski - Angel Wings 80 m • organizacja strefy wejściowej przy moście Oławskim • brak połączenia ścieżki z chodnikiem na moście Oławskim • stroma skarpa w bezpośrednim sąsiedztwie mostu • most i przyczółek oszpecony rurami ciepłowniczymi • wąskie przejście między szczytem skarpy rzecznej a murem • pozostałości umocnień brzegowych i budowli inżynieryjnych • liczne drzewa, krzewy i zarośla • brak oświetlenia • nieutwardzona ścieżka gruntowa • wąskie połączenie z urządzaną promenadą przy Angel Wings, kolizja ze studzienkami • zaprojektowanie strefy wejściowej przy moście Oławskim • budowa ścieżki pieszej i rowerowej • budowa oświetlenia • elementy małej architektury, wyposażenie 2 Angel Wings 200 m • na fragmencie odcinek zrealizowany w formie promenady z nawierzchnią utwardzoną • promenada urywa się na wysokości niezrealizowanego drugiego etapu Angel Wings, dalej ścieżka gruntowa • oświetlenie lampami parkowymi, występują ławki i elementy małej architektury • 4 pomosty pływające z zejściami po kamiennych schodach, w kierunku jednego pomostu poprowadzona niekompletna rampa dla niepełnosprawnych • wysoka zieleń, skarpa porośnięta trawą, brak krzewów i niskich drzew • połączenie istniejącej promenady z nowo projektowanymi ścieżkami 3 Angel Wings - ul. Szybka 130 m • ścieżka gruntowa, nieutwardzona • wąskie przejście między szczytem skarpy rzecznej a murem • mur ceglany zwieńczony rurą gazową 400 poprowadzoną na stalowych filarach • występują pozostałości kamiennych schodów i betonowych umocnień • nieuporządkowana bujna zieleń, liczne drzewa • w pobliżu kładki w ulicy Szybkiej występuje fragment umocnionego nabrzeża w formie betonowej platformy o wysokości około 2 m • występują fragmenty zrujnowanych betonowych ogrodzeń i oświetlenia • stroma skarpa w bezpośrednim sąsiedztwie kładki, brak wygodnego połączenia z ulicą Szybką • zagospodarowanie murów • budowa oświetlenia • budowa ścieżki pieszej i rowerowej • elementy małej architektury, wyposażenie • połączenie z kładką w ulicy Szybkiej
 49. 49. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 49 Obszar Nr Nazwa odcinka Długość odcinka Zagadnienia do uwzględnienia przy tworzeniu koncepcji Zadania B 4 ul . Szybka 120 m • nieutwardzona ścieżka gruntowa • szeroki, płaski teren ograniczony przez szczyt skarpy brzegowej • wzdłuż ścieżki, dziki parking bez nawierzchni • liczne drzewa wysokie i niskie, skarpa brzegowa łagodna, porośnięta trawą i krzewami • przy lustrze wody odcinek z niewysokim betonowym murkiem w złym stanie technicznym • fragment brzegu z bujnie występującą roślinnością wodną • w miejscu styku nabrzeża z kładką w ulicy Szybkiej występuje znaczna różnica w poziomie terenu. Utrudnieniem jest również przebieg muru wzdłuż budynków biurowo-usługowych przy ulicy Szybkiej. • budowa oświetlenia • budowa ścieżki pieszej i rowerowej • elementy małej architektury, wyposażenie • połączenie z kładką w ulicy Szybkiej 5 wzdłuż Żabiej Ścieżki 280 m • teren zielony wzdłuż ul. Żabia Ścieżka jest otwarty oraz pozbawiony wysokiej zieleni • konieczność połączenia terenów nabrzeżnych z ulicą Traugutta (zaakcentowanie strefy wejściowej) • połączenie nabrzeża z mostem Żabia Ścieżka • uporządkowanie dzikiego parkingu przy Żabiej Ścieżce • zagospodarowanie lądowiska lotniczego pogotowia ratunkowego przy lewym przyczółku mostu Żabia Ścieżka (po przeprowadzce Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka) • aranżacja/zagospodarowanie polany - strefa rekreacji • aranżacja/zagospodarowanie otoczenia przepompowni • budowa ciągu pieszo-rowerowego • budowa ścieżki pieszej i rowerowej • budowa pomostu kajakowego C 6 most Żabia Ścieżka - most Ra- kowiecki 340 m • połączenie pomiędzy mostem Żabia Ścieżka a mostem Rakowieckim wzdłuż zaplecza budynków przy ulicy Traugutta • należy zadbać o wygodne przejście pomiędzy mostem Żabia Ścieżka w stronę mostu Rakowieckiego wzdłuż terenu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka • wyznaczenie strefy ogólnodostępnej wzdłuż nabrzeża, wydzielenie strefy przynależącej do kamienic mieszkalnych przy Traugutta • zaakcentowanie strefy wejściowej do nabrzeży od strony mostu Rakowieckiego i ulicy Na Niskich Łąkach • uporządkowanie dzikich parkingów na zapleczu kamienic przy ul. Traugutta. • budowa oświetlenia • elementy małej architektury, wyposażenie • organizacja strefy wejściowej od strony mostu Rakowieckiego
 50. 50. 50 wytyczne projektowe Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna powinna zawierać propozycje rozwiązań takich zagadnień funkcjonalno-przestrzennych jak: • system ścieżek pieszych i rowerowych wzdłuż lewego nabrzeża Oławy, • strefa wejściowa przy moście Oławskim, • połączenie projektowanych ścieżek pieszych i rowerowych wzdłuż nabrzeża z kładką w ul. Szybkiej oraz mostem Żabia Kładka, • połączenie istniejącej promenady przy zabudowie mieszkaniowej Angel Wings z nowo projektowanymi ścieżkami pieszymi i rowero- wymi, • teren przy ulicy Żabia Ścieżka – strefa rekreacji, • otoczenie przepompowni i Jazu Małgorzata, • uporządkowanie dzikich parkingów i niezagospodarowanych po- dwórzy na zapleczu kamienic przy ul. Traugutta, • strefa wejściowa od strony mostu Rakowieckiego, oraz innych zagadnień poruszonych w Masterplanie, wynikających ze specyfiki terenu i zadania projektowego oraz propozycji projektanta i ustaleń z Zamawiającym.
 51. 51. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 51 Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania terenu będzie stanowić podstawę do opracowania dokumentacji, według której Zamawiający będzie realizować rozwiązania dla zagadnień takich jak: • ścieżki piesze i rowerowe, • oświetlenie, • elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni publicznej, • stały lub tymczasowy obiekt gastronomiczny na lewym brzegu rzeki (wskazanie jego lokalizacji i charakteru), • toalety publiczne (wskazanie ich lokalizacji i charakteru), • plac/place zabaw na lewym brzegu rzeki (wskazanie ich lokalizacji i charakteru), • strefy rekreacji dla różnych grup mieszkańców (wskazanie ich loka- lizacji i charakteru), • pomosty, w tym przeznaczone do cumowania kajaków, • gospodarka zielenią wzdłuż nabrzeży, • zapewnienie możliwości korzystania z rzeki przez wędkarzy; stwo- rzenie stanowisk wędkarskich, • zapewnienie dostępu do brzegu dla kajaków i innych małych nie- motorowych jednostek pływających (poprzez elementy takie jak na przykład slip do wodowania oraz przenioska), • poprawa estetyki i zagospodarowanie powierzchni murów przylega- jących do strefy nabrzeży, • organizacja przestrzeni w pobliżu Jazu Małgorzata, oraz innych wynikających z procesu projektowego. Ponadto należy rozważyć rozwiązania koncep- cyjne dla poniżej wymienionych zagadnień, któ- re staną się podstawą do kontynuacji prac pro- jektowych w przyszłości: • przywrócenie funkcji hydrotechnicznej jazu Małgorzata oraz budo- wa przepławki dla ryb i przenioski dla kajaków, • wskazanie kierunku zagospodarowania budynku przepompowni przy jazie Małgorzata, • możliwości powiązania terenu nabrzeży ze strefą dawnej fabryki wó- dek przy ul. Traugutta 102 (oznaczonej numerem 2 na załączniku graficznym nr 2), • w razie konieczności umocnienie brzegu rzeki, przy czym zaleca się stosowanie rozwiązań biologicznych i biotechnicznych, przy zacho- waniu walorów krajobrazowych rzeki.
 52. 52. 52 04 2015 05 2015 06 2015 07 2015 08 2015 09 2015 10 2015 11 2015 12 2015 01 2016 02 2016 03 2016 04 2016 05 2016 06 2016 07 2016 08 2016 09 2016 10 2016 11 2016 12 2016 opracowanie architektury projektu, ułożenie scenariusza postępowania opracowanie wytycznych do wykonania dokumentacji projektowej, pozyskanie danych wyjściowych konsultacje z jednostkami UM, MPWiK, RZGW i innymi podmiotami zaangażowanymi w projekt opracowanie SIWZ do procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej przeprowadzenie procedury przetargowej, wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, podpisanie umowy opracowywanie koncepcji zagospodarowania opracowywanie dokumentacji projektowej uzyskanie pozwolenia na budowę opracowywanie dokumentacji budowlanej konsultacje społeczne orientacyjny harmonogram realizacji projektu
 53. 53. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 53 N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N informacje dodatkowe
 54. 54. 54 426 243 458 18985 202 205 292 570 545 372 Obszar opracowania objęty jest w całości miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Na odcinku pomiędzy mostem Oławskim a zespołem mieszkalnym An- gel Wings obowiązuje MPZP 372 (dla fragmentu zespołu urbanistycznego Centrum w rejonie Placu Społecznego we Wrocławiu, uchwalony 21.01.2010 r.) Dla fragmentu pomiędzy zespołem mieszkalnym Angel Wings a kładką w ulicy Szybkiej obowiązuje MPZP 305 (Centrum-Traugutta; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu zespołu urbanistycznego Centrum w rejonie ulicy gen. Romualda Traugutta we Wro- cławiu, uchwalony 17.05.2007 r. Dla fragmentu pomiędzy kładką w ulicy Szybkiej a mostem Rakowieckim obowiązuje MPZP 85 (Oławskie Przedmie- ście, część północna (B), Miejscowy plan zagospodarowa- nia przestrzennego obszaru ograniczonego: ul. Walońska, pl. Walerego Wróblewskiego, ul. Romualda Traugutta, ul. na Niskich Łąkach i nadbrzeżem rzeki Oława we Wrocławiu, uchwalony 4.07.2002 r.). MPZP 292 (Na Grobli, część południowa) uchwalony został 16.10.2008 r. i obowiązuje na odcinku rzeki pomiędzy mo- stem Oławskim i mostem Żabia Ścieżka. Pomiędzy mo- stem Żabia Ścieżka a mostem Rakowieckim obowiązuje MPZP 189 dla obszaru lądowiska śmigłowców sanitarnych dla Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu uchwa- lony 18.09.2003 r. Na sąsiadującej stronie przedstawiono wypisy z poszcze- gólnych planów miejscowych. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 55. 55. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 55 mpzp nr 372 - most oławski - angel wings - 6KDB/4
 56. 56. 56 mpzp nr 305 - angel wings - kładka w ul. szybkiej 5 ZP miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 57. 57. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 57 § 26. 1. Wyznacza się teren urządzonej zieleni publicznej - promenada, oznaczony na rysunku planu symbolem A19.ZP. 2. Promenada stanowi piesze powiązanie pomiędzy mostem Oław- skim a mostem Rakowieckim jak na rysunku planu. 3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące usta- lenia: 1) obowiązek urządzenia promenady o charakterze rekreacyjnym wzdłuż rzeki Oławy wyposażonej w miejsca odpoczynku i en- klawy zieleni, 2) minimalna szerokość promenady, pomiędzy brzegiem rzeki a zabudową-15 m, 3) obowiązek urządzenia pieszego bulwaru i samodzielnej ścież- ki rowerowej, 4) obowiązek zagospodarowania nabrzeża rzeki Oławy z uwzględ- nieniem wymogów ochrony przeciwpowodziowej - podwyższe- nie i wzmocnienie nabrzeża, 5) wykonanie nawierzchni bulwaru i ścieżki rowerowej z kostki kamiennej lub betonowej, 6) obowiązek powiązania bulwaru z ciągiem pieszym ulic ozna- czonych na rysunku planu symbolem: 8KP i 9KP i terenem zie- leni publicznej oznaczonym na rysunku planu symbolem A15. ZP, 7) obowiązek powiązania ścieżek rowerowych z trasami rowero- wymi wzdłuż ul. Szybkiej, ul. Żabia Ścieżka i ul. Młodej, mpzp nr 85 - kładka w ul. szybkiej - most rakowiecki 8) zieleń niska i średniowysoka, 9) obowiązek wykonania zejść do wody w postaci schodów w miejscach zaznaczonych jak na rysunku planu, 10) zlokalizowanie przystani wodnej na wprost ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 8KP, 11) obowiązek starannego kształtowania elementów małej archi- tektury i oświetlenia, 12) obowiązek całościowego opracowania projektu zagospodaro- wania z oświetleniem i balustradą od strony rzeki Oława, 13) zakaz budowy jakichkolwiek obiektów kubaturowych z wyłą- czeniem obiektów hydrotechnicznych i bezpośrednio związa- nych z przystanią wodną oraz pozostawienie wolnego pasa od wszelkiej trwałej zabudowy wynoszący 3 metry w celu dostępu do rzeki Oławy dla potrzeb konserwacji, 14) obowiązek w zakresie obsługi komunikacyjnej: a) ruch wyłącznie pieszo-rowerowy, b) dopuszcza się dojazd do obiektów użytkownikom, pojaz- dom specjalnym i dostawczym od strony ul. Walońskiej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KL, ulic ozna- czonych na rysunku planu symbolami 8KP, 9KP i ul. Żabia Ścieżka oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KD.
 58. 58. 58 mpzp nr 292 § 18 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu sym- bolami 3WS i 7WS, ustala się następujące przezna- czenie: 1) podstawowe – wody powierzchniowe; 2) uzupełniające: a) urządzenia infrastruktury technicznej, b) przystanie, c) ciągi piesze, d) ciągi pieszo-rowerowe. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabu- dowy i zagospodarowania terenu: 1) ciągi piesze i pieszo-rowerowe dopuszcza się wy- łącznie w formie kładek pieszo-rowerowych; 2) kładki pieszo-rowerowe dopuszcza się wyłącznie w strefie kładek, wyznaczonej na rysunku planu; 3) w ramach strefy kładek dopuszcza się ciąg pie- szo-rowerowy łączący teren 2U z przeciwnym brze- giem rzeki Oławy poprzez tereny 1KB i 3WS. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 59. 59. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 59 mpzp nr 189
 60. 60. 60 W sąsiedztwie nabrzeży rzeki Oławy w przeciągu ostatnich 10 lat zrealizowano szereg nowych inwestycji budowlanych. Po lewej stronie Oławy dominują nowe in- westycje mieszkaniowe. Przy ulicy Szyb- kiej powstały dwa zespoły zabudowy: Szybka 5 i 7 (2007-2009) oraz Szybka 1 a-f. Wzdłuż tej inwestycji zrealizowany zo- stał fragment zagospodarowania nabrze- ża Oławy. Kolejnym zespołem mieszka- niowym jest Angel Wings: pierwszy etap inwestycji został zrealizowany w latach 2005-2010, wzdłuż nabrzeża Oławy po- wstała promenada (punkty widokowe, po- mosty oraz przystań). Przy ulicy Traugutta realizowana jest kom- pleksowa restauracja kamienicy. Po prawej stronie rzeki powstają nowe obiekty użyteczności publicznej. W latach 2010 - 2012 zrealizowano no- woczesny kompleks edukacyjny Geocen- trum Politechniki Wrocławskiej - Gmach Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geo- logii, Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz Wydziału Mechaniczno -Energetycznego. Autorem projektu archi- tektonicznego jest prof. arch. Stefan Kury- łowicz. W fazie realizacji jest siedziba MPWiK- -baza transportowo-logistyczna wraz z centrum operacyjnym zakładu produkcji wody. W drodze konkursu architektonicz- nego wyłoniono projekt pracowni Dzie- woński/Łukaszewicz Architekci s.c. nowe inwestycje 1 3 2
 61. 61. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 61 1 3 4 5 6 56 1 Angel Wings (Faza A) - Budynek mieszkalny z funkcją handlowo-usługową (2005 - 2010) 2 Siedziba MPWiK Baza transportowo-logistyczna wraz z centrum operacyjnym zakładu produkcji wody Na Grobli 14/16 (2012-2015) 3 Geocentrum Gmach Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz Wydziału Mechanicz- no-Energetycznego (2010-12.2012) 4 Kamienica nad Oławą (2014-2015) 5 Szybka 5 i 7 Budynek mieszkalny z funkcją handlowo-usługową (2007- 2009) 6 Szybka 1a-f Budynek mieszkalny z funkcją handlowo-usługową (2011) 2 2 4
 62. 62. 62 obiekty o wyjątkowym potencjale 1 2 3 4 1 Fabryka wódek Schirdewana 2 Kościół Chrystusowy. Zbudowany ok. 1853 roku, jednonawowy z prezbiterium. W 1991 roku zawalił się dach nad nawą. Od tamtej pory w stanie całkowitej ruiny. 3 Jaz Małgorzata oraz budynek przepompowni 4 Budynek stacji elektroenergetycznej przy Moście Rakowieckim. Najprawdopodobniej kończyły się tu napo- wietrzne linie wysokiego napięcia z elek- trowni w Siechnicach, dalszy przebieg linii był kablowy
 63. 63. N A B R Z E Ż A O Ł A W Y M A S T E R P L A N 63 własność gruntu - podsumowanie Kategorie własności gruntów GW – Gmina Wrocław SP – Skarb Państwa STRUKTURA WŁASNOŚCI GRUNTU brak danych dot. własności własność GW bez wieczystego użytkowania – pozostałe współwłasność GW i SP współwłasność GW własność GW bez wieczystego użytk. – oddana w użytk. własność GW bez wieczystego użytk. - w trwałym zarządzie własność GW z wieczystym użytkowaniem własność SP bez wieczystego użytk. – pozostałe współwłasność SP własność SP bez wieczystego użytk. – oddana w użytk. własność SP bez wieczystego użytk. – w trwałym zarządzie własność SP z wieczystym użytkowaniem własność innych osób prawnych współwłasność osób fizycznych i innych osób prawnych własność osób fizycznych własność nieustalona

×