Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Nowe Studium Wrocławia: Polityka Infrastrukturalna

Nowe Studium Wrocławia: Polityka Infrastrukturalna

Download to read offline

Polityka infrastrukturalna zabezpiecza miasto w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię oraz odprowadzania ścieków i gospodarowania odpadami. Istotne znaczenie przypisuje się odnawialnym źródłom energii, tzw. małej retencji, selektywnej zbiórce odpadów oraz energooszczędności obiektów i urządzeń.

Polityka infrastrukturalna zabezpiecza miasto w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię oraz odprowadzania ścieków i gospodarowania odpadami. Istotne znaczenie przypisuje się odnawialnym źródłom energii, tzw. małej retencji, selektywnej zbiórce odpadów oraz energooszczędności obiektów i urządzeń.

More Related Content

Nowe Studium Wrocławia: Polityka Infrastrukturalna

  1. 1. NOWE STUDIUM POLITYKA INFRASTRUKTURALNA
  2. 2. g gospodarka i usługi m zamieszkiwanie p przestrzenie publiczne d dziedzictwo w rzeki woda z zieleń bez granic k kompozycja m mobilność i infrastruktura ZAŁOŻENIA NOWEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ
  3. 3. POLITYKA W PIGUŁCE ✓W RAMACH GOSPODARKI ODPADAMI NIE PRZEWIDUJE SIĘ LOKALIZACJI SPALARNI ODPADÓW NA TERENIE WROCŁAWIA CZY TEŻ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANEJ PALIWEM POCHODZĄCYM Z ODPADÓW ✓PRIORYTETOWA ZASADA ZAGOSPODAROWANIA OPADU W MIEJSCU JEGO WYSTĄPIENIA ✓MONTAŻ W ISTNIEJĄCYCH ELEKTROCIEPŁOWNIACH URZĄDZEŃ DO OCZYSZCZANIA SPALIN ✓ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY ✓ROZBUDOWA SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW POLITYKA INFRASTRUKTURALNA
  4. 4. ŚRODOWISKO WYTYCZNE STUDIALNE W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ ZAOPATRZENIE W WODĘ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW POPRZEZ SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I OGÓLNOSPŁAWNEJ MODERNIZACJA I ROZBUDOWA WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW OGRANICZENIA ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH DO KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ REKULTYWACJI PÓL IRYGACYJNYCH NA OSOBOWICACH REALIZACJA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH DLA ŚCIEKÓW Z KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ WRAZ Z POMPOWNIAMI, SYSTEMAMI RUROCIĄGÓW ZASILAJĄCYCH I OPRÓŻNIAJĄCYCH ZBIORNIKI ORAZ SYSTEMÓW DEZODORYZACJI MINIMALIZACJI UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWYCH Z SYSTEMU WENTYLACJI KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ POPRZEZ STOSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK CHEMICZNYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH MAGISTRALNYCH I ROZDZIELCZYCH MODERNIZACJA UJĘĆ WODY, PRZEPOMPOWNI, HYDROFORNI ROZBUDOWA SYSTEMU MONITOROWANIA I DEZYNFEKCJI SIECI RENOWACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ POLITYKA INFRASTRUKTURALNA
  5. 5. ŚRODOWISKO WYTYCZNE STUDIALNE W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH PRIORYTETOWA ZASADA ZAGOSPODAROWANIA OPADU W MIEJSCU JEGO WYSTĄPIENIA ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH BEZPOŚREDNIO NA TERENACH DZIAŁEK BUDOWLANYCH POPRZEZ BUDOWĘ ZBIORNIKÓW ODPAROWUJĄCYCH, NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNYCH, ITP. ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z ULIC NA TERENY O NISKIEJ INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY I NA TERENY ZIELONE ZACHOWANIA OCZEK WODNYCH I MOKRADEŁ, OCHRONĘ EKOSYSTEMÓW WODNYCH, OBSADZANIE ROŚLINNOŚCIĄ, POZOSTAWIENIE DRÓG SPŁYWU WÓD DESZCZOWYCH W STANIE QUASI-NATURALNYM OCHRONY I WYKORZYSTANIA NATURALNYCH ZAGŁĘBIEŃ TERENU BUDOWANIE LOKALNYCH, SZTUCZNYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH DO MAGAZYNOWANIA (RETENCJONOWANIA) CZĘŚCI PODCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH MODERNIZACJI ELEMENTÓW SIECI KANALIZACYJNYCH POŁOŻONYCH W PRZEBUDOWYWANYCH FRAGMENTACH PASÓW DROGOWYCH MODERNIZACJI ZAMKNIĘĆ PRZECIWPOWODZIOWYCH OGRANICZENIA DO MINIMUM ZRZUTÓW ŚCIEKÓW NADMIAROWYCH POPRZEZ PRZELEWY BURZOWE POLITYKA INFRASTRUKTURALNA
  6. 6. ŚRODOWISKO WYTYCZNE STUDIALNE W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ GOSPODARKA ODPADAMI ZWIĘKSZENIE ILOŚCI PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH POPRAWA WYPOSAŻENIA W ZAKRESIE INSTALACJI RECYKLINGU, W TYM DO ROZBUDOWY ISTNIEJĄCYCH I BUDOWY NOWYCH: -SORTOWNI ODPADÓW, W TYM RÓWNIEŻ DOCZYSZCZANIA FRAKCJI ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE - INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI - INSTALACJI FERMENTACJI PRZEZNACZONYCH DO PRZETWARZANIA ODPADÓW ORGANICZNYCH, DOMOWYCH, W PRZYPADKU, GDY NIE BĘDĄ ONE PODLEGAŁY KOMPOSTOWANIU - INSTALACJI DO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW NA PALIWO ALTERNATYWNE, - INSTALACJI DO DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH -INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW BUDOWLANYCH - STACJI ZBIERANIA I DEMONTAŻU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI ORAZ INSTALACJI DO RECYKLINGU POJAZDÓW - WYZNACZENIA REZERWY TERENOWEJ NA MAGAZYNOWANIE ODPADÓW W WYPADKACH KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH POLITYKA INFRASTRUKTURALNA
  7. 7. ŚRODOWISKO WYTYCZNE STUDIALNE W SEKTORZE ENERGETYKI SEKTOR ELEKTROENERGETYKA SEKTOR ENERGETYKI CIEPLNEJ SEKTOR GAZOWNICTWA ROZBUDOWA SIECI GAZOWNICZEJ BUDOWA NOWOCZESNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI ROZBUDOWA SIECI CIEPLNYCH MONTAŻ W ISTNIEJĄCYCH ELEKTROCIEPŁOWNIACH URZĄDZEŃ DO OCZYSZCZANIA SPALIN W CELU POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA WYKORZYSTYWANIE NIEKTÓRYCH RODZAJÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) BUDOWA NOWYCH GPZ (GŁÓWNYCH PUNKTÓW ZASILANIA) ROZBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH POLITYKA INFRASTRUKTURALNA
  8. 8. SIECI KOMUNALNE
  9. 9. ENERGETYKA

×