Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nowe Studium Wrocławia: Polityka rzeczna

Rzeki Wrocławia wraz z terenami nadrzecznymi są zielono-niebieskim szkieletem, organizującym funkcjonowanie miasta. Polityka dotycząca wrocławskich terenów nadrzecznych zakłada ich rozwój zgodny z określonymi profilami dla pięciu głównych wrocławskich dolin rzek: Odry i Oławy, Bystrzycy, Ślęzy oraz Widawy wraz z Dobrą.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nowe Studium Wrocławia: Polityka rzeczna

  1. 1. NOWE STUDIUM POLITYKA RZECZNA
  2. 2. ZAŁOŻENIA NOWEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ zieleń bez granic g gospodarka i usługi m zamieszkiwanie p przestrzenie publiczne d dziedzictwo w rzeki woda k kompozycja m mobilność i infrastruktura zieleń bez granic z
  3. 3. „Woda, której dotykasz w rzece, jest ostatkiem tej, która przeszła, i początkiem tej, która przyjdzie; tak samo teraźniejszość”. Leonardo da Vinci źródło: zasoby własne UMW ZAŁOŻENIA NOWEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJPOLITYKA RZECZNA
  4. 4. PROFILE RZECZNE WIELOFUNKCYJNA ODRA SPORTOWO - REKREACYJNA OŁAWA MIESZKANIOWO - WYPOCZYNKOWA ŚLĘZA PRZYRODNICZO - KRAJOBRAZOWA BYSTRZYCA AGRARNO - KRAJOBRAZOWA WIDAWA Z DOBRĄ źródło: zasoby własne UMW źródło: zasoby własne UMW POLITYKA RZECZNA
  5. 5. POLITYKA W PIGUŁCE NOWE PODEJŚCIE! – SEKTORY – analiza funkcjonalno-przestrzenna dolin doprowadziła do wyznaczenia sektorów funkcjonalnych: wielofunkcyjnego- centrum, kulturowego, aktywności gospodarczej, mieszkaniowego , sportowo- rekreacyjnego, przyrodniczego i agrarnego Woda i rzeki Wrocławia stają się zielono-niebieskim szkieletem miasta organizującym wiele interakcji między- ludzkich POLITYKA RZECZNA
  6. 6. ŚRODOWISKO OŻYWIENIE TRANSPORTU TOWAROWEGO NA ODRZE OŻYWIENIE RUCHU TURYSTYCZNEGO NA WSZYSTKICH RZEKACH WYKORZYSTANIE RZEK JAKO ŹRÓDŁA ODNAWIALNEJ ENERGII WYTYCZNE STUDIALNE W SEKTORACH SEKTOR WIELOFUNKCYJNY - CENTRUM KSZTAŁTOWANIE OBSZARÓW CENTRUM MIASTA SEKTOR KULTUROWY OCHRONA I BUDOWA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO SEKTOR AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ STYMULACJA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ RZEK SEKTOR MIESZKANIOWY KSZTAŁTOWANIE OBSZARÓW OSIEDLI MIESZKANIOWYCH SEKTOR SPORTOWO-REKREACYJNY WYKORZYSTANIE RZEK DO REKREACJI, WYPOCZYNKU I ROZWOJU TURYSTYKI SEKTOR PRZYRODNICZY I AGRARNY ŁAGODZENIE NEGATYWNYCH SKUTKÓW POWODZI I SUSZY ORAZ OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO POLEPSZENIE DOSTĘPNOŚCI ORAZ CIĄGŁOŚCI DOJŚĆ I DOJAZDÓW DO RZEK PODNOSZENIE JAKOŚCI ISTNIEJĄCEJ I KSZTAŁTOWANIE NOWEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO DOLIN RZECZNYCH I CIEKÓW WSPIERANIE I WYKORZYSTANIE TRADYCJI ROLNICZYCH W DOLINACH RZEK PODNOSZENIE POJEMNOŚCI RETENCYJNEJ SPOSOBY UŻYTKOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW NARAŻONYCH NA POWÓDŹ POWIĄZANIE JEDNOSTEK MIESZKANIOWYCH Z DOLINAMI RZEK KSZTAŁTOWANIE CHARAKTERU ZABUDOWY NADRZECZNEJ WYKORZYSTANIE BUFORÓW MIĘDZY OSIEDLAMI A KORYTEM RZEKI DO CELÓW WYPOCZYNKU CODZIENNEGO WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU NAJMNIEJSZYCH CIEKÓW JAKO WAŻNYCH ELEMENTÓW W BUDOWIE RELACJI PRZESTRZENNYCH I SPOŁECZNYCH MIĘDZY OSIEDLAMI ODBUDOWA TOŻSAMOŚCI I POCZUCIA WIĘZI MIESZKAŃCÓW Z TRADYCJĄ MIASTA NADRZECZNEGO OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO KSZTAŁTOWANIE CHARAKTERU ZABUDOWY NADRZECZNEJ EKSPOZYCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO BUDOWANIE PIERWIASTKA PRESTIŻU MIASTA POLITYKA RZECZNA
  7. 7. POLITYKA RZECZNA

×