Nowe Studium Wrocławia: Polityka dziedzictwa kulturowego

W
NOWE STUDIUM
POLITYKA
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
ZAŁOŻENIA NOWEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ
zieleń
bez granic
g
gospodarka
i usługi
m
zamieszkiwanie
p
przestrzenie
publiczne
d
dziedzictwo
w
rzeki
woda
zieleń
k
kompozycja
m
mobilność
i
infrastruktura
z
zieleń bez
granic
„Aby ujrzeć przyszłość należy dotknąć przeszłości”
Konfucjusz (Kong Fuzi - 孔夫子)
źródło: zasoby własne UMW
• Wrocław – obszar historycznego centrum
• Zespół Hali Stulecia i Terenów Wystawowych
• Zespoły historycznej zabudowy
• Zespoły parkowe, ogrodowe i sportowe
• Zespoły popałacowe i podworskie z parkami,
parki i ogrody, parki leśne popałacowe oraz inne
tereny zielone, w tym historyczne ogrody działkowe
• Cmentarze i tereny pocmentarne
• Sieć ulic, ulice – aleje wybiegające poza granice obszarów
wymienionych w innych punktach
• Mosty
• Obiekty nowożytnej twierdzy Wrocław
• Kompleksy zabudowy przemysłowej oraz innych budowli
i urządzeń technicznych
UKŁADY URBANISTYCZNE I ZABUDOWA
O WARTOŚCIACH KULTUROWYCH:
źródło: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6900687
Marta Wojtuś - Praca własna, CC BY 3.0
DZIEDZICTWO KULTUROWE - UWARUNKOWANIA
źródło: zasoby własne UMW
1. dwa obszary uznane za Pomnik Historii:
 „Wrocław – zespół historycznego centrum”,
którego granica obejmuje historyczne centrum
miasta: (z września 1994 r.),
 „Wrocław - Hala Stulecia”, którego granica
obejmuje Halę Stulecia wraz z towarzyszącymi
budynkami i otoczeniem parkowym (z kwietnia
2005 r.);
DZIEDZICTWO KULTUROWE - UWARUNKOWANIA
OCHRONA KONSERWATORSKA
NA MOCY USTAWY O OCHRONIE
ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI:
źródło: zasoby własne UMW
źródło: zasoby własne UMW
2) Park Kulturowy „Stare Miasto”
(uchwała Rady Miejskiej Wrocławia z kwietnia 2014 r.)
3) obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków,
4) obszary i stanowiska archeologiczne wpisane
do rejestru zabytków,
5) obszary objęte strefami ochrony konserwatorskiej
w mpzp.
Zespół Hali Stulecia i Terenów Wystawowych
wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO w 2006 r.
https://en.wikipedia.org/wiki/Centennial_Hall#/media/File:Wroc%C5%82aw_-_Jahrhunderthalle1.jpg
22 obiekty dóbr kultury współczesnej - obiekty i założenia urbanistyczne powstałe w latach 1945-1989 i spełniające
wszystkie lub część kryteriów wyboru i oceny. Kryteria uznania za dobro kultury współczesnej to kryterium:
artystyczne, unikalności, nowatorstwa, symbolu i znaku, tradycji miejsca, kontekstu, uznania współczesnych i próby
czasu.
DZIEDZICTWO KULTUROWE - UWARUNKOWANIA
źródło: zasoby własne UMW
DZIEDZICTWO KULTUROWE - UWARUNKOWANIA
Celem ochrony zabytków jest zagwarantowanie trwałego zachowania, właściwego
zagospodarowania i użytkowania zabytków archeologicznych, historycznych układów
urbanistycznych i ruralistycznych, historycznych zespołów budowlanych i ich otoczenia
oraz krajobrazu kulturowego.
Cele polityki przestrzennej dotyczące dziedzictwa kulturowego Wrocławia:
1) ochrona i utrzymanie dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej,
traktowanych jako wartość sama w sobie,
2) wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej
dla podwyższenia poziomu jakości życia i rozwoju gospodarczego miasta.
Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków, uznane za pomnik historii, stanowiące obszar
Parku Kulturowego, będące przedmiotem wpisu na Listę UNESCO i ich strefę buforową należy
objąć ścisłą ochroną konserwatorską.
W ramach obszarów prawnie chronionych należy dążyć do:
• zachowania historycznego układu urbanistycznego i kompozycji przestrzennej,
• zachowania i konserwowania historycznych zespołów zabudowy,
• niewprowadzania obiektów kolidujących z historycznym sąsiedztwem,
• uwzględniania wymagań ochrony archeologicznej.
W ramach obszarów prawnie chronionych dopuszcza się przekształcenia historycznej zabudowy
i zagospodarowania terenów, zgodne z wymogami konserwatorskimi.
DZIEDZICTWO KULTUROWE - POLITYKA
I strefa ochrony konserwatorskiej - wszystkich elementów
historycznego układu urbanistycznego - strefa ścisłej ochrony
konserwatorskiej
II strefa ochrony konserwatorskiej - istotnych elementów
historycznego układu urbanistycznego
III strefa ochrony konserwatorskiej - wybranych elementów
układu urbanistycznego
Dla obszarów i zespołów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków i wpisanych do wojewódzkiej i gminnej
ewidencji zabytków oraz nieobjętych ochroną prawną wyznaczono trzy strefy ochrony konserwatorskiej.
Dodatkowo określono strefy ochrony:
 ekspozycji Starego Miasta,
 historycznych założeń zielonych,
 elementów liniowych historycznego układu
urbanistycznego,
 historycznej zabudowy przemysłowej, kolejowej oraz
innych urządzeń technicznych,
 zabytków archeologicznych.
Stare Miasto
Borek
Kępa Mieszczańska
DZIEDZICTWO KULTUROWE - POLITYKA
ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE
 Strefa W ścisłej ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych - ochronie i ekspozycji podlegają: relikty
architektury średniowiecznej w strukturze istniejących budynków, relikty średniowiecznych i nowożytnych
fortyfikacji miejskich, w tym elementów nowożytnej Twierdzy Wrocław.
 Strefa OW ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych - ochronie podlegają relikty
średniowiecznych wsi i folwarków,
 Strefa OM ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych - ochronie podlegają znajdujące się w jej
obszarze zabytki archeologiczne.
Wokół zabytkowych stanowisk archeologicznych
w odległości 50 m od granicy stanowiska warunkuje
się prowadzenie badań archeologicznych.
Na terenach pocmentarnych należy dążyć
do utrzymania założeń zielonych.
Zabytkowe obiekty archeologiczne o zachowanej
formie krajobrazowej (grodziska) - wyłącznie
do ekspozycji.
DZIEDZICTWO KULTUROWE - POLITYKA
DOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
Obejmuje się ochroną obiekty oraz zespoły jako dobra kultury współczesnej – 35 obiektów.
W planach miejscowych należy ustalić przedmiot ochrony dóbr kultury współczesnej
oraz wprowadzić ustalenia służące ich ochronie.
Dopuszcza się objęcie ochroną konserwatorską w planach miejscowych obiektów/obszarów
niewymienionych w Studium.
1. Kościół parafialny Świętego Ducha ul. Bardzka 2-4
2. Kościół parafialny Matki Bożej Królowej Pokoju ul. Wejherowska 49
3. Kościół parafialny św. Wawrzyńca ul. Ottona Bujwida 51
4. Kościół parafialny św. Stanisława Kostki ul. Hubska 89
5. Most Pokoju
6. Most Rędziński
7. Zespół budynków nauk.-dydaktycznych [obecnie Wydział Medyczny PWr] ul. Ignacego Łukasiewicza 7-9
8. Budynek audytorium w zespole budynków naukowo-dydaktycznych [obecnie Wydział Elektroniki PWr] ul. Zygmunta
Janiszewskiego 7-17
9. Budynek naukowo-dydaktyczny [obecnie Instytut Budownictwa PWr] pl. Grunwaldzki 11
10. Budynek naukowo-dydaktyczny [obecnie Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska I Geodezji Uniwersytetu
Przyrodniczego] pl. Grunwaldzki 24, ul. Grunwaldzka 53-55
11. Budynek naukowo-dydaktyczny [obecnie Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN] ul. Rudolfa Weigla 12
12. Budynek mieszkalno -usługowy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 80-86
13. Budynki mieszkalno -usługowe „Plac Młodzieżowy” ul. Świdnicka 2, 4, 4a, 6, 6a, 8, 8a, 8b, ul. Szewska 78, 79, 80, 81,
ul. Oławska 1, 3, 5
14. Budynek mieszkalno -usługowy Dom Naukowca pl. Grunwaldzki 15-21
DZIEDZICTWO KULTUROWE - POLITYKA
15. Galeriowiec mieszkalno -usługowy ul. Stalowa 63, ul. Grabiszyńska 133, ul. Spiżowa 2
16. Budynki mieszkalne ul. Podwale 45-46
17. Budynek mieszkalny „Trzonolinowiec” ul. Tadeusza Kościuszki 72-74
18. Dom-igloo ul. Stanisława Moniuszki 33
19. Domy atrialne ul. Akacjowa 13a, 13b
20. Hotel Pielęgniarski ul. Ślężna 88-96
21. Szkoła [obecnie Szkoła Podstawowa nr 84] ul. Łukasza Górnickiego 20
22. Muzeum Architektury ul. Bernardyńska 5
23. Budynek centrum medycznego, rzeźba plenerowa „Łabędzie” [obecnie Dolnośląskie Centrum Diagnostyki Medycznej
„Dolmed”] ul. Legnicka 40
24. Budynek biurowy [obecnie ZREMB] ul. Romualda Traugutta 1-7
25. Budynek usługowy Solpol I ul. Świdnicka 21-23
26. Pawilony handlowe ul. Grabiszyńska 22-34 i 128
27. Dzielnica mieszkaniowa „Plac PKWN” w rejonie pl. Legionów oraz ulic: marsz. Józefa Piłsudzkiego, Tęczowa, Prosta,
Iwana Pawłowa, św. Trójcy
28. Zespół mieszkaniowy „Gajowice” w rejonie ulic: Grabiszyńskiej, Oporowskiej, Cynowej, Niklowej i pl. Srebrnego
29. Osiedle Przyjaźni ul. Krzycka
30. Osiedle Kuźniki w rejonie ulic: Hermanowskiej, Koszalińskiej, Sarbinowskiej
31. Cmentarz Żołnierzy Polskich Park Grabiszyński na Oporowie
32. Mozaika w hallu basenu ul. Teatralna 10-12
33. Rzeźba „Jagusia Mobile” przed wejściem do kompleksu przemysłowego [obecnie obiekty HUTMEN S.A.]
ul. Grabiszyńska 241
34. Rzeźba „Atom” Wybrzeże Joliot Curie
35. Rzeźba „Przejście” Skrzyżowanie ulic Świdnickiej i marsz. Józefa Piłsudskiego
DZIEDZICTWO KULTUROWE - POLITYKA
DZIEDZICTWO KULTUROWE - POLITYKA
1 of 13

Recommended

XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Prezentacja dla wolontari... by
XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Prezentacja dla wolontari...XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Prezentacja dla wolontari...
XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Prezentacja dla wolontari...Małopolski Instytut Kultury
780 views35 slides
Borowiackie Szlaki by
Borowiackie SzlakiBorowiackie Szlaki
Borowiackie SzlakiKarol Gutsze
382 views13 slides
Jak czytać studium? by
Jak czytać studium?Jak czytać studium?
Jak czytać studium?Wroclaw
3K views49 slides
zabytki warszawy by
zabytki warszawyzabytki warszawy
zabytki warszawyWeronika
3.8K views26 slides
Weekend in Lodz (Łódź) by
Weekend in Lodz (Łódź)Weekend in Lodz (Łódź)
Weekend in Lodz (Łódź)Mateusz Sipa
655 views36 slides
Prezentacja Miasta Olkusz by
Prezentacja Miasta OlkuszPrezentacja Miasta Olkusz
Prezentacja Miasta Olkuszmsowula
474 views13 slides

More Related Content

Similar to Nowe Studium Wrocławia: Polityka dziedzictwa kulturowego

Atrakcje turystyczne województwa łódzkiego by
Atrakcje turystyczne województwa łódzkiego Atrakcje turystyczne województwa łódzkiego
Atrakcje turystyczne województwa łódzkiego Promuje Łódzkie
1.7K views32 slides
Jubileusz 90-lecia Muzeum by
Jubileusz 90-lecia MuzeumJubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumMuzeumBydgoszcz
1.6K views159 slides
ŁAD między budynkami: Analiza i wyniki ankiet by
ŁAD między budynkami: Analiza i wyniki ankietŁAD między budynkami: Analiza i wyniki ankiet
ŁAD między budynkami: Analiza i wyniki ankietWydział Partycypacji Społecznej UM Wrocławia
848 views72 slides
Program urodziny starówki 20 21.07.13 by
Program urodziny starówki 20 21.07.13Program urodziny starówki 20 21.07.13
Program urodziny starówki 20 21.07.13TTG_Central_Europe
474 views7 slides
szlak_ulicy_piotrkowskiej.pdf by
szlak_ulicy_piotrkowskiej.pdfszlak_ulicy_piotrkowskiej.pdf
szlak_ulicy_piotrkowskiej.pdfBozena13
15 views68 slides
Ciekawe miejsca w Słupsku by
Ciekawe miejsca w SłupskuCiekawe miejsca w Słupsku
Ciekawe miejsca w SłupskuSzkoła Podstawowa w Sycewicach
1.1K views30 slides

Similar to Nowe Studium Wrocławia: Polityka dziedzictwa kulturowego(20)

Atrakcje turystyczne województwa łódzkiego by Promuje Łódzkie
Atrakcje turystyczne województwa łódzkiego Atrakcje turystyczne województwa łódzkiego
Atrakcje turystyczne województwa łódzkiego
Promuje Łódzkie1.7K views
szlak_ulicy_piotrkowskiej.pdf by Bozena13
szlak_ulicy_piotrkowskiej.pdfszlak_ulicy_piotrkowskiej.pdf
szlak_ulicy_piotrkowskiej.pdf
Bozena1315 views
Gabriela Smardzewska by sp20wek
Gabriela SmardzewskaGabriela Smardzewska
Gabriela Smardzewska
sp20wek165 views
Poradnik dobrych praktyk architektonicznych. Praska kamienica by PorozumieniedlaPragi
Poradnik dobrych praktyk architektonicznych. Praska kamienicaPoradnik dobrych praktyk architektonicznych. Praska kamienica
Poradnik dobrych praktyk architektonicznych. Praska kamienica
Architektura Publiczna by j.zwolski
Architektura PublicznaArchitektura Publiczna
Architektura Publiczna
j.zwolski671 views
Kulturalna wycieczka po Kobyłce by sp2zabki
Kulturalna wycieczka po KobyłceKulturalna wycieczka po Kobyłce
Kulturalna wycieczka po Kobyłce
sp2zabki1K views
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 Roku by guestdb96dd
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 RokuLokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 Roku
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 Roku
guestdb96dd1.6K views
I nagroda w konkursie projesjonalnym by RadioGdansk
I nagroda w konkursie projesjonalnymI nagroda w konkursie projesjonalnym
I nagroda w konkursie projesjonalnym
RadioGdansk748 views

More from Wroclaw

KRASNALOWE WIESCI 12_23.pdf by
KRASNALOWE WIESCI 12_23.pdfKRASNALOWE WIESCI 12_23.pdf
KRASNALOWE WIESCI 12_23.pdfWroclaw
222 views12 slides
biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159 by
biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159
biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159Wroclaw
76 views19 slides
Od pola na wrocławski Stół.pdf by
Od pola na wrocławski Stół.pdfOd pola na wrocławski Stół.pdf
Od pola na wrocławski Stół.pdfWroclaw
24 views116 slides
wroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdf by
wroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdfwroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdf
wroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdfWroclaw
1.9K views18 slides
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdf by
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdfWroclaw
336 views18 slides
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf by
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdfWroclaw
2K views18 slides

More from Wroclaw(20)

KRASNALOWE WIESCI 12_23.pdf by Wroclaw
KRASNALOWE WIESCI 12_23.pdfKRASNALOWE WIESCI 12_23.pdf
KRASNALOWE WIESCI 12_23.pdf
Wroclaw222 views
biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159 by Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159
biuletyn-wroclaw-pl-nr 46-159
Wroclaw76 views
Od pola na wrocławski Stół.pdf by Wroclaw
Od pola na wrocławski Stół.pdfOd pola na wrocławski Stół.pdf
Od pola na wrocławski Stół.pdf
Wroclaw24 views
wroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdf by Wroclaw
wroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdfwroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdf
wroclaw-pl-Nr 45-158-2023.pdf
Wroclaw1.9K views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdf by Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 44-157-2023.pdf
Wroclaw336 views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf by Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
Wroclaw2K views
Listopadowe Krasnalowe Wieści by Wroclaw
Listopadowe Krasnalowe WieściListopadowe Krasnalowe Wieści
Listopadowe Krasnalowe Wieści
Wroclaw8K views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr-42-155-2023.pdf by Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr-42-155-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr-42-155-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr-42-155-2023.pdf
Wroclaw553 views
Biuletyn-wroclaw-pl-nr 41-154-2023.pdf by Wroclaw
Biuletyn-wroclaw-pl-nr 41-154-2023.pdfBiuletyn-wroclaw-pl-nr 41-154-2023.pdf
Biuletyn-wroclaw-pl-nr 41-154-2023.pdf
Wroclaw735 views
Przewodnik kulinarny- Od pola na wrocławski stół.pdf by Wroclaw
Przewodnik kulinarny- Od pola na wrocławski stół.pdfPrzewodnik kulinarny- Od pola na wrocławski stół.pdf
Przewodnik kulinarny- Od pola na wrocławski stół.pdf
Wroclaw1.5K views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 40-153-2023.pdf by Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 40-153-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 40-153-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 40-153-2023.pdf
Wroclaw893 views
KRASNALOWE WIESCI 10_23.pdf by Wroclaw
KRASNALOWE WIESCI 10_23.pdfKRASNALOWE WIESCI 10_23.pdf
KRASNALOWE WIESCI 10_23.pdf
Wroclaw18.7K views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr39-152-2023.pdf by Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr39-152-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr39-152-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr39-152-2023.pdf
Wroclaw838 views
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-38-151-2023.pdf by Wroclaw
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-38-151-2023.pdfBiuletyn-wroclaw-pl-Nr-38-151-2023.pdf
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-38-151-2023.pdf
Wroclaw688 views
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-37-150-2023.pdf by Wroclaw
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-37-150-2023.pdfBiuletyn-wroclaw-pl-Nr-37-150-2023.pdf
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr-37-150-2023.pdf
Wroclaw900 views
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr 36-149-2023.pdf by Wroclaw
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr 36-149-2023.pdfBiuletyn-wroclaw-pl-Nr 36-149-2023.pdf
Biuletyn-wroclaw-pl-Nr 36-149-2023.pdf
Wroclaw910 views
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 35-148-2023.pdf by Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 35-148-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 35-148-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 35-148-2023.pdf
Wroclaw676 views
KRASNALOWE WIESCI 09_23ok_compressed.pdf by Wroclaw
KRASNALOWE WIESCI 09_23ok_compressed.pdfKRASNALOWE WIESCI 09_23ok_compressed.pdf
KRASNALOWE WIESCI 09_23ok_compressed.pdf
Wroclaw36.2K views
biuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdf by Wroclaw
biuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdfbiuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdf
biuletyn wroclaw-pl-Nr 34-147-2023.pdf
Wroclaw750 views
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 33-146-2023.pdf by Wroclaw
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 33-146-2023.pdfBiuletyn wroclaw-pl-Nr 33-146-2023.pdf
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 33-146-2023.pdf
Wroclaw839 views

Nowe Studium Wrocławia: Polityka dziedzictwa kulturowego

 • 2. ZAŁOŻENIA NOWEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ zieleń bez granic g gospodarka i usługi m zamieszkiwanie p przestrzenie publiczne d dziedzictwo w rzeki woda zieleń k kompozycja m mobilność i infrastruktura z zieleń bez granic
 • 3. „Aby ujrzeć przyszłość należy dotknąć przeszłości” Konfucjusz (Kong Fuzi - 孔夫子) źródło: zasoby własne UMW
 • 4. • Wrocław – obszar historycznego centrum • Zespół Hali Stulecia i Terenów Wystawowych • Zespoły historycznej zabudowy • Zespoły parkowe, ogrodowe i sportowe • Zespoły popałacowe i podworskie z parkami, parki i ogrody, parki leśne popałacowe oraz inne tereny zielone, w tym historyczne ogrody działkowe • Cmentarze i tereny pocmentarne • Sieć ulic, ulice – aleje wybiegające poza granice obszarów wymienionych w innych punktach • Mosty • Obiekty nowożytnej twierdzy Wrocław • Kompleksy zabudowy przemysłowej oraz innych budowli i urządzeń technicznych UKŁADY URBANISTYCZNE I ZABUDOWA O WARTOŚCIACH KULTUROWYCH: źródło: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6900687 Marta Wojtuś - Praca własna, CC BY 3.0 DZIEDZICTWO KULTUROWE - UWARUNKOWANIA źródło: zasoby własne UMW
 • 5. 1. dwa obszary uznane za Pomnik Historii:  „Wrocław – zespół historycznego centrum”, którego granica obejmuje historyczne centrum miasta: (z września 1994 r.),  „Wrocław - Hala Stulecia”, którego granica obejmuje Halę Stulecia wraz z towarzyszącymi budynkami i otoczeniem parkowym (z kwietnia 2005 r.); DZIEDZICTWO KULTUROWE - UWARUNKOWANIA OCHRONA KONSERWATORSKA NA MOCY USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI: źródło: zasoby własne UMW źródło: zasoby własne UMW
 • 6. 2) Park Kulturowy „Stare Miasto” (uchwała Rady Miejskiej Wrocławia z kwietnia 2014 r.) 3) obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków, 4) obszary i stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków, 5) obszary objęte strefami ochrony konserwatorskiej w mpzp. Zespół Hali Stulecia i Terenów Wystawowych wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2006 r. https://en.wikipedia.org/wiki/Centennial_Hall#/media/File:Wroc%C5%82aw_-_Jahrhunderthalle1.jpg 22 obiekty dóbr kultury współczesnej - obiekty i założenia urbanistyczne powstałe w latach 1945-1989 i spełniające wszystkie lub część kryteriów wyboru i oceny. Kryteria uznania za dobro kultury współczesnej to kryterium: artystyczne, unikalności, nowatorstwa, symbolu i znaku, tradycji miejsca, kontekstu, uznania współczesnych i próby czasu. DZIEDZICTWO KULTUROWE - UWARUNKOWANIA źródło: zasoby własne UMW
 • 7. DZIEDZICTWO KULTUROWE - UWARUNKOWANIA
 • 8. Celem ochrony zabytków jest zagwarantowanie trwałego zachowania, właściwego zagospodarowania i użytkowania zabytków archeologicznych, historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, historycznych zespołów budowlanych i ich otoczenia oraz krajobrazu kulturowego. Cele polityki przestrzennej dotyczące dziedzictwa kulturowego Wrocławia: 1) ochrona i utrzymanie dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej, traktowanych jako wartość sama w sobie, 2) wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej dla podwyższenia poziomu jakości życia i rozwoju gospodarczego miasta. Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków, uznane za pomnik historii, stanowiące obszar Parku Kulturowego, będące przedmiotem wpisu na Listę UNESCO i ich strefę buforową należy objąć ścisłą ochroną konserwatorską. W ramach obszarów prawnie chronionych należy dążyć do: • zachowania historycznego układu urbanistycznego i kompozycji przestrzennej, • zachowania i konserwowania historycznych zespołów zabudowy, • niewprowadzania obiektów kolidujących z historycznym sąsiedztwem, • uwzględniania wymagań ochrony archeologicznej. W ramach obszarów prawnie chronionych dopuszcza się przekształcenia historycznej zabudowy i zagospodarowania terenów, zgodne z wymogami konserwatorskimi. DZIEDZICTWO KULTUROWE - POLITYKA
 • 9. I strefa ochrony konserwatorskiej - wszystkich elementów historycznego układu urbanistycznego - strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej II strefa ochrony konserwatorskiej - istotnych elementów historycznego układu urbanistycznego III strefa ochrony konserwatorskiej - wybranych elementów układu urbanistycznego Dla obszarów i zespołów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków i wpisanych do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz nieobjętych ochroną prawną wyznaczono trzy strefy ochrony konserwatorskiej. Dodatkowo określono strefy ochrony:  ekspozycji Starego Miasta,  historycznych założeń zielonych,  elementów liniowych historycznego układu urbanistycznego,  historycznej zabudowy przemysłowej, kolejowej oraz innych urządzeń technicznych,  zabytków archeologicznych. Stare Miasto Borek Kępa Mieszczańska DZIEDZICTWO KULTUROWE - POLITYKA
 • 10. ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE  Strefa W ścisłej ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych - ochronie i ekspozycji podlegają: relikty architektury średniowiecznej w strukturze istniejących budynków, relikty średniowiecznych i nowożytnych fortyfikacji miejskich, w tym elementów nowożytnej Twierdzy Wrocław.  Strefa OW ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych - ochronie podlegają relikty średniowiecznych wsi i folwarków,  Strefa OM ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych - ochronie podlegają znajdujące się w jej obszarze zabytki archeologiczne. Wokół zabytkowych stanowisk archeologicznych w odległości 50 m od granicy stanowiska warunkuje się prowadzenie badań archeologicznych. Na terenach pocmentarnych należy dążyć do utrzymania założeń zielonych. Zabytkowe obiekty archeologiczne o zachowanej formie krajobrazowej (grodziska) - wyłącznie do ekspozycji. DZIEDZICTWO KULTUROWE - POLITYKA
 • 11. DOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ Obejmuje się ochroną obiekty oraz zespoły jako dobra kultury współczesnej – 35 obiektów. W planach miejscowych należy ustalić przedmiot ochrony dóbr kultury współczesnej oraz wprowadzić ustalenia służące ich ochronie. Dopuszcza się objęcie ochroną konserwatorską w planach miejscowych obiektów/obszarów niewymienionych w Studium. 1. Kościół parafialny Świętego Ducha ul. Bardzka 2-4 2. Kościół parafialny Matki Bożej Królowej Pokoju ul. Wejherowska 49 3. Kościół parafialny św. Wawrzyńca ul. Ottona Bujwida 51 4. Kościół parafialny św. Stanisława Kostki ul. Hubska 89 5. Most Pokoju 6. Most Rędziński 7. Zespół budynków nauk.-dydaktycznych [obecnie Wydział Medyczny PWr] ul. Ignacego Łukasiewicza 7-9 8. Budynek audytorium w zespole budynków naukowo-dydaktycznych [obecnie Wydział Elektroniki PWr] ul. Zygmunta Janiszewskiego 7-17 9. Budynek naukowo-dydaktyczny [obecnie Instytut Budownictwa PWr] pl. Grunwaldzki 11 10. Budynek naukowo-dydaktyczny [obecnie Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska I Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego] pl. Grunwaldzki 24, ul. Grunwaldzka 53-55 11. Budynek naukowo-dydaktyczny [obecnie Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN] ul. Rudolfa Weigla 12 12. Budynek mieszkalno -usługowy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 80-86 13. Budynki mieszkalno -usługowe „Plac Młodzieżowy” ul. Świdnicka 2, 4, 4a, 6, 6a, 8, 8a, 8b, ul. Szewska 78, 79, 80, 81, ul. Oławska 1, 3, 5 14. Budynek mieszkalno -usługowy Dom Naukowca pl. Grunwaldzki 15-21 DZIEDZICTWO KULTUROWE - POLITYKA
 • 12. 15. Galeriowiec mieszkalno -usługowy ul. Stalowa 63, ul. Grabiszyńska 133, ul. Spiżowa 2 16. Budynki mieszkalne ul. Podwale 45-46 17. Budynek mieszkalny „Trzonolinowiec” ul. Tadeusza Kościuszki 72-74 18. Dom-igloo ul. Stanisława Moniuszki 33 19. Domy atrialne ul. Akacjowa 13a, 13b 20. Hotel Pielęgniarski ul. Ślężna 88-96 21. Szkoła [obecnie Szkoła Podstawowa nr 84] ul. Łukasza Górnickiego 20 22. Muzeum Architektury ul. Bernardyńska 5 23. Budynek centrum medycznego, rzeźba plenerowa „Łabędzie” [obecnie Dolnośląskie Centrum Diagnostyki Medycznej „Dolmed”] ul. Legnicka 40 24. Budynek biurowy [obecnie ZREMB] ul. Romualda Traugutta 1-7 25. Budynek usługowy Solpol I ul. Świdnicka 21-23 26. Pawilony handlowe ul. Grabiszyńska 22-34 i 128 27. Dzielnica mieszkaniowa „Plac PKWN” w rejonie pl. Legionów oraz ulic: marsz. Józefa Piłsudzkiego, Tęczowa, Prosta, Iwana Pawłowa, św. Trójcy 28. Zespół mieszkaniowy „Gajowice” w rejonie ulic: Grabiszyńskiej, Oporowskiej, Cynowej, Niklowej i pl. Srebrnego 29. Osiedle Przyjaźni ul. Krzycka 30. Osiedle Kuźniki w rejonie ulic: Hermanowskiej, Koszalińskiej, Sarbinowskiej 31. Cmentarz Żołnierzy Polskich Park Grabiszyński na Oporowie 32. Mozaika w hallu basenu ul. Teatralna 10-12 33. Rzeźba „Jagusia Mobile” przed wejściem do kompleksu przemysłowego [obecnie obiekty HUTMEN S.A.] ul. Grabiszyńska 241 34. Rzeźba „Atom” Wybrzeże Joliot Curie 35. Rzeźba „Przejście” Skrzyżowanie ulic Świdnickiej i marsz. Józefa Piłsudskiego DZIEDZICTWO KULTUROWE - POLITYKA