Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Jak czytać studium?

Jak czytać studium?

Download to read offline

Studium jest jednym z najważniejszych dokumentów w polskim systemie planowania przestrzennego, decydującym o rozwoju urbanistycznym całego miasta. Studium rozstrzyga zatem m.in. o formie i rodzaju zabudowy oraz przeznaczeniu poszczególnych obszarów miasta, układzie komunikacyjnym, systemie zieleni, ochronie dziedzictwa kulturowego

Studium jest jednym z najważniejszych dokumentów w polskim systemie planowania przestrzennego, decydującym o rozwoju urbanistycznym całego miasta. Studium rozstrzyga zatem m.in. o formie i rodzaju zabudowy oraz przeznaczeniu poszczególnych obszarów miasta, układzie komunikacyjnym, systemie zieleni, ochronie dziedzictwa kulturowego

More Related Content

Jak czytać studium?

 1. 1. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WROCŁAWIA
 2. 2. CZYM JEST STUDIUM ? Studium jest jednym z najważniejszych dokumentów w polskim systemie planowania przestrzennego, decydującym o rozwoju urbanistycznym całego miasta. Studium rozstrzyga zatem m.in. o formie i rodzaju zabudowy oraz przeznaczeniu poszczególnych obszarów miasta, układzie komunikacyjnym, systemie zieleni, ochronie dziedzictwa kulturowego JAK CZYTAĆ STUDIUM
 3. 3. Studium składa się z części tekstowej i graficznej (rysunek studium). Z CZEGO SKŁADA SIĘ STUDIUM ? JAK CZYTAĆ STUDIUM
 4. 4. CZEGO W TAKIM RAZIE NIE MOŻNA ZAPISAĆ W STUDIUM ? JAK CZYTAĆ STUDIUM
 5. 5. Podane poniżej zagadnienia nie mieszczą się w zakresie ustaleń możliwych do określenia w Studium, pomimo, że są istotne z punku widzenia potrzeb mieszkańców i funkcjonowania Miasta. - wnioski inwestycyjne ( np. remont chodnika, remont obiektów, brak zieleni); - wnioski o dzierżawę, wykup, itp.; - wnioski o ograniczenia dostępności – przedmiotowe, podmiotowe lub czasowe - wnioski dotyczące: • procedur, • sposobu działania urzędu i instytucji, • zadań utrzymaniowych, • konsultacji społecznych, - wnioski o dużym poziomie szczegółowości: • sprawy dotyczące ruchomości; • kosze na śmieci, ławki, toalety publiczne; • sposób organizacji parkowania; - wnioski o zmianę obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego; - wnioski dotyczące okoliczności, które nie mają wpływu na zagospodarowanie przestrzenne JAK CZYTAĆ STUDIUM
 6. 6. CZYM RÓŻNI SIĘ STUDIUM OD MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) ? Studium jest aktem kierownictwa wewnętrznego, czyli obowiązuje tylko władze miasta. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, a więc obowiązuje każdego. Ponadto plan miejscowy musi być zgodny ze Studium. Studium sporządzane jest dla całego miasta, a plany miejscowe dla wybranych jego obszarów. Zapisy Studium mają charakter ogólny, plany stanowią uszczegółowienie jego zapisów. JAK CZYTAĆ STUDIUM
 7. 7. JAKI JEST OBECNIE ETAP PRAC ? JAK CZYTAĆ STUDIUM
 8. 8. JAK CZYTAĆ STUDIUM CO ZA NAMI ?
 9. 9. JAK CZYTAĆ STUDIUM OBECNY ETAP PRAC
 10. 10. JAK CZYTAĆ STUDIUM CO PRZED NAMI ?
 11. 11. JAK CZYTAĆ NOWY DOKUMENT STUDIUM ? JAK CZYTAĆ STUDIUM
 12. 12. WYZNACZONYCH ZOSTAŁO 101 JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH JAK CZYTAĆ STUDIUM
 13. 13. CZYM JEST JEDNOSTKA URBANISTYCZNA? JAK CZYTAĆ STUDIUM
 14. 14. We Wrocławiu można wyodrębnić 101 jednostek urbanistycznych, które przedstawiono na rys. nr 5 Studium. Mają one zróżnicowany charakter. Są zespoły tkanki śródmiejskiej, która obejmuje staromiejski rdzeń miasta, osiedla mieszkaniowe, kompleksy wielofunkcyjne, złożone z terenów mieszkaniowych, usługowych i przemysłowych, kampusy akademickie, trzy dawne miasta włączone w granice Wrocławia oraz kompleksy przemysłowe. Jednostkami urbanistycznymi są również: zespół Hali Stulecia i ogrodu zoologicznego, kompleks Stadionu Olimpijskiego oraz wrocławskie lotnisko. CO OBEJMUJĄ JEDNOSTKI URBANISTYCZNE ? JAK CZYTAĆ STUDIUM WYZNACZONYCH ZOSTAŁO 101 JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH
 15. 15. SKĄD MAM WIEDZIEĆ CO JEST PLANOWANE W DANEJ JEDNOSTCE URBANISTYCZNEJ ? JAK CZYTAĆ STUDIUM
 16. 16. PRZYGOTOWALIŚMY KARTY JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH JAK CZYTAĆ STUDIUM
 17. 17. KARTY JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH TO KOMPENDIUM WIEDZY O JEDNOSTCE JAK CZYTAĆ STUDIUM
 18. 18. JAK CZYTAĆ STUDIUM UWARUNKOWANIA W JEDNOSTCE
 19. 19. JAK CZYTAĆ STUDIUM WYZWANIA DLA JEDNOSTKI
 20. 20. PLANSZA NR 6 JAK CZYTAĆ STUDIUM KIERUNKI ROZWOJU JEDNOSTKI - PRZEZNACZENIE TERENU
 21. 21. CO TO JEST PRZEZNACZENIE TERENU ? JAK CZYTAĆ STUDIUM
 22. 22. CO TO JEST PRZEZNACZENIE TERENÓW? Przeznaczenie oznacza listę funkcji, które jako jedyne są dopuszczone na danym obszarze. JAK CZYTAĆ STUDIUM
 23. 23. 1. MIESZKALNICTWO Zabudowa mieszkaniowa 2. USŁUGI POWSZECHNE 1 Handel detaliczny, rozrywka, upowszechnianie kultury, obiekty sakralne, biura i pracownie, produkcja drobna i usługi drobne, obsługa pojazdów i jednostek, opieka nad dzieckiem, usługi zdrowia, pomoc społeczna, edukacja, mieszkania towarzyszące, zabudowa zamieszkiwania zbiorowego i wspólnot religijnych 3. USŁUGI POWSZECHNE 2 Gastronomia, obiekty hotelowe, kryte urządzenia sportowe 5. USŁUGI WIELKOMIEJSKIE Widowiskowe obiekty kultury, obiekty kongresowe i konferencyjne, obiekty wystawienniczo-targowe, parki rozrywki 6. USŁUGI TECHNICZNE Naprawa pojazdów i jednostek 7. USŁUGI PUBLICZNE Policja i służby ochrony, straż pożarna, obrona cywilna, krematoria i kostnice, obiekty penitencjarne, schroniska dla zwierząt 4. NAUKA Uczelnie wyższe, Obiekty naukowe i badawcze JAK CZYTAĆ STUDIUM
 24. 24. 9. INFRASTRUKTURA Pasażerskie porty , przystanie i mariny, Dworce kolejowe, Dworce autobusowe, Zintegrowane węzły przesiadkowe, Place, Ulice, Linie kolejowe, Pętle i zajezdnie transportu publicznego, Lądowiska, Stacje i przystanki kolejowe, Bocznice kolejowe, Drogi wewnętrzne, Ciągi piesze, Ciągi pieszo- rowerowe, Obiekty do parkowania pojazdów, Główne punkty zasilania w energię elektryczną, Stacje transformatorowe, Stacje gazowe, Infrastruktura wodociągowa Infrastruktura kanalizacja, Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, Oczyszczalnie ścieków, Budowle przeciwpowodziowe, Zbiórka odpadów, Pobór i uzdatnianie wody 12.INFRASTRUKTURA SPECJ. Porty rzeczne, Lotniska, Obiekty unieszkodliwiania odpadów, Składowiska odpadów, Sortownie odpadów 11. ROLNICTWO Uprawy i sady, Chów i hodowla 10. ZIELEŃ Łąki, Lasy, Zieleń parkowo-leśna, Zieleń miejska, Wody powierzchniowe, Ogrody działkowe, Cmentarze, Terenowe urządzenia sportowe, Kempingi i pola biwakowe, Polany rekreacyjne Ogrody tematyczne 8. PRZEMYSŁ I LOGISTYKA Produkcja, Magazyny, Handel hurtowy, Giełdy towarowe, Bazy logistyczne i transportowe, Bazy kurierskie i wysyłkowe, Bazy budowlane i sprzętowe, Górnictwo i kopalnictwo, Wytwarzanie i przechowywanie gazu, 13. WOJSKO Wojsko JAK CZYTAĆ STUDIUM
 25. 25. OBSZARY MIESZKANIOWO- USŁUGOWE MIESZKALNICTWO USŁUGI POWSZECHNE 1 USŁUGI POWSZECHNE 2 USŁUGI WIELKOMIEJSKIE USŁUGI PUBLICZNE NAUKA INFRASTRUKTURA ZIELEŃ OBSZARY USŁUGOWE USŁUGI POWSZECHNE 1 USŁUGI POWSZECHNE 2 USŁUGI WIELKOMIEJSKIE USŁUGI PUBLICZNE USŁUGI TECHNICZNE NAUKA INFRASTRUKTURA ZIELEŃ OBSZARY PRZEMYSŁOWE USŁUGI POWSZECHNE 1 USŁUGI POWSZECHNE 2 USŁUGI WIELKOMIEJSKIE USŁUGI PUBLICZNE USŁUGI TECHNICZNE PRZEMYSŁ I LOGISTYKA NAUKA INFRASTRUKTURA INFRASTRUKTURA SPECJALNA ZIELEŃ OBSZARY SPECJALNE INFRASTRUKTURA SPECJALNA USŁUGI POWSZECHNE 1 USŁUGI POWSZECHNE 2 USŁUGI WIELKOMIEJSKIE USŁUGI PUBLICZNE USŁUGI TECHNICZNE NAUKA PRZEMYSŁ I LOGISTYKA INFRASTRUKTURA ZIELEŃ OBSZARY WOJSKOWE WOJSKO INFRASTRUKTURA INFRASTRUKTURA SPECJALNA OBSZARY ZIELENI 1 ZIELEŃ ROLNICTWO NAUKA INFRASTRUKTURA INFRASTRUKTURA SPECJALNA OBSZARY ZIELENI 2 ZIELEŃ USŁUGI POWSZECHNE 2 NAUKA INFRASTRUKTURA INFRASTRUKTURA SPECJALNA OBSZARY MIESZKANIOWE MIESZKALNICTWO USŁUGI POWSZECHNE 1 USŁUGI POWSZECHNE 2 NAUKA INFRASTRUKTURA ZIELEŃ JAK CZYTAĆ STUDIUM
 26. 26. JAK CZYTAĆ STUDIUM WSKAŹNIK POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ PLANSZA NR 7C
 27. 27. JAK CZYTAĆ STUDIUM WSKAŹNIK WSPÓŁCZYNNIKA ZABUDOWY PLANSZA NR 7B
 28. 28. JAK CZYTAĆ STUDIUM PLANSZA NR 7A WSKAŹNIK WYSOKOŚCI ZABUDOWY
 29. 29. JAK CZYTAĆ STUDIUM POLITYKI OGÓLNOMIEJSKIE - ZAMIESZKIWANIE PLANSZA NR 8
 30. 30. CO TO SĄ POLITYKI PRZESTRZENNE ? JAK CZYTAĆ STUDIUM
 31. 31. g gospodarka i usługi m zamieszkiwanie p przestrzenie publiczne d dziedzictwo w rzeki woda z zieleń bez granic k kompozycja m mobilność i infrastruktura JAK CZYTAĆ STUDIUM
 32. 32. http://zaplanuj.wroclaw.pl/ JAK CZYTAĆ STUDIUM
 33. 33. JAK CZYTAĆ STUDIUM POLITYKI OGÓLNOMIEJSKIE – GOSPODARKA I USŁUGI PLANSZA NR 13
 34. 34. JAK CZYTAĆ STUDIUM POLITYKI OGÓLNOMIEJSKIE – ZIELEŃ PLANSZA NR 9
 35. 35. JAK CZYTAĆ STUDIUM PLANSZA NR 10 POLITYKI OGÓLNOMIEJSKIE – RZEKI/WODA
 36. 36. JAK CZYTAĆ STUDIUM POLITYKI OGÓLNOMIEJSKIE – PRZESTRZENIE PUBLICZNE PLANSZA NR 11
 37. 37. JAK CZYTAĆ STUDIUM PLANSZA NR 4 POLITYKI OGÓLNOMIEJSKIE – KOMPOZYCJA
 38. 38. DZIEDZICTWO JAK CZYTAĆ STUDIUM POLITYKI OGÓLNOMIEJSKIE – DZIEDZICTWO PLANSZA NR 12
 39. 39. MOBILNOŚĆ JAK CZYTAĆ STUDIUM PLANSZA NR 14 POLITYKI OGÓLNOMIEJSKIE – MOBILNOŚĆ
 40. 40. JAK CZYTAĆ STUDIUM POLITYKI OGÓLNOMIEJSKIE – INFRASTRUKTURA - ENERGETYKA PLANSZA NR 15
 41. 41. JAK CZYTAĆ STUDIUM PLANSZA NR 16 POLITYKI OGÓLNOMIEJSKIE – INFRASTRUKTURA – SIECI KOMUNALNE
 42. 42. DOBRZE, ALE SKĄD MAM WIEDZIEĆ W JAKIEJ JEDNOSTCE MIESZKAM ? JAK CZYTAĆ STUDIUM
 43. 43. http://geoportal.wroclaw.pl/studium/ JAK CZYTAĆ STUDIUM
 44. 44. JAK CZYTAĆ STUDIUM http://geoportal.wroclaw.pl/studium/
 45. 45. http://geoportal.wroclaw.pl/studium/ JAK CZYTAĆ STUDIUM
 46. 46. JAK CZYTAĆ STUDIUM http://geoportal.wroclaw.pl/studium/
 47. 47. JAK CZYTAĆ STUDIUM http://geoportal.wroclaw.pl/studium/
 48. 48. http://geoportal.wroclaw.pl/studium/ JAK CZYTAĆ STUDIUM
 49. 49. DZIEKUJĘMY ZA UWAGĘ

×