Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

190828 royal council (6) passakorn

1,077 views

Published on

ดร ภาสกร ประถมบุตร - Technology for Smart City
การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ประเทศไทยกับความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล (Digital Transformation Challenges for Thailand)”

Published in: Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

190828 royal council (6) passakorn

 1. 1. สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Promotion Agency Technologies for Smart City by Dr. Passakon Prathombutr Senior Executive Vice President สํานักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) 80 ถนนลาดพร้าวซอย 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 www.smartcitythailand.or.th
 2. 2. 2
 3. 3. 3 73,560 Ton/day 1.1 kg/day/person Average time spending on traffic: 56 hr./year
 4. 4. Which one is a Smart City? Underground cable Taxi App PM2.5 sensor Smart Lighting Smart Parking Smart Building Solve pain points? Sustainable?
 5. 5. 6 Why? ปัญหาการขยายตัวของสังคมเมือง โอกาสที่เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา โอกาสทางธุรกิจ What? เมืองน่าอยู่ ยั่งยืน ตามบริบทพื้นที่ เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย To Whom? ตอบโจทย์คนอยู่อาศัย นักท่องเที่ยวในพื้นที่ คนที่มาทํางาน Where? พื้นที่ขนาดตําบลหรือเทศบาล กําลังดี ประชากรไม่ตํ่ากว่า 10,000 คน ทุกที่ที่มีความพร้อม When? How Long? พัฒนาทันทีที่พร้อม พัฒนาตลอดเวลา ไม่มีสิ้นสุด Howto? ศึกษาโจทย์ ตั้งเป้า วิสัยทัศน์ ร่วมกับ เจ้าภาพตัวจริงและคนในพื้นที่ วางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เน้น data มาพัฒนาเมือง หาพันธมิตรทํา Solution มีโมเดลการบริหารจัดการยั่งยืน
 6. 6. 7 5G, IoT Mobile app CCTV LoRa WAN e-Ticket e-Payment Big data IoT sensor
 7. 7. 8 เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ ทรัพยากร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ ทันสมัยให้ประชาชนในเมืองอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน นิยามและลักษณะของเมืองอัจฉริยะ “ ”
 8. 8. ลักษณะเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน วิธีสมัครรับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ
 9. 9. เป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 10 2561 - 2562 2562 - 2563 10 เมืองอัจฉริยะ 7 จังหวัด 30+ เมืองอัจฉริยะ พื้นที่ 24+ จังหวัด เมืองเป้าหมาย 1 ภูเก็ต 2 ขอนแก่น 3 เชียงใหม่ 4 ชลบุรี 5 ระยอง 6 ฉะเชิงเทรา 7 กรุงเทพมหานคร 8 เชียงราย 9 พิษณุโลก 10 น่าน 11 อุบลราชธานี 12 อุดรธานี 13 หนองคาย 14 นครพนม 15 มุกดาหาร 16 กระบี่ 17 พังงา 18 สงขลา 19 ยะลา 20 ปัตตานี 21 นราธิวาส 22 สตูล 23 นครศรีธรรมราช 24 ระนอง 25 จังหวัดอื่นๆ ที่มีความพร้อม เมืองเดิม 2563 - 2564 60 เมืองอัจฉริยะ 30 จังหวัด 2563 - 2564 100 เมืองอัจฉริยะ 76 จังหวัด + กทม. • ให้บริการ City Data Platform ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ • บริการเมืองอัจฉริยะของภาครัฐ และภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 100 บริการ • เมืองอัจฉริยะได้รับการยอมรับระดับโลก 3 เมือง แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศ ไทย
 10. 10. สมัครและส่งข้อเสนอ ผ่าน เว็บไซต์ smartcitythailand.or.th ตัดสินตาม 7 เกณฑ์ และประกาศรับรองโดย คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ การส่งเสริม เช่น สิทธิประโยชน์ ทางภาษีจาก BOI ผ่าน จะได้รับตราสัญลักษณ์  Define Vision of the area  Infrastructure  Data platform/Cyber security  Solutions  Sustainability Model and Competitive Advantage วิธีสมัครรับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ 11
 11. 11. 12 การกําหนดเขตเมือง อัจฉริยะ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ประเภท และลักษณะของเมือง อัจฉริยะ บริการระบบเมืองอัจฉริยะ กิจกรรม หรือโครงการที่ เสนอตามประเภทของ เมืองอัจฉริยะที่ขอรับการ พิจารณา ที่ครอบคลุมถึง บริการภาคบังคับในกรณีที่ กําหนด และบริการอื่นๆ ตามความเหมาะสม แผนดําเนินการ โครงสร้างพื้นฐานของ เมืองอัจฉริยะ ทั้งด้าน ดิจิทัล และโครงสร้าง พื้นฐานอื่นๆ เช่น คมนาคม พลังงาน สาธารณูปโภค หรือ อื่นๆ ที่สอดคล้องกับ เป้าหมาย ระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูล และแนวทางการบริหารจัดการ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆ ของเมืองและบุคคล แผนการบริหาร โครงการและ กระบวนการสร้างการ มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิด ความยั่งยืนในการ ดําเนินงาน การกําหนดพื้นที่ และเป้าหมาย บริการพื้นที่ และ ระบบเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน แนวทางการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาระบบ ข้อมูลและความปลอดภัย แนวทางการ บริหารจัดการ อย่างยั่งยืน ❷❶ ❸ ❹  วิธีสมัครรับตราสัญลักษณ์เมือง อัจฉริยะ วิธีสมัครรับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ
 12. 12. Digital Technologiesnon‐Digital Technologies IoT Big Data AI CPS Biotech Material Nanotech Civil Phycology Urban design Energy Digital infrastructure
 13. 13. Opportunity
 14. 14. 17 IoT Big Data AI CPS Sensor NB‐IoT/5G LoRa/Sigfox MQTT CoAP EPC,Ucode CCTV Cloud Storage Hadoop/Spark ETL Cleansing Anonymized Blockchain Social Network Geospatial Machine Learning Deep Learning Cloud computing Edge computing Quantum computing Digital Twin Co‐bot AV MR
 15. 15. 19 5G
 16. 16. TRAFFY
 17. 17. 24 IoT Big Data AI CPS Sensor NB‐IoT/5G LoRa/Sigfox MQTT CoAP EPC,Ucode CCTV Cloud Storage Hadoop/Spark ETL Cleansing Anonymized Blockchain Social Network Geospatial Machine Learning Deep Learning Cloud computing Edge computing Quantum computing Digital Twin Co‐bot AV MR
 18. 18. https://hortonworks.com/blog/hadoops‐part‐in‐a‐modern‐data‐architecture/
 19. 19. 27 http://engineering.sjsu.edu/files/public/docs/events/greentalk/gao‐smart‐city‐presentation‐updated.pdf
 20. 20. 30 IoT Big Data AI CPS Sensor NB‐IoT/5G LoRa/Sigfox MQTT CoAP EPC,Ucode CCTV Cloud Storage Hadoop/Spark ETL Cleansing Anonymized Blockchain Social Network Geospatial Machine Learning Deep Learning Cloud computing Edge computing Quantum computing Digital Twin Co‐bot AV MR
 21. 21. Source: Iain Brown, PhD Classification Anomaly detection Route Optimization Prediction/Forecasting Object identification Language Processing Image Processing
 22. 22. 32 http://engineering.sjsu.edu/files/public/docs/events/greentalk/gao‐smart‐city‐presentation‐updated.pdf
 23. 23. Mindstree is an AI-powered Travel Tech startup based in Bangkok, Thailand. The company engages directly with Tourism Authority of Thailand (TAT) to provide consumer insights based on analysis of online data and digital footprints. Over the past years, Mindstree has been assigned to study and provide insights on Thailand’s potential growth market segments such as Long Stay Tourists and Digital Nomads. Voice of Tourists (VoT) is Mindstree’s flagship product. An analytic platform that collects, monitors and analyses millions of data points to gain deep insight and to better understand what tourists think about Thailand major tourists attractions. United States of America Data Set 2019 Copyright © 2019 Mindstree – Voice of Tourists (VoT) VoT shows in general that US travelers are mostly interested about traveling to Chiang Mai and followed by Phuket. Only a few are interested in Hua Hin.
 24. 24. United States of America Data Set 2019 Copyright © 2019 Mindstree Voice of Tourists (VoT) VoT shows in general, most of the US travelers to Thailand are fond of Hua Hin (despite having least interest) followed by Chiang Mai – they are less fond of Pattaya.
 25. 25. United States of America Data Set 2019 Copyright © 2019 Mindstree – Voice of Tourists (VoT) Further analysis using VoT shows that Chiang Mai has received a lot of positive reviews from US Foodies – heavily influenced by Netflix shows, Khao Soi has seen a significant jump in search volume along with positive sentiments.
 26. 26. Phuket Smart City: “Sustainable Tourism Industry” City Challenge Unsustainable Tourism Industry Smart City Data Platform  International Recognition 
 27. 27. Phuket Smart City Smart Living ‐ CCTV command center and analytics services ‐ Ambulance operation center ‐ Marine command center and smart piers  Smart Environment ‐ IoT environment sensors and waste management
 28. 28. Phuket Smart City Smart Economy ‐ Smart city innovation park ‐ Digital transformation and Startup boost up  ‐ Free Wi‐Fi for tourist / behavior analytics  Smart Governance ‐ Phuket disaster command center ‐ Phuket city data platform Smart People ‐ Schools database and  monitoring system   Smart Mobility ‐ Phuket smart bus ‐ Phuket mass rapid transit (LRT)
 29. 29. ใช้ปัญหาเป็นโจทย์ตั้งต้น ไม่ใช่เอาเทคโนโลยีนํา
 30. 30. Thank you passakon.pr@depa.or.th 42

×