Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

190828 royal council (2) worsak

1,422 views

Published on

ศ ดร วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย - สังคมดิจิทัล - ตัวอย่างประเทศจีน
การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ประเทศไทยกับความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล (Digital Transformation Challenges for Thailand)”

Published in: Technology
 • Login to see the comments

190828 royal council (2) worsak

 1. 1. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 1 โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สํานักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
 2. 2. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 2
 3. 3. หลักสูตร Singularity University ศึกษาจากหนังสือและยูทูป หลักสูตรวิทยาการไทย-จีน การเยี่ยมอุตสาหกรรมในเซินเจิ้น 327/08/18 W. Kanok-Nukulchai
 4. 4. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 4
 5. 5. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 5
 6. 6. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 6 SU Global Summit Overview: The 21st Century is a Wild Time to Be Alive
 7. 7. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 7
 8. 8. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 8
 9. 9. พัฒนาการเทคโนโลยีของจีน สงครามเทคโนโลยี จีน-สหรัฐ ชีวิตประชาชนในสังคมดิจิทัล ความท้าทายในสังคมดิจิทัล บทเรียนสําหรับประเทศไทย วิวัฒนาการนวัตกรรมเทคโนโลยี
 10. 10. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 10
 11. 11. การเปลียนแปลงในโลกนีเกิดขึนตลอดเวลา ช้าหรือเร็วเท่านัน Singularity ! 118/29/2019 W. Kanok-Nukulchai ตะวันตกใช้ 300 ปี จีนใช้เวลา 30- 40 ปี
 12. 12. Exponential Growth 128/29/2019 W. Kanok-Nukulchai การเติบโตแบบก้าวกระโดด ของเทคโนโลยีใหม่
 13. 13. (Credit photo: Anders Lindgren) 138/29/2019 W. Kanok-Nukulchai จํานวนปีทีเทคโนโลยีเกิด ใหม่จะต้องใช้เวลาจนมี ผู้ใช้งานครบถึง 150 ล้าน คนทัวโลก จะสันลงเรือยๆ
 14. 14. 2017 2025 2055 Ray Kurzweil’s Mind-Boggling Predictions for the Next 25 Years,2015 https://singularityhub.com/2015/01/26/ray-kurzweils-mind-boggling-predictions-for-the-next-25-years/ 14 การทํานายพลังสมองของคอมพิวเตอร์ในอนาคต
 15. 15. Peter Diamandis  Process of Disruption. A road map of rapid development leading to disruptive technologies • digitization • demonetization • dematerialization • Democratization • disruption 158/29/2019 W. Kanok-Nukulchai
 16. 16. Digital information is easy to access, share, and distribute, it can spread at the speed of internet. (Credit photo: W. Kanok-Nukulchai ) 168/29/2019 W. Kanok-Nukulchai
 17. 17. Separated technologies that were once bulky and expensive are now all in a smart phone. (Credit photo: P. Diamantis ) 20 Years Later….All of these fit in your pocket… 178/29/2019 W. Kanok-Nukulchai
 18. 18. Money is increasingly a non-issue, as technology becomes cheaper, often to the point of being free. (Credit photo: P. Diamantis ) 188/29/2019 W. Kanok-Nukulchai
 19. 19. Powerful technologies are no longer only for governments, large corporates, or the wealthy. (Credit photo: W. Kanok-Nukulchai ) 198/29/2019 W. Kanok-Nukulchai
 20. 20. Exponential Growth Linear Growth Sooner or later, traditional product will be outperformed and disrupted by digital technology. (Credit photo: W. Kanok-Nukulchai ) 208/29/2019 W. Kanok-Nukulchai
 21. 21. (Credit photo: Tony Seba)8/29/2019 W. Kanok‐Nukulchai
 22. 22. (Credit photo: Tony Seba) 13 Years Later 8/29/2019 W. Kanok‐ Nukulchai
 23. 23. Shibuya 2017 Shibuya 2030 13 years later (Credit photo: W. Kanok‐Nukulchai ) 8/29/2019 W. Kanok‐Nukulchai
 24. 24. 8/29/2019 W. Kanok‐Nukulchai TECHNOLOGY DISRUPTIONS (Already Here) (Credit photo: W. Kanok‐Nukulchai )
 25. 25. 8/29/2019 W. Kanok‐Nukulchai TECHNOLOGY DISRUPTIONS (Coming Soon…) (Credit photo: W. Kanok‐Nukulchai )
 26. 26. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 26 บูรณาการของเทคโนโลยี
 27. 27. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 27
 28. 28. 8/29/2019 W. Kanok‐Nukulchai 28 New York 1990 New York 2020 ปฏิกริยาเมือเจ้าหญิงนิทราตืนจากหลับไป 30 ปี
 29. 29. 8/29/2019 W. Kanok‐Nukulchai 29 Shenzhen 2020Shenzhen 1990 ปฏิกริยาเมือเจ้าหญิงนิทราจีนตืนจากหลับไป 30 ปี
 30. 30. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 30 วงจรการเติบโตธุรกิจดิจิทัลจึนวงจรการเติบโตธุรกิจดิจิทัลจึน ลอกเลียนแบบ จากสหรัฐ ดัดแปลงให้ ดีกว่า สร้าง นวัตกรรมของ ตนเอง กําลังเข้าสู่ยุค Copy-from- China
 31. 31. 8/29/2019 W. Kanok‐Nukulchai 31
 32. 32. วันประวัติศาสตร์ แห่ง การเริม E- Payment ในจีน เมืออังเปา ดิจิทัล ตรุษจีน ปี 2014 มีผู้ ร่วม 16 ล้านราย ไวรัล Mobile Payment เกิดในวันตรุษจีน 2014ไวรัล Mobile Payment เกิดในวันตรุษจีน 2014
 33. 33. จํานวนผู้ใข ้WeChat ส่งเงิน ”อังเปา” ผ่านมือถือในวัน ตรุษจีนเพิมขึนทุกปี (หน่วยล ้านคน)
 34. 34. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 35 แหล่งของ Big Data ของจีน
 35. 35. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 36 แหล่งของ Big Data ของจีน
 36. 36. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 3737 ในวันที 25 มีนาคม 2016, โปรแกรม AlphaGo สามารถชนะ แชมปโลกชาวเกาหลี Lee Sedol 4-1 แมทช์ ซึงถ่ายทอดสดมีคนชม กว่า 280 ล้านคนในประเทศจีน CHINA’S SPUTNIK MOMENT ! ในวันที 25 พฤษภาคม 2017, โปรแกรม AlphaGo สามารถชนะดาวรุ่งชาวจีนวัย 19 Ke Jie โดยชนะอย่างราบคาบ 3-0 แมทช์ ประมาณ 2 เดือนต่อมา (20 กค 2017 China’s State Council ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ใน ”แผนพัฒนา AI ยุคใหม่” (新⼀ 代⼈⼯智能发展规划) • ภายในปี 2020 จีนจะเป็ น ผู้นําโลกในการประยุกต์ AI • ภายในปี 2030 จีนจะเป็ น ศูนย์กลางโลกนวัตกรรม AI
 37. 37. AlphaGo Zero learned  by itself from scratch, thus  removing the constraints of human knowledge.
 38. 38. AlphaGo Zero 100 ‐ AlphaGo Master 0
 39. 39. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 42 การส่งดาวเทียม Sputnik ในวันที 4 ตุลาคม 1957 ของสหภาพโซเวียต ได ้สร ้างความตะลึงต่อ ชาวอเมริกัน จนประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต ้อง ประกาศให ้โครงการอวกาศเป็นวาระสําคัญ แห่งชาติ คําว่า “Sputnik moments” จึงถูกใช ้ในจังหวะที กําลังตะลึงงัน ต่อความสําเร็จของคนอืนโดยคาด ไม่ถึง
 40. 40. อะไรคือ Sputnik Moment ที 3 สําหรับ ประเทศจีน? 438/29/2019 W. Kanok-Nukulchai
 41. 41. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 44 If China is cut off from US technology at will, China will be determined to build its own technology, from top to bottom.
 42. 42. ยุทธศาสตร์ในการขับเคลือนให้เป็ นผู้นําเทคโนโลยีโลก
 43. 43. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 46
 44. 44. 8/29/2019 W. Kanok‐Nukulchai 47
 45. 45. กับดักธูสิดิดิส "สงครามไม่ อาจหลีกเลียง ได้ ถ้าเกิดมีผู้ ท้าทายเหมือน จะชิงอํานาจ ซึงสร้างความ หวาดกลัว ให้แก่ผู้ครอง ตําแหน่งอยู่"
 46. 46. กรณีธูสิดิดิส ในอดีต
 47. 47. ความสําเร็จของเศรษฐกิจดิจิทัลของจีน
 48. 48. 8/29/2019 W. Kanok‐Nukulchai 51 China is expected to continue its rapid digitalization
 49. 49. 8/29/2019 W. Kanok‐Nukulchai 53
 50. 50. ดร. ลี ไคฟู ผู้เชียวชาญชาว อเมริกันเชือสายจีน ได้ชีว่า ใน ปัจจุบัน จีนได้แซงหน้าสหรัฐฯ แล้ว ในการประยุกต์ใช้งาน AI ในชีวิตประจําวัน โดยอาศัยข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 54
 51. 51. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 55 ทฤษฎี AI ไม่มีอะไรใหม่ตังแต่ปี 2010 และไม่ใช่เป็ นศาสตร์ที สลับซับซ้อน ถึงขนาดต้องใช้นักวิจัยระดับสูงในการใช้งาน Deep Learning ซึงเป็ นการแสวงหา short cut จากข้อมูลมหาศาล เพือเอา มาใช้ตัดสินในสถานะการณ์ใกล้เคียงกัน การจะใช้งานได้ผลถูกต้องและแม่นยํา AI จึงต้องมีการ “ฝึก”ด้วยจํานวณข้อมูล มหาศาล (Big Data)
 52. 52. Key Asset of Human at Various Ages Agricultural Age Industrial Age  A.I. Age Yuval Noah Harari 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 56 ทรัพยากรทีสําคัญของมนุษย์ชาติในยุคต่างๆ
 53. 53. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 57 สหรัฐฯยังนําหน้าประเทศอืนๆในงานวิจัย โดยมีนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชียวชาญระดับสูงด้าน AI จํานวนมาก
 54. 54. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 58 สหรัฐฯเน้นการค้นหา จีนเน้นการประยุกต์ใช้
 55. 55. 8/29/2019 W. Kanok‐Nukulchai 59 6 ปัจจัยทีทําให้ประเทศจึนผงาดสู่ความเป็ นมหาอํานาจด้าน AI
 56. 56. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 60
 57. 57. QR Code – ระหัสเพือชีวิต(ดิจิทัล)
 58. 58. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 62
 59. 59. 8/29/2019 W. Kanok‐Nukulchai 63 ทําไมชาวตะวันตกคิดว่า ใบหน้าคนจีนเหมือนกันทุกคน
 60. 60. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 64 Social Credit System - คะแนนความประพฤติ
 61. 61. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 65
 62. 62. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 66 เสียความเป็ นส่วนตัว ความปลอดภัย ช้อมูลปลอม คนตกยุคเดียวดาย ความมังคังยิง เหลือมลํา งานถูกหุ่นยนต์แย่ง ความท้าทายในสังคมดิจิทัล
 63. 63. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 67 ปัญหาของสังคมไร้เงินสด
 64. 64. https://www.pearvideo.com/video_1442265
 65. 65. https://www.pearvideo.com/video_1442265 ไปเลย ทีนีไม่รับเงินสด !
 66. 66. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 70
 67. 67. ภูเขานําแข็งแห่งการเปลียนแปลง (ICEBERG OF CHANGE) ความชะล่าใจเป็ นต้นตอ ของความประมาท ซึ่งเป็ น บ่อเกิดแห่งความหายนะ ส่วนยอดของ ความเปลี่ยนแปลง ความ เปลี่ยนแปลง ขนาดยักษ์ 1% ความท้าทาย เสี้ยวหนึ่งที่ ปรากฏ 99% ความท้าทาย มหันต์ที่มองไม่ เห็น 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai
 68. 68. Nuclear War A.I.  Revolution THREE GLOBAL THREATS  Climate  Change Yuval Noah Harari
 69. 69. โลกแห่งความเหลือเฟือในอนาคต (แต่ผลิตผลจะอยู่ในการควบคุมของชนชันผู้ควบคุม AI) ผลผลิตจาก A.I. • ความมังคังเพิมขีน • ช่วงอายุขัยทียาวขีน • อาหารทีเหลือเฟือ • พลังงานทดแทนไม่จํากัด • การเดินทางทีไร ้ขอบเขต • การเชือมโยงทันตา โลกใหม่ยุค A.I.
 70. 70. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai “Useless Class”
 71. 71. MILITARY SUPER‐ELITE War Prisoners Useless Class
 72. 72. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai 76 • ในศตวรรษนี เราจะเห็น ปรากฏการณ์ชนชันทีไร้ งานทํา ผู้ไม่สามารถมี บทบาทในการสร้าง อํานาจ ความมังคัง และ บารมีในสังคม คนเหล่านี จะกลายเป็ นชนชันทีไร้ ประโยชน์ • ความเหลือมลําไม่ได้เกิด ในระดับคน แต่จะเกิด ระหว่างประเทศด้วย
 73. 73. ชนชันไร ้ประโยชน์ อาจได ้”ค่าประทังชีพพืนฐานสากล” โดยประเทศส่วนใหญ่จะเป็นผู้รับ จากประเทศส่วนน้อยซึง ควบคุม AI ดังนัน รัฐบาลชาติเหล่านีจะไร ้ความหมาย และอาจกลับเข ้าสู่ไร ้พรมแดน หรือ ยุคอาณานิคมอีกครัง
 74. 74. บทเรียนสําหร ้บประเทศไทย
 75. 75. 8/29/2019 W. Kanok-Nukulchai เป็ นหน้าทีของคนรุ่น เราทีจะต้องใช้ ทรัพยากรส่วนใหญ่ทีมี อยู่ ลงทุนสร้างอนาคต ให้แก่ลูกหลานเราเพือ จะได้ไม่ตกไปสู่ “ชน ชันไร้ประโยชน์ (useless class)“, เรา ต้องเริมเปลียนรูปแบบ (Transform) ระบบ การศึกษา ก่อนทีจะ สายเกินไป
 76. 76. Mobile: +6681-814-0404 Email: worsak@gmail.com Prof Worsak Kanok-Nukulchai Contact Me .

×