Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Urdu bible new testament

415 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Urdu bible new testament

  1. 1. 1 âŁ◊ä P ˛©òýN ≥ íŠ ≈ Ë .èåý≈ ¼ èÐv èiVèŠâЬP XèÖÐIH d a ȱ  ≈Šdèv ˛©³ Pîä èÁ ¢ üŠ√ ñ ý b vm © .èåý≈ ¼ èÐv èiVèt@VèŠâЬP a P (38-23:3èuü≠) ≥ a ≈ P .èåý≈ ¼ èÐv èiö„øü’Š èt@ 8 d`P ¢ ¢ ³ Pîä èÁ ¢ Uà PU V` . ≈Šdèv ˛ƒPîä èÁ ˛©ñŠ üŠ√ šØ ø b v m © ` ñ ý ä v m Ë ≈ .èåý≈ ¼ èÐv èiXPdüŠ√ ö„øü’Š a .¢ ¢ ³ Pîä èÁ ¢ Xèšl£Ð¬P, Uà PU Ø ø b vm © š ` 1 .èåý≈ ¼ èÐv èiVèŠNŽ ∫XPdüŠ√ a v˙ .èåý≈ ¼ èÐv èiXèvüŠ√VèŠNŽ H a ä v˙∫ 9 .èåý≈ ¼ èÐv èi_èÄ∂PXèšl£Ð¬P a 2 .èåý≈ ¼ èÐv èiŽ Á @XèvüŠ√ a £±P ä .èåý≈ ¼ èÐv èiÄ üÁ·Š√ _èÄ∂P a a .èåý≈ ¼ èÐv èiVèŠâ¡Ž ± Ž Á @ a £ £±P a à œ .èåý≈ ¼ èÐv èi˛ƒèåÐ≈ ¢Pd`PVPUü’Š Ä üÁ·Š√ t ≈a .èåý≈ ¼ èÐv èiò‰Nn VèŠâ¡ Ž ± a ¯ ä £ 10 a d ≈ èåý≈ ¼ èÐv èiWdPŽ d`PZdèsVPUü’Š 3 .èåý≈ ¼ èÐv èi³ ü≥P ò‰Nn a b ¯ ä òÓý≈˙ÿý≈ bèn ˛© P b ³ .èåý≈ ¼ èÐv èiVèŠâøüŠ√ ³ ü≥P a b .èåý≈ ¼ èÐv èi³ `˚ı± Zdès a b a ÃèåÐ≈ ¢ ^Pd`PVèŠâä üœVèŠâøüŠ√ .èåý≈ ¼ èÐv èi˛ © ¬ Šv 11 .èåý≈ ¼ èÐv èiXPd ³ `˚ı± a b ô ≠ ¢ ¢ ü©íÐvèÐv ¢£©îŠâ¡ ü©büŠ√Uü’Š ½ ¿`^P È © ≈¸ .èåý≈ ¼ èÐv èiÄ PŽ ŠâŸ∫ XPd a aî 4 Ôý .¢≈ .èåý≈ ¼ èÐv èi³ üÂ◊ä Ä PŽ ŠâŸ∫ a b ≈a ³ Pîä èÁ ¢ îÖÐ√ ¢ ¢èŁm ¢ íÐvèÐv ü©büŠ√Uü’Š b vm ø © ä ≠ √ ≈ 12 .èåý≈ ¼ èÐv èi³ üŸ“t ³ üÂ◊ä a b b ≈ ≈dè .: ñŠ v  ý .èåý≈ ¼ èÐv èiŽ ∫üÐ√³ üŸ“t a ˙ b 5 .èåý≈ ¼ èÐv èiíŠ PòýË≠èŠâø VèŠâä üœ a v ¬ Šv .òÓý≈ Ä ±Pdbèn ˛© ∫üÐ√ † ˙ Ž .èåý≈ ¼ èÐv èiíÐvèÐvN Ž íŠ PòýË≠èŠâø a dd v .èåý≈ ¼ èÐv èiîŠâЬüª Ž ∫üÐ√ a ˙ .èåý≈ ¼ èÐv èiUü’ŠÐ¬PíÐvèÐv dN a Ë d Ž 13 Óý≈ ½ `dbèn ˛©îŠâЬüª ò a Ë¡è ≠PUü’ŠÐ¬P .èåý≈ ¼ èÐv èióŠ Šâ Ë a .èåý≈ ¼ èÐv èiòNŠ√ îŠâЬüª a ‰ .èåý≈ ¼ èÐv èid`Ž èr óŠË¡èŠâ≠P a d .èåý≈ ¼ èÐv èiVè− UèÐv Uà PU òNŠ√ a t ` ‰ 6 .èåý≈ ¼ èÐv èi_`îp d`Ž èr a d 14 .èåý≈ ¼ èÐv èi³ èÅŠË”t Uà PU a b ` ± .èåý≈ ¼ èÐv èióŠ a ËÁ P_`î p .òÓý≈ òŒ VdYüŠÈЬ ˛©VèŠv d`Pbèn ˛©³ èÅŠË”t łm b ± ËÁ P .èåý≈ ¼ èÐv èiUü’Š≠PóŠ a Ë .èåý≈ ¼ èÐv èiXèÖÐIH d bèÅŠË”t a ȱ ³ 7
  2. 2. 2 5:2-15:1 òýNË≥ Ã˛ƒ üšØ ï~nèm ïÖŠ√dŽ ¢ ^îà≠P W`H V` ïC© È©.èv üšØ ïäv VUŽ ]üÁ üý√ U© d büŠ ä d ± .èåý≈ ¼ èÐv èidŽ ‡ŠÈ≠PUü’Š≠P a ˙ Ë 15Xèv èiïłÄÐ≈ ^I üý√ d`P .˛´c£©PîŠâð ü©¢ ê V` 21 .¢ ä N P ȯ ¬ þŠÐv ŠvP šØ .èåý≈ ¼ èÐv èi³ èNý≥dŽ ‡ŠÈ≠P a bâ ˙büšØèâH ¢ ³ P ü© bü´ ≠ ¢P V` ïC© büŠÈ© .èâÔ®* üŠ√ ä´ © b ü ä¬ Èð ä d .èåý≈ ¼ èÐv èiÄ üÁ·Š√ ³ èNý≥ a a bâ Í.èj¢TU aèŁÄ≈¢ √ à ½ äø .èåý≈ ¼ èÐv èiúH üŠHÄ üÁ·Š√ 16 a ø √a ý ® ± ¢ î `Pî ½ º˙‡≥ ˛©òËä ï ©büŠÈ©22üð√ V` èåý≈ èŠvèâЬ •ł◊ üŁ ä ä Á ¸ √ v m Ð ¬C .èåý≈ ˚lü− èióŠ≈˙≤úH üŠH š µ ø√ ®Ä ø ï ¢ ¢ ¢ üšØ Pdê ïC©èjüšØ büŠ√ V` 23 .P üšØ •ł◊ † Šv Ã≠ © ä È √ ý≈ bè ˛©üŠ√ óŠ≈˙≤ .òÓ n ŠvPÎíŠ Püä√èN I ü©^Pd`P.˛´c£©PîŠâðü©ïłÄÐ≈ ê ©üšØ ï~nèm YdPüäÈ© v H Å∫ ¬ N ŠvP£ .°Š¯šl ¢dè|√ ¢ Xèv ¢* ñŠ ü©üŠ√ ý ð ø ä © ËÂ≥ √ (Í¢ •ý≈èt cdèÅšÆ PîHÎòäË·Š√ íŠ Püä√èN ∫)*Í.¢ °Š¬UXèv èi šØ m Á v H ÅI ´ ä È ä ’®¢ ¢˙º ¢ îä `PîÁ üý√ èjŁm ¢ îä Šä Ä Ł± úH üŠH¢ © ý− © v m è ø â¯v † ø √ ¯t 24 bü´ ≠ ¢ Uà PU °Š¯ÃüšØ °Š¯ý−ð√ VUüł± êUà PU ¢ Xèšl£Ð¬P17 ü ø ` v â ý ` ø võÁ ` ¢ óŠ ° Šâ ∑ © ≈˙≤ ³ œ 25 .è ≠ £©SüÐÈ¡ òýËšØè Ь ü©óŠ≈˙≤ û√è ≥ ¢ °Š¯n íÐvè .°Š¯ÃüšØ °Š¯ý−ð√ VUüł± ê¢è ¢ dè Ω£´°Š¯n íÐvè ü© ≠  Šâ Šâ ÐÑ © Ðv v â ý ä Łm é â v √ È ý ÐvúH üŠH d`P .èå® ïäv û”Öý ò‰ä Ł ¢ ^P úH üŠ√ ê¢ üšØ íÅ °Š¯ý−ð √ ¯m ø ∞ â √ VUüł± ê¢ üšØ Pî ð ¢ ñ ≥ ¢ î √ ¢ ¢d î ¡ Ë ø√ d øH ýä v√ v √ ý ä Šâ¬ © Š ø ÖÐ © ä Ø Šâ Èš .èŠvUXèv èiÍüŠ√Îü©ïłÄ≈ ^P¢ ä NÐ ä √ .°Š¯ÃüšØ v înP@˛©b à Pü−Š¯ð òÐËØŽ n ¢ ¢ ¢ ¢ üŠ√ `  v š î Ã≠ © ä ”n ø È È (½ UT` èŠv)¦ ÃPîŠâð ˛©üŠ√ a ù√ ¬ ÷¨ ½ ŠÈЬ ¢ ï Uü’Š üŠ√ °Š¯n ¢è Ž ¢ Vè Uè ùŠ√U`˚˜šló † © Šv ≈ √ ä nd © − Ðv Š (7-1:2èuü≠) tò¿˚−≥ îÖÐ√ ¢ ¦ ÃPîŠâð ˛©üŠ√ .P üšØ PîŠâð °Š¯n bà èj ˝ © ù√ ¬ ¬ ` 2 ù√ ¬ ËÂ≥ W˙π^P¦ ÃPîŠâð ˛©üŠ√ .òÓý≈ óŠ≈˙≤bèn ˛©ñŠ üŠ√ 18 ü ä√ ¨èr ³ P 2 .¢ @°Š¯n ó“− `£Š¬ ó¨èr îä ł ¢ êÅ≤bü´ ≠ ¢ büŸ b √ à P t â± © kè ³ œ .òÓý≈ ˛ƒüšØ ˛ƒè}ø ˛©óŠ≈˙≤¢ úH üŠH ¢ ¢ YUè− ˛ƒ üšØ ° Šâ≠ à à ø ø √ Ã≠ © È t à šØ ¬ Š t büŠ ≈ šØ ø^P?¢PüšØ PîŠâð bè ≈ üŁ± Vè− UèÐv èi √Uü’ŠÎ¢ bè ®åł∞üð√ ¢ è .¢ òÃË´üšØ ï~nèm V`ïC©èåý≈ ó“r èi½ èÐv ^Pü©^PòšÆ ¢ ¢ YUè− šØ a ≈ ”ð ø tü©ùŁ± ¢ PüšØ ü”q °Š¯n _˚−≥ Vdèâøê ä èâЬ ¦ ÃPîŠâð ˛© ¢ óŠ≈˙≤ 19 .¢ òÃË´üšØ ï~nèm ¢ £ÞP ¢ *^îà≠P W`HóŠ≈˙≤ Ø š ˝ ý ŠvPTP`¢ ý ù√ ¬√ ø Ø š ø ¬ © d Í.°Š ¯šl ¢ @¢ ¢ ¢£©VîŁÄæü©^PóšÆ £©•œ ¢ bü´ ≠ ü©óŠ≈˙≤.èåý≈ ³ èáä PèåłN Pê H üŠHTP`¢èłmd YUè− à P Ã≠ © ä √ È √ ŠvU © ü b √ ∞ ŠvPúø √ √ ä t ü ≈© “− `£Š¬ d`P *ùŠ√U`˚˜šl Ä Ł±3 t ± .èåý≈ ïäv îä Âð√ ü©^P èv£©Vîä ≥˚− ` XUèv ¢èt V` ¢ ïŁm` ˛©ùŁ ø ≥ ≈büŠ√U ü’Š ü©bü´ ≠ XèÅý ¢ ó Š† â ä â ¥ ääÈ4 .¢ üšØ ³ èáŠ√£ð¬ üý√ PüšØ Xü”Ö≥ °Š¯n cdèÐv ¢ Vè− UèÐv ¢ ¢ ô b − © t Ãä © Ȭ Ãè}ø £ð¬ düπ ïŠâ„Á .èåý≈ èâšØèłm èv£©Â üÂä n ü©˛ È ý ä W ¯ ± “Ö≥³ Š¯Å d`P èÅä Ød ¢ büäÈšØèi YUü’Š XèÅý JdüΩ ¢ ùŠ√U`˚˜šl èiîä `PîÁ , ïC©åý≈ èšld òÆ ² üµ W˙π ^P úH üŠH Ä Ł± 20° Ëš © ≈ ≈P ä √ Š v m è šW ø √†PîŠâð ¢ üŠ√ ïC©èŠâ©½ ºèŠvdU ¢ ³ Pd`P, èŠâ©VèŁÄŒ ü© ½ ·Š√˚− ¬ © ¸ ø b Šv † ¥ cPÎ, è ®¢ ¢˙º ^Pd`P .èŠv@˙flä °Š¯n Ä PüÁ ü©úH üŠHïýâ− ˙º √ ¯t ä ý− P √ a ± ø√ ø½ ŠÈЬ ¢ ïŠvUü’Š V`ÎïC©è ® ä bü’ä≈P 5 ?¢ ò‰ä ü©ïC—˛©¢üšØ† © ≈ ¢√ šØ √ Łm ä √ ø ä √ Šv ≈˙≤,úH üŠH *¢ ¢ Uà PU ¢ ¢£©SüÐÈ¡ èv üšØ YüŠÈЬ Y˚˜ý èióŠ ø √ þŠ È ¯Ðv © ` ä ¨W˙π òæI °Š¯n b`£Š¬£◊ý ¢ òÐËä ïC©büŠÈ©.èjüšØ PîŠâð °Š¯n ˚ˆ− ó÷ P ≈ä ¬ √ ¬ æ Ø k .¢èåŒ š ◊˯ m ËÂ≥ ä .ïÐâÁýä n èiPîÁ èŠv (ñŠ )˛ƒèðv ^îà≥òäË·≥ ¢ ùŁ± ñŠÂ © Ë≥ fi≥ ËÂ≥ Ø ý d`P PîH ¢ ¢˙π ³ Ã¯Å d`P W`d ˛©ñŠ .¢ ˛ƒì ®òÓÐ≈ W`H ˛©PîH ïŠv ^îà≠PW`H Á ø Ê√ ° m Š š d m Á d ͽ èŁÄä ΰŠ¯šl òäË·≥ ¢ Xèv üŠ√ üŠ√ a ≈ © ä .°Š¯šl ¢£©Xèi¢ PîH ³ èŠâ≥dU¢ bü´ ≠ ¢P`¢d°Š¯n èŠâä H ïŠv ¢ ˛ƒìnü©ñŠ √ ý © Áb m © ü ≠ ä šØÈ ¬U šØ ý ËÂ≥ 14:7VèŠâ·ÂŠ √ ¢ °Š¯å® ˇ YdPüäÈ© ŠvP ´ d ê d`P ,èåý≈ Vè− UèÐv P˚¥`H èiíŠ ÃP˚¥I Uà PU .¢ TP` ¢@¢ ³ Pîä èÁ ¢ Uà PU èâŠÐv èiUà PU t U ⬠P ` šØ √ ä P ø b v m © ` þ¯ ` ËÂ≥ b m ≈ ≈ ª Š 4-40ñŠ íÐâ¡ ³ P˙ÿŒ ì ð èiïŠvUü’Š (óŠËfl )?`˚˜šl ùŠ√U`˚˜šl Š ˚ ŠvP¢ ä √ ¬ Ë .èåý≈Vè− UèÐv ïŠv íÐâ¡ Sèt dPŽ š l ê ø ¢üšØ PîŠâðñŠ ≥ t
  3. 3. 22-6:2 òýNË≥ 3 ¨¢ °Š¯nÎ ¢ èâ’®îä ` PîH èšld °Š¯n òÆ ˚ı≥ úH üŠH ê ¢˙≤√ä šØ ý v Á m š ø√ ý ä v √ ˛ƒP˙ÿŒ £ð¬ ïŠvUü’Š òÆ ó÷ ½ ŠÈЬ °Š¯n ïuìr ¢ ïŠvUü’Š ä m ≈ š † © ≈ 6ò‘® ©PîH ½ º˙‡≥ ˛©òÐËä Í.* èŠv ìÐv ¢ °Š¯n ˚ı≥ü©¢ c˚˜C≥ ˛ Á¸m ¬ ø ȯ þŠÐv Š ® ê bè d`P ¢ óšÆP òÆ üý√ °Š¯n bü≠P` ¢£© ó èm ŠvP šl šØ š √ ä à a à .˛ƒüšØ Ydüð√ W˙π^P½ èÐv ïŠv ˛ƒüšØ ¢ íŠ ÃP˚¥I ½ N HY˚˜C≥ d`P èj¢@¢ °Š¯n •Ł◊ý © ⬠P †≥P Š √ à Pø ≈ ä m š Í.èjc£©˛ƒP˙ÿŒ òÆ`£ð¬bü´ ≠ ü ¨ Xèr I ý¡ èibüłNÐ≈¢ °Š¯n ó÷ ½ ŠÈЬ íâ ◊ Ôä ä ˬ † 2 : 5 .Vè|ŠÈ≥¢P ¢ büŸ¨èr ïC©PüšØ Xü”Ö≥ ïŠv Ä Ł± ü©ùŠ√U`˚˜šl 16 ø ä √ † Š © NÐ ÷≈ ^P ï ©Ä Ł± .PüšØ QЯÁ Á ½ ’Ð≈ V` üý√ ¢ è è Ь ]ü¡üŠÈЬ Ø Šv â ò˚؎ n ¢ êÅ≤ ò¿˚−≥ £ð¬ düπ ïŠâ„Á ¢ ùŠ√U`˚˜šl Ä ý¬ ±ä¢¢ ł C† èâ ɪ † ä š ä Ð î © kè ˝ √ Š ¸ 7 ø büŸ¨èr ³ P ¢ ùŠ√U`˚˜šl ½ ¿` èi¢ üšØ PîŠâðd`P .èåý≈ èŠâ≠ ³ èŁm ¢ b b √ ä Š¸ ä √ ¬ ü©cdèâø ^H¢ ^HïC©èŠâ©½ ºèŠvdU ¢ ³ P d`P èŠvìH ü© büŸ¨èr ý Pä √ P ¸ ø b Ðv Ôý ô £ ≈ È¢ ïŁm` ^P .¢ ¢ dŽ ´Sèt`U ¢üšØ PîŠâð ü©ïłÄ≈ ^P Ä P ø √ à ¬ NÐ a ø ¨èr òËØŽ n ³ P ¢ ùŠ√U`˚˜šl 8 .èåŒU £ð¬ ½ ¿` ù©êþ≈ ¢ büŸ Ð š î b ä √ Š Šv ¸ ŠâÔ˙ÿ∫ ˛©Sèt `U°Š¯n ]P˙πP¢ ^Pd`P°Š¯n ó † ä © ÷¨ ½ ŠÈЬ ¢ ùŠ√U`˚˜šl √ Š ˙Ôð≈ ¢ bè ®łÄÐ≈ V`ïC©îä ü…ž ¢ YdèŠâ− üšØ d`Pà èŁm Ä ø óý≈ ÎïC©è ® šØ ïN `ž v U ø ø ` † H ≤ H Œ è ¢£©íý¡ ü©büłN≈ ¢ Xè ý ¢ ˙ÿ∫ ó®¢ ^P d`P ¢ó i√m ä â ◊Ð Ôä ä Å≈ © ˬ ø © Í.b`£©VîŁÄæ ü©^P£©Łm òÓÐ≈ °Š¯n ïC©v à èâЬ ¢ £©üý√ ¢ ïłÄÐ≈ è èý ` ý Ô÷ @ ”n N Ł P a à ï U© Ь Áüð√ ½ èÐv ïŠv ˛ƒ üšØ ò‘® ÖŠ√dŽ ¢ VèŠâ≥£Š¬ òËä ˛©PîH W˙π^P 17.èŠvU m bü’ä≈P,¢ ¢ bèšl`Ä Ł± £œ ½ èÐv ˛©Vè− UèÐv ó¨èr ò˚؎ n V9 √ ”|ä ø † äø a â t Ðî à .˛ƒ üšØ Yd ^P V` d`P .èåŒU ü©cdèâø ^P. ¢üšØ ü”q °Š¯n _˚−≥ ¢ Šv √ à ˝ ä √ ý ˬ ÷Šð ¢ cdè ø P ä≥ © b ý Ã≠ Ôł ^H d`P ìłm ¢èt ¢ ³ P Vdèâø V` d`P .¢ üšØ ¢ © È È â ý à ¢`d½ ’Ð≈ V`.èŠvU˛ƒèâøèv`ddPŽ dPŽ d`Pïmüä√ °Š¯n ïC≥PdÎ 18 √ ä † ©cdèâø ^P V` 10.èåý≈ ïłÄÐ≈ V` £ð¬ bè Ł èŠâ´˚ˆþ≈ £©Łm £ð¬ ïC— ä ä d d ü ý N ∞ è Łm ¢ ¢ bNł◊Ð≈ ¢PíÁ Pd.òÓý≈Ž P`@˛©Ž `îä PóÁ d`P Ã≠ © ü ä ¬ m È Èð I d P d v ∫ ïłÄ≈ d`P¢@°Š¯n ˙Ô™ P V`Ä Ł± 1 1 .¢üšØ ¦ üÁ îm ¢ £œŒU NÐ Ã P√ ^H † à ^ ± √ å Šv √ Ð ïäv ò“áý ü©³ PI¢ ïŁm`˛©¢èŁm˙≤¢ ³ PòÓý≈ òÆd `d √ b ø √ ä ©b š æ £©£I ¢èt ¢ ^Hüý√ èŠvèðv ^èðv ¢ óŠ≈˙≤bèn òäˬP ü© d`P,èŠâ©VîŁÄ ´ ä È ≥ © P © ð 15: 13VèŠâ≥£Š¬ Í.è|ø cU îv P ≤ ³ ≠ ä ø P ‚◊ý Ë¡ ä ð ≈ dŽ ä ü©^H˙I d`P bèÐâH, èvüµ ¢ °Š¯n ^H£©SüÔ®¢ òýËŸŠ ¢P Ȭ ¸¬ a ± Ð î b ä Á ° Šâ≠ YU½ Š Pîšl °Š¯n Ä PüÁ ü©büŸ¨èr ò˚؎ n ³ PH¢ PîH ³ œ12 .èŠâ© √ m èv@ùð√P` ¢ ˚ı≥ èióŠ≈˙≤ d`P úH üŠH äP ø ø√ ¢ VPdY˚¥`Uó¨èr V`³ œ.à èŁm ïäv VdèÐv`U^èðv ¢ ùŠ√ U`˚˜šl óý≈ ïC© ø ° Šâ≠ ` © Š HúH üŠH ïýâ− ˙º èiîä `PîÁ îÖÐ√ ¢ ¢˙≤ ¢ ùŠ√U`˚˜šl ø√ ø v m © ä √ © Š 19 ô È ~n ä ¬ .¢ ü©ê¢P ÈðòšÆ d`U¢ ¢d°Š¯n ˚ı≥ ¢ úø üŠ√ d`P.èŠv@˙flä ˙Ôð≈ °Š¯n Ä PüÁ ü© © ä šØ È © P √ a ± P ¢ √ ä − ý≈ ˛ƒ@ùŠ¯ð ½ è ï °Š¯nïłÄÐ≈ èŁm •þ≈HÎè ® ø ^P ¢ ïýâø˙º 20 .òÓ Ã P ¦ v a Ðv Šv ¢ ¢ ü©˚ı≥ ü©^H¼ èÐv bèn ¢ üŠ√ ô ≠ È Pa © Nü©ïłÄ≈ ïC©è ® Łm ìłm ü©íŠ ÃP˚¥I£©¢ •ý≈èt ü©bèn ˛©^Pd`P ü© ü©úH üŠHïýâ− ˙ºèiîä `PîÁ îÖÐ√ ¢ ¢èŁm ¢ ó¨èr ò˚؎ n 13 NÐ d`P.è ⬠P ≠ ø√ ø v m © ä ”m √ ł Ðî ¯šl ¢ ˙≤Ä P¢P`¢£©¦ − ü©˛©¢£©íý¡ •ý≈èt ü©bèn ˛©^P d`P ü©ïłÄ≈ ^P èŁm •þ≈H Î è ®d`P èŠv@˙flä °Š¯n aPüÁ Í.°Š Ã È ´ a ≠ ä ùµ √ √ ä â NÐ P P √ Ä ± Šâ≠£œ •ý≈èt ü©bèn ˛©^P d`P ü©ïłÄÐ≈ d`P èåþ≈H úH üŠH Ä ý¬ 21 N P ø √¸ ïC©¢ °Š¯n ¦ ìý ˛©ïłÄÐ≈ ^PùŠ√U`˚˜šl ïC©büŠÈ©.èŁm R≈ ü©˚ı≥ £œ šØ ^v N Š èåÐ Šâ≠ © Š ° Šâ≠˙≤¢ ùŠ√U`˚˜šl ïC©PüšØ Xü”Ö≥ ü©^P³ œ22 .èŠâ´ìłm ü©íŠ ÃP˚¥P ⬠¢ XPd@°Š¯n òÆ ˚ı≥ üý√ bü’®äv °Š¯n ê Ł± d`P.¢Pž dèn ü©^P ø P š ï v† ýÄ ≠ UV` üý√ .¢ èŠâ´³ Ь Vè− UèÐv èiïŠvUü’Š,^à ìÁ èâŠÐv èi^PîÖÐ√ ¢¢èŁm Ø ° t š ≈ ` m þ¯ © ä√ Í.èâšØd ä •ý≈èt ü©bèn ˛©^P d`P ïłÄ≈ èåþ≈HúH üŠH îÖÐ√ JdüΩ ¢ ^P 14 NÐ P ø √ P © Š¯t v 1:11õ üšØèŠvìÐH ˇ °Š¯n ¢ ùŠ√U`˚˜šl 15.èŠâ´ìłm ü©˚ı≥ °Š¯n ½ ¿` ¢ ½ Pd £©¢ © Š ¸ © a ≠
  4. 4. 4 14:3-23:2 òýNË≥¢P óý≈ 8 ? ¢ ³ ü©TP` ¢ £©V èj@ü©óý≈ ¢ Ä Á Á ¢ PîHä¬ HÈð šØ b √ ä P H ø †›ª © Á m V`£ð¬ èâЬ ˛©½ Š Pîšl òÃË´YU°Š¯n Ä PüÁ d`PèŠâ´dž ¢ ¢ ¢èŁm bèšl` ä ¸¬ a ± U Ã≠ © ä È √°Š¯n ½ ÊŠÈÁ † ± ïC© `£© ½ Ьèv ïÖŠ√dŽ ¢ SèÅ∫P d`P bü≥èiñ ∂ ¸Þ U © Ë◊ ¢ Xèv ½ ˚∆èv 23 .èŠâ´ìłm ü©ïuìr ¢ íŠ ”j£© üÔł∞ ü©ïC—^P © äa ä © â ž d Łm Š * ½ ä ËÂ È ËÁ≥ £© £ð¬ Xè ≥ý’® Ø a ≥ Ôt¢ ïŠv ¢ ¼ èÐv PdèÅšÆ Xèšl£Ð¬P9 .c˙Ôð≈ ]˙π˛©PîH SI cdè ÿý≈È š m Á U H ^P .èŠvì ® T P` a˚∆èv ñŠ ¢ PÎ .èŠâ´üšØ óŠ èŁm àPîH £´ ïC©büšØ èâ’®¢ óý≈°Š¯n `U ïäv Ä Š ˙º ü©¼ P@¢P ¢üšØ Á P m ý ø ¸¬ a ä¬ Ã Èð √ .PüšØ Pdüð√ V`èåý≈ è ®¢ä büŠÈÐ¯ä •ł◊® ± W˙π √ v üŁ© þ± ≠ √ ä √ à ≈ Ã≠ ©¢ büä√èâł ¢P `¢èŁm ¢èðv bè Š ¢ ¢ Xèšl£Ð¬P üý√ èâšØèłm È ý¾ èiü©*büýÈÁ dUÄ P10.¢ è✠©PîŠâð ü©UT`P¢ b`˙ÔýËða ± a šØ ý t£ ¬ ø ¬ Xèièi¢P` ¢U ïʼnýðЬ èNä ±üŠ√ Ȭ ≠ äŠ ¯â âXèÅý ¢P` ¢U ïäv íåð≈ ¢P .¢ dèŠN ý Yž è “i¢ ¢ ¢Pž ≈≠ ä¬ ÈŠ ÔN Ø â¬ d Ã≠ © ä ≠ U ∞ š ł È È (28-19:1èâ±üŠ√ ;17-15,9-1:3èuü≠ ;8-1:1) ä .èj¢èŁm èŠvUìŁm°Š¯n R ©¾ èiü©büýÈÁ dU √ à P @£ a ± °Š¯n ³ èÐvèŠâЬ ¢ ïŠvUü’Š èNä ±üŠ√ TP` ¢U ïʼnýðЬ °Š¯nbüä√U ³ PHI b © ≈â ä¬ ÈŠ ¯â b¢ ½ èÐv ^P Í °Š¯šl üŁ±H ]˙π ˛©PîH SI cdè ÿý≈Î 11 ©a d Á U m H ≠ büšØ è ŠU ï ‰ýðЬ ¢ ˛ƒè ü©óý≈ °Š¯n °Š¯naüÐÈÞ ä ðv H ä P ˛ƒèÅæ@è ®£©dè|√ ¢ èNä ±üŠ√ 2 .èŠvU £©`˚− èâŠU Y`èâ≥ ð ä â √ ¥ ä¬ ä ý≈ Î ¢ òÃË´ ¸Š ˙¿ ½ šØè Uè H šØ 3@îÖÐ√ c˚˜C≥ ³ œP Š ° Šâ ⬠Š¯â ø ý ½ ¬ m ø Ȭ PîH ¢£©ïÐvüý√ ¢ büšØèâH ¢P ó Á © ä´ ä ð @Ä ¬ † − Ðv P t ä≠ È ÿ‰ý © √¢üÔ®¢ ¢ büŠÈý üŁ± ˛©^P °Š¯n ¢ óŠ ø Ł ¬ Ø š Ëflª ¢ •◊≤ TP` ¢ √ ä ä¬ .è}≠ ¢UY`èâ≥V`W˙π^PÍà èŁm üšØ ïŁmüýÈ≥ ]˙π ˛© ÈŠ ` N äïʼnýðЬ ¢ Rd`P ^H à≠P W`H ü©óý≈ üý√ V` büšØ °Š¯ ä≈ ûÃT òÓÐ≈ ¢ ¯â ø @ P î d H √ © šØ ⬠Ã≠ © äïävPU V` d`P ¢ dèŠN ý ¢ ¢ ¢£©]èp ü©ïävPU V` 12 .èjcU È √ büšØPd ˛© ^P `£© dPüŸšÆ VPd ¢ ¢ îä `PîÁ Î Ã≠ © v m È 3 ®ü©*³ è P¢P¢£©ë ø ï üÔÐH ü©d`P¢ èâŠUP`˙ÔÐ≈ °Š¯n ¢ W v ÔN © ∞ ∂ W˙π ^P,à è Ь ¢î øü© šØ ý¬ ÈÔ ýN ä ł kP¢ t ≈ dè|√ TP` ¢dè|√ °Š¯n P£◊ ð ä ð √ ` â … Šâ ä H Ð≈ √ à @ ä Ô÷ Í.èj¢èŁm èŠvUìŁm °Š¯n R˛≠P`¢ ïäv ü©ït üÔÐH¢ ^PïC© è ® P ÈŁ ≈© 3 : 40VèŠâ ·ÂŠ√ Ø Í¢ èšld š ¢ òËä VèŠâ·ÂŠ√ £©üšØ Ä πèÁ≤ ü©èâ± üŠ√ ¢P` ¢U ïʼnýðЬ büŠ√ ä Ь √ † Ä ä ≠ ä¬ ÈŠ ¯â ¢ èâŠU ïʼnýðЬ ü©üŠ√ èNä ±üŠ√ šØ ý¬ ¯â â ˛©^P d`P .èåý≈PüšØ dèŠâý ¢ bü≠èÐv ¢ ¾ ä¬`P ^èÐâ≠ èièâ± üŠ√ 4.è ® ¬ø ©¸ ä (22-21:3èuü≠ ;11-9:1ù¡˙≤) ü©î − ò“}ä Ł d`PbèŠvN þ V`d`P.èåý≈ PüšØ è}≠ ïʼný ê icž ÿł °Š¯n ˙ÿ® æ ȱ î žv √ ŠvPè ˙ ∞¢ ¢ ¢ *ïʼnýðЬ ¢ èâ±üŠ√ü©üŠ√ ïC©PüšØ èáŠ√PÄ ý¬ 13 à ≠ © ä ¯k È ÈŠ ¯â ø ä ¸ © äät ȯ ¢ ¢ ü©Y`èâ≥ ˛©èNä ±üŠ√ R≠ 5 .èåý≈ èv£©SèŇýtP PŽ Á düflÐ√ ä â ü ý ¯ îr°Š¯n Îè ® ä èâ±üŠ√ ³ œ14 .èŠv @^èðv ¢ èŠvdU bU£Š¬¢ íŠ ”j ¢ ^èðv ^@¢ ³ U£Š¬¢èŠvdUd`PïuìrPdüð√ èiïŠvUü’Š ó“− `£Š¬ ¢ ¢ ä ° Šâ≠ √ P © ³ ø â © P©b à √ ≈ t Ã≠ È°Š¯n d`P cU ïʼnýð ÔŁ ¯â ÷H ° Šâ≠ ≤ Å ¯â ÔŁ ÷H C ≈ ý Ь ¢ üý√ ³ œ b`U ï ‰ýðЬ ¢ ï ©°Š¯ ä≈ ûÃT ^P ¢ ¢£©d˙¿Iè büšØè H ¢PR≠ Ä Ł± 6 .¢ ¢@¢ bü¡ìr ≈ √ ý ý ≈ √ ý ý Pø √ Ô ä Ȭ P i â´ ä ð ü † Ô? èŠv @büŠÈ©¢ ¢ ¢ ïʼnýðЬ ¢ •Ł◊H üý√ ˙Ôð≈ üý√ .büšØ ³ èâ◊≤ è|øH P à ≠ © ä ¯k ¯â ø ≤ È ÈŠ Wý P .èåý≈ èâŠUïʼnýðЬ °Š¯n ³ U£Š¬¢èŠvdUü©³ PèNä ±üŠ√ üý√ ý¬ ¯â b à √ b â Í.˛ ù©¦ − ü©˛©¢`dü©^H¢ ^H¢ üšØ ¢ W˙π^P ¢ ¢ ¢ ïʼnýðЬ ¢ èNä ±üŠ√ *òæ`îp d`P* ò‰Š√˙º òÃË©7 µ ä© È P √ ä Pà √ ý’® È Ã ≠ © ä ¯k ¯â ø â È ÈŠ ¢P`¢ @üšØ ¼ ä¬èt Ä ø óý≈ ÎïC©è ® ©•œ ©³ P¢ èNä ±üŠ√ ¢P@ ≠ ä P ¸ † H √ £ ŠvUü b ä â à √ √ √ ýèŠvU¾ èiü©³ PHd`P°Š¯šl W˙π˛©ÍbüýÈÁ dUÎV`¢ °Š¯ ä≈ óŠË”á ü©üŠ√ R≠ üŁ± büýÈÁ dU a b ± é È ü ± √ à .èj¢èŁm © Wt è r ä Èš æ a ä ◊− ŠvP a ä æ düπ ¢ òäË·≥ ¢ Í è− ÎJÐâ≠èÁ Xèv ïŠv TP`¢dèi˚ˆ− ½ ˚∆èv ôÁ ê TP` ½ ˚∆èv © äØèâŠU£©ë¢ °Š¯n bü´ ≠ c£ÐH ü©bü´ ≠ ¢P üŠ√ °Š¯šl òäË·≥ ¢ èâ±üŠ√ ³ èvP¢P ý¬ kP ø ü ¬ ü Ôł∞ © ä W ä Ôł ∞ (11:10VèŠâ·ÂŠ√ üÔŒU)¢ èvüšØ SèŇýtP £ð¬ Šv šØ ý ¯ Ø .¢ V`£´òÐËš î šØ ØŽ n YUü’Š ò‰Š√˙ºïŠv ò‰Š√˙º ≈ .¢šäƒèðv °Š¬Ž Š˜Cł ˚ıýÁ≤ èŠv èv£©³ ºUü©ò≤U@èŠv èvüÐ√ž ÏèvüÐ√žÌòäË·≥ ¢ ¢ ö„≠˛ƒèvüŠ√ ïŠv ïʼnýÐ⬲ ˚ ± È◊ ä ° P ä U ä U ± Ø Ł š ä ä ¯ð òšÆ büÐ√è⩲ä èðv ˛©¢ ]˚∆ ˛©ïC≥èv î ∫èvP£ðH üŁ± V`£´òÐ˚؎ n YUü’Š óšÆPê òæ`îp ýñ ≈ ”ð≈ ä ä ¬ î ≈ ŠvP .¢ ÷ łŠä ¢ ˬ © .¢èn °Š¯ ä≈ èvüšØ Vîä Ž è|øHîÖÐ√ ¢ ¢èŁm˙G¢ ò‰©d`P¢ èŠâ©SüÐÈ¡ ü© Ȭ ýä ä v d P © ä ≤© √ Ø š
  5. 5. 16:4-15:3 òýNË≥ 5 ¢ è匰Š¯n XìiòÓÐ≈ ïŠvÎïC©èŠvUÄ PüŁ± ¢ üŠ√ Ä ý¬ 7 šØ k a ä √ ¸ cU ¢ üšØ òÆ èáŠ√P ½ ¿ü≠P òº Ó èŠvU Ä PüŁ± ¢ üŠ√ 15 √ ä š ¸ a ä √ Í¢ ïäv ³ èÄý≥Püý√ èiPîÁ îä `PîÁ c˚˜ý ≠ b Ë èNä ±üŠ√ Ä ý¬ Í ¢èłm èv£© ¯šl ê d`P ¢N P üŁ± Xè Xè ý V` °Š¯ÅšÆd`P ∞ m v m Šv â ¸ ÃšØ ä °Š Šâä Ôł È ¬ i Å≈ 16: 6 Vèâ−ýtP ä ¯ .èŠâ≠£©düflä ≥ èâŠUïʼnýðЬ ü©üŠ√ ¢ È ä ¬ ¯â √ ä b P šP P ø ä ³ èÅæ@òÆ JdüΩ .èŠv@£ð¬`P¢ ˛ƒèðv îÖÐ√ ¢ ¢ ïáýðЬ üŠ√ 16 © ä ¯k ¯â ÈŠ þ łä ≈˛ƒüł± ò÷ `PH˛©ž è ð ò‰©ü©üŠ√ ³ èÑŠ¯− îÖÐ√ ¢ ^P ˙Ôð≈ 8 d ≈ b t © °Š¯n í|− ˛©£ýüÐÈ©ü©W`H ˛©PîH £ð¬`H ¢P üŠ√ d`P .èŠâ´ íåH ø ¬ d Á P ä¬ m Èð ® U ¸ üµ ³ t b m ≈ ¬ è ≠ à P d P ŠvP¢ b P Äèå® ü©½ © − ` bè− ˛©³ P d`P ü©büýÈ≥üœXèÅý ˛©èŠâä U£©Łm¢£ð¬ V`ïŠv ÎïC©˛ƒ@Ž P`@ê ø ³ èÅæ @¸ý¬ 17 .èåŒU¢üšØ ¢£ýH Šv à √ ý ¬P √VîŁÄæ ¢ètc˚˜C≥ üý√ £´ Î ïC©è ®¢ ^P ¢ ³ èÑŠ¯− 9 .èŠv ä≥ È Š P ø √ ä b t Í.büšØ ¦ üH ½ ’Ð≈ °Š¯n ¢ ^Pd`P¢ èâŠÐv è⊠∞ PdèŠâð P˚˜C≥ ^ Á† ± ø Ø þ¯ ý¯ ł ¬ Š š ± ≈ Ô÷ ≈ ý H ¯n ©èѪ°Š¬Ž Š˜Cł XèÅý ïŠv ¢°Š üý√ c£© Í.èjb`£ ˚ Łd`U¢ bè Š üý√!³ èÑŠ¯t ÎcPè ®ø ³ èÑŠ¯− ¢ üŠ√ 10 ø ≈ b − ¢b t ä √ ¦ Ãènd@˛©üŠ√ ù√ Ž P .¢ PüšØ è匰Š¯n XìièáŠ√P.èŁmüšØ šØ k (13-1:4èuü≠ ;13-12:1ù¡˙≤) ¢ ¢©¢ènŽ @¢ ³ èÑŠ¯− °Š¯n í}ä Ł ü©üŠ√ W`H Ä ý¬ ≠ Ôâ ä d P ø b t ÈŠ √ ȱ d¸ š ”â© òÆ ¢P ^P d`P èv£©VîŁÄæ òÆ ü©PîH îä `PîÁ c˚˜ý Š ä š m Á v m Šv Ä ý¬ .èŠv èå®äv •ł◊® Pdd`P³ UùŠ¯kèłm ¢ üŠ√ 2 .òÃË´ ¸ ï ½ a b √ ä 4 13: 6 Vèâ−ýtP ä ¯ Íèv£©½ UèÐâª˛© ä a ³ èÑŠ¯− ¢¢ ¢ ³ èÄË≥P èi^P Ä ý¬ 3 .ò– QÔÐH ½ ’Ð≈ ¢P b t à ≠ © ä ¯k b ý È ÈŠ ¸ k ü ≈† ød`P¢@¢˙º˙Ôð≈ .èŠâ´ìłm £©ž üÔł∞ ü©üŠ√ ùŠ¯~ÐvPÄ ý¬ 11 √ ¯t à P ý− d ¸ ïC©£©óŒ ü©b`˙ÔýËð ³ Püý√ ¢ òšÆ èâŠÐv èiPîH üý√ £´ C©è ® ©@ ä m ¬ b šØ þ¯ Á PÎï £ P¢ m √ .¢ ë ¯n ½ ≥îÁ ˛©^P ô k °Š † m È Í.°Š¯ÃèŁm ³ Ь bèŠâþ`d V` v ° ¬ èŠvUÄ PüŁ± ü©^H¢ üŠ√ 4 a Pä √ ½ èr`˚− ˛©½ ≥îÁ ˛©üŠ√ °Š¯n íŠ ”j a ¥ † m â (15-14:4èuü≠ ;15-14:1ù¡˙≤) òšÆ ˛ƒ`d ]˚∆ ³ èáä P ïC©¢ èåŒ °Š¯n * £Š¬£◊ý ïŠv Î þ b √ šØ k ≈ â â ÃèŠvU£©îä Ь °Š¯n îŠâ¡ ü©èNä ±üŠ√ ïC©˛ƒüšØ Xü”Ö≥ ½ èÐv ïŠv ü©üŠ√ 12 a ^PüŁ± ¢ Xìiê š l ¢ PîH ïCœ,è⊣ °Š¯ ä≈ ¢ ø ŠvP˚ © Á ~Ðv ý¯m m øüŠ√13 .èŠâ´¾ ü≠ ùð√P`ü©íŠ ”jüŠ√ ¢ ïŁm`˛©ùŁ± ¢ èŠâ´ a â ø Ø š 3 : 8 Vèâ−ýtP ä ¯ Í.°Š¯ ®ä ¢√ ≈ ¸¬ ø â ∞ ÃXèv Xü◊ä ˙‚©Ä Š ˙¿ ¢ íŠ ÔŁ ¢ üšØ ¢ ˚˜ÁÐ√ ¢d °Š¯n ½ ˚∆èv èŁm£I £©Łm¢ °Š¯n ó“− `£Š¬ ˚ˆ− ^îà≥ü©üŠ√ ³ èÑŠ¯− Ä ý¬ 5 √ ý”ł Š Ö šØ Èm a ä ´ è ≠ t æ b t¸ äb`îm˚¥ ˛©˛≠èâ„ä d`P ³ ü≠HÐ√H bà èjïŠv d`P ..èáÐ√ èŁm °Š¯n bà èj¢ PîH üý√ £´ ® ä ùŠ¯~Ð ` © √ vP 6 .è ® © £©Pž Ô® ¬ ïC—îä ”Ðv ˛ƒè ýËä P ¢ ¢ ˙ £ð Łm â à ¬ © ý√ b üŽ ` d Á PÎè ¢ m à U © Ь˛ƒüšØ ò‘®˛©PîH ¢ ïÖŠ√dŽ ¢ òËä VèŠâ·ÂŠ√ 14 .¢ Ä Š ˙¿ ¢ Á ø m Ø ¸¬ ø š Ø k š ≈ Ã≠ P È ÷Ëä Ø þ¯ ¬ ,¢ è匰Š¯n £Š¬£◊ý ïC©¢ ^I?büŠÈ©.èŁmUü©¢ üý√ ¢ èâŠÐv èi łŠ š à ïC©˛ƒ üšØ Ydüð√ W˙π^P ½ èÐv a ïC©èjcU óŒ ¢ c˚˜ý ü©büý¯− ˙º ¢P PîH m Ã≠ È Šv Ȭ m t äð Á äØ Èš â ä √ ¢d ]˙π ˛©dîä Ÿæ îm˚¥ ˛ƒèâ„ä îm˚¥ ³ ü≠HÐ√ HÎ b ü Ž d 15 ¢PV``P¢ @ïäv ¾ üł± ü©˚˜ð c˚˜ý ¢ b`˙ÔýËð Ȭ äð √ à P a Šv Šv ø ¬ ý Ół÷≈ ¢ Yî bU£Š¬˛≠P` ð YUü’Š ˚˜CÁ ¢ íŠ ”jîm˚¥ ó © ä ³ ≈ Šª © â ´ Ô÷ ≈ ý H ¬ ý≈ Í¢ °Š¯kèåþ≈P¢ £ð büÔ èšl Ł v .R≠ ü 12.1 1 : 9 1 düÐ√Žd bÄ Ôý šØ £ îvŽ ≈ ³ P ¸ý¬ .¢ ¢ddPŽ ´˛´ ä I °Š¯n c˚˜yîä P R≠ d Š v ü 16 † Ð Ã P √ ø ˚ v £ ŠvP ¼ Ô™W˙π ˛©˚˜u ˛ƒ @˙flä òäË− `d Ž Š˜ý YžÐ¬ ê ü© ïC≥èv î ∫óŠ≈îu .°Š¬£Š¬£◊ý ^îà≥ b`£Š¬£◊ý ä ≈ ≈
  6. 6. 6 7:5-17:4 òýNË≥˛©bü´ ≠ XèÅý üŠ√.è}≠ ¢U YUèâ≥ ˛©Y˚˜CÁ ¦ üH °Š¯n ü ≈ ä¬ ÈŠ ä б^ Á ± bü´ ≠ ³ PH¢P`¢dPŽ H ˛´ ä I °Š¯n ê c˚˜yîä P ü b ≠ ä £´ îvŽ √ d ~n Š v˛©üŠ√ 24 .èŠvU eèÜ− ¢£©èåłN P ü©büŠÈЬP£Á d`P büŠ√dèÅŠËЬ ø © ∞ ± à † ø Ã≠ © ͲƒüšØ Ä ŠÈ›ä√ òäË− `d¢ ¢ È ≈ ¯nü©b`dèŊˬ XèÅý R≠ .°Š¯Ã´íŠ Ôð °Š ïŠvdüH êXèÅý °Š¬˚˜CÁ Ð ≈ ü â â µ ~n ≈ Ð ± 2 -1 : 9VèŠâ·ÂŠ√ ¡ â◊≤× P˙≤P ¢ ó‰ ú”ýÁ üŁ± R≠ V` .¢ `˚− èvT ^èðv ¢ üŠ√Z © ü é È ¥ä © ä P ˛ƒèÅæ@ .èŠâ©`˚− èâŠU YUèâ≥ üŠ√ ¢ ³ U ^P 17 ¥ ä¬ ä ø b¢ °Š¯n UdUd`PúŠÈ”|ý îŠvî− üý√ × ·Ð√ d`P.¢ ìýЯn °Š¯n úŠÈ≠è|ý d`P Ð√ √ t ô Ôý â ≈ √ bü≠U ¢P óý≈ ¢ ïŁm` ˛©ùŁ± ¢ ˛≠P` ¢ @î~Łm ½ ’Ð≈ ½ šØè− UèÐv ä¬ H ø Èð šØ √ ä P † †t ý £Þè H ¢ ½ P£ÞP¢ bü±`H îÐv × ·Ð√ d`P.¢ ³ Š¯ł ≈ ¬ ≥ø a ¬ ©°Š¯n ³ P.¢ â b Ô ý d ô Ô≈ ý°m ` ¬ îvd ¬ Í.à Tò“ŠvîÐâý °Š¯n büŠÈ´ ä Ž òäËðPd`P ü©× Š√˙≤ ¢ ³¨ès × ·Ð√ d`P .¢ ìýЯn °Š¯n YdèÅŠËЬ ˛©˛´ × ·Ð√ô © ñ ô Ôý â ≈ ˙≤ ô √ R≠ dèÅ− ¢ 25 .ò−Á≈ èÜI ü©Ä ø bP ¢ üŠ√ .¢üŠ ü æ√ Ð ‰◊Ð − † ³ ä ø √ Ôý ≈ ´t Ã ä ± © U£I è− ¢üšØ ¢ ¢ üŠ√ √ Èłó“− `£Š¬ d`P¢ *büý√è ŠU^U ¢ íŠ ”jR≠ ïŠv .¢ üšØ ¢ ¢ ˬ (11-1:5èuü≠ ;20-16:1ù¡˙≤) t ø ≈ ø â ü Ã≠ Ô÷Šð © È ł ∞@¢ ¢ìr¢P`dèðv ^H¢ ³ U£Š¬¢èŠvdUd`P¢ ïŠvUü’Š d`P ¢Pø ¿ ≠ P©b à √ ø ≈ ø V` .èåý≈ èšld í þ≈ üŠ√ £ð¬ cdèâ©¢ íŠ ÔŁ íŠ ”j18 ä © â â Ôý à à ≈ √ √ .¢ ¢ üšØ¢ ˛ƒèåÐ≈ èi³ ü·Ÿ− d`P(è}≠ ¢èŁm èŠâ©UèŠv ¢ Xèv ¢ ^˙flð√ ü©òæIvü·Ÿ− à b æ √ ä ø ä© èä æ ≤ ³ U ^P c˚˜åł÷ büä√`U ïŠv .èåŒU ü©büŠÈÃèåÐ≈ `U ¢ Xèv ^èŠvdîä P b Š Šv ¬ © ä v ”ý√ ý ¢dž œbèŠ ”åł÷≤ £©SPž SèŁ £ð¬ cdè ©¢íŠ ÔŁ∞ óŠË Ö ü©bü´ ≠ ˛©üŠ√ ü üŠ√ 19 .¢ Ô≈ šØ £ðv â U m â © â ä (23-20:6èuü≠) W˙πc˚¥`Uü©ó Ôł ÷Š¬ Š ` C ¢b ä Ë ý≈ °Š¯n .ü≠ üšØ¢ð c˚˜C≥ à P@Îï ©è ® ø ³ P¢ H √ ∞ ≤ V`¢è £©õŸŁ üŁ± ü©óý≈ .è bà è Ь ˚˜C´òÆè è H£ðH`P ¢ ž è ð üý√ èåŒU ü©ž Š˜åÐ≈ ^P ˛©bü´ ≠ Ä Ł± ¢ üŠ√ ¬ © d ≈ Šv ˚ ü† ä √ ïCœ °Š¯ ä≈ bèŠâ”åł÷ Ø v ~Ðv š ä j `â Š š n i ä.¢@^èðv ¢ ^PòÓÐ≈ U£I è− ¢ ^H.èŠâ´•þ˯Ðv £© fžł± √ à P © ´t © P Š £ 5 äˬUóŠË”Öý ïŠv ¢ üŠ√ Ä ý¬ 2 √ ä £d©ž üÔł∞ ü©bü≠èŁm ¢P ^èŠvdîä P d`P ³ ü·Ÿ− JdüΩ 20 Í. ü©bü´ ≠ ä¬ Èð v b æP ≠ üšØ ¢¬ ¢ ^P ÷Ëð © Š ü è ® ©`˚− ò Š d`P.˛ ¥ √ ¸ .¢ Ôł È Ã ä ”ł ´ P ÔŁ∞ ˛©íŠ ”jüŠ√ 21 Èm YîÐvŽ üý√ è}≠ ¢ ¢ @cdèâ©¢ íŠ d ä © â â ˛ƒèÅæ@ïC©büŠÈ©.°Š¯šl Ä Š ˙Á ¢ SI üŁ± V` QÐâH Ó ä P ¸¬ ∫ © U dè ≥ 3 ¼ èÐv ¢P büä√`U V` .èåŒU ü©büä√`U èNä ± üŠ√ d`P aüÁ·Š√ ¢ `U ¢ a ä¬ Èð Šv â Ä þ¯v © ÈŠ Ð ≤ .¢ ¢ ¢ °Š¯ ä≈H†šØè− UèÐv Ø Ã≠ © š È P½ t ¢ ¢ £©dè|− èibüŠÈ”åł÷ V`d`P.¢ dPüµ £ð¬ òýË−©•ý≈èt ¢ YîÐvŽ © ä √ ø Ôý≈  © d m Á ¯šl VUŽ óÁ üŁ± °Š¯šl R≠ V` QÐâH ]˙π˛©PîH ïC©büŠÈ©°Š d ∫ ü dè ≥ b ä√ Ôý šØ ≈ † ä ¬ Ã≠ 4 22 .èŠv ìÐv ü©³ P¢ üŠ√ ¢ ¢d£©½ N≥˙≤˛©bü≠èŁm ¢P¢ Èð È .˛´¢ ò“áý¢ ”n √ø .¢ üšØ •ý≈èt ¢ üŠ√ £©düÔł∞ ü©¼ èÐv ¢Pd`Pü©òýË−©V` Ä ý¬ Ã≠ È © ž a äð Ȭ  ¸ ¢ PîH V` ïC©büŠÈ©°Š¯šl óŠË”m üŁ± °Š¯šl R≠ V` QÐâH © Á m ü dè ≥ 5 √ ý .¢ büšØ ¹ dP`¢ °Š¯nŽ ¢Vîr` ´ a ©³ dø eèÜ− ü©b`dèŊˬ d`P óŠË”Ö ˛©üŠ√ ø Ð °Š¯šl ¢èŠâð d`P ¢üÔÐ≈ Ž èÐâýtPd üŁ± °Š¯šl R≠ V` QÐâH ø ¬ © d ¯ ü dè ≥ 6 (19-17:6èuü≠) .èjc£©SèÄ− üH d`PVUüH @ü©³ PHPîÁ ïC© büŠÈ© æÁ± µP b m büŠ√Uü’Š üŠ√ .è}≠ ¢˙Ôð≈ °Š¯n ïuìrXèÅý ¢ íŠ ”jüŠ√23 ≈ √ ä ≈© ⠣𬠳 P ïC©büŠÈ©°Š¯šl SI Å∞d üŁ± °Š¯šl R≠ V` °Š¯šl QÐâ≥ b î ü dè H 7 cdèÐv ¢ ½ šØè− UèÐv ˛©PîH d`P è}≠ ¢èåŒ °Š¯n *büšØè}ýUèÐ⪠¢ ©†t m Á √ ä t √ © .¢ °Š¯ÃèŁm ¢ ó∞d ´ v é È ½ UèÐ⪠YUü’Š bè Ł∞ ¢ ïC—ò‰Š√P ê Vèj½ UèÐ⪠YUü’Š büšØèj½ UèÐ⪠YUü’Š a ≈ šØ Łm ŠvP a ≈ a ≈ê.¢ ]˙π _˚−≥ ¢ Ä Tèv íŠ ”jïuìr ïŠv ÍùIüð√ èŠâ©YžÎ ³ èvüŠ√ bà èj^U ≠ ÷≤ ∞ Ã≠ © ä ŠvP šØ ˝ ©a ý â U bä ` ^P õŸŁ Xèr c˚¥`H d`P ¢ èvèŁm èyžð¬ ü©b`£Š¬£◊ý .°Š¯šl ¢üšØ õŸŁ ¢ ¢ ¢£© U Ø ý £ š ≈ √ ý È √ Ôý ` ≈ .¢ bà èj^Ubè Š °Š¯n ¢ènŽ ≈ √ ä d .°Š¯n Vèj UèÐ⪠a ½

×