Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The way to god kinyarwanda

305 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

The way to god kinyarwanda

 1. 1. InziraItugezaku Mana“Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n’isi.”—Itangiriro 1:1“Kuko muri we [Kristo] ari mo byose byaremewe, ariibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi. . . .”—Abakolosayi 1:16“Muhawe umugisha n’Uwiteka, waremye ijuru n’isi.Ijuru ni iry’ Uwiteka, ariko isi yayihaye abantu”—Zaburi 115:15, 16Isi yari itunganye igihe Imana yayiheraga abantu. Komezausome muri aka gatabo ngo umenye ibyabaye nyuma y’aho.IMANA YAREMYE IYI SI YACU 1N’IBINTU BIZIMA BYOSE“Imana iravuga iti ‘Tureme umuntu, agire ishushoyacu, ase natwe; batware . . . isi yose.’ ” —Itangiriro 1:26a2 IMANA YARATUREMYE UMUNTU AHINDUKA UBUGINGO BUZIMA 3“Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wohasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w’ubugingo;umuntu ahinduka ubugingo buzima*.” —Itangiriro 2:7“Kandi Uwiteka Imana iravuga iti ‘Si byiza ko uyumuntu aba wenyine; reka mmuremera umufasha. . . .’Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, aras-inzira; imukuramo urubavu rumwe, ihasubiza inyama;urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu,iruhindura umugore, imushyira uwo muntu.”—Itangiriro 2:18a, 21, 22*Ubugingo buzima ni ukuvuga ko tuzabaho iteka ryose.©1994 ya Rose Stair Goodman. Ishusho yo ku gipfuko yakozwe na Edwin B. Wallace.Meryl Esenwein yakoze amashusho yo kuri iyi page no kuri iza 10, 12, 14, 16, 27, 29,39, 41, 42, 44, 46, 47, na 48. Imirongo yo muri Bibliya yavuye muri Bibliya Yera ya1957, © Alliance Biblique Universelle.
 2. 2. Nta bwo dukwiriye kumvira ijwi rya Satani.ADAMU NA EVA NTIBUMVIYE IMANA4 “Uwiteka Imana ijyana wa muntu, imushyira muriiyo ngobyi yo mu Edeni, ngo ahingire ibirimo, ayirinde.Uwiteka Imana imutegeka iti ‘Ku giti cyose cyo muri iyongobyi ujye urye imbuto zacyo, uko ushaka; ariko igiticy’ubwenge bumenyesha icyiza n’ikibi ntuzakiryeho; kukoumunsi wakiriyeho, no gupfa uzapfa’” —Itangiriro 2:15-17INZOKA, YITWA N’UMWANZI CYANGWA SATANI,ISHIDIKANYA UBUTEGETSI BW’IMANA, KANDI IBESHYA“Iyo nzoka ibwira umugore iti ‘Gupfa ntimuzapfa.’. . . Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyokuryabyiza, kandi ko ari icy’ igikundiro, kandi ko ari icyokwifurizwa kumenyesha umuntu ubwenge, asoromaku mbuto zacyo, arazirya, ahaho n’umugabowe . . . arazirya.” —Itangiriro 3:4, 6“Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi mu Edeni,kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo . . . ishyirahoabamarayika n’inkota yaka umuriro . . . ngo ibuze inziraijya kuri cya giti cy’ubugingo.” —Itangiriro 3:23b, 24b6 ADAMU NA EVA BABUJIJWEKUGUMA MU EDENI“. . . Nk’uko ibyaha byazanywe mu isi n’umuntu umwe, urupfurukazanwa n’ibyaha, ni ko urupfu rugera ku bantu bose....”—Abaroma 5:12Ikintu tugomba kwibukaBuri muntu avukana kamere y’icyaha kandi azapfa kuko urupfurwazanywe n’icyaha. (Ongera usome Abaroma 5:12.)IGIHE ADAMU NA EVA BACUMURAGA 7CYABEREYE ABANTU BOSEUMUNSI WUMUBABARO“Muri we [Kristo Yesu] ni ho hari kûzura k’Ubumanakose mu buryo bw’umubiri.” —Abakolosayi 2:9“Azabyara umuhungu,uzamwite YESU, kukoari we uzakiza abantu beibyaha byabo.”—Matayo 1:21Kugira ngo abe umuntu, Umwana w’Imanayari akwiriye kuvuka nkuruhinja rw’umuntu.8 IMIGAMBI Y’IMANA YO KUDUKIZAIBYAHA YARI UGUTUMAUMWANA WAYO W’IKINEGE “Mbere na mbere hariho Jambo; Jambo uwo yaho-ranye n’Imana, kandi Jambo yari Imana . . . . Jambo uwoyabaye umuntu, abana natwe. . . .” —Yohana 1:1, 14“Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyoUmwami Imana yavuze . . . bisohore ngo ‘Dore umwariazasama inda, kandi azabyara umuhungu, azitwaImanuweli’ risobanurwa ngo, Imana iri kumwenatwe.” —Matayo 1:22, 23“Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w’u-muhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye; azitwaIgitangaza, Umujyanama, Imana ikomeye, Data watwese Uhoraho, Umwami w’amahoro.” —Yesaya 9:6YESU NI IMANA– 9AGIRA ISHUSHO Y’UMUNTU5
 3. 3. “. . . Utigeze kumenya icyaha . . . .” —2 Abakorinto 5:21“Nta cyaha yakoze”—1 Petero 2:22Nta gitambo umuntu yashoboragutamba cyari GITUNGANYEngo gishobore gukuraho ibyaha.“Erega ntibishoboka ko ama-raso y’amapfizi n’ay’ ihene aku-raho ibyaha.”—Abaheburayo 10:4Yesu ni we Mwana w’intama w’Imana. “Nguyu Umwana w’inta-ma w’Imana, ukuraho ibyaha by’abari mu isi.” —Yohana 1:29b10 YESU KRISTO–IGITAMBO GITUNGANYE CYADUTAMBIWEYesu yabambiwe ku musaraba w’igiti kuko abantu b’a-banyamwaga bamwangaga. Ariko urupfu rwe rwari mumigambi y’Imana. Yesu yatanze ubugingo bwe ku bushakebwe bwite, kugira ngo adukize, wowe nanjye, ibyaha byacu.Yesu yaravuze ati, “Nta ubunyaka [ubugingo bwanjye], ahu-bwo mbutanga ku bushake bwanjye. Nshobora kubutangakandi nshobora kubusubirana.” —Yohana 10:18TURACUNGURWA N’AMARASO Y’UMWANA W’INTAMA W’IMANA“. . . Ibyo mwacungujwe . . . ntibyari ibyangirika nk’ifezacyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y’igicirocyinshi, nk’ay’umwana w’intama utagira inenge cyangwaibara, ni yo ya Kristo.” —1 Petero 1:18, 19Nta bindi bitambo bishobora gukuraho ibyaha.YESU YATANZE UBUGINGO 11BWE KUGIRA NGO ADUKIZE“. . . Kristo yadupfiriye, tukiri abanyabyaha [tutumviyeImana].” —Abaroma 5:8UyumugomeyizeyeYesuagakizwa.“. . . Ubwo twagizwe intungane [dutsindishirizwa] imberey’Imana n’amaraso ye, tuzarushaho gukizwa uburakaribwayo tubikesha Kristo.” —Abaroma 5:912UyumugomeyanzekwizeraYesu,bitumaadakizwa.“Mwami, uzanyibuke, ubwouzazira mu bwami bwawe.”“. . . Ndakubwiraukuri ko uyumunsituribubanemuri Paradiso.”—Luka 23:43“Kuko Imana yakunze abarimu isi cyane, byatumye itangaUmwana wayo w’ikinege, kugirango umwizera wese atarimbuka,ahubwo ahabwe ubugingobuhoraho.”—Yohana 3:16“Ni we wadukijije ubutware bw’umwijima, akadukuramo,akatujyana mu bwami bw’Umwana we akunda. Ni wewaducunguje amaraso ye, ngo tubone kubabarirwa ibyahabyacu” —Abakolosayi 1:13, 14ABIZERA UMWANA W’IMANA BOSE 13BAFITE UBUGINGO“Marayika abwiraabagore ati ‘Mwebweho,mwitinya; kuko nzi yukomushaka Yesu wa-bambwe. Ntari hano;kuko yazutse nk’ukoyavuze. Nimuze,murebe aho Umwamiyari aryamye.’ ”—Matayo 28:5, 614 “YARAZUTSE!” YESU YAZUTSE AVUYE MU BAPFUYE 15“Ndi Uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko nonedore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z’u-rupfu n’iz’ikuzimu.” —Ibyahishuwe 1:18“. . . Kuko ndiho, namwe muzabaho.” —Yohana 14:19Kuko Kristo yanesheje urupfu akaba afite imfunguzo z’u-rupfu, ntitukigomba gutinya urupfu.“Uko ntinya kose, nzakwiringira.” —Zaburi 56:3(Reba urupapuro rwa 46 ngo ubone andi masezerano y’Imana.)YESU ABASHA KUGUKIZA, KANDI AKABA ARAGUSENGERA“Naho Uwo, kuko ahoraho iteka ryose . . . abasha gukiza rwoseabegerezwa Imana na we, kuko ahoraho iteka ngo abasabire.”—Abaheburayo 7:24, 25
 4. 4. Mbese WOWEukurikira iyihe nzira?Yesu Kristo ni we NZIRAigera ku BUGINGO buho-raho no kubana n’Imana.Satani ni we nzira igeraku RUPFU ruhoraho.Uyu muhungu ahisemo neza inzira igera ku bugingo buhoraho.UZAHITAMO IKIHE? 17“. . . Uyu munsi nimwitoranirize uwo muzakorera.”—Yosuwa 24:15“. . . Nuko uhitemo ubugingo, ubone kubaho, wowen’urubyaro rwawe. . . .” —Gutegeka kwa Kabiri 30:19YESU NI WE NZIRA IGERA KU BUGINGO BUHORAHO“Nta undi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindizina munsi y’ijuru ryahawe abantu, dukwiriye guki-rizwamo.” —Ibyakozwe 4:12“Jyewe, jye ubwanjye, ni jyewe Uwiteka; kandi ntaundi mukiza utari jyewe.” —Yesaya 43:111. Yesu Kristo ni we waje.“. . . Jyeweho nazanywe no kugira ngo ziboneubugingo. . . .” —Yohana 10:1018 NI KUKI DUKWIRIYE GUHITAMOYESU NIDUSHAKA UBUGINGO BUHORAHO?2. Ni Yesu Kristo wadukunzeakadupfira.“. . . Umwana w’Imana wankunze,akanyitangira.” —Abagalatiya 2:20Yesu yabaye umuntu, agira amarason’umubiri nkatwe, “kugira ngo urupfurwe aruhinduze ubusa ufite ubutwarebw’urupfu, ni we Satani, abone uko abtra abahozemu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabokose. —Abaheburayo 2:14, 153. Amaraso ya Yesu ni yo yonyine umuti udukizaibyaha.“. . . Amaraso ni yo mpongano y’ubugingo bwanyu. . . . ”—Abalewi 17:11“. . . Amaraso ya Yesu Umwana wayo atwezaho ibyahabyose.” —1 Yohana 1:7“Ni we waducunguje amaraso ye, ngo tubonekubabarirwa ibyaha byacu.” —Abakolosayi 1:1419“Yapfiriye bose kugira ngo abariho bå gukomezakubaho kubwabo, ahubwo babeho kubwa uwo wa-bapfiriye, akanabazukira.” —2 Abakorinto 5:15Yesu yaravuze ati “...Kuko ndiho, namwe muzabaho.”—Yohana 14:1920 4. Kristo ni we wazutse mubapfuye.“. . . Tuzi ko Kristo amazekuzuka atagipfa, urupfurukaba rutakimufiteho urutabi[ububasha].”—Abaroma 6:95. Dukwiriye kuba dufite Mwuka wa Kristo muri 21twe kugira ngo tuzazurirwe ubugingo buhoraho.“Kristo uri muri mwe, ni byo byiringiro by’ub-wiza.” —Abakolosayi 1:27c“Ariko niba Umwuka w’Iyazuye Yesu aba murimwe, Iyazuye Kristo Yesu izazura n’imibiri yanyuipfa kubwa Umwuka wayo uba muri mwe.”—Abaroma 8:11NIMUMENYE NEZA KO MWUKAWA KRISTO ABA MURI MWE“. . . Umuntu wese utagira Umwuka wa Kristo, ntabaari uwe.” —Abaroma 8:916 WOWE NANJYE DUSHOBORA GUHABWAUBUGINGO BUHORAHO
 5. 5. “Yes’ arankunda . . . kuko yampfiriye.”22 YESU AKUNDA ABANA BOSE“Arabakikira,abah’ umugisha,abarambitsehwibiganza”—Mariko 10:16“Yesu arabahamagara ati ‘Mureke abana batobansange, ntimubabuze, kuko abameze batyoubwami bw’Imana ari ubwabo.’ ” —Luka 18:16“Nuko So uri mu ijuru ntashaka ko hagira n’umwemuri aba bato urimbuka [kuzimira iteka ryose].”—Matayo 18:14Nta cyo bitwaye uwo uri we, cyangwa aho utuye aho ariho, Yesu aragukunda, kandi yaragupfiriye. Yesu ashaka koumukunda kandi. Ushobora kwerekana ko umukunda mukumwumvira.“Nimunkunda, muzitondera amategeko yanjye.”—Yohana 14:15“Umuntu, naho ari umwana ame nyekanira ku byoakora. . . .” —Imigani 20:111. Emera ko uri umunyabyaha (ko utumviye Imana).“Kuko bose bakoze ibyaha, ntibashyikira ubwizabw’Imana.” —Abaroma 3:232. Egera Imana uciye muri Yesu Kristo.“Kuko hariho Imana imwe, kandi hariho Umuhuzaumwe w’Imana n’abantu, na we ni umuntu, ni we YesuKristo.” —1 Timoteyo 2:5“Ni cyo gituma [Yesu] abasha gukiza rwose abegerezwaImana na we. . . . ” —Abaheburayo 7:25Yesu yaravuze ati, “. . .Uza aho ndi sinzamwirukana nahato.” —Yohana 6:3724 UKO USHOBORA KUBONA INZIRAIKUGEZA KU MANAKuri iyi mirongo andika amagambo yo muri 1 Yohana 1:9Urayabona mu ishusho y’ibiganza iri ku rupapuro rwa 25.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5. Reka ibyaha byawe.(Ni ukuvuga kutabisubiramo.)“Uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza; arikoubyatura akabireka, azababarirwa.” —Imigani 28:13“Va mu byaha, ujye ukore ibyiza. . . . ” —Zaburi 37:27263. Niwihane ibyaha byawe.((Kwihana kuvuga ko ubabazwan’ibyaha byawe, bituma wemerakubireka.)“Nuko mwihane, muhindukire,ibyaha byanyu bihanagurwe. . . . ”—Ibyakozwe 3:19“Umwami Imana. . . itwi-hanganira, idashaka ko hagiran’umwe urimbuka, ahubwoishaka ko bose bihana.”—2 Petero 3:94. Aturira Yesu ibyaha byawe.(Kwatura ni ukubivuga, kubyemera.)256. Izera Umwami YesuKristo“Ni watuza akanwa kaweko Yesu ari Umwami, ukizeramu mutima wawe ko Imanayamuzuye, uzakizwa.”—Abaroma 10:9“. . . Izera Umwami Yesuurakira ubwawe n’abo murugo rwawe.”—Ibyakozwe 16:31“Mwakijijwe n’ubuntukubwo kwizera; . . . ni impanoy’Imana; ntibyavuye no kumirimo, kugira ngo hatagiraumuntu wirarira.”—Abefeso 2:8, 92723“Ni twaturaibyaha byacu, niyo yo kwizerwakandi ikiranukirakutubabariraibyahabyacu . . . .”—1 Yohana 1:9
 6. 6. 7. Akira Umwami Yesu Kristo mu mutimawawe no mu mibereho yawe.Ni wowe wenyine ushoboragukingura urugi rw’umutima waweno kwinjiza Yesu. Yesu yaravuzeati, “Dore, mpagaze ku rugi,ndakomanga. Umuntu ni yumvaijwi ryanjye, agakingura urugi,nzinjira iwe, dusangire.”—Ibyahishuwe 3:20“Icyakora, abamwemeye bose,bakizera izina rye, yabahayeubushobozi bwo kuba abanab’Imana.” —Yohana 1:1228Niba uba utigeze gusenga, kandi wumva ko ushakaugufasha mu gusenga, ushobora gukurikira isengeshoryanditswe hano hepfo:Mwami Yesu Kristo nkunda,Ndagushimiye ko wampfiriye kumusaraba kugira ngo unkuremo ibyahabyanjye. Ndababajwe n’ibibi nakozebyose. Ndagusabye kuza winjira mumutima wanjye ukambamo iteka ryose.Ndakwizeye ubu ngubu ngo unyozeumutima. Ndakwakiriye ngo ubeUmukiza wanjye n’Umwami wanjye.Ndabsabye mu izina rya Yesu. Amina.KUKUYOBORA MU GUSENGA 29“. . . Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwobugingo bubonerwa mu Mwana wayo. Ufite uwo Mwanani we ufite ubwo bugingo. . . . ” —1 Yohana 5:11, 12“. . . Uwumva ijambo ryanjye, akizera uwantumye . . . abaavuye mu rupfu, ageze mu bugingo.” —Yohana 5:24Igihe umubiri wawe upfira, wowe uba uri kumwe n’Umwami(2 Abakorinto 5:8). “. . . Kristo uri muri mwe, ni byo byi-ringiro by’ubwiza” (Abakolosayi 1:27)Niba wamaze gusaba Yesu kukubabarira ibyaha byawe, kandiukaba wizera Umwami Yesu Kristo ngo abe Umukiza wawe, andi-ka izina ryawe hano kuri uyu murongo:_______________________________________30 IGIHE UFITE YESU MU MUTIMA,UBA UFITE UBUGINGO BUHORAHOSoma imirongo yo muri Bibliya (niyo Jambo ry’Imana) buri munsi,kandi uyihishe mu mutima wawe mugufata mu bwenge imirongo igu-fasha. (Urabona imirongo myizamyinshi muri aka gatabo.)“Ibyanditswe byera byosebyahumetswe n’Imana, kandibigira umumaro wo kwigishaumuntu [ibyo kwizera] nokumwemeza ibyaha bye, nokumutunganya, no kumuhaniragukiranuka.” —2 Timoteyo 3:16UBURYO BWO GUKOMEZA 31GUKURIKIRA YESU32 VUGANA NA YESU MU GUSENGAIGIHE ICYO ARI CYO CYOSEShimira Yesu ibyiza byose biboneka mu mibereho yawe.Umushimire ibyo yagukoreye n’uko yakijijeumutima wawe. Sabira icyo ukeneye cyose.Senga mu izina rya Yesu.“. . . Tuzi ko itwumva igihe tuyisabyeikintu gihuje n’uko ishaka.”—1 Yohana 5:14“. . . Icyo muzasaba Data cyose muizina ryanjye azakibaha.” —Yohana 16:23“. . . Musabirane. . . . ” —Yakobo 5:16“. . . Musabire ababarenganya.”—Matayo 5:44ISENGESHO YESU 33YIGISHIJE ABIGISHWA BE(Umwigishwa wa Yesu ni umukurikira.)Yesu yabwiye abigishwa be gusenga batya:“Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryu-bahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibehomu isi, nk’uko biba mu ijuru; uduhe none ibyo kuryabyacu by’uyu munsi; uduharire imyenda yacu,nk’uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu;ntuduhne mu bitwoshya, ahubwo udukize Umubi;kuko ubwami n’ubushobozi n’icyubahiro ariibyawe, none n’iteka ryose. Amen.” —Matayo 6:9-13Ni ngombwa gufata iryo sengesho mu bwenge. Abakristobakunda gusengera hamwe iryo sengesho mu majwiyumvikana.
 7. 7. 34 AMATEGEKO CUMI Y’IMANA ATWIGISHAUKO DUKWIRIYE KUMERA MUMIBEREHO YACU(Kuva 20)Amategeko Ane Abanza Avuga Iby’Uko Dukunda Imana1. “Ntukagire izindi mana mu maso yanjye.”2. “Ntukiremere igishushanyo kibajwe, cyangwa igisan’ishusho yose . . . ; ntukabyikubite imbere, ntukabiko-rere.”3. “Ntukavugire ubusa izina ry’Uwiteka, Imana yawe.”4. “Wibuke kweza umunsi w’isabato.”Andi Atandatu Asigaye Avuga Uko Dukunda AbantuAMATEGEKO CUMI (akomeza) 355. “Wubahe so na nyoko.”6. “Ntukice.”7. “Ntugasambane.” (Gusambana ni ukuryamana n’uwomutashyingiranwe.)8. “Ntukibe.”9. “Ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe.”10. “Ntukifuze . . . ikintu cyose cya mugenzi wawe.”IYO TWUMVIRA IMANA BITUMADUHABWA IBYO DUSABYE“Icyo dusaba cyose tugihabwa na yo, kuko twitonderaamategeko yayo, tugakora ibishimwa imbere yayo.”—1 Yohana 3:2236 AMATEGEKO ABIRI ARUTA ANDI YOSEGukunda Imana1. “Yesu aramusubiza ati ‘Ukundishe Uwiteka, Imanayawe, umutima wawe wose, n’ubugingo bwawe bwose,n’ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeyery’imbere.’ ” —Matayo 22:37, 38Gukunda Abantu2. “N’irya kabiri rihwanye na ryongiri: ‘Ukunde mugenzi wawe nk’ukowikunda.’ ” —Matayo 22:39Amategeko yose uko ari icumi (yo ku mpapuro za34 na 35) arafubitse muri ayo abiri aruta andi yose.1Nubwo navuga indimi z’abantu n’iz’abamarayika,ariko singire urukundo, mba mpindutse nk’umuringauvuga cyangwa icyuma kirenga. 2Kandi nubwo nagiraimpano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n’ub-wenge bwose; kandi nubwo nagira kwizera kose,nkabasha gukuraho imisozi, ariko singire urukundo,nta cyo mba ndi cyo. 3Kandi nubwo natanga ibyanjyebyose, ngo ngaburire abakene, ndetse nkitangaubwanjye ngo ntwikwe, ariko singire urukundo, ntacyo byammarira. 4Urukundo rurihangana, rukagiraneza; urukundo ntirugira ishyari; urukundo ntirwirarira,URUKUNDO RURUTA IBINDI 37BINTU BYOSEIgice gikuru kivuga iby’Urukundo(1 Abakorinto 13:1-8, 13)ntirwihimbaza; 5ntirukora ibiteye isoni, ntirusha-ka ibyarwo, ntiruhutiraho; ntirutekereza ikibi kubantu; 6ntirwishimira gukiranirwa kw’abandi, ahubworwishimira ukuri; 7rubabarira byose, rwizera byose;rwiringira byose; rwihanganira byose. 8Urukundo ntabwo ruzashira. Guhanura kuzarangizwa, no kuvugaizindi ndimi kuzagira iherezo; ubwenge na bwo buza-kurwaho.13Ariko none hagumyeho kwizera n’ibyiringiro n’u-rukundo, ibyo uko ari bitatu; ariko ikiruta ibindi niurukundo.IMANA NI URUKUNDO“...Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo, agu-ma mu Mana, Imana ikaguma muri we.” —1 Yohana 4:1638 YESU ASHAKA KO UTANGA 39UBUHAMYA(uri imuhira, ku ishuri, mumateraniro, hose)Yesu yaravuze ati, “Witahire,ujye mu banyu, ubabwireibyo Imana igukoreyebyose, n’uko ikubabariye.”—Mariko 5:19
 8. 8. 40 UKO UMWANA W’IMANABWITE AMENYEKANA“Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo.” —Matayo 7:20“Ariko rero imbuto z’Umwuka ni urukundo, n’ibyishimo, n’a-mahoro, no kwihangana, no kugira neza, n’ingeso nziza, no gu-kiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. . . . ” —Abagalatiya 5:22, 23UMWANA W’IMANA BWITE ABABARIRA ABANDI“Ni mubabarira abantu ibyaha byabo, na So wo mu ijuruazabababarira namwe.” —Matayo 6:14IBINTU BIRINDWI IMANA YANGA“Amaso y’ubwibone, ururimi rubeshya, amaboko avushaamaraso y’utariho urubanza, umutima ugambirira ibibi, ama-guru yihutira kugira urugomo, umugabo w’indarikwa uvugaibinyoma, n’uteranya abavandimwe.” —Imigani 6:17-19IMIRIMO YA KAMERE:“ . . . Gusambana, no gukora ibiteyeisoni, n’iby’isoni nke, no gusengaibishushanyo, no kuroga, no kwan-gana, no gutongana, n’ishyari, n’umu-jinya, n’amahane, no kwitandukanya,no kwirema ibice, no kugomanwa, nogusinda, n’ibiganiro bibi, n’ibindi bisabityo . . . abakora ibisa bityo ntibaza-ragwa ubwami bw’Imana.” —Abagalatiya 5:19-21“ . . . Cyangwa ibitinga cyangwaabagabo bendana, cyangwa abaju-ra, cyangwa abifuza. . . ”—1 Abakorinto 6:9-10EMERA KO YESU AKUZUZA MWUKA WE WERA AKAGUTUNGANYA“Kandi bamwe muri mwe mwari nk’abo; ariko mwaruhagiwe,mwarejejwe, . . . n’Umwuka w’Imana yacu mu izina ry’UmwamiYesu Kristo.” —1 Abakorinto 6:1141(Soma Luka 16:19-26.)Numenye neza kowizeye Yesu Kristo by’ukuri.Azandika izina ryawe muGitabo cye cy’Ubugingo.“Kandi umuntu weseutabonetse ko yanditswemuri cya gitabo cy’ubug-ingo, ajugunywa muri iyonyanja yaka umuriro.”—Ibyahishuwe 20:1542 UMURIRO UTAZIMA NI AHANTUHARIHO BY’UKURIYESU NI WE NZIRA IMWE YONYINE 43ITUGEZA KU MANA“. . . Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwobugingo bubonerwa mu Mwana wayo.” —1 Yohana 5:11“Kuko ibihembo by’ibyaha ari urupfu, ariko impanoy’Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu KristoUmwami wacu.” —Abaroma 6:23“Uwizera uwo Mwana, aba abonye ubugingo buhora-ho, ariko utumvira uwo Mwana ntazabona ubugingo,ahubwo umujinya w’Imana uguma kuri we.”—Yohana 3:36“Yesu aramubwira ati ‘Ni jye nzira, n’ukuri n’ubugingo;nta wujya kwa Data, ntamujyanye.’” —Yohana 14:6Mu byo Yohana yeretswe byanditswemu Byahishuwe 21 yabonye ijuru rishyan’isi nshya.“Imana izahanagura amarira yoseku maso yabo, kandi urupfu ntiruz-abaho ukundi, kandi umuborogocyangwa gutaka cyangwa kuribwantibizabaho ukundi, kuko ibya mberebishize. Iyicara kuri ya ntebe iravugaiti ‘Dore, byose ndabihindurabishya.’. . . ” —Ibyahishuwe 21:4, 5Yohana yabonye umurwa wera,umanuka uva mu ijuru “. . . Ururemboubwarwo rwubakishijwe izahabu nziza, imeze nk’ibirahuri byiza.Imfatiro z’inkike z’urwo rurembo zarimbishishijwe amabuyey’igiciro cyinshi y’amoko yose. . . . ” —Ibyahishuwe 21:18, 1944 MW IJURU NI AHANTU HARIHO BY’UKURI YESU YARAGIYE GUTEGURIRA 45ABAMWIZERA BOSE AHABO“Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizera Imana,nanjyemunyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazumenshi: iyaba atahari, mba mbabwiye, kuko ngiyekubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubateguriraahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi,namwe muzabeyo.” —Yohana 14:1-3UMENYESHE ABANDI IZO NKURU NZIZAYesu yaravuze ati, “Mujye mu bihugu byose, mwigisheabaremwe bose ubutumwa bwiza” —Mariko 16:15“Umunyabwenge agarura imitima.” —Imigani 11:30YESUTabara !Imbutoz’UmwukaImirimoyakamere
 9. 9. 46 AMASEZERANO IMANAISEZERANIRA ABANA BAYO“. . . Sinzagusiga na hato, kandi nta bwo nzaguhana nahato.” —Abaheburayo 13:5“Azagutegekera abamarayika be, ngo baku-rindire mu nzira zawe zose.” —Zaburi 91:11“. . . Dore ndi kumwe namwe iminsi yose,kugeza ku mperuka y’isi.” —Matayo 28:20“Ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa. . . ujye ukiranuka, uzageze ku gupfa;nanjye nzaguha ikamba ry’ubugingo.”—Ibyahishuwe 2:10“Ntabaza, ndagutabara. . . . ”—Yeremiya 33:3YESU AZAGARUKA 47Abantu bose bazazurwa bave mu bapfuye.“. . . Igihe kizaza, ubwo abari mu bituro bose bazumva ijwirye, bakavamo, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, nahoabakoze ibibi bakazukira gucirwaho iteka.”—Yohana 5:28, 29Abapfiriye muri Kristo bazabanza kuzuka.“Maze natwe abazaba bakiriho basigaye,duhereko tujyananwe na bo tuzamuwe mubicu, gusanganirira Umwami mu kirere.Nuko rero tuzabana n’Umwami itekaryose.” –1 Abatesalonike 4:17“Mujye mwirinda, mube maso, muse-nge; kuko mutazi igihe ibyo bizasoho-reramo.” —Mariko 13:3348 YESU AZAZA ATE?“Dore arazana n’ibicu, kandi amaso yoseazamureba. . . .” —Ibyahishuwe 1:7Mwirinde abiyita Kristo batari we n’abahanuzib’ibinyoma.“. . . Umuntu nababwira ati ‘Dore, Kristo arihano’; n’undi ati ‘Ari hano’ ntimuzabye-mere. . . . Nibababwira bati ‘Dore, ari mubutayu’ ntimuzajyeyo; cyangwa bati ‘Dore,ari mu kirambi’ ntimuzabyemere.” —Matayo 24:23, 26YESU AZAZA ATUNGUTSE ARI MU BICU BYO MU IJURU“Kuko, nk’uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekeraaho rirengera, ni ko no kuza k’Umwana w’umuntu kuzaba . . .n’amoko yose yo mu isi . . . azabona Umwana w’umuntu aje kubicu byo mu ijuru afite ubushobozi n’ubwiza bwinshi. ”—Matayo 24:27, 30ZABURI Y’UMWUNGERI(Zaburi 23)1Uwiteka ni we mwungeri wanjye, sinzakena. 2Andya-misha mu cyanya cy’ubwatsi bubisi: anjyana iruhanderw’amazi adasuma. 3Asubiza intege mu bugingo bwanjye,anyobora inzira yo gukiranuka kubwa izina rye.4Naho nanyura mu gikombe cy’igicucu cy’urupfu, sin-zatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimboyawe n’inkoni yawe ni byo bimpumuriza. 5Untunganirizaameza mu maso y’abanzi banjye: unsize amavuta mu mu-twe; igikombe cyanjye kirasesekara.6Ni ukuri kugirirwa neza n’imbabazi bizanyomahoiminsi yose nkiriho: nanjye nzaba mu nzu y’Uwitekaiteka ryose.If you are interested in receiving additional Scripture booklets write to thepublisher in English.World Missionary Press, Inc.P.O. Box 120New Paris, Indiana 46553-0120 U.S.A.Aka gatabo gatangwa ku busa — ntikagurishwewww.wmpress.org 2216 Kinyarwanda WTG6-09

×