Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Na ebandeli, Nzambe ajalisaki lora mpe mokili.–Ebandeli 1.1Mpo na ye Nzambe ajalisaki biloko nyoso na lorampe na mokili. –...
Esengeli toyoka mongongo na Satana mbala moko te.ADAMU MPE EVA BATOSAKI NZAMBE TE4 Nkolo Nzambe akamataki motu yango mpe a...
Kristo azalaki na masumu moko te. –2 Bakorinto 5.21aYe asalaki masumu te.–1 Petero 2.22aMotu akokaki kopesa mobomamoko te ...
16 BISO NA YO TOKOKI KOZALA NABOMOI NA SEKOYO ozali kolandanzela nini?Yesu Kristo azaliNZELA epai na BOMOIna seko esikamok...
“Nayebi Yesu alingi ngai; Biblia elakisi ngai boye.”22 YESU ALINGI BANA NYOSONsima na oyoye amemakibana namaboko na ye,ati...
7. Yamba Yesu Kristo kati na motema mpe bomoina yo.Yo moko okoki kofungola mwango namotema na yo na koyamba Yesu.Yesu alob...
34 MIBEKO ZOMI NA NAMBE ELAKISI BISONDENGE NINI TOSALA KATI NA BOMOI NA BISO(Kobima sapita 20)Mibeko minei na liboso ezali...
40 NDENGE NINI OKOKI KOYEBA MWANANA NZAMBE NA SOLO“Bobele boye, bokoyeba banebi ya lokuta mpo na misalana bango.” —Matayo ...
46 BILAKA NA NZAMBE EPAI NA BANA NA YE“Nakotika yo soki moke te, nakolongwa epai na yo soki mokete.” —Baebere 13.5bMpo Nko...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

The way to god bangala

328 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

The way to god bangala

 1. 1. Na ebandeli, Nzambe ajalisaki lora mpe mokili.–Ebandeli 1.1Mpo na ye Nzambe ajalisaki biloko nyoso na lorampe na mokili. –Bakolosai 1.16aBozwa bolamu ya Nkolo, oyo asali lora mpe mokili!Lora ezali ya Nkolo ye moko; kasi apesi mokili mpo nabatu. –Njembo 115.15, 16Mokili ezalaki malamu nyoso ntango Nzambe apesakiyango epai na batu Otanga buku moke oyo mpo na koye-ba nini esalamaki.NZAMBE AJALISAKI MOKILI NA BISO 1NYOSO MPE BILOKO NYOSO NA BOMOIBongo Nzambe alobaki: “Tosala motu lokola elilingi nabiso, azala lokola biso mpenza. Azala mokonzi ya bambi-si na mai, . . .likolo ya mokili mobimba.” –Ebandeli 1.26a2 NZAMBE AJALISAKI BISO MOTU AKUMAKI MOTU NA BOMOI 3Boye Nkolo Nzambe akamataki putulu ya mabele,asalaki na yango motu. Apemaki pema ya bomoi nazolo na ye, mpe motu akumaki motu na bomoi.–Ebandeli 2.7Nkolo Nzambe alobaki: “Ezali malamu te mpo namotu kotikala ye moko. Nakosalela ye mosungi.”Bongo Nkolo Nzambe alalisaki Adamu mpongi makasi.Abimisaki mokuwa moko ya mpanzi na ye, mpeakangisaki mosuni na esika yango. Na mokuwa oyoabimisaki na mpanzi ya Adamu, Nkolo Nzambe asalakina yango mwasi, mpe ayaki na ye epai ya Adamu.–Ebandeli 2.18a, 21, 22©2001, by Rose Stair Goodman. Cover art, Edwin B. Wallace. Meryl Esenwein,Elilingi na libanda na buku moke oyo mpe na pages 10, 12, 14, 16, 27, 29, 39,41, 42, 44, 46, 47, and 48. The Bible text is used from BIBLIA, published bySociété Biblique du Zaïre, 1995. Used by permission.Nzela epainaNzambe
 2. 2. Esengeli toyoka mongongo na Satana mbala moko te.ADAMU MPE EVA BATOSAKI NZAMBE TE4 Nkolo Nzambe akamataki motu yango mpe atiakiye na elanga ya Edene mpo na kolona biloko kuna mpempo na kobatela yango. Apesi ye motindo oyo: “Okokikolia mbuma ya banzete nyoso ya elanga, kasi mbumaya nzete oyo epesaka mayele ya koyeba makambomalamu na mabe, okoki kolia yango te. Mpo ete mokolookolia yango, okokufa.” –Ebandeli 2.15-17NYOKA, NKOMBO NA YE LOKOLA DIABLE TO SATANA,ANDIMAKI BOKONZI NA NZAMBE TE MPE ALOBAKI LOKUTA.Bongo nyoka alobaki na mwasi: “Bokokufa solo te.”Mwasi amonaki ete nzete yango ezalaki malamu mpona kolia, kitoko na kotala, mpe yango ezali malamumpo na kopesa mayele. Yango wana akamataki mbu-ma moko mpe alei, apesaki mpe mobali oyo azalakielongo na ye, bongo ye aliaki yango. –Ebandeli 3.4, 6Nkolo Nzambe abengani motu na elanga ya Edene, mpe atindiye asala mosala na mabele oyo asalemaki na yango. Atiakibakeruba na elanga . . . Bango bazalaki kopasapasa mopanga . . .kopekisa ete motu moko te akuma penepene ya nzete oyo epe-saka bomoi. –Ebandeli 3.23b, 24b6 ADAMU MPE EVA BAKOKAKI LISUSUTE KOTIKALA KATI NA ELANGAMasumu ekotaki na mokili mokili mpo na motu moko, Adamu,mpe epesaki kokufa. Boye kokufa esili kokweya likolo na batunyoso. . . . –Baroma 5.12Likambo na Kobosana Te:Batu nyoso babotami na masumu mpe mokolo mosusu bakokufampo ete kokufa ekumaki na njela na masusu. (Tanga Baroma 5.12lesusu.)MOKOLO ADAMA MPE EVA BASALAKI 7LISUMU EZALAKI MOKOLO NA MAWAMONENE MPONA BATU NYOSOMpo ete makambo nyoso oyo ezali kati na Nzambe ekamatakinzoto kati na Kristo mpo na kozala na koonda mpenza kati na ye.–Bakolosai 2.9“Ye akobota mwana mobalioyo okobenga nkombo naye Yesu, mpo ete Mwanayango akobikisa batu na yekati na masumu na bango.”–Matayo 1.21Mpo na kozala ndenge moko na batu, esengakiMwana ya Nzambe abotami mototo moke na motu.8 NZAMBE APONAKI KOBIKISA BISO NANZELA NA KOTINDA MWANANA YE MOKOLiboso na Nzambe kojalisa mokili, Liloba ezalaki. Lilobayango ezalaki elongo na Nzambe, mpe Liloba yango ezalakiNzambe. Liloba ekumaki motu mpe afandaki kati na biso.–Yoane 1.1, 14aOyo nyoso ekumaki mpo na kokokisa: "Mwasi oyo alalinaino na mobali te akozwa zemi mpe akobota mwanamobali, Oyo bakobenga nkombo na ye Emanuele."(Nkombo oyo elingi koloba: "Nzambe azali elongo nabiso".) –Matayo 1.22a, 23Mpamba te baboti mwana mpo na biso; bapesi bisomwana mobali, bokonzi ekofandela ye na mombeka. Ba-kopesa ye bankombo oyo: "Mosungi ya kokamwa, Nza-mbe ya nguya, tata na seko, Nkolo na kimia." –Isaya 9.5YESU AZALI NZAMBE NA NZOTO NA BATU 95
 3. 3. Kristo azalaki na masumu moko te. –2 Bakorinto 5.21aYe asalaki masumu te.–1 Petero 2.22aMotu akokaki kopesa mobomamoko te MALAMU NYOSOekokani mpo na kolongolamasumu.Mpo makila na ngombe mpentaba ekokaki moko te kolongo-la masumu. –Baebere 10.4Yesu azali Mpate ya Nzambe. "Botala Mwana-Mpate naNzambe oyo alongoli masumu na mokili." –Yoane 1.29b10 YESU KRISTO — MOBOMA MALAMUNYOSO MPO NA BISOBakangaki Yesu na krusi ya nzete mpo ete batu mabe mingi ba-yinaki Ye. Kasi kala Nzambe akanisaki kokufa na Ye. Yesu Ye mpe-nza apesaki bomoi na Ye mpo na kobikisa biso na masumu na biso.Yesu alobaki, “Motu moko alongoli bomoi na ngai te, kasinapesi yango lokola ngai moko nalingi. Nazali na bokasi nakopesa yango, mpe nazali na bokasi na kokamata yangolisusu.” –Yoane10.18aMAKILA NA MPATE YA NZAMBE ABIKISI BISO. . . Na motuya nini Nzambe asombaki bino na yango, . . .Ezalaki te mpo na biloko oyo ekoki kobeba lokola mbongo toor. Bofungolamaki mpo na likabo na motuya moene oyo naKristo, ye azalaki lokola mpate oyo babomi, kitoko, na mpotate. –1 Petero 1.18, 19BOMA MOSUSU MOKO TE AKOKI KOLONGOLA MASUMUYESU APESAKI BOMOI NA YE 11MPO NA KOBIKISA BISOKristo akufaki mpo na biso ntango tozalaki nainobatu na masumu. –Baroma 5.8bMotu mabeoyoandimakiYesu mpeazwakikobikisa.Tosili kokuma sembo liboso na Nzambe, eleki nyosotokobika na nkele na Nzambe mpo na ye. –Baroma 5.9b12Motumabe oyoandimakiYesu teboyeazwakikobikisate..“Yesu, kanisa ngai ntangookozonga kati na bokonzi nayo.” –Luka 23.42b“I say toyou, todayyou will bewith Me inParadise.”—Luke 23:43b“Mpo ete Nzambe alingaki mokili mingi,boye ye apesaki mwana na ye moko, boyemotu na motu na kondima ye akokufa te,kasi akozala na bomoi na seko.”—Yoane 3.16Mpo ye alongolaki biso na nguya na butu mpeakotisaki biso kati na bokonzi na Mwana na ye nabolingo, mpo na ye tosili kobika mpo na makila naye mpe Nzambe asili kolimbisa masumu na biso.—Bakolosai 1.13, 14BATU NYOSO OYO BANDIMI MWANA 13NA NZAMBE BAZALI NA BOMOIAnzelu alobaki nabasi: “Bobanga te.Nayebi ete bozalikoluka Yesu, motuoyo babetaki nakrusi. Ye azali awa te,ye asili kosekwalokola ye alobaki.Boya, bomona esikaoyo ye alalaki nayango.”—Matayo 28.5, 614 “YE ASILI KOSEKWA!” YESU ALONGOLAKI NA KOKUFA 15“Nazali motu na bomoi. Nakufaki kasi sik’oyo nazali nabomoi mpo na seko. Nazali na nguya likolo na kokufa mpelikolo na mokili na bakufi.” —Emoniseli 1.18“. . . Mpo ngai nabiki mpe bino bokobika lokola.”—Yoane 14.19bMpo ete Yesu asili koleka kokufa mpe azali na mafungo-la na kokufa, esengeli tobanga kokufa lisusu te.Kasi ata nabangi, natiaka motema epai na yo.—Njembo 56.4(Tala bilaka na Nzambe na page 46.)YESU AKOKI KOBIKISA YO MPE AZALIKOBONDELA MPO NA YOMpo Yesu azali na bomoi mpo na seko, ye akoki kobikisa,sik’oyo mpe na seko, batu oyo bazali koya epai na Nzambe mpona ye, mpo ye azali ntango nyoso na bomoi mpo na kobondelaNzambe na ntina na bango. —Baebere 7.24a
 4. 4. 16 BISO NA YO TOKOKI KOZALA NABOMOI NA SEKOYO ozali kolandanzela nini?Yesu Kristo azaliNZELA epai na BOMOIna seko esikamoko naNzambe.Diable (Satana) azalinzela epai na KOKUFAmpo na seko.Mwana mobali oyo aponi malamu nzela epai na bomoi na seko.OKOPONA NZELA NINI? 17“. . . Bopona lelo soki bolingi kosalela nani. . . .”—Yosua 24.15“Bopona bomoi, mpo bino na bana na bino bobika.”—Kozongela Mibeko 30.19bYESU AZALI NZELA EPAI NA BOMOI NA SEKO“Kobikisama ezwami bobele epai na ye moko. Mpona mokili mobimba Nzambe apesaki nkombo na motumosusu moko te, oyo batu bakoki kozwa kobikisampo na yango.” —Misala 4.12“Nkolo ezali ngai, bobele ngai moko. Mobikisimosusu azali te, bobele ngai.” —Isaya 43.111.Yesu mpenza akumaki“. . . Ngai nakumaki mpo ete batu bazala na bomoi....”—Yoane 10.1018 MPO NINI ESENGELI TOPONA YESUSOKO TOLINGI BOMOI NA SEKO?2.Yesu mpenza alingaki biso mpeakufaki mpo na biso.Mwana na Nzambe. . . alingakingai, mpe amipesaki mpo na ngai.—Bagalatia 2.20bYesu akumaki motu, na nzoto mpe ma-kila lokola biso, mpe ye azwaki nzoto nabatu. . . . boye mpo na kokufa na ye, ye akoki koboma Satana oyo azali na nguya na kokufa, . . . kobi-kisa batu oyo bazalaki baumbu ntango nyoso na bo-moi na bango. . . . —Baebere 2.14b3. Bobele makila na Yesu, yango moko, ezali nkisimpo na masumu."Makila epesi kolimbisama na masumu mpo yangoezali bomoi na motu." —Levitike 17.11bBongo makila na Yesu Mwana na ye ezali kopetolabiso na masumu nyoso. —Yoane 1.7bMpo na ye tosili kobika mpo na makila na ye mpeNzambe asili kolimbisa masumu na biso. —Bakolosai 1.1419Ye asili kokufa mpo na batu nyoso mpo ete batu oyobazali na bomoi bazala lisusu na bomoi mpo na bangompenza te, kasi bazala na bomoi mpo na motu oyoakufaki mpe asekwaki mpo na bango. —2 Bakorinto 5.15Yesu alobaki: “Mpo ngai nabiki mpe bino bokobikalokola.” —Yoane 14.19b20 4. Yesu mpenza asekwaki nakokufa.Boye toyebi uta Kristo asekwa-ki kati na bakufi, ye akokufa lisu-su te, kokufa ezali na bokonzi li-kolo na ye lisusu te. —Baroma 6.95. Eseengeli tozala na Molimo na Kristo kati na 21biso mpo na kosekwisa mpo na bomoi na sekoKristo azali kati na bino, mpe ye apesi elikia etebokozwa nkembo na Nzambe —Bakolosai 1.27bSoki Molimo na Nzambe, oyo asekwisaki Yesu katina bakufi afandi kati na bino, . . . Motu oyo asekwisakiKristo kati na bakufi akopesa bino bomoi mpo nanzoto na bino oyo ezali eloko na kokufa, . . . mpo naMolimo na ye oyo azali kofanda kati na bino.—Baroma 8.11OYEBA SOLOSOLO ETE MOLIMO NA KRISTOAFANDI KATI NA YOMotu oyo azali na Molimo na Kristo te, azali motu naKristo te. —Baroma 8.9b
 5. 5. “Nayebi Yesu alingi ngai; Biblia elakisi ngai boye.”22 YESU ALINGI BANA NYOSONsima na oyoye amemakibana namaboko na ye,atiaki mabokolikolo na bangomoko na moko,mpe apambola-ki bango—Mako 10.16Kasi Yesu abengaki bana mike epai na ye,mpe alobaki: “Botika bana mike koya epai na ngai!Bope-kisa bango te, mpo ete Bokonzi na Nzambe ezalimpo na batu bazali na motema lokola bango.”—Luka 18.16“Bobele boye, Tata na bino na lora alingi te mokona bana mike oyo abunga.” —Matayo 18.14Soko ozali motinda nini, soko ofandi wapi, Yesu alingiyo mpe akufaki mpo na yo. Yesu azali na mposa eteolinga ye lokola. Okoki kotalisa bolingo na yo mpo naYesu na nzela ya kotosa ye.“Soki bolingi ngai, bokotosa mibeko na ngai.”—Yoane 14.15Mwana ayebanaka na makambo ye asalaka.—Maloba ya Mayele 20.11a1. Ondima ete osili kosala masumu (tala page 7).Batu nyoso basili kosala masumu mpe basili kozangankembo na Nzambe. —Baroma 3.232. Yaka epai na Nzambe na nzela na Yesu Kristo.Mpo ete Nzambe azali moko, mpe mosanganisi azalimoko kati na Nzambe mpe batu, ye Yesu Kristo.—1 Timoteo 2.5Mpo na oyo, ye [Yesu] akoki kobikisa, . . . batu oyobazali koya epai na Nzambe mpo na ye. —Baebere 7.25aYesu alobaki: Mpe motu na koya epai na ngai, nako-bwaka ye soki moke te. —Yoane 6.37b24 NDENGE NINI OKOZWA NJELA EPAINA NZAMBEKoma awa maloba na 1 Yoane 1.9a oyo okozwa likolona elilingi likolo na maboko ya kobondela na page 25.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5. Tika masumu na yo.Motu oyo abombaka mabe na ye, bomoi na ye ebo-ngaka te; kasimotu oyo andimaka mabe na ye mpe atikaka yango, Nzambe alimbi-saka ye.Motu oyo abombaka mabe na ye, bomoi na ye ebo-ngaka te;kasi motu oyo andimaka mabe na ye mpe atikaka yango,Nzambe alimbisaka ye. —Maloba ya Mayele 28.13Tika mabe mpe sala malamu. —Njembo 37.27a263. Obongola motema, tikamasumu na yo.“Boye bobongwa mpebozonga epai na Nzambempo ye alongola masumuna bino.” —Misala 3.19Mokonzi aumelaka . . . mpoye alingi te motu moko . . .akufa, kasi ye alingi etenyoso babongola motema.—2 Petero 3.94. Bimisa masumu na yoepai na Yesu.25—1 Yoane 1:9aKasi soki tobimisimasumu na bisoepai na Nzambe,. . . ye asalakamakambo sembo,ye akolimbisamasumu na biso.6. Ndima Yesu Kristona motema nyoso.Otatoli na monoko na yoliboso na batu nyoso eteYesu azali mokonzi, mpesoki ondimi na motema nyo-so ete Nzambe asili kosekwi-sa Ye kati na bakufi, okozwakobikisa. —Romans 10:9b“Ndima Mokonzi Yesu namotema, mpe okozwa kobiki-sa, yo mpe libota na yo.”—Misala 16.31bMpo ezali mpo na ngolu na Nza-mbe bino bosili kobika, na nzelana kondima. . . . Ezali likabo naNzambe, ezali te mpo bosalakimakasi mpo na kozwa yango,boye motu moko te akoki ko-mipesa lokumu. —Baefeso 2.8, 92723
 6. 6. 7. Yamba Yesu Kristo kati na motema mpe bomoina yo.Yo moko okoki kofungola mwango namotema na yo na koyamba Yesu.Yesu alobaki: “Yoka, nazali kotelemana ekuke na ndako mpe nazali kobetayango. Soki motu ayoki mongongo nangai, mpe afungoli ekuke na ndako,nakokota epai na ye, nakolia elongona ye mpe ye akolia elongo na ngai.”—Emoniseli 3.20Kasi batu mosusu bayambaki ye,mpe bandimaki ye. Ye apesakibango ndingisa na kozala bana naNzambe. —Yoane 1.1228Soki osili kobondela liboso te mpe ozali na bosenga nakozwa kosalisa mpo na kobondela, okoki kotala libondelioyo lokola mokambi.Nkolo Yesu,Napesi Yo mersi mpo ete okufaki mpona ngai likolo na krusi myo na kolongo-la masumu na ngai. Nazali na mawazambi na makambo mabe nyoso nasilikosala. Nasengi Yo kokota motema nangai mpe kofanda kuna seko. Sikawanazali kondima ete okopetola motemana ngai. Nakamati Yo lokola Mobkisimpe Mokonzi na ngai mpenza.Nabondeli na nkombo na yo. Amena.MOKAMBI MPO NA KOBONDELA 29Nzambe apesaki biso bomoi ya seko, bomoi oyo ezali katina Mwana na ye. Motu oyo azali na Mwana, azali na bomoiyango. —1 Yoane 5.11b, 12a“. . . Motu na koyoka maloba na ngai, mpe na kondima motuoyo atindaki ngai . . . asili kolongwa na kokufa mpe asili kole-ka na bomoi.” —Yoane 5.24bEsika nzoto ekufi, ozali elongo na Nkolo (2 Bakorinto 5.8).“Kristo azali kati na bino, mpe ye apesi bino elikia ete bokozwankembo na Nzambe.”(Bakolosai 1.27b).Soki osili kosenga Yesu kobongola masumu na yo, mpe ondimiYesu lokola Mobikisi na yo, koma nkombo na yo na line na nse:_______________________________________30 SOKI YESU AZALI NA MOTEMA NAYO, OZALI NA BOMOI NA SEKOMikolo nyoso, tanga baversemosusu na Biblia (Maloba naNzambe) mpe bomba baversemosusu na motema na yo. Likambooyo ekosalisa yo. (Baverse mingiezali kati na buku moke oyo.)Makomi nyoso ebimaki naNzambe mpe ekokani mpo nakolakisa likambo ya solo, ko-pamela libunga, kobongisamabe, mpe kotalisa nzela naezaleli sembo.—2 Timoteo 3.16NDENGE NINI OKOKI KOLANDA YESU 31NA KOTIKA TE32 SAA NINI OLINGI, OLOBANA NAYESU KATI NA MABONDELIPesa Yesu mersi mpo na makambo mala-mu nyoso kati na bomoi na yo. Sanzola Yempo na makambo Ye asili kosala mpo na yompe mpo na kobikisa yo. Bondela na ntinana bosenga na yo. Bondela na nkombo naYesu.Ye akoyoka biso soki tosengi elokoekokani na mokano na ye.—1 Yoane 5.14b“Tata akopesa na bino makambonyoso bokosenga epai na ye na nkom-bo na ngai.” —Yoane 16.23bBobondela mpo na batu na konyokola bino.—Matayo 5.44bLIBONDELI OYO YESU ALAKISAKI 33BAYEKOLI NA YE(Moyekoli azali motu oyo alandi Yesu.)Yesu alakisaki bayekoli na Ye kobondela boye:“‘Tata na biso oyo azali na lora, Esengeli batu bapesa nko-mbo na yo lokumu. Esengeli Bokonzi na yo eya. Esengelimakambo olingi esalema na mokili lokola basalaka yangokuna na lora. Pesa biso lelo biloko ya kolia oyo ekokani.Limbisa biso na mabe oyo tosili kosala, lokola tolimbisakamabe oyo batu basili kosala epai na biso. Kamba biso katina komekama te, kasi bikisa biso na maboko na motu mabe.[Mpamba te bokonzi, nguya mpe nkembo ezali na yo mpo naseko. Amen.]” —Matayo 6.9b-13Esengeli obomba libondeli oyo kati na motema na yo. Mbalamingi bandimi babondeli boye esikamoko na mangungu.
 7. 7. 34 MIBEKO ZOMI NA NAMBE ELAKISI BISONDENGE NINI TOSALA KATI NA BOMOI NA BISO(Kobima sapita 20)Mibeko minei na liboso ezali na ntina na bolingo na bisompo na Nzambe1. “Okumisa banzambe mosusu te, bobele ngai.”2. “Osala bikeko te mpo na kokumisa, to eloko mokoekokani na biloko. . . .Ogumbana liboso na banzambe yandenge wana te, mpe okumisa bango te.”3. “Obenga nkombo ya Nkolo, Nzambe na yo, mpamba-mpamba te.”4. “Okanisa mokolo ya kopema, mpo na kokumisa yangobosantu.”Mibeko motoba na kolanda ezali na ntina na bolingo nabiso mpo na batuMIBEKO ZOMI (eteni na mibale) 355. “Otosaka tata mpe mama na yo.”6. “Oboma motu te.”7. “Osala pite te.”8. “Oyiba te.”9. “Oloba lokuta na nkombo ya moninga na yo te.”10. “Olula te . . . eloko na maninga ra yo.”KOTOSA NZAMBE EPESAKA BIYANOLI NAMABONDELI NA BISOTozwaka na maboko na ye biloko nyoso oyo tozali ko-senga epai na ye, mpo tozali kotosa mibeko na ye, mpe to-zali kosala makambo oyo esepelisaka ye. —1 Yoane 3.2236 MIBEKO MIBALE MONENE KOLEKA NYOSOBolingo mpo na Nzambe1. Yesu ayanolaki ye: “‘Esengeli olinga MokonziNzambe na yo na motema na yo nyoso, na molimo nayo nyoso mpe na makanisi na yo nyoso. Oyo ezalimobeko ya liboso, monene koleka.” —Matayo 22.37, 38Bolingo mpo na batu2. “Mpe oyo ezali mobeko ya mibale,yango nde ezali monene lokola:‘Esengeli olinga moninga na yo lokolayo mpenza.’” —Matayo 22.39Mibeko Zomi nyoso (pages 34 mpe 35) ezali katina Mibeko Mibale Monene na Koleka.Bolingo1Soki nazali na mayele na kosolola lokota ya batu mpe loko-ta ya baanzelu, kasi soki nazali na bolingo te, maloba na ngaiekozala bobele lokola mbonda na kosala makelele to lokolangelengele oyo ezali kolela. 2Soki nazali na likabo ya kosako-la lokola nebi, soki nazali na boyebi nyoso mpe soki nayebimakambo ebombami nyoso, soki nazali na kondima oyoekokani na kosisa ngomba, kasi soki nazali na bolingo te,nazali mpamba mpenza. 3Soki nakaboli misolo na ngai nyoso,soki natiki bobele nzoto na ngai kozika, soki nazali na bolin-go te, oyo ekopesa ngai litomba moko te. 4Bolingo ezali namotema molai, bolingo ezali na boboto, bolingo ezali na loko-so te, ekomipesaka lokumu te, ezali na motema na lolendoBOLINGO EZALI MONENE 37KOLEKA NYOSO“Sapita Monene na Bolingo”(1 Bakorinto 13.1-8, 13)te. 5Bolingo esalaka likambo na nsoni moko te, bolingoelukaka bolamu na ye mpenza te, bolingo esilikaka te,bolingo ebombaka nkanda na motema te. 6Bolingo ese-pelaka mpo na likambo mabe te, kasi esepelaka mpo na li-kambo ya solo. 7Bolingo ememaka makambo nyoso, epesa-ka biso kokengela kati na makambo nyoso kondima, elikiampe motema molai. 8Bolingo ezali na seko, makambo nyo-so na kosolola lokola nebi ezali bobele mpo na ntango moke,likambo na kosolola lokota godi ekosuka, boyebi ekosila.13Sik’oyo, makambo misato oyo ezali kotikala: kondima,elikia mpe bolingo. Kasi kati na makambo misato oyo,likambo na koleka na monene ezali bolingo.NZAMBE AZALI BOLINGONzambe azali bolingo, motu oyo afandi kati na bolingo azalikofanda kati na Nzambe, mpe Nzambe azali kofanda kati na ye.—1 Yoane 4.16b38 YESU ALINGI OTATOLA EPAI NA 39BATU MOSUSU(kati na ndako na yo, na kelase,na ndako na Nzambe, bipai nyoso)Yesu alobaki: “Zonga namboka na yo, kati na libotana yo, osolola bango maka-mbo nyoso Mokonzi na yoasili kosala na ngolu na yempo na yo.”—Mako 5.19b
 8. 8. 40 NDENGE NINI OKOKI KOYEBA MWANANA NZAMBE NA SOLO“Bobele boye, bokoyeba banebi ya lokuta mpo na misalana bango.” —Matayo 7.20“Kasi mbuma na Molimo ezali bolingo, esengo, kimia, mo-tema molai, kosalisa batu, boboto, bosembo, motema namwana, koleka nzoto.” —Bagalatia 5.22, 23a“Mpamba te soki bokolimbisa mabe batu basalaki epai nabino, Tata na bino oyo azali na lora akolimbisa mabe na binolokola.” —Matayo 6.14MAKAMBO 7 NZAMBE AYINIMiso oyo etalaka na lolendo, monoko oyo ebimisaka malobaya lokuta, maboko oyo ebomaka batu basali eloko moko te,motema oyo ekanisaka koyokisa batu mpasi, makolo oyo eke-ndeke mbango mpo na kosala mabe, temwe oyo alobaka ma-kambo ya lokuta, motu oyo atiaka songisongi na kati ya ba-ndeko. —Proverbs 6:17-19MISALA NA NZOTO:. . . Komonana kati na ekobo,. . . kosambela bikeko, na mayele namazi, koyinana, koswana,. . . nkele,kozuna esika monene. . . . kolang-wa na masanga. . . pe. . . misalamabe na ndenge oyo. . . batu na ko-sala makambo ndenge yango bako-zwa bokonzi na Nzambe te.—Bagalatia 5.19-21. . . Babali na kosala pite elongo. . . batu na moyibi, batu na lokoso—1 Bakorinto 6.9, 10aTIKA YESU ATONDISA YO NA MOLIMO NA YE MPE APETOLA YO“Batu mosusu kati na bino bazalaki boye. Kasi bosili kozwa ko-petola na masumu, . . . mpo na kozala batu na Nzambe, bosili ko-kuma sembo liboso na Nzambe na nkombo na Mokonzi YesuKristo mpe mpo na Molimo na Nzambe na biso.” —1 Bakorinto 6.1141(Tanga Luka 16.19-28.)Oyeba solo ozali kondi-ma Yesu Kristo. Ye akoko-ma nkombo na yo kati naBuku na Bomoi na Ye.Soki bakutaki nko-mbo na motu kati nabuku na bomoi te, ba-bwakaki ye na libuluna moto.—Emoniseli 20.1542 LIFERO EZALI SOLO ESIKA BOBELE YESU YE MOKO AZALI 43NZELA EPAI NA NZAMBENzambe apesaki biso bomoi ya seko, bomoi oyoezali kati na Mwana na ye. —1 Yoane 5.11bMpo ete lifuti na masumu ezali kokufa, kasi likabo oyoNzambe apesi mpamba ezali bomoi ya seko kati na lisa-nga elongo na Yesu Kristo Mokonzi na biso. —Baroma 6.23Motu na kondima Mwana azali na bomoi na seko.Motu na kotosa Mwana te akozala na bomoi yango te,kasi nkele na Nzambe ezali likolo na ye. —Yoane 3.36Yesu alobaki na ye: “Ngai nazali nzela, mpe solo, mpebomoi. Motu moko te akoki kokende epai na Tata nangai na nzela mosusu, soki ye aleki bobele epai nangai te.” —Yoane 14.6Na Emoniseli sapita 21 totangi ete katina likambo lokola ndoto, Yoane amonakilora na sika mpe mokili na sika“Ye akopakola mai na miso nyoso namiso na bango. Kokufa ekozala lisusute, mawa, to kolela, to mpasi ekozala li-susu te. Biloko na liboso ekosila.” Bo-ngo motu oyo azalaki kofanda na kitina mokonzi alobaki: “Sikoyo, nasalibiloko nyoso ya sika.”—Emoniseli 21.4, 5aYoane amonaki lokola Vile Santu, bobeleYerusalema, kokita na lora, kouta epai naNzambe. Mpe vile mpenza ezalaki na or kitoko, petwa lokola talatala.Basalaki mabanga na makolo na lopango na lipombo na ndengenyoso na mabanga na motuya mingi. —Emoniseli 21.18b, 19a44 LORA EZALI SOLO ESIKA YESU ASILI KOKENDA KOBONGISA ESIKA 45MPO NA BATU NYOSO OYO BANDIMI YEYesu alobaki na bango: “Botika mitema na bino na ko-mitungisa te. Bondima Nzambe mpe bondima ngai loko-la. Bisika na kofanda ezali mingi na ndako na Tata nangai. Nakei kobongisa esika mpo na bino. Soki ezalakiboye te, mbele nasili koloba na bino. Mpe nsima na ko-kende na kobongisa esika mpo na bino, nakozonga lisu-su mpo na kokamata bino epai na ngai, boye esika ngainazali bino mpe bokozala.” —Yoane 14.1-3LOBA NSANGO MALAMU EPAI NA BATU MOSUSUYesu alobaki: “Bokende na mokili mobimba mpe bosako-la Nsango Malamu epai na batu nyoso.” —Mako 16.15bMisalanaNzotoJESUMbumanaMolimoSantu
 9. 9. 46 BILAKA NA NZAMBE EPAI NA BANA NA YE“Nakotika yo soki moke te, nakolongwa epai na yo soki mokete.” —Baebere 13.5bMpo Nkolo akopesa motindo na baanzelu na ye,babatela yo bisika nyoso oyo okokende..”—Njembo 91.11“Mpe motu moko te akoki kobotola bango namaboko na Tata.” —Yoane 10.29b“Nakozala elongo na bino mikolo nyoso kinonsuka na mokili.” —Matayo 28.20bBanga te mpasi oyo okozwa. . . . Zalamotu na kobongwana te kino kokufa, mpenakopesa yo motole ya bomoi.—Emoniseli 2.10“Benga ngai mpe nakopesa yo eyano.”—Yeremia 33.3aYESU AKOZONGA LISUSU 47Batu-ayoso bakosekwa na kokufa.“Mpo ntango ezali koya, ntango bakufi oyo bazali na lilita bako-yoka mongongo na Mwana ya Motu, mpe bakobima na lilita nabango. Batu oyo basili kosala malamu, bakosekwa mpo na kozwabomoi. Batu oyo basili kosala mabe, bakosekwa mpo na kozwangwanga.” —Yoane 5.28b, 29Na liboso bakufi kati na Kristo bakosekwa..Nsima yango, biso oyo tokozala naino nabomoi na ntango yango. Nzambe akobendabiso elongo na bango kati na mapata mpo nakokutana na Mokonzi kati na mopepe. Boye,tokozala elongo na Mokonzi mpo na seko.–1 Batesalonike 4.17“Bobondela mpe bolala te, mpo boyebi temokolo nini ntango yango ekokuma.”—Mako 13.33b48 YESU AKOYA NDENGE NINI?Botala ye azali koya kati na mapata! Batunyoso bakomona ye. —Emoniseli 1.7aKeba na bakristo na lokuta mpe banebi na lokuta.“Soki motu moko alobi na bino: ‘BotalaMasiya azali awa! to ‘Ye azali kuna! bondimaye te. Soki balobi na bino: ‘Botala ye azali naesobe! bokende kuna te. Mpe soki balobi nabino: ‘Botala ye azali kobombana awa!bondima yango te.” —Matayo 24.23b, 26bYESU AKOYA NOKI KATI NA MAPATA NA LORA“Bongo mitinda nyoso . . . bakomona ngai Mwana ya Motu koyakati na mapata na lora elongo na nguya mingi mpe na nkembomingi.” —Matayo 24.30bLOYEMBO NA MOBATELI(Njembo 23)1Nkolo azali mobateli na ngai, nakozanga eloko moko te.2Apemisaka ngai na kati ya matiti ya mobesu. Akambaka ngaipenepene na mai ya kimia. 3Apesaka ngai nguya, Atambwisakangai na banzela ya malamu, mpo na nkombo na ye.4Ata nazali kotambola na libulu na molili ya kufa, nakokikobanga eloko moko te. Mpamba te yo ozali elongo nangai; nzete na yo mpe lingenda na yo ezali kosalisa ngai.5Otandelaka ngai mesa na miso ya banguna na ngai. Opakolimutu na ngai na mafuta, mpe kopo na ngai etondi mpenza.6Solo bolamu mpe ngolu ekolanda ngai ntango nyoso nabomoi na ngai, mpe nakofanda na ndako ya Nkolo mpo naseko.If you are interested in receiving additional Scripture booklets write to thepublisher in English.World Missionary Press, Inc.P.O. Box 120New Paris, Indiana 46553-0120 U.S.A.Batekisa buku oyo TE; bapesa yango mpamba2277 Bangala WTG

×