Malayalam bible old testament

1,221 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,221
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Malayalam bible old testament

 1. 1. 1 Ÿl˜i ø ElAk˜ieÀR ŒrMBM sE—LnÍL@ew ŒrMBe˜ ›RiŠA½™ èEtYk awyALÍLAy…M ŸpEyAgiŠe“. ŒdY divsM-èkAzM divsÍL@M vÄxÍL@M ›RiŠA½M av ŸpEyAgiŠe“. 15®miyiEãÇ èkAzM ecA1eedvM ŒkAzvuM ®miy…M s]xHwic•@. 2 ŒdiyiÇ ®mi pUÄÌmAy…M ³nYmAyi¯Ý. atiEãÇ oÝmilÂAyi¯Ý. sm…á riy…vAÀ av ŒkAzvitAn˜ilAyiri Še“.ÿ aÍen sMBvic•@. 16˜i½ mIet ö¯“um†w…ky…M eedv˜ieÀR aÍen eedvM rìu vliy EjYAtiSŒ´AvH jl˜i½ mIEt cliÆky…M kÅ s]xwic•@. avyiÇ vlutien pkli HecyHti¯Ý. 3 aE–AÅ eedvM kløic•@, eÀR BrNM Žlic@. ecRiy EjYAtiÈien ø •þèkAzM ŸìAke“!ÿ Ÿwen èkAzM tiL rAÒiy…ew BrNvuM Žløic•@. n•ÒÍeLÍi. 4 eedvM èkAzM kA¹ky…M atH y…M eedvM s]xHwic•@. 17®miy…ewEmÇ tiLne••Riy…ky…M ecy H t …. anÙrM ÍAÀ eedvM öQ evLic•ÍeL ŒkAzÏeedvM èkAze˜ ö¯“iÇniÝM EvÄ ÐApic• @ . 18 rApklukeL BriŠAnAyitiric • @ . 5èkAz˜i½ þpkÇÿ qÝM eedvM avey ŒkAzÏ ÐApic•@. Œö¯“i½ þrAÒiÿ qÝM eedvM Epri“u. EjYAtiSkÅ ö¯“ieny…M evLic•e˜y…M sÓYy…M èBAtvumAyi. ötAyi¯Ý EvÄtiric•@. a« nlÂtAeNÝ eedvMŒdY divsM. kìu. 19 sÓYy…M pie• èBAtvumAyi. atA rìAM divsM-ŒkAzM yi¯Ý nAlAM divsM. 6 þev™e˜ rìAyi˜iriÆ• vAy…*ŸìAke“!ÿ qÝ eedvM «wÄÝ kløic•@. aÉAM divsM-m/YvuM p•ikL@M7 20 aÍenyvÀ vAy…vien s]xHwic•H jl anÙrM eedvM kløic•@, þev™˜iÇe˜ EvÄtiric@. jlM vAy…vi½ m…kLiluM • aEnkM jIvjAlÍL@ìAke“. ®miÆEmÇtAe}y…mAyi tiri’u. 8 aÙrI•e˜ vAy…viÇ pRÝ nwŠAÀ p•ikL@m…eedvM þŒkAzMÿ qÝ viLic•@. ìAke“.ÿ 21aÍen eedvM vliy kwÇ sÓYy…M pie• èBAtvumAyi. atA jIvikeL s]xHwic•@.sm…á˜iÇ cliÆyi¯Ý rìAM divsM. • qlÂA˜rM jIvjÚŠeLy…M eedvM s ] x H w ic • @ . ŒkAzÏ pRÝnwÆ• m†•AM divsM-vrì kry…M qlÂA˜rM p•ikeLy…M eedvM s]xwic•@. H ssYÍL@M a« nlÂetÝ eedvM kìu. 9 22 anÙrM eedvM kløic•@, þŒkAz˜i½ Œ jIvikeL eedvM a½#hic • @ .kI}ilu™ jlM oriw˜H o¯mic@ œwi vrì • aEnkM ›’uÍeL s]xwic•H sm…áÍÅ Hkry…ìAke“!ÿ a« sMBvic•@. 10vrì niRyHŠAÀ eedvM avErAw… kløic•@. œw…krey þ®miÿ qÝM o•ic@ œwiy jle˜ • tÇ p•ikeL s]xHwiŠAÀ eedvM krþkwÇÿqÝM eedvM viLic•@. a« nl yiel p•ikELAw…M kløic•@. 23et•H avÀ kìu. sÓYy…M pie• èBAtvumAyi. 11 pi•IwH eedvM kløic•@, þ®mi pulÂien aÉAM divsM aÍenyAyi¯Ý.y…M DAnYec•wikeLy…M Plv]•ÍeLy…MvLĘe“. oAErA ecwiy…M attieÀR trM ŒRAM divsM-krjIvikL@M m½xY¯M 24vi˜H ŸÇ–Adi–iŠe“. öQ ecwikÅ ®mi anÙrM eedvM kløic•@, þplyinMyiÇ vLre“.ÿ a« sMBvic@. 12®mi pulÂ@M • jIvjAlÍeL ®mi ŸløAdi–iŠe“. viviDAnYec•wikL@M m…L–ic•@. viÏkELAw… DyinM m]gÍL@ìAke“. vlu«M ecRu«œwiy kAyHkL@™ v]•ÍL@M vLĘi. mAy m]gÍL@M ö}jÚŠL@M ŸìAke“. öQqlÂA ecwiy…M atAtieÀR viÏkeL m]gÍeLlÂAM œw…tÇ m]gÍeL s]xHwiŠs]xHwic•@. a«M nlÂetÝ eedvM kìu. e“.ÿ aÍeneylÂAM sMBviÆky…M ec13 sÓYyAyi, èBAtvumAyi. atAyi yHt…. 25aÍen eedvM qlÂA˜rM m]gÍ¯Ý m†•AM divsM. eLy…M s]xHwic•@. kA“@m]gÍeLy…M vLÄ Ï m]gÍeLy…M qlÂAviD ecRu ö}jÚ nAlAM divsM-sUrY cÑ ŠeLy…M eedvM s]xHwic•@. a« nlÂtH n•ÒÍÅ qÝ eedvM kìu. 14 26 eedvM klic@, þŒkAz˜u èkAzÍ ø • anÙrM eedvM kløic•@, þöni nm…ÆL@ìAke“. av pkluM rAvuM t—iÇ EvÄ m½xYen sxwiŠAM. n—…ew te• pkÄ ] HpiriŠe“. öQ èkAzÍeL vizixHw –Ayi“H nm…Æ m½xYen s]xHwiŠAM. m½ xYÄ ne—E–AelyAyiriŠNM. kwlielvAy… qéAy vAŠin H þtAlMÿ qE•A m…}uvÀ m/YÍeLy…M ŒkAz˜iel pRþtA}ikÆwMÿ qE•A aÄØM vrAM.
 2. 2. Ÿl˜i 1:27-2:23 ø 2vkeLy…M avÄ BriÆM. ecRu«M vlu« ŽedÀ EtA“˜iÇ ŒŠi. 9yEhAvyAymAy qlÂA m]gÍeLy…M ö}jÚŠeLy…M eedvM mEnAhrmAy qlÂA mrÍeLy…MavÄ BriÆM.ÿ B•N˜i½ ekA™Avu• ql  A mrÍ 27 atinAÇ eedvM teÀR CAyyiÇ eLy…M Œ EtA“˜iÇ vLĘi. EtA“m½xYer s]xHwic•@. teÀR te• pkÄ ˜ieÀR nw…viÇ yEhAvyAy eedvM–Ayi eedvM m½xYer s]xHwic•@. Œ¹M jIveÀR v]•vuM nãtiãkeL–·iy…™epÎmAyi“ANH eedvM aver s]xHwi aRivieÀR v]•vuM s]xHwic•@.c•t. 28eedvM aver a½#hic@. eedvM 10 H • ŽedniÇniÝM o}ukiy o¯ ndi ŒavErAw… kløic•@, þœw…tÇ ›“ikL@ìA EtA“˜iÇ jlM pkÄÝ. pi•IwH atHke“. ®miey niRc•H atieÀR niy× nAlu ecRiy ndikLAyi EvÄpiri’u. 11NM Že·w…Æk. kwliel m/YÍL@ewEm ŒdYe˜ eekv}i pIEzAÀ q•Riyl…M ŒkAz˜iel pRvkL@ewEmluM e–“u. Œ ndi hvIlArAjYe˜ m…}uv½MniÍÅ BrNM nwÏk. ®miyilUew cli ¡·ieyA}uki. 12(Œ rAjY˜H tnisVÄÌÆ• qlÂA jIvjAlÍeLy…M BriÆk.ÿ m…ìAyi¯Ý. œwAet Œ sVÄÌM nl«mA  29 eedvM kløic•@, þDAnYM ŸløAdi–iÆ• yi¯Ý. •Ç•luvuM EgAEmdkvuM aviqlÂA ssYÍL@M œwAet p}M ŸløAdi–i ewy…ìH.) 13rìAme˜ ndiy…ew EprH gIÆ• qlÂA v]•ÍL@M {AÀ niÍÅÆ EhAÀ q•Ayi¯Ý. at H qEtYApYAnÇ›Ý. Œ mrÍÅ viÏkL@™ PlM q• rAjYe˜yAek ¡·ieyA}u›Ý. 14ŸìAÆM. Œ PlÍL@M DAnYÍL@M niÍ m†•Ame˜ ndiy…ew EprH eew#IsHÅÆ B•NmAyiriŠe“. 30qlÂA pc•ec•wi q•Ayi¯Ý. atH ašUri½ ki}ÆœwikeLy…M {AÀ m]gÍÅÆ nÇ›Ý. Œ o}uki. nAlAme˜ ndi y†ª“IsH ŒyiecwikÅ avy H Æ B•NmAyiriŠe“. ¯Ý. 15®miyiel qlÂA m]gÍL@M ŒkAz˜iel EtA“e˜ sU•iŠA½M mÌiÇ EvlpRvkL@M ö}jÚŠL@M Œ B•NM tiÝM.ÿ eyw…ŠA½mANH yEhAvyAy eedvM ŒaetlÂAM sMBviÆky…M ecyHt…. 31tAÀ m½xYen EtA“˜iÇ niEyAgic•tH. 16ys]xHwic• qlÂA·ieny…M eedvM EnAŠi. EhAvyAy eedvM ayAÅŠH öQ klønoAErAÝM ne••H eedvM kA¹ky…M y…M nÇki. yEhAvyAy eedvM kløic•@,ecyHt…. þöQ EtA“˜iÇ Ž« mr˜iÇniÝM nin sÓYy…M èBAtvumAyi. ŒRAM divsM Æ ti•AM. 17q•AÇ nãtiãkL@ew aRiaÍenyAyi¯Ý. vieÀR v]•˜iÇniÝM ti•¯tH. Œ v] •˜ieÀR PlM tiÝ• divsM nI mri Ž}AM divsM-viæmM ÆM!ÿ2 aÍen ŒkAzvuM ®miy…M atilu™ qlÂAM s]xwiŠe–“u k}i’u. 2 eedvM HtAÀ ecyt…v• èv˜i pUĘIkric@. H ] • 18 ŒdYe˜ OI anÙrM yEhAvyAy eedvM pRŽ}AM divsM eedvM teÀR èv]˜iyiÇ ’u, þm½xYÀ ŽknAyiriÆ•tH aÒniÝM virmic•H viæmic•@. 3Ž}AM divs n•l. aven shAyiŠAÀ avenE–A Âe˜ eedvM a½#hic•H o¯ vi²Ödin elte• orAeL {AÀ s]xHwiÆM.ÿ 19mAŠi. Œ divse˜ eedvM o¯ viEz yEhAvyAy eedvM nilÏniÝMxdinmAŠi mA·i. kArNM, ElAke˜ epAwieyw…˜H qlÂA m]gÍeLy…M ŒkAzs]xwiÆ• qlÂA èv]˜ikLiÇniÝM Œ H ˜iel ql A p•ikeLy…M ŸìAŠi.divsM avÀ viæmic•@. yEhAvyAy eedvM avey qlÂAM m½ xY½ m…ÛiÇ ekAìuvriky…M mnuxYÀ avyHeŠlÂAM Epriw…ky…M ecyHt…. 20m½ m½xYvMz˜ieÀR Ÿl˜i ø xYÀ qlÂA vLÄÏ m]gÍÅÆM ŒkAz 4 ŒkAz˜ieÀRy…M ®miy…ewy…M criÒM ˜iel p•ikÅÆM ql  A kA“um ] g ÍötANH. eedvM ŒkAzvuM ®miy…M s]xwi H ÅÆM Epri“u. aEnkM m]gÍeLy…M p•ikc•kAle˜ sMBvÍL@ew kTyANitH. 5® eLy…M m½xYÀ kìuevÜiluM atielAmiyiÇ o¯ ecwiy…M ŸìAyi¯•ilÂ. vylu •ieny…M teÀR Ÿ˜m shAyiyAyikLiÇ oÝM vLÄ•i¯ÝmilÂ. qÚekA kANAÀ av½ k}i’ilÂ. 21a«ekAìHeì•AÇ yEhAv a«ver ®miyiÇ m} yEhAvyAy eedvM m½xYen gAFniáep•ic • i ¯•il  . ssYÍeL pripAli yilA}H˜i. ayAÅ ŸRŠmAyi¯•E–AÅŠAÀ m½xY½m…ìAyilÂ. 6 q•AÇ ®mi yEhAvyAy eedvM avniÇ nie•A¯yiÇni•H o¯ m†wÇ m’uyÄ•H qlÂAyi vArieylÂH ŸQrieyw…Ï. m½xYeÀR vAriwvuM jlM* tLic•@. eylH qw…˜ cÄ—BAgM m†w…ky…M ecyt…. H 7 22 anÙrM yEhAvyAy eedvM ®miyiÇ o¯ OIey s]xHwiŠAÀ yEhAvyAyniÝM epAwieyw…˜H o¯ m½xYen s]xwi H eedvM Œ vArieylÂH ŸpEyAgic•@. anc@. pi•IwH yEhAv Œ m½xYeÀR m†Ši • ÙrM OIey m½xYeÀR aw…E˜ÆlUew èANvAy… ŸQtivi“E–AÅ ayAÅ ekAìuvÝ. 23Œ m½xYÀ pR’u,jIv½™vnAyi˜IÄÝ. 8anÙrM yEhA þavsAnM qe•E–AelArAÅ! avvyAy eedvM ki}Æ™ ŽedÀ q• Ð L@ew aÐikÅ qeÀR aÐikLiÇni•H;l˜H o¯ pUEÙA“M niÄ—ic•@. tAÀ s] avL@ew zrIrM qeÀR zrIr˜iÇni•H;xHwic• m½xYen yEhAvyAy eedvM nrniÇ nie•w…Še–“tinAÇ aveL {AÀ nArieyÝ viLiÆM.ÿjlM m†wÇ m’H.
 3. 3. 3 Ÿl˜i 2:24-3:23 ø 24 atinAlANH o¯ pu¯xÀ mAtApitA ¯etÝ {AÀ niÍELAw… pR’i¯•i 12ŠLiÇniÝ EvÄpiri’H teÀR BArY ElÂ?ÿ m½xYÀ pR’u, þqniŠAyi aÍHEyAwu Ec¯•tH. aÍen rìuEpÄ o•A s] x H w ic • OIyAN H qniŠ H Œ kniyi˜I¯Ý. t•tH. {An« tiÝky…M ecyHt….ÿ 25 13 pu¯x½M OIy…M ngHnrAyi¯Ýev aE–AÅ yEhAvyAy eedvM OIÜiluM avÄÆ l‘y…ìAyilÂ. EyAw… EcAdic•@, þnI qÙANH ecyHttH?ÿ OI pR’u, þsÄ–M qe• vÉi c• @ . avÀ qe• èElABi–iÆky…M pAp˜ieÀR ŒrMBM {AÀ kni tiÝky…M ecyHt….ÿ 143 yEhAvyAy eedvM s]xHwic• kA“u mgÍLiÇ Ž·vuM kQzlM sÄ–˜inA ]yi¯Ý. OIey ›¯ŠAÀ atH Œ#hi atinAÇ yEhAvyAy eedvM sÄ– E˜Aw… pR’u, þvLer d…xic• nieÀR öQ èv]˜ikÅc•@. sÄ–M OIEyAwu EcAdic•@, þOI m†lM ninÆ EdAxÍL@ìAke“. me·lÂAEy, öQ EtA“˜ilu™ o· mr˜iel p}vuM m]gÍeLŠAL@M ninÆ d…ritm…ìAke“. nIti•¯et•H eedvM niÍELAwu yTAÄØ nieÀR vyRuekAìH ö}’u nwÆky…M˜iÇ pR’i“uEìA?ÿ jIvitkAlM m…}uv½M epAwi tiÝky…M 2 OI sÄ–E˜Aw… mRupwi pR’u, ec•e“. 15nie•y…M OIeyy…M {AÀþölÂ! eedvM aÍen pR’i“ilÂ. EtA“ kw…˜ zÒuŠLAÆM. avL@ew sÙtiy…M˜iel mrÍLiÇnie•lÂAM {ÍÅŠH p}M nieÀR sÙtiy…M zÒuŠLAyiriÆM.ti•AM. 3o¯ mr˜iEl« mAÒM ti•¯etÝ avL@ew mkeÀR kAliÇ nI kwiÆM.pR’i“uìH. eedvM {ÍELAwH öÍen pE• avÀ nieÀR tl tkÄÆM.ÿ 16yAN@ pR’tH, üEtA“˜ieÀR nw…Æ niÇ anÙrM, yEhAvyAy eedvM OIÆ• mr˜iel p}M niÍÅ ti•¯tH. EyAw… pR’u,Œ mr˜iÇ niÍÅ etAw…kEpAluM ec• þnI gÄBiNiyA›EÛAÅ ninÆ {AÀ¯t. alA˜ p•M mrNmAyiriÆM niÍ H  œw…tÇ èzH n ÍL@ìAÆM. èsviÆÅÆ sMBviÆk.ýÿ EÛAÅ ninŠH vLer Evdny…ìA›M. nI 4 q•AÇ sÄ–M OIEyAw… pR’u, nieÀR BĘAvien vLer kAmiÆM.þniÍÅ mriŠilÂ. 5 Œ mr˜ieÀR p}M qÜiluM avÀ nie• BriÆM.ÿ 17niÍÅ ti•AÇ nãtiãkeLÆRic•@™ pi•IwH, yEhAvyAy eedvM pu¯xaRivu niÍÅÆìA›emÝM niÍÅ eed EnAw… pR’u,ve˜E–Ael te• Œyi˜I¯emÝM þŒ mr˜iÇniÝM ti•¯et•H {AÀeedvM aRiy…Ý!ÿ niE•Aw… kløic•i¯Ý. q•AÇ nI nieÀR 6 Œ mrM vLer mEnAhrmAeN•vÅ BArYy…ew EèrNyHÆ v}Íi a« tiÝ.kìu. p}vuM ti•AÀ vLer nlÂet•H atinAÇ nI nimi˜M ®miey {AÀavÅ kìu. mrM tniŠH aRivH nÇ›em• zpiÆM. ®miyiÇni•H ŒhArM ki“AÀaRivH aveL jijH{AsuvumAŠi. ati nieÀR jIvitkAlmAek ninŠH kWinAnAÇ avÅ mr˜iÇniÝM p}M pRic•@ ÖVAnM ecE•ìiv¯M. 18tiÝ. aw…ÏìAyi¯• teÀR BĘA ®mi ninŠAyi m…™…M kAry…M m…L–ivinH avÅ p}M nÇ›ky…M ayAÅ a« ÆM. vylukLiÇ kAw…EpAel vL¯•tiÝky…M ecyHt…. ssYÍÅ nI B•iÆM.* 7 19 anÙrM OIyH Æ M pu¯x½M mA·M nieÀR m…KM viyÄÆEvALM nieÀRsMBvic•@. av¯ew kÎkÅ «RŠe– B•N˜i½Evìi nI aÖVAniÆM. mr“«EpAely…M ql  A M vYtYs H t mAyi NM ver nI kWinAÖVAnM ec•@M. nIkA¹EÛAly…mAyi¯Ý atH. tÍÅÆ vIìuM epAwiyAyi˜I¯M. epAwiyiÇvOmielÂ Ý M tÍÅ ngH n rAeNÝM ni•ANElÂA {AÀ nie• s]xHwic•tH. nIavÄ tiric•Ri’u. atinAlvÄ ŽtA½M mriÆEÛAÅ vIìuM epAwiyAyi˜I¯M.ÿ 20a˜iyilkÅ «•iEc•Ä˜H vOmAyi ŒdAM teÀR BArYyHÆ hv•A qÝDric•@. Epri“u. qŠAlvuM jIvic• qlÂAv¯Ewy…M 8 divs˜ieÀR t¹˜ p›tiyiÇ mAtAvAy«ekAìAN H ŒdAM Œ Epr HyEhAvyAy eedvM EtA“˜ilUew nwÆ hv•yHÆ nÇkiytH. 21kyAyi¯Ý. OIy…M pu¯x½M aveÀR yEhAvyAy eedvM m]g˜ieÀR EtAzbHdM EkÅÆky…M EtA“˜iel mrÍÅ luekAìH Œ m½xY½M ayAL@ew BArYŠiwyiÇ oLiÆky…M ecyHt…. 9yEhAv yHÆM vOÍL@ìAŠi. anÙrM avÀyAy eedvM m½xYen viLic•@ EcAdic•@, aver Œ vOÍÅ Dri–ic•@. 22þnI qviewyANH?ÿ yEhAvyAy eedvM pR’u, þötA 10 ayAÅ mRupwi pR’u, þEtA“˜i m½xYÀ ne—E–AelyAyiriÆÝ. avlUew aÍH nwÆ• zbHdM Ek“u {AÀ niE–AÅ, nãtiãkeL–·iy…™ aRivuByÝ. ngH n nAytinAÇ {AÀ oLic• ìAyiriÆÝ. avÀ jIveÀR v•˜iÇ ]tANH.ÿ niÝM p}M pRiec•w…ŠAniwy…ìH. avÀ 11 yEhAvyAy eedvM ayAELAw… pR Œ p}M ti•AÇ av½ nitYjIvÀ ŸìA’u, þnI ngHnnAeNÝ niE•AwA¯ pR ›M.ÿ 23’u? qÙA¹ ninÆ l‘y…ìAŠiyt? H atinAÇ yEhAvyAy eedvM ayAnI Œ viEzxe–“ mr˜iÇniÝM kni eL ŽedÀEtA“˜iÇniÝM puR˜AŠi.tiÝEvA? Œ mr˜iÇniÝM oÝM ti• ®mi ... B•iÆM Ÿlø. 1+28-29.
 4. 4. Ÿl˜i 3:24-4:23 ø 4puRÏ EpA›vAÀ niÄbÓitnAy ŒdA kyIÀ pR’u, þqniŠRiyilÂ. qeÀRmi½ tAÀ ŸìAŠe–“ mÌiÇ aÖVAnM sEhAdren EnAÆ•«M sMr•iÆ•«MecE•ìivÝ. 24yEhAvyAy eedvM m½ qeÀR pNiyAENA?ÿ 10aE–AÅ yEhAvxYen EtA“˜iÇniÝM puR˜AŠi. an pR’u,þnIeyÙA¹ ecyH t tH ? nIÙrM avÀ EtA“M sMr•iEŠìtinH ek± nieÀR sEhAdren ekAÝ! aveÀRbumAlAKmAer* EtA“˜ieÀR kvAw˜i råM nilÏniÝM qE•Aw… nilviLiÜÇ niĘi. tI ekAìu™ o¯ vAL@M Æ• o¯ zbHdM EpAelyAyi¯Ý. 11nIavÀ aview vc•@. EtA“˜i½ ¡·uM nieÀR sEhAdren ekAÝ. nieÀRŒ vAÅ ¡}·e–“i¯Ý. œwAet jIveÀR k•iÇniÝM nieÀR sEhAdreÀR råMv]•˜iElÆ™ v}iyiluM Œ vAÅ ¡}· sVIkriŠAÀ ®mi vAyH piLÄÝ. atinAe–“i¯Ý. liE–AÅ, {AÀ öQ ®miŠH d…ritÍÅ nÇ ›Ý. 12m…ÛH nI vityHÆky…M nieÀR ŒdYe˜ ›w…MbM ecwikÅ n•Ayi vL¯ky…M ecy H t ….4 ŒdAm…M BArY hv•y…M eelMgikbÓ ˜iElÄe–w…ky…M hvA o¯ ›’ien •èsviÆky…M ecyHt…. ›“iŠH kyIÀ q•AliE–AÅ nI vitc•AÇ ®mi nieÀR vi˜ien vLrAÀ shAyiŠyilÂ. ®mi yiÇ nineŠA¯ vstiy…ìAvilÂ. oAErAqÝ Epri“u. hv•A pR’u, þyEhAv ErA ÐlÍLiElÆ nI al’utiriy…M.ÿy…ew shAy˜AÇ {AenA¯ m½xYen 13 aE–AÅ kyIÀ pR’u, þöQ zi•s]xHwic•@!ÿ qniÆ tAÍAnAvu•tilumDikmANH ! 2 14 ati½ EzxM hv•A me·A¯›“iÆ jã nIyitA qeÀR ®mi vi“uEpAkAene•m¯Li. atH kyIeÀR sEhAdrÀ hAeb niÄbÓiÆÝ. öE–AÅ qniÆ nie•lAyi¯Ý. hAebÇ o¯ öwy½M kyIÀ kANAEnA nieÀR smIp˜AyiriŠAEnAo¯ kÄxk½mAyi˜IÄÝ. k}ikyilÂ! {AÀ vIwilÂA˜vnA›M! ®mi ŒdYe˜ ekAlpAtkM yielÛAw…M {AÀ al’utiriEyìi 3- 4 v¯M. qe• kA¹•vÄ qe• ekAl@M.ÿ  ekAyHÏkAlmAyE–AÅ kyIÀ 15yEhAvyŠAyi cil s—AnÍÅ ekAìu H aE–AÅ yEhAv kyIEnAw… pR’u,vÝ. avÀ k]xi ecyHt…ìAŠiy ›Rc•@ þaÍen sMBviŠAÀ {An½vdiŠyilÂ!p}ÍL@M DAnYÍL@M avÀ ekAìuvÝ. ŒerÜiluM nie• ekA•AÇ, kyIÀ,q•AÇ hAebÇ teÀR kAliÕ“˜iÇ ayAeL {AÀ vLer œw…tÇ zi•iÆM.ÿniÝM orAwienyA¹ ekAìuv•t H . anÙrM yEhAv kyIeÀREmÇ orwyALteÀR Ž·vuM nl Œ“i›“iy…ew Ž·vuM mi“u. Œ¯M aven ekAlÂAtiriŠA½™nlÂBAgM hAebÇ ekAìuvÝ.* awyALmAyi¯Ý atH. yEhAv hAeblieny…M aveÀR v}ipAwieny…M sVIkric•@. 5q•AÇ kyI 16 kyIeÀR vMzMeny…M aveÀR v}ipAwieny…M yEhAv kyIÀ yEhAvyiÇniÝM d†ErÆsVIkric•ilÂ. kyIÀ atiÇ vLer d…+Ki EpAyi. Žed½ ki}Æ™ EnAdH Edz˜Hy H Æ ky…M vLer EkApA›lnA›ky…M avÀ tniŠAyi o¯ vIw…ìAŠi. 17ecyHt…. 6yEhAv kyIEnAw… EcAdic•@, kyIÀ teÀR BArYy…mAyi öNEc¯kþnIeyÙANiÒ EkApiÆ•tH? qÙA¹ y…M avÅ hAEnAŠien èsviÆky…MnieÀR m…KM mHLAnmAyiriÆ•tH? 7nI nã ecyHt…. kyIÀ o¯ ngrM pNiy…ky…MecyHt AÇ qeÀR m…ÛiÇ nI nlÂvnAyi Œ ngr˜inH teÀR puÒnAy hAEnAriÆM. aE–AÅ {AÀ nie• sVIkriÆM. ŠieÀR Ep¯ nÇ›ky…M ecyHt…. 18q•AÇ nI tiã ecyHtAÇ Œ pApM hAEnAŠinH öQrAdH q• puÒÀ jninieÀR jIvit˜iÇ niRy…M. pApM nie• c•@. öQrAdinH em¸yEyÇ q• puÒ½niy×iŠAÀ æmiÆM. pE• Œ pAp ìAyi. em¸yEylinH emTUzEyÇe˜ nI niy×iŠNM.ÿ* qe•A¯ puÒ½m…ìAyi. emTUzEylinH 8 lAemû jnic•@. kyIÀ teÀR sEhAdrÀ hebli 19EnAw… pR’u, þnm…Æ vyliElÆ lAemû rìu OIkeL vivAhM k}iEpAkAM.ÿ kyI½M hAebluM vyliElŠi c@. ŒdY˜vÅ ŒdA; rìAm˜vÅ silA. •  20RÍi. epe“•H kyIÀ teÀR sEhAdr ŒdA yAbAlien èsvic•@. œwArÍnAy hAeblien Œƒmic•@ekAÝ. LiÇ vsiÆky…M nitYv]˜iyHÆ kAli 9 keL vLÄÏky…M ec•@•v¯ew pitA pi•IwH yEhAv kyIEnAw… EcAdic•@,þnieÀR a½jÀ hAebÇ qview?ÿ vAyi¯Ý yAbAÇ. 21ŒdyHÆ y†bAÇ qe•A¯ puÒÀ œwiy…ìAyi¯Ý. (y†ek±bumAlAKmAÄ eedv˜ieÀR vizixwd†t H bAÇ yAbAlieÀR sEhAdrÀ.) y†bAÇãAÄ. öQ d†tãA¯ew ètimkÅ krARieÀR ki•rvuM oAwÆ}luM vAyiÆ•v¯ewEpwk˜iEãluìAyi¯Ý. pitAvAyi¯Ý. 22silÂA, ¬bÇkyIent e À R . . . e k A ì u v Ý þteÀR ŒdYjAtrAy èsvic•@. ö¯ÛuM oAw…M ekAìu™ Ÿpkec—riyAw…kLiÇ ciltien, èEtYkic • H rNÍL@ew pNiŠA¯ew pitAvAyi¯Ýavy…ew ekA}u–H hAEbÇ ekAìuvÝÿ ¬bÇkyIÀ. ayAL@ew sEhAdriyAyiq•ÄØM. ¯Ý nymA. 23q•AÇ ... niy×iŠNM þpE• nI nã ec•@ lAemû teÀR BArYmAErAwu pR’u,•ielÂÜiÇ pApM nieÀR vAtiÇŠÇ ptiyiri þŒdA, silÂA, qeÀR zbHdM EkÅÆk!ÆÝ. nie• EtwiyAN« v•iriÆ•tH . lAemŠieÀR p‰imArAy niÍÅ EkÅÆpE• nIytieÀR EmÇ BriŠNM.ÿ
 5. 5. 5 Ÿl˜i 4:24-6:6 øviÀ. o¯vÀ qe• Evdni–ic•@. a« atiniew ayAÅŠH aEnkM puÒIpuÒekAìH aven {AÀ ekAÝ. o¯ ›“i ãA¯ìAyi. 17aÍen 895 vÄxM jIvic•Hqe• öwic• @ . atinAÇ {Anven mhlElÇ mric•@. 18ekAÝ. yAerdinH 162 vyÈAyE–AÅ hAEnAŠH 24 kyIen ekA•ti½™ zi• ByAnk jnic• @ . 19hAEnAŠieÀR jnnEzxMmAyi¯Ý! atinAÇ qe• ekA•Alu™ yAerdH 800 vÄxM jIvic• @ . atinkMzi•y…M ByÜrmAyiriÆM!ÿ aEnkM puÒãA¯M puÒimA¯M ayAÅÆ jnic•@. 20aÍen 962 vÄxŠAlM jIvic• ŒdAmi½M hvyÆM o¯ • H ti½EzxM yAerdH mric•@. 21 putiy ›“i œwi hAEnAŠinH aRup˜iyÉ… vyÈA 25 ŒdAM hv•y…mAyi öNEcÄÝ. hv•A yE–AÅ ayAÅŠH emTUzlhH q•me·A¯ ›’ienÕwi èsvic•@. avÄ puÒÀ jnic•@. 22emTUzlhH jnic•ti½avnH Ez˜H q•@ Epri“u. hv•A pR EzxM hAEnAŠH 300 vÄxM œwi eedv’u, þeedvM qnieŠA¯ puÒenÕwi E˜AewAÏ nwÝ. Œ smyM ayAÅŠHnÇkiyiriÆÝ. kyIÀ hAeblien aEnkM puÒIpuÒãA¯ìAyi. 23aÍenvDic•@. pE• öE–AeLniŠ@ Ez˜ien hAEnAŠH 365 vÄxM jIvic•@. 24o¯ divsMki“iyiriÆÝ.ÿ 26Ez˜i½M o¯ puÒ½ eedvE˜AewA˜@ nwŠEv hAEnAŠHìAyi. ŽEnAz H q•v½ Epri“u. aètY•nAyi. eedvM ayAeL qw…Ï. 25aE–AÅ m…tÇ jnÍÅ yEhAvey emTUzlhieÀR 187AM vyÈiÇviLic•@ «wÍi.* lAEmŠH q• puÒÀ jnic•@. 26lAEmŠi eÀR jnnEzxM emTUzlhH 782 vÄxM ŒdAmieÀR ›w…MbcriÒM jIvic•@. atiniew aEnkM puÒIpuÒ ãAÄ ayAÅÆìAyi. 27aÍen 969 vÄxM5 ötH ŒdAmieÀR ›w…Mbe˜–·iy…™ pusHtkmANH. eedvM teÀR te•pkÄ–Ayi m½xYer s]xHwic•@.* 2eedvM jIvic•ti½ EzxM emTUzlhH mric•@. 28 lAEmŠinH 182 vyÈAyE–AÅ ayAÅaver ŒNAy…M epÌAy…M s]xHwic•@. eŠA¯ puÒ½ìAyi. 29lAEmŠ H av½eedvM aver a½#hiÆky…M þŒdAMÿ EnAheyÝ Epri“u. avÀ pR’u,q• EprH aver sxwic• nALiÇ te• ] H þeedvM ®miey zpic•tinAÇ öQ ®miyiÇnÇ›ky…M ecyHt…. nAM kWinAÖVAnM ec•@Ý. q•AÇ 3 ŒdAmi½ 130 vyS tik’ti½ EnAh nm…Æ viæmM nÇ›M.ÿ 30EzxM avnH o¯ puÒÀ œwiy…ìAyi. EnAhy…ew jnnEzxM lAemŠH 595Œ ›“i ŒdAmienE–Ael te• kAN vÄxM œwi jIvic•@. atiniew ayAÅŠHe–“u. ŒdAM teÀR puÒnH Ez˜H qÝ aEnkM puÒIpuÒãA¯ìAyi. 31aÍenEpri“u. 4 Ez˜ieÀR jnn˜i½ EzxM 777 vÄxM jIvic• t i½EzxM lAemŠH800 vÄxÍÅ œwi ŒdAM jIvic•@. Œ mric•@. 32EnAhyHŠH 500 vyÈAyE–AÅkAlyLviÇ ŒdAminH aEnkM puÒãA¯M ayA ÅŠH EzM, hAM, yAeP˜H q•IpuÒikL@M ŸìAyi. 5 aÍen 930 vÄxM m†Ý puÒãA¯ìAyi.jIvic•ti½ EzxM ŒdAM mric•@. 6 m½xY¯ew tiã Ez˜inH 105 vyÈAyi¯•E–AÅ ayAÅŠH ŽEnAzH qe•A¯ puÒ½ìAyi.7 ŽEnAzieÀR jnn˜i½EzxM Ez˜H 807vÄxM œwi jIvic•@. atiniew Ez˜inH 6 ®miyiel m½xYÄ ep¯kieŠAìi¯Ý. avÄÆ puÒimA¯ìAyi. 2Œ ep¿ ›“ikÅ su•rimArAeN•H eedvpuÒãAÄaEnkM puÒãA¯M puÒimA¯m…ìAyi. kìu. Œ ep¿›“ikLiÇ tÍÅŠH öxHw8 e–“ oAErA¯˜Ery…M eedvpuÒãAÄ aÍen 912 vÄxM jIvic•ti½ EzxMEz˜H mric•@. vivAhM k}ic•@. Œ epÌ@ÍÅ ›“ikeL 9 ŽEnAzinH etAßRu vyÈAyE–AÅ èsvic•@. 3Œ kAlÏM pi•Iw…M aÍavnH eknAÀ qe•A¯ puÒ½ìAyi. eny…ìAy enPilIm…kÅ ®miyiÇ vsi10 c•@. avÄ èzsHt¯M purAtnkAlM m…tÇ «wÄ•H 815 vÄxM œwi ŽEnAzH jIvic•@.atiniew aEnkM puÒãA¯M puÒimA¯ EŠ vliy vIrãA¯mAyi¯Ý.* 4m…ìAyi. 11aÍen 905 vÄxŠAlM jIvi aE–AÅ yEhAv pR’u, þm½xYÄ evRuM mÄtYrAN. qeÀR Œ´AvinH qŠA Hc•ti½ EzxM ŽEnAzH mric•@. 12 lvuM avrAÇ ›}–ÍÅ ŸìA›kyilÂ. EknAnH q}up« vyÈAyE–AÅ mh 120 vÄxE˜Æ jIviŠAEn {AnverlElÇ jnic • @ . 13«wÄ•H EknAÀ 840 a½vdiÕ.ÿvÄxM jIvic•@. atiniew aEnkM puÒI 5 ®miyiel m½xYÄ vLer tiã niR’vpuÒãA¯M ayAÅÆìAyi. 14aÍen 910 rAeN•@ yEhAv kìu. m½xYerE–A}uMvÄxM jIvic•ti½EzxM EknAÀ mric•@. tiãEy mnÈiÇ vicAriÆÝ_ev•H 15 mhlEllinH aRup˜iyÉH vyÈA yEhAv kìu. 6®miyiel m½xYer s]xwi HyE–AÅ ayAÅŠH yAerdH qÝ EprAy c•tiÇ yEhAvyHÆ d…+KM ŸìAyi. atHo¯ puÒÀ jnic•@. 16yAerdieÀR jnn˜i½ EzxM mhlElÇ 830 vÄxM jIvic•@. Œ e p Î Í Å . . . v I r ã A r A y i ¯ Ý eedv puÒãAÄ mnxY¯ew puÒimAer vivAhMj n Í Å . . . « w Í i þjnÍÅ yEhAv q• ecyHtE–AÅ Œ sHÒIkÅÆìAy ›“ikÅnAmM viLic•@ «wÍiÿ q•ÄØM. purAtnkAlM m…tEl èsiÖ vIrãArAyie e d v M . . . s ] x H w i c • @ þavÀ m½xYen ˜IÄ•i¯Ý. avrANH aÝM pi•Iw…M Œeedv˜ieÀR èticHCAyyiÇ s]xHwic•@.ÿ EdzÏ vsic•i¯• enPilIm…kÅ.
 6. 6. Ÿl˜i 6:7-7:20 ø 6yEhAvy…ew Xdy˜iÇ d…+KkArNmAyi. nl m½xYnAeN•H {AnRiy…Ý. ati7 atinAÇ yEhAv pR’u, þ®miyiÇ nAÇ nieÀR ›w…MbŠAereylÂAM œ“i 2{AÀ s]xHwic• qlÂA m½xYery…M {AÀ ep“k˜iÇ kyRuk. ²Öiy…™ qlÂAnzi–iÆM. qlÂA m½xYery…M qlÂA m]g m]gÍL@ewy…M Ž}u EjAwikeLy…M (ŒNiÍeLy…M qlÂA ö}jÚvieny…M {AÀ eny…M epÌieny…M) ®miyiel me·lÂAnzi–iÆM. ŒkAz˜iel qlÂA pRv m ] g ÍL@ew oAErA EjAwikeLy…M keìkeLy…M {AÀ nzi–iÆM. qÚekAeì Ïk. niE•AewA–M öQ m]gÍeLy…M ep“•AÇ, {AnietlÂAM s]xHwic•ElÂA q• k˜i½™iElÆ ekAìuEpAkNM. 3qlÂAtiÇ qniÆ d…+Km…ìH.ÿ p•ikL@ewy…M Ž}u EjAwikeL Œ¹M 8 q•AÇ yEhAvey sÚxHwnAŠiy epÎmAyi keìÏk. m·u m]gÍÅ nziorAÅ ®miyiluìAyi¯Ý- EnAh. –iŠe–“ti½ EzxvuM öQ m]gÍeLlÂAM ®miyiÇ «wrAÀ ö« kArNmA›M. 4öÝ EnAhy…M mhAèLyvuM m…tÇ Ž}u divsM k}i’H {AÀ ®miyiÇ 9 EnAhy…ew ›w…Mb˜ieÀR kTyA EGArmAy m} ep•iÆM. nAlø« pkluMNitH. teÀR tlm…Ryiel nlÂv½M EdAx nAlø« rAvuM m} «wÄÝ niÇÆM. ®mim·v½mAy o¯vnAyi¯Ý EnAh. aE” yiel skl jIvjAlÍL@M nzi–iŠhM qlÂAyHE–A}uM eedve˜ a½sri e–w…M. {AÀ s]xHwic•etlÂAM ölÂAtA›M.ÿc•i¯Ý. 10EnAhyHÆ m†Ý puÒãA¯ìA 5 yEhAvy…ew kl ø n EnAh aEtpwiyi¯Ý+ EzM, hAM, yAeP˜H. a½sric•@. 11 6 eedvM ®miyiElÆ EnAŠi. m½xYÄ m} epyHtE–AÅ EnAhyHŠH 600 vyÈAa« nzi–ic•tAyi avÀ kìu. qlÂAyi yi¯Ý. 7èLy˜iÇniÝM r•e–w…•wvuM klApÍÅ. 12ŒL@kÅ tiã niR’ ti½ EnAhy…M ›w…MbvuM ep“k˜iÇv¯M ƒUrãA¯mAyi¯Ý. avÄ ®miyiel kyRi. EnAhy…ew BArYy…M puÒãA¯M avtÍL@ew jIvitM nzi–ic•i¯Ý. ¯ew BArYmA¯M aE”hE˜AewA–M ep“k 13 atinAÇ eedvM EnAhEyAw… pR’u, ˜iluìAyi¯Ý. 8 ²Öiy…™ qlÂA m]gþqlÂA jnÍL@M ®miyiÇ EkApvuM klA ÍL@M* ®miyiel m·u m]gÍL@M p•ikL@MpvuM niRc@. atinAÇ qlA jIvjAlÍ •  ö}jÚŠL@M 9EnAhEyAewA˜@ ep“keLy…M {AÀ nIŠM ec•@M. {Anver ®mi ˜iÇ kyRi. eedvklønEpAel orA¹MyiÇni•H pUÄÌmAy…M nIŠM ec•@M. o¯ epÎM awÍu• EjAwikLAyANH öQ14 EgAPÄmrM ekAìH o¯ ep“kM ninŠAyi m]gÍÅ ep“k˜iÇ èEvzic•tH. 10Ž}uniÄ—iÆk. ep“k˜iÇ m…RikL@ìAŠi divsÍÅÆ EzxM èLyM «wÍi. ®mikIlupEyAgic•H ep“kM epAtiy…k. yiÇ m} ep•AÀ «wÍi. 15 11-13 þep“k˜inH 300 m…}M nILvuM aÛ« EnAhy H Š H 600 vyS èAymAyim…}M vItiy…M m…–«m…}M Ÿyrvum…ìAyi ¯•E–AÅ, rìAM mAs˜ieÀR ptiEn}AMriŠNM. 16EmÇÕryH Æ ptien“iÉu divsM ®miy…ew awiyilu™ qlÂA ŸRvtAe}yAyi o¯ kiLivAtilum…ìAÆk. kL@M epA“ieyA}uki. ®miyiÇni•@ ev™Mep“k˜ieÀR vz˜H o¯ vAtiluM ŸìA èvhiŠA½M «wÍi. aEt divsM m}Æk. ep“k˜i½ m†Ý nilkL@ìAkNM. m…}uvÀ ®miyiElÆ zåmAyi ptic•@.o¯ Emǘ“uM o¯ nw…˜“uM o¯ kI}H˜“uM. ŒkAze˜ jnAlkÅ «R•« EpAelyA 17 þ{AÀ pRy…•t@ æÖEyAew EkÅ yi¯Ý atH. nAlø« pkluM nlø« rAÒiÆk. {AÀ ®miyiÇ o¯ mhAèLym…ìA y…M m} epyHt…. aEt divsM EnAhy…MŠAÀ EpA›Ý. ŒkAz˜i½ kI}iÇ jIvi BArYy…M mŠL@M -EzM, hAM, yAEP˜H, avÆ• qlÂA·ieny…M {AÀ nzi–iÆM. ®m… ¯ew BArYmA¯M ep“k˜iElÆ kyRi. 14ŒKÏ™ qlÂAM mriÆM. 18pE• {AÀ nIy… m½xY¯M ®miyiel qlÂA˜rM p•ikL@MmAyi o¯ viEzx krARuìAÆM. nIy…M m]gÍL@M ep“k˜iÇ kyRiyi¯Ý. qlÂAnieÀR puÒãA¯M nieÀR BArYy…M puÒBA ˜rM kÝkAlikL@M m]gÍL@M ö}jÚŠL@MrYmA¯M ep“k˜iÇ kyRNM. 19®miyiel qlÂA˜rM p•ikL@M ep“k˜iluìAyiqlÂA jIvjAlÍL@ewy…M ŒNieny…M ¯Ý. 15öQ m]gÍeLlÂAM EnAhEyAewA–MepÌieny…M etre’w…ŠNM. avey ep“k˜iÇ kyRiytAN. jIvzVAsm…™ HniÍELAewA–M ep“k˜iÇ ky·NM. qlÂAyinM jIvikL@M öQrìAyi EnAh20 ®miyiel qlÂA˜rM p•ikeLy…M m]g EyAewA–M ep“k˜iÇ kyRi. 16eedvMÍeLy…M qlÂA˜rM ö}jÚŠeLy…M keì EnAhEyAw… kløic•tiÀèkArmANH qlÂAÏk. avy…eweyl  A M ŒNieny…M m]gÍL@M ep“k˜iÇ kyRiytH. anÙrMepÌieny…M ep“k˜iÇ ky·uk. 21ep“ yEhAv av½ pi•Ael vAtilwc•@. 17k˜iÇ ql  A ˜rM B•NvuM k¯«k. nlø« divsÍÅ ev™M ®miyielAa« ninÆM m]gÍÅÆM ŸpEyAgiŠAM.ÿ }uki. ev™M epAÍi ep“ke˜ emelÂ22 EnAh aÍenylÂAM ecyHt…. eedvM ®miyiÇ niÝyĘi. 18jlnir–H vIìuMkløic•tH aE”hM a•rM èti a½s vIìuM Ÿy¯ky…M ®nir–i½ vLerric•@. EmElÆ ep“kM Ÿy¯ky…M ecyHt…. 19 Ž·vuM ŸyÄ• mlkÅEpAluM ev™˜i èLy˜ieÀR ŒrMBM nwiyilA›MviDM ev™e–AŠm…ìAyi. 20 ev™M mlkÅÆM mIet ŸyÄÝ. Ž·vuM7 anÙrM yEhAv EnAhEyAw… pR ’u, þnieÀR tlm…RyiÇe–“ d…xHwrAy m½xY¯ewyiwyiÇE–AluM nIeyA¯ ²Öiy…™ mgÍÅ blikÅŠH ŸpEyAgiŠAÀ ] eedvM a½vdic•i¯• p•im]gAdikÅ.
 7. 7. 7 Ÿl˜i 7:21-9:9 øepAŠm…™ mlEyŠAL@M ö¯ptwi m…kLi smAyE–AE}ÆM ®mi pUÄÌmAy…M ŸNÍilAyi¯Ý jlnir–H. yi¯Ý. 21-22 15 ®miyiel ql  A jIvikL@M cÏ. aE–AÅ eedvM EnAhEyAw… pR’u, 16qlÂA OIy…M pu¯x½M qlÂA p•iy…M þep“kM ŸEp•iÆk. nIy…M nieÀR®miyilu™ qlÂA˜rM m]gÍL@M mric•@. BArYy…M mŠL@M av¯ew BArYmA¯M öE–AÅqlA˜rM mgÍL@M ®miyiel ö}jÚŠL@M  ] puRE˜Æ EpAkNM. 17qlÂA p•ikL@Mc˜u kryiel jIvzVAsm…™ qlÂA jIvi m]gÍL@M ö}jÚŠL@mwŠM ep“k˜ilu™kL@M ce˜Aw…Íi. 23ö˜r˜iÇ eedvM sÄv•jIvjAlÍeLy…M puRE˜Æ ekA®miey ²ÖmAŠi- ®miyiel qlÂA jIviEy ìuvrik. av ep·uep¯ki vIìuM ®miy…M eedvM nzi–ic•@. qlÂA m½xY¯M ey niRyHŠe“.ÿ 18qlÂA m]gÍLuM qlÂA ö}jÚŠL@M qlÂA atinAÇ EnAh teÀR BArYEyAw…Mp•ikL…M ®m…KÏniÝM «wc• @ nIŠ mŠELAw…M av¯ew BArYmAErAw…emA–M puRe–“u. EnAhy…M ayAELAewAÏ™ m½ E˜Æ vÝ. 19ql  A m ] g ÍL@M ö}xY¯M ep“k˜iluìAyi¯• m ] g ÍL@M jÚŠL@M p•ikL@M ep“kM vi“u. qlÂAmAÒmANH avEzxic• jIvÀ. 24¾·Û« m ] g ÍL@M ›w…MbM ›w…MbmAyi ep“kdivsÍÅ ev™M ®miey m†wieŠAEì ˜i½ puR˜iRÍi. 20yi¯Ý. anÙrM EnAh yEhAvy H e ŠA¯ yAgpIWM pNi«. ²ÖIkriŠe–“ p•i èLy˜ieÀR avsAnM kLiÇ ciltiEny…M ²ÖmAy m]gÍLiÇ8 pE• eedvM EnAhey mR•il . eedvM EnAheyy…M avEnAewA–Mep“k˜ilu™ m]gÍeLy…M oAÄÏ. ®mi ciltiEny…M EnAh eedv˜i½ bli pIW˜iÇ bliyÄ–ic•@. 21 yEhAv Œ bliey mN˜H ŒsVy HÆEmÇ eedvM kA·wi–ic • @ . ev™M dic•@. yEhAv sVyM pR’u, þ{Aniniv·AÀ «wÍi. oriŠluM m½xYer zi•iÆvAÀ ®miey 2 ŒkAzÏniÝM m} ep•@•« niÝ. zpiŠil . m½xYÄ ecRu–M m…tÇEŠ®gÄB˜iÇniÝM ev™emA}u›•«M nil d…xHwrA›Ý. atinAÇ {Anini oriŠc • @ . 3®miey m†wiyi¯• ev™M tA}AÀ luM ®miyiÇ jIviÆ• qlÂA·iEny…M«wÍi. ¾·Û« divsÍÅÆEzxM ep“ öE–AÅ ecy H t «EpAel nzi–iŠil  . 22kM ®miyiÇ sHpÄziŠ˜ŠviDM ev™M ®mi ŸìAyiriÆEvALM kAlM vityHŠtA¹. 4arArAtH pÄv•tnirkLielA•i li½M ekAyH˜i½M smym…ìA›M. qlÂAyHlANH ep“kM tÍiytH . Ž}AM mAs E–A}uM t¹–…M §w…M EvnluM eeztYvuM˜ieÀR ptiEn}AM nALilAyi¯Ý a« pkluM rAÒiy…M ®miyiluìAke“.ÿsMBvict. 5ev™M öRÍu•« «w¯ky…M • Hp˜AM mAs˜ieÀR o•AM divsmAyE–A putiy ŒrMBME}ÆM pÄv•tÍÅ jlnir–i½ m…kLiÇkAN˜ŠviDmAvuky…M ecyHt…. 6 nAl« divsÍÅÆ EzxM EnAh ep ø 9 eedvM EnAheyy…M aveÀR puÒ ãAery…M a½#hic•@. eedvM av EnAw… pR’u, þaEnkM ›“ikL@ìAke“.“k˜iÇ tA½ìAŠiyi¯• jnAl «RÝ. nieÀR ŒL@keLeŠAì H öQ ®mi niR7 o¯ ep¯ÜAŠey EnAh puRE˜Æ vi“u. yHÆk. 2®miyilu™ qlÂA m]gÍL@M ŒkAep¯ÜAŠ ev™M v·uM ver vÝM EpAy… z˜iel qlÂA pRvkL@M qlÂA ö}jÚmi¯Ý. 8 EnAh o¯ èAvieny…M puRE˜ ŠL@M kwliel qlÂA m/YvuM nie• ByŠyc•@. ev™M v·iy kr keì˜AnANH ÆM. aveylÂAM nieÀR niy×N˜iÀEnAh èAvien ayc•tH. ev™M ®miey kI}ilAyiriÆM. 3 m…ÛH {AÀ ninŠH ŒhAöE–A}uM m†wiyi“uEìA q•RiyAÀ EnAh r˜inAyi pc•ssYÍeL nÇkiyi¯Ý.Œ#hic•@. öni qlÂA m]gÍL@M niÍÅÆ B•N 9 ®miyiÇ ev™M aE–A}uM v·iyi“i mA›M. ®miyilu™etlÂAM {AÀ niÍÅÆlÂA˜tinAÇ èAvH ep“k˜iÇ mwÍiey t¯Ý. qlÂAM niÍL@EwtANH. 4 pE• o¯˜i. EnAh èAvien piwic•@ vIìuM klønœwi {AÀ ninÆ t¯Ý. jIvnAyep“k˜ilAŠi. råM tÍiniÇÆ• mAMsM oriŠluM nI 10 Ž}u divsÍÅÆ EzxM EnAh vIìuM B•iŠ¯tH. 5niÍL@ew jIv½Evìi niÍèAvien puRE˜Šyc•@. 11aÝc•yHÆ L@ew råM {AÀ ŒvzYe–w…M. orAeLEzxM èAvH tiriek EnAhy…ew aw… ekAlÂ@• m]g˜ieÀR jIv½M {AÀ Œve˜˜i. èAvieÀR ekAŠiÇ o¯ putiy zYe–w…M. me·ArAeL ekAlÂ@• ŽetA¯olIvH öly…ìAyi¯Ý. atH vrì kr m½xYEnAw…M {AÀ jIvråM EcAdiÆM. 6®miyueì•ti½ EnAhyHÆ ki“iy etLi þeedvM teÀR te• pkÄ–Ayi m½vAyi¯Ý. 12Ž}unAÅÆ EzxM EnAh xYer s]xHwic•@. atinAÇ ŽetÜiluemAèAvien vIìuM vi“u. q•Ali˜vN rAeL ekAlÂ@•v½M o¯ m½xYnAÇ ekAlÂèAvH mwÍi v•EtyilÂ. e–w…M. 13 7 ati½EzxM EnAh ep“k˜ieÀR þEnAh, ninÆM nieÀR mŠÅÆMvAtiÇ «RÝ. ®mi ŸNÍiyiriÆ• aEnkM sÙtikL@ìAke“. nieÀR ŒL@tAyi EnAh kìu. atH Œ vÄx˜ieÀR keLeŠAìH ®mi niRyHÆk.ÿ 8ŒdYmAse˜ ŒdYdivsmAyi¯Ý. anÙrM eedvM EnAhEyAw…M puÒEnAhyHŠH aE–AÅ 601 vyÈAyi¯Ý. ãAErAw…mAyi pR’u, 9þ{AniE–ALitA14 rìAM mAs˜ieÀR ö¯p˜iEy}AM div niE•Aw…M ninÆEzxM jIviÆ• nieÀR
 8. 8. Ÿl˜i 9:10-10:15 ø 8 10yAL@kELAw…M o¯ ŸwÛwiy…ìAÆÝ. ep þknAÀ zpiŠe–we“! avÀ teÀR“k˜iÇniÝM niE•AewA–M puRÏ v• sEhAdrãAÄŠH awimyAyiriŠe“!ÿ 26qlÂA p•ikELAw…M m]gÍELAw…M kÝkA EnAh «wÄÝ, þEzmieÀR eedvmAylikELAw…M {AÀ öQ ŸwÛwi ec•@Ý. yEhAv vA}H ˜ e–w…mARAke“! knAÀ®miyiel skl jIvjAlÍELAw…mAN H EzmieÀR awimyAyiriŠe“.qeÀR ŸwÛwi. 11ötANH {AÀ niÍELAw… 27 eedvM yAeP˜i½ œw…tÇ ®mi nÇìAÆ• krAÄ+ ®miyiel skl jIv½M ke“. EzmieÀR œwArÍLiÇ eedvM vsièLy˜iÇ nzi–iŠe–“u. q•AÇ Še“. knAÀ av¯ew awimyAyiriŠe“.ÿ 28atini oriŠluM sMBviŠilÂ. öni oriŠ èLy˜i½ EzxM 350 vÄxM œwiluM o¯ èLyM ®miyiel jIven o•wÜM EnAh jIvic•@. 29 950 vÄxŠAlM jIvic•nzi–iŠilÂ.ÿ ti½ EzxM EnAh mric•@. 12 eedvM «wÄÝ, þniÍÅÆ {AÀ öQvAg H d AnM nÇkiey•tinwyALmAyi rAjYÍÅ vLÄÝ vYApiÆÝ{AÀ niÍÅÆ cil« nÇ›M. Œ awyALM {AÀ nIy…mAy…M ®miyiel skljIvjAlÍL@mAy…ìAŠiy krARinH sA 10 EzM, hAM, yAEP˜H q•ivrAyi ¯Ý EnAhy…ew puÒãAÄ. èLy ˜i½ EzxM öQ m†Ý Ep¯M aEnkM•YmAyiriÆM. öniy…™ kAlM m…}uvÀ mŠL@ew pitAŠãArAyi˜IÄÝ. EzmiöQ krAÄ nilniÇÆM. {AÀ t¯• aw eÀRy…M hAmieÀRy…M yAeP˜ieÀRy…MyALM ötAyiriÆM+ 13kAÄEmGÍÅŠiw piÀgAmikeL–·i öni pRy…Ý.yiÇ {AenA¯ m}vilÂ@ìAŠi. Œ m}vilÂH{A½M ®miy…M t—ilu™ krARieÀR awyA yAeP˜ieÀR piÀgAmikÅLmAyiriÆM. 14®miyH Æ m…kLiÇ {AÀ 2 yAeP˜ieÀR puÒãAÄ+ EgAmÄ,kAÄEmGÍeL ekAìuv¯EÛAÅ EmGÍ mAEgAgH, mAdAyi, yAvAÀ, ¬bÇ, Emzû,ÅŠiwyiÇ niÍÅÆ m}vilÂ… kANAM. 15Œ tIrAsH. 3m}vilÂ… kA¹EÛAÅ niE•Aw…M ®miyiel EgAemrieÀR puÒãAÄ+ asHeknAsH,skl jIvjAlÍELAw…M {A½ìAŠiy rIP˜H, EtAgÄ—A. 4krARien {AÀ oAÄÆM. o¯ èLyM oriŠ yAvAeÀR puÒãAÄ+ qlIzA, tÄzIzH,luM ®miyiel m…}uvÀ jIveny…M nzi–i ki˜IM, EdAdAnIM, 5Šil q•ANH Œ krAÄ nÇ›• ŸR–H. emfi·ERniyÀ sm…á˜ieÀR tIrè16 EmGÍLiÇ m}vilÂ… kA¹EÛAÅ {AÀ EdzÏ jIvic • v Ä yAeP˜ieÀR öQ®miyiel skl jIvjAlÍÅÆM qniÆ vMz prÛryiÇ ep“vrANH. oAErA puÒmiwyiluìAŠiy nitYmAy öQ krARien ½M sVÙM ®miy…ìAyi. qlÂA EgAÒvuMoAÄ—iÆM.ÿ vLÄ•H viviD rAxHÍL@ìAyi. oAErA 17 atinAÇ yEhAv EnAhEyAw… pR rAxH˜i½M atiEÀRtAy BAxy…ìAyi.’u, þ{AÀ ®miyiel skljIvjAlÍL@mAy…ìAŠiy krARieÀR etLivANH öQ hAmieÀR piÀgAmikÅ 6m}vilÂH.ÿ hAmieÀR puÒãAÄ+ œz H , mi yIM, pU˜H, knAÀ. 7 vIìuM ›}–ÍÅ œzieÀR puÒãAÄ+ esbA, hvIlA, 18 EnAhy…ew puÒãAÄ avEnAewA–M sbHtA, rmA, sbHetŠA. rmAy…ew puÒep“k˜i½ puRÏvÝ. EzM, hAM, yA ãAÄ+ ezb, eddAÀ. 8eP˜H q•Ayi¯Ý av¯ew Ep¯kÅ. œzinH niE%AdH qe•A¯ puÒ½m…ìA(knAeÀR pitAvAyi¯Ý hAM.) 19avÄ yi¯Ý. niE%AdHH ®miyiÇ atizånAyim†v¯M EnAhy…ew puÒãArAyi¯Ý. ®mi ˜IÄÝ. 9 yEhAvy…ew m…ÛiÇ niE%AdHyiel skl m½xY¯M Œ m†Ý Ep¯ew o¯ vliy Ev“ŠArnAyi¯Ý. a«ekAsÙtikLANH. ìANH ŒL@kÅ m·u™ver av½mAyi 20 EnAh o¯ k]xiŠArnAyi. avÀ o¯ tArtmYe–w…˜i öÍen pRy…•t H ,m…ÙiriE˜A“M vLĘi. 21EnAh atiÇ þyEhAvy…ew m…ÛiÇ o¯ vliy Ev“ŠAniÝM vI’uìAŠi ›wic• @ . EnAh rnAy niE%AdienE–AelyANyAÅ.ÿ 10vI’u ›wic•H mÏ piwic•@ teÀR œwAr niE%AdieÀR sA%AjYM bAEbÇ,˜iÇ kiwÝ. avÀ ngH n nAyi¯Ý. qerû, kElEn, aŠAdH q•iÍen22 knAeÀR pitAvAy hAM teÀR pitA zinAÄ rAjYe˜ ngrÍLilArMBiÆÝ. 11vieÀR ngHnt kìu. hAM ötH œwAr˜i½ niE%AdH ašUriElÆM EpAyi. niE%AdHevLiyilu™ teÀR sEhAdrãAErAw… ašUriÇ nInEv, erEhAEbA˜H öQÄ,pR’u. 23aE–AÅ Ezm…M yAEPÏM œwi kAlhH , 12EresÀ q•I ngrÍÅo¯ vOemw…˜H EtALili“H puRM tiri pNi«. (nInEvyH Æ M klAhyH Æ miw’u œwAr˜inkÏ ec• H tÍL@ew yHÆ Ðiti ec•@• EresnAyi¯ÝpitAvieÀR ngHnt m†wi. atinAlvÄ vliy ngrM.)pitAvieÀR ngHnt kìilÂ. 24EnAh vI 13 ludIM, anAmIM, elhAbIM, nPH¬hIM 14’ieÀR lhriyiÇ myÍiŠiwÆkyA pÒUsIM, ksÂ@hIM, kPHEtArIM q•iviyi¯Ý. pE• ŸNÄe•NI·E–AÅ teÀR wÍLiel mi yIM puÒãAÄ ePlisHtYöLypuÒnAy hAM tE•Aw… ecyHtet ¯ew pUÄv•ikrAyi¯Ý.ÙAeN•H EnAh aRi’u. 25atinAÇ 15 knAÀ sIEdAeÀR pitAvAyi¯Ý.EnAh pR’u, sIEdAÀ knAeÀR ŒdYpuÒnAyi¯Ý.
 9. 9. 9 Ÿl˜i 10:16-11:24 øhitY¯ew pitAvAy Eh˜ieÀRy…M öxwik ekAìH vIw…ìAŠi. ›—Ay˜i½ HpitAvAyi¯Ý knAÀ. 16pie• eybU pkrM kIlANH avÄ ŸpEyAgic•tH.sYÄ, aEmArYÄ, giÄ‹zYÄ, 17hivYÄ, aÄ 4 aE–AÅ jnÍÅ pR’u, þnm…ŠHŠYÄ, sinYÄ, 18aÄv•AdYÄ, esmArYÄ, hmA n—ÅŠAyi o¯ ngrM pNiyAM. ŒkAzMtYÄ q•ivÄ knAeÀR mŠLAyi¯Ý. m…e“ o¯ EgApurvuM nm…ŠH pNiyAM.knAeÀR ›w…MbÍÅ ElAk˜ieÀR nAM èsiÖrA›M. a« ne— o¯my…™nAnABAgÍLiElŠH vYApic•@. vrAÆM. nAM ®miyielÛAw…M citRuk 19 knAnY¯ew ®mi, sIEdAÀm…tÇ egrA yilÂ.ÿ 5ngrvuM Ÿ•tEgApurvuM kANAÀrieÀR dizyiÇ gAÈAvery…M esAEdAM, yEhAv öRÍivÝ. aetlÂAM ŸìAÆ•egAEmAr, ŒdHmA, esEbAyIM q•iv m½xYer yEhAv kìu. 6 yEhAv pRy…ew dizyiÇ lAzvery…M Œyi¯Ý. ’u, þöverlÂAM oEr BAx sMsAriÆÝ. 20 averlÂAM hAmieÀR piÀgAmikLAyi avÄ o¯mEyAewyANH öQ EjAli ec•@¯Ý. Œ ›w…MbŠAÄeŠlÂAM av¯EwtAy •t H . ötvÄÆ ec•AnA›•tieÀR®viBAgvuM BAxy…m…ìAyi¯Ý. aver ŒrMBM mAÒmANH. tAmsiyAet avÄŠHlÂAM èEtYk rAxHÍLAyi˜IÄÝ. Œ#hiÆ•etÚM ec•A½™ k}ivu ìA›M. 7atinAÇ nm…Æ ec•H av¯ew EzmieÀR piÀgAmikÅ BAx klŠAM. aE–AÅ avÄÆ prsHprM 21 yAeP˜ieÀR m†˜ sEhAdrnA mnÈilAkAet EpA›M.ÿ 8yi¯Ý EzM. qéAyjnty…ew pitA aÍen yEhAv jne˜ ElAkemvAy qebÄ EzmieÀR o¯ piÀgAmiyA ÛAw…M citRic•@. atinAÇ ngrM pUÄyi¯Ý.* ˜iyAŠAÀ avÄÆ k}i’ilÂ. 9 aview 22 ŽlAM, ašUÄ, aÄ–ûxAdH, lUdH, arAM vc•ANH yEhAv ElAk˜ieÀR BAxq•ivÄ EzmieÀR mŠLAyi¯Ý. yAek klŠiytH. atinAÇ Œ Ðle˜ 23 arAmieÀR puÒãAÄ+ ŸQsH , ¸Å, þbAEbÇÿ qÝ viLiÆÝ. aÍenEgeTÄ, mzH q•ivrAyi¯Ý. yEhAv jnÍeL aviewni•H ®miy…ew 24 aÄ–ûxAdH zAlhieÀR pitAvAyi pl BAgÍLiElÆ citRic•@.¯Ý. zAlhH ŽebrieÀR pitAvuM. 25ŽebÄ rìu puÒãA¯ew pitAvAyi¯Ý. EzmieÀR EgAÒ˜ieÀR kT 10Epelg H q•Ayi¯Ý o¯veÀR Epr H . EzmieÀR EgAÒ˜ieÀR kT öniaveÀR kAl˜Ayi¯Ý ®mi rìAyi pRy…Ý. èLy˜i½ rìu vÄx˜i½BAgiŠe–“tH. atinAlANH avnH Œ EzxM EzmieÀR ¾RAM vyÈiÇ aveÀREp¯ vINtH. mE· sEhAdreÀR EprH puÒnAy aÄ–kHxAdH piRÝ. 11ati½EyAûtAÀ q•Ayi¯Ý. EzxM EzM 500 vÄxM jIvic•@. avnH m·… 26 EyAåAeÀR puÒãAÄ+ aÇEmAdAd H , puÒIpuÒãA¯m…ìAyi.zAelPH, hsÄ—Aev˜H, yArhH, 27hEdA 12 aÄ–ûxAdi½ m…–˜iyÉu vyÈArAM, ŸQsAÇ, dikÂAhH, 28oAbAÇ, abImA yE–AÅ aveÀR puÒnAy zAlhHEyÇ, ezbA, 29oAPIÄ hvIlA, EyAbA piRÝ. 13zAlhH piR•ti½EzxM aÄ–bH. 30EmzAyHÆM ki}Æ™ mlEyArrAjY ûxAd H 403 vÄxM jIvic • @ . aŠAl˜ H˜i½miwyHÆ™ èEdz˜ANH öQ jnt avnH m·u puÒãA¯M puÒimA¯m…ìAyi. 14vsic•tH. esPAÄ rAjY˜ieÀR dizyi zAlhi½ m…–«vyÈAyE–AÅ avlAyi¯Ý EmzA. eÀR puÒnAy ŽebÄ piRÝ. 15Žeb 31 averAeŠyAN H EzmieÀR ›w…M rieÀR jnnEzxM zAlhH 403 vÄxMbŠAÄ. av¯M ›w…MbM, BAxkÅ, rAjY jIvic • @ . atiniew avn@ m·@ puÒIÍÅ, jntkÅ q•iÍen vinYsiŠ puÒãA¯M jnic•@. 16e–“i¯Ý. ŽebrinH m…–˜inAlu vyÈAy 32 EnAhy…ew puÒãA¯ew vMzAvli E–AÅ aveÀR puÒÀ EpelgH piRÝ. 17atANH . avÄ tÍL@ew rAjY˜in½ EpelgieÀR jnnEzxM ŽebÄ 430sric•H vinYsiŠe–“u. öQ ›w…MbÍ vÄxM jIvic•@. atiniew m·u puÒIpuÒLiÇniÝ™vrAN H èLyEzxM ®tl ãA¯m…ìAyi. 18mAek vYApic•tH. Epelgi½ m…–« vyÈAyE–AÅ ery† q• puÒÀ jnic•@. 19ery†vieÀR viBjiŠe–“ jnM jnnEzxM EpelgH 209 vÄxM jIvic•@.11 èLy˜i½ EzxM ElAkM m…}uvÀ o¯ BAx sMsAric•@. qlÂA m½xY¯MoEr vAÆkÅ ŸpEyAgic• @ . 2 jnÍÅ atiniew avn@ m·u puÒIpuÒãA¯m… ìAyi. 20 ery†vin H m…–˜irìu vyÈAyki}ÆniÝM nIÍi zinAÄ rAjY˜H o¯ E–AÅ puÒnAy ez±gH jnic•@. 21ez±smtlM keì˜i. avÄ aview tAms gieÀR jnn˜i½ EzxM ery† 207 vÄxMmArMBic•@. jIvic•@. atiniew ayAÅÆ m·u puÒI 3 jnÍÅ pR’u, þn—Å öx H w iky… puÒãA¯M jnic•@. 22ìAŠi atH tIyiÇ ö“@ ¡“H kw…–m…™ ez±gi½ m…–« vyÈAyE–AÅtAŠNM.ÿ aÍen avÄ klÂi½ pkrM puÒnAy nAEhAÄ jnic• @ . 23nAEhAÄ ŸìAyEzxM ez±gH 200 vÄxM jIvic•@.qéAy ... piÀgAmiyAyi¯Ý qEsrieÀR atiniew m·u puÒIpuÒãA¯M jnic•@.puÒãA¯ew pitAvH Ezmi½ piR•vÀ 24 nAEhArinH ö¯p˜ieyAÛtH vyÈAyq•ÄØM.
 10. 10. Ÿl˜i 11:25-12:20 ø 10 25E–AÅ puÒnAy EtrhH piRÝ. Etr yEhAv tniÆ ètY•e–“ aEthieÀR jnn˜i½EzxM nAEhAÄ 119 Ðl˜H yEhAvey ŒrADiÆ•ti½vÄxM jIvic•@. atiniew m·u puÒIpuÒ Evìi aéAM o¯ yAgpIWM pNi«. 8ãA¯M jnic•@. anÙrM aéAM aviewniÝM puRe–“H 26 EtrhinH q}up« vyÈAyE–AÅ EbETli½ ki}Æ™ pÄv• t ˜iElÆpuÒãArAy aéAm…M nAEhAruM hArA½M EpAyi. aéAM aview œwArmwic• @ .jnic•@. EbETÇ Œ Ðl˜i½ pwi’ARAyi ¯Ý. hAyi ngrM ki}ÆM. Œ Ðl˜H EtrhieÀR ›w…MbkT aéAM yEhAvy…ew me·A¯ yAgpIWM 27 EtrhieÀR ›w…MbkTyANitH. pNi«. aview aéAM yEhAvey ŒrAaéAM, nAEhAÄ, hArAÀ q•iv¯ew Dic•@. 9 ati½EzxM aéAM yAÒ «wÄÝ.pitAvAyi¯Ý EtrhH. hArAÀ ElA˜i enegvH EdzE˜ŠH aéAM EpAyi.eÀR pitAvH. 28teÀR pitAvAy EtrhHjIvic•iriÆEÛAŘe• hArAÀ teÀRjãEdzmAy bAbiElANiel ŸQriÇ aéAM öQjiptiÇHvc•@ mric•@. 29aéAm…M nAEhAruM vivA 10 aŠAl˜H Œ Edz˜H vLer vrÅhM k}ic•@. aéAmieÀR BArY sARAyi. c•y…ìAyi. m} epyHtilÂ+ kw…˜ •AmvuMnAEhArieÀR BArY miÇŠA. avÅ hArA Enri“u. atinAÇ aéAM öQjiptiElÆ HeÀR mkLAyi¯Ý. hArAÀ miÇŠy…ewy…M EpAyi. 11teÀR BArY sARAyi atisu•yisHŠy…ewy…M pitAvAyi¯Ý. 30vÓY riyAeN•H aéAM kìu. atinAÇ öQjiyAy sARAyiŠH mŠL@ìAyi¯•ilÂ. pH t ielÏ•ti½ etA“um…ÛH aéAM 31 Etrh H teÀR ›w…MbE˜AewA–M p‰iEyAw… pR’u, þnIeyA¯ su•riyAbAbiElANiel ŸQriÇniÝM EpAyi. eNe•niŠRiyAM. 12öQjipHtiel pu¯xknAniElÆ EpAkAnAyi¯Ý av¯ew ãAÄ nie• kA¹M. aE–ALvÄ pRy…M,ŸE”zM. EtrhiEnAewA–M puÒnAy üövÅ öyAL@ew BArYyANH.ý atinAÇaéAM, pQÒnAy ElA˜H, (hArAeÀR nie• Enw…•tinH avÄ qe• ekAlÂApuÒÀ) m¯mkÅ sARAyi, (aéAmieÀR niwy…ìH. 13atinAÇ nIeyeÀR sEhAdBArY) q•iv¯m…ìAyi¯Ý. avÄ riyAeN•H ql A vErAw…M pRy…k.hArAÀ p“N˜iel˜i aview tAmsi aE–AÅ avere• vDiŠyilÂ. {AÀŠAÀ tI¯mAnic•@. 32EtrhH 205 vySver nieÀR sEhAdrnAeNÝ k¯ti averjIvic•@. hArAniÇ vc•H avÀ mric•@. E•Aw… dy kANiÆM. aÍen nineŠ eÀR jIvÀ r•iŠAnAvuM.ÿ 14 eedvM aéAmien viLiÆÝ aÍen aéAM öQjipH t iel˜i.12 yEhAv aéAmiEnAwu klø i c• @ , þnieÀR rAjYe˜y…M sVjnÍeLy…Mvi“uEpAkuk. nieÀR a–eÀR ›w…Mb öQjipH t iel pu¯xãAÄ atisu•ri yAy sARAyiey kìu. 15öQjipHtiel cil EntAŠãA¯M aveL kìu. avÄe˜ vi“H {AÀ kA“i˜¯• rAjYE˜Æ avL@ew sQ•rYe˜–·i PREvAEnAw…EpAkuk. pR’u. avÄ sARAyiey PREvAeÀR 2 ni•iÇni•@ {AenA¯ mhArAxH M ekA“Ar˜iElÆ ekAìuEpAyi. 16sARApNiy…M. nie• {AÀ a½#hiÆky…M yiy…ew sEhAdren• nilyiÇ aéAnieÀR nAmM {AÀ èsiÖmAÆky…M miEnAwu PREvAÀ vLer dyApUÄv•M ep¯ec•@M. mARi. PREvAÀ aéAminH kÝkAlik 3 nie• a½#hiÆ•ver {AÀ a½ eLy…M Œw…keLy…M k}utkeLy…M s—A#hiÆky…M nie• zpiÆ•ver {AÀ nic•@. aéAminH B]tYãAery…M B]tYkzpiÆky…M ec•@M. ®miyiel qlÂA m½ eLy…M o“kÍeLy…M s—Anic•@. 17xYery…M {AÀ ni•ilUew a½#hiÆM.ÿ PREvAÀ aéAmieÀR BArYey ekAìuEpAyi. atinAÇ yEhAv PR aéAM knAniElÆ EpA›Ý EvA½M ›w…MbŠAÄÆM mArkErAgÍÅ 4 aéAM yEhAvey a½sric • H nÇki. 18a« nimi˜M PREvAÀ aéAhArAÀ vi“u. ElAÏM œewy…ìAyi¯Ý. mien viLic• @ pR’u, þnIeyE•AwuaE–AÅ aéAminH q}up˜iyÉH vy kw…˜ et·A¹ ecy H t t H ! sARAyiÈAyi¯Ý. 5 aéAM teÀR BArYyAy nieÀR BArYyAeN•H nI qÚekAeìsARAyi, anÙirvnAy ElA˜, awimk H E•Aw… pR’ilÂ? 19eLlÂAM œwAet hArAniÇ vc•H tniŠu üaveLeÀR sEhAdriý q•A¹ nIlBic• e tl A M œew ekAìuEpAyi¯Ý. pR’tH . qÙinANÍen pR’tH ?aéAm…M sMGvuM hArAÀ vi“H knAÀ a«ekAìANH {AnveL BArYyAyi sVIEdzE˜Æ EpAyi. 6avÄ knAÀEdzÏ kric•t. q•AlitA {AÀ nieÀR BArYey Hœwi sÉricH• EzEKM p“NM ver qÏ tiriek t¯Ý. aveLy…M ekAìHky…M pie• EmAEry…ew vÀmrM niÇÆ epAyHeŠAZ!ÿ 20•iwE˜Æ EpA›ky…M ecyHt…. knAnY anÙrM aéAmien öQjipH t i½rANH aE–ALview tAmsic•i¯•tH. puR˜AŠAÀ PREvAÀ kløic•@. atinAÇ 7 yEhAv aéAmi½ ètY•e–“u. aéAM teÀR p‰iEyAewA˜H öQjipHt…yEhAv pR’u, þöQ EdzM {AÀ nieÀR vi“u. tÍÅÆìAyi¯•etl A M avÄpiÀgAmikÅÆ nÇ›M.ÿ œew ekAìuEpAvuky…M ecyHt….
 11. 11. 11 Ÿl˜i 13:1-14:10 ø 17 aéAM knAniElÆ mwÍuÝ atinAÇ EpAvuk. nieÀR EdzÏœwi13 aÍen aéAM öQjipHt… vi“u. aéAM teÀR p‰iy…M tniÆ™etlÂAmAyi enegvH EdzÏœwi sÉ nwÆk. {AniE–ALi« ninÆ t¯Ý.ÿ 18 atinAÇ aéAM teÀR œwArÍL@ m}ic•@ EpAyi. mE%y…ew vliy mrÍÅric@. ElAÏM avEnAewA–m…ìAyi¯Ý. • Šw…Ï tAmsiŠAnANvÀ EpAytH. atH2 Œ smy˜H aéAM vLer DniknAyi ehEéAÀ p“N˜inw…˜Ayi¯Ý.¯Ý. aEnkM kÝkAlikL@M ev™iy…M aview aéAM yEhAvey ŒrADiŠAÀsVÄÌvuM av½ìAyi¯Ý. o¯ yAgpIWM pNi«. 3 aéAM teÀR yAÒ «wÄÝ. ayAÅenegviÇniÝM EbETliElÆ mwÍi.EbETÇ p“N˜i½M hAyi p“N˜i ElA˜H piwiŠe–“u½M öwyHÆ™ o¯ ÐlE˜ŠH aéAMEpAyi. av½M ›w…MbvuM m…ÛH tAvLmwic• ÐlM te•yAyi¯Ý atH. 4avi 14 a%AePÇ Œyi¯Ý zinAÄ rAjAv. aErYAŠH qlAsAriel rAjAvuM ek edAÄ lAEyAemÄ ŽlAM rAjAvuM tIdAÇ HewyAyi¯Ý aéAM o¯ yAgpIWM niÄ EgAyIM rAjAvumAyi¯Ý. 2öQ rAjAŠ—ic•tH. aÍen aéAM aview yEhA ãAÄ EcÄ•H esAEdAM rAjAvAy EbrA,vey ŒrADic•@. egAEmArA rAjAvAy biÄzA, ŒdHmArAjA vAy zinAb H , esEbAyIM rAjAvAy aéAm…M ElAÏM EvÄpiriy…Ý ezEmebÄ, EblArAjAvH (EsAvÄ qÝM 5 Œ smyM ElA˜H aéAmiEnAewA–M EblA viLiŠe–“i¯Ý) q•ivErAw…yAÒ ec•@ÝìAyi¯Ý. ElA˜inH aEn y…ÖM ecyHt….kM m]gÍL@M œwArÍL@m…ìAyi¯Ý. 6a 3 öQ rAjAŠãAerlÂAM tÍL@ew eesnYéAmi½M ElA˜i½M anvDi m]gÍL@ìA e˜ si”IM tA}HvryiÇ o¯mic•@ EcÄÏyi¯•tinAÇ avyHÆ EvìÒ ŒhArM (si”IM tA}Hvr öE–A}e˜ Ÿ–…kwlANH).Œ EdzÏ lBic•i¯•ilÂ. 7knAnY¯M epri 4 öQ rAjAŠãAÄ p×ìu vÄxŠAlMsY¯M Œ smy˜H aview vsic•i¯Ý. ekEdAÄlAEyAemrien Esvic • i ¯Ý.aéAmieÀRy…M ElA˜ieÀRy…M öwyãAÄ q•AÇ ptim†•AM ekAlÂM averlÂAMt—iÇ zNHWy…m…ìAyi. rAjAvientier tiri’u. 5atinAÇ pti 8 atinAÇ aéAM ElA˜iEnAw… pR nAlAM vÄxM ekedAÄlAEyAemÄ rAjAvH’u, þn—ÅŠiwyiÇ klhM Evì. tE•AewA–m@ìAyi¯• rAjAŠãA¯emAnieÀRy…M qeÀRy…M ŒÅŠAÄ t—iluM ˜H avÄeŠtier y…Ö˜i½ vÝ. ekklhM pAwilÂ. n—eLlÂAM sEhAdrãA edAÄlA EyAemÄrAjAvuM suXtHrAjAŠrANH. 9 n—Å EvÄpiriyNM. ninŠixHw ãA¯M erPAyim…keL asHetErA˜H kÄm…™ ÐlM etre’w…ŠAM, nI öw« diz •yImiÇ vc • H EtAl ø i c • @ . sUyIm…keLyiElÆ EpAyAÇ {AÀ vl«vzE˜Æ hAmiÇ vc•@M EtAløic•@. ŽmYer avÄEpAkAM. nI vlE˜Æ EpAyAÇ {AÀ zAEv kirYA˜yImiÇ evc•@M kI}wŠi. 6öwE˜ÆM EpAkAM.ÿ EsyIrieÀR pÄv•tèEdzM «wÍi m¯® 10 ElA˜H ¡·uM EnAŠiyE–AÅ EyAÄ”AÀ miy…ew atiĘiyAy qløArAÀ vertA}Hvr kìu. aview DArALM ev™m… y…™ èEdzÍLiÇ tAmsiÆ• EhAmYereìÝM ElA˜H kìu. (yEhAv esA avÄ EtAløic•@. 7EdAm…M egAEmAery…M nzi–iÆ•ti½ anÙrM ekedAÄlA EyAemÄ vwÆ™m…ÛAyi¯Ý öt. EsAvÄvery…™ EyAÄ H ŽÀmizHpA˜iElÆ ec•H amAElkYer”AÀ tA}Hvr m…}uvÀ yEhAvy…ew ŸdYAnM EtAløic•@. aEmArYEry…M aE”hM EtAløiEpAelyAyi¯Ý. öQjipHt…EdzM EpAel c•@. hesEsAÀ-tAmArilAyi¯Ý avÄnl  EdzmAyi¯Ý öt H . ) 11atinAÇ vsic•i¯•tH. 8EyAÄ”AÀ tA}HvryiÇ vsiŠAÀ ElA˜H Œ smyM esAEdAM, egAEmArA, ŒdHmA.tI¯mAnic • @ . ö¯v¯M EvÄpiri’u. esEbAyIM, EblA q•iviwÍLielElA˜H ki}ŠÀ diŠiElÆ yAÒyAyi. rAjAŠãAÄ oÏEcÄ•H tÍL@ew zÒuvi12 aéAM knAÀ EdzÏ te• tÍi. entier y…ÖM ec•AÀ puRe–“u. si”IMElA˜H tA}Hvryiel p“NÍLielA•iÇ tA}H v ryiElŠANvÄ EpAytH . 9 ŽlAtAmsic•@. ElA˜H vLer etÆ™ esA miel rAjAvAy ekedAÄlAEyAemÄ, EgAEdAM ngrM teÀR tAvLmAŠi. 13esAEdA yIM rAjAvAy tIdAÇ, zinAÄ rAjAvAymiel jnÍÅ ekAw…M pApikLAeN•H a%AePÇ, qlAsAriel rAjAvAyyEhAv aRi’u. 14ElA˜H EpAyti½ aErYAŠH q•ivÄeŠtirAyANvÄ y…ÖMEzxM yEhAv aéAmiEnAw… kløic•@, ecyHttH. atAytH aÉu rAjAŠãAÄeŠþninÆ ¡·uM EnAÆk. vwÆM etÆM tirAyi nAlu rAjAŠãAÄ y…ÖM ec•@kki}ÆM pwi’ARuM EnAÆk. 15nI kA¹• yAyi¯Ý. 10öQ EdzM m…}uvÀ ninÆM nieÀR mŠÅÆM si”IM tA}HvryiÇ kIlu niRc• anav¯ew mŠÅÆmAyi {AÀ t¯M. qŠAl vDi ›}ikL@ìAyi¯Ý. esAEdAmiely…ME˜ÆM ö« niEÀRtA›M. 16®miyiel egAEmAryiely…M rAjAŠãAÄ tÍL@ewmNǘriEpAel nieÀR jntey {AÀ eesnYE˜AewA˜H oAwiE–AvukyAyivÄÖi–iÆM. ®miyiel mNǘrikeL ¯Ý. BwãAriÇ ›eRE–Ä Œ ›}ikLiÇŒÄeŠÜiluM qÌAÀ k}i’AÇ nieÀR vI¹. q•AÇ m·u™vÄ mlm…kLiElŠHjnteyy…M avÄŠH qÌ@vAÀ k}iy…M. oAwiE–Avuky…M ecyHt….
 12. 12. Ÿl˜i 14:11-15:11 ø 12 11 esAEdAMkA¯ewy…M egAEmArŠA¯ vAERA EpAluM {AÀ eekvzM vyHÆkewy…M sÄv•sADnÍL@M zÒuŠÅ k• yilÂ. oÝM te• {AÀ eekvzM vyHÆwŠi. ki“iy aÒ B•NvuM vOvuemw… kyielÂ Ý ètijH { ec•@Ý. ü{AÀÏekAìH avÄ oAwiE–Ayi. 12esAEdA aéAmien DniknAŠiýeyÝ nI pRmiÇ tAmsiÆkyAyi¯•, aéAmieÀR yAÀ öwv¯Ï•tinH qniŠA#hmilÂ. 24sEhAdrpuÒnAy, ElA˜ien zÒuŠÅ qeÀR œewy…™ ecRu–ŠAÄ ti•piwiœwi. ayAÅÆìAyi¯•etlÂAM piwi B•NM mAÒEm {Aenw…ÆÝZ. pE•ec•w…˜H avÄ EpAyi. 13piwiŠe–wA˜v nI m·u™vÄŠH av¯ew p» nÇkNM.riÇ o¯vÀ qéAynAy aéAmien y…Ö˜iÇ nAM EnwiyetAeŠ qw…˜Hkìu sMBvÍLRiyic•@. aEmArYnAy mE% qe• y…Ö˜iÇ shAyic• ŒEnÄ,y…ew ÐlÏ™ vliy mrÍÅŠw…˜A qzHEŠAÇ, mE% q•ivÄÆ ekAw…ÏNyAÅ aE–AÅ tAmsic•i¯•tH. mE%, ekAL~.ÿqzHEŠAÇ, ŒEnÄ q•ivÄ prsHprMshAyiŠAem•H krAÄ ecyHti“uìAyi aéAm…mAyi eedv˜ieÀR krAįÝ. aéAmiey…M shAyiŠAem• HavÄ ayAL@mAy…M krAÄ ecyHti¯Ý. 15 öetlÂAM sMBvic•ti½EzxM yEhA vy…ew a¯L–Aw H aéAmin H o¯ dÄzn˜ilUewy…ìAyi. eedvM kløic•@, aéAM ElA˜ien r•iÆÝ þaéAEm, Bye–Ewì. {AÀ nieÀR pri 14 ElA˜ H bÓnÐnAy vivrM cyA›Ý. ninÆ {AÀ vlieyA¯ ètiaéAM aRi’u. atinAÇ aéAM PlM nÇ›ky…M ec•@M.ÿ 2teÀR ›w…MbAMgÍeL m…}uvÀ viLic•@ pE• aéAM pR’u, þyEhAvyAyœ“i. avÄŠiwyiÇ prizIlnM lBic• 318 eedvEm, qe• sÚxHwnAÆ• oÝMBwãA¯ìAyi¯Ý. avery…M nyic• @ t¯vAÀ ninŠAvilÂ. qÙAeNE•A? kArekAìH aéAM zÒuŠeL dAÀp“NM ver NM qniÆ mknilÂ. atinAÇ qeÀRoAwic•@. 15Œ rAÒi aéAm…M sMGvuM mrNEzxM qniÆ™etlÂAM dE—ezŠiÇzÒuŠL@ew EmÇ o¯ mi•lAƒmNM nw˜i. niÝ™ qeÀR awim qElYsri½ ki“uM.ÿ 3zÒuŠeL EtAløic•H aver dE—ezŠi½ aéAM «wÄÝ pR’u, þnI qnieŠA¯vwÆ™ EhbAver «r˜i. 16zÒu mken t•ilÂ. atinAÇ qeÀR vI“iÇEmAx Hwiec • w…˜etl A M aéAM tiriek piR• orwimyHŠH qniÆ™etlÂAM lBiekAìuvÝ. OIkeLy…M ›“ikeLy…M ÆÝ. 4 aE–AÅ yEhAv aéAmiEnAw…ElA˜ieny…M ayAL@ew sADnÍeLy… sMsAric•@. eedvM pR’u, þninÆ™etemlÂAM aéAM tiriek ekAìuvÝ. lÂAM kiE“ìvÀ Œ awimyAyiriŠilÂ. 17 ekedAÄlAEyAemrieny…M ayAL@ew nineŠA¯ puÒ½ìA›M. ninÆ™etlÂAMsKYrAjAŠãAery…M EtAlø i c• EzxM nieÀR puÒ½ lBiÆM.ÿ 5aéAM vI“iElÆ mwÍi. aE–AÅ aven anÙrM eedvM aéAmien puRE˜sVIkriŠAÀ esAEdAM rAjAvH zAEv Æ nyic•@. eedvM pR’u, þŒkAzE˜tA}HvryiElŠiRÍi vÝ. (rAjAvieÀR Æ EnAÕ, aEnkM n•ÒÍeL kA¹tA}H v r q•ANtiE–AÅ aRiye–w… •iEl ? nineŠÌAnAkA˜Ò n•Ò•tH.) ÍÅ. BAviyiÇ nieÀR ›w…MbM aÍen yAyi˜I¯M.ÿ 6 mÇŠIEsedû aéAM eedv˜iÇ vizVsic•@. aéA 18 zAElM rAjAvAy mÇŠIEsedÆM mieÀR vizVAsM, nItiEyAew jIviÆ•aéAmien kANAÀ ecÝ. avÀ atYu ti½M sdHèv]˜ikÅ ec•@•ti½M sm•tnAy eedv˜ieÀR o¯ puErAhit mAyi¯e••H eedvM tI¯mAnic•@. 7 eedvMnAyi¯Ý. mÇŠIEsedû a–vuM aéAmiEnAw… pR’u, þbAbiElANYvI’uM ekAìuvÝ. 19mÇŠIEsedû yiel ŸQriÇniÝM nie• ekAìuv•aéAmien a½#hic•@ pR’u, yEhAvyA¹ {AÀ. ninŠH öQ EdzM þsVÄ‹vuM ®miy…M s]xHwic• atYu•t nÇ›•tinANH {AnÍen ecyHttH nInAy eedvM aéAmien a½#hiŠe“. öQ Edz˜ieÀR ŸwmyAyi˜I¯M.ÿ 20 8 nieÀR zÒuŠeL EtAløiŠAÀ nie• q•AÇ aéAM pR’u, þqeÀR yjmAshAyic• atYu•tnAy eedve˜ nnAy yEhAEv, öQ EdzM qniÆ ki“unm…Æ vA}H˜AM.ÿ em•H {AenÍenyANH ŸR–iÆk?ÿ 9 y…Ö˜iniwyiÇ tAÀ EnwiytieÀR eedvM aéAmiEnAw… pR’u, þn—Åp˜ielA• H aéAM mÇŠIEsedŠi½ o¯ krARuìAÆM. m†Ý vyÈAy o¯ p²nÇki. 21aE–AÅ esAEdAM rAjAvH aéA vieny…M m†Ý vyÈAy o¯ epÌAwimiEnAw… pR’u, þöQ sADnÍeLlÂAM eny…M m†Ý vyÈAy o¯ m…“nAwieny…MniÍÅÆ sU•iŠAM. zÒuŠÅ t“ieŠA ekAìuvrik. o¯ cÍAli–•ieyy…M o¯ìuEpAy qeÀR ŒL@keL vi“ut•AÇ èAviÀ ›’ieny…M œew ekAìu vrik. 10mAÒM mti.ÿ aéAM aetl  A M ekAìuv• H eedv 22 pE• aéAM esAEdAM rAjAviEnAw… ˜i½ smÄ–ic•@. öQ m]gÍeL aéAMpR’u, þ®miy…M sVÄ‹vuM s]xwic•v½M H ekAlÂ@ky…M avey öQrìu kxNmAyiatYu•t½mAy yEhAvyAy eedv m…RiÆky…M ecyHt…. avÀ rìu kxNE˜Aw… {AÀ ètijH { ecyH t i“uìH - ÍeL EnÄÆ Ener vc•@. p•ikeL rìu23 niEÀRtAy oÝM- o¯ ¾ElA ec¯–ieÀR kxNmAŠiyilÂ. 11pi•IwH vliy p•i
 13. 13. 13 Ÿl˜i 15:12-16:16 ø 4kÅ mgÍeL ti•AÀ vÝ. pE• aéAM ] hAgAÄ aéAmiÇniÝM gÄBM Dric•@.avey oAwic•@. a« mnÈilAŠiyE–AÅ hAgArinH aBi 12 EnrM vLer eevki. sUrYÀ asHt mAnM EtAÝky…M teÀR yjmAn˜ieymiŠARAyi. aéAmi½ vLer ŸRŠM vri ŠAÅ EæxHWyA¹ tAen• EtA•Ç avky…M ŸRŠ˜iElÆ vI}uky…M ecyHt…. ÅÆìA›ky…M ecyHt…. 5pE• sARAyiayAÅ ŸRÍiyE–AÅ BIkrmAy ö¯“u aéAmiEnAw… pR’u, þqeÀR B]tYyiprÝ. 13anÙrM yEhAv aéAmiEnAw… E–AÅ qe• evRuÆÝ. öti½ {AÀpR’u, þöetlÂAM nI aRiyNM+ nieÀR niÍeL ›·e–w…ÏÝ. aveL {AÀpiÀgAmikÅ av¯Ewtl  A ˜ rAjYÏ niÍÅÆ tÝ. avÅ gÄBiNiyAyi.vsiŠAÀ EpA›kyANH . avrview aE–AÅ avÅ qe•ŠAÅ EæxHWeyÝanYerE–Ael k}iy…M. a•A“ukAÄ k¯«ky…M ecyHt…. {ÍLilArA¹ zriaver nA¾Ru vÄxE˜Š H awimkLA eyÝ yEhAv niËyiŠNem•AeNÆky…M avErAw… ƒUrtkA“uky…M ec eÀR Œ#hM.ÿ•@M. 14pE• aver awimkLAŠiy rAjY 6 pE• aéAM sARAyiEyAw… pR’u,e˜ {AÀ zi•iÆM. nieÀR jnt aviwM þnI hAgArieÀR yjmAn˜iyA›Ý. ninvi“u EpA›ky…M o¯pAwH nl sADnÍÅ ŠvELAwu nieÀRyixHwm½sric•H èvÄœew ekAìuEpAvuky…M ec•@M. ˜iŠAM.ÿ atinAÇ sARAyi hgArien 15 þnI vLer vyÈA›•«ver jIvi zi•ic•@. hAgAÄ d†ErŠH oAwiE–Avuky…MÆM. smADAnE˜Aew nI mriÆM. nieÀR ecyHt….›w…MbE˜AewA˜H nie•y…M sMsHkriÆM. 16nAlu tlm…RkÅÆ EzxM nieÀRjnt öQ EdzE˜Æ tiric•@ v¯M. Œ hAgArieÀR puÒÀ yizmAEyÇ H 7smyM, nieÀR jnt aEmArYer EtAliÆM. ø m±®miyiel o¯ nI¯RvyHÆ smIpMaview tAmsiÆ• aEmArYer zi•i vc•H hAgArien yEhAvy…ew d†tÀ kìu.ŠAÀ {AÀ nieÀR jntey ŸpEyAgi ³riElÆ™ mAÄ‹mEÖY Œyi¯Ý atH. 8ÆM. ötH BAviyiel kArYmANH, kArNM d†tÀ pR’u, þhAgAÄ, nI sARAyiy…ewaEmArYÄ öE–AÅ zi•iŠe–w…vAÀ tŠ B]tYyANH. pie•ÙANiview niÇÆ•tH?vÌM d…xHwrAyi˜IÄ•i“ilÂ.ÿ nI qEÍA“A¹ EpA›•tH?ÿ 17 sUrYÀ asHtmic•E–AÅ vliy ö¯“u hAgAÄ pR’u, þ{AÀ sARAyiyiÇprÝ. c˜ m]gÍÅ rìu kxNÍLAyi niÝM oAwi aklukyANH.ÿ 9aE–A}uM aview kiw–…ìAyi¯Ý. Œ yEhAvy…ew d†tÀ hAgAriEnAw… pRsmyM puky…• o¯ agHnisHtMBM c˜ ’u, þsARAyi nieÀR yjmAn˜iyANH.m]gÍL@ew kxNÍÅŠiwyilUew kwÝ avL@ew vI“iElÆ mwÍi aveL a½EpAyi. sriÆk.ÿ 10yEhAvy…ew d†tÀ hAgAri 18 aÍen a•H yEhAv aéAminH EnAw… «wÄÝ pR’u, þni•iÇni• HvAgHdAnM nÇ›ky…M o¯ krARuìAÆ aEnkM EpÄ jniÆM. nieÀR sÙtiky…M ecyHt…. yEhAv pR’u, þ{AÀ prÛrkÅ qÌiyAelAw…ÍA˜ÒyA›M.ÿ 11öQ EdzM nieÀR piÀgAmikÅÆ nÇ›M. yEhAvy…ew d†tÀ vIìuM pR’u,öQjip H t …ndiÆM y†ª“Is H mhAndi þhAgAÄ, öE–AÅ nI gÄBiNiyANH, nIÆmiwyilu™ EdzM {AnvÄÆ nÇ›M. orA¿›’ien èsviÆM. av½19 EknYÄ, eknisYÄ, kdHEmAnYÄ, 20hitYÄ, yizHmAEyÇ qÝ EpriwNM, kArNM nIeprisYÄ, erPAyImYÄ, 21aEmArYÄ, knA avEhLiŠe–“uev•H yEhAv aRi’u.nYÄ, giÄ‹zYÄ, eybUsYÄ, q•iv¯ew avÀ nie• shAyiÆky…M ec•@M. 12EdzmANitH.ÿ avÀ o¯ kA“uk}uteyE–AliriÆM. avÀ tikc•@M sVt×nAyiriÆM. avÀ qlÂAvÄÆM qtirAyiriÆM. qlÂAv¯M hAgAÄ q• BtY ] av½M qtirAyiriÆM. avÀ o¯ Ðl16 sARAyi Œyi¯Ý aéAmieÀR BArY. avÅÆM aéAmi½M ›“ikL@ìAyi¯•ilÂ. sARAyiŠH öQjipHt…kAri ÏniÝM me·A¯ ÐlE˜Æ mARieŠA ìiriÆky…M, teÀR sEhAdrãA¯ew aw…˜H tAvLmwiÆky…M ec•@emÜiluMyAy B]tYy…ìAyi¯Ý. hAgAÄ q•Ayi avÀ avÄÆM qtirAyiriÆM.ÿ¯Ý avL@ew Epr H . 2 sARAyi aéA 13 yEhAv hAgAriEnAw… sMsAric•@.miEnAw… pR’u, þ›“ikeL èsviŠAÀ hAgAÄ eedve˜ o¯ putiy EpriÇyEhAv ö«ver qe• a½vdic•ilÂ. viLic•@. avÅ avEnAw… pR’u, þnIatinAÇ qeÀR B]tY hAgAriEnAewA–M qe• kA¹• eedvmA›Ý.ÿ avÅEpAœ. avLiÇniÝìA›• ›’ien öÍen pRyAÀ kArNM, þöQ ÐlÏ{AeneÀR sVÙM ›’ienE–Ael EpAluM eedvM qe• kA¹ky…M qe•sVIkric•@ekA™AM.ÿ æÖiÆky…M ec•@Ý!ÿ q•vÅ k¯tiy aéAM teÀR p‰i sARAyiey a½s tAN. 14atinAÇ Œ jlAzy˜inH EbÄ- Hric•@. 3aéAM knAÀEdzÏ pÏvÄxM lhAyI- ErAyi qÝ EpÄ vÝ. kAEdtAmsic•ti½ EzxmAyi¯Ý atH. sARA zi½M Eberdi½M mEÖYyAyi¯Ý atH. 15yi teÀR BĘAvAy aéAminH öQji hAgAÄ aéAmieÀR ›“iey èspHtiÇniÝ™ teÀR B]tYyAyi¯• hAgA vic•@. aéAM ›“iŠH yizHmAEyÇ qÝrien nÇ›ky…M ecyHt…. Ep¯mi“u. 16hAgAriÇ yizHmAEyÇ jnic•
 14. 14. Ÿl˜i 17:1-18:1 ø 14E–AÅ aéAminH q¿p˜ARu vyÈA yishAŠ-vAgd˜puÒÀ H H H 15yi¯Ý. eedvM aéAhAmiEnAw… pR’u, þnieÀR p‰iyAy sARAyiyHÆM {AÀ putieyA¯ Ep¯ nÇ›M. sARA q•Ayi pricECdnM krARieÀR awyALM H riÆM atH. 16{AnveL a½#hiÆM. av17 aéAmieÀR etAß·ieyAÛtAM vyÈiÇ yEhAv av½ ètY•e–“u. yEhAv pR’u, þ{AÀ sÄv•zå ÅÆ {AenA¯ puÒen nÇ›M. nIyAyi riÆM aveÀR pitAvH. avÅ aEnkM putiy jntkL@ew a—yAyi˜I¯M.nAy eedvmA›Ý.* qniÆ Evìi öŠA rAxHÍL@ew rAjAŠãAÄ avLiÇniÝMrYÍÅ ec•@k+ qe• a½sric•H zri v¯M. 17eedvE˜Aw…™ Œdrvu kANiŠAÀyAy mAÄ‹˜iÇ jIviÆk, 2 nI aÍen aéAhAM teÀR m…KM ®miyiElÆecyHtAÇ {AÀ nm…ŠiwyiÇ o¯ krARu ›nic•@. pE• avÀ ciriÆky…M sVyMìAŠAM. nieÀR jntey o¯ vliy jnt pRy…ky…M ecyHt…, þqniÆ ¾Ru vyyAÆemÝ {AÀ vAgHdAnM ec•@M.ÿ ÈAyi, o¯ puÒ½ìAkAÀ k}iy…kyilÂ. 3 aE–AÅ aéAM eedv˜i½ m…ÛiÇ sARAyHŠH etAßRu vySmAyi. avm…“u›˜i. eedvM avEnAw… pR’u, ÅÆM ›“iy…ìAkyilÂ.ÿ4 18 þn—…ew krARiel qeÀR BAgM ötANH+ aE–AÅ aéAhAM eedvE˜Aw… pRnie• {AÀ aEnkM jntkL@ew pitA ’u, þyizHmAEyÇ jIvic•i¯•H nie•vAÆM. 5 nieÀR Ep¯ {AÀ mA·uM-nieÀR EsviŠe“.ÿ 19EpÄ öni aéAM q•AyiriŠil, aéA  eedvM pR’u, þalÂ! sARyHeŠA¯hAM q•AyiriÆM. aEnkM jntkL@ew puÒ½ìA›em•H {AÀ pRy…Ý. av½pitAvA›•tinAlANH ninŠH {AÀ öQ nI yisHhAŠH qÝ EpriwNM. av½Ep¯ nÇkiytH. 6{AÀ ninŠH aEnkm mAyi {AeneÀR krARuìAÆM. öQ krAÄEnkM piÀgAmikeL nÇ›M. ni•iÇniÝM aveÀR piÀgAmikÅŠAyi qŠAlvuMputiy jntkL@ìA›M. ni•iÇniÝM nilniÇÆM.rAjAŠãA¯ìA›M. 7ninÆM qniÆmiw 20 þyizH m AEylien–·i nI pR’«yiÇ {AenA¯ krARuìAÆky…M ec•@M. {AÀ Ek“u. aven {An½#hiÆM.öQ krAÄ nieÀR qlÂA piÀgAmikÅÆM av½M aEnkM sÙtikL@ìA›M. avÀœwi EvìiyANH. öQ krAÄ nitYmAyi p×ìu mhAEntAŠL@ew pitAvAyi«w¯M. {AÀ niÍL@ewy…M niÍL@ew ˜I¯M. aveÀR ›w…MbM o¯ mhAjntyAskl piÀgAmikL@ewy…M eedvmAyiri yi˜I¯M. 21pE• yisHhAÆmAyi“AyiÆM. 8öQ EdzM {AÀ ninÆM nieÀR riÆM {AeneÀR krARuìAÆk. sARApiÀgAmikÅÆmAyi nÇ›ky…M ec•@M. yHÆìA›• puÒÀ yisHhAŠAyiriÆM.nIyiE–AÅ sÉriÆ• knAÀEdzM aw…˜ vÄxM öEt smyM Œ puÒ½{AÀ ninÆ t¯M. qe•E•ÆmAyi {AÀ ìA›M.ÿ 22ninŠH öQ EdzM t¯M. {AÀ nieÀR eed aéAhAm…mAy…™ sMBAxNM k}ivmAyiriÆky…M ec•@M.ÿ ’y…wÀ eedvM sVÄ‹˜iElÆEpAyi. 9 23 eedvM aéAhAmiEnAw… pR’u, þöni teÀR ›w…Mb˜iÇep“ qlÂA pu¯xãAkrARiel nieÀR BAgM ötA›Ý. nIy…M ¯ewy…M Œ¿›“ikL@ewy…M pricHECdnMnieÀR piÀgAmikL@M qeÀR krAÄ a½ nw˜AÀ eedvM aéAhAmiEnAw… kløisriÆM. 10nI a½sriEŠì krAÄ ötA c•@. atinAÇ aéAhAM yizHmAEyliNH. nIy…M {A½M t—ilu™ krAÄ. ö« Eny…M teÀR Bvn˜iÇ jnic• qlÂAnieÀR piÀgAmikÅÆM œwiy…™tANH. awimkeLy…M viLic•@œ“i. pNM ekAw…jniÆ• qlÂA Œ¿›“ikL@M pricHEC ÏvAÍiy awimkeLy…M aéAhAMdnM nw˜iyiriŠNM. 11n—ÅŠiwyilu™ viLic• @ œ“i. aéAhAmieÀR ›w…MbkrAÄ niÍÅ pAliÆÝ q•ti½™ aw ˜iel skl pu¯xãA¯M Œ¿›“ikL@MyALmAyi niÍÅ a#cÄ—M m…RiŠNM. aview oÏœw…ky…M ql  A v¯M pri12 Œ¿›“iŠH q“u divsM èAymA› cHECdiŠe–w…ky…M ecyHt…. eedvM avEÛAÅ niÍÅ aveÀR pricHECdnM nw EnAw… pR’èkArM qlÂAv¯M Œ div˜NM. nieÀR jntyiÇ piRÆ•v¯M sM pricHEcdiŠe–“@. 24niÍL@ew awimkLAyiriÆ•v¯M Œ¿ pric H E CdiŠe–w…EÛAÅ aéAhA›“ikeL pricHECdnM nw˜NM. mi½ etAß·ieyAÛ« vyÈAyi¯Ý. 13 25 aÍen nieÀR jntyiÇe–“ qlÂA puÒnAy yizHmAEyli½ ptim†Ý vyŒ¿›“ikL@M pric H E CdnM ec•NM. SM. 26aéAhAm…M puÒ½M oEr divsnieÀR ›l˜iÇ piRÆ•vErA awimyA mANH pricHECdiŠe–“tH. 27aéAhAmiyieŠAìu v¯•vErA Œy qlÂA ›“ik eÀR vI“iel qlÂA pu¯xãA¯M aEtL@ewy…M pricHECdnM nw˜NM. 14aéA divsM pricHECdiŠe–“u. Œ vI“iÇhAEm, qniÆM ninÆM öwyilu™ krAÄ jnic•v¯M pNM ekAw…Ï vAÍe–“vötANH+ pricHECdnM ŽÇŠA˜ ŽetA¯ ¯mAy qlÂA awimkL@M a•H pricHECdipu¯x½M teÀR jntyiÇ niÝM EvÄep Še–“u.w…˜e–w…M. qÚekAeì•AÇ ayAÅqeÀR krAÄ lMGic•iriÆÝ.ÿ m†Ý s•ÄzkÄs Ä v •z å n A y e e d v M þŽÇ-z”Ayiÿ qÝvAcYAÄØM. 18 pi•IwH , yEhAv vIìuM aéA hAmi½ ètY•e–“u. mE%y…ew
 15. 15. 15 Ÿl˜i 18:2-28 øoAÆ mrÍÅÆ smIpM tAmsiÆkyAyi eŠAìH Œ dizey l•YmAŠi nwŠAÀ¯Ý aéAhAM. o¯ divsM Ž·vuM §w… ŒrMBic•@. avÄÆ v}i kANiŠAÀ aéAœwiyi¯• smy˜H aéAhAM teÀR hAm…M avErAewA–M EpAyi.œwAr˜ieÀR vAtiÇŠÇ öriÆkyAyi¯Ý. 2 aéAhAM tly…yĘi EnAŠiyE–AÅ tniÆ m…ÛiÇ m†ÝEpÄ niÇÆ eedvvumAyi aéAhAmieÀR•« kìu. aver kìE–AÅ aéAhAM vilEpzÇ 17av¯ew aw…Ï ecÝ m…“u›˜i. yEhAv sVyM pR’u, þ{Anini3 aéAhAM pR’u, þyjmAnãAEr, niÍ ec•AÀ EpA›• kArYM aéAhAmiL@ew EsvknAy qE•AewA˜H alEnrM ø EnAw… mRyHŠNEmA? 18aéAhAM o¯ zåtÍiyAluM. 4aviw…e˜ pAdÍÅ k}u mAy mhArAxH mAkAÀ EpA›Ý. ®mikAÀ {AÀ ev™M ekAìuvrAM. öQ mr˜ yiel jnt avÀ m†lM a½#hiŠe–w…NliÇ niÍÅÆ viæmiŠAM. 5{AÀ niÍ ky…M ec•@M. 19aéAhAm…mAyi {AÀÅÆ ›eR B•NM ekAìu vrAM. niÍÅ o¯ viEzxe–“ krAÄ ŸìAŠiyi“uìH.Š« EvìÒ k}iŠAM. q•i“H yAÒ yEhAv klø i Æ• v}iEy jIviŠAÀ«wrAM.ÿ avÀ teÀR mŠELAw…M piÀgAmikELAw…M kløiÆ•tinANH {AnÍen ecyHttH. avÄ m†Ý Ep¯M aèkArM s—tic•@ nItiy…M nYAyvuM pAlic•H avÄ jIviekAìu pR’u, þa« ekA™AM, nI pRy… Æ•tinANH {AnÍen ecyH t tH .EÛAel {ÍÅ ec•AM.ÿ aE–AÅ yEhAvyAy qniŠH, {Anv½ 6 aéAhAM œwAr˜iElŠH oAwi. aéA vAgH d AnM ecyH t etAeŠ nÇkAnA›hAM sARAEyAwu pR’u, þEvgM EgAtÛu mElÂA.ÿ 20ekAìH m†Ý kxNM a–M ŸìAÕ.ÿ anÙrM yEhAv pR’u, þesAEdA7 q•i“H aéAhAM teÀR kÝkAliy…ew mieÀRy…M egAEmAry…ewy…M a“hAsMaw…E˜ŠH oAwi. atiÇ Ž·vuM ecRu– Ÿy¯•« {AÀ Ek“iriÆÝ.* aviewmAy kALÆ“iey piwic•H teÀR B]tYeÀR d…x H w ãAÄ vsiÆÝ. av¯ew pApMk•iÇ ekAw…Ï. kALÆ“iey EvgM ekAwiytA›Ý. 21atinAÇ {AÀ tAE}AekAÝ B•NM pAkM ec•AÀ aéAhAM “iRÍiec••, kArYÍÅ Ek“iwE˜ALM BIk HBtYEnAw… pR’u. 8 öRciy…M pAluM pAÇ ] • rmAENA qÝ EnAŠe“. aE–AÅ mAÒEmŠ“iy…M aéAhAM m†ÝEp¯ewy…M aetniÆ niËymAky…Z.ÿ 22m…ÛiÇ ekAìu vc•@. q•i“H avÄ mrc•@ atinAÇ m†Ý pu¯xãA¯M esAEdAv“iÇ B•NM k}ic • @ ekAìi¯•E–AÅ miElÆ nwŠAÀ «wÍi. q•AÇaéAhAM avÄÆ viLÛAÀ s•Ö aéAhAM aview yEhAvy…ew m…ÛiÇnAyi niÝ. niÝ. 23anÙrM aéAhAM yEhAvey 9 aE–AÅ avÄ aéAhAmiEnAw… smIpic•@ EcAdic•@, þyEhAEv, d…xHwEcAdic•@, þnieÀR BArY sARA qview?ÿ ãAer nzi–iÆEÛAÅ aÍH nlÂvEry…M aéAhAM pR’u, þavÅ œwAr˜i nzi–iÆEmA? 24Œ ngr˜iÇ aÛ«luìH.ÿ nl v ¯eìÜiElA? qÜiluM aÍH Œ 10 aE–AÅ yEhAv pR’u, þvsÙkA ngrM nzi–iÆEmA? tIÄc•yAy…M aviewlÏ {AÀ vIìuM v¯M. aE–AÅ, nieÀR jIviÆ• aÛ« nItimAãAÄ m†lM nIBArY sARAyHŠH o¯ puÒ½ìAyiriÆM.ÿ Œ ngre˜ r•iÆM. 25tIÄc•yAy…M nI œwAr˜i½™ili¯•H öetlÂAM EkÅÆ Œ ngrM nzi–iŠilÂ. d…xHwãAer ekAkyAyi¯Ý sARA. 11aéAhAmi½M sARA lÂAÀ nI aÛ« nItimAãAer ekAl¯tH.yHÆM vLer èAymAyi¯Ý. ›“ikL…ìA ö¯œ“¯M ekAl e –“AÇ nItimAãA¯M›• zriyAy èAyemAeŠ sARAyHŠH d…xHwãA¯M o¯EpAlA›M- avÄ ö¯œ“¯Mk}i’i¯Ý. zi•iŠe–w…kyANElÂA. ®miy…ew m…}u 12 atinAÇ tAÀ Ek“etAÝM sARA vÀ viDikĘAvANElÂA nI. zriyAytHvizVsic•ilÂ. avÅ sVyM ciric•@ekA nI ec•@em•H qniŠRiyAM.ÿ 26ìu pR’u, þqniÆM qeÀR BĘAvi½M aE–AÅ yEhAv pR’u, þesAEdAMvyÈAyi. qniÆ ›’uÍL@ìA›• ngr˜iÇ qniÆ aÛ« nItimAãAerèAyvuM k}i’u.ÿ kANAnAyAÇ Œ ngre˜ m…}…vÀ {AÀ 13 aE–AÅ yEhAv aéAhAmiEnAw… r•iÆM.ÿ 27pR’u, þsARA ciriÆky…M tniÆ ›“i aE–AÅ aéAhAM pR’u, þaÍkL@ìA›• èAyM k}i’uevÝ pRy… EyAw… tArtmYe–w…ÏEÛAÅ, yEhAEv,ky…M ecy H t …. 14yEhAvyHÆ sAÖYm {AÀ evRuM epAwiy…M cArvuM mAÒM.lA˜ qeÙÜiluM kArYm…EìA? öl! vs  pE• {AÀ aÍEyAw… EcAdiŠAÀ m…tiÙkAlÏ {AÀ vIìuM v¯M. nieÀR ¯Ý. 28aÉu nItimAãAÄ ›RvueìÜiBArY sARAyHŠH o¯ ›’uìAyiriÆM.ÿ ElA? Œ ngr˜iÇ nAlø˜Éu nItimA 15 pE• sARA pR’u, þ{AÀ ciri ãAEry…_evÜiÇ qÚ ec•@M? Œc•ilÂ!ÿ (ByM m†lmANH avLi« pR’tH.) aÉu EpÄÆ Evìi nI öQ ngrM nziq•AÇ yEhAv pR’u, þa« stYmel –iÆEmA?ÿe•niŠRiyAM. nI ciric•@!ÿ 16 aE–AÅ m†Ý Ep¯M EpAkAen}u e s A E d A m i e À R y … M . . . E k “ i r i Æ Ý esAEdAmiE•·u. avÄ esAEdAmi½Ener EnAŠi ely…M egAEmAryiely…M d…xHwãArAÇ pIfi –iŠe–“ jnÍL@ew nilviLiyAyi¯Ý ötH.
 16. 16. Ÿl˜i 18:29-19:16 ø 16 yEhAv pR’u, þnAÇ–˜Éu nItimA viw…k. {ÍÅŠv¯mAyi eelMgikmAyiãAer aview kìAÇ {AÀ Œ ngrM bÓe–wNM.ÿ 6nzi–iŠilÂ.ÿ ElA˜H puRE˜ŠiRÍi tniÆ pi•iÇ 29 aéAhAM vIìuM pR’u,þnAlø « ktkwc • @ . 7 ElA˜ H avErAw… pR’u,nItimAãAer mAÒM aview kìAÇ aÍH þölÂ! suh]ÏŠEL, öQ d…xic• èv]˜iŒ ngrM nzi–iÆEmA?ÿ a¯Et qÝ {AÀ niÍELAwEp•iÆk yEhAv pR’u, þnAlø« nItimAãAer yANH. 8æÖiÕ, o¯ pu¯xEnAw…emA–MkANAnAyAÇ {AÀ Œ ngrM nzi–i ŸRÍiyi“ilÂA˜ rìu ep¿mŠÅ qniŠilÂ.ÿ ÆìH. qeÀR mŠeL {AÀ niÍÅÆ trAM. 30 aE–AÅ aéAhAM pR’u, þyEhA aver niÍÅŠH qÚM ec•AM, q•AluMEv, dyvAyi qE•Aw… EdxYM EtA•¯Et, öQ m½xYErAwu dyvAyi oÝM ec•¯Et.{AnÍEyAwH öÒy…M œwi EcAdiŠe“+ qeÀR vI“iÇ v• över qniÆ sMrm…–« nItimAãAÄ mAÒEmy…_evÜiÇ •iEŠì«ìH.ÿ 9aÍH Œ ngrM nzi–iÆEmA?ÿ yEhAv vIw… vL’i¯•vÄ mRupwi pR’u,pR’u, þm…–« nItimAãAerŠìAÇ þv}iyiÇniÝ mARiniÇŠ H ! ÿ q•i“vÄ{AÀ Œ ngrM nzi–iŠilÂ.ÿ sVyM pR’u, þElA˜H q• öyAÅ o¯ 31 aéAhAM pR’u, þyEhAEv, dy s•ÄzknAyANH n—…ew ngr˜iÇ v•vAyi oÝ œwi EcAdiŠAÀ qe• a½ t. öE–ALyAÅ nAemÍen jIviŠNem•H HvdiÕ. aview ö¯p« nItimAãAEr ŸpEdziŠAÀ v•iriÆÝ!ÿ q•i“H avÄŸ_evÜiElA?ÿ ElA˜iEnAw… pR’u, þavErŠALDikM yEhAv pR’u, þö¯p« nItimAãAer {ÍÅ niE•AwA¹ œw…tÇ v]˜iEkw…kìAÇ {AÀ Œ ngrM nzi–iŠilÂ.ÿ ec•AÀ EpA›•t H . ÿ q•i“ H avÄ 32 aE–AÅ aéAhAM EcAdic•@, ElA˜iEnAwu œw…tÇ œw…tÇ aw…Ï.þyEhAEv qE•Aw… EdxYm…ìAk¯tH, o¯ avÄ vAtiÇ awic•@ tkÄÆem•G“EcAdYM œwi EcAdiŠAÀ qe• a½v ˜iel˜i. 10diÕ. pÏ nItimAãAerŠìAÇ aÍH pE• ElA˜ieÀR vI“iluìAyi¯•qÚ ec•@M?ÿ yEhAv pR’u, þnItimA Œ rìuEpÄ vAtiÇ «RÝ. ElA˜ienãArAy pÏ EpÄ nimi˜M {AÀ Œ puREkA“u vlic• @ vI“i½™iÇ ky·ingrM nzi–iŠilÂ.ÿ avÄ vAtilwc•@. 11q•i“vÄ puRÏ 33 yEhAv aéAhAmiEnAwu sMsAri niÇÆ• ŒbAlvÖM jnÍELy…M aÓ ]Æ•tH avsAni–ic • H aviwM vi“u rAŠimA·i. atinAÇ vI“iÇ kyRAÀEpAyi. aéAhAM teÀR vI“iElÆ mw æmic• avÄŠH vAtiÇ kANAnAyilÂ.Íuky…M ecyHt…. esAEdAmiÇniÝ™ r•e–wÇ 12 rìuEp¯M ElA˜iEnAw… pR’u, ElA˜ieÀR s•ÄzkÄ þnieÀR ›w…Mb˜iÇe–“ m·AerÜiluM19 aÝ eev›E•rM rìu d†tãAÄ esAEdAMngr˜iElÆ vÝ. ngrkvAw˜inw…˜H öriÆkyAyi¯• ElA˜H öQ ngr˜iÇ tAmsm…EìA? nieÀR puÒ ãAErA puÒimAErA av¯ew BĘAŠ ãAErA m·u ›w…MbAMgÍELA öviewy…d†tãAer kìu. p“N˜iel cil v}i EìA? aÍen ŒerÜilumueìÜiÇ avEpAŠrAyiriŠAmver•ANH ElA˜H k¯ ErAwH öE–AÅ te• öviwM viwAÀ ŸpEdtiytH. ElA˜H q}uE•·H av¯ew aw…e˜ ziÆk. 13{ÍÅ öQ ngrM nzi–iŠAÀ˜i nilÏnmic@. 2 ElA˜@ pR’u, þyj • EpA›Ý. öQ ngrM qÒmAÒM d…xic•mAnãAEr, qeÀR Bvn˜iElÆ v• H tAeN•H yEhAv Ek“iriÆÝ. atinAÇqeÀR ²æUx sVIkric•AluM. aview öQ ngrM nzi–iŠAÀ yEhAv {ÍeLniÍÅŠH kAlukÅ k}uki rAÒi tÍAM. ayc•iriÆkyANH.ÿ 14q•i“H nAeL niÍÅŠH yAÒ «wrAM.ÿ atinAÇ ElA˜H puRE˜ŠiRÍi d†tãAÄ mRupwi pR’u, þölÂ, {ÍÅ teÀR ep¿mŠeL vivAhM k}iŠAÀŒ ctVr˜iÇ viæmic•@ ekA™AM.ÿ niËyic• i riÆ• m¯mŠELAw… sMsA 3 q•AÇ ElA˜H aver teÀR vI“i ric•@. ElA˜@ pR’u, þEvgM öQ ngrMElÆ vrAÀ niÄbÓic • @ ekAEìyi vi“uEpA›viÀ! yEhAv eevkAet ö«¯Ý. ow…viÇ d†tãAÄ s—tic•@. avÄ nzi–iÆM!ÿ pE• ElA˜H tmAz pRy…kElA˜ieÀR vI“iElÆ EpAyi. ElA˜H yAeN•H avÄ k¯ti. 15avÄÆ ›wiŠAÀ ekAw…Ï. ElA˜H d†t piE·•H sUr½dic• E –AÅ d†tãAÄãAÄŠH ŽtA½M a–M ŸìAŠieŠAw…Ï, ElA˜ien tiw…Še–w…˜i. avÄ pRavÄ a« tiÝ. ’u, þöQ ngrM zi•iŠe–w…M. atinAÇ 4 Œ eev›E•rM kiwŠARA›•ti½ nieÀR BArYeyy…M œewy…™ rìu ep¿m…ÛH p“N˜ieÀR qlÂA BAgÏniÝ mŠeLy…M œ“i öE–AÅ öviwM viw…k.m…™ y…vAŠL@M v]ÖãA¯mwÍu• pu¯x aE–AÅ ngrE˜AewA–M niÍÅ nzi–iãAÄ ElA˜ieÀR vI“iElÆ vÝ. Še–w…kyilÂ.ÿ 16esAEdAM nivAsikÅ ElA˜ieÀR vIwi½ pE• ElA˜ H ŒzyÆ}–˜ilAy¡·uM ni•H ElA˜ien viLic•@ EcAdic•@, tinAÇ aÒ D ] t ivc • H aviwM vi“u5 þnieÀR vI“iElŠH öÝrAÒi v• Œ EpAyilÂ. atinAÇ ElA˜ieÀRy…M BArYrìuEpÄ qview? aver puRE˜Æ y…ewy…M ep¿mŠL@ewy…M k•iÇ piwic•H