How to know god kreyol

920 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
920
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

How to know god kreyol

 1. 1. GEN YON SEL VRE BONDYE 1Senyè a, Bondye nou an, se li kisèl mèt. Se pou nou renmen Se-nyè a, Bondye nou an, avèk toutkè nou, avèk tout nanm nou, avèktout fòs kouray nou.–Detewonòm 6:4b, 5Se Senyè a ki kreye syèl la. Se limenm sèlman ki Bondye. Se limenm ki fè latè, ki ba li fòm li. Seli menm ki fè l chita fèm. Li pat fèl pou l te tounen yon dezè, menpou l te yon kote pou moun rete.Men sa li di: Se mwen menm kiSenyè a. Nanpwen lòt.–Ezayi 45:18Konsa, tout nasyon sou latè vakonnen se Senyè a sèl ki Bondye.Pa gen lòt! –1 Wa 8:60Men pawòl Senyè a di: Se noumenm menm ki pou sèvi m te-mwen. Se nou menm mwen techwazi pou sèvi m, pou nou kon-nen m, pou nou kapab mete kon-fyans nou nan mwen, pou nou kakonprann se mwen menm sèlki Bondye tout bon an. Anvanmwen, pat gen lòt bondye. Apremwen, p’ap gen lòt bondye. Semwen menm sèl ki Granmèt la,Senyè a. Pa gen lòt ki ka delivrenou pase mwen menm!–Ezayi 43:10, 11Tounen vin jwenn mwen pounou ka delivre, nou tout ki retesou latè! Paske se mwen ki Bon-dye. Pa gen lòt! –Ezayi 45:222 BONDYE GEN MIZERIKOD AK KONPASYONSenyè a gen kè sansib, li genbon kè. Li pa fè kòlè fasil, li p’apjanm sispann renmen nou. Menmjan syèl la byen lwen anwo tè a,se konsa Senyè a renmen moun kigen krentif pou li. –Sòm 103:8, 11Men renmen Bondye pou mounki gen krentif pou li yo, se bagayki la pou tout tan. Pitye . . . poumoun ki kenbe pawòl yo ak li,pou moun ki chonje kòmandmanli yo pou obeyi yo.–Sòm 103:17a, 18Pa gen bondye tankou ou, oumenm ki padonnen mechanste tirès ki rete nan pèp ou a, ou menmki pa gade sou sa yo fè ki mal.–Miche 7:18aSenyè a pa janm sispann ren-men nou. L’ap toujou gen pityepou nou. Tankou solèy la ki levechak maten konsa tou l’ap toujoukenbe pawòl li.–Lamantasyon 3:22, 23Li ka fè nou lapenn, men l’apgen pitye pou nou paske li ren-men nou anpil.–Lamantasyon 3:32Lwanj pou Senyè a paske li bon.Li p’ap janm sispann renmen nou.–1 Kwonik 16:34Mwen konnen ou: Ou se yonBondye ki gen bon kè, ki genpitye pou nou. Ou pa fè kòlè fasil,ou pa janm sispann renmen nou,se vre . . . . –Jonas 4:2bBONDYE RENMEN OU 3Byen lwen, Senyè a te fè m wè li.Li t’ap di: Nou menm moun pèpIzrayèl, mwen p’ap janm sispannrenmen nou. Se poutèt sa m’ap tou-jou aji byen ak nou. –Jeremi 31:3Se mwen ki konnen sa m gennan tèt mwen pou nou. Se mwenmenm Senyè a k’ap pale. Se byennou mwen ta vle wè, pa malè nou.Mwen ta vle denmen nou jwennsa n’ap tann lan. –Jeremi 29:11Senyè a di: Mwen renmen nou!–Malachi 1:2aMenm jan yon papa sansib poupitit li, se konsa Senyè a sansibpou moun ki gen krentif pou li.–Sòm 103:13Ou wete m nan kè sere m te ye a.Se ou menm ki wete m nan bouchtwou a. Ou voye tout peche m yojete dèyè do ou. –Ezayi 38:17Nou menm nou konnen jan Bon-dye renmen nou, nou kwè se vre.Pou nou menm, nou gen renmennan kè nou, paske Bondye te ren-men nou anvan. –1 Jan 4:16a, 19Senyè a, Bondye nou an, la nanmitan nou! Se yon vanyan gason.Se li menm k’ap delivre nou. Likontan wè sa n’ap fè. L’ap mete oukanpe ankò paske li renmen ou.W’ap fè kè l kontan. L ap chante.–Sofoni 3:17Bondye, ala bon sa bon, renmenou gen pou nou an! –Sòm 36:7aFason pou Konnen BondyeMenm jan Abraram te “you zanmi Bondye” paske li te soumèt li epiobeyi Bondye, ou menm tou ou ka konnen Bondye e jwenn mizerikòdLi, lapè Li, ak benediksyon Li. Konnen Bondye lè nou soumèt nou nètdevan Li, se eksperyans ki pi enpòtan nan lavi a. Bondye moutre tètLi bay moun ki chache Li ak tout kè yo.Si ou kite move chemen ou tap fè a, epi ou soumèt ou nèt devanBondye, Lespri L va viv nan ou. Anyen pap ka separe ou ak lamou Lia lè ou konfiye ou nan pwomès Li yo epi swiv Li nan obeyisans ou. Liva Bondye ou, e ou va trezò pa Li. Ou va konnen ke Li te peye yon granpri pou ou, e Li vle gen zanmitay avèk ou—kounyeya e pou tout tan.Mande Bondye pou l ba ou konpreyansyon pandan wap etidye vèsesa yo ki sòti nan Pawòl Bondye a. Bondye te pouse moun ki te kon-sakre yo pou swiv Li pou yo ekri pawòl sa yo, e pandan anpil je-nerasyon Li te proteje Pawòl la ak mirak Li yo, byen ke Satan tapeseye detwi li.--------------------------------The Bible text used is from the “Pawol Bondye” an Ayisyen © Societe Biblique Haitienne,Editon Corrigee 1998 - United Bible Societies. Permission granted by American BibleSociety.
 2. 2. 4 PI GWO BAGAY NAN LAVI A SE KONEN BONDYEMen, moun k’ap sèvi Bondye yoap kanpe fèm, y’ap kenbe tèt avèl. –Danyèl 11:32bMen si yon moun vle fè gran-dizè, l’a fè grandizè dèske li kon-nen m, dèske li konprann mwen.Paske mwen gen bon kè, Mwen fèsa ki dwat ak sa ki kòrèk sou latè.Se bagay sa yo ki fè m plezi. Semwen Senyè a ki di sa.–Jeremi 9:24Ala bon sa bon pou moun kikenbe prensip li yo, pou mounk’ap chache obeyi l ak tout kè yo!–Sòm 119:2Men li, mwen mete devan noulavi yon bò, lanmò yon bò, bene-diksyon yon bò, madichon yon bòpou nou chwazi. Chwazi lavitande, pou nou ka viv. Renmen Se-nyè a, Bondye nou an. Koute l. Palage l menm, paske se li menm kitout lavi nou.–Detewonòm 30:19b, 20aMwen ta pito wè nou renmen mtout bon pase pou n’ap fè tout o-frann bèt sa yo ban mwen. Mwenta pito wè nou chache konnen mvre, mwen menm Bondye nou an,pase pou n’ap boule tout bèt sa yopou mwen. –Oze 6:6Menm jan yon bèt anvi bwè dlolarivyè, se konsa mwen anvi wèou, Bondye. –Sòm 42:1LE YON MOUN AP VIV SAN BONDYE, 5VI LI NAN GWO DANJEBondye pat fè pa zanj ki te fèpeche yo. Li te voye yo jete nanlanfè, li lage yo nan gwo twou koteki fènwa anpil la, l’ap kenbe yo lapou yo tann jou jijman an. Konsa,Bondye konnen ki jan pou l delivremoun k’ap sèvi l yo nan mitaneprèv. Men, li kite mechan yo poul ka pini yo jou jijman an.–2 Pyè 2:4, 9Chemen ou kwè ki bon an, se liki mennen ou tou dwat nanlanmò. –Pwovèb 16:25Pa gen anyen ki ka twonpemoun pase sa ki nan kè lòt moun.Pa gen renmèd pou sa. Ki mounki ka rive konprann sa k’ap pasenan kè lèzòm? –Jeremi 17:9Men, si nou pa koute sa Senyè adi nou, si nou pa fè tou sa limande nou fè, l’ap leve dèyè nouansanm ak tout wa nou an.–1 Samyèl 12:15Moun ki pa fè yonn ak mwen,y’ap koupe l voye jete. L’ap che-che tankou yon branch bwa. Lèbranch bwa yo cheche, yo ran-mase yo, yo jete yo nan dife, yoboule yo. –Jan 15:6Men, moun k’ap fè mal yo, y’aprete konsa y’ap disparèt. Toutpitit ak pitit pitit yo ap disparèttou. –Sòm 37:386 SI NOU VLE KONEN BONDYE FOK NOU CHACHE-LN’a chache m, n’a jwenn mwenpaske n’a chache m ak tout kènou. –Jeremi 29:13Chache konesans tankou mounk’ap chache ja lajan. Si ou fè tousa . . . w ’a resi konnen ki mounBondye ye. –Pwovèb 2:4b, 5Mande, y’a ban nou. Chache, n’ajwenn. Frape, y’a louvri pou nou.–Matye 7:7Nou konnen pèsonn pa ka fèBondye plezi si li pa gen kon-fyans nan Bondye. Moun ki vlepwoche bò kote Bondye, se pouyo kwè gen yon Bondye, yon Bon-dye k’ap rekonpanse tout mounk’ap chache li. –Ebre 11:6Mwen renmen moun ki renmenm. Depi yon moun chache m, fòkli jwenn mwen. –Pwovèb 8:17Senyè a bon pou tout moun kimete konfyans yo nan li, poumoun k’ap konte sou li.–Lamantasyon 3:25Se li menm tou ki kreye toutnasyon ki rete toupatou sou latè.Li fè tou sa pou yo ka chache l,pou yo ta ka rive jwenn li lè yoseye pran kontak avèk li. Men,Bondye pa pi lwen okenn nan noupase sa. –Travay 17:26a, 27Si m te nan plas ou, Job, se Bon-dye m ta rele. Mwen ta mete siti-rasyon an devan l. –Job 5:8BONDYE VLE NOU VIN JWEN NI 7Paske Senyè a, Bondye nou an,se yon Bondye ki gen bon kè, yonBondye ki gen pitye pou moun. Sinou tounen vin jwenn li, la louvribra l ban nou. –2 Kwonik 30:9bPwoche bò kote Bondye, Bon-dye va pwoche bò kote nou tou.–Jak 4:8aSenyè a kanpe toupre mounk’ap rele l, toupre tout moun k’aprele l ak tout kè yo. –Sòm 145:18Senyè a di konsa: Nou mèt viniatò! Vini non! Ann regle koze a!Menm si peche nou yo ta tachewouj kou san sou tout kò nou,m’ap lave nou. M’ap fè nou viniblan kou koton. Nou te mèt tachewouj fonse, m’ap blanchi nou,m’ap fè nou blan kou lenn mouton.–Ezayi 1:18Vini jwenn mwen, nou tout kibouke, nou tout ki anba chay, m’asoulaje nou. Pran joug mwen,mete l sou zepòl nou. Pran lesonnan men mwen. Paske mwen dou,mwen toujou soumèt mwen toutbon devan Bondye. Konsa, n’a vivak kè poze. –Matye 11:28, 29Vini non, nou tout ki swaf dlo.Men dlo! Vini non, nou tout ki pagen lajan, nou mèt vini. Achtemanje pou nou manje. Nou pabezwen lajan! Achte diven ak lètpou nou bwè. Nou pa bezwenpeye! –Ezayi 55:18 BONDYE SE YON BONDYE KI SENSenyè, nan tout bondye yo, kilèski tankou ou? –Egzòd 15:11aPa gen Bondye tankou Senyè a.Non, pa gen tankou l.–1 Samyèl 2:2aSe yon sèl bon ki genyen, seBondye. –Mak 10:18bBondye pa ka fè mechanste.Bondye ki gen tout pouvwa a paka nan patipri. –Jòb 34:10bLi apa! Wi, li apa! Se yon Bondyeki apa vre! Pouvwa li kouvri toutlatè. –Ezayi 6:3bSe mwen menm Bondye ki anwonèt nan syèl la, Bondye ki la poutout tan an, Bondye ki apa nèt la.Men sa mwen di: mwen rete yonkote ki anwo nèt, yon kote ki apapou mwen nèt. –Ezayi 57:15aKi moun ki pa ta gen krentif pouou, Mèt? Ki moun ki pou ta refizefè lwanj ou? Se ou menm sèl kisen. –Revelasyon 15:4aLwanj pou Senyè a, Bondye nouan! Adore l sou mòn ki apa pou lia! Paske, Senyè a, Bondye nou an,se Bondye tout bon li ye.–Sòm 99:9Wi, li sen, li sen, li sen vre,Bondye sèl Mèt ki gen tout pou-vwa a, Li menm ki te la, ki lakounyeya, ki gen pou vini an.–Revelasyon 4:8bPEP BONDYE A DWE VIV YON VI KI SEN 9Ou kwè gen yon sèl Bondye. Oufè byen. Denmon yo tou yo kwè sa,men y’ap tranble sitèlman yo pè.Gade jan ou manke konprann!Eske ou vle wè ki jan konfyans pavo anyen si l pa mache ak sa ou fèki byen? Se pou nou fè tou sapawòl la mande nou fè. Pa rete apkoute ase. Lè sa a, se pwòp tèt noun’ap twonpe. –Jak 2:19, 20; 1:22Senyè a pa ka sipòte janmechan yo ap viv la. Men, li ren-men moun k’ap fè sa ki dwatdevan li. –Pwovèb 15:9Lè yon moun di: Mwen menm,mwen konn Bondye, epi pouanmenmtan an li pa fè sa Bondyemande l fè a, moun sa a se yonmantò. Verite a pa nan li. Men jannou ka depati pitit Bondye yo akpitit Satan yo: depi yon moun pa fèsa ki dwat devan Bondye, depi lipa renmen frè li, se pa pitit Bondyeli ye. –1 Jan 2:4; 3:10Chache viv ak kè poze ak toutmoun. Mennen yon lavi apa pouBondye. Si se pa sa, pa gen mounk’ap wè Senyè a. –Ebre 12:14Okontrè, nan tou sa n’ap fè, sepou nou bon nèt, tankou Bondyeki rele nou an bon nèt tou.–1 Pyè 1:15Ki moun li kite antre nan kay kiapa pou li a? Se moun ki pa fèanyen ki mal, moun ki pa gen movelide nan tèt yo. –Sòm 24:3b, 4a
 3. 3. 10 BAGAY BONDYE KOMANDE NOUTou sa li mande ou, se pou ou fèsa ki dwat, se pou ou gen kè san-sib nan tout sa w’ap fè, se pou oumache san lògèy devan li.–Miche 6:8bSe pou nou viv apa pou mwenpaske mwen menm, Senyè a, Bon-dye nou an, mwen se yon Bondyeapa. –Levitik 19:2bSe pou pawòl ki nan liv lalwa atoujou nan bouch ou. Se pou w’apkalkile yo nan tèt ou lajounenkou lannwit, pou ou ka viv dapresa ki ekri nan liv la. Se konsa w’amennen bak ou byen. Tout zafèou va mache byen. –Jozye 1:8Se pou ou renmen Mèt la, Bon-dye ou, ak tout kè ou, ak toutnanm ou, ak tout fòs kouray ou,ak tout lide ou. Se pou renmen frèparèy ou tankou ou renmen pwòptèt pa ou. –Lik 10:27bOu konn kòmandman yo: Pigaou touye moun. Piga ou fè adiltè.Piga ou vòlè. Piga ou fè manti soumoun. Piga ou twonpe moun.Respekte papa ou ak manman ou.–Mak 10:19Se pou nou toujou gen konfyansnan Bondye. –Mak 11:22bSe mwen menm . . . Bondye nouan, pou nou sèvi. –Egzòd 23:25aBAGAY BONDYE RAYI 11Gen sis bagay Senyè a pa vle wè.Sa m’ap di la a: Gen menm sètbagay li pa ka sipòte: Se mounk’ap gonfle lestonmak yo soumoun, se moun k’ap bay manti, semoun k’ap touye moun inonsan,se moun k’ap fè move lide nan tètyo pou fè mechanste, se moun kitoujou pare pou fè sa ki mal, sefo temwen k’ap bay manti soumoun, se moun k’ap mete frè akzanmi dozado. –Pwovèb 6:16-19. . . Mwen menm, Senyè a, mwenrenmen sa ki dwat, mwen pa vlewè lè moun ap vòlò. –Ezayi 61:8aMen, pou moun ki lach yo, mounki pa kenbe pawòl yo, ansasen yo,bann moun deprave yo, mounk’ap fè maji yo, moun k’ap adorezidòl ansanm ak moun k’ap baymanti, plas yo se nan letan dife aksouf k’ap boule a yo ye. Se sa yorele dezyèm lanmò a.–Revelasyon 21:8Respekte pwomès nou te fè ma-danm nou te marye lè nou te jennlan. Mwen rayi wè lè mouche se-pare ak madanm. Se Senyè ki gentout pouvwa a. –Malachi 2:15b, 16aPa fè plan pou nou aji mal yonnak lòt. Pa fè sèman, lèfini pou n’apbay manti pou akize moun. Paske,tou sa se bagay mwen pa vle wè.Se Senyè a menm ki di sa!–Zakari 8:1712 MOUN MANKE OBEYI BONDYE NETMen, mwen konnen ki mounnou ye: nou pa gen renmen pouBondye nan kè nou. –Jan 5:42Paske, moun ki obsève toutlalwa a men ki dezobeyi yon sèlnan kòmandman yo, se tankou sil te dezobeyi tout kòmandman yo.–Jak 2:10Mwen di: Nanpwen sove poumwen! Jodi a m’ap mouri vre!Paske tout pawòl ki sòti nanbouch mwen se move pawòl. Epim’ap viv nan mitan yon pèp ki pajanm gen bon pawòl nan bouch li.Lèfini, mwen wè Wa a, Senyè kigen tout pouvwa a, avèk pwòp jem. –Ezayi 6:5Jan sa ekri nan Liv la: Nanpwenmoun ki gen rezon devan Bondye.Non, pa menm yon grenn. Toutmoun fè peche. Yo tout vire dobay Bondye ki gen pouvwa a.–Women 3:10, 23Depi yon moun pa fè sa ki dwatdevan Bondye, depi li pa renmenfrè li, se pa pitit Bondye li ye.–1 Jan 3:10bNou te tankou mouton ki te pèdibann, chak moun bò pa yo. Men,chatiman ki pou te tonbe sou nouan, Senyè a fè l tonbe sou li.–Ezayi 53:6aKi moun ki ka kanpe devan Sen-yè a, Bondye sa a ki yon Bondyeapa? –1 Samyèl 6:20bBON ZEV NOU PA KA FE BONDYE PLEZI 13Paske, m’ap kanpe di sa pou yo:yo devwe anpil pou sèvis Bondyea, men yo manke konprann. Yopat konprann ki jan Bondye t’apfè lèzòm gras. Yo te pito chache fèsa nan jan pa yo. Se konsa yo patasepte jan Bondye te vle fè l la.–Women 10:2, 3Nou tout nou te tankou moun kipa nan kondisyon pou sèvi ou.Tou sa nou t’ap fè ki byen te tan-kou rad sou moun ki pa nankondisyon pou sèvi ou.–Ezayi 64:6aWi, mwen deklare tout mounk’ap mache dwat yo gen pou viv.Men, si yo tanmen mete nan tètyo, paske yo te konn mache dwatla yo gendwa fè sa ki mal, mwenp’ap chonje jan yo te konn machedwat la menm. Y’ap mouri paskeyo fè sa yo pat dwe fè.–Ezekyèl 33:13Moun ki soumèt devan egzijanskò yo pa kapab fè Bondye plezi.–Women 8:8Se pa paske yon moun fè salalwa a mande kifè li inonsandevan Bondye. –Women 3:20aLalwa pa kapab fè Bondye fèpèsonn gras. Se bagay ki klè. Mensa ki ekri nan Liv la: Moun Bondyefè gras paske yo gen konfyans nanli, se yo menm ki va gen lavi.–Galat 3:1114 PECHE SEPARE NOU AK BONDYESe poutèt yon sèl moun pecheantre sou latè. Peche a louvri pòtpou lanmò. Se konsa lanmò vinpou tout moun, paske tout mounfè peche. –Women 5:12Konsa, move dezi a travay nankè li, li fè l fè peche. Lè peche a finfèt, li bay lanmò. –Jak 1:15Men se mechanste nou yo kimete yon bayè ant nou ak Bondyenou an. Se peche nou yo ki fè lvire figi l pou l pa tande nou.–Ezayi 59:2Yon moun ki sòti pou fè sa kidwat ap toujou viv. Men, mounk’ap chache fè sa ki mal gen pouyo mouri. –Pwovèb 11:19Senyè a, Bondye a mande pou-kisa nou pa vle swiv kòmandmanli yo kifè n’ap rale malè sou noukonsa? Nou vire do ba li, l’ap viredo ban nou tou! –2 Kwonik 24:20bDezobeyi Bondye nan sa l man-de ou fè a se menm bagay ak fèmaji. Fè tèt di ak Bondye se menmbagay ak sèvi zidòl. Enben, ouvoye pawòl Bondye a jete, Senyèa wete ou nan plas wa a, li voyeou jete tou. –1 Samyèl 15:23aMen malgre sa, mwen menm m’arefize ede yo paske yo te fè twòpbagay mal lè yo te al kouri dèyèlòt bondye. –Detewonòm 31:18aMoun ki fè peche, se yo k’apmouri. –Ezekyèl 18:20aPECHE ATIRE KOLE BONDYE 15Bondye se yon jij ki san patipri:Li toujou kondannen mechan yo.–Sòm 7:11Senyè a pa fache fasil, men se pati kras pouvwa li genyen. Li p’apjanm manke pa pini moun ki antò.–Nawoum 1:3aSe tout bagay sa yo ki fè kòlèBondye tonbe sou moun ki dere-fize obeyi li. –Kolosyen 3:6Men sèl lide ki nan tèt yo: se fètout kalite lenjistis, tout kalitemechanste, se anvi sò moun, se fèrayisab. Se sa sèlman ki nan kè yo:fè jalouzi, touye moun, chachemoun kont, fè riz, fè kokenn. Yotripòt konsa. Yonn pale lòt mal. Yopa vle wè Bondye, yo ensolan, yoawogan, yo grandizè. Yo toujou apchache lòt jan pou fè sa ki mal, yofwonte ak paran yo. Yo san kon-syans, yo pa kenbe pawòl yo. Kè yodi konsa, yo san pitye pou lòt moun.YokonnjijmanBondye a byen pwòp:yo konnen moun ki fè bagay sa yomerite lanmò. Atousa, y’ap pledefè yo toujou. Sa ki pi rèd, yo dakòak moun k’ap fè yo tou.–Women 1:29-32Se poutèt sa, n’ap wè kòlè Bon-dye sòti nan syèl la, li tonbe soutout mechanste ak tout lenjistismoun fè. Sitèlman kè yo pa bon,y’ap chache anpeche verite a fètravay li. –Women 1:18
 4. 4. 16 JIJMAN BONDYE AP VINITout moun gen pou mouri yonsèl fwa, apre sa, Bondye gen poujije yo. –Ebre 9:27Apre sa, mwen wè tout moun kite mouri yo, gran kou piti, kanpedevan fòtèy la. Yo louvri yon bannliv. Apre sa, yo louvri liv ki gennon moun ki gen lavi yo. Yo jijetout moun mouri yo dapre sa yote fè, dapre sa ki te ekri nan livyo. Tout moun ki pat gen non yoekri nan liv ki gen non moun kigen lavi a, yo jete yo nan letandife a tou. –Revelasyon 20:12, 15Aaa! Se yon bagay terib wi, pouyon moun tonbe anba men Bon-dye vivan an! –Ebre 10:31M’ap di nou sa: Jou jijman an,moun gen pou rann kont pou toutpawòl yo di yo pat bezwen di.–Matye 12:36Paske Bondye ap jije tou sa n’apfè, kit yo bon, kit yo pa bon, atabagay nou fè an kachèt.–Eklezyas 12:14Se konsa sa pral rive tou lè toutbagay va fini. Zanj Bondye yo vavini, y’ap mete mechan yo yon bò,moun ki fè sa ki byen yo yon bò.Y’a jete mechan yo nan gwo founok’ap boule a. Se la va gen rèl, se lamoun va manje dan yo.–Matye 13:49, 50NOU PA KA KACHE DEVAN BONDYE 17Je Senyè a toupatou, l’ap veyetout moun, bon kou mechan.–Pwovèb 15:3Senyè, ou sonde m, ou konnenki moun mwen ye. Ou konnen lèm chita, ou konnen lè m kanpe.Ou rete byen lwen, ou konnen tousa k’ap pase nan tèt mwen. Mwente mèt ap mache, mwen te mètkouche, ou wè m, ou konnen tousa m’ap fè. Mwen poko menm lou-vri bouch mwen, ou gentan kon-nen tou sa mwen pral di.– Sòm 139:1-4Mwen pa jije valè yon moun janlèzòm fè l la. Lèzòm gade sou saki parèt devan je yo. Men, mwenmenm mwen gade sa ki nan kèmoun. –1 Samyèl 16:7bBondye ki bay zòrèy, ki jan poul pa ta ka tande? Bondye ki fè je,ki jan pou l pa ta ka wè? –Sòm 94:9Je m louvri sou tou sa y’ap fè.Anyen pa kache pou mwen. Yomèt kache kò yo jan yo vle, mwenwè tou sa yo fè ki mal.–Jeremi 16:17Anyen pa kapab kache pou Bon-dye. Tout bagay nan kreyasyonBondye a aklè konsa devan jel, san anyen pa kouvri yo. Noumenm tou, nou gen pou nou rannli kont pou tou sa nou fè.–Ebre 4:13Pa gen okenn fènwa, ni okennlonbray ki ka anpeche l wè samechan yo ap fè. –Jòb 34:2218 FOK NOU SISPANN FE PECHEEske nou kwè mwen ta renmenwè mechan an mouri? Se Senyèsèl Mèt la ki mande sa. Non!Mwen ta pito wè l sispann fè sa kimal pou l ka viv. –Ezekyèl 18:23Mwen di nou: Non. Men, si noumenm nou pa tounen vin jwennBondye, nou tout n’ap peri menmjan an tou. –Lik 13:3Moun k’ap kache peche p’apjanm wè zafè yo mache. Men,Bondye va gen pitye pou moun kirekonèt peche yo, pou moun kichanje lavi yo. –Pwovèb 28:13Senyè a pale, li di: Menm koun-yeya, tounen vin jwenn mwen aktout kè nou! Fè jèn, kriye kont kònou, plenn sò nou! Se pa rad sounou pou nou chire, se kè noumenm pou nou chire pou fè wèjan nou nan lapenn. Tounen vinjwenn Senyè a, Bondye nou an.–Jowèl 2:12, 13aTounen vin jwenn Senyè a! Mensa pou nou di li: Padonnen toutpeche nou yo. Asepte sa n’apmande ou la a. –Oze 14:2aL’ap mache bay Bondye lwanjtoupatou. L’ap di: Mwen te peche.Li egzante m lanmò. Li ban m laviankò. –Jòb 33:27a, 28Tounen vin jwenn mwen, sis-pann fè sa ki mal, pa kite pechenou yo lakòz nou mouri.–Ezekyèl 18:30bLE NOU REPANTI NOU JWENN PADON 19Se pou mechan yo kite movechemen y’ap swiv la. Se pou mal-veyan yo wete move lide k’ap tra-vay nan tèt yo. Se pou yo tounenvin jwenn Senyè a ki va gen pityepou yo. Se pou yo tounen vinjwenn Bondye nou an, paske l’appadonnen tou sa yo fè.–Ezayi 55:7Senyè a kanpe toupre moun kidekouraje yo, li delivre tout mounki te pèdi espwa. –Sòm 34:18Lè sa a, mwen rekonèt peche myo devan ou, mwen pat kache ousa m te fè ki mal. Mwen di: M’aprakonte Senyè a tout bagay. Apresa, ou te padonnen tout peche myo. –Sòm 32:5Men, si nou rekonèt devan Bon-dye nou fè peche, nou mèt genkonfyans nan li. Paske l’ap fè sa kgen pou fèt la: l’a padonnen toutpeche nou yo, l’a netwaye nouanba tou sa ki mal. –1 Jan 1:9Chanje lavi nou, tounen vinjwenn Bondye pou l ka efasepeche nou yo. –Travay 3:19M’ap koute sa Senyè, Bondye a,ap di: Li pale ak pèp li a, ak mounki kenbe l fèm yo, li pwomèt pou lfè yo viv ak kè poze, depi yo pajanm lage kò yo nan fè betiz ankò.–Sòm 85:8Repanti vle di nou vire do bay peche epikonfese peche nou bay Bondye.20 SAKRIFIS SE YON BAGAY NESESE POUNOU KA VIN AN RELASYON AK BONDYE(Peche pòte separasyon, paj 14.)L’a mete men l sou tèt bèt l’ap ofri apou Bondye ka asepte l tankou yonofrann l’ap fè pou mande Bondye fèli gras. Nanm tout bèt vivan se nansan an li ye. Se poutèt sa, mwenmenm Senyè a, mwen mande pou yovide tout san an sou lotèl la pou li kawete peche pèp la. Nou bay san anpou nanm nou. –Levitik 1: 4; 17:11Dapre lalwa, san an mete prè-ske tout bagay nan kondisyonpou fè sèvis Bondye. Si san pakoule, nanpwen padon pou pecheyo. –Ebre 9:22Se pou ti bèt nou chwazi a yontimal ki gen ennan, epi ki pa genokenn enfimite. San nou pase soupòt yo va make kay kote nou ye a.Lè m’a wè san an, m’a sote kaynou. –Egzòd 12:5a, 13aIzarak mande l: Mwen wè ougen dife ak bwa. Men, kote mou-ton pou boule a? Abraram reponn:Pitit mwen, se sou kont Bondyesa ye. Abraram voye je l, li wè yonbelye mouton ki te gen kòn li yomakònen nan yon lyann. L’ale, lipran mouton an, li touye l, li bouleli nèt sou lotèl la pou Bondye nanplas pitit li a. –Jenèz 22:7b-8a, 13Nan denmen, Jan wè Jezi ki t’apvin jwenn li, li di: Men ti moutonBondye a k’ap wete peche mounsou tout latè. –Jan 1:29Kris la pase nan tant lan, liantre kote yo mete apa pou Bon-dye a, li ofri san an yon sèl fwadevan Bondye epi li fini. Lè sa a,se pat san bouk kabrit ni san titowo bèf li te ofri. Se san pa lmenm li te ofri. Se sa k fè li antreyon sèl fwa a devan Bondye, litou peye pou l te ka delivre noupou tout tan. Konsa tou, Kris laofri tèt li pou li mouri yon sèl fwapou wete peche anpil moun.–Ebre 9:12, 28aJEZI SE TI MOUTON BONDYE TE BAN NOU AN 21Nou konnen sa li te peye pou sa.Se pat avèk bagay ki ka pèdi valèyo tankou lajan ak lò. Men, seavèk gwo ofrann san Kris la ki tekoule lè li te ofri tèt li tankou yonti mouton san defo ni okenn en-fimite. –1 Pyè 1:18b, 19Nou pa bezwen mande kisa sanKris la p’ap fè. Avèk pouvwa Sen-tespri ki la tout tan an, li menm liofri tèt li bay Bondye tankou yonofrann bèt ki bon nèt, san okenndefo. Se konsa, san l ap lave kon-syans nou, l’ap delivre nou anbaesklavaj lalwa k’ap touye nou anpou nou ka sèvi Bondye vivan an.–Ebre 9:14
 5. 5. 22 NOU KA RACHTE SELMAN PAPWOVIZYON BONDYE AMen Bondye ki renmen yo, li fèyo gras. Li fè sa pou yo gratis,gremesi Jezikri ki vin delivre yo.Se li menm, Jezikri, Bondye te ofritankou bèt pou touye. Li bay sanli. –Women 3:24, 25aSe li menm sèl ki ka bay deli-vrans paske Bondye pa bay nonokenn lòt moun sou latè ki kapabdelivre nou. –Travay 4:12Sou pwen sa a, Bondye moutrenou jan li renmen nou anpil. Pas-ke nou t’ap fè peche toujou lèKris la mouri pou nou. Se paske libay san li pou nou kifè kounyeyaBondye fè nou gras. Nou pa be-zwen mande si Kris la p’ap deli-vre nou tou anba kòlè Bondye.–Women 5:8, 9Se paske li renmen nou kifè lidelivre nou, nou menm ki metekonfyans nou nan li. Sa pa sòtinan nou menm menm, se yon kadoBondye ban nou. Non, nou pa fèanyen pou sa. Konsa, pèsonn paka vante tèt yo. –Efezyen 2:8, 9Tout pwofèt yo te di sa sou li:Nenpòt moun ki met konfyans yonan Jezi va resevwa padon poutout peche yo gremesi non sa a.–Travay 10:43YO TE ANONSE NESANS JEZI A 23Bondye voye zanj Gabriyèl nanyon vil nan peyi Galile yo releNazarèt. Bondye te voye l kayyon jennfi ki te fyanse ak yonnonm yo rele Jozèf. Jozèf sa a, sete moun ras David. Yo te rele jenn-fi a Mari. Zanj lan antre lakayMari li di li: Bonjou, Mari, oumenm ki resevwa anpil favè. Mètla avèk ou. Lè Mari tande pawòlsa yo, tèt li te boulvèse, li t’apmande nan kè l kisa bonjou sa ate vle di. Men, zanj lan di li: Papè, Mari. Ou jwenn favè nanmen Bondye. Ou pral vin ansent,ou va fè yon pitit gason. W’a relel Jezi. L’ap vin yon grannèg . . .gouvènman l lan p’ap janm fini.Mari di zanj lan konsa: Ki jan sapral fè rive? Ala mwen poko janmkonn gason! Zanj lan reponn li:Sentespri a pral vin sou ou.Pouvwa Bondye ki anwo nan syèlla pral kouvri ou tankou yon lon-bray. Se pou sa tou, tipitit ki pralfèt la pral viv apa pou Bondye, y’arele l Pitit Bondye. . . . Tou sa rivepaske pa gen anyen Bondye pa kafè. –Lik 1:26b-37Gen de (2) gason sèlman ki te vini nanmonn nan, san se pa yon papa ak youmanman ki te fè yo; sete Adan ak Kris.Adan te pòte peche nan monn nan, menJezi pòte viktwa sou peche.24 KI MOUN JEZI YE VREMANJezi Kris la . . . Sa Bondye ye a,se sa l te toujou ye. Men, li patjanm konsidere sa tankou yonavantaj pou l te chache kenbe aktout fòs. Li rabese tèt li. Tankouyon moun, li soumèt devan Bon-dye. Li obeyi Bondye jouk li riveasepte mouri, wi jouk li aseptemouri sou kwa a. –Filipyen 2:5b-8Mwen menm ak Papa m, nou fèyon sèl. Mwen menm menm, seBondye ki te mete m apa pou li, seli ki voye m sou latè. Ki jan nouka di m’ap pale Bondye mal lè mdi se pitit Bondye mwen ye?–Jan 10:30, 36Jezikri, Pawòl Etènèl la, te toujou egziste.Bondye te fè yon mirak pou mete l nan vantMari. Yo te rele l Pitit lòm la, men nan espir-ityèl la Li se Pitit Bondye a. Bib la sèvi akmo “Pitit” la pou eksplike relasyon ki gen-yen ant Bondye ak Pawòl Li a—Jezi.Se poutèt sa, lè Kris la ta pralvin sou latè, li di Bondye: Ou pabezwen yo fè okenn ofrann bètpou yo touye pou ou, ni pou yo fèou kado anyen. Men, ou ban myon kò. –Ebre 10:5Men, dapre Sentespri ki fè nouviv pou Bondye, li te fè nou wèavèk pouvwa se Pitit Bondye a liye, lè l te leve sòti vivan nanlanmò. –Women 1:4Toma reponn li: Senyè mwen,Bondye mwen! –Jan 20:28KI MOUN JEZI YE VREMAN 25Tout moun fèt pou rekonèt jansekrè relijyon nou an se yo gwozafè. Li te parèt tankou yon moun.Lespri a fè nou wè jan li machedwat devan Bondye.–1 Timote 3:16aSe nan lavi Kris la t’ap mennennan kò li a nou jwenn tou saBondye ye. –Kolosyen 2:9Nou gen yon ti pitit ki fenk fèt.Bondye ban nou yon gason. Se limenm ki pral chèf nou. Y’a rele l:Bon konseyè k’ap fè bèl bagay la,Bondye ki gen tout pouvwa a,Papa ki la pou tout tan an, Wak’ap bay kè poze a! –Ezayi 9:6Jezi reponn yo: Sa m’ap di nou laa, se vre wi: Abraram pat ankòfèt, mwen menm, mwen te ladeja. –Jan 8:58Pawòl la te nan lemonn. Se akPawòl la Bondye te fè tou sa kinan lemonn. Men, moun ki nanlemonn pat rekonèt li. –Jan 1:10Se yon sèl Bondye a ki genyen.Se yon sèl moun tou ki mete lè-zòm dakò ak Bondye ankò, seJezi, Kris la. Se li menm ki teasepte mouri pou tout moun kasove. –1 Timote 2:5, 6aSe gremesi Pitit sa a nou deli-vre, nou resevwa padon poupeche nou yo. Kris se pòtre Bon-dye, Bondye nou pa ka wè a.–Kolosyen 1:14, 15a26 BIB LA SE PAWOL BONDYEPaske, pwofèt yo pat janm baymesay paske yo menm yo te vle.Okontrè, se Sentespri ki te pouseyo lè yo t’ap bay mesay ki sòti nanBondye. –2 Pyè 1:21Se sa menm Bondye te fè kon-nen nan bouch pwofèt li yo depinan tan lontan. –Lik 1:70Se lespri Senyè a k’ap pale nanmwen. Se mesay li k’ap sòti nanbouch mwen. –2 Samyèl 23:2Se konsa, tou sa ki te ekri nanLiv la depi nan tan lontan, yo teekri yo pou moutre nou anpilbagay, wi, pou bagay nou jwennekri nan Liv la ka ban nou pas-yans ak ankourajman pou n kamete tout espwa nou nan Bon-dye. –Women 15:4Tou sa ki ekri nan Liv la, se nanLespri Bondye a yo sòti. Y’ap sèvipou moutre moun verite a, poukonbat moun ki nan lerè, pou ko-rije moun k’ap fè fot, pou moutreyo ki jan pou yo viv byen devanBondye. –2 Timote 3:16Nou nan lerè wi. Nou pa kon-prann sa ki ekri nan Liv la, ninou pa konnen pouvwa Bondye.–Matye 22:29b. . . Map fè lwanj ou, . . . paske oufè sa ou te pwomèt la. Se toutmoun k’ap nonmen non ou kou-nyeya. –Sòm 138:2bJEZI SE PAWOL BONDYE 27Li te gen yon rad benyen nansan. Yo rele l pawòl Bondye.–Revelasyon 19:13Anvan Bondye te kreye anyen,Pawòl la te la. Pawòl la te avèkBondye. Sa Bondye te ye, se saPawòl la te ye tou. Pawòl la tou-nen moun. Li te vin viv nan mitannou. –Jan 1:1, 14aJezi fè moun konnen BondyePèsonn pa janm wè Bondye. Men,sèl Pitit Bondye a, li menm ki Bon-dye tou, li menm k’ap viv kòtakòtak Papa a, se li menm ki fè mounkonnen Bondye. –Jan 1:18Bondye pale pà mwayen JeziNan tan lontan, Bondye te metepawòl nan bouch pwofèt yo nandivès okazyon ak divès jan pou lte ka pale ak zansèt nou yo. Men,nan dènye jou sa yo, se pitit li amenm Bondye te voye pale aknou nan non li. Se ak Pitit sa aBondye te kreye tout bagay. Se limenm tou Bondye chwazi poueritye tout bagay lè sa va fini nèt.–Ebre 1:1, 2Moun ki pa renmen m, li p’ap fètou sa m di l fè. Tou sa nou tandem’ap di a, se pa nan mwen yo sòti,men se nan Papa m ki voye m lanyo sòti. –Jan 14:24
 6. 6. Bib la Se Manje pou Nanm laMwen te fè volonte l, mwen pafè sa m te gen nan tèt mwen.–Jòb 23:12bMen sa ki ekri: Moun pa kapabviv ak manje ase. Yo bezwen toutpawòl ki sòti nan bouch Bondyetou. –Matye 4:4bBib la Klere Chemen NouPawòl ou se yon chandèl ki fè mwè kote m’ap mete pye m, se yonlimyè k’ap klere chemen mwen.Esplikasyon nou jwenn nan pa-wòl ou klere lespri nou. Yo louvrilespri moun ki san konprann yopou yo konprann.–Sòm 119:105, 130Jezi Se Pen Ki Sòt nan Siyèl laSe mwen menm pen ki bay lavia, pen ki desann sot nan syèl la.Si yon moun manje nan pen sa a,l’ap viv pou tout tan. Pen mwengen pou m bay la, se kò mwen.M’ap bay li pou tout moun ki soulatè ka jwenn lavi. –Jan 6:51Jezi Se Limyè Monn nanJezi pale ankò ak foul moun yo,li di: Se mwen menm ki limyèk’ap klere tout moun ki sou latè.Moun ki swiv mwen va gen limyèki bay lavi a. Yo p’ap janm machenan fènwa. –Jan 8:1228 KOMAN YO KONPARE PAWOL VIVAN ANAK PAWOL EKRI ABib la Ede Nou Viv You Vi Ki ItilMen ki pran tout plezi l nanlalwa Senyè a, k’ap repase l nantèt li lajounen kou lannwit. Litankou yon pyebwa yo plante bòkannal dlo: Li donnen lè sezon lrive. Fèy li p’ap janm fennen. Tousa l fè sòti byen. –Sòm 1:2, 3Jezi Ban Nou Yon Vi Ki Itil 29Se pou n fè yonn ak mwen, janmwen fè yonn ak nou. Mwen sepye rezen an, nou se branch yo.Moun ki fè yonn avè m, mounmwen fè yonn ak li, l’ap donnenanpil, paske nou pa kapab fèanyen san mwen. –Jan 15:4a, 5ta kwè nan mwen tou, paske liekri sou mwen tou. Jan 5:39, 46Epi li pran esplike yo tou sa ki teekri sou li nan Liv yo. Li konmanseak Liv Moyiz yo, li pase nan toutLiv pwofèt yo. –Lik 24:27BIB LA PALE NOU DE JEZIKRIN’ap plede etidye sa ki ekri nanLiv la, paske nou mete nan tètnou nou ka jwenn lavi ki pa janmfini an ladan li. Men, se Liv sa amenm ki pale sou mwen. Si noute kwè tout bon nan Moyiz, nou30 PAWOL ETENEL BONDYE A PA JANM CHANJESenyè, pawòl ou la pou tout tan.Y’ap toujou rete jan yo ye a nansyèl la. Tou sa ki nan pawòl ou severite. Tout jijman ou yo se jijmanki san patipri. Yo la pou tout tan.–Sòm 119:89, 160Wi, zèb la cheche, flè a fennen,Men, pawòl Bondye nou an la poutout tan! –Ezayi 40:8Tout tan syèl la ak tè a va la, payon ti detay, ni yon sèl ti bout lètnan lalwa a p’ap disparèt, jouktout bagay ki pou rive yo rive.–Matye 5:18bNou konnen sa Liv la di, li di lnèt. –Jan 10:35aLezòm Pa Dwe Oze Chanje Bib laSe pou nou toujou fè tou sa mwenmande nou fè la a, san nou pa nimete ni wete anyen ladan yo.–Detewonòm 12:32Pa fè l di sa li pa di. Si ou fè sa, l’afè ou repwòch, l’a fè tout moun wèse mantò ou ye. –Pwovèb 30:6Konsa tou, si yon moun weteanyen nan pawòl Bondye ki nanliv sa a, Bondye va wete pòsyon kita pou li . . . nan liv sa a.–Revelasyon 22:19aLè ou pa respekte pawòl ki nanlalwa Bondye a, se dèt ou fè.–Pwovèb 13:13aLAMO JEZU A TE REYALIZE PLAN BONDYE A 31Papa a renmen m, paske m’apbay lavi m pou m ka resevwa lankò. Pèsonn pa ka wete lavi m,se mwen menm ki bay li paskemwen vle. Mwen gen pouvwa poum bay li, mwen gen pouvwa poum resevwa l ankò. –Jan 10:17, 18aOu pa konnen mwen ta ka relePapa m vin ede mwen. Menm lè a,li ta voye depase douz lame zanjban mwen. Men lè sa a, ki jan saki ekri nan Liv la ta ka rive vre?Paske Liv la di: Se konsa pou sapase. –Matye 26:53, 54Men, depi nan tan lontan, Bondyete fè konnen nan bouch pwofèt liyo ki jan Kris li a te gen pou l soufri.Se konsa sa l te di a vin rive vre.–Travay 3:18Yo te lage nonm sa a nan mennou, jan Bondye te vle l la, dapreplan li te deja fè nan tèt li. Noumenm, nou fè touye l, nou fè yonbann mechan kloure l sou yonkwa. –Travay 2:23Men, se te volonte Bondye pouyo te kraze l anba soufrans konsa,pou l te bay lavi li pou Bondye teka padonnen peche nou yo.–Ezayi 53:10aEske se pa pou Kris la te soufribagay sa yo anvan pou l te rese-vwa lwanj li? –Lik 24:2632 ANPIL TEMWEN TE RAKONTE LAMO JEZI AYo te kloure de ansasen sou delòt kwa, anmenmtan avèk Jezi,yonn sou chak bò. [Se konsa pawòlki te ekri a vin rive vre: Yo mete lansanm ak mechan yo.]–Mak 15:27, 28Se lè sa a, sòlda yo vini, yo krazejanm premye nonm yo te klouresou kwa menm lè ak Jezi a. Apresa, yo kraze janm dezyèm lan tou.Men, lè yo rive sou Jezi, yo wè lite gentan mouri. Se sa k fè yo patkraze janm li yo. Men, yonn nansòlda yo pèse bò kòt li avèk yonlans. Lamenm, dlo ak san koulesot nan twou a. Moun k’ap rapòtebagay sa yo te wè yo ak je li. Sal’ap di a se vre. Li konnen li menml’ap di laverite, pou nou menmtou nou ka kwè. Tou sa pasekonsa pou pawòl ki te ekri nanLiv la te ka rive vre: Yo pa krazeyon sèl zo nan kò li . . . . Y’a leve jeyo gade, y’a wè moun yo te pèse a.–Jan 19:32-37Jezi bay yon gwo rèl ankò, epi limouri. Menm lè a, rido ki te nantanp lan chire an de moso, depianwo jouk anba. Tè a tranble.Wòch yo fann. Lè ofisye lame a an-sanm ak gad ki t’ap veye Jeziansanm avè l yo wè tranblemann-tè a ak tou sa ki te pase, yon sèllapè pran yo. Yo di: Se vre wi, nonmsa a te Pitit Bondye.–Matye 27:50-51, 54JEZI TE GANYEN LAVIKTWA SOU PECHE 33Men, Bondye fè l leve vivan ankò,li delivre l anba doulè lanmò a,paske se pat posib pou lanmò tekenbe l anba pouvwa li. Bondye fèJezi sa a leve sòti vivan. Nou toutnou temwen bagay sa a.–Travay 2:24, 32Moun li rele pitit li yo, se mounki gen yon kò ki fèt ak chè aksan. Jezi vin tankou yo tou, menmchè ak yo, menm san ak yo. Konsa,lè li mouri, li detwi Satan ki tegen pouvwa pou touye moun. Lidelivre tout moun ki pase toutlavi yo esklav paske yo te pè lan-mò. –Ebre 2:14, 15Lanmò! Kote batay ou genyenan? Lanmò! Kote pouvwa ou tegen pou fè nou lapenn lan? Men,ann di Bondye mèsi, li menm ki fènou genyen batay la sou lanmògremesi Jezikri, Senyè nou an!–1 Korent 15:55, 57Mwen se moun ki vivan an.Mwen te mouri, men kounyeya,mwen vivan pou tout tan. Mwengen pouvwa sou lanmò ak soupeyi kote mò yo ye a.–Revelasyon 1:18Kounyeya, li fè nou konnen favèsa a avèk Jezikri, Sovè nou, ki tevini an. Paske, Jezikri kraze pou-vwa lanmò te genyen an. Avèkbòn nouvèl la, li fè lavi ki p’apfini nan lanmò a parèt aklè.–2 Timote 1:10
 7. 7. 34 KISA NOU DWE FE AK JEZI?Koute. Men mwen kanpe la de-van pòt la, m’ap frape. Si yonmoun tande vwa m, si l louvri pòtla ban mwen, m’a antre lakay li,m’a manje ansanm avè l, l’a man-je ansanm avèk mwen.–Revelasyon 3:20Okontrè, moun ki pa fè okenntravay pou yo dwe li kichòy, menki mete konfyans li nan Bondyesèlman, Bondye k’ap fè tout mounki meprize l yo gras, ap fè mounsa yo gras tou paske yo mete kon-fyans yo nan li. Si ou deklare akbouch ou devan tout moun Jezise Senyè a, si ou kwè tout bonnan kè ou Bondye te fè l leve sòtivivan pami mò yo, w’a sove.–Women 4:5; 10:9Resevwa Sentespri. Mande, n’ajwenn pou nou ka kontan nèt ale.–Jan 20:22b; 16:24bMoun ki renmen papa l osinonmanman l plis pase m pa kapabmoun pa m. Apre sa, Jezi di disipli yo: Si yon moun vle mache dèyèm, se pou li bliye tèt li. Se pou lchaje kwa l sou zepòl li, epi swivmwen. Paske, moun ki ta vle sovelavi l va pèdi li. Men, moun ki vapèdi lavi l poutèt mwen, li vajwenn li ankò.–Matye 10:37a; 16:24, 25Mete konfyans ou nan Senyè Jezi,epi w’a va delivre, ou menm an-sanm ak tout fanmi ou.–Travay 16:31NOU GEN YON LAVI NOUVO NAN JEZI 35Men pawòl verite a: Bondye bannou lavi ki p’ap janm fini an. Senan Pitit li a li ban nou li. Moun kigen Pitit la, yo gen lavi sa a tou.Men, moun ki pa gen Pitit Bondyea, yo pa gen lavi sa a nonplis.–1 Jan 5:11, 12Se sa k fè, se pa mwen k’ap vivankò, se Kris la k’ap viv nan mwen:lavi m’ap mennen nan kò m kou-nyeya, m’ap viv li nan konfyansmwen gen nan Pitit Bondye a kite renmen m sitèlman li te rivebay lavi l pou mwen. –Galat 2:20Gremesi pawòl Bondye a ki yonpawòl vivan epi ki la pou tout tan,nou resvwa yon lòt lavi. Fwa sa a,nou pa sòti nan yon jèm ki kamouri, men nan yon jèm ki pa kamouri. –1 Pyè 1:23Lalwa Sentespri a ap fè nou vivansanm ak Jezikri, li delivre nouanba lalwa peche a ansanm akanba lanmò. –Women 8:2Si yon moun ap viv nan Kris la, livin yon lòt moun. Bagay lontan yodisparèt, se lòt bagay nèf ki pranplas yo kounyeya. –2 Korent 5:17Tankou timoun ki fenk fèt, sepou nou kriye dèyè bon lèt sandekoupe ki sòti nan Bondye, pounou kapab grandi, pou nou ka-pab fin delivre nèt. –1 Pyè 2:236 BONDYE SE YON PAPA POU PEP LI ABondye rete nan kay ki apa pouli a, li sèvi papa pou timoun ki sanpapa yo, li pwoteje vèv yo.–Sòm 68:5Men, Senyè, se ou ki papa nou!Se tè krich nou ye. Se ou menmk’ap ban nou fòm. Se ou menm kite fè nou ak men ou. Se ou menm,Senyè, ki papa nou. Se ou menmki toujou delivre nou!–Ezayi 64:8; 63:16bSi kounyeya Bondye ap di: Noupa moun pa m ankò, yon jou la diyo: Nou se pitit Bondye vivan an.–Oze 1:10bSi nou menm ki mechan jan noumechan an, nou konn bay pititnou yo bon bagay, nou pa bezwenmande si Papa nou ki nan syèl lap’ap ban nou bon bagay lè noumande li. Men ki jan pou noulapriyè: Papa nou ki nan syèl la,Nou mande pou yo toujou respek-te non ou. –Matye 7:11; 6:9Lè sa a, mwen menm, m’a rese-vwa nou. M’a tankou yon papapou nou. Nou menm, n’a tankoupitit gason m ak pitit fi mwen. SeMèt ki gen tout pouvwa a ki di sa.–2 Korent 6:17b, 18Paske, tout moun Lespri Bondyea ap dirije, se pitit Bondye yo ye.–Women 8:14NOU KONNEN BONDYE KOM 37YON PAPA, NAN JEZIJezi reponn li: Se mwen menmki chemen an. Se mwen menm kiverite a, se mwen menm ki lavi a.Pèsonn pa ka al jwenn Papa a sili pa pase nan mwen. Si nou kon-nen m, n’a konn Papa m tou.Moun ki renmen m, se li menm kiva fè tou sa m di l fè. Papa m varenmen l tou. Papa m va vin jwennli ansanm avè m, n’a viv nan li.–Jan 14:6, 7a, 23bBondye te voye pwòp pitit li. . . .pou n te kapab vin pitit Bondye.Pou fè nou wè nou se pitit li toutbon, Bondye te voye Lespri Pititli a k’ap rele: Papa, nan kè nou.Se paske nou gen konfyans nanJezikri kifè nou se pitit Bondye.–Galat 4:4b, 5b-6; 3:26Men, sa ki te resevwa l yo, sa kite kwè nan li yo, li ba yo pouvwatounen pitit Bondye. –Jan1:12Men, si yon moun rive fè peche,nou gen yon avoka k’ap plede pounou bò kote Papa a: Se Jezikri,moun ki te mache dwat devanBondye a. –1 Jan 2:1bPaske, gremesi Kris la, nou tout,kit nou jwif kit nou pa jwif, nouka pwoche bò kote Papa a, nanpouvwa yon sèl ak menm Sen-tespri a. –Efezyen 2:1838 JEZI POTE LAMOU, LAJWA, LAPEBondye se renmen an menm.Moun ki gen renmen nan kè yo,yo fè yonn ak Bondye, Bondye fèyonn ak yo. –1 Jan 4:16bOkontrè, se pou nou aji byenyonn ak lòt, se pou nou gen bonkè yonn pou lòt, pou nou yonnpadonnen lòt, menm jan Bondyete padonnen nou nan Kris la.–Efezyen 4:32Si nou yonn renmen lòt, lè saa tout moun va konnen se disipmwen nou ye. –Jan 13:35Men, Lespri Bondye a bay ren-men, kè kontan, kè poze.–Galat 5:22aW’a fè m konnen chemen ki baylavi a. Paske ou la avè m, mwenpa manke kontan. Bò kote ou, Sen-yè, se yon plezi ki p’ap janm fini.–Sòm 16:11Kounyeya, paske nou gen kon-fyans nan Bondye, Bondye fè nougras, n’ap viv san kè sote ak Bon-dye, gremesi Jezikri, Senyè nouan. –Women 5:1M’ap ban nou kè poze. M’ap fè kènou poze nan jan pa mwen. Mwenp’ap fè li pou nou jan sa fèt dapreprensip ki nan lemonn. Pa kiteanyen toumante tèt nou, nou pabezwen pè. –Jan 14:27Konsa, Bondye va ban nou kèpoze nan jan pa l . . . La kenbe kènou ak lespri nou fèm nan Jezi-kri. –Filipyen 4:7JEZI VA RESISITE MOUN KAP 39SWIV LI TOUT BON YOSi Lespri Bondye ki te fè Jezikrileve sòti vivan nan lanmò a retenan nou, li menm ki te fè Jezikrileve sòti vivan nan lanmò a, li vabay kò nou yo ki la pou mouri alavi tou, pa pouvwa Lespri li a kirete nan nou. –Women 8:11Bondye te fè Senyè a leve sòtivivan nan lanmò. L’a fè menm ba-gay la tou pou nou ak pouvwa li.–1 Korent 6:14Men sa Papa m vle: Tout moun kiwè Pitit la, ki kwè nan li, se pouyo gen lavi ki p’ap janm fini an.Mwen gen pou m fè yo leve sòtivivan nan lanmò nan dènye jou a.–Jan 6:40Paske menm jan se yon sèl mounki fè lanmò antre sou latè, menmjan an tou se yon sèl moun ki fèmoun ki mouri yo kapab leve vi-van ankò. Menm jan tout moungen pou mouri paske yo fè yonnak Adan, konsa tou, tout moun kifè yonn ak Kris la ap gen laviankò. Men, chak moun va leve sòtinan lanmò nan tan pa yo: Kris laan premye anvan tout moun, apresa, moun ki pou Kris la, se va toupa yo pou yo leve sòti vivan lè Krisla va tounen ankò.–1 Korent 15:21-23Paske m’ap viv, nou menm toun’ap viv. –Jan 14:19b
 8. 8. 40 PA NEGLIJE GRAN SALI SA AMen, moun ki refize kwè nanmwen, ki pa asepte pawòl mwenyo, li jwenn ak sa k’ap kondannenl lan. –Jan 12:48aLè yon moun te dezobeyi lalwaMoyiz la, depi te gen de osinontwa moun ki vin depoze kont li, setouye pou yo te touye l san pitye.Nou pa bezwen mande kisa ki varive yon moun k’ap meprize PititBondye a, yon moun ki pran sanPitit Bondye a pou anyen, san kisèvi pou siyen kontra Bondye a,san ki mete nou nan kondisyonpou fè sèvis Bondye a, san ki metenou apa pou Bondye a. Wi, nou pabezwen mande kisa ki va rive yonmoun k’ap joure Lespri Bondye kiban nou favè li a. Nou tou konnenli merite yon pi gwo chatiman.–Ebre 10:28, 29Se poutèt sa mwen di nou, n’apmouri nan peche nou. Wi, nougen pou n mouri nan peche nou sinou pa kwè mwen se moun mwenye a. –Jan 8:24Nou menm ki zanmi m, m’ap dinou sa. Nou pa bezwen pè mounki touye kò men ki pa kapab fèanyen plis pase sa. M’ap moutrenou moun pou nou pè a: Se Bon-dye pou nou pè. Lè Bondye fintouye, li gen pouvwa pou l jetenan lanfè apre sa. Wi, mwen dinou se li menm pou nou pè.–Lik 12:4, 5JEZIKRI VA JIJE NOU 41Se konsa tou, li fikse yon jou lè ligen pou l jije tout moun san pa-tipri: li chwazi yon nonm pou sa.Li bay tout moun prèv la lè l fènonm sa a leve sòti vivan nanlanmò. –Travay 17:31Papa a pa jije pèsonn, men li bayPitit la tout pouvwa pou jije.Konsa, tout moun va gen respèpou Pitit la, menm jan yo gen res-pè pou Papa a. Moun ki pa res-pekte Pitit la, li pa gen respè pouPapa ki voye l la nonplis.–Jan 5:22, 23Paske, nou tout nou gen pou nkonparèt devan Kris la pou li kajije nou. Lè sa a, chak moun varesevwa sa ki pou li dapre byenosinon dapre mal li te fè antan lte nan kò sa a. –2 Korent 5:10Bondye va voye Jezikri pou jijetou sa lèzòm t’ap fè an kachèt.–Women 2:16bJezi va parèt nan syèl la avèkzanj li yo ki gen pouvwa. L’aparèt nan mitan gwo flanm difepou pini tout moun ki pa konnBondye yo ansanm ak moun kip’ap mache dapre bòn nouvèl kipale sou Jezi, Senyè nou an.–2 Tesalonisyen 1:7b, 8Kanta lènmi m yo ki pat vlemwen pou wa yo, mennen yo isit,touye yo la devan je mwen.–Lik 19:2742 SE PA TOUT MOUN KI DI YAP SWIVJEZI KI MOUN JEZI TOUT BONY’ap mache di yo konn Bondye.Men, sa y’ap fè a demanti yo.–Tit 1:16aSi yon moun pa gen Lespri Krisla nan li, li pa pou Kris la.–Women 8:9bY’ap vin chita devan ou pou yoka koute sa w’ap di. Men, yo p’apfè sa w’ap di yo fè. . . .–Ezekyèl 33:31bSe nan bouch pèp sa a respektemwen. Men, kè yo byen lwen mwen.–Matye 15:8Se pa tout moun k’ap plede dim: Mèt, Mèt, ki pral antre nanpeyi Wa ki nan syèl la, men sesèlman moun ki fè volonte Papam ki nan syèl la. Lè jou sa a varive, anpil moun va di m: Mèt,Mèt, se sou non ou nou t’ap baymesay ki sòti nan Bondye a. Sesou non ou nou te chase movelespri yo. Se sou non ou nou tefè anpil mirak. Lè sa a, m’a diyo: Mwen pat janm konnen nou.Wete kò nou sou mwen, nou menmk’ap fè sa ki mal.–Matye 7:21-23Konsa tou, sou deyò nan je moun,nou sanble moun k’ap mache dwatdevan Bondye. Men anndan kènou, nou plen ipokrizi ak mechans-te. –Matye 23:28VRE SEVITE JEZI YO OBEYI LI 43Si nou fè sa Bondye mande noufè, lè sa a nou mèt sèten nou kon-nen li. –1 Jan 2:3M’ap mete Lespri m nan nou, kon-sa m’ap fè nou mache dwat daprelòd mwen ban nou, pou nou fè tousa mwen mande nou fè. N’a kenbeprensip mwen yo. –Ezekyèl 36:27Lè li fin bon nèt, li tounen yondelivrans pou tout moun ki obeyil, yon delivrans k’ap delivre yopou tout tan. –Ebre 5:9Nou delivre anba peche. Kou-nyeya se esklav sa ki byen nou ye.–Women 6:18Se Bondye ki fè nou. Nan Jezikrili kreye nou pou nou ka fè anpilbon zèv nan lavi nou, dapre sa li tepare davans pou nou te fè.–Efezyen 2:10Men, si Kris la ap viv nan ou, kòou te mèt mouri akòz peche a, Les-pri Bondye a ap ba ou lavi, paskeou jwenn gras devan Bondye. Sin’ap viv dapre egzijans kò a, n’amouri. Men, si okontrè, pa pou-vwa Lespri Bondye n’ap swiv la,nou fè egzijans kò a mouri, n’aviv. –Women 8:10, 13Tout moun ki di se pou Senyè ay’ap viv, se pou yo sispann fè sa kimal. –2 Timote 2:19bPyè ansanm ak lòt apòt yo re-ponn li: Se pou n obeyi Bondyepase pou n obeyi moun.–Travay 5:2944 LEMONN RAYI MOUN KAP SWIV JEZI YOSi moun k’ap viv dapre prensiplemonn yo rayi nou, pa bliye yo terayi m anvan yo te rayi nou. Sinou te moun lemonn, lemonn tarenmen nou, paske nou ta pou li.Men, mwen chwazi nou, mwenwete nou anba pouvwa lemonn.Se poutèt sa lemonn rayi nou: noupa moun lemonn ankò.–Jan 15:18, 19Mwen te ba yo pawòl ou. Le-monn rayi yo paske yo menm yopa moun lemonn, menm janmwen menm mwen pa mounlemonn. –Jan 17:14Yon lè, moun k’ap touye nou yova mete nan tèt yo se sèvis y’aprann Bondye lè yo fè sa. Y’ap fètou sa paske yo pa konnen niPapa a ni mwen menm.–Jan 16:2b, 3Li sitèlman renmen nou li relenou pitit li. . . . S e poutèt sa le-monn pa konnen nou, paske li pakonnen Bondye. –1 Jan 3:1bYo t’ap di yo: Nou gen pou nousoufri anpil anvan pou n antrenan peyi kote Bondye wa a.–Travay 14:22bTout moun ki vle viv nan sèvisBondye ansanm ak Jezikri genpou soufri pèsekisyon.–2 Timote 3:12Nou gen pou n soufri anpil soulatè. Men, pran kouray, lemonn de-ja pèdi devan mwen. –Jan 16:33bPWOMES POU MOUN YAP PESEKITE YO 45Lage tout tèt chaje nou yo ba li,paske l’ap pran swen nou.–1 Pyè 5:7Nou pa bezwen pè. Mwen laavèk nou! Nou pa bezwen kiteanyen ban nou kè sote. Se mwenmenm ki Bondye nou. M’ap bannou fòs, m’ap ede nou. M’ap soutninou ak fòs ponyèt mwen ki pajanm pèdi batay. –Ezayi 41:10Papa m ak manman m te mètlage m. Senyè a va ranmase mwen.–Sòm 27:10Si yo joure nou paske n’ap swivKris la, konsidere sa tankou yonbenediksyon. Paske, Lespri ki gengwo pouvwa a, Lespri Bondye anan nou. –1 Pyè 4:14Konsa, nou kapab di avèk kon-fyans: Se Bondye k’ap vin edemwen. Mwen pa pè anyen. Kisamoun ka fè mwen? –Ebre 13:6Menm si m’ap pase nan yonravin kote ki fè nwa anpil, mwenp’ap pè anyen, paske, Senyè, ou laavèk mwen. Se baton ou ak gòl ouki fè kè m pa kase. Bondye appase zanj li yo lòd pou yo veye souou, pou yo pwoteje ou kote oupase. Sòm 23:4; 91:11Nenpòt sitirasyon ki parèt de-van mwen, m’ap degaje m, greme-si Kris la ki ban mwen fòs kou-ray. Bondye ki rich anpil la vaban nou tou sa nou bezwen nanJezikri. –Filipyen 4:13, 19
 9. 9. 46 VIKTWA SOU PECHE AK SOU SATANTout tantasyon nou jwenn souchemen nou, se menm kalite tan-tasyon tout moun jwenn sou che-men yo tou. Men, Bondye li menmtoujou kenbe pawòl li: li p’ap kiteyo tante nou yon jan ki depase sanou ka sipòte. Men, lè nou va anbatantasyon an, l’a ban nou fòs pounou ka sipòte l, pou nou ka sòtianba li. –1 Korent 10:13Se poutèt sa, ann pwoche avèkkonfyans devan fòtèy kote Bondyeki renmen nou an chita. Se la n’ajwenn padon pou peche nou yo, sela n’a jwenn pou gremesi sekoun’a bezwen lè nou nan nesesite.–Ebre 4:16Men, si n’ap viv nan limyè menmjan li menm Bondye li nan limyè,lè sa a se tout bon n’ap viv an-sanm yonn ak lòt. Jezi, Pitit Bon-dye a, va netwaye nou ak san lianba tout peche nou yo. –1 Jan 1:7Konsa tou, nou menm, konsideretèt nou tankou moun ki deja mou-ri annegad peche epi k’ap viv pouBondye ansanm avèk Jezikri.–Women 6:11Se poutèt sa, desann nou devanBondye. Men, pran pozisyon kontSatan, la kouri kite nou. –Jak 4:7Mwen sere pawòl ou yo nan kèmwen, pou m pa fè peche kont ou.–Sòm 119:11LAPRIYE TOUT BON AN SE 47ZANMITAY AK BONDYEOu pale nan kè m, ou di m vinjwenn ou. M’ap vin jwenn ou,Senyè. Nou menm, pèp mwen,toujou mete konfyans nou nan li!Louvri kè nou ba li, paske se limenm ki tout nou. –Sòm 27:8, 62:8Senyè, geri m non, m’a gaya! De-livre m non, m’a sove! Se pou oum’a fè lwanj. –Jeremi 17:14Pa janm sispann lapriyè. Di Bon-dye mèsi pou tout bagay. Se sa Bon-dye mande nou, nou menm ki metekonfyans nou nan Jezikri.–1 Tesalonisyen 5:17, 18Si yon moun pami nou mankebon konprann, se pou l mandeBondye, Bondye va ba li li. Paske,Bondye bay tout moun san me-zire, pou gremesi. –Jak 1:5Si nou fè yonn ak mwen, si noukenbe pawòl mwen yo nan kè nou,nou mèt mande sa nou vle, y’a bannou li. –Jan 15:7Mwen te kriye nan pye Senyè a, lite reponn mwen. Li delivre m anbatout sa ki t’ap fè m pè yo.–Sòm 34:4Si mwen te gen move lide nan tètmwen, Senyè a pa ta koute sa mt’ap di l la. Senyè, poutèt non oupote a, padonnen peche m yo,paske yo anpil. –Sòm 66:18; 25:1148 JEZI AP VINI—METE OU PRET!Lè sa a, n’a tande yon gwo lòdpase, n’a tande vwa chèf zanj lanansanm ak kout klewon Bondyea: epi Senyè a menm va desannsot nan syèl la. Moun ki te metekonfyans yo nan Kris la lè yo temouri, se yo ki va leve sòti vivanan premye. Apre sa, nou menm kiva vivan toujou lè sa a, y’ap vinpran nou, nou menm ansanm akmoun ki sòti vivan nan lanmò yo,y’ap mete nou sou nyaj yo pou n’alkontre Senyè a anwo a. Konsa,nou tout n’ap toujou ansanm akSenyè a. –1 Tesalonisyen 4:16, 17Mezanmi, se pou nou wi Bondyete fè tout pwomès sa yo. Annkenbe kò nou ak nanm nou nankondisyon pou n sèvi Bondye!Ann voye tout bagay ki ka wetenou nan kondisyon sa a jete! Annchache viv apa pou Bondye! Annviv nan krentif li! –2 Korent 7:1Wi, pitit mwen yo, ann toujou fèyonn ak Kris la. Konsa, lè Kris lava parèt, n’a gen konfyans. Wi,jou l’a vini an, nou p’ap wontdevan l, yo p’ap kapab voye noujete byen lwen li. –1 Jan 2:28Nou menm tou, se pou n tou-jou pare, paske Moun Bondyevoye nan lachè a va vini lè noupa ta kwè! –Lik 12:40SE POU NOU RANPLI AK LESPRI BONDYE ASe pou n koute m lè m’ap ralezòrèy nou. M’ap di nou tou sa kinan tèt mwen, m’ap fè nou kon-nen tou sa m konnen.–Pwovèb 1:23Tounen vin jwenn Bondye, epiyonn apre lòt vin resevwa batèmnan non Jezikri, pou Bondye pa-donnen tout peche nou yo. Apresa, n’a resevwa Sentespri, kadoBondye a. –Travay 2:38bPa soule tèt nou ak diven, sa kamennen nou nan debòch. Okon-trè, plen kè nou ak Sentespri a ,ak . . . chante Lespri Bondye a mou-tre nou. Chante kantik ak sòm pouSenyè a lè n’ap fè lwanj li ak toutkè nou. Nan non Senyè nou an,Jezikri, se tout tan pou n’ap diBondye Papa a mèsi pou tout ba-gay. Se pou nou yonn soumèt de-van lòt pa respè pou Kris la.–Efezyen 5:18-21Eske nou pa konnen se tanp Bon-dye a nou ye, se Lespri Bondye aki rete nan kè nòu? Bondye achtenou kach, li peye chè pou sa. Sepoutèt sa, sèvi ak kò nou yon janpou fè lwanj Bondye.–1 Korent 3:16; 6:20Yo tout te anba pouvwa Sen-tespri, epi yo pran anonse pawòlBondye a avèk konviksyon.–Travay 4:31bIf you are interested in receiving additional studies of God’s Word, writeto the publisher in English:W. M. Press, Inc.P. O. Box 120New Paris, Indiana 46553-0120 USATi liv sa a pa fèt pou vannwww.wmpress.org 1538-R Kreyol HKG

×