Ke mpho, ga e rekisiweMafoko a bukana e,a rulagantswe keWatson GoodmanTHUSO E TSWA KWA GODIMO“THUSO E TSWA KWA GODIMO” ke ...
Jesu a ba raya a re: “Lona lo batlase, nna ke wa godimo; lona lo balefatshe leno, nna ga ke wa lefatsheleno.” Jesu a ba ra...
Jaanong ere ka re siamisitswe kamadi a gagwe, bogolo jang ne retlaa pholosiwa ke ene mo boga-leng! –Baroma 5:9Re na le kgo...
A mo araba a re: “ ‘RataMorena, Modimo wa gago, ka peloyotlhe le ka moa otlhe le ka tlhalo-ganyo yotlhe ya gago.’ E ke yon...
“Morwa-Motho o tlaa roma bae-ngele ba gagwe, ba tlaa phutha mopusong ya gagwe botlhe ba bakgopisang le ba ba dirang boikep...
“Ke tlaa lo naya pelo e ntšha, ketsenya moya o moša mo teng galona. Ke tlaa ntsha pelo eo ya le-ntswe mo nameng ya lona, k...
Le loleme longwe le longwe loipolele gore, Morena ke Jesu Kri-ste, e le go galaletsa Modimo Rara.–Bafilipi 2:11“Jaanong mo...
Gonne o lekotse morafe wa ona,wa o direla kgololo....Go re nayagore ere re golotswe mo mabogonga baba ba rona, re o direle...
46 MODIMO O BUA LE RONA KA GA TLHALOMme ba ba nyalanyeng bone balaelwa ke Morena, eseng nna, goremosadi a se ka a tlhala m...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Help from above tswana

1,900 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,900
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Help from above tswana

 1. 1. Ke mpho, ga e rekisiweMafoko a bukana e,a rulagantswe keWatson GoodmanTHUSO E TSWA KWA GODIMO“THUSO E TSWA KWA GODIMO” ke kgobokano ya ditemanatsa Beibele tse di tlhophilweng mo dikgaolong tse di farologanyengtsa yone. Kea ikanya gore mafoko a Beibele a tlhalosiwa bogolo keBeibele ka esi.Lefoko la Modimo le tswa “kwa godimo”, mme le na le thuso ekgolo tota mo go bone ba ba nang le tlala ya tshiamo, ba e nyore-lwa. Fa motho a ikwatlhaela maleo a gagwe, a a tlogela gotlhe,gape, fa a batla gore Morena Jesu Kriste a nne mo pelong ya gagwe,a ba a dumela ka pelo yotlhe gore Jesu Kriste ke Mopholosi wagagwe, foo Morena o tlaa mo itshenolela le go mo fa boitumelo lekagiso. Nna ka nosi ke lemogile se se ntseng jalo ka ngwaga wa1937, mme e sa le foo ke ntse ke ntse mo tshwaraganong e e monatele Morena, ke sa e senye. Mme jaanong ke go gakolola thata gore oineele Morena, Mopholosi wa gago, JAANONG, fa ka gongwe o iseo dire jalo. –Watson Goodman© Dinopolo tse di tswang mo Beibeleng ka tumelelo ya Lekgotla la Beibele laAferika Borwa.LORATO LWA MODIMO 1Mme Modimo o supile lorato lo ore ratang ka lone, ka Kriste a reswetse, re ntse re le baleofi.–Baroma 5:8Erile Jesu a itse pele ga moletlowa Tloaganyo gore nako ya gagwe etsile ya go tloga mo lefatsheng lenole go ya kwa go Rara, a rata bagagwe ba ba mo lefatsheng ka bo-tlalo, ba a ne a ntse a ba rata.–Johane 13:1“Ga go ope yo o nang le lorato lolo fetang lo lwa gore motho antshetse ditsala tsa gagwe bophelojwa gagwe.” –Johane 15:13Le mo go Jesu Kriste, mosupi yoo ikanyegang, motsalwa-pele wabaswi, molaodi wa dikgosi tsa lefa-tshe! Ene yo o re ratileng, a ba a regolola mo maleong a rona ka madia gagwe. –Tshenolo 1:5“Gonne Modimo o ratile lefatshemo go kalo, mo o bileng wa le neelaMorwaa-ona yo o tsetsweng a le esi,gore mongwe le mongwe yo odumelang mo go ene a se ka a la-tlhega, mme a nne le bophelo jo bosa khutleng.” –Johane 3:16MORENA o iponaditse mo go nnago tswa kgakala, a nthaya a re: “Kego ratile ka lorato lo lo sa khutleng;ke ka moo ke go gogetseng kwa gonna ka bopelotlhomogi.”–Jeremia 31:3Mme ga go na pelaelo, bosaitsi-weng jwa poifo-Modimo bo bogolojwa go re: Jesu o bonaditswe monameng, a supelwa tshiamo ke Mo-ya, a bonwa ke baengele, a rerwamo baheitaneng, a dumelwa mo le-fatsheng, a tsholediwa ka kgala-lelo. –1 Timotheo 3:16Gotlhe moo go dirafetse gore godirafale se se builweng ke Morenaka moporofeti a re: “Bonang, le-kgarebe le tlaa ima, le belega mo-simane; mme ba tlaa bitsa leina lagagwe Imanuele.” Ka phetolo kego re: “Modimo o na le rona.”–Matheo 1:22, 23Erile mo tshimologong Lefoko labo le ntse le le teng; Lefoko le ne lena le Modimo, mme Lefoko e ne ele Modimo. . . Lefoko leo la nnanama, la aga mo go rona, ra ba rabona kgalalelo ya lone, e le kga-lalelo e e lebanyeng yo o tsetswenga le esi, e tswa mo go Rara, a tle-tse, bopelotlhomogi le boamma-aruri. –Johane 1:1 le 14“Nna le Rara re bongwefela.”–Johane 10:30Jesu a mo raya a re: “Ga ke bologo nna le lona, mme a ga ò ise onkitse, Filipo? Yo o mponyeng obonye Rara. Ò bua jang fa ò re:‘Re supetse Rara?’ A ga ò dumelegore nna ke mo go Rara, le Rara omo go nna?” –Johane 14:9, 10a2 BODIMO JWA GA JESU KRISTE JESU KE MORWA-MODIMO 3Mongwe le mongwe yo o ipole-lang gore Jesu ke Morwa Modimo,Modimo o nna mo go ene, le enemo Modimong. –1 Johane 4:15Moengele a mo araba a re: “Mo-ya o o Boitshepo o tlaa tla mo gowena, le thata ya Mogodimodimo etlaa go ritifalela; mme ka ntlha yamoo ngwana yo o boitshepo yo otlaa belegwang ke wena, o tlaa bi-diwa Morwa Modimo.” –Luka 1:35Gonne ngwana re mo tsaletswe,morwa re mo neilwe, mme puso etlaa nna mo legetleng la gagwe,mme o tlaa bidiwa “Mogakolodi yoo gakgamatsang, Modimo o o tha-ta, Rara yo o sa khutleng, Kgosi yakagiso.” –Jesaya 9:6Yare a sa ntse a bua, leru le lelesedi la ba ritifalela ka tsho-ganyetso, le lentswe la tswa molerung la re: “Yoo ke Morwaake yoo rategang, yo ke mo itumelelang;mo utlweng!” –Matheo 17:5A araba a re: “Morena, [MorwaModimo] ke mang, gore ke tle kedumele mo go ene?” Jesu a mo rayaa re: “Ò mmonye, ebile ke ene yo obuang nao.” –Johane 9:36, 37Gonne botlalo jotlhe jwa Bodi-mo bo agile mo go [Jesu Kriste] kasebele. –Bakolose 2:9THUSOE TSWAKWAGODIMOTswana HFA
 2. 2. Jesu a ba raya a re: “Lona lo batlase, nna ke wa godimo; lona lo balefatshe leno, nna ga ke wa lefatsheleno.” Jesu a ba raya a re:“Ammaaruri, ammaaruri ke loraya ke re: Pele Aborahame a ise atsalwe, nna ke ntse ke le teng.”–Johane 8:23 le 58Mosadi a mo raya a re: “Ke itsegore Mesia yo o bidiwang Kriste oetla; etlaare a sena go tla, a re bo-lelle dilo tsotlhe.” Jesu a mo raya are: “Ke nna yo ke buang nao.”–Johane 4:25, 26Jesu a ba raya a re: “Ke nna se-nkgwe sa bophelo; yo o tlang gonna ga a kake a tlhola a utlwatlala. Yo o dumelang mo go nna gaa kake a tlhola a nyorwa.”–Johane 6:35“Fa ke sa le mo lefatsheng, kelesedi la lefatshe.” –Johane 9:5Foo Jesu a bua gape nabo a re:“Ammaaruri, ammaaruri ke lo rayake re: Ke nna kgoro ya dinku.”–Johane 10:7Jesu a mo raya a re: “Ke nnatsogo le bophelo; yo o dumelangmo go nna, o tlaa phela, le fa a kaswa.” –Johane 11:25Jesu a mo araba a re: “Ke nnatsela le boammaaruri le bophelo;ga go ope yo o ka fitlhang kwa goRara fa e se ka nna.” –Johane 14:64 JESU O RE ITSISE GORE KE MANG DIKGAKGAMATSO TSE DINGWE 5TSA GA JESUYare a sena go laela batho go nnamo bojannye, a tsaya dinkgwe tsetlhano le ditlhapi tse pedi, a lelalakwa legodimong, a leboga, a natho-ganya dinkgwe, a di neela baru-twa, mme barutwa ba di abelabatho. Baa ja botlhe, ba kgora, baba ba sela masadisa, a tlala ditla-tla di le 12. Ba ba jeleng e ka nnabanna ba ba dikete tse tlhano, gosa balwe basadi le bana.–Matheo 14:19-21Simone a fetola a re: “Moruti, reletse re itapisitse bosigo jotlhe, garea ka ra tshwara sepe. Le fa gontse jalo ke tlaa latlhela matloa kalefoko la gago.” Yare ba dira jalo,ba sobokanya bontsi jo bogolo jwaditlhapi, matloa a bone a ba athanyega. –Luka 5:5, 6Mme difofu di le pedi tsa bo dintse fa tseleng. Yare di utlwa goreJesu oa feta, tsa goa tsa re: “Mo-rena, re utlwele botlhoko, wenaMorwa Dafita!” Jesu a ema, a babitsa a re: “Lo rata ka lo direlaeng?” Ba mo raya ba re: “More-na, a matlho a rona a foufololwe.”Jesu a tlhomoga pelo, a ama ma-tlho a bone; ba akofa ba bona, baba ba mo sala morago.–Matheo 20:30 le 32-34Gonne dilo tsotlhe tse di molegodimong le mo lefatsheng, tse dibonwang le tse di sa bonweng, ditlhodilwe ka ene, le fa e ka nna di-tulo tsa bogosi gongwe magosi go-ngwe balaodi gongwe mebuso, tso-tlhe di tlhodilwe ka ene, di bile ditlholetswe ene. –Bakolose 1:16Dilo tsotlhe di dirilwe ka lone,mme kwa ntle ga lone ga goa di-rwa sepe sa tse di dirilweng.–Johane 1:3Modimo...wa bua le rona mobofelong jwa malatsi ano kaMorwaa-ona, yo o mmeileng mo-rua-boswa wa dilo tsotlhe, yoebileng o dirile mafatshe ka ene.–Bahebera 1:1a, 2“Jaanong a lelapa lengwe le le-ngwe la Iseraele le itse ruri goreene Jesu yo lo mmapotseng, Mo-dimo o mo dirile Morena leKriste.” –Ditiro 2:36Gonne se Kriste a se swetseng, aba a tsoga, a phela gape, ke gore atle a nne Morena wa baswi le ba-phedi. –Baroma 14:9Modimo o boikanyo, o lo bile-ditsweng ke ona go kopanngwa leMorwaa-ona Jesu Kriste, Morenawa rona. –1 Bakorinthe 1:96 JESU KRISTE KE MOTLHODI LE MORENA“Ke nna kgoro. Fa mongwe atsena ka nna, o tlaa pholosiwa; otlaa tsena, a tswa, ebile o tlaa bonamafulo.” –Johane 10:9Jesu a mo araba a re: “Ke nnatsela le boammaaruri le bophelo;ga go ope yo o ka fitlhang kwa goRara fa e se ka nna.” –Johane 14:6Ke ka moo ke lo reileng ka re:“Lo tlaa swela mo dibeng tsa lona;gonne fa lo sa dumele gore ke nnaena, lo tlaa swela mo dibeng tsalona.” –Johane 8:24“Mme ga go na pholoso mo goope o sele; le gona ga go na leinalepe le sele fa tlase ga legodimo, lele neilweng batho, le re tshwane-tseng go pholosiwa ka lone.”–Ditiro 4:12Mme erile a sena go fitlha mae-mong a a tletseng, a nna mosimolo-di wa pholoso e e sa khutleng wabotlhe ba ba mo utlwang.–Bahebera 5:9Gonne botlhe ba leofile, ba tlho-ka tlotlo fa pele ga Modimo, mmeba ka siamisiwa fela ka boitshwa-relo jwa ona ka kgololo e e mo goKriste Jesu. –Baroma 3:23, 24Ke gona ka moo o nonofileng gopholosa ka botlalo ba ba atame-lang Modimo ka ene, ka a phela kagale go ba rapelela.–Bahebera 7:258 RE PHOLOSIWA KE KRISTE FELA RE PHOLOSIWA KE KRISTE FELA 9Mme ke ka ona, fa lona lo le mogo Kriste Jesu, yo Modimo o mo rediretseng botlhale le tshiamo leboitshepiso le kgololo.–1 Bakorinthe 1:30Yo o re ineeletseng losong gore are golole mo tshiamololong yotlhe,a be a itshekise batho gore e nne bagagwe, ba ba tlhoafaletseng ditirotse di molemo. –Tito 2:14Lo leboge Rara ka boitumelo yoo re nonotshitseng go nna le kabelomo bosweng jwa baitshepi moleseding, a re golola mo thateng yalefifi, a re tsenya mo pusong yaMorwaa-ona wa lorato, yo re nangle kgololo mo go ene ka madi agagwe, ebong boitshwarelo jwadibe. –Bakolose 1:12-14Ba opela sefela se seša ba re: “Gogo tshwanetse go tsaya lo-kwalo lego kanolola dikano tsa lone, ka òtlhabilwe; mme batho ba ditsotsotlhe le ba dipuo tsotlhe le baditšhaba tsotlhe le ba merafe yo-tlhe wa ba rekollela Modimo kamadi a gago.” –Tshenolo 5:9Lo tsamae mo loratong jaakaKriste le ene a lo ratile, a ineela kantlha ya rona go dirwa tshupelo lesetlhabelo go nna monko o o mo-nate mo Modimong. –Baefeso 5:2JESU KRISTE KE MOATLHODI WA BOTLHE 7Mme wena o beelang ngwana waga Rrago molato? Gongwe le wena,o nyaletsang ngwana wa ga Rra-go? Gonne rotlhe re tlaa ema fapele ga sedulo sa katlholo sa Mo-dimo. –Baroma 14:10Ke go ikanisa fa pele ga Modimole fa pele ga Kriste Jesu, yo o tlaaatlholang baphedi le baswi, le kaponatshego ya gagwe le ka puso yagagwe. –2 Timotheo 4:1“Etlaare Morwa-Motho a tla kakgalalelo ya gagwe, baengele bo-tlhe ba ba boitshepo ba na nae, anne mo sedulong sa bogosi sakgalalelo ya gagwe. Mme merafeyotlhe e tlaa phuthelwa fa pele gagagwe. O tlaa ba tlhaola bangwemo go ba bangwe, jaaka modisa atlhaola dinku mo dipoding.”–Matheo 25:31, 32“Le gona Rara ga a atlhole ope,mme katlholo yotlhe o e neetseMorwa.” –Johane 5:22Jaaka go tlaa itshupa mo letsa-tsing le Modimo o tlaa atlholang tsedi sa itsiweng tsa batho ka lone, kaJesu Kriste, kafa Efangeleng yame. –Baroma 2:16“Mme o re laetse go rerela bathole go supa gore ke ene yo o tlho-milweng ke Modimo go nna mo-atlhodi wa baphedi le baswi.”–Ditiro 10:42
 3. 3. Jaanong ere ka re siamisitswe kamadi a gagwe, bogolo jang ne retlaa pholosiwa ke ene mo boga-leng! –Baroma 5:9Re na le kgololo mo go ene kamadi a gagwe, ebong boitshwarelojwa ditlolo kafa khumong ya bo-pelotlhomogi jwa ona.–Baefeso 1:7Ka lo itse gore mo tsamaong yaboithamako ya lona, e lo e bonyengmo go borraeno, ga loa gololwa mogo yona ka dilo tse di nyelelang,jaaka selefera le gouta, mme e leka madi a a molemolemo a gaKriste, e le a kwana e e se nangnyatsego le fa e le sebala.–1 Petoro 1:18, 19Mme fa re tsamaya mo leseding,jaaka ona o le mo leseding, re na lekopano mongwe le yo mongwe,ebile madi a ga Jesu Kriste, Mo-rwaa-ona, a re itshekisa boleo jo-tlhe. –1 Johane 1:7Madi a ga Kriste yo o ineetsengModimo ka Moya o o sa khutlenggo nna setlhabelo se se se nangbogole, ona a tlaa phepafatsa bo-golo jang ne digakolodi tsa rona gotswa ditirong tse di suleng gore redirele Modimo o o tshelang!–Bahebera 9:1410 RE RUANNGWA LE MODIMO KAMADI A GA KRISTERE PHOLOSIWA KE KRISTE KA TUMELO 11Gonne lo pholositswe ka boi-tshwarelo ka tumelo; mme ga gotswe mo go lona, ke neo ya Mo-dimo. Ga se ka ditiro, gore go se nneope yo o ipokang. –Baefeso 2:8, 9Jaanong ka re siamisitswe katumelo, re na le kagiso le Modimoka Morena wa rona Jesu Kriste.–Baroma 5:1Kana mo go Kriste Jesu go rupale go sa rupeng ga go thuse, gothusa tumelo fela, e e itshupang kalorato. –Bagalata 5:6“Dumela mo go Morena Jesu,mme ò tlaa pholosiwa ....”–Ditiro 16:31bGonne botlhe ba ba tsetsweng keModimo ba fenya lefatshe; mmetumelo ya rona ke yona phenyo e efentseng lefatshe. –1 Johane 5:4Ba mo raya ba re: “Re ka ithenggore re tlhoafalele ditiro tsa Mo-dimo?”Jesu a ba araba a re: “Ti-roya Modimo ke gore lo dumele mogo ene yo o romilweng ke ona.”–Johane 6:28, 29Mme tse, di kwadilwe, gore lodumele, fa Jesu e le Kriste, MorwaModimo, mme ka go dumela lobone bophelo ka leina la gagwe.–Johane 20:31A go bakwe Modimo, ebong RraJesu Kriste, Morena wa rona, Rarayo o mautlwelo-botlhoko, Modimowa kgomotso yotlhe.–2 Bakorinthe 1:3Ke mang yo e leng Modimojaaka wena o o itshwarelang mola-to, o o iphapaanyang tlolo yamasalela a boswa jwa ona? Ga onke o boloka bogale jwa ona kabosakhutleng, gonne o natefelwake bopelotlhomogi. –Miga 7:18Gonne bopelotlhomogi jwa gagwebo bogolo mo go ba ba mmoifangjaaka legodimo le okame lefatshe.Mme bopelotlhomogi jwa MORENAbo mo go bona ba ba mmoifang, gotswa bosenang-tshimologo go yabosakhutleng, le tshiamo ya ga-gwe mo baneng ba bana.–Pesalome 103:11, 17Ke mapelonomi a MORENA, fa reise re felele ruri; Ee, mapelotlho-mogi a gagwe ga a ise a fele. Nyaa,a tsoga a le maša mosong mongwele mongwe; boikanyego jwa gagobo bogolo. –Dillo 3:22, 23Wa re pholosa, eseng ka ntlha yaditiro tsa tshiamo tse rona re didirileng, mme e le kafa boutlwe-long-botlhoko jwa ona ka tlhapoya ga tsalwa gape le ka ntšhafatsoya Moya o o Boitshepo. –Tito 3:512 BOPELOTLHOMOGI JWA MODIMO MODIMO O A RE IPILETSA 13“Tlaang he, a re sekisanyeng,”go bua MORENA: “Le fa dibe tsalona di hubitse jaaka madi, di tlaasweufala jaaka semathana; le fa ele tse dikhibidu jaaka letsoku, ditlaa nna jaaka boboa jwa nku.”–Jesaya 1:18Mme Moya le monyalwi ba re:“Tlaa!” Le yo o utlwang a a re:“Tlaa!” Le yo o nyorilweng, a a tle;yo o ratang, a a tsee metsi a botshe-lo e se ka sepe! –Tshenolo 22:17“Heelang! Lona lotlhe ba lo nyo-rilweng, tlaang kwa metsing; ba lose nang madi, tlaang lo rekemabele, lo je; Ee, tlaang lo rekemabele kwa ntle ga madi, weine lemaši kwa ntle ga tefa.”–Jesaya 55:1Ka letsatsi la bofelo, e le le lego-lo la moletlo, Jesu a bo a eme, atsholetsa lentswe a re: “Fa mo-ngwe a nyorilwe, a a tle go nna, anwe!” –Johane 7:37Yare Jesu a bona, a gakala, a baraya a re: “Lesang bana ba tle gonna, lo se ka lwa ba iletsa; gonnepuso ya Modimo ke ya ba bantseng jalo.” –Mareko 10:14“Tlang kwano go nna lotlhe ba lolapileng, ba lo imelwang; nna ketlaa o lapolosa.” –Matheo 11:28Ke sona se go bonalang ka sonaba e leng bana ba Modimo le ba eleng bana ba ga Diabolo; mongwele mongwe yo o sa direng tshiamoga se wa Modimo, le ene yo o sarateng modumedi-ka-ene o ntsejalo. –1 Johane 3:10Gore lo nne lo se na molato, lo lebopeloephepa le bana ba Modimo,ba ba sa nyatsegeng mo gare gabatho ba ba kgopo le tshokamo, balona lo phatsimang mo go bone ja-aka dinaledi mo lefatsheng.–Bafilipi 2:15Gonne botlhe ba ba gogwang keMoya wa Modimo ke bone bana baModimo. Kana ga loa amogelamoa wa botlhanka wa gore lo boelo boife; mme lo amogetse moa wabongwana, o re bitsang ka ona rere: “Abba, Rara!”–Baroma 8:14, 15Ka moo: “Tswaang mo gare gabone, lo lomologane nabo, go buaMorena; lo se ka lwa ama se seitshekologileng, mme ke tlaa lotshola.” –2 Bakorinthe 6:17Legale, botlhe ba ba neng ba motshola, a ba naya tshiamelo ya gonna bana ba Modimo, ebong ba badumelang mo leineng la gagwe.–Johane 1:1214 BATHO GA SE BANA BA MODIMO BOTLHE SE MODIMO O A RENG KAGA 15DITAGI TSE DI BOGALEDitiro tsa nama dia bonatshega,ebong tlhalo le boaka le se se ma-swe le boitaolo le tirelo-medimo esele le tiriso ya mereo le tlhoano lekomano le lefufa le dikgakalo ledikganetsanyo le diphapaano le di-kgaogano tsa maitirelo le tsa bo-pelotshetlha le dipolao le tsa bota-gwa le mediro ya tlhapelo le tse dintseng jalo, tse ke di lo bolelelangjaaka nkile ka bua pele ka re: Baba dirang dilo tse di ntseng jalo gaba nke ba rua boswa jwa puso yaModimo. –Bagalata 5:19-21A re tsamaeng re itshotse sentlejaaka mo motshegareng, eseng momedirong ya tlhapelo le ya bota-gwa, eseng mo marobalelong a bo-aka le mekgweng e e maswe, esengmo kgannye le mo lefufeng; mmeaparang Morena Jesu Kriste, lo setlameleng mmele ka mokgwa o oka tsosang dikeletso tse di bosula.–Baroma 13:13, 14A tatlhego ya bone wee ba baphakellang go batla bojalwa; le baba nnetseng weine e e ba tlha-pelang go ya gareng ga bosigo.–Jesaya 5:11Weine ke mosotli, bojalwa kemotsosa-loratla. –Diane 20:1a
 4. 4. A mo araba a re: “ ‘RataMorena, Modimo wa gago, ka peloyotlhe le ka moa otlhe le ka tlhalo-ganyo yotlhe ya gago.’ E ke yonataolo e kgolo le ya ntlha.”–Matheo 22:37, 38“Moruti yo o molemo, nka di-rang gore ke tle ke rue bophelo jobo sa khutleng?” Jesu a mo raya are: “O mpiletsang yo o molemo?Ga go ope yo o molemo, fa e se a lemongwe fela, ebong Modimo.” Di-taolo òa di itse tse di reng: ‘O se kawa bolaya; o se ka wa dira boaka;o se ka wa utswa; o se ka wa supatshupo ya kako; o se ka wa tsietsa;tlotla rrago le mmago.’ Ene a moraya a re: “Moruti, tsotlhe tse ke ditlhokometse go tloga bonyanengjwa me.” Jesu a mo leba, a morata, a mo raya a re: “O tlhokaselo se le sengwe fela; yaa o rekisetsotlhe tse o nang natso, o abelebahumanegi, mme o tlaa nna lelehumo kwa legodimong, o be o tle,o sikare sefapaano, o ntshale mor-ago.” Yoo a swaba ka ntlha yalefoko leo, a tloga a hutsafetse;gonne o ne a na le dithuo tse dintsi.–Mareko 10:17b-22Go na le tsela e e siameng momatlhong a motho, mme bokhutlojwa yona ke tsela ya loso.–Diane 16:2516 MAIKAELELO FELA GA A LEKANE O SE KA WA TSIETSEGA 17Se tsietsegeng, Modimo ga o so-tlwe; gonne se motho o se jwalang,ebile ke sona se o tlaa se robang.–Bagalata 6:7Banaka, se timediweng ke ope;yo o dirang tshiamo ke mosiami,jaaka ene e le mosiami. Yo o dirangboleo ke wa ga Diabolo; gonneDiabolo o ntse a leofa go tswa tshi-mologong. –1 Johane 3:7, 8aA kampo ga lo itse gore basi-amolodi ga ba kitla ba rua puso yaModimo? Se tsietsegeng; le fa e lediaka gongwe badiredimedimo go-ngwe batlhadi gongwe banna baba akafalang le banna gongwe ma-godu gongwe ba ba bohula gongwematagwa gongwe bakgadi go-ngwedinokwane, ga go ope wa bone yo otlaa ruang puso ya Mo-dimo.–1 Bakorinthe 6:9, 10Se tsiediweng ke ope ka mafokoa boithamako; gonne bogale jwaMo-dimo bo tla mo baneng ba basa utlweng ka ntlha ya dilo tseo.–Baefeso 5:6Mme lo nne badiri ba Lefoko,eseng bautlwi fela, lwa tloga lwaitsietsa. –Jakobo 1:22“Gonne ba bantsi ba tlaa tla kaleina la me, mongwe le mongwe aipitsa a re: ‘Ke nna Kriste.’ Mmeba tlaa timetsa ba le bantsi.”–Matheo 24:5Ka moo he, boleo bo tsenye molefatsheng ka motho a le mongwefela, le loso ka boleo, mme loso lwaphololela jalo mo bathong botlhe,ka ba leofile botlhe. –Baroma 5:12Morago ere keletso e sena gonemera, e tsale boleo; boleo jone,ere bo sena go tlala, bo tsale loso.–Jakobo 1:15Kana go batla ga nama ke loso,mme go batla ga moa gona ke bo-tshelo le kagiso. Gonne go batla ganama ke go tlhoa Modimo, ka e saikokobeletse molao wa Modimo,ebile ea pallwa. –Baroma 8:6, 7“Motho yo o leofang, o tlaa swa.Morwa-motho ga a nke a rwalamolato wa ga rraagwe. Rra-mo-tho ga a nke a rwala molato wa gamorwawe. Tshiamo ya mosiami etlaa nna serwalo sa gagwe. Boi-kepo jwa moikepi e tlaa nna mo-rwalo wa gagwe.” –Hesekiele 18:20“Mme e ne e le tshwanelo goipela le go itumela; ka gonne mo-nnao yo o ne a sule, mme o rudile;o ne a latlhegile, mme o bonywe.”–Luka 15:32Tshiamo ya nnete e isa mo bo-phelong, mme yo o sianelang boi-kepo, o sianela losong.–Diane 11:19Gonne tefo ya boleo ke loso.–Baroma 6:23a18 MALEO A TSALA LOSO KRISTE O FENTSE LOSO 19Yo o beilweng go nna MorwaModimo yo o tletseng thata kafaMoeng o o Boitshepo ka tsogo mobaswing, ebong Jesu Kriste, Mo-rena wa rona. –Baroma 1:4Yare a sena go bua jalo, a goa kalentswe le legolo a re: “Lasaro,tswela kwano!” Ke fa yo o neng asule a tswa, a fapakilwe diatla ledinao ka masela a phupu, le sefa-tlhego sa gagwe se fapilwe ka le-sela. Jesu a ba raya a re: “Mmo-fololeng, lo nte a tsamae.”–Johane 11:43, 44“Ere ka nna ke neela botshelojwa me gore ke be ke bo tsee gape,ke ka moo Rara a nthatang. Ga goope yo o ka bo nkamogang, ke nnake bo neelang ka bogame. Ke na lethata go bo neela, ke bile ke na lethata go bo tsaya gape. Taolo e ke eamogetse mo go Rre.”–Johane 10:17, 18Jaanong a atamela, a ama se-tsholo, mme ba ba mo tshotseng baema. Foo a re: “Lekau, ke go rayake re: Tsoga!” Moswi a ka-n-amologa, a simolola go bua.–Luka 7:14, 15a“Ke ne ke sule, mme ke phela kabosakhutleng; ke tshotse dilotleletsa loso le tsa felo ga baswi.”–Tshenolo 1:18“[MORENA a re:] ‘Ò se nne leme-dimo epe e sele ke ntse ke leteng.‘O se ka wa itirela modimo waseseto, le fa e le setshwantsho sepesa tse di kwa godimo mo legodi-mong, le fa e le sa tse di mo lefa-tsheng, gongwe sa tse di mo me-tsing a a kwa tlase ga lefatshe. Ò seka wa e obamela le eseng go edirela...‘O se ka wa bolela leina laMORENA, Modimo wa gago, mo gosa tshwanelang; gonne yo o bole-lang leina la gagwe mo go satshwanelang, MORENA ga a kitla amo lesa a sa mmetse.‘Tlhokomela letsatsi la Sabathagore ò le itshepise jaaka MORENA,Modimo wa gago, a go laetse. Diraka malatsi a marataro, ò fetse tiroyotlhe ya gago. Mme letsatsi labosupa ke Sabata wa MORENA,Modimo wa gago...‘Tlotla rrago le mmago...‘Ò se ka wa bolaya.‘Ò se ka wa akafala.‘Ò se ka wa utswa.‘Ò se ka wa bua maaka kagamongwe-ka-wena.‘Ò se ka wa eletsa mosadi wamongwe-ka-wena. Le gona ò se kawa eletsa ntlo ya mongwe-ka-wenale eseng tshimo ya gagwe le20 DITAOLO TSA MODIMOGA O KGONE GO IPHITLHELA MODIMO 21“Gonne matlho a ona a lebile di-tsela tsa motho; o bona dikgato tso-tlhe tsa gagwe. Ga go na lefifi, leeseng bontsho jo bo kwenneng,kwa badira-dibe ba ka iphitlangteng.” –Jobe 34:21, 22“Gongwe a motho o ka iphitlhamo maiphitlhong, ke sa mmone?”go botsa MORENA. “A ga se nna keleng gongwe le gongwe mo legodi-mong le mo lefatsheng?” MORENAo bua jalo. –Jeremia 23:24Nka ya kae go efoga mo Moengwa gago, sefatlhego sa gago nka setshabela kae? Fa nka tlhatlogelakwa legodimong, ò tlaa bo o leteng; fa nka ntsha felo ga baswibolao jwa me, bona, ò tlaa bo o legona. Foo le lefifi ga le nke le nnalefifi mo go wena, le bosigo bo tlaagalalela jaaka motshegare, lefifi letshwana le lesedi.–Pesalome 139:7, 8 le 12“Gonne ga goa fitlhega sepe, sese se kitlang se bonala; le gona gagoa subega sepe, se se se kitlang seitsiwe, se tla mo ponatshegong.”–Luka 8:17eseng motlhanka wa gagwe leeseng lelata la gagwe le esengkgomo ya gagwe le eseng esele yagagwe le eseng sepe se e leng samongwe-ka-wena.’ ”–Doiteronomio 5:7-21
 5. 5. “Morwa-Motho o tlaa roma bae-ngele ba gagwe, ba tlaa phutha mopusong ya gagwe botlhe ba bakgopisang le ba ba dirang boikepo.Ba tlaa ba latlhela mo mollong omogolo. Teng go tlaa nna selelo lephuranyo ya meno.”–Matheo 13:41, 42Baikepi ba tlaa boela kwa felongga baswi, le baheitane botlhe ba balebetseng Modimo.–Pesalome 9:18Mme magodimo a gompieno lelefatshe di boloketswe mollo kaLefoko la ona, di beelwa letsatsi lakatlholo le tshenyego ya batho baba ikepileng. –2 Petoro 3:7Ba tlaa boga petso, ebong tshe-nyego e e sa khutleng, e le ya gonna kgakala le sefatlhego sa Mo-rena le kgalalelo ya thata ya ga-gwe. –2 Bathesalonika 1:9“Fa seatla gongwe lonao lwa ga-go lo go kgopisa, ò di kgaole, o dilatlhe; go molemo mo go wena gotsena mo bophelong o le segolegongwe setlhotsa, bogolo go go la-tlhelwa mo mollong o o sa khutleng,ò na le diatla tse pedi gongwedinao tse pedi.” –Matheo 18:8“Mme baikepi ba tlaa tloga baya kwa petsong e e sa khutleng,basiami bone ba ya botshelong jobo sa khutleng.” –Matheo 25:4622 PETSO E E SA KHUTLENG YA BAIKEPI KATLHOLO E E TLANG 23“Gonne o tlhomile letsatsi le o tlaaatlholang lefatshe ka lone ka tshi-amo, ka monna yo o mmeetsenggona, mme o buletse botlhe tsela yago ka dumela ka go mo tsosa mobaswing.” –Ditiro 17:31Go bonala gore Morena o itse gogolola baboifa-Modimo mo thae-long, le go bolokela basiamolodi le-tsatsi la katlholo, gore ba watlhai-we. –2 Petoro 2:9Se lorato lo diregileng botlalo mogo rona ka sona ke sa go re, re tle renne le namatshego ka letsatsi la ka-tlholo; gonne mo lefatsheng leno retshwana le ene. –1 Johane 4:17Mme go tlaa dirafala jaaka ba-tho ba beetswe go swa gangwe fela,mme go tla katlholo morago gamoo. –Bahebera 9:27Gonne rona rotlhe re na le gobonala fa pele ga sedulo sa tshe-kelo sa ga Kriste, gore mongwe lemongwe a amogele kafa ditirongtse a di dirileng a sa le mo mme-leng, le fa e le tse di molemo kampotse di bosula. –2 Bakorinthe 5:10Ke ka moo mongwe le mongwewa rona o tlaa ikarabelang ka bo-ene mo Modimong.–Baroma 14:12Mme fela neo ya bopelotlhomogiga ea nna jaaka boleo; gonne fa babantsi ba sule ka boleo jwa a lemongwe fela, bopelotlhomogi jwaModimo le neo tse di senogileng kabopelotlhomogi jwa motho a lemongwe fela, ebong Jesu Kriste,kana tsona di atiseditswe ba le ba-ntsi bogolo thata jang ne!–Baroma 5:15“Modimo o ganetsa ba ba ikgo-gomosang, mme ba ba ikokobe-tsang o ba naya boitshwarelo.”–1 Petoro 5:5bGonne lo itse bopelotlhomogijwa Morena wa rona Jesu Kristegore le fa a ne a humile, o ne ahumanega ka ntlha ya lona, gore lohume ka khumanego ya gagwe.–2 Bakorinthe 8:9Mme kwa tlolo e atileng teng, kekwa bopelotlhomogi bo atilengteng bogolobogolo, gore bopelo-tlhomogi bo tle bo buse ka tshiamogo isa kwa bophelong jo bo sakhutleng ka Jesu Kriste, Mo-renawa rona, jaaka boleo bo bu-sitseka loso. –Baroma 5:20b, 21Baapostolo ba supa kaga tsogoya Morena Jesu ka bonatla jo bo-golo; bopelotlhomogi jo bogolo jwaMorena bo ne bo na le bone botlhe.–Ditiro 4:3324 BOPELOTLHOMOGI JWA GA JESU KRISTE TLHABOLOGA! 25“Fa e le metlha ya botlhoka-kitso, Modimo o e tlhokomologile,mme jaanong o laela batho botlhemo ntlheng tsotlhe go tlhabologa.”–Ditiro 17:30Ke lo raya ke re: “Nyaa; mme falo sa sokologe, le lona lo tlaa nye-lela jalo lotlhe.” –Luka 13:3“Tlhabologang; gonne puso yamagodimo e atametse!”–Matheo 3:2Petoro a ba raya a re: “Tlhabo-logang, mme a mongwe le mongwewa lona a kolobediwe ka leina la gaJesu Kriste, go bona boitshwarelojwa dibe tsa lona, mme lo tlaaamogela neo ya Moya o o Boi-tshepo. Jaanong he, fetogang pelolo sokologe, gore dibe tsa lona diphimolwe.” –Ditiro 2:38; 3:19“Latlhang ditlolo tsotlhe tsalona, lo di tlose mo go lona, tse lonteofetseng ka tsona.”–Hesekiele 18:31aYo o lobang maleo a gagwe, ga akitla a kgona sepe; mme yo o aipobolang, a a bakela, o tlaa tlho-mogelwa pelo. –Diane 28:13Gonne khutsafalo e e batlwangke Modimo e dira tlhabologo e e saswabiseng e e isang phologong,mme khutsafalo ya lefatshe yona eisa losong. –2 Bakorinthe 7:10“Mme fa moikepi a tlhabologa, atlogela maleo otlhe a gagwe a o adirileng, a tshegetsa ditaolo tsa metsotlhe, a dira ka tshiamo le kamolao: Ruri, foo o tlaa phela; ga anke aa swa.” –Hesekiele 18:21A moikepi a tlogele tsela yagagwe, le monna yo o kgopo a la-tlhe maikaelelo a gagwe, a boelekwa MORENENG – foo o tlaa motlhomogela pelo – le kwa Modi-mong wa rona, gonne o na le boi-tshwarelo jo bogolo. –Jesaya 55:7“Gonne fa lo itshwarela bathoditlolo tsa bone, le lona Rraeno walegodimo o tlaa lo itshwarela.”–Matheo 6:14Yare Jesu a bona tumelo yabone, a raya yo o suleng mhama are: “Ngwanaka, dibe tsa gago ò diitshwaretswe.” –Mareko 2:5“Lo rerelwa boitshwarelo jwadibe ka ene [Jesu]. Ene yoo, Modimoo mo godisitse ka letsogo la ona lele jang, go nna Moetellipele leMopholosi, gore a nee Iseraeletlhabologo le boitshwarelo jwadibe.” –Ditiro 13:38b; 5:31“Bona, ke eme fa mojako, keakonyakonya. Fa motho a utlwalentswe laa ka, a ba a bula lobati,ke tlaa tsena kwa go ene, kee jaselalelo nae, le ene le nna.”–Tshenolo 3:2026 BOITSHWARELO JWA DIBE GO KGAOGANYA LE BA LEFATSHE 27Gonne bopelotlhomogi jwa Mo-dimo bo bonetse, jo bo tsisetsangbatho botlhe pholoso; bo re rutagore re itatole boikepo le dikeletsotsa lefatshe, mme re phele ka te-kano le ka tshiamo le ka borapedimo lefatsheng leno. –Tito 2:11, 12Gopolang dilo tse di kwa godi-mo, eseng tse di mo lefatsheng.–Bakolose 3:2Lo se ka lwa tlhakanela ditirotsa lefifi tse di sa ungweng sepe,mme bogolo lo di kgalemele.–Baefeso 5:11Lo se ka lwa rata lefatshe, le fa ele dilo tse di mo lefatsheng. Famongwe a rata lefatshe, lorato lwaga Rara ga lo yo mo go ene. Gonnetsotlhe tse di mo lefatsheng, ebongkeletso ya nama le keletso ya matl-ho le mabela a bophelo, ga se tse ditswang mo go Rara, ke tse ditswang mo lefatsheng.–1 Johane 2:15, 16Banna le basadi ba lo senyangnyalano! A ga lo itse gore go tsa-lana le lefatshe ke go nna mmabawa Modimo? Kana yo o ratang gonna tsala ya lefatshe, o itira mma-ba wa Modimo. –Jakobo 4:4“Tlhapang lo itsheke; tlosangbosula jwa ditiro tsa lona fa pele gamatlho a me, lo bake go dira bosu-la.” –Jesaya 1:16
 6. 6. “Ke tlaa lo naya pelo e ntšha, ketsenya moya o moša mo teng galona. Ke tlaa ntsha pelo eo ya le-ntswe mo nameng ya lona, ke lonaya pelo ya nama.”–Hesekiele 36:26Fa lo itse gore ene o tshiamo, lonne lo itse gore le mongwe lemongwe yo o dirang tshiamo otsetswe ke ene. Re itse gore mo-ngwe le mongwe yo o tsetsweng keModimo ga a leofe; yo Modimo omo tsetseng, oa mmoloka, mme yo-obosula ga a na go mo tshwara.–1 Johane 2:29; 5:18Lo itshepisitswe, lo siamisitsweka leina la Morena Jesu Kriste leka Moya wa Modimo wa rona.–1 Bakorinthe 6:11bJesu a mo araba a re: “Amma-aruri, ammaaruri ke go raya kere: Fa motho a sa tsalwe go tswagodimo, ga a kake a lemoga pusoya Modimo.” –Johane 3:3Ka moo he, fa motho a le mo goKriste, oa bo a le sebopiwa se seša;dilo tsa bogologolo di fetile, bo-nang, di ntšhafetse tsotlhe!–2 Bakorinthe 5:17Lo le ba ba tsetsweng gape, esengka peo e e nyelelang, mme e le ka ee sa nyeleleng, ebong ka Lefoko laModimo le le tshelang, le le nne-tseng ruri. –1 Petoro 1:2328 BOTSALO JO BOŠA GO SWA NTLHENG YA BOLEO — 29GO TSOSIWA LE KRISTELe lona o lo tshedisitse ba loneng lo sule ka ditlolo tsa lona lemaleo. Wa re tsosa nae, wa rennisa nae mo legodimong go nnamo go ene Kriste Jesu.–Baefeso 2:1 le 6O ne a belegela maleo a rona kaboene ka mmele wa gagwe kwa se-fapaanong, gore rona re nne ba basuleng ntlheng ya boleo, mme retshelele tshiamo; lo fodisitswe kadintho tsa gagwe. –1 Petoro 2:24Fa jaanong lo tsositswe le Kriste,batlang he tse di kwa godimo, kwaKriste a leng teng, a ntse kafa le-tsogong le le jang la Modimo.Gonne lo sule, mme botshelo jwalona bo fitlhegile le Kriste mo Mo-dimong. Etlaare Kriste yo e lengbotshelo jwa rona a bonala, foo lelona lo bonale nae mo kgalalelong.–Bakolose 3:1, 3-4Kana ba e leng ba ga Kriste Jesuba bapotse nama le dikgotelo ledikeletso. –Bagalata 5:24Rona ba re suleng ntlheng yaboleo, re sa ntse re ka phela jangmo go jona? Le lona jalo, iponenglo le baswi ntlheng ya boleo lebaphedi ba ba phelelang Modimolo le mo go Kriste Jesu, Morena warona. –Baroma 6:2 le 11Kana yo o jwalelang nama yaga-gwe, o tlaa roba tshenyego mona-meng, mme yo o jwalelang Mo-ya, o tlaa roba botshelo jo bo sakhu-tleng mo Moeng.–Bagalata 6:8“Mme Morwa-Motho o tshwane-tse go tlhatlosiwa, jaaka Moše akile a tlhatlosa noga kwa sekakeng,gore mongwe le mongwe yo odumelang mo go ene, a se latlhege,mme a nne le bophelo jo bo sakhutleng.” –Johane 3:14, 15“Mme botshelo jo bo sa khut-leng ke fa ba go itse ò le Modimowa boammaaruri ò le wesi, le JesuKriste yo ò mo romileng.”–Johane 17:3“Yo o dumelang mo go Morwa ona le bophelo jo bo sa khutleng; yoo sa utlweng Morwa ga a kake abona bophelo, mme bogale jwaModimo bo mo okame.”–Johane 3:36Ya bopelotlhomogi ya Modimoke bophelo jo bo sa khutleng jo bobonwang mo go Kriste Jesu, Mo-rena wa rona. –Baroma 6:23b“Ammaaruri, ammaaruri ke loraya ke re: Yo o utlwang lefoko lame, a dumela ene yo o nthomi-leng, o na le bophelo jo bo sa khu-tleng, mme ga a tsene mo katlho-long; o dule mo losong, a tshelelabotshelong.” –Johane 5:2430 BOPHELO JO BO SA KHUTLENG TLHOMAMO YA PHOLOSO 31Moya ka osi o supetsa mewa yarona gore re bana ba Modimo.–Baroma 8:16Mme tshupo eo ke e e reng:Modimo o re neile bophelo jo bo sakhutleng, mme botshelo joo bo mogo Morwaa-ona. Yo o nang le Mo-rwa, o na le bophelo; yo o se nangMorwa Modimo, ga a na bophelo.Dilo tseo ke di lo kwaletse gorelona ba lo dumelang mo leineng laMorwa Modimo.–1 Johane 5:11-13a“Yo o tshotseng ditaolo tsa me, adi dirisa, ke ene yo o nthatang;mme yo o nthatang o tlaa ratwa keRre, le nna ke tlaa mo rata, ke beke mo itshenolela.” –Johane 14:21Foo tiro ya tshiamo e tlaa nnakagiso; leungo la molao e tlaa nnaboikhutso le boiketlo ka go sa fe-leng. –Jesaya 32:17Mme ere ka lo le bana, Modimoo rometse Moya wa Morwaa-onamo dipelong tsa rona o o bitsang ore: “Abba, Rara!” –Bagalata 4:6Se re itseng ka sona gore re nnamo go ona, le ona mo go rona, ke fao re abetse Moya wa ona.–1 Johane 4:13Se re itseng ka sona gore rea moitse, ke fa re tshegetsa ditaolo tsagagwe. –1 Johane 2:3“Jaanong ke tla koo go wena,mme ke bua dilo tse mo lefatsheng,gore ba nne le boitumelo jwa me,bo tlale mo go bone.”–Johane 17:13“Ke tlaa boa ke lo bona; dipelotsa lona di tlaa itumela, mme ga goope yo o tlaa lo amogang boitume-lo jwa lona.” –Johane 16:22bGonne puso ya Modimo ga se goja le go nwa, mme ke tshiamo lekagiso le boitumelo ka Moya o oBoitshepo. –Baroma 14:17“Kea tshela, mme ga e tlhole e lenna, ke Kriste yo o tshelang mo gonna, mme se ke se tshelang ja-anong mo nameng, ke se tshela kago dumela mo go Morwa Modimoyo o nthatileng, a ba a ineela lo-song ka ntlha ya me.”–Bagalata 2:20“Dilo tse ke di buile le lona, goreboitumelo jwa me bo nne mo golona, le gore boitumelo jwa lona botlale.” –Johane 15:11Ò tlaa nkitsise tsela ya bophelo;go kgora boitumelo go fa pele gasefatlhego sa gago, le go ja monatefa letsogong le le jang la gago kabosakhutleng. –Pesalome 16:1132 KRISTE YO O MO TENG GA RONA ORE FA BOITUMELOGO UTLWA MORENA GO BATLEGA THATA 33“Mme fa lo ka gana go utlwalentswe la MORENA, lwa ganetsamolomo wa MORENA, foo seatla saMORENA se tlaa lo betsa jaaka sebeditse borraeno.” –1 Samuele 12:15A ga o itse gore yo lo mo ineelanggo nna batlhanka go mo utlwa, keene yo lo leng batlhanka ba gagwe,yo lo tshwanetseng go mo utlwa, lefa e le boleo go isa losong, gongwekutlo go isa tshiamong?–Baroma 6:16Mme lona ba lo pitlaganngwang,o lo lapolose mmogo le rona moponatshegong ya Morena Jesu, mo-gang a tswang kwa legodimong, ana le baengele ba thata ya gagwe, ale mo kgabong ya mollo, a bosulosabone ba ba sa itseng Mo-dimo,ebong bone ba ba sa u-tlwengEfangele ya ga Jesu Mo-rena warona. Ba tlaa boga petso, ebongtshenyego e e sa khutleng, e le ya gonna kgakala le sefatlhego saMorena le kgalalelo ya thata yagagwe. –2 Bathesalonika 1:7-9“Bonang, ke baya tshegofatso lekhutso fa pele ga lona kajeno: Lotlaa bona tshegofatso, fa lo utlwaditaolo tsa MORENA, Modimo walona, tse ke di lo laelang kajeno; lotlaa bona khutso, fa lo sa utlweditaolo tsa MORENA, Modimo walona.” –Doiteronomio 11:26-28a
 7. 7. Le loleme longwe le longwe loipolele gore, Morena ke Jesu Kri-ste, e le go galaletsa Modimo Rara.–Bafilipi 2:11“Jaanong mongwe le mongwe yoo tlaa impolelang fa pele ga batho,le nna ke tlaa mo ipolela fa pele gaRre yo o kwa magodimong. Mmeyo o tlaa intatolang fa pele ga ba-tho, le nna ke tlaa mo itatola fapele ga Rre yo o kwa magodi-mong.” –Matheo 10:32, 33Gonne fa ò ipolela ka molomo ore, Jesu ke Morena, ò dumela kapelo gore Modimo o mo tsositse mobaswing, ò tlaa pholosiwa. Gonnego dumela ka pelo go isa mothotshiamong; go ipolela ka molomogo isa pholosong.–Baroma 10:9, 10Mongwe le mongwe yo o ita-tolang Morwa, le Rara ga a nanae; yo o ipolelang Morwa, le Ra-ra o na nae. –1 Johane 2:23“Gonne yo o tlhajwang ke di-tlhong ka ntlha ya me le ka ntlhaya mafoko a me, le Morwa-Mothoo tlaa tlhajwa ke ditlhong ka ntlhaya gagwe, motlhang a tlang kakgalalelo ya gagwe le ya gaRraagwe, le ya baengele ba baboitshepo.” –Luka 9:2634 RE TSHWANETSE GO IPOLELA KRISTE SATANE KE MMABA YO MOGOLA WA RONA 35Ene e ne e le mmolai wa batho gotswa tshimologong, ga a ka a tlho-mama mo boammaaruring; ka go-nne ga go na boammaaruri bopemo go ene.... –Johane 8:44bYa baa gona Jesu a gogelwang keMoya kwa sekakeng, gore a raelweke Diabolo. Jesu a mo fetola a re:“Ntlogela, Satane! Gonne gokwadilwe ga twe: ‘O tshwanetse goobamela Morena, Modimo wa gago,le go direla ene a le esi fela.’” Ke faDiabolo a mo tlogela; mme baen-gele ba tla, ba mo direla.–Matheo 4:1 le 10, 11Bakaulengwe ba me, ke fetsa kago re: Thatafalang mo Morenengle mo thateng ya bonatla jwa ga-gwe. Aparang tsotlhe tsa tlhaba-notsa Modimo, gore lo tle lo kgo-nego emelana le mekgwa ya tsie-tsoya ga Diabolo. –Baefeso 6:10, 11Kana dibolai tsa tlhabano yarona ga se tsa nama, mme dinonofile ka Modimo go ka digadikago tsa phemelo.–2 Bakorinthe 10:4Nnang tekano lo itise; gonne Di-abolo, moganetsi wa lona, o kga-rakgatshega jaaka tau e e dumang,a batla yo a ka mo metsang.Lo emelane nae ka go tlhomamamo tumelong. –1 Petoro 5:8, 9aJaanong ere ka bana ba na lemadi le nama, le ene a nna natsofela jalo, gore a nyeletse ka losoene yo o nang le thata ya loso,ebong Diabolo. –Bahebera 2:14Yo o dirang boleo ke wa gaDiabolo; gonne Diabolo o ntse aleofa go tswa tshimologong. SeMorwa Modimo o se bonatshege-tseng ke go senya ditiro tsa gaDiabolo. –1 Johane 3:8“Go ba budulola matlho, gore basokologe, ba tswe mo lefifing, batsene leseding, ba tswe mo thatengya ga Satane, ba ineele Modimo,gore ba amogele boitshwarelo jwadibe le boswa mmogo le ba baitshepisitsweng ka go dumela mogo nna.” –Ditiro 26:18Ke mang yo o ka re kgaoga-nyang le lorato lwa ga Kriste? A ketlalelo gongwe pitlagano go-ngwepogiso gongwe tlala gongwebosaikatega gongwe kotsi gongwetšhaka? Mme mo dilong tsotlhetseo re fenya bogolobogolo ka eneyo o re ratileng.–Baroma 8:35 le 37Ka moo, ikokobeletseng Mo-dimo; ganetsang Diabolo, mme otlaa lo tshaba. Atamelang Modi-mo, mme o tlaa lo atamela.–Jakobo 4:7, 8a36 GO FENYA SATANE LORATO KE SESUPO SA BADUMEDI 37Le fa nkabo ke bua ka dipuo tsabatho le tsa baengele, mme ke sena lorato, nkabo ke diregile jaakakgotlho e e dumang gongwe dipha-phatshana tse di opiwang.–1 Bakorinthe 13:1Mme leungo la Moya lone ke lo-rato le boitumelo le kagiso le bo-pelotelle le bopelontle le molemo leboikanyego, le bonolo le boitshwa-ro le bophepa. –Bagalata 5:22, 23aA boa o mmotsa lwa bobedi a re:“Simona, morwa Jona, a oa ntha-ta?” A mo araba a re: “Ee, Mo-rena, o itse gore kea go rata.” Jesua mo raya a re: “Disa dinku tsame!” –Johane 21:16“Fa lo nthata, lo tlaa dirisaditaelo tsa me.” –Johane 14:15Fa motho a re: “Ke rata Modi-mo”, mme a tlhoile morwa-Rra-agwe, ke moaki; gonne yo o sa ra-teng morwa-Rraagwe yo a mmo-nyeng, a ka rata Modimo jang o aiseng a o bone? –1 Johane 4:20“Fa lo ratana, batho botlhe batlaa lemoga ka gona moo gore lobarutwa ba me.” –Johane 13:35Re itse gore re dule mo losong,ra tsena mo bophelong, ka re ratabadumedika-rona. Yo o sa ratengmodumedi-kaene, o setse mo lo-song. –1 Johane 3:14Yo o neng a neelwa losong kantlha ya ditlolo tsa rona, a ba atsosediwa go siamisiwa ga rona.–Baroma 4:25“Rona re basupi ba tsotlhe tse odi dirileng mo lefatsheng la Bajutale mo Jerusalema, yo ba bileng bammolaya ka go mo pega mologonnye. Ene yoo Modimo o motsositse ka letsatsi la boraro, wadira gore a bonale, eseng mo ba-thong botlhe, mme e le mo basu-ping ba ba tlhaotsweng ke Modimopele, ebong mo go rona ba re je-leng, raa nwa nae, a sena go tsogamo baswing.” –Ditiro 10:39-41Yare morago ga malatsi a a fe-rang menwana e mebedi barutwaba gagwe ba bo ba le mo teng ga-pe, le ene Thomase a na nabo. Jesua tla gape, mejako e tswetswe, aema mo gare a re: “A kagiso e nnele lona!” A ba a raya Thomase a re:“Ntshetsa monwa-na wa gagokwano, o lebe diatla tsa me; ontshetse seatla sa gago kwano, o setsenye mo letlhakoreng la me; o senne yo o sa dumeleng, mme o nneyo o dumelang.” Thomase a moaraba a re: “Mo-rena wa me leModimo wa me!”–Johane 20:26-2838 TSOGO YA GA JESU KRISTE TSOGO KE TSHOLOFELO E 39KGOLO YA RONA“Se gakgamaleleng moo; gonnenako ee tla e botlhe ba ba modiphupung ba tlaa utlwang le-ntswe la gagwe ka yona. Ba tlaatswa, ba ba dirileng tse di molemogo ya tsogong ya bophelo, ba badirileng tse di bosula bone go yatsogong ya katlholo.”–Johane 5:28, 29Kampo a ga lo itse gore ronarotlhe ba re kolobeleditsweng Kri-ste Jesu, re kolobeleditswe loso lwagagwe? Ke go re, re fitlhilwe naeka kolobetso gore re swe, re tle retsamae mo bophelong jo boša,jaaka Kriste le ene a tsositswe mobaswing ka kgalalelo ya ga Rara;gonne fa re kopantswe nae gotshwana le loso lwa gagwe, le tsogoya gagwe re tlaa tshwana nayo.–Baroma 6:3-5Mme fa Kriste a le mo go lona,mmele o tlaa bo o sule ka ntlha yaboleo, mme moa ona o phela kantlha ya tshiamo. Fa Moya wa onao o tsositseng Jesu mo baswing, oagile mo go lona, foo ona o o tsosit-seng Kriste Jesu mo ba-swing otlaa phedisa le yona me-bele e eswang ya lona ka Moya wa ona o oagileng mo go lona.–Baroma 8:10, 11
 8. 8. Gonne o lekotse morafe wa ona,wa o direla kgololo....Go re nayagore ere re golotswe mo mabogonga baba ba rona, re o direle re se napoifo, re le mo boitshepong le motshiamong fa pele ga ona ka mala-tsi otlhe a rona.–Luka 1:68b, 74, 75Baratwi ba me, ere ka jaanongre na le ditsholofetso tseo, a reiphepafatseng mo masweng otlhe ana-ma le a moya, le go tlatsa boi-tshepiso ka poifo-Modimo.–2 Bakorinthe 7:1Bakaulengwe, jaanong re tswellaka go lo rapela le go lo kaela kaMorena Jesu gore lo nne lo totebogolo thata, jaaka lo ithutile mogo rona, kafa lo tshwanetseng gotsamaya le go kgatlha Modimo kateng, jaaka lo setse lo sepela. Ka-na lo itse ditaolo tse re di lo ne-etseng ka Morena Jesu; gonne seModimo o se batlang ke boitshe-piso jwa lona, gore lo tile boaka,gore mongwe le mongwe wa lona aitse go nyala mosadi ka boitshepole tlotlo. –1 Bathesalonika 4:1-4Mme le lona lo nne boitshepo motsamaong yotlhe ya lona, ja-akaene yo o lo biditseng a le boi-tshe-po, ka go kwadilwe ga twe: “Nnangboitshepo; gonne nna ke boitshe-po.” –1 Petoro 1:15, 1640 GO PHELELA MORENA KA BOITSHEPO GO PHELELA MORENA KA BOITSHEPO 41Ke ka ntlha ya moo, fa le eneJesu a bogile kwa ntle ga kgoro yamotse, gore a itshepise batho kamadi a gagwe. –Bahebera 13:12Jaaka o sa le o re itlhophela kaene pele, lefatshe le ise le tlholwe,gore re nne boitshepo, re se nya-tsege fa pele ga ona,... mme loapare motho yo moša, yo o tlhodi-lweng kafa Modimong mo tshia-mong le mo boitshepong jwa bo-ammaaruri. –Baefeso 1:4; 4:24Latellang kagiso mo bathongbotlhe le boitshepiso, jo go sengope yo o tlaa bonang Morena kwantle ga jona. –Bahebera 12:14Go tlaa nna mmila o mogoloteng le tsela e e bidiwang tsela e eboitshepo. Ga e na go gatwa ke opeyo o kgotlelegileng. Ke ya bone baba tsamayang mo go yona; mme lefa e le masilo, ga a nke a timela.–Jesaya 35:8Mme fa re ipobola maleo a rona,ona o boikanyo le tshiamo go reitshwarela maleo le go re itshe-kisatshiamololo yotlhe. –1 Johane 1:9Ere ka tsotlhe tseo di tlaa nyelelajalo, lo tshwanetse lwa nna bathoba tsamao e e boitshepo, ba poifo-Modimo bogolo jang ne.–2 Petoro 3:11“Jaanong, fa lona ba lo leng bo-sula, lo itse go naya bana ba lonadineo tse di molemo, kana Rraenowa legodimo o tlaa naya bone baba mo kopang Moya o o Boitshepobogolo jang!” –Luka 11:13Yare ba sena go rapela, felo fa baphuthegetseng teng ga reketla,botlhe ba tlala Moya o o Boitshe-po, ba be ba bua Lefoko la Mo-dimo ka bopelokgale. –Ditiro 4:31Gonne e ne e le monna yo o sia-meng, a tletse Moya o o Boitshepole tumelo. –Ditiro 11:24a“Ke tlaa tsenya Moya wa me moteng ga lona, ke lo dira batho ba basepelang kafa melaong ya me, baba tshegetsang ditshiamo tsa me,ba di dirisa.” –Hesekiele 36:27Mme lona ga lo mo nameng; lomo moeng, fa tota Moya wa Mo-dimo o agile mo go lona; fa mothoa sa tshola Moya wa ga Kriste, yooga se wa gagwe. –Baroma 8:9“Mme lo tlaa bona nonofo yaMoya o o Boitshepo, motlhang otlang mo go lona.” –Ditiro 1:8aMme barutwa ba tlala boitume-lo le Moya o o Boitshepo.–Ditiro 13:52Se tagweng ke bojalwa, ka bo-tlhaswa bo tswa mo go jona; mmetlalang Moya. –Baefeso 5:1842 BA BA TLETSENG MOYA O O BOITSHEPO BAKRISTE BA SOLOFEDITSWE 43TSE DI MOLEMO THATAMORENA o gaufi le ba ba pelo dithubegileng, o pholosa ba ba me-wa e kgobegileng. –Pesalome 34:19“Ke seatla sa me se se dirilengdilo tsotlhe tse; dilo tsotlhe tsatlholega jalo, go bua MORENA.Mme yo ke tlaa mo lebang, ke yo obogisegang, yo o moya o sugegi-leng, yo o boifang lefoko la me.”–Jesaya 66:2Baratwa, lo se ka lwa gakgama-diwa ke pogo e e fisang e e lo dira-falelang gore lo lekwe, jaaka eketelo dirafalelwa ke se se ronang.Mme itumeleng, kafa dipogiso tsaga Kriste lo di tlhakanetseng le eneka teng, gore le mo ponatshegongya kgalalelo ya gagwe lo tle loitumele, lo ipele. –1 Petoro 4:12, 13“Modimo o tlaa phimola dikele-di tsotlhe mo matlhong a bone;loso ga lo ne lo tlhola lo nna teng, lebohutsana le selelo le botlhoko gadi ne di tlhola di nna teng; gonnedilo tsa ntlha di fetile.”–Tshenolo 21:4“Jalo he, batlang pele puso yaModimo le tshiamo ya ona, mmetsotlhe tseo lo tlaa di okelediwa.”–Matheo 6:33Gonne ere ka a bogile ka esi kago raelwa, o nonofile go thusa baba raelwang. –Bahebera 2:18Modimo wa kagiso o tlaa gatellaSatane ka bonako fa tlase ga dinaotsa lona. –Baroma 16:20aFa ò tshela metsi, ke na nao; ledinoka, ga di na go go tsaya. Fa òralala mollo, ga ò nke oo šwa.–Jesaya 43:2aGonne moperesiti yo mogolo warona ga se yo o pallwang ke go u-tlwela makoa a rona botlhoko,mme re na le yo o neng a raelwamo dilong tsotlhe fela jaaka rona,mme a se ka a leofa.–Bahebera 4:15Lona ga lo ise lo tshwarwe kethaelo epe e e ka pallang motho.Mme Modimo o boikanyo, o o sekitlang o lo lesa lwa raelwa mo gofetang thata ya lona, mme o tlaa lodirela phatlha mo thaelong, gore lokgone go e itshokela.–1 Bakorinthe 10:13Dipogo tsa mosiami di dintsi,mme MORENA o di mo namolelatsotlhe. –Pesalome 34:20Mme re itse gore bone ba baratang Modimo, dilo tsotlhe didira mmogo go ba tsalela molemo,ebong bone ba ba biditsweng kafaboikaelelong jwa Modimo.–Baroma 8:2844 TSE BA BA RAELWANG DI SOLOFEDITSWE TSE BA BA FENYANG DI SOLOFEDITSWE 45“Yo o fenyang o tlaa rua dilotseo; ke tlaa nna Modimo wa ga-gwe, mme o tlaa nna morwaake.”–Tshenolo 21:7“Yo o fenyang ke tlaa mo dirapilara mo Tempeleng ya Modimowaa ka, mme ga a kitla a tlhola atswa teng; ke tlaa kwala leina laModimo wa me mo go ene le leinala motse wa Modimo wa me, ebongJerusalema yo moša, yo o fologangmo legodimong kwa Modimong wame; ke be ke kwala leina la me leleša mo go ene.” –Tshenolo 3:12“Yo o fenyang, o tlaa apesiwajalo diaparo tse ditshweu; ga nki-tla ke phimola leina la gagwe mobukeng ya bophelo; mme ke tlaaipolela leina la gagwe fa pele gaRre le fa pele ga baengele bagagwe.” –Tshenolo 3:5“Yo o fenyang ke tlaa mo nayagore a nne le nna mo sedulong saaka sa bogosi, jaaka le nna kefentse, ke ntse le Rre mo sedulongsa gagwe sa bogosi.”–Tshenolo 3:21“Yo o nang le tsebe a a utlwe seMoya o se rayang diphuthego! Yoo fenyang ke tlaa mo naya go jasetlhare sa bophelo, se se mo Pa-rateiseng ya Modimo.”–Tshenolo 2:7
 9. 9. 46 MODIMO O BUA LE RONA KA GA TLHALOMme ba ba nyalanyeng bone balaelwa ke Morena, eseng nna, goremosadi a se ka a tlhala monna, –Mme fa a mo tlhadile, a a nne felaa sa nyalwa gape; go seng jalo, a aithuanye le monna wa gagwe – leene monna a a se tlhale mosadi.Mosadi o golegilwe ka molao, famonna wa gagwe a sa ntse a tshe-la; mme fa monna wa gagwe a sule,o tlaa bo a letleletswe go nyalwa keyo mosadi a mo ratang, fela e nnemo Moreneng.–1 Bakorinthe 7:10, 11, 39Kana mosadi yo o nang lemonna wa gagwe, o golegeletswemo monneng ka molao, fa monna asa ntse a phela; mme fa monna asule, foo o tlaa bo a golotswe momolaong wa lenyalo. Jaanong fa aka nna wa monna yo mongwe,monna wa gagwe a sa tshela, gotlaa twe o kgotlela nyalo; mme famonna a sule, foo o tlaa bo a go-lotswe mo molaong, mme ga go nkego twe o kgotlela nyalo, le fa a kanna wa monna yo mongwe.–Baroma 7:2, 3“Mongwe le mongwe yo o tlha-lang mosadi wa gagwe, a nyala osele, o dira kgokafalo; le yo o nya-lang mosadi yo o tlhadilweng kemonna, o dira kgokafalo.”–Luka 16:18JESU KRISTE O TLA BOELA LEFATSHENG 47“Mme etlaare ke sena go ya le golo baakanyetsa manno, ke boe, kelo itseele, gore kwa ke leng teng, lelona lo nne teng.” –Johane 14:3“Ke gona go tlaa bonalang se-supo sa Morwa-Motho kwa lego-dimong. Foo ditso tsotlhe tsa lefa-tshe di tlaa bokolela, mme di tlaabona Morwa-Motho a tla ka marua legodimo ka thata le ka kgalaleloe kgolo.” –Matheo 24:30“Gonne mongwe le mongwe yo otlhajwang ke ditlhong ka ntlha yame le ka ntlha ya mafoko a me molosikeng loo lwa boikepo le boleo,Morwa-Motho le ene o tlaa tlhajwake ditlhong ka ntlha ya ga-gwe,mogang a tlang ka kgalalelo ya gaRraagwe.” –Mareko 8:38aBaratwi, jaanong re bana baModimo, mme ga go ise go bona-tshege gore re tlaa nna jang. Mmere itse gore fa a sena go bo-natshe-ga, re tlaa tshwana nae; gonne retlaa mmona jaaka a ntse.–1 Johane 3:2“Kana Morwa-Motho o tlaa tlaka kgalalelo ya ga Rraagwe, a na lebaengele ba gagwe; mme foo o tlaabusetsa mongwe le mongwe kafaditirong tsa gagwe.”–Matheo 16:2748 LEFOKO LA MODIMO RAPELANANG MMEITSHWARELANANG“Legodimo le tlaa feta le lefatshe,mme mafoko a me ga a nke a fetaka gope.” –Luka 21:33Gonne go go ise go ke go tle po-lelelopele ka go rata ga motho,mme batho ba ba boitshepo baModimo ba buile, ba tlhotlheledi-tswe ke Moya o o Boitshepo.–2 Petoro 1:21Lokwalo longwe le longwe lo lokwadilweng ka tlhotlheletso yaModimo lo molemo go ruta le gokgalemela le go sokolola le go go-disa mo tshiamong.–2 Timotheo 3:16Lefoko la gago ke lobone lwadinao tsa me. –Pesalome 119:105a“Mme lona lo rapele jaana lo re:Rraetsho yo o kwa magodimong;leina la gago a le itshepisiwe; pusoya gago a e tle; thato ya gago a edirafale mo lefatsheng jaaka kwalegodimong. Re fe gompieno sejosa rona sa letsatsi. O re itshware-lemelato ya rona, jaaka le rona reitshwarela ba ba melato le rona. Ose re gogele mo thaelong, mme o regolole mo bosuleng. Gonne bogosike jwa gago, le tha-ta, le kgalalelo,ka bosenabokhu-tlo! Amen. Gonnefa lo itshwarela batho ditlolo tsabone, le lona Rraeno wa legodimoo tlaa lo itshwarela.”–Matheo 6:9-14TSELA YA PHOLOSO YA MODIMOKe tlhoka MopholosiGonne botlhe ba leofile, ba tlho-ka tlotlo fa pele ga Modimo.–Baroma 3:23Mme ditshiamololo tsa lona di lolomologanya le Modimo wa lona.–Jesaya 59:2aKriste o ntswetseGonne Kriste le ene o kile a bo-gela maleo a rona gangwe fela, enemosiami mo boemong jwa basi-amolodi, gore a re ise kwa Modi-mong. –1 Petoro 3:18aKe tlhoka go tlhabologaJaanong he, fetogang pelo losokologe. –Ditiro 3:19aKe amogela Jesu ka tumeloLegale, botlhe ba ba neng ba motshola, a ba naya tshiamelo ya gonna bana ba Modimo, ebong ba badumelang mo leineng la ga-gwe.–Johane 1:12Pholoso ya me e thlomamisitsweYo o nang le Morwa, o na lebophelo. –1 Johane 5:12a“Ammaaruri, ammaaruri ke loraya ke re: Yo o utlwang lefoko lame, a dumela ene yo o nthomi-leng, o na le bophelo jo bo sa khut-leng, mme ga a tsene mo ka-tlho-long; o dule mo losong, a tshe-lelabotshelong.” –Johane 5:24Published in numerous languages by World Missionary Press as God sup-plies funds in answer to prayer. If you would like more copies for careful dis-tribution, write in English or visit www.wmpress.org.World Missionary Press, Inc.P.O. Box 120New Paris, IN 46553-0120 USA1-07 Tswana

×