Help from above polish

487 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
487
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Help from above polish

 1. 1. POMOCZ GÓRYBóg zaú daje dowód swojej mi-ùoúci ku nam przez to, ýe kiedy byli-úmy jeszcze grzesznikami, Chry-stus za nas umarù. Rzym. 5,8Przed úwiætem Paschy, Jezus, wie-dzàc, iý nadeszùa godzina jego ode-júcia z tego úwiata do Ojca, umiùo-wawszy swoich, którzy byli na úwie-cie, umiùowaù ich aý do koñca.Jana 13,1Wiækszej miùoúci nikt nie ma nadtæ, jak gdy kto ýycie swoje kùadzieza przyjacióù swoich. Jana 15,13I od Jezusa Chrystusa, który jestúwiadkiem wiernym, pierworodnymz umarùych i wùadcà nad królamiziemskimi. Jemu, który miùuje nasi który wyzwoliù nas z grzechównaszych przez krew swojà (...).Obj. 1,5Albowiem tak Bóg umiùowaù úwiat,ýe Syna swego jednorodzonegodaù, aby kaýdy, kto weñ wierzy, niezginàù, ale miaù ýywot wieczny.Jana 3,16Z daleka ukazaù mu siæ Pan: Mi-ùoúcià wiecznà umiùowaùem ciæ, dla-tego tak dùugo okazywaùem ci ùa-skæ. Jer. 31,3MIÙOÚÃ BOÝA 1POMOC Z GÓRY„Pomoc z góry” jest zbiorem wersetów Pisma Úwiætego uùoýonych te-matycznie. Wierzæ, ýe najlepszym komentarzem Sùowa Boýego jest sa-ma Biblia.Boýe Sùowo pochodzi „z góry” i jest rzeczywiúcie bardzo pomocnesercom, które sà gùodne i spragnione sprawiedliwoúci. Kiedy osobapokutuje (odwraca siæ od grzechu), porzuca grzech, zaprasza PanaJezusa Chrystusa do tego, aby zamieszkaù w jej sercu i wierzy caùymswoim sercem w to, ýe Pan Jezus Chrystus jest Zbawicielem, to Bógobjawi siæ w jej ýyciu i obdarzy radoúcià i pokojem. Ja doúwiadczyùemtego juý w roku 1937 i od tamtej pory cieszæ siæ wspaniaùà spoùecznoú-cià z Panem. Jeúli do tej pory tego nie uczyniùeú, zachæcam Ciæ, abyúoddaù Mu swoje ýycie jako osobistemu Zbawicielowi TERAZ, jeúli dotej pory tego nie uczyniùeú. Watson Goodman_______________________________________________________© The Bible Society in Poland to the text: Polish Bible, New Translation 1975.Bo bezsprzecznie wielka jest taje-mnica poboýnoúci: Ten, który ob-jawiù siæ w ciele, zostaù usprawie-dliwiony w duchu, ukazaù siæ ani-oùom, byù zwiastowany miædzy po-ganami, uwierzono w niego naúwiecie, wziæty zostaù w góræ dochwaùy. 1 Tym. 3,16Na poczàtku byùo Sùowo, a Sùowobyùo u Boga, a Bogiem byùo Sùowo.(. .. ) A Sùowo ciaùem siæ staùo i za-mieszkaùo wúród nas, (...) peùneùaski i prawdy. Jana 1,1 i 14A to wszystko siæ staùo, aby siæspeùniùo sùowo Pañskie, wypowie-dziane przez proroka: Oto pannapocznie i porodzi syna, i nadadzàmu imiæ Immanuel, co siæ wykùa-da: Bóg z nami. Mat. 1,22-23Ja i Ojciec jedno jesteúmy.Jana 10,30Odpowiedziaù mu Jezus: Tak dùu-go jestem z wami i nie poznaùeúmnie, Filipie? Kto mnie widziaù,widziaù Ojca; jak moýesz mówiã:Pokaý nam Ojca? Czy nie wierzysz,ýe jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie?Sùowa, które do was mówiæ, nie odsiebie mówiæ, ale Ojciec, który jestwe mnie, wykonuje dzieùa swoje.Jana 14,9-102 BOSKOÚÃ JEZUSA CHRYSTUSAKto tedy wyzna, iý Jezus jest Sy-nem Boýym, w tym mieszka Bóg,a on w Bogu. 1 Jana 4,15I odpowiadajàc anioù, rzekù jej:Duch Úwiæty zstàpi na ciebie i mocNajwyýszego zacieni ciæ. Dlategoteý to, co siæ narodzi, bædzie úwiætei bædzie nazwane Synem Boýym.Ùuk. 1,35Albowiem dzieciæ narodziùo siænam, syn jest nam dany i spoczniewùadza na jego ramieniu, i nazwàgo: Cudowny Doradca, Bóg Moc-ny, Ojciec Odwieczny, Ksiàýæ Po-koju. Izaj. 9,5Gdy on jeszcze mówiù, oto obùokjasny okryù ich i oto rozlegù siægùos z obùoku: Ten jest Syn mójumiùowany, którego sobie upodo-baùem, jego sùuchajcie! Mat. 17,5A on odpowiadajàc, rzekù: Któý tojest, Panie, bym mógù w niego uwie-rzyã? A Jezus rzekù do niego: Wi-dziaùeú go juý, a jest nim wùaúnieTen [Syn Boýy], co rozmawia z to-bà. Jana 9,36-37Gdyý w nim [w Jezusie Chrystu-sie] mieszka cieleúnie caùa peùniaboskoúci. Kol. 2,9JEZUS SYNEM BOGA 3
 2. 2. I rzekù do nich: Wy jesteúcie zniskoúci, Ja zaú z wysokoúci; wy je-steúcie z tego úwiata, a Ja nie je-stem z tego úwiata. (...) Zaprawdæ,zaprawdæ, powiadam wam, pierwejniý Abraham byù, Jam jest.Jana 8,23 i 58bRzekùa mu niewiasta: Wiem, ýeprzyjdzie Mesjasz (to znaczy Chry-stus); gdy On przyjdzie, wszystkonam oznajmi. Rzekù jej Jezus: Ja,który mówiæ z tobà, jestem nim.Jana 4,25-26Póki jestem na úwiecie, jestemúwiatùoúcià úwiata. Jana 9,5Odpowiedziaù im Jezus: Ja je-stem chlebem ýywota; kto do mnieprzychodzi, nigdy ùaknàã nie bæ-dzie, a kto wierzy we mnie, nigdypragnàã nie bædzie. Jana 6,35Wtedy Jezus znowu powiedziaù:Zaprawdæ, zaprawdæ powiadamwam, Ja jestem drzwiami dla owiec.Jana 10,7(...) Jam jest zmartwychwstaniei ýywot; kto we mnie wierzy, choãbyi umarù, ýyã bædzie. Jana 11,25Wy nazywacie mnie Nauczycie-lem i Panem, i sùusznie mówicie,bo jestem nim. Jana 13,13(...) Ja jestem droga, i prawda, iýywot, nikt nie przychodzi do Ojca,tylko przeze mnie. Jana 14,64 JEZUS MÓWI NAM, KIM JESTI rozkazaù ludowi usiàúã na tra-wie, wziàù piæã chlebów i dwie ryby,spojrzaù w niebo, pobùogosùawiù,potem chleby ùamaù, i dawaù ucz-niom, a uczniowie ludowi. I jedliwszyscy, i byli nasyceni; i zebrali zpozostaùych odrobin dwanaúciepeùnych koszów. A tych, którzy jedli,byùo okoùo piæciu tysiæcy mæýówoprócz niewiast i dzieci.Mat. 14,19-21A odpowiadajàc Szymon, rzekù:Mistrzu, caùà noc ciæýko pracujàc,nic nie zùowiliúmy; ale na Sùowotwoje zarzucæ sieci. A gdy to uczy-nili, zagarnæli wielkie mnóstworyb, tak iý siæ sieci rwaùy.Ùuk. 5,5-6A oto dwaj úlepi, siedzàcy przydrodze, usùyszawszy, ýe Jezus prze-chodzi, zawoùali, mówiàc: Zmiùujsiæ nad nami, Panie, Synu Dawida!(...) odezwaù siæ do nich i rzekù:Co chcecie, abym wam uczyniù?Mówià do niego: Panie, abyotworzyùy siæ oczy nasze! Ulitowaùsiæ tedy Jezus, dotknàù ich oczu izaraz przejrzeli, i poszli za nim.Mat. 20,30 i 32b-34NIEKTÓRE CUDA JEZUSA 5Poniewaý w nim zostaùo stwo-rzone wszystko, co jest na niebie ina ziemi, rzeczy widzialne i niewi-dzialne, czy to trony, czy panowa-nia, czy nadziemskie wùadze, czyzwierzchnoúci; wszystko przez niegoi dla niego zostaùo stworzone.Kol. 1,16Wszystko przez nie powstaùo, abez niego nic nie powstaùo, co pow-staùo. Jana 1,3I aby wszelki jæzyk wyznawaù, ýeJezus Chrystus jest Panem, kuchwale Boga Ojca. Fil. 2,11Ostatnio, u kresu tych dni, prze-mówiù [Bóg] do nas przez Syna,którego ustanowiù dziedzicemwszechrzeczy, przez którego takýewszechúwiat stworzyù. Hebr. 1,2Niechýe tedy wie z pewnoúcià ca-ùy dom Izraela, ýe i Panem i Chry-stusem uczyniù go Bóg, tego Je-zusa, którego wy ukrzyýowaliúcie.Dz. 2,36Na to bowiem Chrystus umarù ioýyù, aby i nad umarùymi i nad ýy-wymi panowaã. Rzym. 14,9Wierny jest Bóg, który was po-woùaù do spoùecznoúci Syna swegoJezusa Chrystusa, Pana naszego.1 Kor. 1,96 JEZUS JEST STWÓRCÀ I PANEMTy zaú czemu osàdzasz swego bra-ta? Albo i ty, czemu pogardzasz swo-im bratem? Wszak wszyscy stanie-my przed sàdem Boýym.Rzym. 14,10Zaklinam ciæ tedy przed Bogiemi Chrystusem Jezusem, który bæ-dzie sàdziù ýywych i umarùych, naobjawienie i Królestwo jego.2 Tym. 4,1A gdy przyjdzie Syn Czùowieczy wchwale swojej i wszyscy anioùowiez nim, wtedy zasiàdzie na tronieswej chwaùy. I bædà zgromadzoneprzed nim wszystkie narody, i od-ùàczy jedne od drugich, jak pasterzodùàcza owce od kozùów.Mat. 25,31-32Bo i Ojciec nikogo nie sàdzi, leczwszelki sàd przekazaù Synowi.Jana 5,22Bædzie to w dniu, kiedy wedùugewangelii mojej Bóg sàdziã bædzieukryte sprawy ludzkie przez Jezu-sa Chrystusa. Rzym. 2,16Przykazaù nam teý, abyúmy lu-dowi gùosili i skùadali úwiadectwo,ýe On jest ustanowionym przezBoga sædzià ýywych i umarùych.Dz. 10,42JEZUS JEST SÆDZIÀ WSZYSTKICH 7Ja jestem drzwiami; jeúli ktoprzeze mnie wejdzie, zbawionybædzie i wejdzie, i wyjdzie, ipastwisko znajdzie. Jana 10,9Odpowiedziaù mu Jezus: Ja je-stem droga, i prawda i ýywot, niktnie przychodzi do Ojca, tylkoprzeze mnie. Jana 14,6Dlatego powiedziaùem wam, ýepomrzecie w grzechach swoich. Je-úli bowiem nie uwierzycie, ýe to Jajestem, pomrzecie w swoich grze-chach. Jana 8,24Gdyý wszyscy zgrzeszyli i brakim chwaùy Boýej, I sà usprawie-dliwieni darmo, z ùaski jego, przezodkupienie w Chrystusie Jezusie.Rzym. 3,23-24Dlatego teý moýe zbawiã na za-wsze tych, którzy przez niego przy-stæpujà do Boga, bo ýyje zawsze,aby siæ wstawiaã za nimi.Hebr. 7,25I nie ma w nikim innym zbawie-nia; albowiem nie ma ýadnego in-nego imienia pod niebem, danegoludziom, przez które moglibyúmybyã zbawieni. Dz. 4,12Gdyý Bóg nie przeznaczyù nas nagniew, lecz na osiàgniæcie zbawie-nia przez Pana naszego JezusaChrystusa. 1 Tes. 5,98 ODKUPIENIE TYLKO PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSAAle wy dziæki niemu jesteúcie wChrystusie Jezusie, który staù siædla nas màdroúcià od Boga i spra-wiedliwoúcià i poúwiæceniem, i od-kupieniem. 1 Kor. 1,30Który daù samego siebie za nas,aby nas wykupiã od wszelkiej nie-prawoúci i oczyúciã sobie lud nawùasnoúã, gorliwy w dobrych uczy-nkach. Tyt. 2,14Dziækujàc Ojcu, który was zdol-nymi uczyniù do uczestniczenia wdziedzictwie úwiætych w úwiatùoúci,który nas wyrwaù z mocy ciemno-úci i przeniósù do Królestwa Synaswego umiùowanego, w którym ma-my odkupienie, odpuszczenie grze-chów. Kol. 1,12-14Przyszedù bowiem Syn Czùowie-czy, aby szukaã i zbawiã to, co zgi-næùo. Ùuk. 19,10I zaúpiewali nowà pieúñ tej tre-úci: Godzien jesteú wziàã ksiægæ izdjàã jej pieczæcie, poniewaý zo-staùeú zabity i odkupiùeú dla Bogakrwià swojà ludzi z kaýdego ple-mienia i jæzyka, i ludu, i narodu.Obj. 5,9(...) Chrystus umiùowaù was isiebie samego wydaù za nas jakodar i ofiaræ Bogu (...). Efez. 5,2ODKUPIENIE TYLKO PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA 9
 3. 3. Tym bardziej wiæc teraz, uspra-wiedliwieni krwià jego, bædziemyprzez niego zachowani od gniewu.Rzym. 5,9W nim mamy odkupienie przezkrew jego, odpuszczenie grzechów,wedùug bogactwa ùaski jego.Efez. 1,7Jeúli zaú chodzimy w úwiatùoúci,jak On sam jest w úwiatùoúci, spo-ùecznoúã mamy z sobà, i krew Je-zusa Chrystusa, Syna jego, oczy-szcza nas od wszelkiego grzechu.1 Jana 1,7Wiedzàc, ýe nie rzeczami zni-komymi, srebrem albo zùotem, zo-staliúcie wykupieni z marnego po-stæpowania waszego, przez ojcówwam przekazanego, lecz drogà kr-wià Chrystusa, jako baranka nie-winnego i nieskalanego.1 Piotra 1,18-19O ileý bardziej krew Chrystusa,który przez Ducha wiecznego ofia-rowaù samego siebie bez skazy Bo-gu, oczyúci sumienie nasze odmartwych uczynków, abyúmy mo-gli sùuýyã Bogu ýywemu.Hebr. 9, 14(...)chlubimy siæ teý w Boguprzez Pana naszego, Jezusa Chry-stusa, przez którego teraz do-stàpiliúmy pojednania.Rzym. 5,11b10 DZIEÙO KRWI JEZUSAAlbowiem ùaskà zbawieni jeste-úcie przez wiaræ, i to nie z was: Boýyto dar; nie z uczynków, aby siæ ktonie chlubiù. Efez. 2,8-9Usprawiedliwieni tedy z wiary, po-kój mamy z Bogiem przez Pananaszego, Jezusa Chrystusa.Rzym. 5,1Bo w Chrystusie Jezusie ani ob-rzezanie, ani nieobrzezanie nicnie znaczy, lecz wiara, która jestczynna w miùoúci. Gal. 5,6Uwierz w Pana Jezusa, a bædzieszzbawiony, ty i twój dom.Dz. 16,31bBo wszystko, co siæ narodziùo zBoga, zwyciæýa úwiat, a zwyciæ-stwo, które zwyciæýyùo úwiat, towiara nasza. 1 Jana 5,4Rzekli wiæc do niego: Cóý mamyczyniã, aby wykonywaã dzieùa Bo-ýe? Odpowiedziaù Jezus i rzekù im:To jest dzieùo Boêe: wierzyã w te-go, którego On posùaù.Jana 6,28-29Te zaú sà spisane, abyúcie wie-rzyli, ýe Jezus jest Chrystusem, Sy-nem Boga, i abyúcie wierzàc mieliýywot w imieniu jego. Jana 20,31ZBAWIENIE PRZEZ WIARÆ W JEZUSA 11Bùogosùawiony niech bædzie Bógi Ojciec Pana naszego JezusaChrystusa, Ojciec miùosierdzia iBóg wszelkiej pociechy. 2 Kor. 1,3Któý jest, Boýe, jak Ty, który prze-baczasz winæ, odpuszczasz prze-stæpstwo resztce swojego dziedzi-ctwa, który nie chowasz na wiekigniewu, lecz masz upodobanie wùasce? Mich. 7,18Lecz jak wysoko jest niebo nadziemià, tak wielka jest dobroã jegodla tych, którzy siæ go bojà. Jak da-leko jest wschód od zachodu, takoddaliù od nas wystæpki nasze. (...)Lecz ùaska Pana od wieków na wie-ki dla tych, którzy siæ go bojà, asprawiedliwoúã jego dla synówich synów. Ps. 103,11-12 i 17Bo wielka ponad niebiosa jest ùa-ska twoja i aý do obùoków siægawiernoúã twoja. Ps. 108,5Niewyczerpane sà objawy ùaskiPana, miùosierdzie jego nie ustaje.Kaýdego poranku objawia siæ nanowo, wielka jest wiernoúã twoja.Treny 3,22-23Zbawiù nas nie dla uczynkówsprawiedliwoúci, które speùnili-úmy, lecz dla miùosierdzia swegoprzez kàpiel odrodzenia oraz odno-wienie przez Ducha Úwiætego.Tyt. 3,512 BOÝA ÙASKAChodêcie wiæc, a bædziemy siæprawowaã – mówi Pan! Choã wa-sze grzechy bædà czerwone jak szka-rùat, jak únieg zbielejà; choã bædàczerwone jak purpura, stanà siæbiaùe jak weùna. Izaj. 1,18A Duch i oblubienica mówià: Przy-jdê! A ten, kto sùyszy, niech powie:Przyjdê! A ten, kto pragnie, niechprzychodzi, a kto chce, niech darmoweêmie wodæ ýywota. Obj. 22,17Nuýe, wszyscy, którzy macie pra-gnienie, pójdêcie do wód, a którzynie macie pieniædzy, pójdêcie, kupu-jcie i jedzcie! Pójdêcie, kupujciebez pieniædzy i bez pùacenia winoi mleko! Izaj. 55,1A w ostatnim, wielkim dniu úwiæ-ta stanàù Jezus i gùoúno zawoùaù:Jeúli kto pragnie, niech przyjdziedo mnie i pije. Jana 7,37Gdy Jezus to spostrzegù, oburzyùsiæ i rzekù do nich: Pozwólcie dzia-tkom przychodziã do mnie i niezabraniajcie im, albowiem takichjest Królestwo Boýe. Mar. 10,14Pójdêcie do mnie wszyscy, którzyjesteúcie spracowani i obciàýeni,a Ja wam dam ukojenie. Mat. 11,28BÓG ZAPRASZA NAS DO SIEBIE 13Po tym poznaje siæ dzieci Boýe idzieci diabelskie. Kto nie postæpu-je sprawiedliwie, nie jest z Boga,jak teý ten, kto nie miùuje brataswego. 1 Jana 3,10Bo ci, których Duch Boýy pro-wadzi, sà dzieãmi Boýymi. Wszaknie wziæliúcie ducha niewoli, by zno-wu ulegaã bojaêni, lecz wziæliúcieducha synostwa, w którym woùa-my: Abba Ojcze! Rzym. 8,14-15Czyñcie wszystko bez szemrania ipowàtpiewania, abyúcie siæ stalinienagannymi i szczerymi dzieãmiBoýymi bez skazy poúród roduzùego i przewrotnego, w którymúwiecicie jak úwiatùa na úwiecie.Fil. 2,14-15Dlatego wyjdêcie spoúród nich iodùàczcie siæ, mówi Pan, i nieczy-stego siæ nie dotykajcie; a Japrzyjmæ was i bædæ wam Ojcem, awy bædziecie mi synami córkami,mówi Pan Wszechmogàcy.2 Kor. 6,17-18Tym zaú, którzy go przyjæli, daùprawo staã siæ dzieãmi Boýymi,tym, którzy wierzà i imiæ jego.Jana 1,1214 NIE KAÝDY JEST BOÝYM DZIECKIEMJawne zaú sà uczynki ciaùa, mia-nowicie: wszeteczeñstwo, nieczys-toúã, rozpusta, baùwochwalstwo,czary, wrogoúã, spór, zazdroúã,gniew, knowania, waúnie, odszcze-pieñstwo, zabójstwa, pijañstwo,obýarstwo i tym podobne; o tychzapowiadam wam, jak juý prze-dtem zapowiedziaùem, ýe ci, którzyte rzeczy czynià, Królestwa Boýe-go nie odziedziczà. Gal. 5,19-21Postæpujmy przystojnie jak zadnia, nie w biesiadach i pijañ-stwach, nie w rozpustach i rozwiàz-ùoúci, nie w swarach i zazdroúci;ale obleczcie siæ w Pana JezusaChrystusa i nie czyñcie starania ociaùo, by zaspokajaã poýàdliwoúci.Rzym. 13,13-14Biada tym, którzy od wczesnegorana gonià za trunkiem, którychdo póênego wieczora rozpala wi-no. Izaj. 5,11Nie patrz na wino, jak siæ cze-rwieni, jak siæ skrzy w pucharze ilekko spùywa do gardùa. Bo wkoñcu ukàsi jak wàý, wypuúci jadjak ýmija. Przyp. 23,31-32Wino — to szyderca, mocny tru-nek — to wrzaskliwa kùotnia; i niejest màdry, kto siæ od niego zata-cza. Przyp. 20,1CZEGO BIBLIA NAUCZA NT. PIJAÑSTWA 15
 4. 4. A On [Jezus] mu powiedziaù: Bæ-dziesz miùowaù Pana, Boga swego,z caùego serca swego i z caùej duszyswojej, i z caùej myúli swojej. To je-st najwiæksze i pierwsze przykaza-nie. Mat. 22,37-38A gdy siæ wybieraù w drogæ, przy-biegù ktoú, upadù przed nim nakolana i zapytaù go: Nauczycieludobry! Co mam czyniã, aby odzie-dziczyã ýywot wieczny? A Jezus od-rzekù: Czemu miæ nazywasz do-brym? Nikt nie jest dobry, tylko je-den Bóg. Znasz przykazania: Niezabijaj, nie cudzoùóý, nie kradnij,nie mów faùszywego úwiadectwa, nieoszukuj, czcij ojca swego i matkæ.A on mu odpowiedziaù: Nauczy-cielu, tego wszystkiego przestrze-gaùem od mùodoúci mojej. WtedyJezus spojrzaù nañ z miùoúcià irzekù mu: Jednego ci brak; idê,sprzedaj wszystko, co masz, i roz-daj ubogim, a bædziesz miaù skarbw niebie, po czym przyjdê inaúladuj mnie. A ten na to sùowosposæpniaù i odszedù zasmucony,albowiem miaù wiele majætnoúci.Mar. 10,17-22Niejedna droga zda siæ czùowie-kowi prosta, lecz w koñcu prowa-dzi do úmierci. Przyp. 16,2516 SZCZEROÚÃ - TO NIE WSZYSTKONie bùàdêcie, Bóg siæ nie da z sie-bie naúmiewaã; albowiem co czùo-wiek sieje, to i ýàã bædzie. Gal. 6,7Dzieci, niech was nikt nie zwodzi;kto postæpuje sprawiedliwie, spra-wiedliwy jest, jak On jest sprawie-dliwy. Kto popeùnia grzech, z dia-bùa jest, gdyý diabeù od poczàtkugrzeszy. 1 Jana 3,7-8aAlbo czy nie wiecie, ýe niespra-wiedliwi Królestwa Boýego nieodziedziczà? Nie ùudêcie siæ! Aniwszetecznicy, ani baùwochwalcy,ani cudzoùoýnicy, ani rozpustnicy,ani mæýoùoýnicy, ani zùodzieje, anichciwcy, ani pijacy, ani oszczercy,ani zdziercy Królestwa Boýegonie odziedziczà. 1 Kor. 6,9-10Niechaj was nikt nie zwodzi pró-ýnymi sùowy, z powodu nich bo-wiem spada gniew Boýy na niepo-sùusznych synów. Efez. 5,6A bàdêcie wykonawcami Sùowa,a nie tylko sùuchaczami, oszuku-jàcymi samych siebie. Jak. 1,22Jeúli bowiem kto mniema, ýe jestczymú, bædàc niczym, ten samegosiebie oszukuje. Gal. 6,3Albowiem wielu przyjdzie w imie-niu moim, mówiàc: Jam jest Chry-stus, i wielu zwiodà. Mat. 24,5NIE DAJ SIÆ ZWODZIÃ 17Przeto jak przez jednego czùo-wieka grzech wszedù na úwiat, aprzez grzech úmierã, tak i na wszy-stkich ludzi úmierã przyszùa, bowszyscy zgrzeszyli. Rzym. 5,12Potem, gdy poýàdliwoúã pocznie,rodzi grzech, a gdy grzech dojrze-je, rodzi úmierã. Jak. 1,15Albowiem zamysù ciaùa, to úmierã, azamysù Ducha, to ýycie i pokój. Dla-tego zamysù ciaùa jest wrogi Bogu;nie poddaje siæ bowiem zakonowiBoýemu, bo teý nie moýe.Rzym. 8,6-7Czùowiek, który grzeszy, umrze.Syn nie poniesie kary za winæ ojcaani ojciec nie poniesie kary zawinæ syna. Sprawiedliwoúã bædziezaliczona sprawiedliwemu, a bez-boýnoúã spadnie na bezboýnego.Ezech. 18,20Naleýaùo, zaú weseliã siæ i rado-waã, ýe ten brat twój byù umarùy, aoýyù, zaginàù, a odnalazù siæ.Luk. 15,32Kto trwa mocno w sprawiedli-woúci, ýyã bædzie; lecz kto uganiasiæ za zùem, umrze. Przyp. 11,19Albowiem zapùatà za grzech jestúmierã. Rzym. 6,23a18 GRZECH POWODUJE ÚMIERÃKtóry wedùug ducha uúwiæceniazostaù ustanowiony Synem Boýymw mocy przez zmartwychwstanie,o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.Rzym. 1,4A gdy to rzekù, zawoùaù donoúnymgùosem: Ùazarzu, wyjdê! I wyszedùumarùy, majàc nogi i ræce powià-zane opaskami, a twarz jego byùaowiniæta chustà. Rzekù do nich Je-zus: Rozwiàýcie go i pozwólcie muodejúã. Jana 11,43-44Dlatego Ojciec miùuje mnie, iý Jakùadæ ýycie swoje, aby je znowuwziàã. Nikt mi go nie odbiera, aleJa kùadæ je z wùasnej woli. Mammoc daã je i mam moc znowu jeodzyskaã; taki rozkaz wziàùem odOjca mego. Jana 10,17-18I podszedùszy, dotknàù siæ noszy,a ci, którzy je nieúli, stanæli. I rze-kù: Mùodzieñcze, tobie mówiæ: W-stañ. I podniósù siæ zmarùy, i zaczàùmówiã. Ùuk. 7,14-15aI ýyjàcy. Byùem umarùy, lecz otoýyjæ na wieki wieków i mam kluczeúmierci i piekùa. Obj. 1,18A jako ostatni wróg zniszczonabædzie úmierã. 1 Kor. 15,26CHRYSTUS POKONAÙ ÚMIERÃ 19Jam jest Pan, Bóg twój (...),Nie bædziesz miaù innych bogówobok mnie.Nie uczyñ sobie podobizny rze-êbionej czegokolwiek ( . . . ) . Niebædziesz siæ im kùaniaù i nie bædzieszim sùuýyù, gdyý Ja, Pan, twój Bóg.(...)Nie naduýywaj imienia Pana, Bo-ga twojego, gdyý Pan nie pozosta-wi bez kary tego, który naduýywaimienia jego.Przestrzegaj dnia sabatu, aby goúwiæciã, jak rozkazaù ci Pan, twójBóg. Szeúã dni bædziesz pracowaù iwykonywaù wszelkà twojà pracæ, alesiódmego dnia jest sabat Pana,twojego Boga (...).Czcij ojca twego i matkæ twogà,jak ci rozkazaù Pan, twój Bóg, abydùugo trwaùy twoje dni i aby ci siædobrze dziaùo w ziemi (...).Nie zabijaj. Nie cudzoùóý.Nie kradnij. Nie mów faùszywegoúwiadectwa przeciw bliêniemu swe-mu.Nie poýàdaj ýony bliêniego swe-go i nie poýàdaj domu bliêniegoswego (...), ani ýadnej rzeczy,która naleýy do bliêniego twego.5 Mojz. 5,6-2120 PRZYKAZANIA BOÝEBo jego oczy patrzà na drogi czùo-wieka i On widzi wszystkie jegokroki. Nie ma ciemnoúci ani mro-ku, gdzie mogliby siæ ukryã zùo-czyñcy. Job 34,21-22Czy zdoùa siæ kto ukryã w kryjów-kach, abym Ja go nie widziaù? —mówi Pan. Czy to nie Ja wypeùniamniebo i ziemiæ? — mówi Pan.Jer. 23,24Dokàd ujdæ przed duchem two-im? I dokàd przed obliczem twoimucieknæ? Jeúli wstàpiæ do nieba,Ty tam jesteú, a jeúli przygotujæsobie posùanie w krainie umar-ùych, i tam jesteú. (...) To i ciem-noúã nic nie ukryje przed tobà, anoc jest jasna jak dzieñ, ciemnoúãjest dla ciebie jak úwiatùo.Ps. 139,7-8 i 12Oczy Pana sà na kaýdym miejscui úledzà zùych i dobrych.Przyp. 15,3I nie ma stworzenia, które by siæmogùo ukryã przed nim, przeciw-nie, wszystko jest obnaýone i odsùo-niæte przed oczami tego, przedktórym musimy zdaã sprawæ.Hebr. 4,13Nie ma bowiem nic ukrytego, coby nie miaùo byã ujawnione, aninic tajemnego, co by nie miaùo byãpoznane i nie miaùo wyjúã na jaw.Ùuk. 8,17NIE MOÝNA UKRYÃ SIÆ PRZED BOGIEM 21
 5. 5. Syn Czùowieczy poúle swoich anio-ùów i zbiorà z Królestwa jego wszy-stkie zgorszenia, i tych, którzy po-peùniajà nieprawoúã, i wrzucà ichdo pieca ognistego; tam bædziepùacz i zgrzytanie zæbów.Mat. 13,41-42Objawiù siæ Pan, odbyù sàd; wdzieùach ràk swoich uwikùaù siæbezboýny. Sela. Niech wrócà bezbo-ýni do podziemi, wszystkie narody,które zapominajà Boga.Ps. 9,17-18Ale teraêniejsze niebo i ziemiamocà tego samego Sùowa zacho-wane sà dla ognia i utrzymane nadzieñ sàdu i zagùady bezboýnychludzi. 2 Piotra 3,7Poniosà oni karæ: zatracenie wie-czne, oddalenie od oblicza Pana iod mocy chwaùy jego. 2 Tes. 1,9Jeýeli wiæc ræka twoja albo nogatwoja ciæ gorszy, utnij jà i odrzuãod siebie; lepiej jest dla ciebiewejúã do ýywota kalekim lub chro-mym, niý majàc obydwie ræce lubobydwie nogi byã wrzuconym doognia wiecznego. Mat. 18,8I odejdà ci na kaêñ wiecznà, spra-wiedliwi zaú do ýycia wiecznego.Mat. 25,4622 WIECZNE POTÆPIENIE BEZBOÝNYCHGdyý wyznaczyù dzieñ, w którymbædzie sàdziù úwiat sprawiedliwieprzez mæýa, którego ustanówiù, po-twierdzajàc to wszystkim przezwskrzeszenie go z martwych.Dz. 17,31Umie Pan wyrwaã poboýnych zpokuszenia, bezboýnych zaú zacho-waã na dzieñ sàdu celem ukarania.2 Piotra 2,9Albowiem my wszyscy musimystanàã przed sàdem Chrystuso-wym, aby kaýdy odebraù zapùatæ zauczynki swoje, dokonane w ciele,dobre czy zùe. 2 Kor. 5,10W tym miùoúã do nas doszùa dodoskonaùoúci, ýe moýemy mieã nie-zachwianà ufnoúã w dzieñ sàdu,gdyý jaki On jest, tacy i my jeste-úmy na tym úwiecie. 1 Jana 4,17A jak postanowione jest ludziomraz umrzeã, a potem sàd.Hebr. 9,27I widziaùem umarùych, wielkich imaùych, stojàcych przed tronem; iksiægi zostaùy otwarte; równieý in-na ksiæga, ksiæga ýywota zostaùaotwarta; i osàdzeni zostali umarlina podstawie tego, co zgodnie zich uczynkami byùo napisane wksiægach. Obj. 20,12Tak wiæc kaýdy z nas za samegosiebie zda sprawæ Bogu.Rzym. 14,12NADCHODZI SÀD 23Lecz nie tak jak z upadkiem masiæ sprawa z ùaskà; albowiem jeúliprzez upadek jednego czùowiekaumarùo wielu, to daleko obfitszaokazaùa siæ dla wielu ùaska Boýa idar przez ùaskæ jednego czùowieka,Jezusa Chrystusa. Rzym. 5,15A zatem nie zaleýy to od woli czùo-wieka ani od jego zabiegów, leczod zmiùowania Boýego. Rzym. 9,16Gdyý Bóg pysznym siæ sprzeci-wia, a pokornym ùaskæ daje.1 Piotra 5,5bAlbowiem znacie ùaskæ Pana na-szego Jezusa Chrystusa, ýe bædàcbogatym, staù siæ dla was ubogim,abyúcie ubóstwem jego ubogacenizostali. 2 Kor. 8,9Gdzie zaú grzech siæ rozmnoýyù,tam ùaska bardziej obfitowaùa, ýe-by jak grzech panowaù przez úmie-rã, tak i ùaska panowaùa przezusprawiedliwienie ku ýywotowiwiecznemu przez Jezusa Chrystu-sa, Pana naszego. Rzym. 5,20b-21Apostoùowie zaú skùadali z wielkàmocà úwiadectwo o zmartwych-wstaniu Pana Jezusa, a wielkaùaska spoczywaùa na nich wszy-stkich. Dz. 4,3324 ÙASKA JEZUSA CHRYSTUSABóg wprawdzie puszczaù pùazemczasy niewiedzy, teraz jednak wzy-wa wszædzie wszystkich ludzi, abysiæ upamiætali. Dz. 17,30Bynajmniej, powiadam wam, leczjeýeli siæ nie upamiætacie, wszyscypodobnie poginiecie. Ùuk. 13,3Upamiætajcie siæ, albowiem przy-bliýyùo siæ Królestwo Niebios.Mat. 3,2A Piotr do nich: Upamiætajcie siæi niechaj siæ kaýdy z was da ochrz-ciã w imiæ Jezusa Chrystusa naodpuszczenie grzechów waszych, aotrzymacie dar Ducha Úwiætego.(...) Przeto upamiætajcie i nawróã-cie siæ, aby byùy zgùadzone grze-chy wasze. Dz. 2,38; 3,19Odrzuãcie od siebie wszystkieswoje przestæpstwa, które popeù-niliúcie przeciwko mnie, i stwórz-cie sobie nowe serce i nowego du-cha! Ezech. 18,31aKto ukrywa wystæpki, nie ma po-wodzenia, lecz kto je wyznaje iporzuca, dostæpuje miùosierdzia.Przyp. 28,13Albowiem smutek, który jest we-dùug Boga, sprawia upamiætanieku zbawieniu i nikt go nie ýaùuje;smutek zaú úwiatowy sprawia úmie-rã. 2 Kor. 7,10POKUTA (odwrócenie siæ od grzechu) 25Lecz gdy bezboýny odwróci siæod wszystkich swoich grzechów,które popeùniù, i bædzie przestrze-gaù wszystkich moich przykazañ, ibædzie wykonywaù prawo i spra-wiedliwoúã, na pewno bædzie ýyù,nie umrze. Ezech. 18,21Niech bezboýny porzuci swojàdrogæ, a przestæpca swoje zamysùyi niech siæ nawróci do Pana, aby siænad nim zlitowaù, do naszego Boga,gdyý jest hojny w odpuszczaniu!Izaj. 55,7Niechýe wiæc bædzie wam wiado-me, (...) ýe przez tego zwiastowa-ne wam bywa odpuszczenie grze-chów. (...) Tego wywyýszyù Bógprawicà swojà jako Wodza i Zba-wiciela, aby daã Izraelowi moýno-úã upamiætania siæ i odpuszczeniagrzechów. Dz. 13,38; 5,31Bo jeúli odpuúcicie ludziom ichprzewinienia, odpuúci i wam Oj-ciec wasz niebieski. Mat. 6,14Oto stojæ u drzwi i koùaczæ; jeúliktoú usùyszy gùos mój i otworzydrzwi, wstàpiæ do niego i bædæ znim wieczerzaù, a on ze mnà.Obj. 3,20(...) w imiæ jego ma byã gùoszo-ne wszystkim narodom upamiæ-tanie dla odpuszczenia grzechów.Ùuk. 24,4726 PRZEBACZENIE GRZECHÓWAlbowiem objawiùa siæ ùaska Bo-ýa, zbawienna dla wszystkich lu-dzi, Nauczajàc nas, abyúmy wyrze-kli siæ bezboýnoúci i úwiatowychpoýàdliwoúci i na tym doczesnymúwiecie wstrzemiæêliwie, sprawie-dliwie i poboýnie zyli. Tyt. 2,11-12O tym, co w górze, myúlcie, nie otym, co na ziemi. Kol. 3,2I nie miejcie nic wspólnego z bez-owocnymi uczynkami ciemnoúci,ale je raczej karãcie. Efez. 5,11Nie miùujcie úwiata ani tych rze-czy, które sà na úwiecie. Jeúli ktomiùuje úwiat, nie ma w nim miùo-úci Ojca. Bo wszystko, co jest naúwiecie, poýàdliwoúã ciaùa i poýàdli-woúã oczu, i pycha ýycia, nie jest zOjca, ale ze úwiata. 1 Jana 2,15-16Wiaroùomni, czy nie wiecie, ýeprzyjaêñ ze úwiatem, to wrogoúãwobec Boga? Jeúli wiæc kto chcebyã przyjacielem úwiata, staje siænieprzyjacielem Boga. Jak. 4,4Obmyjcie siæ, oczyúãcie siæ, usu-ñcie wasze zùe uczynki sprzed mo-ich oczu, przestañcie êle czyniã!Izaj. 1,16ODDZIELENIE OD ÚWIATA 27
 6. 6. I dam wam serce nowe, i duchanowego dam do waszego wnætrza,i usunæ z waszego ciaùa serce ka-mienne, a dam wam serce miæsi-ste. Ezech. 36,26Jeýeli wiecie, ýe jest sprawiedliwy,wiedzcie teý, ýe kaýdy, kto postæ-puje sprawiedliwie, z niego siæ na-rodziù. (...) Wiemy, ýe ýaden ztych, którzy siæ z Boga narodzili,nie grzeszy, ale ýe Ten, który z Bo-ga zostaù zrodzony, strzeýe go i zùynie moýe go tknàã. 1 Jana 2,29; 5,18Odpowiadajàc Jezus, rzekù mu:Zaprawdæ, zaprawdæ, powiadam ci,jeúli siæ kto nie narodzi na nowo,nie moýe ujrzeã Królestwa Boýe-go. Jana 3,3Aleúcie obmyci, uúwiæceni, i u-sprawiedliwieni w imieniu PanaJezusa Chrystusa i w Duchu Boganaszego. 1 Kor. 6,11bTak wiæc, jeúli ktoú jest w Chry-stusie, nowym jest stworzeniem;stare przeminæùo, oto wszystkostaùo siæ nowe. 2 Kor. 5,17Jako odrodzeni nie z nasieniaskazitelnego, ale nieskazitelnego,przez Sùowo Boýe, które ýyje itrwa. 1 Piotra 1,2328 NOWONARODZENIEI wy umarliúcie przez upadki igrzechy wasze. (...) I wraz z nimwzbudziù, i wraz z nim posadziù wokrægach niebieskich w Chrystu-sie Jezusie. Efez. 2,1 i 6On grzechy nasze sam na cieleswoim poniósù na drzewo, abyúmy,obumarùszy grzechom, dla spra-wiedliwoúci ýyli; jego siñce uleczyùywas. 1 Piotra 2,24A tak, jeúliúcie wzbudzeni z Chry-stusem, tego co w górze szukajcie,gdzie siedzi Chrystus po prawicyBoýej; o tym, co w górze, myúlcie,nie o tym, co na ziemi. Umarliúciebowiem, a ýycie wasze jest ukrytewraz z Chrystusem w Bogu; gdysiæ Chrystus, który jest ýyciemnaszym, okaýe, wtedy siæ i wyokaýecie razem z nim w chwale.Kol. 3,1-4A ci, którzy naleýà do ChrystusaJezusa, ukrzyýowali ciaùo swojewraz z namiætnoúciami i ýàdzami.Jeúli wedùug Ducha ýyjemy, wedùugDucha teý postæpujmy.Gal. 5,24-25Przenigdy! Jakýe my, którzy grze-chowi umarliúmy, jeszcze w nimýyã mamy? (...) Podobnie i wy u-waýajcie siebie za umarùych dlagrzechu, a za ýyjàcych dla Boga wChrystusie Jezusie, Panu naszym.Rzym. 6,2 i 11UMARÙY DLA GRZECHU 29Bo kto sieje dla ciaùa swego, z cia-ùa ýàã bædzie skaýenie, a kto siejedla Ducha, z Ducha ýàã bædzieýywot wieczny. Gal. 6,8A to jest ýywot wieczny, aby po-znali ciebie, jedynego prawdziwe-go Boga i Jezusa Chrystusa, któ-rego posùaùeú. Jana 17,3(...) aby kaýdy, kto weñ [w Jezu-sa] wierzy, nie zginaù, ale miaù ýy-wot wieczny. Kto wierzy w Syna, maýywot wieczny, kto zaú nie sùuchaSyna, nie ujrzy ýywota, lecz gniewBoýy ciàýy na nim. Jana 3,15; 3,36(...) kto sùucha sùowa mego i wie-rzy temu, który mnie posùaù, maýywot wieczny i nie stanie przedsàdem, lecz przeszedù z úmierci doýywota. Jana 5,24Lecz darem ùaski Boýej jest ýywotwieczny w Chrystusie Jezusie, Pananaszym. Rzym. 6,23bKtóry nas wybawiù i powoùaù po-woùaniem úwiætym, nie na podsta-wie uczynków naszych, lecz we-dùug postanowienia swojego i ùaski,danej nam w Chrystusie Jezusieprzed dawnymi wiekami, a terazobjawionej przez przyjúcie Zbawi-ciela naszego, Chrystusa Jezusa,który úmierã zniszczyù, a ýywot inieúmiertelnoúã na jaúniæ wywió-dù przez ewangeliæ. 2 Tym. 1,9-1030 ÝYCIE WIECZNETen to Duch úwiadczy wespóù zduchem naszym, ýe dzieãmi Bo-ýymi jesteúmy. Rzym. 8,16A takie jest to úwiadectwo, ýe ýy-wot wieczny daù nam Bóg, a ýywotten jest w Synu jego. Kto ma syna,ma ýywot; kto nie ma Syna Boýe-go, nie ma ýywota. To napisaùemwam, którzy wierzycie w imiæ SynaBoýego, abyúcie wiedzieli, ýe macieýywot wieczny. 1 Jana 5,11-13I pokój stanie siæ dzieùem spra-wiedliwoúci, a niezakùócone bezpie-czeñstwo owocem sprawiedliwoúcipo wszystkie czasy. Izaj. 32,17Kto ma przykazania moje i prze-strzega ich, ten mnie miùuje; a ktomnie miùuje, tego teý bædzie miùo-waù Ojciec i Ja miùowaã go bædæ, iobjawiæ mu samego siebie.Jana 14,21A poniewaý jesteúcie synami,przeto Bóg zesùaù Ducha Syna swe-go do serc waszych, woùajàcego: Ab-ba, Ojcze! Gal. 4,6Po tym poznajemy, ýe w nim mie-szkamy, a On w nas, ýe z Duchaswojego nam udzieliù. 1 Jana 4,13A z tego wiemy, ýe go znamy, jeúliprzykazania jego zachowujemy.1 Jana 2,3PEWNOÚÃ ZBAWIENIA 31Ale teraz do ciebie idæ i mówiæ tona úwiecie, aby mieli w sobie mojàradoúã w peùni. Jana 17,13I wy teraz siæ smucicie, lecz znowuujrzæ was, i bædzie siæ radowaùo se-rce wasze, a nikt nie odbierze wamradoúci waszej. Jana 16,22Albowiem Królestwo Boýe, to niepokarm i napój, lecz sprawiedli-woúã i pokój, i radoúã w DuchuÚwiætym. Rzym. 14,17I bædziecie czerpaã z radoúcià zezdrojów zbawienia. Izaj. 12,3Z Chrystusem jestem ukrzyýowa-ny; ýyjæ wiæc juý nie ja, ale ýyje wemnie Chrystus; a obecne ýycie mo-je w ciele jest ýyciem w wierze wSyna Boýego, który mnie umiùowaùi wydaù samego siebie za mnie.Gal. 2,20To wam powiedziaùem, aby ra-doúã moja byùa w was i aby radoúãwasza byùa zupeùna. Jana 15,11Dasz mi poznaã drogæ ýycia, Ob-fitoúã radoúci w obliczu twoim,Rozkosz po prawicy twojej na wie-ki. Ps. 16,11Tego miùujecie, chociaý go niewidzieliúcie, wierzycie w niego,choã go teraz nie widzicie, i wese-licie siæ radoúcià niewysùowionà ichwalebnà. 1 Piotra 1,832 CHRYSTUS PRZYNOSI RADOÚÃAle jeýeli nie bædziecie sùuchaãgùosu Pana i bædziecie sprzeciwiaãsiæ sùowu Pana, ræka Pana bædzieprzeciwko wam i przeciwko królo-wi waszemu, aby was zgubiã.1 Sam. 12,15Czyý nie wiecie, ýe jeúli siæ odda-jecie jako sùudzy w posùuszeñstwo,stajecie siæ sùugami tego, komu je-steúcie posùuszni, czy to grzechu kuúmierci, czy teý posùuszeñstwa kusprawiedliwoúci? Rzym. 6,16A wam, uciskanym, daã odpocz-nienie wespóù z nami, gdy siæ ob-jawi Pan Jezus z nieba ze zwiastu-nami mocy swojej, w ogniu pùomie-nistym, wymierzajàc karæ tym, któ-rzy nie znajà Boga, oraz tym, któ-rzy nie sà posùuszni ewangelii Pananaszego Jezusa. Poniosà oni karæ:zatracenie wieczne, oddalenie odoblicza Pana i od mocy chwaùyjego. 2 Tes. 1,7-9Oto ja kùadæ dziú przed wami bùo-gosùawieñstwo i przekleñstwo. Bùo-gosùawieñstwo, jeýeli bædziecie sùu-chaã przykazañ Pana, Boga wasze-go, które ja wam dziú dajæ; a prze-kleñstwo, jeýeli nie bædziecie sùu-chaã przykazañ Pana, Boga wasze-go. 5 Mojz. 11,26-28aKONIECZNOÚÃ POSÙUSZEÑSTWA BOGU 33
 7. 7. I aby wszelki jæzyk wyznawaù, ýeJezus Chrystus jest Panem, kuchwale Boga Ojca. Fil. 2,11Kaýdego wiæc, który miæ wyznaprzed ludêmi, i Ja wyznam przedOjcem moim, który jest w niebie;ale tego, kto by siæ mnie zaparùprzed ludêmi, i Ja siæ zapræ przedOjcem moim, który jest w niebie.Mat. 10,32-33Po tym poznawajcie Ducha Boýe-go: Wszelki duch, który wyznaje, ýeJezus Chrystus przyszedù w ciele, zBoga jest. 1 Jana 4,2Bo jeúli ustami swoimi wyznasz,ýe Jezus jest Panem, i uwierzysz wsercu swoim, ýe Bóg wzbudziù go zmartwych, zbawiony bædziesz. Al-bowiem sercem wierzy siæ ku u-sprawiedliwieniu, a ustami wyznajesiæ ku zbawieniu. Rzym. 10,9-10Kto tedy wyzna, iý Jezus jest Sy-nem Boýym, w tym mieszka Bóg, aon w Bogu. 1 Jana 4,15Kaýdy, kto podaje w wàtpliwoúãSyna, nie ma i Ojca. Kto wyznajeÚyna, ma i Ojca. 1 Jana 2,23Kto bowiem wstydzi siæ mnie imoich sùow, tego i Syn Czùowieczywstydziã siæ bædzie, gdy przyjdziew chwale swojej i Ojca, i anioùowúwiætych. Ùuk. 9,2634 KONIECZNOÚÃ WYZNANIA CHRYSTUSABàdêcie trzeêwi, czuwajcie! Prze-ciwnik wasz, diabeù, chodzi woko-ùo jak lew ryczàcy, szukajàc kogoby pochùonàã. Przeciwstawcie musiæ, mocni w wierze, wiedzàc, ýe tesame cierpienia sà udziaùem braciwaszych w úwiecie. 1 Piotra 5,8-9Wtedy Duch zaprowadziù Jezusana pustyniæ, aby go kusiù diabeù.(...) Wtedy rzekù mu Jezus: Idêprecz, szatanie! Albowiem napisa-no: Panu Bogu swemu pokùon od-dawaã i tylko jemu sùuýyã bædziesz.Wtedy opuúciù go diabeù, a anioùo-wie przystàpili i sùuýyli mu.Mat. 4,1 i 10-11W koñcu, bracia moi, umacniaj-cie siæ w Panu i w potæýnej mocyjego. Przywdziejcie caùà zbrojæ Bo-ýà, abyúcie mogli ostaã siæ przed za-sadzkami diabelskimi.Efez. 6,10-11Gdyý oræý nasz, którym walczy-my, nie jest cielesny, lecz ma mocburzenia warowni dla sprawy Bo-ýej; nim teý unicestwiamy zùe za-mysùy. 2 Kor. 10,4On [diabeù] byù mæýobójcà odpoczàtku i w prawdzie nie wytr-waù, bo w nim nie ma prawdy. Gdymówi kùamstwo, mówi od siebie,bo jest kùamcà i ojcem kùamstwa.Jana 8,44bSZATAN - NASZ WIELKI WRÓG 35Skoro zaú dzieci majà udziaù wekrwi i w ciele, wiæc i On równieýmiaù w nich udziaù, aby przez úmie-rã zniszczyã tego, który miaù wùa-dzæ nad úmiercià, to jest diabùa.Hebr. 2,14Kto popeùnia grzech, z diabùa jest,gdyý diabeù od poczàtku grzeszy. ASyn Boýy na to siæ objawiù, aby zni-weczyã dzieùa diabelskie. 1 Jana 3,8Któý nas odùàczy od miùoúci Chry-stusowej? Czy utrapienie, czy uci-sk, czy przeúladowanie, czy gùód,czy nagoúã, czy niebezpieczeñstwo,czy miecz? (...) Ale w tym wszyst-kim zwyciæýamy przez tego, którynas umiùowaù. Rzym. 8,35 i 37Aby otworzyã ich oczy, odwróciãod ciemnoúci do úwiatùoúci i od wùa-dzy szatana do Boga, aby dostàpi-li odpuszczenia grzechów i przezwiaræ we mnie wspóùudziaùu z uú-wiæconymi. Dz. 26,18Przeto poddajcie siæ Bogu, prze-ciwstawcie siæ diabùu, a ucieknieod was. Zbliýcie siæ do Boga, azbliýy siæ do was. Jak. 4,7-8aTeraz odbywa siæ sàd nad tymúwiatem; teraz wùadca tego úwiatabædzie wyrzucony. Jana 12,3136 ZWYCIÆSTWO NAD SZATANEMChoãbym mówiù jæzykami ludz-kimi i anielskimi, a miùoúci bymnie miaù, byùbym miedzià dêwiæczà-cà lub cymbaùem brzmiàcym.1 Kor. 13,1Owocem zaú Ducha sà: miùoúã, ra-doúã, pokój, cierpliwoúã, uprzej-moúã, dobroã, wiernoúã, ùagodnoúã,wstrzemiæêliwoúã. Gal. 5,22-23aJeúli mnie miùujecie, przykazañmoich przestrzegaã bædziecie.Jana 14,15Jeúli kto mówi: Miùujæ Boga, anienawidzi brata swego, kùamcàjest; albowiem kto nie miùuje bra-ta swego, którego widzi, nie moýemiùowaã Boga, którego nie widzi.1 Jana 4,20Po tym wszyscy poznajà, ýeúcieuczniami moimi, jeúli miùoúã wza-jemnà mieã bædziecie. Jana 13,35My wiemy, ýe przeszliúmy zeúmierci do ýywota, bo miùujemybraci; kto nie miùuje, pozostaje wúmierci. 1 Jana 3,14Na tym bowiem polega miùoúã kuBogu, ýe siæ przestrzega przy-kazañ jego, a przykazania jegonie sà uciàýliwe. 1 Jana 5,3MIÙOÚÃ-SPRAWDZIAN UCZNIOSTWA 37I powstawszy z martwych wcze-snym rankiem, w pierwszy dzieñ ty-godnia, ukazaù siæ najpierw MariiMagdalenie, z której wypædziù sie-dem demonów. Mar. 16,9Który zostaù wydany za grzechynasze i wzbudzony z martwych dlausprawiedliwienia naszego.Rzym. 4,25A my jesteúmy úwiadkami tegowszystkiego, co uczyniù w ziemi ýy-dowskiej i w Jerozolimie; jego tozabili, zawiesiwszy na drzewie. AleBóg wzbudziù go trzeciego dnia idozwoliù mu siæ objawiã. Nie caùe-mu ludowi, lecz úwiadkom uprzed-nio wybranym przez Boga, nam,którzy z nim jedliúmy i piliúmy pojego zmartwychwstaniu.Dz. 10,39-41(...) I przyszedù Jezus, gdy drz-wi byùy zamkniæte, i stanàù poúródnich, i rzekù: Pokój wam! Potemrzekù do Tomasza: Daj tu palecswój i oglàdaj ræce moje, i daj turækæ swojà, i wùóý w bok mój, a niebàdê bez wiary, lecz wierz. Odpo-wiedziaù Tomasz i rzekù mu: Panmój i Bóg mój. Rzekù mu Jezus:Ýe mnie ujrzaùeú, uwierzyùeú, bùo-gosùawieni, którzy nie widzieli, auwierzyli. Jana 20,26-2938 ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA(...) zbliýa siæ godzina, owszemjuý nadeszùa, kiedy umarli usùyszàgùos Syna Boýego i ci, co usùyszà,ýyã bædà. (...) Nie dziwcie siæ te-mu, gdyý nadchodzi godzina, kie-dy wszyscy w grobach usùyszà gùosjego; i wyjdà ci, co dobrze czynili,by powstaã do ýycia; a inni, którzyêle czynili, by powstaã na sàd.Jana 5,25 i 28-29Czyý nie wiecie, ýe my wszyscy,ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, wúmierã jego zostaliúmy ochrzczeni?Pogrzebani tedy jesteúmy wraz znim przez chrzest w úmierã, aby-úmy jak Chrystus wskrzeszony zo-staù z martwych przez chwaùæ Oj-ca, tak i my nowe ýycie prowadzi-li. Bo jeúli wroúliúmy w podobieñ-stwo jego úmierci, wroúniemy rów-nieý w podobieñstwo jego zmar-twychwstania. Rzym. 6,3-5Jeúli jednak Chrystus jest w was,to chociaý ciaùo jest martwe z po-wodu grzechu, jednak duch jestýywy przez usprawiedliwienie. Ajeúli Duch tego, który Jezusa wz-budziù z martwych, mieszka wwas, tedy Ten, który Jezusa Chry-stusa z martwych wzbudziù, oýywii wasze úmiertelne ciaùa przez Du-cha swego, który mieszka w was.Rzym. 8,10-11ZMARTWYCHWSTANIE-NASZA NADZIEJA 39
 8. 8. Bùogosùawiony Pan, Bóg Izraela,ýe nawiedziù lud swój i dokonaù je-go odkupienia, [Bóg pozwoli] Wy-bawionym z ræki wrogów bez boja-êni sùuýyã mu w úwiàtobliwoúci isprawiedliwoúci przed nim powszystkie dni nasze.Ùuk. 1,68 i 74-75A poza tym, bracia, prosimy wasi napominamy w Panu Jezusie,abyúcie stosownie do otrzymanegood nas pouczenia, jak macie po-stæpowaã i podobaã siæ Bogu, jakzresztà postæpujecie, abyúcie tymbardziej obfitowali. Wszak wiecie,jakie przykazania daliúmy wam wimieniu Pana Jezusa. Taka a jestbowiem wola Boýa: uúwiæcenie wa-sze, ýebyúcie siæ powstrzymywaliod wszeteczeñstwa, aby kaýdy zwas umiaù utrzymaã swe ciaùo wczystoúci i w poszanowaniu. (...)Albowiem nie powoùaù nas Bóg donieczystoúci, ale do uúwiæcenia.1 Tes. 4,1-4 i 7Lecz za przykùadem úwiætego,który was powoùaù, sami teý bàdê-cie úwiætymi we wszelkim postæ-powaniu waszym, Poniewaý napi-sano: Úwiætymi bàdêcie, bo Ja je-stem úwiæty. 1 Piotra 1,15-1640 ÚWIÆTOÚÃ PRZED PANEMDlatego i Jezus, aby uúwiæciã ludwùasnà krwià, cierpiaù poza bra-mà. Hebr. 13,12W nim bowiem wybraù nas przedzaùoýeniem úwiata, abyúmy byliúwiæci i nienaganni przed obli-czem jego; w miùoúci. A obleczciesiæ w nowego czùowieka, który jeststworzony wedùug Boga w spra-wiedliwoúci i úwiætoúci prawdy.Efez. 1,4 i 4,24Oddajcie Panu chwaùæ naleýnà i-mieniu jego! Zùóýcie Panu pokùonw úwiætej szacie! Ps. 29,2I bædzie tam droga bita, nazwanaDrogà Úwiætà. Nie bædzie nià cho-dziù nieczysty; bædzie ona tylko dlajego pielgrzymów. Nawet gùupi naniej nie zbùàdzi. Izaj. 35,8Dàýcie do pokoju ze wszystkimii do uúwiæcenia, bez którego niktnie ujrzy Pana. Hebr. 12,14Jeúli wyznajemy grzechy swoje,wierny jest Bóg i sprawiedliwy iodpuúci nam grzechy, i oczyúci nasod wszelkiej nieprawoúci.1 Jana 1,9Skoro to wszystko ma ulec zagùa-dzie, jakimiý powinniúcie byã wyw úwiætym postæpowaniu i w po-boýnoúci, jeýeli oczekujecie i pra-gniecie goràco nastania dnia Bo-ýego...? 2 Piotra 3,11-12aÚWIÆTOÚÃ PRZED PANEM 41Jeúli wiæc wy, którzy jesteúcie êli,umiecie dobre dary dawaã dzieci-om swoim, o ileý bardziej Ojciecniebieski da Ducha Úwiætego tym,którzy go proszà. Ùuk. 11,13A gdy skoñczyli modlitwæ, za-trzæsùo siæ miejsce, na którym bylizebrani, i napeùnieni zostali wszy-scy Duchem Úwiætym, i gùosili zodwagà Sùowo Boýe. Dz. 4,31Mojego ducha dam do waszegownætrza i uczyniæ, ýe bædziecie po-stæpowaã wedùug moich przykazañ,moich praw bædziecie przestrzegaãi wykonywaã je. Ezech. 36,27Ale wy nie jesteúcie w ciele, leczw Duchu, jeúli tylko Duch Boýymieszka w was. Jeúli zaú kto niema Ducha Chrystusowego, ten niejest jego. Rzym. 8,9Ale weêmiecie moc Ducha Úwiæte-go, kiedy zstàpi na was. Dz. 1,8aByù to bowiem màê dobry i pe-ùen Ducha Úwiætego i wiary.Dz. 11,24aUczniowie zaú byli peùni radoúcii Ducha Úwiætego. Dz. 13,52I nie upijajcie siæ winem, którepowoduje rozwiàzùoúã, ale bàdê-cie peùni Ducha. Efez. 5,1842 NAPEÙNIENIE DUCHEM ÚWIÆTYMBliski jest Pan tym, których ser-ce jest zùamane, a wybawia utrapio-nych na duchu. Ps. 34,19Przecieý to wszystko moja rækauczyniùa tak, ýe to wszystko pow-staùo — mówi Pan. Lecz Ja patrzæna tego, który jest pokorny i przy-gnæbiony na duchu i który z drýe-niem odnosi siæ do mojego sùowa.Izaj. 66,2Jezus rzekù: (...) Wszystko jestmoýliwe dla wierzàcego. Mar. 9,23Najmilsi! Nie dziwcie siæ, jakbywas coú niezwykùego spotkaùo, gdywas pali ogieñ, który sùuýy doúwia-dczeniu waszemu, ale w tej mie-rze, jak jesteúcie uczestnikami cie-rpieñ Chrystusowych, radujcie siæ,abyúcie i podczas objawienia chwa-ùy jego radowali siæ i weselili.1 Piotra 4,12-13I otrze wszelkà ùzæ z oczu ich, iúmierci juý nie bædzie; ani smutku,ani krzyku, ani mozoùu juý niebædzie; albowiem pierwsze rzeczyprzeminæùy. Obj. 21,4Rozkoszuj siæ Panem, a da ci,czego ýyczy sobie serce twoje!Ps. 37,4Ale szukajcie najpierw Króle-stwa Boýego i sprawiedliwoúci je-go, a wszystko inne bædzie wam do-dane. Mat. 6,33OBIETNICE DLA CHRZEÚCIJAN 43A ýe sam [Jezus] przeszedù przezcierpienie i próby, moýe dopomóctym, którzy przez próby przecho-dzà. Hebr. 2,18A Bóg pokoju rychùo zetrze sza-tana pod stopami waszymi.Rzym. 16,20aGdy bædziesz przechodziù przezwody, bædæ z tobà, a gdy przez rze-ki, nie zalejà ciæ; gdy pójdzieszprzez ogieñ, nie spùoniesz, apùomieñ nie spali ciæ. Izaj. 43,2Dotàd nie przyszùo na was po-kuszenie, które by przekraczaùosiùy ludzkie; lecz Bóg jest wierny inie dopuúci, abyúcie byli kuszeniponad siùy wasze, ale z pokusze-niem da i wyjúcie, abyúcie je mogliznieúã. 1 Kor. 10,13Wiele nieszczæúã spotyka spra-wiedliwego, ale Pan wyzwala go zewszystkich. Ps. 34,20A wiemy, ýe Bóg wspóùdziaùa wewszystkim ku dobremu z tymi,którzy Boga miùujà, to jest z tymi,którzy wedùug postanowienia jegosà powoùani. Rzym. 8,28Nie mamy bowiem arcykapùana,który by nie mógù wspóùczuã zesùaboúciami naszymi, lecz doúwia-dczonego we wszystkim, podobniejak my, z wyjàtkiem grzechu.Hebr. 4,1544 OBIETNICE DLA KUSZONYCHZwyciæzca odziedziczy to wszy-stko, i bædæ mu Bogiem, a on bæ-dzie mi synem. Obj. 21,7Zwyciæzcæ uczyniæ filarem w úwià-tyni Boga mojego i juý z niej niewyjdzie, i wypiszæ na nim imiæ Bo-ga mojego, i nazwæ miasta Bogamojego, nowego Jeruzalem, którezstæpuje z nieba od Boga mojego,i moje nowe imiæ. Obj. 3,12Zwyciæzca zostanie przyobleczo-ny w szaty biaùe, i nie wymaýæ imie-nia jego z ksiægi ýywota, i wyznamimiæ jego przed moim Ojcem iprzed jego anioùami. Obj. 3,5Zwyciæzcy pozwolæ zasiàúã ze mnàna moim tronie, jak i Ja zwyciæ-ýyùem i zasiadùem wraz z Ojcemmoim na jego tronie. Obj. 3,21Kto ma uszy, niechaj sùucha, coDuch mówi do zborów. Zwyciæzcydam spoýywaã z drzewa ýywota,które jest w raju Boýym. Obj. 2,7Zwyciæzcy i temu, kto peùni aý dokoñca uczynki moje, dam wùadzænad poganami. Obj. 2,26OBIETNICE DLA ZWYCIÆZCÓW 45
 9. 9. If you are interested in receiving additional studies of God’sWord, write to the publisher:World Missionary Press, Inc.P.O. Box 120New Paris, IN 46553-0120 USAwww.wmpress.org Polish HFA3-12Tym zaú, którzy ýyjà w staniemaùýeñskim, nakazujæ nie ja, leczPan, aýeby ýona mæýa nie opusz-czaùa, a jeúliby opusciùa, niech po-zostanie niezamæýna albo niechsiæ z mæýem pojedna; niech teý màýz ýonà siæ nie rozwodzi. (...) Ýo-na zwiàzana jest tak dùugo, dopó-ki ýyje jej màý, a jeúli màý umrze,wolno jej wyjúã za màý za kogochce, byle w Panu. 1 Kor. 7,10-11 i 39Albowiem zamæýna kobieta za ýy-cia mæýa jest z nim zwiàzana pra-wem; ale gdy màý umrze, wolnajest od zwiàzku prawnego z mæ-ýem. A zatem, jeúli za ýycia mæýaprzystanie do innego mæýczyzny,bædzie nazwana cudzoùoýnicà, je-úliby jednak màý zmarù, wolnajest od przepisów prawa i nie jestcudzoùoýnicà, gdy zostanie ýonàdrugiego mæýa. Rzym. 7,2-3Kaýdy kto opuszcza ýonæ swojà,a pojmuje innà, cudzoùoýy, a ktoopuszczonà przez mæýa poúlubia,cudzoùoýy. Ùuk. 16,18A Ja wam powiadam, ýe kaýdy,kto opuszcza ýonæ swojà, wyjà-wszy powód wszeteczeñstwa, pro-wadzi jà do cudzoùóstwa, a kto byopuszczonà poúlubiù, cudzoùoýy.Mat. 5,3246 CO BÓG MÓWI O ROZWODZIEA jeúli pójdæ i przygotujæ wammiejsce, przyjdæ znowu i wezmæwas do siebie, abyúcie, gdzie Ja je-stem, i wy byli. Jana 14,3I wtedy ukaýe siæ na niebie znakSyna Czùowieczego, i wtedy biadaãbædà wszystkie plemiona ziemi, iujrzà Syna Czùowieczego, przycho-dzàcego na obùokach nieba z wielkàmocà i chwaùà. Mat. 24,30Kto bowiem wstydzi siæ mnie isùów moich przed tym cudzoùoýnymi grzesznym rodem, tego i Syn Czùo-wieczy wstydziã siæ bædzie, gdyprzyjdzie w chwale Ojca swego zanioùami úwiætymi. Mar. 8,38Umiùowani, teraz dzieãmi Bo-ýymi jesteúmy, ale jeszcze siæ nieobjawiùo, czym bædziemy. Lecz wie-my, ýe gdy siæ objawi, bædziemydo niego podobni, gdyý ujrzymygo takim, jakim jest. I kaýdy, ktotæ nadziejæ w nim pokùada, oczy-szcza siæ, tak jak On jest czysty.1 Jana 3,2-3I wy bàdêcie gotowi, gdyý SynCzùowieczy przyjdzie o takiej go-dzinie, której siæ nie spodziewacie.Ùuk. 12,40Albowiem Syn Czùowieczy przyj-dzie w chwale Ojca swego z anio-ùami swymi, i wtedy odda kaýde-mu wedùug uczynków jego.Mat. 16,27JEZUS CHRYSTUS POWRÓCI NA ZIEMIÆ 47Niebo i ziemia przeminà, ale sùo-wa moje nie przeminà. Ùuk. 21,33Albowiem proroctwo nie przy-chodziùo nigdy z woli ludzkiej,lecz wypowiadali je ludzie Boýy,natchnieni Duchem Úwiætym.2 Piotra l,21Caùe Pismo przez Boga jest na-tchnione i poýyteczne do nauki,do wykrywania bùædów, do popra-wy, do wychowywania w sprawie-dliwoúci. 2 Tym. 3,16Sùowo twoje jest pochodnià no-gom moim i úwiatùoúcià úcieýkommoim. Ps. 119,105A wy tak siæ módlcie: Ojcze nasz,któryú jest w niebie, Úwiæã siæ imiætwoje, Przyjdê Królestwo twoje,Bàdê wola twoja, jak w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powsze-dniego daj nam dzisiaj, I odpuúãnam nasze winy, jak i my odpusz-czamy naszym winowajcom; I niewódê nas na pokuszenie, ale naszbaw ode zùego; Albowiem twojejest Królestwo i moc, i chwaùa nawieki wieków. Amen. Bo jeúli odpu-úcicie ludziom ich przewinienia, od-puúci i wam Ojciec wasz niebie-ski. A jeúli nie odpuúcicie ludziom,i Ojciec wasz nie odpuúci wamprzewinieñ waszych. Mat. 6,9-1548 SÙOWO BOÝE MÓDL SIÆ I PRZEBACZPotrzebujæ ZbawicielaGdyý wszyscy zgrzeszyli i brakim chwaùy Boýej. Rzym. 3,23Lecz wasze winy sà tym, co wasodùàczyùo od waszego Boga.Izaj. 59,2aChrystus umarù za mnieGdyý i Chrystus raz za grzechycierpiaù, sprawiedliwy za niespra-wiedliwych, aby was przywieúã doBoga. 1 Piotra 3,18aPotrzebujæ pokutowaã z moichgrzechówKto ukrywa wystæpki, nie mapowodzenia, lecz kto je wyznaje iporzuca, dostæpuje miùosierdzia.Przyp. 28,13BOÝA DROGA ZBAWIENIAPrzeto upamiætajcie i nawróãciesiæ, aby byùy zgùadzone grzechy wa-sze. Dz. 3,19aMuszæ przyjàã Jezusa przez wiaræTym zaú, którzy go przyjæli, daùprawo staã siæ dzieãmi Boýymi,tym, którzy wierzà w imiæ jego.Jana 1,12Mogæ byã pewien mego zbawieniaKto ma Syna, ma ýywot.1 Jana 5,12aKto sùucha sùowa mego i wierzytemu, który mnie posùaù, ma ýy-wot wieczny i nie stanie przed sà-dem, lecz przeszedù z úmierci doýywota. Jana 5,24b

×